LÖNSAMT ANSVARSTAGANDE FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR OCH STRATEGIER FÖR WIN WIN-CSR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖNSAMT ANSVARSTAGANDE FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR OCH STRATEGIER FÖR WIN WIN-CSR"

Transkript

1 LÖNSAMT ANSVARSTAGANDE FÖRETAGENS SOCIALA ANSVAR OCH STRATEGIER FÖR WIN WIN-CSR 2010 David Rönnegard (Ph.D.)

2 Copyright David Ronnegard 2010 All Rights Reserved 2

3 INNEHÅLL Förord 4 Inledning 5 Företagen och välfärden 7 Aktiebolagsformen föds 7 Företagen driver tillväxt och välfärd 9 Företagens roll i samhället 10 CSR och affärsstrategi 15 Bra och dålig CSR 15 Affärsstrategi 17 Praktiska exempel på affärsstrategisk CSR 20 Kärnkompetens: Tetra Paks Food for Development Office 21 Humankapital: SAS Institute företagsdagis 24 Marknadskommunikation: SAS Institute kultursponsring 25 Slutsats 27 Appendix 28 1) Företagsdagis: Svensk lagstiftning och svenska möjligheter 28 2) Sponsring: Svensk lagstiftning och nytt lagförslag 31 Referenser 37 3

4 FÖRORD Forskning om företagens samhällsansvar har pågått i USA och Europa i drygt 30 år, men det är inte förrän nyligen som det har blivit ett hett ämne i den svenska samhällsdebatten. Ansatsen med denna skrift är att bemöta den bredd som finns i debatten, och är därför riktad mot både akademiker och företagsledare så väl som politiker. Historiskt har akademiker främst argumenterat för företagens moraliska skyldigheter mot samhället. Oavsett var man står i denna akademiska debatt så är det tydligt att företagsledare på det hela taget inte har köpt dessa argument. Men, man märker i dagsläget att allt fler börjar tala om the business case för Corporate Social Responsibility (CSR). Det vill säga att företag bör engagera sig i CSR eftersom det kan vara lönsamt. Bland många CSRförespråkare är detta främst en taktisk förändring med lite substans motiverad av att företagsledare är mer benägna att lyssna till denna typ av resonemang. Argumenten är ofta inte mer substantiella än att påstå att företagsfilantropi är renomméhöjande för företagen vilket på något sätt leder till inkomster någon gång. Det är lätt att förstå hur CSR betraktat som riskhantering kan hjälpa företag att undvika att förlora intäkter. Men hur kan CSR bidra till ökade intäkter? Det saknas förståelse för hur en CSR-investering ska leda till en inkomstgenerering. Detta innebär inte att det saknas ett business case för CSR, utan endast att få har försökt konkretisera hur det ska gå till. Denna skrift avser att förklara varför det är viktigt för samhället att företagen behåller fokus på sitt egenintresse samt, med hjälp av affärsstrategisk teori och praktiska exempel, visa hur företag bör tänka för att skapa lönsamma CSR-strategier. David Rönnegard är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har doktorerat inom CSR vid London School of Economics. 4

5 INLEDNING Ett av de ledande ämnena i dagens samhällsdebatt handlar om vilken roll företagen bör ha i samhället. Framför allt talar man mycket om företagens sociala ansvar och hur långt detta bör sträcka sig. Den vanligaste benämningen på detta ansvar är CSR, Corporate Social Responsibility. CSR kan definieras som att privata bolag bör ta ett samhällsansvar som sträcker sig utöver att med vinst producera varor och tjänster. Det vill säga att bolag bör ta ett ansvar som inte bara tar hänsyn till aktieägarnas intressen utan även beaktar åsikter från en bredare grupp av intressenter. 1 Ofta anses dessa andra intressenter vara företagets anställda, kunder, leverantörer och samhället i stort. Eftersom landets lagar som stiftats av folkvalda representanter redan reglerar företagens ansvar mot olika intressenter brukar man betrakta CSR som ett ansvarstagande som sträcker längre än vad lagen kräver. I CSR-debatten finns flera centrala frågor om vilka det råder meningsskiljaktigheter. Två av dessa är: * Varför ska företag ta ansvar utöver vad lagen kräver? * Hur kan företag bidra till den sociala välfärden? CSR-förespråkare inom akademin brukar ofta besvara den första frågan med att företag bör ta ansvar utöver vad lagen kräver eftersom det är deras moraliska skyldighet. Detta svar är problematiskt eftersom endast moraliska agenter kan ha moraliska skyldigheter. Att vara en moralisk agent innebär att ett subjekt har vissa moraliska egenskaper som vanligtvis bara finns hos enskilda människor. 2 Trots att bolag oftast består av ett antal människor är det individerna som är moraliska agenter, inte företaget som kollektiv. Således är bolag inte den typ av subjekt som över huvud taget kan ha ett moraliskt ansvar. 3 Bolag är framför allt juridiska personer med juridiska skyldigheter, vilket innebär att vi fortfarande måste besvara frågan varför företag inte bara ska följa lagen. Ur ett moralfilosofiskt och juridiskt perspektiv finns ingen skyldighet att gå längre än lagen kräver. Egenintresse 4 bör ses som det primära skälet till att bolag ska engagera sig i CSR. The Millennium Poll, som inför millennieskiftet genomfördes i 23 länder på sex kontinenter, visade att två av tre medborgare vill att företag utöver sin traditionella roll som producenter, arbetsgivare och skattebetalare också ska bidra till vidare sociala mål. 5 Med andra ord vill en majoritet att företag ska engagera sig i CSR, vilket rent affärsstrategiskt innebär att företag bör vara lyhörda för denna uppmaning. 1 CSR har genom åren definierats på en rad olika sätt, men denna definition är tillräckligt bred för att skapa enighet bland de flesta debattörer. 2 Inom moralfilosofin förekommer en okontroversiell uppfattning om flera egenskaper som krävs av en moralisk agent, exempelvis att ha förmågan att skapa en avsikt till handling, att kunna autonomt välja en avsiktlig handling och förmågan att genomföra en avsiktlig handling. 3 För en utförlig förklaring av företagens moraliska ansvar, se Ronnegard (2006). 4 Egenintresse behöver inte betyda vinstmaximering för företaget. Oftast drivs företag med vinstmål men om det primära målet är vinst eller hur pass stor fokus som ska läggas på vinst generering bestäms av aktieägarna via bolagsstämman. Företagets egenintresse är således det intresse som aktieägarna har vilket kan vara annat än vinstmaximering. 5 Horn af Rantzien (2003). 5

6 Låt oss därför bortse från frågan om företag har ett moraliskt ansvar mot samhället, och helt enkelt anta att vi vill att företag ska ta ett socialt ansvar utöver vad lagen kräver. Jag kommer således här att fokusera på den strategiska frågan: *Hur kan företag bidra till den sociala välfärden? Eftersom vi som samhälle vill att företag ska ta ett större socialt ansvar, låt oss då uppmana till ett ansvarstagande som är socialt gynnsamt. För detta krävs förståelse för hur företag, genom sin vardagliga verksamhet, oavsiktligt bidrar till välfärden i samhället och hur de genom sin specifika kompetens kan bredda verksamheten med CSR-aktiviteter för att avsiktligt bidra till den sociala välfärden. Syftet med denna skrift är att ur ett historiskt och ekonomiskt perspektiv förklara hur företag har drivit välfärdsutvecklingen, och att med hjälp av affärsstrategisk teori och praktikfall belysa hur företag kan gynna sig själva och samhället genom väl valda CSR- insatser. Appendix avser även att belysa hur svensk lagstiftning ibland hjälper, och ibland stjälper, dessa CSR-insatser. 6

7 FÖRETAGEN OCH VÄLFÄRDEN I denna del kommer jag att förklara den centrala roll som den juridiska bolagsformen och företagandet i stort har spelat i välfärdsutvecklingen efter den industriella revolutionen. Dessutom kommer jag att belysa varför dagens CSR-krav kan betraktas som ett hinder i denna utveckling, men även som en förståelig reaktion på de nya omständigheter som uppstår till följd av globalisering. Aktiebolagsformen föds De första bolagen var craft guilds och handelsbolag som den engelska kronan gav Royal Charters under 1400-talet. Detta innebar att en grupp individer förenades i ett bolag, vilket medförde vissa rättigheter som utdelades av monarken. Bolagen fick oftast i uppgift att uträtta samhällsnyttiga arbeten, som att bygga en bro eller handla för kungens räkning. Senare, när det engelska parlamentet ökade sin makt, kunde man även bilda bolag genom att tilldelas denna rättighet via en Special Act of Parliament. Det är värt att poängtera att bolag knappast var någon vanlig företeelse. Under hela 1700-talet utdelades endast ett dussintal bolagsrättigheter. Rent juridiskt var bolagsformen då mycket olik den aktiebolagsform som vi alla är bekanta med i dag. Men den industriella revolutionen skapade behovet av fler bolag, och av en reformering av den juridiska bolagsformen. Det är allmänt accepterat att den industriella revolutionen startade i Storbritannien under tredje kvartalet av 1700-talet, liksom att den karakteriserades av att manuellt arbete ersattes av maskiner, vilket ledde till en enorm produktivitetsökning. Exempel på viktiga tekniska uppfinningar under denna tidiga fas var ångmaskinen och spinnerimaskinen. Men den tekniska utvecklingen var bara en av de faktorer som ledde till den industriella revolutionen. Flera sociala, politiska och juridiska omständigheter bidrog till att dessa uppfinningar kunde användas för kommersiella syften. Exempelvis hade Storbritannien ett stabilt och tillförlitligt politiskt och juridiskt system, vilket minskade risken för att monarken oväntat skulle beslagta egendom. Det fanns tydliga lagar om privat egendom, och patentlagar som gjorde det möjligt för investerare att planera långsiktigt vilket är en nödvändighet för ekonomisk tillväxt. Och sist men inte minst fanns en gryende bolagsform som tillät att resurser och arbetskraft samlades i näringsverksamhet. För att förstå vikten av bolagens existens måste vi rent ekonomiskt förstå varför arbete i bolag är gynnsamt över huvud taget. Ekonomen Ronald Coase har specifikt skrivit om varför företag finns. Hans teori kan enkelt beskrivas som: in the absence of transaction costs, there is no economic basis for the existence of the firm. 6 Transaktionskostnader är alla de kostnader som uppkommer vid en transaktion, både monetära och icke-monetära. Dessa är oftast informationskostnader, förhandlingskostnader, beslutskostnader och upprätthållandekostnader för kontrakt. 6 Coase (1988). 7

8 Coase säger vidare: the fact that it costs something to enter into these [economic] transactions means that firms will emerge to organize what would otherwise be market transactions whenever their costs were less than the cost of carrying out the transactions through the market. 7 Med andra ord, människor går samman i företag för att minska transaktionskostnaderna på den öppna marknaden. 8 Under den industriella revolutionens tidiga skede ökade trycket på att kunna starta bolag för att minska transaktionskostnader, styra resurser och tillvarata de nya affärsmöjligheter som den nya tekniken erbjöd. Men den tidiga bolagsformen hade flera brister, inte minst att det krävdes en Special Act of Parliament för att bilda bolag, något som sällan beviljades introducerades allmänna föreskrifter för bolagsregistrering vilket gjorde att man kunde bilda bolag bara genom att fylla i ett formulär. Detta innebar att en Special Act of Parliament inte längre krävdes och att många fler bolag kunde registreras. Detta var första steget i en bolagsreform som senare ledde fram till den aktiebolagsform vi har i dag. Bolagsreformen infördes successivt i Storbritannien mellan 1844 och Den moderna aktiebolagsformen karakteriseras framför allt av fem attribut: * en föreskrift att bolaget främst ska gagna aktieägarnas intressen; * en separation mellan aktieägare och bolaget som juridisk person; * att aktier är en form av egendom som är skild från bolagets tillgångar; * att bolaget har begränsat ansvar; * att bolaget har oändligt liv. Utöver minskningen av transaktionskostnader och styrandet av resurser har företagande i aktiebolagsform en rad mikro- och makroekonomiska fördelar kopplade till sina attribut. * Föreskriften att bolaget främst ska gagna aktieägarnas intressen innebär att bolaget får ett tydligt och väldefinierat mål till vilket alla resurser kan styras för att uppnå största möjliga effektivitet. * Separationen mellan aktieägare och bolaget som juridisk person, samt att aktier är en form av egendom som är skild från bolagets resurser innebär att ingen aktieägare kan göra anspråk på några av bolagets faktiska tillgångar. Detta har som konsekvens att aktierna blir lättare att överföra till nya ägare eftersom vem som äger aktierna har mindre relevans för företagets drift. Överförbarheten har stor betydelse för att möjliggöra likvida aktiemarknader som attraherar investerare, vilket är en nödvändighet för ekonomisk tillväxt. * Att aktiebolaget har begränsat ansvar innebär att aktieägarna bara riskerar sitt satsade kapital i bolaget. Det vill säga att om bolaget går i konkurs kan fordringsägarna inte göra anspråk på aktieägarnas personliga egendom. Detta betyder att vem som äger aktierna blir 7 Ibid. 8 Avsaknaden av ekonomiska transaktioner inom ett företag innebär att man undviker prismekanismen. Behovet av att undvika prismekanismen indikerar att det är förenat med en kostnad att använda den. Ett exempel på en sådan kostnad är den tid och möda som åtgår för att ta reda på de relevanta priserna på marknaden. Ett annat exempel är tiden och mödan av att skapa kontrakt med alla aktörer (individer) som måste vara inblandade i en produktionsprocess. På marknaden måste varje aktör ingå i kontrakt med alla andra aktörer som de berörs av. Att organisera aktörer i ett och samma företag eliminerar behovet av detta nät av kontrakt, och gör det möjligt att styra de olika resurserna på ett mer organiserat sätt. 8

9 ännu mindre relevant eftersom andra aktieägares personliga egendom inte har någon betydelse vid en eventuell konkurs. Detta reducerar transaktionskostnaderna av att hålla reda på de andra aktieägarna och minskar risken av att äga aktier, vilket leder till en betydligt mer likvid aktiemarknad som kan tillhandahålla investeringsresurser. * Att aktiebolaget har möjlighet till oändligt liv (om det inte likvideras) innebär att det inte finns någon begränsning i hur långsiktiga investeringar kan vara, vilket i sin tur möjliggör större investeringar. Företagen driver tillväxt och välfärd Vi har nu fått en förståelse för den moderna aktiebolagsformens framväxt och dess ekonomiska fördelar. Nu ska vi titta närmare på den roll företagen har spelat i de senaste 200 årens otroliga ekonomiska tillväxt, vilken nu allmänt betraktas som en revolution. Som nämnts karakteriserades Storbritannien i slutet av 1700-talet av ett stabilt politiskt och juridiskt system med patentlagar, vilket var ett nödvändigt fundament för investeringar i innovationer. Men den industriella revolutionen hade aldrig tagit fart om det inte varit för möjligheten till företagande i bolagsform. Företag uppnår sina syften genom att organisera produktionsfaktorerna mark, arbetskraft och kapital. Produktionsfaktorerna var för sig åstadkommer inte mycket, och framför allt inte någon industriell revolution. Det är av yttersta vikt att resurserna koordineras för uppnående av ett gemensamt mål. Genom fokuserat och målinriktat arbete skapar företag mervärde som kunder får del av genom fri handel. Detta är grundbulten i företagens värdeskapande. Den tidiga bolagsform som fanns vid revolutionens inledning kunde hantera organiserandet av mark och arbetskraft, men led brist på kapital. Eftersom aktieägare inte hade begränsat ansvar var det i praktiken nästan bara mycket förmögna människor som investerade i aktier, som kunde kräva att få vara med och styra företagen för att minska sin riskexponering. Dessutom var aktier inte en separat form av egendom, vilket innebar att handeln med aktier gick trögt och medförde att det saknades en likvid aktiemarknad som gav tillgång till kapital. De industrier som drev på den industriella revolutionen var mycket kapitalintensiva, exempelvis textil- och gruvindustrierna. Kapitalbrist var alltså ett stort hinder för fortsatt ekonomisk tillväxt. Det var framför allt detta som pressade fram bolagsreformerna, vilket frigjorde stora mängder investeringskapital. En konsekvens av att bolag beviljades begränsat ansvar var också att inte bara de förmögna kunde investera i aktier, eftersom aktieägarna varken behövde styra företagen eller ansvara för deras skulder. Storbritanniens framgång skapade stor uppmärksamhet, och flera länder försökte imitera dess innovationer och bolagsrätt. Bland dessa fanns Frankrike, Tyskland, Belgien och, framför allt, USA som nyligen hade blivit en självständig nation. Dessa länder ledde den tidiga revolutionen, som inte nådde Sverige förrän på 1840-talet då landet började exporter råvaror (exempelvis spannmål, järn och virke) till de växande industrierna i Europa. Den svenska exporten genererade stora inkomster som kunde investeras i utvecklingen av den svenska industrin. Först att industrialiseras var sågverken som under 1840-talet ersatte vattenkraftsdrivna sågar med ångdrivna, som var mer effektiva och kunde placeras vid kusten för lättare export av virke. På 1850-talet började man bygga privata järnvägar för transport av varor inom och utom Sverige, och på 1870-talet startades den svenska textilindustrin i Borås och Norrköping (i stort sett en kopia av den brittiska). Vid sekelskiftet 1900 började verkstadsindustrin blomstra tack vare svenska uppfinningar som solventilen (AGA), kullagret 9

10 (SKF), trefasen (ASEA) och separatorn (Alfa Laval). Dessa uppfinningar drev Sveriges ekonomiska tillväxt genom 1900-talet och är av stor betydelse än i dag. 9 Ekonomisk tillväxt hos företag ökar den ekonomiska välfärden i landet, eftersom det skapar arbetsmöjligheter för befolkningen som successivt blir bättre avlönad i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar som en följd av industrins expansion. Men det råder vissa meningsskiljaktigheter om huruvida den industriella revolutionen verkligen förbättrade arbetarklassens livskvalitet på kort sikt. Trots att inkomsterna i landet nästan omedelbart ökade visar vissa siffror att det främst var företagarna som tjänade mycket pengar, medan arbetarna levde trångbodda i förorenade miljöer utan någon större inkomstökning. Det råder dock inget tvivel om att den industriella revolutionen mer långsiktigt ökade välståndet för alla. Enbart i Sverige fördubblades BNPper capita (i realvärde) mellan 1850 och 1900, och tredubblades mellan 1900 och 1950, 10 vilket ledde till en väldig välståndshöjning oavsett klasstillhörighet. För att verkligen förstå hur enastående detta är kan man jämföra med den ekonomiska tillväxten under resten av mänsklighetens historia. Något förenklat kan man säga att det i princip inte fanns någon ekonomisk tillväxt per capita fram till slutet av 1700-talet (se figur 1). Inkomst per capita är naturligtvis inte det enda måttet på välfärd, men enligt Angus Maddison har även människors livslängd ökat avsevärt. År 1000 kunde det genomsnittliga spädbarnet förvänta sig en livslängd på 24 år. Fram till 1820 var förändringen i livslängd marginell. De största förändringarna skedde efter 1820, främst i Västeuropa, och i dag kan det genomsnittliga spädbarnet förväntas ha en livslängd på 66 år. 11 Denna förbättring är nära kopplad till ökad ekonomisk välfärd, eftersom den möjliggör att en befolkning äter bättre, arbetar mindre och har råd med sjukvård. Företagens roll i samhället Rent deskriptivt kan vi konstatera att företag har haft en avgörande roll i den ekonomiska tillväxten i Sverige (och i alla andra industrialiserade länder), och att denna enorma tillväxt väsentligt har underlättats av den juridiska aktiebolagsformen. De senaste 200 åren har företagen bidragit till välfärden både som producenter och arbetsgivare, och på senare tid har företagen i egenskap av skattebetalare dessutom bidragit med avsevärda summor till välfärdsstaten. Den juridiska bolagsformen är skapad av staten och tilldelas individer som vill driva näringsverksamhet. Aktiebolagslagen är ett juridiskt instrument för att underlätta företagande och skapa ekonomisk tillväxt. Man kan betrakta bolagsformen som ett enda stort kontrakt som reglerar intressenters rättigheter och skyldigheter, vilket i hög grad minskar transaktionskostnaderna för att skapa alla kontrakt individuellt. Dessutom tilldelas rättigheter, till exempel aktieägarnas begränsade ansvar, som företagen inte skulle kunna kontraktera individuellt. 12 FIGUR 1: VÄRLDENS BNP PER CAPITA 13 9 Industrin och dess historia. 10 <www.historia.se>. 11 Maddison (2001). 12 För en utförlig förklaring kring omöjligheten att privat kontraktera begränsat ansvar, se Ronnegard (2006). 13 Datakälla <www.ggdc.net/maddison/>. I kategorin Västvärldens avknoppningar ingår USA, Kanada, Australien 10

11 INTERNATIONELLA GEARY-KHAMIS-DOLLAR Den juridiska bolagsformen underlättar startande och drivande av företag, men det är företag som uppfinner, anställer, producerar, skapar mervärde och betalar skatt som för den ekonomiska välfärden framåt. Detta är företagens primära roll i samhället. Genom att fokusera på sitt egenintresse inom lagens ramar har företag förbättrat människors välstånd i världens alla industrialiserade länder. Eftersom bolag är juridiska personer kan deras rättigheter och skyldigheter regleras i lag. Bolagsformen är, som sagt, ett instrument som vi kan bestämma hur det ska användas. Företagande har i bolagsform genererat enorm ekonomisk tillväxt borde inte det vara dess primära roll även i framtiden? Dagens CSR-förespråkare vill att företag ska ta större samhällsansvar än så. Många nämner skräckexempel på enskilda företag som har betett sig illa, men bortser oftast från den enorma samhällsnytta företagande i stort innebär. Man kan förstå hur mycket ett enda företag bidrar till samhället om man föreställer sig alla konsekvenser av att företaget skulle sluta med sin verksamhet; alla intressenter skulle bli lidande och de enda som skulle bli glada är företagets konkurrenter. Det sägs ofta att upplyst egenintresse borde leda företag till att engagera sig i CSRaktiviteter, eftersom företag behöver ett välfungerande samhälle för att blomstra. Men låt oss komma ihåg att samhället också behöver välfungerande företag för att blomstra! och Nya Zeeland. 14 Geary-Khamis-dollar är en sofistikerad aggregeringsmetod för att göra ekonomiska jämförelser mellan länder. Den är baserad på både Purchasing Power Parity av valutor och det internationella medeltalet för råvaror. År 1990 används ofta som basår för jämförelser över tiden. 11

12 Bakom CSR-uppmaningen att företag bör ta ett samhällsansvar utöver vad lagen kräver, ligger antydningen att företag bör göra avkall på sitt egenintresse för att värna om andra intressenter. Istället för att bara maximera sin egen vinst inom lagens ramar uppmanas företag att behandla sina intressenter på ett sätt som inte är motiverat av vinstintresset. Detta är en ädel tanke, om det inte vore så att det grundläggande incitamentet för att starta och driva företag är just att uppfylla sitt egenintresse. Att göra avkall på detta är ett grundskott mot själva företagandet. 15 Dessutom krävs vinst för att företag ska kunna fortsätta med sin verksamhet. Företag måste kunna återinvestera i sin verksamhet för att avvärja konkurrenternas framsteg. Norén med kolleger skriver: Endast lönsamma företag är långsiktigt hållbara och förmår att skapa varor, tjänster, processer, avkastning på kapital Det är alltså företagens grundläggande affärsverksamhet som är deras primära samhällsnytta. 16 Företagens enorma bidrag till samhället är inte avsiktligt. Ett företags kärnverksamhet är inte att bidra till samhällsnyttan. Företag drivs av sitt egenintresse och har ingen avsikt att lösa samhällsproblem, men tillsammans skapar företag som producenter, arbetsgivare och skattebetalare oavsiktligt ett bättre samhälle. Företag som avsiktligt tar ett samhällsansvar borde göra vad de är bäst på, fast med egenintresset bevarat för att inte göra avkall på sitt primära bidrag till samhället. Det är svårt, om inte omöjligt, att resonera kring företagens samhällsansvar utan att tala om vilket ansvar staten har. Regeringen, som är statens exekutiva arm, drivs av folkets representanter som har den uttryckliga uppgiften att finna lösningar på samhällsproblem. Regeringen har skyldighet att hantera de samhällsfrågor som landets medborgare vill att staten ska lösa. Således finns det endast utrymme för företag att hantera problem som staten inte redan har tagit väl hand om. Man kan fråga sig varför ett land som Sverige, med väl fungerande demokrati, behöver företag som på eget initiativ engagerar sig i samhällsproblem. Svaret är att det inte behövs, om staten har tillräcklig kompetens och engagemang nog att hantera problemen. Om ett samhällsproblem är av stor vikt för landets medborgare så är det statens ansvar att finna en lösning antingen i egen regi eller genom att lägga ut uppgiften på företag som har rätt kompetens. Under dessa omständigheter bör företag fokusera på att driva sin verksamhet inom lagens ramar och endast ta tag i samhällsproblem på eget initiativ när det ligger i deras egenintresse. Men många länder i världen oftast u-länder har bristande demokrati och otillfredsställande juridiska system. Bör företag i dessa länder endast fokusera på sitt egenintresse inom lagens ramar? Det är ingen lätt fråga att besvara, och svaret varierar beroende på omständigheterna i varje enskilt land. Vissa länder har lagar som bryter mot mänskliga rättigheter. Ett klassiskt 15 Observera: att gagna sitt egenintresse innebär inte att man själviskt vägrar ta hänsyn till sina intressenter. Ingen skulle vilja vara anställd i, leverantör till eller kund hos ett företag som konsekvent betedde sig illa. Oftast krävs att man beter sig väl för att gagna sitt egenintresse, eftersom alla intressenter frivilligt samarbetar med varandra, vilket kräver ömsesidigt utbyte. 16 Norén m fl (2006). 12

13 exempel är den forna apartheidregimen i Sydafrika, vars lag uttryckligen krävde diskriminering av den svarta befolkningen. Under sådana omständigheter kan man inte bedriva näringsverksamhet inom lagens ramar utan att bryta mot värderingar som de allra flesta ser som fullständigt självklara. Detta är främst ett problem för multinationella företag, eftersom de kan välja om de ska bedriva verksamhet där eller inte, medan lokala företag inte har den möjligheten. Ofta hänger beslutet för multinationella företag på affärsstrategi (är det värt att förlora goodwill?), och på företagsledningarnas samveten. Men ibland, och allt oftare, ingriper stater genom att förbjuda sina bolag att bedriva näringsverksamhet i sådana länder. Ett exempel är USA som har förbjudit amerikanska bolag att verka i diktaturstaten Burma. 17 Problemet med orättvisa lagar är på det hela taget ovanligt. Ett vanligare problem är brott mot bra lagar i länder som har svårt att upprätthålla sina lagar. Detta är inget teoretiskt problem: det är självklart att bolag bör följa landets lagar. Det är ett praktiskt problem för länder med svaga juridiska system, och ett praktiskt problem för multinationella företag som måste skärpa sin bolagsstyrning så att deras dotterbolag beter sig väl även i utlandet. CSRbegreppet har mindre betydelse i industrialiserade länder som Sverige, eftersom landets lagar är stiftade av folkvalda representanter och mestadels efterlevs. CSR får sin betydelse främst då företag inte helt kan förlita sig på det juridiska systemet. Norén med kolleger skriver: CSR blir i första hand relevant i de länder där det nationella rättssystemet inte förmår att säkra internationellt erkända grundläggande värden. 18 Det är först då företagets ledning måste ta ställning till vilka egna värderingar den vill framhålla eftersom den inte utan vidare kan förlita sig på ett externt normsystem. Den svenska regeringen har samma inställning. Globalt Ansvar är regeringens initiativ för att främja socialt ansvarstagande hos företag, och initiativet sorterar under Utrikesdepartementet. De problem som CSR-förespråkarna tar upp är viktiga i en allt mer globaliserad värld, men tilldelningen av ansvar för att lösa problemen är ofta missriktad. Globaliseringen betyder att allt fler multinationella företag bedriver verksamhet i u-länder. Dessa länder har ofta problem med fattigdom, sjukdom och miljöförstöring. CSR-förespråkare uppmärksammar ofta dessa problem, men tittar inte så noga på vems ansvar det är att lösa problemen utan främst på problemet, och letar sedan efter någon som skulle kunna lösa det. Regeringar i sådana länder saknar ofta handlingskraft och således blir de multinationella företagen föremål för ansvarstilldelningen eftersom de har erforderliga ekonomiska resurser. Men det är inte främst företagens ansvar att lösa samhällsproblem, utan det ansvaret ligger på ländernas regeringar. Den svenska regeringen instämmer. Globalt Ansvar skriver: Regeringar [inte företag] är ytterst ansvariga för efterlevnaden av mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruptionsbekämpning, miljöhänsyn m m. 19 Precis som i västvärldens industrialiseringsprocess bidrar företagen enormt mycket till välfärden i u-länder genom att fokusera på sin egen verksamhet inom lagens ramar. Detta är deras primära roll. De multinationella företagen bidrar också väsentligt till välfärden i u- länder. År 2000 investerade svenska multinationella företag 47 miljarder kr i fattiga länder, 17 Denna typ av extraterritoriell lagstiftning är en praktisk lösning på den svåra filosofiska frågan om huruvida företag enbart bör följa lagen i icke-demokratiska länder. 18 Norén m fl (2006). 19 Horn af Rantzien (2003). 13

14 vilket kan jämföras med den svenska statens biståndsbudget på 15 miljarder kr samma år. Dessutom har svenska bolag cirka anställda i de fattiga delarna av världen. 20 Precis som i västvärlden är ett stabilt politiskt och juridiskt system en förutsättning för att dagens u-länder ska få uppleva egna industriella revolutioner. Stabiliteten krävs för att företag ska våga ta risken att göra investeringar, och demokrati krävs för att rättvisa lagar ska stiftas. Det är stater, inte företag, som genom alla tider ligger bakom de värsta brotten mot mänskliga rättigheter. 21 I den mån företag bryter mot etiska normer så är det främst lokala företag i svaga demokratier oftast u-länder som gör det. Multinationella företag hängs ofta ut i medierna, men vi får sällan höra om lokala företag som beter sig illa. Det ligger i de multinationella företagens egenintresse att inte avvika för mycket från sina hemländers normer för god affärssed, eftersom de alltid granskas av medier och andra intresseorganisationer. Norén med kolleger skriver: det är multinationella företag som är de mest aktiva i CSR-frågor och därför inte de, som i generella termer, borde vara den mest prioriterade måltavlan. 22 CSR-begreppet kopplas ofta till att företag bör utföra välgörenhetshandlingar, exempelvis ge donationer till intresseorganisationer eller gåvor till behövande. En gåva definieras av att den inte kräver någon motprestation. Det ligger inte heller i företagets kortsiktiga eller långsiktiga ekonomiska intresse att ge gåvor. Företag är inga välgörenhetsorganisationer. Parul Sharma från Globe Forum säger: There is often the misunderstanding that charity and CSR are synonymous, which is a gross error. 23 Ovan har jag beskrivit hur företag oavsiktligt bidrar enormt till länders välstånd genom att fokusera på sin egen verksamhet. Företag drivs och startas för att gagna sitt egenintresse, vilket gynnar samhället då företag producerar, anställer och betalar skatt. Eftersom detta är deras främsta roll i samhället ska de inte engagera sig i CSR som inte är kopplad till företagets verksamhet, som att ge gåvor. Att göra avkall på egenintresset är att göra avkall på företagets samhällsnytta. Om företag ska engagera sig i CSR, och således avsiktligt bidra till samhällsnyttan låt oss då uppmana till ett ansvarstagande som faktiskt gynnar samhället utan att göra avkall på främjandet av företagets egenintresse. Nästa del kommer att visa hur företag, rent affärsstrategiskt, kan använda sin specifika kompetens för att hjälpa till med en rad olika samhällsproblem samtidigt som de gagnar den egna verksamheten. 20 Norén m fl (2006). 21 Bendrot & Nyberg (2003). 22 Norén m fl (2006). 23 Pulse nr 2/

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning

Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning Miljöarbetets användning inom ekonomistyrning - En fallstudie av dagligvaruhandelns aktörer ICA och Coop Kandidatuppsats i Företagsekonomi Ekonomistyrning Höstterminen 2007 Handledare: Johan Dergård Författare:

Läs mer

Finansiell förändring mot hållbar utveckling

Finansiell förändring mot hållbar utveckling Ekonomihögskolan Institutionen för Samhällsteknik Box 883, 721 23 Västerås C-uppsats 10 poäng Ekologisk ekonomi seminarieversion Finansiell förändring mot hållbar utveckling En studie av medlemsbankerna

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

6Rapport till projektet

6Rapport till projektet 16 april 2013 Företagsamt ägande 6Rapport till projektet Företagsamt ägande Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag utbud eller efterfrågan? Dan Johansson, Johanna Palmberg, Anders Bornhäll

Läs mer

Vad kostar din tröja?

Vad kostar din tröja? Vad kostar din tröja? - En studie om hur textilföretag kan styra och kontrollera sina leverantörer i etiska frågor. Nivå Ämne Författare Examinator Handledare Kandidatuppsats 15hp Ekonomistyrning Diana

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning

C-UPPSATS. Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning C-UPPSATS 2008:236 Aktiekapitalets betydelse för privata aktiebolags upplåning - ur finansiärernas perspektiv Robin Persson Maria Stovén Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Osäkert (upp)handlingsutrymme

Osäkert (upp)handlingsutrymme Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVM11 HT10 Handledare: Ylva Stubbergaard Osäkert (upp)handlingsutrymme Om implementering av sociala hänsyn i offentlig upphandling Linda Nyberg Abstract

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding

myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding myndigheten för Kulturanalys Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys av crowdfunding Innehåll Sammanfattning............................................... 4 Inledning........................................................

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009

välfärdsvinsten Johnny Munkhammar Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna juli 2009 välfärdsvinsten Strävan efter vinst och utdelning ger bättre välfärd för skattepengarna Johnny Munkhammar www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667188&flik=4 juli 2009 TIMBRO [VÄLFÄRD & REFORM] 1 Copyright

Läs mer

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN

EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI DENNIS PAMLIN EN GRÄNSLÖS ACCELERERAD EKONOMI - våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad värld DENNIS PAMLIN Innehållsförteckning 3 0 Inledning 4 0.1 syfte

Läs mer

Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter - fältstudie Grameen Bank

Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter - fältstudie Grameen Bank Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 7 Mikrofinansieringens ekonomiska och sociala effekter -

Läs mer

CSR bland svenska medelstora företag

CSR bland svenska medelstora företag Kandidatuppsats VT-14 Uppsala Universitet Företagsekonomiska institutionen Datum för inlämning: 2014-06-04 CSR bland svenska medelstora företag - En fallstudie som undersöker vilket ansvar företag tar

Läs mer

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det?

HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? HÅLLBAR KONSUMTION AV JORDBRUKSVAROR Hållbar samhällsutveckling vad innebär det? Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Dessa tre dimensioner förstärker

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden

Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Kapitalförsörjning för utveckling och omställning på landsbygden Ibland strömmar kapitalet åt fel håll. Källa: Nationalmuseum. Carl Gustav Hellqvists målning Valdemar Atterdag brandskattar Visby 1361.

Läs mer