Landstingsstyrelsens beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingsstyrelsens beslut"

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Antagande av huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor s beslut 1. beslutar, i enlighet med rekommendation från, att anta bestämmelserna enligt respektive HÖK 07, HÖK T samt HÖK Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal LOK 07 respektive LOK 08 i enlighet med de centrala förhandlingsprotokollen. 3. beslutar anta överenskommelsen om avtal Med stud 08 som lokalt kollektivavtal (gäller läkarstuderande). Ärendebeskrivning har träffat huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK 07) med Svenska kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Sveriges läkarförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Vidare har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) träffat överenskommelse med AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i gällande huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK T). Slutligen har SKL träffat huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (HÖK 08). En närmare beskrivning av huvudöverenskommelserna framgår av SKLs cirkulär 07:17, 07:18, 08:14, 08:18, 08:20 och 08:43. Ärendet har behandlats i personalutskottet. Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen att besluta i enlighet med rekommendation från SKL angående de träffade huvudöverenskommelserna. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tel ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 77 HÖKEN\ 77 HÖK.doc Utskriftsdatum: :49 SID 1(2)

2 PROTOKOLL DATUM DIARIENR LS-LED Bilagor SKL:s cirkulär, 07:17, 07:18, 08:14, 08:18, 08:20 och 08:43 Protokollsutdrag via webbavisering till Personalutvecklingsenheten Protokollsutdrag dokument till Akten ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\ls\2008\(6) juni\ 77 HÖKEN\ 77 HÖK.doc Utskriftsdatum: :49 SID 2(2)

3 Cirkulärnr: 07:17 Diarienr: 07/1751 Arbetsgivarpolitik: 07-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: HÖK 07, Svenska Kommunalarbetareförbundet Martina Gustavsson, Lotta Kärger Datum: Mottagare: Rubrik: Personalfrågor Bilagor: HÖK 07 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelse Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser

4 (3) CIRKULÄR 07:17 Arbetsgivarpolitik:07-2:4 Martina Gustavsson Lotta Kärger Nyckelord: HÖK 07, Svenska Kommunalarbetareförbundet Personalfrågor Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Svenska Kommunalarbetareförbundet Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 24 maj 2007 en Huvudöverenskommelse 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats. Underbilagorna D och G som är oförändrade bifogas inte alls. Efter att överenskommelsen med Kommunal träffades har parterna gjort överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser, protokollet bifogas. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Innehållet i Huvudöverenskommelsen Avtalsperioden omfattar tiden med sista året uppsägningsbart. Engångsbelopp som ska utbetalas i juni respektive i december Löneöversyn genomförs genom traditionell förhandling om inte annat kan överenskommas lokalt. Till löneöversynen 1 januari 2008 finns ett löneökningsutrymme som består av två delutrymmen. Dels kronor för varje tillsvidareanställd Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

5 Cirkulär 07: (3) arbetstagare med månadslön dels 400 kronor för varje tillsvidareanställd kvinnlig arbetstagare med månadslön understigande kronor. Löneöversynsutrymmet 1 april 2009 har samma konstruktion som beskrivits ovan men med beloppen lägst 720 kronor respektive 200 kronor. Individgaranti 175 kronor 1 april 2009 om inte annat överenskoms lokalt. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst kronor fr.o.m Den fasta kontanta lönen för arbetstagare i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska uppgå till lägst kronor fr.o.m Semesterlönetillägg räknas upp med 89 kronor per 1 januari De särskilda ersättningarna (o-tillägg m.fl.) uppräknas med ca 11 % per Vid deltidsanställning ska arbetsgivaren eftersträva att arbetstidsmåttet i genomsnitt blir 20 timmar per vecka. Bestämmelser har införts så att det finns möjlighet att göra avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser om dygns respektive veckovila. Avtalet ger även de lokala parterna möjlighet att teckna avtal om andra avvikelser Arbetstagare med arbetstid om 40 timmar per helgfri vecka får en ledig dag om arbetstagaren fullgjort arbete annandag pingst och det år 6 juni infaller en lördag eller söndag. För arbetstagare som får sin sjukpenning indragen efter den 30 juni 2007 utges sjuklön enligt AB 28 mom. 9 som högst under 180 dagar Från och med 1 jan 2008 utökas antalet dagar med föräldrapenningtillägg till högst 90 kalenderdagar i en följd och beräknas med ett belopp motsvarande 10 % av lönebortfall. Rekommendation till beslut s styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 samt

6 Cirkulär 07: (3) att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Lena Emanuelsson Bilagor: HÖK 07 Redogörelse till HÖK 07 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser Martina Gustavsson

7 Cirkulärnr: 07:18 Diarienr: 07/1752 Arbetsgivarpolitik: 07-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: HÖK 07, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Marianne Hörding, Peter Hattendorff Datum: Mottagare: Rubrik: Personalfrågor Bilagor: HÖK 07 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse

8 (2) CIRKULÄR 07:18 Arbetsgivarpolitik:07-2:5 Marianne Hörding, Peter Hattendorff Nyckelord: HÖK 07, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Personalfrågor Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 25 maj 2007 en Huvudöverenskommelse 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. I förbundsområdet ingår Fackförbundet SKTF, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats. Underbilaga D som är oförändrad bifogas inte alls. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Innehållet i Huvudöverenskommelsen Avtalsperioden omfattar tiden Löneöversynstillfällen 2007, 2008 och 2009 per 1 april resp. år. Vid varje löneöversyn ett garanterat utfall bestående av två skikt med resp. 4 % och 3 % för månadslöner under resp. från och med en brytpunkt: brytpunkt kr brytpunkt kr brytpunkt kr Ett icke definierat garanterat utfall vid varje löneöversyn för arbetsledande personal Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

9 Cirkulär 07: (2) Inga individgarantier. Semesterlönetillägget räknas upp med 89 kr per 1 januari De särskilda ersättningarna (o-tillägg m.fl.) uppräknas med ca 11 % per Vid deltidsanställning ska arbetsgivaren eftersträva att arbetstidsmåttet i genomsnitt blir 20 tim/vecka. Bestämmelser har införts så att det finns möjlighet att göra avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser om dygns- resp. veckovila. Avtalet ger även de lokala parterna möjlighet att teckna avtal om andra avvikelser. Arbetstagare med arbetstid om 40 tim per helgfri vecka får en ledig dag om arbetstagaren fullgjort arbete annandag pingst och 6 juni infaller en lördag eller söndag det året. För arbetstagare som får sin sjukpenning indragen efter den 30 juni 2007 utges sjuklön enligt AB 28 mom. 9 högst under 180 dagar. Från och med 1 jan 2008 utökas antalet dagar med föräldrapenningtillägg till högst 90 kalenderdagar i en följd och beräknas med ett belopp motsvarande 10 % av lönebortfallet. Rekommendation till beslut s styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse 07 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Lena Emanuelsson Bilagor: HÖK 07 Redogörelse till HÖK 07 Marianne Hörding

10 Cirkulärnr: 08:14 Diarienr: 08/0198 Arbetsgivarpolitik: 08-2:5 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: HÖK 07, OFRs förbundsområde Läkare Peter Hattendorff Hans-Henrik Helldahl Datum: Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitik Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07 Bilagor: HÖK 07, Med stud 08 Redogörelse till HÖK 07

11 (2) CIRKULÄR 08:14 Arbetsgivarpolitik: 08-2:5 Peter Hattendorff, Hans-Henrik Helldahl Nyckelord: HÖK 07, OFRs förbundsområde Läkare Arbetsgivarpolitik Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, samt överenskommelse om avtal som inte omfattas av HÖK 07 Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 10 januari 2008 en Huvudöverenskommelse 07 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också överenskommelse om avtal gällande villkor för medicine studerande som vikarierar på underläkareanställning (Med stud 08) som inte omfattas av HÖK 07. Överenskommelsen om HÖK 07 innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats. Underbilaga D som är oförändrad bifogas inte alls. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Innehållet i Huvudöverenskommelse 07 Avtalsperioden omfattar tiden Tidigare löneavtalskonstruktion behålls med likalydande ändringar som gjorts i avtalet med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Löneöversynstillfällen 2008 och 2009 med ett garanterat utfall om 3,0 % per 1 april resp. år Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

12 Cirkulär 08: (2) Särskilt utrymme om 0,5 % till lokala avtal om avvikelser från ATL och kompensation för tillfälliga avvikelser från dygns- och veckovila i samband med beredskapstjänstgöring. Motsvarande ändringar i Allmänna bestämmelser som gäller för Kommunal och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Stupstocksreglering i Specialbestämmelsen gällande AB 13 mom. 6 punkt h) för det fall lokalt kollektivavtal inte träffats. Regleringen innebär att perioden för genomsnittsberäkning av dygnsvilan anges till sju dygn. Ändring i Specialbestämmelsen punkt 9 Ej erhållna fridagar, så att ekonomisk ersättning endast blir aktuell då läkare frånträder sin anställning. Höjd lägsta lön för AT-läkare fr.o.m till kr/mån. Innehållet i Med stud 08 Villkor för medicine studerande som vikarierar på underläkareanställning har avtalsperioden Höjt lägsta arvodesbelopp fr.o.m till kr/mån. Rekommendation till beslut s styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse 07 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Sveriges läkarförbund för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07, att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt att anta överenskommelse om avtal Med stud 08 som lokalt kollektivavtal. Lena Emanuelsson Peter Hattendorff Bilagor: HÖK 07, Med stud 08 Redogörelse till HÖK 07

13 Cirkulärnr: 08:18 Diarienr: 08/0574 Arbetsgivarpolitik: 08-2:9 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: HÖK T Marianne Hörding, Peter Hattendorff Datum: Mottagare: Rubrik: Ersätter: 2005:22 Arbetsgivarpolitik Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK T med AkademikerAlliansen Bilagor: HÖK T i lydelse Redogörelse till HÖK T

14 (2) CIRKULÄR 08:18 Arbetsgivarpolitik: 08-2:9 Marianne Hörding, Peter Hattendorff Nyckelord: HÖK T, AkademikerAlliansen Arbetsgivarpolitik Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK T med AkademikerAlliansen Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. Mellan och Arbetsgivarförbundet Pacta och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat Parterna träffade den 6 februari 2008 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet innebärande HÖK T i lydelse fr.o.m Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats. Underbilaga D som är oförändrad bifogas inte alls. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Innehållet i HÖK T Avtalet gäller fortsatt tillsvidare. Löneavtalet är även fortsättningsvis sifferlöst. Ändringar har gjorts i Löneavtalet samt i bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Ändringarna är likalydande med de som gjorts i redan träffade överenskommelser i Avtal 07. I Allmänna bestämmelser har likalydande ändringar gjorts som i redan träffade överenskommelser i Avtal Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

15 Cirkulär 08: (2) Bilaga 6, Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK, har tillförts ett nytt stycke under 2. Tillägget innebär förtydligande av lokala bestämmelsers uppsägningsmöjlighet. Rekommendation till beslut De överenskomna ändringarna i tillsvidareavtalet HÖK T tillförs gällande lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK. Beslut om detta fordras därför inte. Om det bedöms lämpligt i klarhetens intresse eller av andra skäl, kan till protokollet antecknas att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen Lena Emanuelsson Marianne Hörding Bilagor: HÖK T i lydelse Redogörelse till HÖK T

16 Cirkulärnr: 08:20 Diarienr: 08/0769 Arbetsgivarpolitik: 08-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: HÖK 07, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Håkan Söderberg Henrik Stävberg Marianne Hörding Datum: Mottagare: Rubrik: Ersätter: Bilagor: HÖK 07 Arbetsgivarpolitik Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Redogörelse till HÖK 07

17 (2) CIRKULÄR 08:20 Arbetsgivarpolitik: 08-2:10 Håkan Söderberg Henrik Stävberg Marianne Hörding Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 07, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 januari 2008 en Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till bilaga 2 Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats. Underbilaga D som är oförändrad bifogas inte alls. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Innehållet i Huvudöverenskommelsen Avtalet omfattar tiden Tidigare löneavtalskonstruktion behålls med likalydande ändringar som finns i redan träffade överenskommelser. Löneöversynstillfällen 1 april 2008 och 2009 med ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen om 3,0 % respektive år. Det totala utfallet per arbetstagarorganisation i löneöversynerna ska uppnå lägst 10,2 %. Inga individgarantier Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

18 Cirkulär 08: (2) Motsvarande ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) som gäller för redan träffade överenskommelser. Bestämmelserna i Bilaga M är i sak oförändrade. En central protokollsanteckning anger att en arbetsgrupp under ledning av en opartisk ordförande ska tillsättas och främst arbeta med frågor rörande lärares arbetstid och arbetsinnehåll. Rekommendation till beslut s styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 samt att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Lena Emanuelsson Håkan Söderberg Bilagor: HÖK 07 Redogörelse till HÖK 07

19 (3) CIRKULÄR 08:43 Arbetsgivarpolitik: 08-2:19 Lena Schaller Marianne Hörding Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 08, Vårdförbundet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 maj 2008 en Huvudöverenskommelse 08 med OFRs förbundsområde Hälsooch sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Vårdförbundet. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats. Underbilaga D, som är oförändrad, bifogas inte alls. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens innehåll. Innehållet i Huvudöverenskommelsen Avtalsperioden omfattar tiden Det sista året i avtalsperioden är uppsägningsbart. Tidigare löneavtalskonstruktion har behållits. Vikten av att åstadkomma en ökad lönespridning har lyfts fram. En del i detta är att det inom ramen för löneöversynerna ska göras en prioritering av verksamheter där arbetsgivaren har behov av specialist-/funktionsutbildade. Prioriteringen avgörs utifrån förutsättningarna hos respektive arbetsgivare Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

20 Cirkulär 08: (3) Vid varje löneöversyn finns ett garanterat utfall enligt: på 4 % på 3 % Inom ramen för det garanterade utfallet för 2009 finns ett garanterat delutfall på 3,5 % för specialist- och funktionsutbildade verksamma inom respektive specialitet/funktion. Lokal överenskommelse kan vidare träffas om att, inom ramen för det garanterade utfallet, använda 0,5 % till åtgärder inom arbetstidsområdet på 2 % Avtalet innehåller inga individgarantier. Ett icke definierat garanterat utfall för chef/arbetsledande personal införs, enligt samma modell som redan finns med flera andra fackliga organisationer. En lägsta lön, efter ett års sammanhängande anställning i yrket, gäller under perioden för sjuksköterska, biomedicinsk analytiker respektive röntgensjuksköterska utan specialist- eller funktionsutbildning. För dessa ska den fasta kontanta lönen uppgå till lägst kr/månad. Åtgärder som rör lägsta lönen medräknas i det garanterade utfallet på 3 % för Avtalets centrala protokollsanteckningar innehåller ett antal gemensamma åtaganden mellan centrala parter: - Att inventera lokala erfarenheter och undersöka vilka faktorer som bidrar till en framgångsrik lokal lönebildning - Att undersöka förhållanden som rör nattarbete samt följa aktuell forskning och sprida denna. - Att kartlägga tillgången på specialistsjuksköterskor och eventuella förmåner under specialistutbildning. - Att verka för ökad flexibilitet i utbildningssystemet och på så sätt göra specialistutbildningarna mer tillgängliga, samt verka för att utbildningarna anpassas till verksamhetens behov. - Att kartlägga frekvensen av avbrott under beredskap som bryter dygnsvilan och orsakerna till dessa. Allmänna bestämmelser (AB) i den lydelse som redan överenskommits med andra fackliga organisationer kommer att gälla för Vårdförbundet fr.o.m Fram till dess tillämpas villkoren i AB 05.

21

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs 2010-05-21 1 (3) CIRKULÄR 10:31 Arbetsgivarpolitik: 10-2:13 Marianne Hörding Susanne Lavemark Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 10, OFRs

Läs mer

Personalberedningen 2005-05-23. av Huvudöverenskommelse. Ärendebeskrivning:

Personalberedningen 2005-05-23. av Huvudöverenskommelse. Ärendebeskrivning: Personalberedningen 2005-05-23 8. Ärendebeskrivning: I Cirkulär 2005:21 informerar Sveriges Kommuner och Landsting om innehållet i Huvudöverenskommelse 05 med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet

CIRKULÄR 2004:108. Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet. Vårdförbundet Cirkulärnr: 2004:108 Diarienr SK: 2004/2732 Diarienr Lf: 1616/04 P-cirknr: 2004-2:25 Nyckelord: Huvudöverenskommelse, Vårdförbundet Handläggare: Peter Hattendorff och Marianne Hörding Avdelning: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 2011-04-18 Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 11 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 11. Därutöver ges en mer utförlig beskrivning

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Annika Nyman, tjg ers Stig Stefansson,

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Inledning Den 20 april 2017 enades parterna om ny HÖK 17 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 10 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund Den 8 maj enades parterna om ny HÖK 13 för OFRs förbundsområde Läkare. Denna redogörelse omfattar

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Inledning Bakgrund Den 1 december 2016 enades parterna om en ny Huvudöverenskommelse, HÖK 16, för OFRs förbundsområde

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och OFRs förbundsområde Allmän kommunal

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

CIRKULÄR 16:56. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 16:56. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2016-12 - 16 1 ( 5 ) CIRKULÄR 16:56 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Jan Bergström Nyckelord: RIB Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Överenskommelse

Läs mer

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord:

Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Cirkulärnr: 16:37 Diarienr: 16/03618 P-cirknr: 16-2:20 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, AD, arbetsrätt, arbetstid, kollektivavtal, rast, måltidsuppehåll Arbetsrättssektionen

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011

Medarbetarenkät 2010 och dialog om enkät 2011 HR-specialist 200-09-07 Ulla Thörner 08-590 97 03 Dnr: Fax 08-590 733 3 KS/2009:39 Ulla.thorner@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Medarbetarenkät 200 och dialog om enkät 20 En medarbetarenkät

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 2007:22 Diarienr: 2007/0690 Arbetsgivarpolitik: 2007-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetstid, ATL Datum: 2007-03-16 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Cirkulärnr: 1998:76 Diarienr: 1998/1403 P-cirknr: 1998-2:25 Nyckelord: PAN 98 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-06-02 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Bilagor:

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 Prolongerad med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 Prolongerad med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 16 Prolongerad med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Den 12 april 2017 enades parterna om Huvudöverenskommelse, HÖK 16 Prolongerad, för Kommunal.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 15.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01

Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01 Förhandlingsprotokoll 2001-04-06 Överenskommelse om Bilersättningsavtal - BIL 01 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag KFF

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

HÖK 07 Medlemsmöte Manus

HÖK 07 Medlemsmöte Manus HÖK 07 Medlemsmöte Manus Stöd och kommentarer till bildspel Bild 2: HÖK 07 Ge en kortfattad beskrivning av avtalsrörelsen och dess innehåll utifrån nedanstående redogörelse: SKL önskade ett tillsvidareavtal

Läs mer

Redogörelsetext till HÖK 10 med OFRs förbundsområde läkare, Sveriges läkarförbund

Redogörelsetext till HÖK 10 med OFRs förbundsområde läkare, Sveriges läkarförbund 2010-05-21 Redogörelsetext till HÖK 10 med OFRs förbundsområde läkare, Sveriges läkarförbund Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 10 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Cirkulärnr: 2006:66 Diarienr: 2006/2304 P-cirknr: :21 Nyckelord: Arbetstidslagen Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson Jan Svensson Avdelning:

Cirkulärnr: 2006:66 Diarienr: 2006/2304 P-cirknr: :21 Nyckelord: Arbetstidslagen Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson Jan Svensson Avdelning: Cirkulärnr: 2006:66 Diarienr: 2006/2304 P-cirknr: 2006-2:21 Nyckelord: Arbetstidslagen Handläggare: Ann-Charlotte Ohlsson Jan Svensson Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll HÖK 12 2015-11-16 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen 2005/06:1

Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen 2005/06:1 Bilaga 19:19 till kommunstyrelsens protokoll den 26 oktober 2005, 22 PM 2005 RV (Dnr 213-3999/2005) Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB i lydelse 2010-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande

Läs mer

Landstingsstyrelsens Personalutskott

Landstingsstyrelsens Personalutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-12 Landstingsstyrelsens Personalutskott 20-27 Tid: Torsdagen den 12 maj 2005, kl 13.15-13.45 Plats: Sammanträdesrum Fataburen, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Gun

Läs mer

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten

5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-22 LS-LED15-1194-2 5/16 Hållbara resor och möten i tjänsten Diarienummer: LS-LED15-1194 Behandlat av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 09:16 Diarienr: 09/1053 Arbetsgivarpolitik: 09-2:5 Nyckelord: Nystartsjobb, arbetsmarknad Handläggare: Phia Moberg Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2007-08-22 kl 08.30 15.00 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll AB 98 1999-11-01 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser AB 98 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund å ena sidan,

Läs mer

KYN-KLR. SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Versionsnr/datum:1/ :14:56. Kommunala yrkesnämnden för kommuner, landsting och regioner

KYN-KLR. SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Versionsnr/datum:1/ :14:56. Kommunala yrkesnämnden för kommuner, landsting och regioner I lydelse fr.o.m 2000-11-01 KYN-KLR Kommunala yrkesnämnden för kommuner, landsting och regioner SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Versionsnr/datum:1/2000-09-06 10:14:56 Förhandlingsprotokoll 2000-09-25 Överenskommelse

Läs mer

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009

LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER 2007-2009 2007 049 1(3) Anita Fink Knudsen/ek 2007-09-18 4. 2710 2005 038, 2006 025 Till medlemmar som omfattas av avtalet för personlig assistans LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson

Läs mer

Specialbestämmelser. Läkare

Specialbestämmelser. Läkare Specialbestämmelser Läkare Innehåll Specialbestämmelser för läkare inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta, Bilaga 3 till HÖK 13... 3 Villkor för

Läs mer

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 L A N D S T I N G S S T Y R E L S E N S P E R S O N A L U T S K O T T D ATUM 2011-05-04 D IAR IENR LS- LE D1 1-009 PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 LS-LED11-384 24 Nytt avtal HÖK 11 med OFR:s område Hälso- och

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2016-11-25 RiB Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Löneavtal 00. Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Löneavtal 00 Svenska Kommunförbundet Arbetsgivarförbundet KFF Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Löneavtal 00 1 Grundläggande principer för lönesättningen...3

Läs mer

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare:

Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Cirkulärnr: 16:30 Diarienr: 16/03059 P-cirknr: 16-2:17 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: BAL, BUI, traineejobb, arbetslösa, nyanlända Phia Moberg Sandra Bergendorff Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 2010-05-21 Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 10 exklusive Allmänna

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-09-11 1

Kommunstyrelsen 2007-09-11 1 Kommunstyrelsen 2007-09-11 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Marie-Louise Boström (s) Göran

Läs mer

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Förhandlingsprotokoll 2015-07-21 RiB 15 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för Räddningstjänstpersonal i beredskap Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta å ena sidan, samt Brandmännens

Läs mer

Specialbestämmelser för läkare inom landsting/- region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta

Specialbestämmelser för läkare inom landsting/- region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta Bilaga 3 till HÖK 10 Specialbestämmelser för läkare inom landsting/- region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta Specialbestämmelser till AB 1. Anställningsform m.m.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25

PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25 PROTOKOLL 1 (11) 2012-06-25 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 14.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor Förhandlingsprotokoll 2012-06-19 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. ÖLA 12 Parter Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Christina Madfors Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen

AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Christina Madfors Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Cirkulärnr: 16:31 Diarienr: 16/03072 P-cirknr: 16-2:18 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Extern medverkan: --- AD, kollektivavtal, förhöjd ersättning, RiB, Arbetsrättssektionen Datum: 2016-05-26

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. Parter - en information från parterna

Läs mer

ÖLA 12. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor. Svenska Transportarbetareförbundet

ÖLA 12. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor. Svenska Transportarbetareförbundet ÖLA 12 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor Svenska Transportarbetareförbundet Innehåll Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30

Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Protokoll Nr 1 Sammanträdesdatum 2011-02-09 Sammanträdestid 12.50-16.30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Vision

Nyheter i Energiavtalet med Vision Nyheter i Energiavtalet med Vision Den 25 juni 2013 tecknade KFS och Vision ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-04-30 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Specialbestämmelser för läkare inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta

Specialbestämmelser för läkare inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta Bilaga 3 till HÖK 13 Specialbestämmelser för läkare inom landsting/region samt för läkare vid sjukvårdsinrättningar i Gotlands kommun och inom Pacta Specialbestämmelser till AB Anställningsform ( 4) 1.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-446 144 Avsiktsförklaring och överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget Sörmland om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete

Läs mer

Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef

Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Richard Bjöörn, personalchef Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00 11:00 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C)

Läs mer

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord:

Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Cirkulärnr: 07:15 Diarienr: 07/1603 P-cirknr: 07-2:3 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade anställningar, semesterlagen Christina

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

ÖLA 10. Svenska Transportarbetareförbundet ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

ÖLA 10. Svenska Transportarbetareförbundet ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor ÖLA 10 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor Svenska Transportarbetareförbundet ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

HÖK 08. Vårdförbundet

HÖK 08. Vårdförbundet = HÖK 08 Vårdförbundet fååéü ää= Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 08... 3 Löneavtal, Bilaga 1... 7 Centrala och lokala

Läs mer