Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp"

Transkript

1 Tillståndsplikt och övervakning av utsläpp Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket Innehåll del 1 Del 1 Tillståndsplikt anläggningar Verksamheter som ingår Definition av en anläggning Uppstart respektive stängning av anläggning Vilka ändringar kräver nytt tillstånd? Några specialfall och exempel (bensträckare) Del 2 Övervakning enligt MRR Del 3 Administration av tillstånd och övervakningsplaner 1

2 Relevant lagstiftning Svensk lagstiftning HL lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter HF förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter NFS 2012:9 Naturvårdsverkets föreskrifter EU-direktiv 2003/87/EG EU-lagstiftning som gäller som svensk lag MRR EU-förordningen 601/2012 om övervakning och rapportering Relevant lagstiftning Styr tillståndsplikten HL och HF Men MRR beskriver vad som ska övervakas i större detalj Det som ska ingå i ÖP ska även ingå i tillståndet Styr inte tillståndsplikten Paragrafer som rör tilldelning av utsläppsrätter 2

3 Förkortningar Lagstiftning (se föreg. bild) HL HF MRR Övriga ÖP övervakningsplan VU verksamhetsutövare LST Länsstyrelsen NV Naturvårdsverket Verksamheter som ingår Krav på tillstånd Det krävs tillstånd för utsläpp av växthusgaser för de verksamheter som beskrivs i bilaga 2. (17 a första stycket HF) Bilaga 2 innehåller 27 verksamhetskategorier. Exempel på verksamheter enligt bilaga 2: Förbränningsanläggningar som; 1. enskilt har en installerad tillförd kapacitet över 20 MW, eller 2. är kopplade till ett fjärrvärmenät med över 20 MW (s.k. Opt-In). Pappers- och massabruk. Tillverkning av baskemikalier. 3

4 Verksamheter som ingår Växthusgaser som ingår Koldioxid, CO 2 Lustgas (N 2 O) och perfluorkarboner (PFC), men bara för specifika branscher Vilka gaser som ska övervakas framgår av bilaga 2 i HF Alla gaser räknas om till CO 2 -ekvivalenter GWP, global warming potential: Mått på gasernas klimateffekt Definitionen av en anläggningen 17 HF Om samma VU utövar flera verksamheter inom samma sektor (---) och inom samma anläggning eller på en och samma plats, skall dessa verksamheters produktionskapacitet räknas samman. (---) Alltså: Anläggningen är kopplad till en plats och en VU Flera förbränningspannor (t.ex.) som står på samma plats och tillhör samma VU ska ingå i ett och samma tillstånd Sammanräkningsprincipen 4

5 Uppstart av ny anläggning När infaller tillståndsplikt? När ny anläggning tas i drift. Vid Opt-In: När anläggningen kopplas in på fjärrvärmenätet. Tillståndet måste sökas innan driften påbörjas och ska finnas på plats när tillståndsplikten infaller. Är även provdrift tillståndspliktig? Ja. Alla typer av provdrift, underhållsdrift, osv., räknas som drift enligt handelslagen. Därmed är den även tillståndspliktig och utsläppen ska rapporteras. Uppstart av ny anläggning När infaller rapporteringsskyldighet? När de första utsläppen sker från en ny anläggning. Utsläppsrapport krävs för första gången för det år då de första utsläppen skett. Konsekvens Ny anläggning kan få tillstånd innan den blir rapporteringsskyldig. Datumet för den första planerade driften bör framgå av tillståndsbeslutet. Vi rekommenderar er att informera LST om vilket datum det är. 5

6 Nedläggning av anläggning När slutar en anläggning vara tillståndspliktig? Svar: När den är slutgiltigt nedlagd När är anläggningen nedlagd? Den ska vara nedmonterad för att tillståndet ska återkallas det räcker inte att bara meddela att man avser avveckla driften Opt-In-anläggning: Kopplingen till fjärrvärmenätet ska ha tagits bort Nedläggning av anläggning När slutar en anläggning vara rapporteringsskyldig? Svar: När den är nedlagd, men vilket datum det anses vara beror på LST:s beslut Exempel: Det framgår av beslutet att den aktuella anläggningen är slutgiltigt nedlagd. Det framgår inte vilket datum anläggningen lades ned. Beslutsdatumet räknas som nedläggningsdatum. Utsläppsrapport lämnas t.o.m. sista året tillståndet gällde. Viktigt att datumet för nedläggning framgår av beslutet för att undvika onödig rapportering. 6

7 Vilka ändringar kräver nytt tillstånd? Lagrum: 2 kap. 8 HL Ändringar av verksamhetens art, funktion eller kapacitet som mer än i ringa omfattning påverkar utsläppen. Dessa ska omedelbart anmälas till LST. En ny VU tar över driften av anläggningen. Ny VU ska omgående anmäla bytet till LST. Det är ett brott enligt 8 kap 1 HL att inte inneha giltigt tillstånd. Det kan krävas ändring av ÖP trots att det inte krävs nytt tillstånd. Detta ska beskrivs senare i presentationen. Mobila pannor Anläggningen är knuten till en plats hur hanteras då mobila förbränningspannor? Pannor som är stationära under drift är tillståndspliktiga Mobila pannor som kopplas till en anläggningen ska ingå i den anläggningens tillstånd (sammanräkningsprincipen) Anläggningen knuten till platsen om pannan flyttas krävs nytt tillstånd Vi är medvetna om att det är problematiskt att hantera detta i praktiken. Denna bild beskriver dock vad som gäller enligt lagstiftningen. 7

8 Sjukhus som bedriver förbränning Kan sjukhus vara tillståndspliktiga? Svar: Ja. Om det finns förbränningsenheter vid sjukhuset som överstiger 20 MW eller är kopplade till ett fjärrvärmenät som överstiger 20 MW. Det finns inga undantag från tillståndsplikt specifikt för sjukhus NV har fått indikationer om att detta varit oklart Det råder dock inga tvivel om tolkningen Rena biomassa-anläggningar Fall 1: Ren biomassaanläggning som inte är kopplad till ett fjärrvärmenät INGÅR INTE i handelssystemet. (17 a andra stycket 2 HF) OBS: Anläggningen får använda fossila startbränslen. Fall 2: Ren biomassaanläggning som är kopplad till ett fjärrvärmenät som är över 20 MW INGÅR i handelssystemet. (17 a tredje stycket HF) Sverige tillämpar Opt-In-regeln fall 2 vanligast. 8

9 Enskilda pannor som förbränner ren biomassa När ingår rena biobränslepannor? Svar: Om anläggningen ingår i handelssystemet så ingår även ren biomassa som förbränns vid anläggningen. Sammanräkningsprincipen Om en förbränningsanläggning ingår i handelssystemet ska alla de enheter som finns vid anläggningen räknas samman. Inklusive ren biomassa. Kan försumbara utsläppskällor exkluderas? Svar: Nej. Sammanräkningsprincipen gäller. Om en förbränningsanläggning är tillståndspliktig ska alla enheter som förbränner bränsle ingå. Detta gäller oavsett hur små de är. Tolkning som delvis bygger på ny vägledning från Kommissionen (se även kommande bild). 9

10 Exempel Exempel: Opt-In-anläggning Relevanta lagkrav (från tidigare bilder): Tillståndspliktig om kopplad till fjärrvärmenät (över 20 MW) Om fler pannor står på samma plats och drivs av samma VU ska kapaciteten räknas samman Om det finns en panna som är kopplad till nätet kommer alla pannor på samma plats med i tillståndet. T.ex. mindre pannor för uppvärmning av lokaler Relevant vägledning Kommissionens vägledning till direktivet Beskriver bland annat Principerna för vad som ska ingå tillstånd Sammanräkningsprincipen (avsnitt 2.3.2) Mobila pannor (avsnitt 2.3.1) Kan vara av intresse för er, MEN: Läs den med försiktighet! Den är en vägledning och inte rättsligt bindande i Sverige. Rådfråga NV eller LST om ni är osäkra på lagstiftningens tolkning. 10

11 Frågor? Innehåll del 2 Del 1 Tillståndsplikt anläggningar Del 2 Övervakning enligt MRR Vad MRR reglerar Val av metod och nivå Om man vill gå ned i nivå (orimliga kostnader) Fastställande av beräkningsfaktorer Del 3 Administration av tillstånd och övervakningsplaner 11

12 Relevant lagstiftning EU-lagstiftning som gäller som svensk lag MRR EU-förordning 601/2012 om övervakning och rapportering AVR EU-förordning 600/2012 om ackreditering och verifiering Svensk lagstiftning Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2012:9 Hänvisningar till artiklar i denna del av presentationen är till MRR om inget annat står. Övervakning enligt MRR MRR reglerar (bl.a.) Övergripande principer för övervakningen Detaljerade övervakningsregler (per verksamhetstyp) LST:s godkännande av ÖP (men inte tillståndsgivning) VU:s skyldighet att följa godkänd ÖP, se till att ÖP är aktuell samt arbeta med kontinuerliga förbättringar Dessutom NVs beslut om fastställande av utsläpp (art 70) Rapportering av utsläpp (art 67) Vad en utsläppsrapport ska innehålla (annex X) Rapporteringen behandlas i en senare presentation. 12

13 Val av metod Övervakningsmetoder Beräkning enligt standardmetod förbränning (art 24.1) Beräkning enligt standardmetod processutsläpp (art 24.2) Beräkning enligt massbalansmetod (art 25) Kontinuerlig mätning (art 40) Alternativ metod (art 22) särskilda krav måste uppfyllas Verksamhetsspecifika metoder (bilaga IV MRR) Ev. konservativ uppskattning för bränsle-/materialmängder under 1000 ton CO 2 -ekv (art 26.3) Val av metod Principer vid val av metod Olika metoder får användas för olika utsläppskällor så länge ingen dubbelräkning sker (art 21). Beräkning ska väljas framför mätning (oftast). Standardmetod ska väljas före alternativ metod. 13

14 Övervakningsnivåer Nivåer vid beräkning Anger största tillåtna osäkerhet vid bestämning av mängden bränsle eller material Anger hur beräkningsfaktorer ska fastställas Nivåer vid mätning Anger största tillåtna osäkerhet i bestämningen av utsläppet Nivå 1-4, beroende på typ av verksamhet/bränsle/material Nivå 1 alltid störst osäkerhet Nivålösa metoder behöver inte ta hänsyn till nivåer Val av nivå Nivå utifrån storleken på utsläppet Val av nivåer utifrån kategorier (art 26 och bilaga II) Anläggningskategorier (art 19.2) Kategorier för bränsle-/materialmängder (art 19.3) Verksamhetsspecifika regler (bilaga IV MRR) Anläggningskategorier A: < ton CO 2 -ekv B: ton CO 2 -ekv C: > ton 14

15 Val av nivå Kategorier för bränsle-/materialmängder (art 19.3) a) Mindre omfattning: < 5000 ton CO 2 -ekv per år eller max 10 % av utsläppet, dock högst ton per år b) Liten omfattning: < 1000 ton CO 2 -ekv per år eller max 2 % av utsläppet, dock högst ton per år c) Större omfattning: > 5000 ton CO 2 -ekv per år OBS: Bränsle-/materialmängderna ska tillsammans motsvara mängderna ovan. Val av nivå Exempel: Klassning av bränslen Mängd 1: Eo1, 500 ton CO 2 -ekv Mängd 2: Naturgas, 800 ton CO 2 -ekv Liten omfattning Mindre omfattning Båda kan inte klassas som av liten omfattning eftersom totalen överstiger 1000 ton CO 2 -ekv Begreppen som används här är de som finns i MRR. Tyvärr kallas de något annat i ÖP-mallen (felöversättning). 15

16 Val av nivå Lättnader vid val av nivå Rena biobränslen (art 38) Anläggningar med låga utsläpp (art 47) Bränsle-/materialmängder < 5000 ton CO2-ekv (art 26.2) Bränsle-/materialmängder < 1000 ton CO2-ekv (art 26.3) Gå upp i nivå om det går utan ytterligare ansträngning Uttryckligt krav i artikel 26.3 och artikel 47.6 Om det leder till större noggrannhet Om man vill gå ned i nivå Två sätt att motivera att man vill gå ned i nivå Teknisk genomförbarhet (art 17) Om VU hävdar att övervakningen ej är tekniskt genomförbar ska LST göra en bedömning av om det stämmer eller inte Bedömning görs från fall till fall Orimliga kostnader (art 18) Ska beräknas på ett specifikt sätt (se kommande bilder) Gäller inte anläggningar med låga utsläpp som tillämpar beräkning av utsläpp och vill använda nivå 1 (art 47.6) 16

17 Hur beräknas orimliga kostnader? VU ska göra en Cost-Benefit-analys: Orimlig kostnad Kostnaden att uppnå en viss övervakningsnivå eller att vidta en viss åtgärd > förbättring som uppnås - VU ska visa för myndigheten att kostnaden är orimlig - Bara de kostnader som överstiger kostnaderna för ett alternativt scenario ska räknas - Den totala kostnaden för en utrustning ska slås ut på det antal år som är utrustningens beräknade livstid Hur beräknas orimliga kostnader? Exempel beräkning av åtgärdskostnad: Två olika utrustningar: A: Euro, osäkerhet 2,8% dvs nivå 2 (+- 5%) B: Euro, osäkerhet 2,1%, dvs nivå 3 (+-2,5%) (5 års livstid) Kostnad som ska jämföras mot uppnådd förbättring: ( ) / 5 = Euro 17

18 Hur beräknas orimliga kostnader? Exempel beräkning av uppnådd förbättring: A: Euro, osäkerhet 2,8% dvs nivå 2 (+- 5%) B: Euro, osäkerhet 2,1%, dvs nivå 3 (+-2,5%) Bränslet/materialets utsläpp (medel på 3 år): ton CO2/år En förbättringsfaktor beräknas. Den förhöjda säkerhet som uppnås multipliceras med det årliga utsläppet för den aktuella bränsle- /materialmängden. Förbättringsfaktorn: (0,028-0,025) x = 360 Utsläppet räknas om till utsläppsrätter (1 utsläppsrätt=20 Euro). Värdet uppnådd förbättring: 360 x 20 Euro = Euro Hur beräknas orimliga kostnader? Observera! - När ingen förhöjd säkerhet kan beräknas ska denna sättas till 1 % (ex. ändra från standardvärde till analys) - En kostnad < 2000 Euro/år ses alltid som rimlig - För anläggningar med låga utsläpp (art 47) motsvarar denna gräns < 500 Euro/år 18

19 Hur beräknas orimliga kostnader? Länkar: Kommissionens Guidance No. 1 (se sid. 35): _installations_en.pdf Kommissionens verktyg för att beräkna orimliga kostnader: _costs_tool_en.xlsx Val av beräkningsfaktorer Kan fastställas som: Standardvärden (art 31) Analysbaserade värden (art 32-35) Standardmetod eller massbalansmetod? Anvisningar i bilaga II avsnitt 2-4 Verksamhetspecifika regler? Anvisningar i bilaga IV 19

20 Val av beräkningsfaktorer Standardvärden enligt art 31 (och bilaga II) a) Värden från bilaga VI nivå 1 b) Filen Värmevärden och emissionsfaktorer på NV:s webbplats nivå 2a c) Värden som avtalats med den behöriga myndigheten (t.ex. NVs standardfaktorer för avfall) nivå 2a d) Värden som specificeras av leverantör nivå1 e) Värden baserade på tidigare utförda analyser nivå 1 d) och e) får bara väljas om värde saknas i bilaga VI. Oftast både enklare och bättre att välja b) istället. OBS! Beräkningsfaktorer kan inte tas från NFS 2007:5! Val av beräkningsfaktorer Artikel Analysbaserade faktorer (analyser, provtagning etc. utförda enl. standarder) Provtagningsplan lämnas till LST för godkännande (vägledning se länk) Ackrediterade labb ska användas Minsta tillåtna analysfrekvens anges i bilaga VII OBS! LST kan tillåta en annan analysfrekvens om VU visar att bränslet inte överstiger en viss variation. Formel och vägledning finns, se länkar nästa bild. 20

21 Val av beräkningsfaktorer Länkar provtagningsplan och analysfrekvens Kommissionens Guidance No 5 om provtagning och analys: _analysis_en.pdf Kommissionens Guidance No 5a om provtagningsplan: ng_plan_en.pdf Kommissionens verktyg för beräkning av rimligheten att använda annan analysfrekvens: y_en.xls Förbättringar av övervakningen Principen om förbättringar av övervakningen VU ska regelbundet kontrollera om den övervakningsmetod som tillämpas kan förbättras. (art 69.1 första stycket) Förbättringar i bred mening inkluderar alla delar av övervakningen (inkl. skriftliga förfaranden) Det är dock inte allt som behöver inkluderas i en förbättringsrapport Amanda ska prata om förbättringsrapportering senare. 21

22 Innehåll del 3 Del 1 Tillståndsplikt anläggningar Del 2 Övervakning enligt MRR Del 3 Administration av tillstånd och ÖP Allmänt om ÖP Handlingar som ska lämnas till LST Vad behöver fyllas i? När krävs ändring av ÖP? Granskning av ÖP som godkänts Allmänt om övervakningsplaner En övervakningsplan ska tas fram baserat på MRR:s regelverk Art 11 MRR VU skyldig övervaka i enlighet med en övervakningsplan (ÖP). Skriftliga förfaranden ska finnas (och beskrivas i ÖP). Förfarandena ska på begäran lämnas ut till myndigheten och verifieraren. Art 12 MRR anger bl.a. att ÖP ska lämnas till LST för godkännande. ÖP ska innehålla en detaljerad beskrivning av övervakningen för en bestämd anläggning. 22

23 Handlingar som ska lämnas till LST Följande ska lämnas till LST Ifylld mall för ansökan om tillstånd, anmälan om ändring och ÖP (ingår i samma mall) Osäkerhetsbedömning art 12.1(a) Riskbedömning art 12.1(b) Övriga relevanta dokument (LST kan kräva detta, men det kan också vara valfritt) Mall som ska användas Den mall som NV publicerat (NFS 2012:9) Om möjligt skicka mallen till LST i Excel-format! LST skickar kopia på tillstånd och ÖP till NV Handlingar som ska lämnas till LST Vilka delar av mallen måste fyllas i? Fliken för ansökan/anmälan om ändring i tillstånd ( Ansökningsblankett ) Flikarna A-C samt K Övriga flikar är kopplade till specifika övervakningsmetoder Flikarna D och E berör beräkning av utsläpp och är relevanta för de flesta anläggningar Bilaga I MRR anger minimi-innehåll för ÖP 23

24 När krävs ändring av ÖP? Enligt art 14.2 krävs ändring i ÖP om a) Nya verksamheter, bränslen eller material tillkommer b) Ny information framkommer som möjliggör större noggrannhet i övervakningen c) Nuvarande övervakningsmetod fungerar inte som den ska d) Det är tekniskt genomförbart att öka noggrannheten utan att det leder till orimliga kostnader e) Planen uppfyller ej MRR och myndigheten kräver ändring f) Nödvändigt uppdatera ÖP pga. förbättringsförslag i verifieringsrapporten När krävs ändring av ÖP? Artikel 15.1 VU ska underrätta LST om förslag till ändring utan onödigt dröjsmål. LST får tillåta att VU väntar med att anmäla ändringar till 31 dec (om de ej är betydande). Obs! Det är LST som bedömer om det är en betydande ändring! Artikel 15.2 Alla betydande ändringar (enl. 15.3) ska godkännas av LST. Om ändring ej nödvändig ska VU underrättas utan onödigt dröjsmål. 24

25 När krävs ändring av ÖP? Betydande ändringar enligt art 15.3 MRR För anläggningar ändring av: - Anläggningskategori - Utsläppskälla - Ändring av metod - Tillämpad nivå - Nya bränslen/materialmängder - Ändring av kategori för bränsle/materialmängder - Ändring av beräkningsfaktor (om värdet ska fastställas i ÖP) - Förfaranden för provtagning, analys eller kalibrering När krävs ändring av ÖP? Hur lång tid är onödigt dröjsmål? Bedömning från fall till fall. Så fort VU har den information som behövs för att det ska vara möjligt att bedöma vilka ändringar som krävs i ÖP. Beror på situationen Planerade ändringar: VU ska sträva efter att lämna in ny ÖP i sådan god tid att LST hinner fatta beslut innan ändringen införs. Oförutsebara ändringar: Utan onödigt dröjsmål. Tumregel: Inom tre veckor. 25

26 Granskning av ÖP som godkänts Granskning av ÖP i samband med verifiering Verifieraren är skyldig att: Kontrollera att ÖP följer MRR (art 7.5 AVR) Lämna förbättringsförslag om det krävs (art 30 AVR) Granskning av tillsynsmyndigheten (NV) I samband med inlämnad förbättringsrapport (enl. art 69 MRR) Granskning vart femte år (enl. 2 kap. 9 a HL) NV:s resurser för granskningen är begränsade, men ni bör känna till att den ÖP som LST godkänner kan behöva ändras utifrån vår granskning. Frågor? 26

Övervakning av Utsläpp

Övervakning av Utsläpp Övervakning av Utsläpp 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Branscher 4. Undantag 5. Tillståndsplikt 6. Övervakningsmetod och nivåer Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG

Läs mer

5. Övervakningsmetod och nivåer

5. Övervakningsmetod och nivåer 1. Anläggningar 2. Växthusgaser 3. Undantag 4. Tillståndsplikt 5. Övervakningsmetod och nivåer Maria Smith, Naturvårdsverket 2016-11-10 Lagstiftning och förkortningar Handelsdirektivet: EU-direktiv 2003/87/EG

Läs mer

Inför rapportering av 2014 års utsläpp

Inför rapportering av 2014 års utsläpp Inför rapportering av 2014 års utsläpp Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll Uppföljning rapportering av 2013 års utsläpp Viktiga datum vid rapportering våren 2015 Sanktioner Inför kommande

Läs mer

Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR

Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR Förbättringsrapportering enligt art 69, MRR Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-11-27 Innehåll 1. Vad är förbättringsrapportering? 2. Förbättringsrapportering 2014; hur går det? 3. Inför 2015 års förbättringsrapportering

Läs mer

Övervakning och rapportering

Övervakning och rapportering Övervakning och rapportering Maria Smith, Amanda Hagerman och Viktor Andréen Naturvårdsverket 2015-09-24 Agenda: - 2014 års rapportering - Förbättringsrapportering - Hållbarhetskriterier - Samförbränning

Läs mer

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Inledning övervakning, rapportering och verifiering Kopplingen mellan MRR och AVR Övervakning

Läs mer

Övervakning av Utsläpp

Övervakning av Utsläpp Övervakning av Utsläpp Förordning Övervakning av utsläpp Biobränslen Små utsläpp och förenklad övervakning Ändring i övervakningsplan Övervakning av utsläpp Förordning (EU) nr 601/2012 (MRR) Förordning

Läs mer

Kategorisering av påpekanden enligt AVR

Kategorisering av påpekanden enligt AVR Kategorisering av påpekanden enligt AVR Kristin Gunnarsson och Viktor Andréen Naturvårdsverket 2015-09-24 Agenda: - Intro - Definitioner av påpekanden (felaktigheter, avvikelser, brister, rekommenderade

Läs mer

EU:s system för handel med utsläppsrätter 2013-2020

EU:s system för handel med utsläppsrätter 2013-2020 EU:s system för handel med utsläppsrätter 2013-2020 Avfall Sverige 2011-04-06 Sara Berggren, Naturvårdsverket Innehåll: - Introduktion till handelssystemet - Utvecklingen av handelsystemet - Tilldelningsprocessen

Läs mer

Övervakning, rapportering och överlämnande - vad händer i vår?

Övervakning, rapportering och överlämnande - vad händer i vår? Övervakning, rapportering och överlämnande - vad händer i vår? Kristin Gunnarsson och Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2012-12-13 Innehåll Lagstiftning ny och äldre Vilka flygningar ingår? Undantag från

Läs mer

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning.

Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. Vägledning i att fylla i ansökan om ändrad tilldelning. 2015-11-16 Denna vägledning innehåller instruktioner om hur man ska fylla i ansökningsformuläret om gratis tilldelning av utsläppsrätter när en anläggning

Läs mer

Inför verifiering av 2014 års utsläpp

Inför verifiering av 2014 års utsläpp Om förbättringsrapportering och undantag från platsbesök Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-09-23 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) Rapporten inlämnas till Naturvårdsverket senast 30 juni varje

Läs mer

Nytt inom lagstiftning

Nytt inom lagstiftning Nytt inom lagstiftning Temadag Luft i Skåne 9 juni 2014 Helena Sabelström Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-06-10 1 Genomförande av direktiv och beslut 1996

Läs mer

Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 anläggningar

Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 anläggningar Manual för utsläppsrapportering i E-CO2 anläggningar Denna manual innehåller instruktioner om: - Hur anläggningsinformationen redigeras (vilket måste göras innan utsläppsrapporten kan skapas). - Hur utsläppsrapporten

Läs mer

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2015-12-01 Innehåll Regelverket och iblandade aktörer Vilken flygverksamhet ingår och vilka undantas Tilldelning

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial

Frågor och svar om de nya EU-förordningarna som rör skogsodlingsmaterial Information 1(5) Datum 2013-06-12 Diarienr 2013/1615 Enheten för lag och områdesskydd Sanna Black-Samuelsson sanna.black-samuelsson@skogsstyrelsen.se Tfn 018-27 88 23 Frågor och svar om de nya EU-förordningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2015:367 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Konsekvensutredning H 15

Konsekvensutredning H 15 Konsekvensutredning H 15 av s föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar 2 Konsekvensutredning H 15 Titel: Konsekvensutredning H 15 Utgivare:, maj 2015 Dnr:

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016

Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 1 Nyheter i SMP infö r miljö rappörteringen 2016 Ändringar som berör dig som har en täktverksamhet Ingen utlevererad mängd Under lägg till typ mängduppgift finns nu möjlighet att välja levererat per användningsområde-

Läs mer

CSN-rapportering, gymnasiet

CSN-rapportering, gymnasiet CSN-rapportering, gymnasiet Förutsättning, modul CSN. Förberedelser Göra inställningar i enhetsregistret 1. Välj Organisation Enhet 2. Sök efter rätt enhet, dvs den enhet eleverna som ska rapporteras tillhör.

Läs mer

REMISS 2009-06-01 Dnr 502-4473-09. Enligt sändlista

REMISS 2009-06-01 Dnr 502-4473-09. Enligt sändlista 1 (4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Johan Bogren Tel: 08-698 16 96 johan.bogren @naturvardsverket.se REMISS 2009-06-01 Dnr 502-4473-09 Enligt sändlista Förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering

Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Tilldelning, övervakning, verifiering och rapportering Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-12-03 Innehåll Vilka FO ingår? Vilka undantas? Övervakning Verifiering Rapportering Sanktioner Förbättringsrapportering

Läs mer

Svenska erfarenheter EU-ETS

Svenska erfarenheter EU-ETS Svenska erfarenheter EU-ETS DAKOFA SEMINAR Metoder till måling av CO 2 Presentation den 31 oktober Claes Vallin, Ordförande i Avfall Sveriges styrmedelsgrupp, Energistrateg vid Tekniska verken i Linköping

Läs mer

Tilldelning och övervakning

Tilldelning och övervakning Tilldelning och övervakning Amanda Hagerman & Maria Smith Naturvårdsverket 2016-12-06 Innehåll Regelverket och iblandade aktörer Vilken flygverksamhet ingår och vilka undantas Tilldelning Övervakning av

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:132

Regeringens proposition 2003/04:132 Regeringens proposition 2003/04:132 Handel med utsläppsrätter I Prop. 2003/04:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 2004 Göran Persson Leif Pagrotsky (Näringsdepartementet)

Läs mer

Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2

Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2 Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2 Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Rapportering av växthusgasutsläpp Varför nytt E-CO2? Skillnader mot gamla E-CO2 Tidplan vad

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang.

Avtalens längd 5:15, a - max 24 mån för konsumenter och andra som begär det, krav på att erbjuda 12-månadersabonnemang. 3 snabba punkter Jag förutsätter att ni redan gjort de ändringar som behövs för att följa dem, men vill informera kort. Utökad nummerspärr, 5:7 a - även premium-sms. Alltså ska abonnenten kunna välja en

Läs mer

EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)

EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för energi, skog och basindustri 103 33 Stockholm EG- kommissionens förslag till direktiv om handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom Europeiska unionen (KOM(2001)581)

Läs mer

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens

Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens Riktlinjer Riktlinjer för bedömning av kunskap och kompetens 22/03/2016 ESMA/2015/1886 SV Innehållsförteckning I. Tillämpningsområde... 3 II. Hänvisningar, förkortningar och definitioner... 3 III. Syfte...

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken

EGENKONTROLL enligt miljöbalken egenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrolleg enkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegenkontrollegen

Läs mer

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen 1(6) BILAGA TILL VÄGLEDNING MED DNR 38-4673/10 2010-04-16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Kontroll av förbrännings- och samförbränningsanläggning för hela djurkroppar (gårdspanna) i primärproduktionen

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014

Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2014 Lucas Enström Driftchef Ansvarig för godkännande av miljörapport 15-04-10 Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper. Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet) Lagrådsremiss Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 januari 2015 Åsa Romson Egon Abresparr (Miljö- och energidepartementet)

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030

REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030 Miljö- och energidepartementet Klimatenheten 103 33 Stockholm Dnr M2015/03246/Kl Malmö den 28 december 2015 REMISSVAR: Förslag till översyn av EU:s handelssystem för perioden 2021-2030 Avfall Sverige är

Läs mer

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar

Yttrande över Boverkets förslag till ändringar i Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anläggningar Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen

Bilaga 6. Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Bilaga 6 Samrådsredogörelse-omfattar hela renhållningsordningen Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 Omfattning av samrådet Denna samrådsredogörelse omfattar hela Renhållningsordningen, dvs

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier

Kontrollsystem för hållbarhetskriterier Kontrollsystem för hållbarhetskriterier För att man ska få statligt finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen måste hållbarhetskriterierna vara uppfyllda. För jordbruksråvaror

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter 2016-03-01 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Ändringar i regler om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05. Lagen om energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-04-05 Lagen om energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter

Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Till dig som vill göra fältförsök med genetiskt modifierade växter Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade växter i miljön för andra ändamål än att släppa ut dem på marknaden (fältförsök) kräver

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om utsläppsrätter för koldioxid (NFS 2007:5) Utkom från trycket den 25 augusti

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket

Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2012-01-11 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn 2011-7 Yttrande med anledning av remiss - Ansökan om tillstånd till miljöfarligverksamhet, E.ON Värme Sverige AB, Säbyverket Förslag

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning för behörighet B Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Henrik Julin Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om riskutbildning

Läs mer

Kartläggning och analys: Skyddade områden

Kartläggning och analys: Skyddade områden Kartläggning och analys: Skyddade områden 1. Vad avses med skyddade områden? Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF) (2004:660): 1 kap 3. Med skyddade områden avses sådana områden

Läs mer

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä

INSPEKTIONSBERÄTTELSE Salmonellakontrollbesök på djurhållningsplats för fjäderfä 1 (6) Inspektionsdatum: Inspektionsbesökets dnr: UPPGIFTER OM DJURHÅLLNINGSPLATSEN Ansvarig aktör för djurhållningsplatsen Telefon E-post Adress Kommun Djurhållningsplatsens adress (om annan än ovan) Lägenhetssignum

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM64. Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om handel och import av avelsdjur och avelsmaterial Landsbygdsdepartementet 2014-03-17 Dokumentbeteckning KOM (2014) 5 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211); SFS 2015:933 Utkom från trycket den 18 december 2015 utfärdad den 10 december 2015. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket.

Synpunkter paragraf för paragraf. 3 Ersätt ordet uppkommer till kan uppkomma. andra stycket. Er beteckning 2015/015968 Arbetsmiljöverket 11219 Stockholm Remissvar Förslag till föreskrifter om elektromagnetiska fält samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. Medlemsorganisationerna inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningen 2005-07-08. Ert dnr M2005/2419/E Vårt dnr 94/2005 Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Svenska Naturskyddsföreningen 2005-07-08. Ert dnr M2005/2419/E Vårt dnr 94/2005 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-07-08

Läs mer

Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2

Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2 Elektronisk rapportering av växthusgaser i nya E-CO2 Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Inledning Varför nytt E-CO2? Funktioner i E-CO2 Tidplan vad händer nu? Hur få man tillgång till

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten

Eget val inom hemtjänsten UTFÖRARE Eget val inom hemtjänsten Hur du som företagare blir extern utförare av hemtjänst 1 Möjligheter och begränsningar! Från och med hösten 2011 inför Falköpings kommun eget val av utförare inom hemtjänsten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter

Säkerhetsplan. för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Säkerhetsplan för Friluftsfrämjandets verksamheter Friluftsfrämjandet erbjuder och genomför aktiviteter för barn och vuxna både vinter och sommar. Att

Läs mer

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning

2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 14 13970. Sammanfattning 2016-02-05 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14 13970 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd med anledning av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.12.2002 KOM(2002) 761 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om resultaten av tillämpningen av artikel 12 i rådets direktiv 98/56/EG av den 20

Läs mer

Instruktion för informationssäkerhetsklassning

Instruktion för informationssäkerhetsklassning 1(9) DNR: SÄK 2014-19 Exp. den: 2014-12-16 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Säkerhet och informationssäkerhet Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Säkerhetschef Avdelning/kansli: SLU Säkerhet

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten

Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Mål och normer: Kvalitetskrav på ytvatten Syfte Vattenmyndigheterna ska klassificera den ekologiska och kemiska statusen i våra svenska ytvatten för att kunna avgöra var det behövs åtgärder för att klara

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF)

Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) LÄGESRAPPORT 1 (5) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå (S2009/2024/SF) Försäkringskassan har genom regeringsbeslut

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 maj 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 11 maj 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 11 maj 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 FÖLJENOT från: inkom den: 6 maj 2015 till: Komm. dok. nr: D038978/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Flyget i EU:s utsläppshandel. Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1

Flyget i EU:s utsläppshandel. Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1 Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 1 Flyget krävs på utsläppsrätter för 2012 års utsläpp och framåt Rapportering redan 2010 Kalle Keldusild Information Piperska Muren 2008-12-09 2 Omfattning:

Läs mer

Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och anmälan om ändring

Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och anmälan om ändring HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER VERSION NR 1 2018-03-08 Ansökan om tillstånd till utsläpp av växthusgaser och anmälan om ändring Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet inom systemet för handel med utsläppsrätter

Läs mer

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt

2006-06-09. Dagordningspunkt: 9. Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av slaktkyckling - riktlinjedebatt Bilaga 2. slutlig Rådspromemoria 2006-06-09 Jordbruksdepartementet Livsmedels- och djurenheten Rådets möte den 19 juni 2006 Dagordningspunkt: 9 Rubrik: Förslag till direktiv om minimiregler för skydd av

Läs mer

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering

Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering EM2000 W-4.0, 2010-11-17 MANUAL 1 (8) Datum Analysavdelningen Enheten för energisystem Manual för E-tjänsten Statsstödsrapportering Välkommen till statsstödsrapporteringen! Den här manualen innehåller

Läs mer

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03

En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 En ny reglering av värdepappersmarknaden 2006-03-03 INNEHÅLL MIFID 2 Bakgrund 2 Tidsplanen för MiFID 2 Finansinspektionens arbete med MiFID 3 Värdepappersföretagens arbete med MiFID 3 NYA TILLSTÅNDSPLIKTIGA

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna!

Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! Karriärrådgivning och studievägledning: en tjänst för studenterna! En undersökning av Uppsala universitets studievägledning Till Ted: En check förstasida här på något sätt. Loggan bör finnas med. * Det

Läs mer

Miljöinformation Skara Energi AB 2012

Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 2 Miljöinformation Skara Energi AB 2012 Miljömålen som bolaget satte upp för 2011 baserades på de nationella miljömålen. Skara Energi AB har arbetat med 6 st av de

Läs mer

STÖDRÄTTIGHETER LILJENDAL 30.9.2014

STÖDRÄTTIGHETER LILJENDAL 30.9.2014 STÖDRÄTTIGHETER LILJENDAL 30.9.2014 Historia Fastställdes 2006, 1 ha odlad mark = 1 stödrättighet Är inte bunden till en viss åker Värdet: grunddel + olika stora tilläggsdelar Odlaren blev ägare. Gjordes

Läs mer

Promemoria ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl.a. frågor om kontoföring och avgifter

Promemoria ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl.a. frågor om kontoföring och avgifter Promemoria ändringar i lagstiftningen om handel med utsläppsrätter rörande bl.a. frågor om kontoföring och avgifter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås vissa ändringar av lagen (2004:1199)

Läs mer

Checklista för ansökan om 90-konto

Checklista för ansökan om 90-konto 1 (7) Checklista för ansökan om 90-konto Krav på sökande Läs noga igenom Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto (nedan benämnt föreskrifter) innan Ni ansöker om ett 90-konto. En förutsättning

Läs mer

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen

Logga in. Elevöversikt. Kolumner. Godkänna. Urval. Hantera inflytt och byte. Sök. Familjebild. Utskriftsrutin Om pengen 2014-03-04 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Lägga till, ta bort och ändra ordning Spara egna kolumnval Urval Excelformat Välja antal barn som visas Sök Söka med filter Familjebild

Läs mer