EXAMENSARBETE. Avregleringen av apoteksmarknaden. En hälsorisk? Niklas Engblom Niclas Olsén Ingefeldt Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Avregleringen av apoteksmarknaden. En hälsorisk? Niklas Engblom Niclas Olsén Ingefeldt 2013. Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Avregleringen av apoteksmarknaden En hälsorisk? Niklas Engblom Niclas Olsén Ingefeldt 2013 Ekonomie kandidatexamen Nationalekonomi Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 SAMMANFATTNING I november 2009 avreglerades det svenska apoteksmonopolet för vissa receptfria smärtstillande läkemedel. Syftet med avregleringen var att skapa ökad konsumentnytta genom konkurrens. Potentiella fördelar var en effektivare apoteksmarknad med ökad tillgänglighet, bättre service och ett ökat produktutbud. Konsumtionen hos de aktiva substanserna paracetamol, ibuprofen och acetylsalicylsyra undersöks i denna studie. Eventuella konsumtionsförändringar i samband med reformen diskuteras utifrån resultat av ett Chow test. Studien visar en försäljningsökning med sju procent hos dessa läkemedel samtidigt som priserna stigit. En tidigare svensk studie har visat att överkonsumtion av receptfria smärtstillande läkemedel kan skapa kronisk huvudvärk, kallad Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk (LÖH). Den ökade avregleringen kan därför förväntas leda till en ökning i biverkningar. Efter avregleringen har antalet försäljningsplatser ökat från 929 till Tillgängligheten kan därför antas vara en av de bakomliggande orsakerna till denna stora konsumtionsökning. Nyckelord: Konsumtion av receptfria smärtstillande läkemedel, Apoteksmarknads reform, Allmänhälsa, Tillgänglighet, Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk.

3 ABSTRACT In November 2009 the Swedish pharmacy monopoly for some non-prescriptive painkillers was deregulated. The objective was to create increased consumer benefits through competition. Potential benefits were an efficient pharmacy market with increased access, better service and enhanced product range. The consumption of the active substances paracetamol, ibuprofen and acetylsalicylic acid are examined. Possible changes in consumption, related to the reform, are discussed in relation to the result of a Chow test. The study shows that sales of these drugs have increased with seven percent while the prices have risen. A previous Swedish study has concluded that overconsumption of non-prescriptive painkillers can lead to chronic headaches, called Medical Overuse Headache (MOH). The increased consumption can be expected to lead to increased number of side effects. Since the deregulation the purchase locations have increased from 929 to The increased availability can therefore be one explanation for the large increase in consumption. Keywords: Consumption of non-descriptive painkillers, Swedish pharmaceutical market reform, Public health, Medication Overuse Headache (MOH), Availability.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 INTRODUKTION Problemdiskussion Syfte Metod & Avgränsningar Disposition... 3 KAPITEL 2 BAKGRUND Historia Tidigare studier Lagstiftning Reformens syfte Risker vid överkonsumtion... 9 KAPITEL 3 FÖRSTUDIE Teori Monopol Från monopol till fullständig konkurrens Resultat Tillgängligheten av läkemedel efter reformen Prisutveckling Diskussion KAPITEL 4 TEORI Hälsoekonomisk teori Konsumtion av hälsa Prisreglering... 19

5 4.1.3 Hälsoekonomiska effekter KAPITEL 5 DATA Insamling av data Avgränsningar Användning av data KAPITEL 6 EMPIRI Metodval Tidsserieanalys Chow test Allmänhälsan Riskgrupper Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk (LÖH) KAPITEL 7 RESULTAT Resultat av Chow test KAPITEL 8 DISKUSSION Diskussion Framtida studier KÄLLFÖRTECKNING Källförteckning BILAGOR Mall av Chow test Figurförteckning Figur 1. Utvecklingen av apotek och återförsäljare av receptfria smärtstillande läkemedel Figur 2. Fördelning av återförsäljare och apotek Figur 3. Hälsa, konsumtion, optimala andel av inkomst ämnad till hälsa... 19

6 KAPITEL 1 INTRODUKTION 1.1 Problemdiskussion I slutet av 2009 avreglerades monopolet av receptfria smärtstillande läkemedel. Avregleringen förväntades leda till effektivare resursanvändning, ökad mångfald och kvalité på varor och tjänster (Sundbom, 2007). Visionen för reformen var fler försäljningsplatser, konsumentvänliga öppettider, lägre reskostnader, kortare väntetider samt prispress. Därför är det intressant att nu, över tre år senare studera om några av dessa effekter blev verklighet. Ny forskning visar dock att 2 av 100 svenskar lider av så kallad Läkemedelsöveranvändningshuvudvärk (LÖH 1 ), varav hälften av dem på grund av receptfria smärtstillande läkemedel (Jonsson & Svahn, 2012). Många svenskar får kronisk huvudvärk av själva huvudvärksmedicinen och problemet med LÖH växer (Jonsson m.fl., 2011). Enligt ekonomisk teori kan man även förvänta sig att avregleringen påverkar priser, konsumtion och antal aktörer. (Pindyck & Rubinfeldt, 2009). Det finns däremot få studier om hur avregleringen kan förväntas påverka hälsan, trots att risken för överkonsumtion diskuterades inför avregleringen, dels i propositionen (2008/09:190) samt i riksdagsmotionen (2008/09:So18). Då man studerar konsumtion utifrån ett teoretiskt ekonomiskt perspektiv antar man oftast att konsumenten är rationell, vilket inte visar sig vara fallet då individen upplever smärta (Zweifel m.fl, 2009). En ökad tillgång till receptfria smärtstillande läkemedel skulle teoretiskt kunna påskynda en ond cirkel. Effekterna av avregleringen är därför intressant att diskutera utifrån ett hälsoekonomiskt perspektiv. 1 LÖH är en daglig huvudvärk orsakad av att man tar tabletter vid 10 eller fler dagar per månad av samma aktiva substans. Alternativt en kombination mediciner vid 15 eller fler dagar per månad under en period längre än 3 månader (Jonsson, 2012). 1

7 I denna uppsats undersöks det om man kan se någon strukturell förändring i konsumtionen av smärtstillande läkemedel till följd av avregleringen. Rapporten är begränsad till de aktiva substanserna paracetamol, ibuprofen och acetylsalicylsyra. Överkonsumtion av dessa aktiva substanser har även andra biverkningar än LÖH. Paracetamol ökar bl.a. risken för leverskador medan ibuprofen och acetylsalicylsyra medför betydande risk för njursvikt och gastritbesvär (Läkemedelsverket, 2013). En växande konsumtion av dessa preparat kan därför på längre sikt leda till ökade sjukvårdskostnader. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att diskutera avregleringen på apoteksmarknaden ur två aspekter. Inledningsvis en förstudie kring priser och tillgänglighet för att se om reformen fick de effekter regeringen eftersträvade. Vilket följs av en huvudstudie som undersöker konsumtionsförändringar och dess effekter ur ett hälsoperspektiv. 1.3 Metod & Avgränsningar Undersökningen begränsas till substanserna, paracetamol, acetylsalicylsyra och ibuprofen. De tre substanserna är de vanligaste och täcker nästan all försäljning av receptfira smärtstillande läkemedel (Apotekens Service AB, 2012). Undersökningen har bortsett sig ifrån diklofenak och naproxen. Försäljningsstatistiken är för åren av de valda substanserna och är hämtad huvudsakligen från Apotekens Service AB, tidigare årsredovisningar ( ) och Sveriges Apoteksförening ( ). Ett Chow test genomförs på halvårsdata i statistikprogrammet Limdep med avsikt att diskutera kvantitetsförändringar. Då konsumtionen av de aktiva substanserna skapar en fortsatt konsumtion, kommer en autoregressiv modell (AR(1)) vara grund till Chow testet. Eftersom det tog tid innan marknaden hann omstrukturera sig kommer Chow testets hypotetiska brytpunkt att prövas vid flera olika tidpunkter. För att undersöka ifall Chow testet är statistiskt signifikant kommer det att jämföras det med ett F-kritiskt värde (Dougherty, 2011). 2

8 1.5 Disposition Rapporten ger inledningsvis bakgrunden till hur det svenska apoteket utvecklats över tid, samt beskriver hur apoteksmarknaden fungerade då reformen av receptfria läkemedel infördes. För att få en grundläggande förståelse för hur lagstiftningen är uppbyggd, görs en kortfattad beskrivning av reformen. Därefter presenteras tidigare studier för att ge läsaren en inblick i forskningsfrågorna. Den teoretiska referensram som rapporten är grundad på beskrivs ur två perspektiv. I en förstudie analyseras hur mikroekonomiska teorier beskriver ett monopol som är utformat av regleringar, priser och välfärdsförluster, detta ställs i relation till regeringens förhoppningar då reformen utformades. För att undersöka reformens framgång redovisas mängden försäljningsplatser, tillgängligheten och fördelningen mellan de sålda preparaten. Det andra teoretiska perspektivet, där populationens nytta sätts i fokus, är hälsoekonomiskt, vilket diskuteras i den primära studien som efterföljer. I den primära studiens empiri del beskrivs hur den insamlade informationen från databaser och tidigare studier tolkats. Inom empirin redovisas hur undersökningarna utformas med en tidsserieanalys som grund, vars resultat presenteras i följande kapitel I resultatdelen redogörs huruvida det på grund av reformen förkommit ett strukturellt brott i konsumtionen av de enskilda substanserna och den totala mängden receptfria smärtstillande läkemedel och i så fall när den detta inträffade. Avslutningsvis diskuteras upptäckterna, vad som kan ha orsakat dessa förändringar samt författarnas synpunkter kring utfallen. Diskussionen mynnar ut i förslag till framtida forskning inom ämnesområdet. 3

9 KAPITEL 2 BAKGRUND I detta kapitel beskrivs hur apoteksmarknaden har sett ut över tid, hur lagstiftningen kring receptfria läkemedel är utformad, och vad reformen hade för syfte. Avsikten är att ge läsaren inblick i de begränsningar och möjligheter som reformen har inneburit. 2.1 Historia I Sverige öppnades det första allmänna apoteket i slutet av 1500-talet i samband med en pestepidemi. Under 1600-talet ökade antalet kemiska läkemedel under oreglerade former vilket ledda till att statliga privilegiebrev utfärdades till apotekarna. Detta ledde till att apotekarna fick en monopolställning, i gengäld skulle deras läkemedel hålla en viss kvalité. Som ett resultat av den relativt ostrukturerade distributionen skapades Collegium Medicum år 1663, detta var det första försöket att reglera läkemedel. Efter flera reformer tillkom Apotekvarustadgan år 1913 som gav tillåtelse att framställa läkemedel utanför apoteksorganisationerna (Stanfors & Öberg, 2007). År 1970 förstatligades apotekskollektivet och året därpå grundades Apoteksbolaget, som det senare kom att kallas, Apoteket AB. Utredningen före reformen hade påbörjats av socialdemokraterna redan 1969 och fullföljdes följande år (Bergström, 2002). Reformen innebar att försäljning av läkemedel endast fick bedrivas av staten eller av en juridisk person som låg under statligt inflytande. Motiveringen var att detta skulle hålla de tidigare stigande läkemedelspriserna på konsumentvänliga nivåer och garantera en fungerande distributionskedja från producent till slutkund. Föreskrifter kring produkterna skulle framtas av de oberoende apotekarna som även fick uppgiften att kontrollera allmänhetens läkemedelskonsumtion. Som resultat av den förstatligande reformen ökade antalet apotek markant och nu kunde Apoteksbolaget placera sina lokaler bättre efter vårdtagarnas behov, målet var inte endast vinstmaximering. Antalet apotek ökade i landet med 50 procent från 600 till 900, 4

10 och antalet sjukhusapotek ökade från 10 till 80. Då förstatligandet ledde till en starkare centralisering av monopolväsendet gav detta en starkare förhandlingsposition vid prisförhandlingar med läkemedelsföretagen. Under tidigt 90-tal återuppstod debatten om huruvida monopolet var det rätta alternativet för apoteksverksamheten. År 1998 blev staten ensam ägare till Apoteksbolaget då Apoteksbolagets pensionsstiftelse sålde sin sista aktiepost, och namnet ändrades till Apoteket AB. Apoteket AB med monopolet i grunden byggde upp en omfattande försäljningsplattform med handelsvaror som kosmetika, tandborstar schampo och dylikt. Integrationen mellan läkemedel och handelsvaror ansågs ge Apoteket AB konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på detaljhandelsmarknaden. Innan den första november 2009 fanns det 929 apotek i Sverige som sålde läkemedel till allmänheten, det vill säga ett apotek per invånare. Sverige hade näst lägst apotekstäthet i jämförelse med andra europeiska länder vilket är anmärkningsvärt. (Sundbom, 2007). 2.2 Tidigare studier På uppdrag av Konkurrensverket gjorde Sundbom (2007) en utredning om a poteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus. Utredningen belyste de konkurrensmässiga fördelar en avreglering kunde medföra den svenska apoteksmarknaden. Resultatet av utredningen var att konsumenterna förväntas få ökad tillgänglighet till försäljning, samt en bättre service. Utredarens slutsatser ligger till stor del som grund för denna rapports beskrivning av de förväntade konsekvenserna av reformen. Niklas Rudholm (2008) studerade effekten av kostnader och tillgängligheten av läkemedel och apotek efter avregleringen i Norge. Med regressioner i olika regioner som täcker hela Norge konstaterade han att det har skett många positiva effekter på marknaden. Rudholm påpekar att de första fyra åren hade antalet apotek ökat med 41 procent. Ökningen var störst i tätbefolkade områden men inget område hade fått färre apotek än innan. Resultatet av hans studie visade även att servicen hade ökat och användes som konkurrensmedel. Tillgängligheten hade ökat avsevärt i form av nya butiker och öppettider. Prisnivåerna hade däremot inte fallit sedan avregleringen. 5

11 Rudholm påpekar att en förklaring kan vara att apoteken använder tillgänglighet och service som konkurrensmedel. En slutsats Rudholm drar är att en ökad tillgänglighet av apotek och läkemedel kan uppnås med en avreglerad apoteks- och läkemedelsmarknad även i Sverige. Nordfeldt och Svanborg (2010) skriver i sin magisteruppsats om det finns teoretiskt och historiskt stöd för att regeringens mål med reformen kommer att uppfyllas. De undersökte tillgängligheten av läkemedel, förändringar i service i samband med reformen och förändringar av läkemedelskostnader. Författarna hade ett kvantitativt inslag i sin metod med enkätundersökningar till apotekens kunder samt en ett kvalitativt inslag med expertintervjuer. Det historiska stödet söks i data från tidigare omregleringar samt information om omregleringar i andra nordiska länder. De centrala slutsatserna i uppsatsen var att servicenivån hade stigit och tillgängligheten har ökat, och antagligen kommer att öka mer i fortsättningen. Ahlsten och Törngren (2009) beskriver i sin normativa teoristudie om potensiella effekter vid privatisering av den svenska apoteksmarknaden. Författarna studerar Norge och andra länder där liknande reformer har skett för att sedan bilda en uppfattning om vad som kommer att ske i Sverige vid en avreglering. De skriver om hur den norska avregleringen bidrog till en ökad tillgänglighet och service, men också om en utebliven prispress. Författarna drar slutsatsen att prispress inte är förenligt med ökad tillgänglighet och service. Med detta menar författarna att ifall målen om tillgänglighet och service blir prioriterat över priskonkurrens kommer kostnadena bli så höga att prispressen uteblir. Jonsson m.fl. (2011) undersökte huvudvärk orsakad av överkonsumtion av smärtstillande läkemedel (LÖH). Artikeln definierar begreppet överkonsumtion, och hur utbredd denna är i Sverige. Artikeln ingår i Jonssons avhandling som beskriver problematiken med läkemedelsanvändning bland personer med huvudvärk. I studien intervjuades svenskar för att kartlägga förekomsten av LÖH. Studien visar att nästan två procent av personerna i studien led av LÖH, hälften av dessa på grund av en överanvändning av receptfria läkemedel. 6

12 Svensson & Anell (2008) skrev en rapport om betydelsen av receptfria läkemedel ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Rapporten belyser, utöver huvudvärk, även andra hälsorisker till följd av överkonsumtion av receptfria smärtstillande läkemedel. Deras rapport ger en djupare insyn i de biverkningar som förekommer vid överkonsumtion av de preparat denna uppsats beskriver. 2.3 Lagstiftning Lagen 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel (Sveriges Riksdag, 2013) röstades igenom i riksdagen den 11 juni 2009 (Sveriges Riksdag protokoll 2008/09:130, 2008) och verkställdes 1 nov Enligt den nya lagstiftningen var kravet att konsumenten skulle vara 18 år fyllda för att köpa smärtstillande preparat vid andra försäljningsställen än apotek. Läkemedelsverket fattar beslut om vilka receptfria läkemedel som har godkänns som receptfria läkemedel för försäljning och har i samarbete med kommunerna en kontrollerande funktion. Pågrund av att det finns två kontrollerande parter har båda rätt att ta ut en årsavgift enligt 22 (Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 2012). 2.4 Reformens syfte Den största anledningen till att liberalisera marknaden för receptfria läkemedel var att skapa en större konsumentnytta. Målsättningen var en bättre tillgänglighet av läkemedel för den enskilde konsumenten än vad som är möjligt via apotek och apoteksombud (Prop. 2008/09:190). Avsikten med omregleringen var alltså att skapa en välfungerande marknad. Innan reformen verkställdes hade Sverige den näst lägsta apotekstätheten i Europa, över invånare per apotek (Sveriges Apoteksförening, 2011). Genom en avreglering av den receptfria marknaden ville man med flera nya aktörer öka konkurrensen. De nya aktörerna skulle utgöras av nya apotek tillsammans med detaljhandelsförsäljare (prop. 2008/09:190). Regeringen hoppades på att reformen skulle få samma effekt som i Norge, där man har gjort en liknande avreglering hösten Efter sex år i Norge hade antalet försäljningsplatser ökat med ca butiker/verksamheter, vilket är en var en avsevärd ökning av tillgänglighet för invånarna (SOU 2008:33). 7

13 För att målet om en välfungerande marknad och ökad konsumentnytta ska uppnås krävs enligt regeringen inte enbart ökad tillgänglighet utan även reducerade restider och kostnader. Vilket innebär effektivare resursanvändning av konsumentens disponibla medel. Regeringen poängterade, med hänvisning till rapporter från Konkurrensverket, att en övergripande prispress på de tillgängliga receptfria läkemedlen skulle framhållas (prop. 2008/09:190). Konkurrensverket beskrev att en sådan omreglering skulle kunna skapa förutsättningar för prispress och ökad tillgänglighet. Därmed uttryckte de stöd för regeringens formulering och teori om ökad konsumentnytta och en mer välfungerande marknad (Konkurrensverket, 2008a;2008b). Regeringens uppfattning var att med reformen skulle fler aktörer ansluta sig till marknaden och därmed kommer de att pressa priserna till en jämviktsnivå, enligt ekonomisk teori. Vad regeringen inte tog hänsyn till var att Apoteket AB redan hade pressat sina priser. Regeringen fattade även beslut om att ingen prisreglering skall förekomma på receptfria läkemedel för att stärka den eftersträvade effekten av ökad konsumentnyttan (Hägglund & Hedergran, 2009). Detta kan dock ge en oförutsägbar effekt av både minskning och ökning av prisbildningen I propositionen (2008/09:190) beskrevs även andra effekter som följd av avregleringen. Det poängterades att en avreglering kommer innebära ökade åtaganden för kommuner, domstolar och Läkemedelsverket innebära ökade åtaganden. Kommunernas tidigare beskrivna kontrollfunktion av detaljhandelns försäljning medför ökade och kostnader. För att kompensera denna kostnadsökning kommer en avgift tas ut som varierar mellan kr (prop. 2008/09:190) Liksom kommuner kommer även Läkemedelsverket ta ut en årsavgift (SFS 2009:730). Eftersom även Läkemedelsverket kommer att ta ut en årsavgift skapar regeringen inträdesbarriärer, som kommer öka kostnaderna för små aktörer. De ökade kostnaderna kan hindra dem att utöka sitt utbud av receptfria läkemedel. I propositionen (2008/09:190) påpekas det att vid ökad tillgänglighet för varje enskild konsument krävs det färre och kortare resor i samband vid konsumtion av receptfria läkemedel, vilket innebär en minskad belastning på miljön. Regeringen har även uttryckt farhågor om att omregleringen medför en risk att folkhälsan försämras, den ökade tillgängligheten kan medföra en överkonsumtion och felaktig användning av de mer lättillgängliga läkemedlen (prop. 2008/09:190). I riksdagsdebatten påpekade Elina Linna (v) att missbruk av receptfria läkemedel är vanligt förekommande bland unga och äldre. Hon uttryckte en osäkerhet om kontrollen av försäljningen. Vidare framkom att 8

14 rådgivningen kring smärtstillande förväntades gå förlorad (Sveriges Riksdag, 2008). Till följd av detta skrevs paragrafen 15 (Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 2012) som binder återförsäljare att informera vart man kan få farmaceutisk rådgivning. Det påpekas i konkurrensverkets rapport av Sundbom (2007) att den eventuella negativa effekten av överkonsumtion kommer övervägas av de positiva effekterna för konsumenterna. Antagandet kan motiveras av en politisk förespråkare eftersom informationen om de sålda läkemedlen kommer att finnas lättillgänglig. Däremot kommer regeringen ha svårigheter att övervaka de negativa konsekvenserna vid eventuell överkonsumtion, då ingen övervakning kommer att ske (prop. 2008/09:190). 2.5 Risker vid överkonsumtion När marknaden för receptfria läkemedel avreglerades följer det flera positiva effekter för varje enskild konsument, men det finns även en baksida. En av de största riskerna vid avregleringen är att det uppstår en överkonsumtion av receptfria smärtstillande läkemedel. Detta är något som insatta forskare i läkemedelsvärlden påpekar är ett växande problem, bland annat Irestedt m.fl. (2005). En rapport från institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) påpekar att det föreligger en ökad risk för överdosering och feldosering när läkemedlet är mer lättillgängligt och rådgivningen är bristfällig. En i många fall oavsiktlig förlängning av behandlingsperioden betyder inte bara ökade risker för patienten utan även ökade vårdkostnader till följd av biverkningar (Svensson & Anell, 2008). En negativ följd av överkonsumtion är LÖH, läkemedelsöveranvändningshuvudvärk som är en form av kronisk daglig huvudvärk som uppkommer vid felaktig användning av smärtstillande läkemedel (Jonsson m.fl., 2011). Detta växande problem har även noterats till exempel i Norge som införde en liknande reform En undersökning visade att en procent av den norska befolkningen är drabbad av LÖH, samt 2,5 procent daglig kronisk huvudvärk. Man kunde se en ökning av daglighuvudvärk och en liten, men stabil ökning av LÖH. Troligen är andelen drabbade av LÖH underskattat, då inte alla påverkande faktorer av LÖH ingår i resultatet (Linde m.fl., 2011). 9

15 Läkemedelsverket har beslutat att vissa stora förpackningar av receptfria smärtstillande läkemedel förblir receptbelagda (Läkemedelsverket, 2009). För att kunna motverka en överkonsumtion. I Storbritannien bekräftar studier att överkonsumtion har minskat i samband med paketstorleken minskat (Hawton m.fl., 2013). Innan denna reglering hade Storbritannien problem med stora överdoser, dödsfall kopplat till överdosering av paracetamol och acetylsalicylsyra och leversvikt kopplat till paracetamol. Andra biverkningar som dokumenterats är njursvikt vid hög och långvarig dosering, vilket speciellt är ett problem hos äldre (FASS, 2013). Vid abrupt avbruten användning efter överkonsumtion kan symptom som trötthet, muskelsmärta och nervositet uppträda. (Läkemedelsverket, 2011;Svensson & Anell, 2008). Regeringen noterar i sin proposition (2008/09:190) att det föreligger en risk för överkonsumtion kopplat till avregleringen men att problemet inte är av större betydelse. Svenska dagbladets skriver efter en undersökning att var sjätte tonårstjej i åldrarna år i Stockholm tar någon form av värktabletter varje dag eller flera gånger i veckan samt att fler unga överkonsumerar (El Mahdi & Ennart, 2010a;2010b). Undersökningen visade att tonåringarna oftast bar på värktabletter som en del av vardagen. Med ökad tillgänglighet ökar även risken att denna grupp med dagligt bruk av smärtstillande läkemedel växer. (Jonsson & Svahn, 2012; Jonsson m.fl., 2011). Rebecca Söderström (2011) från Reacta uppmanar i en artikel på SvD att mer fokus måste läggas på information och kontroll av försäljning till unga för att begränsa den växande problematiken. De olika undersökningarna bekräftar att överkonsumtionen hos den svenska befolkningen förekommer. Problemet kommer troligtvis att öka när de receptfria smärtstillande läkemedlen blir mer tillgängliga. Följden av denna överkonsumtion kan i framtiden medföra ökade vårdkostnader och sämre samhällshälsa (Svensson & Anell, 2008). 10

16 KAPITEL 3 FÖRSTUDIE Denna förstudie har för avsikt att diskutera förändringen från legalt monopol till konkurrens. De effekter som undersöks är prisförändringar och förändring av tillgänglighet i form av ökat antal försäljningsplatser samt restid. Detta ligger som grund för utvärdering av huruvida reformen fick de positiva effekter som eftersträvades. Det har gjorts tidigare studier på området, men inga aktuella studier har på ett lika genomgående vis studerat prisförändringar och tillgänglighet. Utan tidigare studier har fokuserat på service utbud, hur konsumenter upplever förändringen och läkemedelskostnader. 3.1 Teori Monopol Ett monopol karaktäriseras av att det endast finns en säljare men många köpare. Eftersom en monopolist är den enda som förser konsumenterna med en vara eller tjänst befinner sig konsumenterna i en behovssituation gentemot monopolisten. Generellt sett brukar detta leda till att monopolistens utbjudna kvantitet kommer att vara lägre än vid fullständig konkurrens och att priset kommer att vara högre. Detta innebär i sin tur en välfärdsförlust då färre köper produkten i ett monopol än i en fungerande fullständig konkurrens. (Pindyck & Rubinfeldt, 2009). Eftersom Apoteket AB var ett statligt legalt monopol innan reformen 2009 kan denna marknadsbild diskuteras. Man hade ensamrätt på all försäljning utav läkemedel men samtidigt en målsättning att hålla priserna på konsumentvänliga nivåer (Sundbom, 2007) Från monopol till fullständig konkurrens Då en marknad övergår från monopol till fullständig konkurrens resulterar detta generellt sett i lägre priser och högre utbjudna kvantiteter. Då monopolisten inte längre har ensamrätt till utbudet innebär det att fler aktörer attraheras till marknaden med 11

17 förhoppningar om vinstchanser. Då en förhoppning om en mer konkurrensbaserad marknad var ett av huvudsyftena med reformen innebär detta att vissa kriterier bör uppfyllas. Ett antagande för att fullständig konkurrens ska råda är att företagen är pristagare, vilket innebär att ingen enskild aktör kan påverka den generella prisbilden. De andra antagandena är att marknadens utbud är homogent, det saknas inträdes och utträdes barriärer samt att det råder fullständig information för alla inblandade aktörer (Pindyck & Rubinfeldt, 2009). 3.2 Resultat Tillgängligheten av läkemedel efter reformen Innan avregleringen av marknaden för receptfria läkemedel 2009 fanns det på marknaden totalt 929 apotek runt om i Sverige (Sveriges Apoteksförening, 2013). Detta innebar en apotekstäthet på ett apotek per , invånare vilket var den näst sämsta täckningen i hela Europa. Efter 2009 är 29 apoteksaktörer verksamma och antalet nya apotek på marknaden har ökat kraftigt. Drygt tre år efter reformen fanns det 1274 apotek i Sverige, vilket är en ökning på cirka 37,14 procent och apotekstätheten har utvecklats till ett apotek på personer, vilket inte inkluderar återförsäljare utanför apotek. Etableringstakten har avtagit, men antalet nya apotek fortsätter att öka. Man har även kunnat se att apotekens öppettider förlängts av konkurrensskäl. I genomsnitt har öppettiderna ökat från 42 timmar 2009 till 53 timmar/vecka. De förlängda öppettiderna 2009 jämfört med 2012, motsvarar omräknat i timmar drygt 330 gamla apotek. (Sveriges Apoteksförening, 2013). Reformen har medfört att antalet återförsäljare av receptfria läkemedel på marknaden ökat till 5685 återförsäljare. Vid omräkning av tillgängligheten för receptfria läkemedel, inkluderat apotek och återförsäljare, uppgår den totala mängden av försäljningsplatser till 6932 (Se figur 1). Det ger en täthet av försäljningsplatser av receptfria läkemedel till en per 1373 invånare, vilket innebär en ökning på 86,27 procent jämfört med innan reformen. Observationer visar att spridningen av apotek har förändrat marknadsbilden sedan 2009, de flesta nya apotek har etablerats i Stockholms region, Västa Götaland och Skåne, 12

18 närmare 57,39 procent 2. Detta kan jämföras med de länen där etableringstakten var långsammast, länen Jämtland, Gotland och Norrbotten, där antalet apotek ökat med endast 2,31 procent (Sveriges Apoteksförening, 2010 & 2012) Totalt antal försäljningsplatser Figur 1. Utvecklingen av apotek och återförsäljare av receptfria smärtstillande läkemedel Källa: (Apoteket AB, ; Läkemedelsverket, 2013) Fördelningen på marknaden mellan apotek och återförsäljare av receptfria läkemedel har nu drygt tre år efter reformen blivit 18- respektive 82 procent (Se figur 2). Det har alltså skett en omfördelning av marknadsmakt vid försäljning av receptfria läkemedel. Fördelning återförsäljare % Antal Apotek 82% Återförsäljare av receptfria läkemedel Figur 2. Fördelning av återförsäljare och apotek Källa: (Apotekens Service, 2013) nya apotek på dessa tre regioner. 13

19 Däremot visar försäljningsvärdet av den totala försäljningen en annan bild, här noteras att apoteken står för 69,35 procent av det totala försäljningsvärdet av receptfria smärtstillande läkemedel mätt i AUP 3. Andra återförsäljare utanför apotek stod för den resterande andelen 30,65 procent (Apotekens Service AB, 2013). Restiden till apotek och återförsäljare har även kortats ner efter formen. Konsumentverkets rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden av Berglund och Hall, visar att restiden har minska, med det finns geografiska skillnader. 93 procent av tillfrågade personer i storstäder angav att de har max 15 minuter till närmaste apotek eller utlämningsställe med snabbaste färdsätt. Motsvarande siffra i glesbygden är 80 procent. Undersökningen visar att tillgängligheten i både storstäder och glesbygden har ökat efter reformen (Berglund & Hall, 2011) Prisutveckling När en marknad går från ett monopol till en marknad med konkurrens uppstår teoretiskt en prispress på marknaden. Därmed är det logiskt att undersöka prisförändringar för varje enskild receptfri smärtstillande substans. Författarna har utgått från inhämtad data från Apotekens Service AB. För att beräkna prisförändringar, kommer det beräknas ett prisindex där december 2009 används som basmånad. Varukorgsperioden utgörs av de tolv månader som infaller före indexmånaden (december). Under denna period säljs varorna i varukorgen till ett visst totalt försäljningsvärde (AUP k, där k är N-1). Priserna mäts i AUP som är apotek aktörernas utförsäljningspris exklusive moms angivet i kronor. Priser per vara beräknas som genomsnittspriser för indexmånad respektive basmånad (Pris i,k respektive Pris b,k ). Därefter beräknas prisförändringen enligt formeln nedan (Apotekens Service AB; Renberg, 2013). 3 AUP= Apotekaktörernas försäljningspris 14

20 Källa: (Apotekens Service AB, Renberg, 2012) Undersökningen och uträkningen som presenteras i tabellen nedanför, visar att priserna för samtliga tre substanser 4 har ökat efter reformen För paracetamol började de genomsnittliga priserna sjunka åren 2010 och 2011 med 0,04 procent, för att sedan öka med 0,5 procent från de ursprungliga priserna. För ibuprofen började det likt paracetamol med en sänkning av de genomsnittliga priserna 2010 med 0,8 procent för att därefter stegvis öka, till en slutgiltig prisökning med 0,9 procent från år 2009:s priser. Acetylsalicylsyra har fått redovisas i två separata kolumner då det finns smärtstillande läkemedel som innehåller enbart acetylsalicylsyra och kombination av acetylsalicylsyra. För acetylsalicylsyra (ej kombination), har priserna ökat successivt med en slutgiltig prisökning på 6,2 procent. För acetylsalicylsyra kombination kan det noteras en total prisökning på 7,8 procent efter avregleringen. Tabell 1. Prisutveckling är basår = 0 Substans 2009 (Basår) Paracetamol 0 0,004 0,001 0,005 Ibuprofen 0 0,008 0,003 0,009 Acetylsalicylsyra 0 0,006 0,012 0,062 Acetylsalicylsyra, 0 0,000 0,001 0,078 kombination Källa: (Apotekens Service AB) 3.3 Diskussion Tillgängligheten för varje enskild konsument har ökat enligt resultaten från förestudien. Reformen har medfört att 29 nya apoteksaktörer har anslutit sig till marknaden vilket 4 Alla tre substanser men pågrund av data är Acetylsalicylsyra uppdelad i två delar. 15

GLESBYGDEN STARKAST UT

GLESBYGDEN STARKAST UT GLESBYGDEN STARKAST UT RECEPTFRIA LÄKEMEDEL 2006 2010 LYDIAH WÅLSTEN 10 januari 2011 Författaren och Timbro 2011 Omslagsfoto: Ruka & Kuusamo, RukaKuusamo.com, flickr Creative Commons ISBN 91-7566-798-0

Läs mer

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Paracetamol: försäljning och förgiftning har något hänt sedan tillgängligheten ökat? Läkemedelsverket 2011-04-04 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29

Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 2012-06-29 Kundnöjdhet på den avreglerade apoteksmarknaden 0-06-9 Sammanfattning och reflektioner Index, som representerar kundnöjdhet och lojalitet, ligger på 76 både för Q och Q 0, vilket är i linje med tidigare

Läs mer

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför?

Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Receptfritt - en klass för sig 2 juni 2015 Receptfria läkemedel - en kartläggning: Vem, hur och varför? Projektgrupp: Lena Ring, Carola Bardage, Sahra Barzi, Tommy Westerlund och Cecilia Bernsten Enheten

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter?

Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Vad är det Sveriges Apoteksförening egentligen är ute efter? Sveriges Apoteksförening driver en kampanj mot generikasystemet och har skrivit många debattartiklar om allt skulle bli så mycket bättre om

Läs mer

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Värktabletter i dagligvaruhandelpositivt

Värktabletter i dagligvaruhandelpositivt Institutionen för naturvetenskap Examensarbete Värktabletter i dagligvaruhandelpositivt eller negativt? Vlora Capri Huvudområde:Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2011: F4 Värktabletter i dagligvaruhandel - positivt

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd

Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd Redovisning av plan för att följa upp och utvärdera statsstöd till apotek i glesbygd delrapport oktober 2014 2 (15) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35

ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 650-1454 ana02_7omslag.pmd 3 2002-04-09, 13:35 ANALYSERAR 2002:7 Internationell prisjämförelse av storsäljande läkemedel i Sverige 2001 I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14. HÖGSKOLAN I HALMSTAD INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH TEKNIK Tentamen på kurs Nationalekonomi (1-20 poäng), delkurs 1, Mikroekonomisk teori med tillämpningar, 7 poäng, måndagen den 15 augusti 2005, kl 9-14.

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Svårt att få tag på adhd-mediciner

Svårt att få tag på adhd-mediciner Stockholm 3 september 2014 Sammanfattning av apoteksenkäten Svårt att få tag på adhd-mediciner För fem år sedan avreglerades apoteken. Det har skapat många nya apotek, men servicen och tillgången på mediciner

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller?

En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? En ny apoteksmarknad i Sverige - en succé! - eller? Apotekare, Vice President, Corporate relations Apoteket AB Apoteket AB 2011-12-05 Sida 1 En ny apoteksmarknad i Sverige 1. Apoteksmarknaden fram till

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs)

Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Stockholm den 10 april 2008 Socialdepartementet, registrator 103 33 Stockholm Remissvar från Läkemedelshandlarna avseende Apoteksmarknadsutredningens betänkande SOU 2008:4 (s2008/184/hs) Sammanfattning

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

En omreglerad apoteksmarknad

En omreglerad apoteksmarknad 2013:7 En omreglerad apoteksmarknad Slutrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2013-05-27 2010/114-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-10 S2012/4635/HS (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

VFTF01 National- och företagsekonomi ht 2010 Svar till övning 2, den 7 september

VFTF01 National- och företagsekonomi ht 2010 Svar till övning 2, den 7 september VFTF01 National- och företagsekonomi ht 2010 Svar till övning 2, den 7 september 1. Knapphet (scarcity) är ett viktigt begrepp för att kunna tala om värden. Använd utbudefterfråge-modellen för att analysera

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson

Introduktion till nationalekonomi. Föreläsningsunderlag 5, Thomas Sonesson Marknadsformer Företagets beteende på marknaden, d.v.s. - val av producerad kvantitet - val av pris - val av andra konkurrensmedel varierar med de förhållanden som råder på marknaden - antal aktörer -

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning!

Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! 19.5.2010 1 / 5 Lönsammare apotek genom automatisk varupåfyllning! Den svenska apoteksmarknaden genomgår sedan årsskiftet 2009 2010 en omreglering från statligt monopol till fri marknad. Omregleringen

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010

Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Johan Parmler 2010-11-29 Publiceringstid kl. 05.00 Detaljhandeln enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010 Huvudresultat: Apoteksmarknaden och Systembolaget får högst kundnöjdhet inom Detaljhandeln. Lägst får

Läs mer

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07

Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Försäljning av receptfria läkemedel Hur gör personalen? 2012-06-07 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln

Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln Datum Diarienummer 1 (5) 2013-12-10 3669/2013 Till berörda företag Angående delredovisning av uppnådda besparingar inom ramen för 15-årsregeln TLV publicerar nu en lista över för vilka prissänkningar som

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan

Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi. Utbud och efterfrågan Mycket kort repetition av mikrodelen på kursen Introduktion till nationalekonomi Utbud och efterfrågan 1 Exempeluppgift 1: Elasticiteter När inkomsterna ökade med 7 % ökade efterfrågan på bussresor med

Läs mer

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker

Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Riskanalys - Bransch- och marknadsrelaterade risker Konjunktur Risker Eurokrisen har påverkat konsumtionsmönstren negativt. Verksamheten påverkas av att Cloettas kunder får försämrad lönsamhet, vilket

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys

Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Vem har vårdvalet gynnat? Hälsoekonomisk nätverksträff Göteborg, 130924 Nils Janlöv, Vårdanalys Agenda Frågeställning, data och metod Resultat En rad positiva effekter för både befolkningen i stort och

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Att mäta hälsa och sjukdom. Kvantitativa metoder II: teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki.

Att mäta hälsa och sjukdom. Kvantitativa metoder II: teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki. Att mäta hälsa och sjukdom Kvantitativa metoder II: teori och tillämpning Folkhälsovetenskap 4, termin 6 Hanna Hultin hanna.hultin@ki.se Disposition Introduktion Vad är epidemiologi? Varför behövs epidemiologin?

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1

FACIT TILL TENTAMEN, 30/4, 2011 Delkurs 1 FRÅGA 1 17 FACIT TILL TENTAMEN, 3/4, 211 Delkurs 1 FRÅGA 1 I. c.(x) 38,25 euro. II. b.(x) Om MC < ATC så sjunker ATC. III. c.(x) 1/3 av skattebördan bärs av konsumenterna och resten av producenterna. 1 3Q = 1

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan

Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Förfalskade läkemedel ett hot mot folkhälsan Eva Flodman Engblom Apotekare/Utredare Inspektionsenheten Vad är ett läkemedel? Läkemedelsdefinitionen Enligt 1 läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator över framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2015 Inga nyanställningar planeras för handeln Framtidsindikatorn fortsätter att uppvisa negativa

Läs mer

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00

PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSINFO Detaljhandeln 2012 Datum: 2012-12-03 Publicering: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE DETALJHANDELN 2012 SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi visar vad som driver kunder att bli och förbli kunder. www.kvalitetsindex.se

Läs mer

ETC. En sjuk marknad. #11 Fredag den 15 mars 2013 www.etc.se Lösnummerpris 10 kr inkl moms

ETC. En sjuk marknad. #11 Fredag den 15 mars 2013 www.etc.se Lösnummerpris 10 kr inkl moms bild: stock xchng Posttidning A Returadress: ETC.nu, c/o titeldata, 112 86 Stockholm ETCN-0315-A-001-A.indd 3 Avregleringen av apoteksmarknaden har lett till en omfattande svarthandel med receptfria läkemedel,

Läs mer

Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus!

Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus! Avveckla apoteksmonopolet med konsumentnyttan i fokus! Konkurrensverket 2007:1 Konkurrensverket februari 2007 Utredare: Per Arne Sundbom ISSN nr 1401 8438 CM Gruppen AB, Bromma 2007 Foto: Matton och istockphoto

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan.

samtidigt som tarmens genomsläpplighet studeras under fyra dagar. Du börjar också äta kosttillskottet under slutet av veckan. Pilotstudien för veteranorienterare dag för dag: Vi söker 10 stycken veteranorienterare som vill delta i en förstudie omfattande 5 veckor där effekterna av ett kosttillskott studeras på tarmens genomsläpplighet.

Läs mer

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET:

VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? EFFEKTER AV BEGRÄNSAD INFO OM KVALITET: INFORMATION VAD KAN HÄNDA OM INFORMATIONEN INTE ÄR FULLSTÄNDIG? M A P KVALITET? M A P PRISER? HUR LÖSA PROBLEM MED BRISTANDE INFORMATION? LÖNAR DET SIG ATT BEGRÄNSA INFORMATION? I så fall när och för vem?

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex dec 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com december 2013

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

2012 års översyn av apotekens handelsmarginal

2012 års översyn av apotekens handelsmarginal Datum Diarienummer 2012-04-27 2887/2011 2012 års översyn av apotekens handelsmarginal - en samlad bedömning av ersättningen till apoteksmarknaden Slutrapport April 2012 TANDVÅRDS- OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden

Omreglering av apoteksmarknaden Lagrådsremissen Omreglering av apoteksmarknaden En sammanfattning 1. Inledning Den 8 december överlämnade regeringen en remiss till lagrådet med förslag om en omreglering av apoteksmarknaden. Lagrådet

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer