Kurs i riktvärdesmodellen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11"

Transkript

1 Kurs i riktvärdesmodellen Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen var upplagd som en workshop med inledande föreläsning och därefter eget/gemensamt arbete i själva riktvärdesmodellen med ett gotländskt exempel som bas. Kursen avslutades med en diskussion om riktvärdesmodellens användbarhet på de gotländska förhållandena. Målsättning 1 utbildningsdag anordnas på Gotland. 75 % av deltagarna upplever att kompetensnivån har höjts med avseende på platsspecifika riktvärden. Utvärdering Utvärdering har skett genom enkel enkät där deltagarna fick svara på frågor. 5 av 7 handläggare svarade på enkäten. Nedan finns frågor och svar sammanfattade: 1 Motsvarade kursen dina förväntningar? Ja. OK. Ja. Ja. I stort sett ja 2 Anser du att du höjt din kompetensnivå med avseende på platsspecifika riktvärden? Delvis men främst gav det en bra sammanfattning av riktvärden generellt. Absolut. Ja. Något. Ja. Ja. 3 Hur var kursens upplägg? Bra intro som lockade till att sitta kvar på resten av dagen. Bra. Bra. Mycket bra. Gav bakgrund på en lagom nivå utifrån förutsättningen endagsutbildnin,g och fr.a. vettiga övningar som tillsammans med diskussionerna gav en god förståelse för hur det funkar och kan användas (och kanske missbrukas). Bra 4 Synpunkter/kommentarer i övrigt? Man skulle säkert kunna fortsätta mycket mer men det var nog en lagom omfattning att börja med. Ändå för lite tid att prova sig fram. Länsstyrelsen bedömer att målen med kursen uppnåtts.

2 Ekonomi Utfall i förhållande till budget: Aktivitet Budget Utfall Extern föreläsare (SGI) Fika Totalt Sammanfattning och lite reflektioner Kursens upplägg med stegrande nivå och föreläsning blandat med workshop var lyckad. Bra med att samtliga deltagare hade med sig egen dator så man själv kunde sitta och jobba med modellen. Föreläsare var väl insatt i modellen och det fanns tid till att besvara frågor. Det är viktigt att ha konkreta exempel för att exemplifiera modellens olika funktioner. Även om man skulle behövt mer tid för att sitta och jobba med modellen bedöms en dag som tillräcklig för att komma in i modellen. Möjligtvis skulle man kunna ha ytterligare en dag efter en längre tid där handläggarna fått jobba med konkreta fall mellan tillfällena. Diskussionen om gotländska förutsättningar var givande och gav exempel på synpunkter som kommer att lämnas vidare till Naturvårdsverkets utvärdering av vägledningsmaterialet. Visby Mattias Vejlens

3 Program Samling och fika Grundläggande om riskbedömning och riktvärden Introduktion av Övning Övning 1: Enkel riktvärdesberäkning Lunch Introduktion av Övning Övning 2: Beräkning av platsspecifika riktvärden för Källungesågen Genomgång av Övning Särskilda förhållanden på Gotland vid riktvärdesberäkning Kaffe Introduktion till Övning Övning 3: Beräkning av platsspecifikt riktvärde vid exploatering Diskussion och sammanfattning 1

4 Vem är Pär-Erik? Civ ing Lantmäteri, KTH, Tekn Dr, Chalmers, Arbetat drygt 18 år med miljögeoteknik. Anställningar vid Terratema, SGI, GeoInnova, Sweco, SGI. På SGI: FoU, rådgivning åt lst och kommuner, kurser/utbildningar, externa uppdrag (bl.a. NV, SGU). Specialområden: Provtagningsstrategier, datautvärdering, statistik, riskbedömning, riskvärdering, hydrogeologi. 2

5 Grundläggande om riskbedömning och riktvärden Pär-Erik Back, SGI Tel:

6 Innehåll När finns det en risk? Konceptuell modell Riskbedömning vad är det? Hur använder man riktvärden? Vilka begränsningar finns med NVs generella riktvärden? 4

7 När finns det en risk? Föroreningskälla (Riskobjekt) Transportväg Skyddsobjekt Förorening i mark, grundvatten, sediment Spridning i mark, vatten el luft Människa Miljö 5

8 Konceptuell modell vad är det? Bild från Kemakta 6

9 Konceptuell modell Ångaintränging Ventilation: Frånluft Ventilation: Tilluft Ånginträngning Diffusion Transport med GV Förångning Mark/GV-förorening Transport med GV 7

10 En konceptuell modell Föroreningsspridning kalkberg 8

11 Riskbedömningens centrala frågor Vilka risker och vilken belastning innebär föroreningssituationen idag och i framtiden? Vilken riskreduktion krävs för att nå en acceptabel risknivå? Hur säkra är vi på bedömningen och räcker den säkerheten? 9

12 Förenklad/fördjupad riskbedömning Är området förorenat? Jfr med bakgrundshalter Förenklad riskbedömning Jfr med riktvärden Fördjupad riskbedömning Kompletterande tester/beskrivning Jfr med platsspecifika riktvärden 10

13 Förenklad riskbedömning recept Förenklad riskbedömning Beskriv problemet Ta fram representativa halter för området Välj riskbaserade haltkriterier (jämförvärden) Jfr representativ halt med haltkriterier Beskriv osäkerheter Beskriv miljö- och hälsorisker, belastning, behov av riskreduktion 11

14 Fördjupad riskbedömning Två principiella angreppssätt: Bedömningen utgår från den faktiska föroreningssituationen och beskriver risk utifrån exponeringsförutsättningar (RISKNIVÅ) Bedömningen utgår från effektbaserade lågrisknivåer och utifrån exponeringsförutsättningar beräknas acceptabla halter (RIKTVÄRDEN) 12

15 1. Beräkning av risk Olika angreppssätt för- och nackdelar + Tydligare vilken specifik risk som man vill reducera tydligt fokus på rätt åtgärd + Koppling till faktiska föroreningssituationen - Kan vara svårt att omsätta till mätbara åtgärdsmål (rutiner saknas) 13

16 Olika angreppssätt för- och nackdelar 2. Beräkning av platsspecifika riktvärden - ett värde som omfattar många aspekter + Enkelt att använda t.ex. som åtgärdsmål vid en åtgärd - Blir lätt svart låda svårt att genomskåda vilken typ av risk man skall åtgärda - Riktvärden inte alltid lämpade för att bedöma spridningsrisker Spridning beror på mängder och spridningsförutsättningar Kan inte användas för att beräkna effekten av åtgärder som barriärer, stabilisering, m.m. Ger inget mått på belastningen eller jämfört med andra utsläpp Fundera på vad riktvärdena skall användas till. Behövs de? 14

17 Vad är riktvärden i ebh-sammanhang? Finns för förorenad mark Beräknade utifrån ett nationellt perspektiv (generella riktvärden) Finns för enskilda ämnen och vissa grupper av ämnen Anger en nivå under vilken risken är acceptabel Rekommendation - ej juridiskt bindande Inte självklart detsamma som åtgärdsmål 15

18 NVs riktvärden för förorenad mark - Skydd av människors hälsa Skydd av markmiljön Skydd av grundvatten Skydd av ytvatten Vad ska de skydda? 16

19 Generella riktvärden hur ska de användas? En del i den totala riskbedömningen, dvs ett av flera verktyg Anger föroreningshalt där inga skadliga effekter på hälsa o miljö förväntas Innebär inte noll risk, utan acceptabel risk 17

20 Begränsningar att tänka på. Samverkanseffekter beaktas generellt inte o summavärden för grupper av föroreningar med liknande egenskaper o PAH, petroleumkolväten, klorbensener etc. Mkt flyktiga ämnen o Antagandet om konstant källterm ej tillämpligt o Kan ge orimligt låga riktvärden Mkt vattenlösliga ämnen o Kontroll av halter i grundvatten 18

21 När kan generella riktvärden användas? Riktvärde finns för aktuell förorening Halten organiskt kol i jorden < 2 % Markens ph mellan 5-7 Mark ovan grundvattenytan normalt skyddsvärde och känslighet Markanvändning MKM el KM Om ovanstående ej är uppfyllt: PLATSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN 19

22 Två scenarier KM eller MKM Känslig markanvändning (KM) Mindre känslig markanvändning (MKM) Bostäder, skolor, lekplatser Kontor, industrier, handel, vägar 20

23 Skyddsobjekt för KM - MKM Skyddsobjekt KM MKM Människor som vistas på området* Markmiljön på området Grundvatten Heltidsvistelse Skydd av markens ekologiska funktion (75 % av arterna påverkas ej) Grundvatten vid området skyddas Deltidsvistelse Begränsat skydd av markens ekologiska funktion (50% av arterna påverkas ej) Grundvatten 200 m nedströms området skyddas Ytvatten Skydd av ytvatten Skydd av ytvatten * Egentligen något vidare, t.ex. även människor som dricker vatten som påverkats av föroreningar på området. 21

24 Platsspecifika förhållanden Spridningsförhållanden (jordart, hydr. konduktivitet, över/under gvy m.m.) Exponeringsvägar Lokala bakgrundshalter Grundvattenskydd Storleken på förorenat område Utlakning Kd-värde 22

25 Platsspecifika riktvärden Indelning av områden Riktvärden på olika djup Spridning beaktas för alla djup Spridning inom området - återkontaminering Exponering även från djupa lager (grävning, naturliga processer) Långtidsaspekter Riktvärden inom olika delområden Tänkbara förändringar i markanvändning bör beaktas Spridning inom området - återkontaminering Endast sammanhängande väl avgränsade områden bör användas 23

26 NVs beräkningsmodell Vad kan man få ut? Generellt riktvärde Platsspecifikt riktvärde Vilken aspekt som är styrande för riktvärdet hälsa alt. miljö Vilken exponeringsväg som är styrande för hälso-riktvärdet Exponeringsvägarnas relativa påverkan på hälso-riktvärdet Beräknade halter i andra medier (inmatning av halt i jord) Uttagsrapport fr excel-filen 24

27 NVs riktvärdesmodell - beräkning av riktvärden Intag jord Ojusterat hälsoriktvärde Skydd av grundvatten Skydd av ytvatten Markmiljö Hud Damm Justering andra källor Miljö-riktvärde Naturlig bakgrund Ånga Vatten Växter Hälsoriktvärde Akuttoxisk halt Riktvärde 25

28 NVs riktvärdesmodell baklängesberäkning Förorenat område Spridningsmodell Maxhalt grundvatten Maxhalt ytvatten Beräknar halter i den förorenade marken som medför att halter i grundvatten eller ytvatten underskrider givna kriterier. Svarar inte på frågorna VAR eller NÄR utsläpp sker. 26

29 Vad kan vi acceptera för belastning på grundvatten och ytvatten? Jämför Naturvårdsverkets utgångspunkter. 27

30 Grund- och ytvatten är i princip alltid skyddsvärda. Ingen höjning av bakgrundshalter eller utsläppsmängder som långsiktigt riskerar att försämra kvaliteten på ytvatten och grundvatten. Sediment och vattenmiljöer bör skyddas så att inga störaningar uppkommer på det akvatiska ekosystemet och att särskilt skyddsvärda och värdefulla arter värnas. 28

31 Bedömning av belastning Uppskattning av halttillskott (nuvarande & framtida) Avvikelse från bakgrund Jämförelse med effektkriterier Miljökvalitetsnormer Utländska kriterier (Kanada, Nederländerna) Kan vara svårt att mäta halttillskott Diffusa utsläpp Stora variationer i flöden och läckage Enskilda vattenprover Passiva provtagare 29

32 Svårigheter vid bedömning av belastning Påverkan på recipienten av andra orsaker: Sekundära källor förorenade sediment Belastning från andra föroreningskällor Andra orsaker till miljöeffekter Jämförelse med andra källor Bristande kunskap om olika källor Olika typer av utsläppsgränser Stora skillnader i möjligheten att åtgärda utsläpp Annan utsträckning i tiden Komplicerade samband mellan halter och faktisk miljörisk 30

33 Regionkontor Stockholm Statens geotekniska institut Kornhamnstorg 61, 1 tr STOCKHOLM Tel:

34 Särskilda förhållanden på Gotland Jord- och grundvattenparametrar? Ja kanske, delvis avvikande typ av jordmaterial Förslag: Överväg att ta fram en generell parameteruppsättning som är specifik för Gotland. Jord- och grundvattenparametrar KM Halt löst/mobilt organiskt kol 0, , kg/dm 3 Torrdensitet 1,5 1,5 kg/dm 3 Halt organiskt kol 0,02 0,02 kg/kg Vattenhalt 0,32 0,32 dm 3 /dm 3 Andel porluft 0,08 0,08 dm 3 /dm 3 Total porositet 0,4 dm 3 /dm 3 32

35 Särskilda förhållanden på Gotland Transportmodell grundvatten? Ja definitivt! Avvikande hydrogeologiska förhållanden (jfr sid i NV rapport 5976). Förslag: Ta fram ett antal hydrogeologiska typmiljöer med utspädningsfaktorer och andra typvärden. Transportmodell - Grundvatten KM Grundvattenbildning mm/år Hydraulisk konduktivitet 1,00E-05 1,00E-05 m/s Hydraulisk gradient 0,03 0,03 m/m Akviferens mäktighet m Avstånd till brunn 0 0 m Utspädning till grundv. (brunn) 14 ggr Transportmodeller - Egna utspädningsfaktorer KM Porluft till inomhusluft 6000 ~6000 ggr Porluft till utomhusluft ~ ggr Porvatten till grundv. (brunn) ggr Porvatten till ytvatten ggr Skydd av grundvatten - Utspädning: Egen utspädningsfaktor KM Avstånd till skyddat gv 0 0 m Egen utspädningsfaktor ggr Utspädning till skyddat gv 14 ggr 33

36 Särskilda förhållanden på Gotland Bakgrundshalter? Oklart. SGU:s geokemiska kartläggning av Gotland ska publiceras under Välj eget ämne som ska ändras: Välj ämnesparameter: Redigera ämnesparameter: 10 mg/kg 34

37 Särskilda förhållanden på Gotland Ämnesdata? Eventuellt Kd-värdet. Påverkas av ph. 35

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling

Varia 513. Riskanalys av områden där järnvägstrafik berör vattentäkter och andra vattenresurser Metodutveckling STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Markyta Brunnsområde (3 brunnar) Plats för utläckage Omättad zon Mättad zon Volymen V c H u R b R u Riskanalys av områden där järnvägstrafik

Läs mer

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord

Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord rapport 5932 juli 2009 Metodik för statistisk utvärdering av miljötekniska undersökningar i jord Jenny Norrman, Statens Geotekniska

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Handbok för riskanalys

Handbok för riskanalys Räddningsverket Handbok för riskanalys Kvalitativ analys Bedömningar Kvantitativ analys FTA HTA Systemkonstruktion Riskidentifiering?????? x x x x x?? x x? x???? Kriterier Nytta Kostnader 1. 2. 3. 4. 5.

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö?

Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Kan ekonomiska styrmedel bidra till en giftfri miljö? Henrik Hammar och Lars Drake SPECIALSTUDIE NR 15, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer