Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång"

Transkript

1 Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0

2 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar kommer ur en situation där man känner ett behov av förändring. I en sådan situation bör man alltid analysera sina olika möjligheter. Att sälja sitt företag gör man bara en gång! I de flesta generationsskiften hamnar man till slut i en försäljning av hela bolaget. Det beror främst på att man de facto är färdig med sin yrkesverksamma tid och att man genom att sälja hela bolaget kan erhålla bästa köpeskilling. Om bolaget är i stark tillväxt och man som ägare är beredd att satsa några år till kan även en börsnotering eller att ta in en delägare i bolaget, för att senare gemensamt avyttra, också vara en möjlighet. Det viktiga är att man gör en noggrann utvärdering så att de olika alternativen kan ställas mot varandra. Bra förberedelser ger högre köpeskilling Allt fler företag går mot ett generationsskifte. Samtidigt går den internationella konsolideringen i många branscher allt fortare. Om det tidigare var vanligt att barnen tog över familjeföretaget säljs nu oftast företaget vidare. Köpare är i ökad utsträckning internationella aktörer som söker marknadsnärvaro i Sverige. Det ställer krav på grundliga förberedelser för att identifiera rätt köpare och positionera bolaget på bästa sätt inför en lyckad försäljning. Avantus har sedan sin etablering 1999 byggt upp en betydande erfarenhet av att avyttra familjeföretag och att uppnå maximalt värde för säljarna. Vi gör detta genom att driva en noggrant förberedd och genomförd säljprocess. Processen startar redan 3 6 månader före själva avyttringsprocessen och innehåller bland annat: En strategisk genomgång av bolaget och beskrivning av branschens utveckling Identifiering av de köpare som kan antas betala bäst beaktat bolagets positionering Planering av bolagets positionering inför en säljprocess för att uppnå högsta värde Att eliminera eller reducera riskfaktorer som skulle kunna minska bolagets värde På följande sidor förklarar vi hur Avantus leder en effektiv säljprocess 1 2

3 Tanken på att sälja sitt företag Avgörande steg i bolaget Vad är rådgivarens roll i försäljningsprocessen? Branschutveckling Ålder Företag står ibland inför större beslut om investeringar. Man behöver investera i ny maskinpark, nya byggnader eller produktutveckla för att gå in på nya marknader. Vissa företag behöver förstärka sin säljorganisation eller står kanske inför att flytta sin produktion till ett lågkostnadsland. Kanske har konskurrensbilden på marknaden förändrats. Generellt upplever vi att besluten i företagen blir större och mer avgörande i takt med att branschkoncentrationen äger rum. Följaktligen kan det vara naturligt att avyttra bolaget till en part som har större finansiella muskler. Flertalet av de generationsskiftesförsäljningar som Avantus medverkar i har sin utgångspunkt i olika former av branschkonsolidering med syfte att förstärka marknadspositioner och uppnå synergieffekter. Öppna gränser inom EU och en i övrigt ökad globalisering har inneburit att det ofta, även för de relativt sett mindre företaget, är mest attraktivt att sälja bolaget till en internationell aktör. Det avyttrade bolaget kan till exempel bli navet för en utökad satsning på den svenska marknaden. För att hitta de rätta och mest meriterade köparna, vilka kan erlägga högst köpeskilling, krävs analyser och en rådgivare med en väl utbyggd internationell organisation. I Sverige är var fjärde företagare född på 1940-talet. Mer än var tredje företagare vet inte hur en ny ägare skall hittas. För många ägare finns kanske inte någon nästa generation som kan eller önskar ta över. Förändrad syn på företagandets villkor, förändrad konkurrensbild i företaget och en generellt sett mer öppen arbetsmarknad kan innebära att det inte är självklart att en succession sker inom familjen. De första frågorna De flesta företagare är i allmänhet affärsmässigt erfarna, i synnerhet vad gäller den egna verksamheten. Men när det gäller att sälja sitt bolag har man mindre vana och då uppkommer många frågor. Enligt vår erfarenhet är det alltid några frågor man ställer sig först. Finns det några alternativ till försäljning? Vem är den bästa köparen? Vad är bolaget värt? Vad blir min roll efter en försäljning? Skall jag kanske ta in en delägare för att göra en satsning till eller skall jag överväga en börsnotering? Hur kommer olika köpare att se på bolaget, och hur får jag tag på dem som är mest intresserade? Hur skall jag presentera bolaget så att det framstår attraktivt för de bästa köparna? Skall rådgivaren bara garantera en trygg och strukturerad process? Eller är fokus på att främst medverka till att säljaren erhåller maximalt pris? Eller är det till och med båda samtidigt? Kan jag förbereda mig på en ny framtid genom att välja rätt typ av köpare eller göra en organisationsförändring innan en avyttring? 3 4

4 Alternativen bör utredas noggrant Exempel på olika exit-alternativ Ta in delägare genomför nyemission Försäljning av 100% Börsnotering Är jag beredd att satsa några år tillsammans med en delägare? Vad skall en nyemission användas till? Får jag inga pengar nu?! Kan vi ha gemensam syn på exit? Ren och rak affär Till industriföretag eller riskkapitalbolag? Vill jag lämna eller stanna kvar efter affär? Hur mycket betalar köparen för industriella synergier? Passar mitt bolag på börsen? Vill jag leva i kvartalsekonomin? Blir jag låst i mitt ägande? Kommer jag ur ägandet på sikt? 5 6

5 Värdet ligger i betraktarens öga Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap Vad är bolaget värt? Målsättningen är att uppnå ett premiumvärde Den något förenklade sanningen är att bolagets värde motsvaras av de framtida kassaflöden som bolaget beräknas uppnå. Beroende av vem som driver bolaget i framtiden kommer vinster, och därmed också värdet, att variera. Vid en försäljning av bolaget söker man självklart den intressent som ser den största potentialen i bolaget. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som driver värdet och hur detta bedöms av olika intressenter. Bolagets värde uttrycks ofta som en multipel på bolagets resultat. Här finns en betydande risk för missförstånd och osäkerhet om man använder dessa multiplar på ett oförsiktigt sätt. Multipeln skall spegla både bolagets risknivå, dess tillväxtmöjligheter och de avkastningskrav som finns på marknaden. Dessa faktorer varierar över tiden. Bolagets värde påverkas naturligtvis också av konjunkturläget och tillgången till riskvilligt kapital för finansiering. Jämförelser med marknadsnoterade bolag i branschen och andra genomförda transaktioner kan ge en bra indikation på värdenivån Basvärde Rationaliserings värde Synergivärde Premiumvärde Värdet på bolaget som det går och står idag, med utgångspunkt från vad en genomsnittlig investerare är beredd att betala. Fortfarande ur perspektivet av en genomsnittlig investerare men med hänsyn till utvecklade strategiska planer, t.ex. optimering av kostnadsstrukturen. Vissa kallar detta för att klä bruden. Värdet för de industriella intressenter som kan uppnå synergier i produktion och administration samt genom förstärkt marknadsposition och kompletterande produktsortiment. Kan erhållas då man till exempel har en unik marknadsposition eller produkt och flera intressenter krigar om marknadspositionen. 7 8

6 Rådgivarens roll i försäljningsprocessen Avantus guidar dig rätt De flesta ägare av medelstora bolag är även bolagets VD. Denne vet hur bolaget skall skötas i den dagliga driften. Däremot kan det som VD och ägare vara svårt att beskriva bolaget på ett sätt så att det framstår som attraktivt ur olika köpares synvinkel. Man blir helt enkelt hemmablind. Genom en värdefokuserad analys av bolaget kan man forma rätt strategisk plattform för bolaget inför en försäljningsprocess. Denna ligger sedan till grund för diskussioner och förhandlingar med olika typer av köpare. Genom att arbeta tillsammans med en extern rådgivare blir det lättare att få en bredare syn, inte minst gällande de internationella möjligheterna. Det gör också att man får en objektiv syn på företagets potential. En extern rådgivare ökar också möjligheten till fler tillgängliga avyttringsalternativ och därmed ökar också chansen att erhålla bästa möjliga pris. Att erhålla maximalt pris är rådgivarens kanske viktigaste roll. Genom att se till att både de mest strategiska och de rätt motiverade köparna är med i processen kan man skapa en tydlig konkurrens mellan olika köpare. Bolaget måste presenteras på rätt sätt och det måste ske i en strukturerad process. Detta förutsätter att man arbetar med en rådgivare som har industriell förståelse, kunskap om köparnas beteende och erfarenhet av att skapa och arbeta i konkurrensutsatta processer. Det en rådgivare skall göra för dig: Skapa konkurrens Erhålla bästa pris Säkra struktur i processen Ha objektiv syn på möjligheter Ge internationellt perspektiv Inte störa den ordinarie verksamheten Vara bollplank genom hela processen 9 10

7 Försäljningsprocessen Avantus strukturerade process syftar till att öka värdet Avyttringsprocessen startar då den strategiska plattformen är lagd och ett informationsmemorandum som beskriver bolaget på det sätt som motsvarar våra förväntningar är färdigställt. Det är nu dags att börja kontakta de intressenter som identifierats. Utvalda intressenter kontaktas först vanligen via en kort anonymiserad presentation av bolaget en s.k. teaser. De potentiella köpare som då visar intresse erhåller efter undertecknande av en sekretessförbindelse en mer omfattande presentation av bolaget, ett informationsmemorandum. Baserat på innehållet i detta ombeds sedan intressenterna att avge ett indikativt bud. De indikativa buden kan se mycket olika ut och innehåller inte bara prisnivå utan även olika typer av förbehåll och villkor. Efter en noggrann utvärdering och kontakter med budgivarna bjuds de mest intressanta budgivarna in till en s.k. managementpresentation med bolagets ledning. Vid denna mer detaljerade presentation av bolaget ges tillfälle att ställa frågor och det leder ofta till diskussioner om branschförutsättningar och vidare identifiering av möjliga synergier etc. Baserat på företagspresentationen lämnar sedan intressenterna ett slutbud. Det är då viktigt att alla intressenter får samma instruktioner så att slutbuden blir jämförbara. Efter en kontroll av slutbuden, och ibland ytterligare klargöranden och förhandlingar, skrivs en avsiktsförklaring. En avsiktsförklaring är en ömsesidig viljeförklaring att göra en affär på ett visst sätt och till en viss värdenivå. Dokumentet är inte juridiskt bindande utan mer ett moraliskt förpliktigande. Därefter vidtar de mer omfattande avtalsförhandlingarna där köparen bland annat genomför sin bolagsgranskning, en s.k. Due Diligence. Läs mer om Due Diligence på sidan 16. Identifiera potentiella köpare Motiv Olika värdesyn Den strategiska plattformen Företagsanalys Branschanalys Värdedrivande faktorer Förberedelse Utvärdering Testa olika avyttringsalternativ Lära känna olika köparkategorier Förberedelse och beslut Förankring av strategisk plan Utarbetande av informationsmemorandum Positionering inför avyttring Förbättringspotentialer Formulering av strategisk plan Avyttringsprocess Teaser Informationsmemorandum Bud Due Diligence Förhandlingar Avtal Betalning och tillträde 3 6 mån Genomförande 3 4 mån 11 12

8 Presentationen av bolaget informationsmemorandum Ett Informationsmemorandums viktigaste uppgift är att visa hur attraktivt bolaget är för potentiella köpare. Innehållet består först och främst av en korrekt beskrivning av fakta och nuläge. Möjligheten till en högre köpeskilling skapas dock av den ingående marknadsanalysen kombinerat med en beskrivning av bolagets utvecklingspotential. En bra metod kan vara att studera strategierna hos de mest troliga intressenterna och efter det anpassa beskrivningen så att det möter önskemålen om information från dessa aktörer. Många medelstora företag lägger begränsad tid på långsiktiga tillväxtplaner. Vi rekommenderar därför att man avsätter nödvändig tid i förberedelsearbetet för att formulera en attraktiv tillväxtstrategi. För en intressent med större finansiella muskler och internationell verksamhet är kanske dessa planer rimliga, även med ett kortare tidsperspektiv. Basen för ett bra informationsmemorandum byggs upp redan under det förberedande arbetet med bolagets strategiska plattform. Exempel på innehåll i ett IM Erbjudandet vad skall säljas Marknadsanalys Trender och drivkrafter Företagspresentation, historik Finansiell utveckling Utvecklingspotential Bolagets inpassning hos olika köparkategorier Beskrivning av processen En strukturerad och rätt driven process påverkar priset positivt En avyttringsprocess ger många tillfällen till kontakt med intressenterna och den blivande köparen. Hur man kommunicerar och samverkar med intressenterna har stor betydelse för affärens genomförande och det slutliga pris man får. Nedan följer några exempel på vad man bör tänka på för att säkerställa en optimal process: Skapa konkurrens i processen Ta varje chans att bygga attraktivitet kring bolaget Behåll initiativet i processen, låt inte motparten ta över Sätt dig in i de olika köparnas situationer och förstå deras sätt att resonera och räkna Säkerställ att du förhandlar med rätt personer 13 14

9 Förbered skattefrågorna tidigt De pengar som erhålls vid en företagsförsäljning är nettot av överenskommen köpeskilling minus den skatt som skall erläggas. Man kan förhandla länge om 10% upp och ner på priset medan skattefrågorna allt för ofta kommer upp sent och i slutskedet. Vår rekommendation är att tidigt i processen diskutera med en skatteexpert och att då börja skissa på ett skattescenario baserat på en trolig affärsstruktur och en rimlig köpeskillingsnivå. Grundregeln är att 30% skatt utgår vid en aktieförsäljning. Denna skatt kan reduceras ned till 20 25% om bolaget inte klassificeras som fåmansföretag eller genom att man räknar fram ett så kallat gränsbelopp för bolaget. För de mindre företagen kan skatten ibland överstiga 30% eftersom en mindre del av köpeskillingen skall beskattas som inkomst av tjänst. Ifall man helt vill skjuta upp beskattningen kan det vara lämpligt att skapa en holdingbolagsstruktur, vilket innebär att det rörelsedrivande bolaget först överlåts till ett nytt svenskt ägarbolag. Vid försäljningen av det rörelsedrivande bolaget är kapitalvinsten skattefri för Holdingbolaget. Det kan vara en lämplig form om man planerar att göra nya investeringar eller inte har så bråttom att få ut pengarna i den privata plånboken. Det är mycket att ta ställning till t.ex. 3:12-regler Fåmansföretag Kvalificerade aktier 20% skatt eller 25% skatt eller 30% skatt eller tjänstebeskattning eller uppskjuten beskattning? Intern aktieöverlåtelse Svenskt eller utländskt holdingbolag Fast driftställe Due Diligence och avtalsförhandlingen Due Diligence (DD) Med Due Diligence avses den djupa undersökning av bolaget som den tilltänkte köparen gör. Syftet kan både vara att verifiera att uppgifter som lämnats tidigare stämmer samt att få en mer ingående förståelse för hur bolaget tjänar sina pengar. Många köpare använder också en DD för att hitta ammunition inför slutförhandlingarna. DD-processen kan påverka köpeskillingens storlek och är inte minst avgörande för vilka garantier säljaren skall lämna i samband med avyttringen. Det kan t.ex. avse den finansiella positionen i bolaget, kundavtal och andra kommersiella relationer, anställningsavtal, att säljaren inte skall uppta konkurrerande verksamhet, miljöfrågor, etc. Avtalsförhandlingen Inför avtalsförhandlingar är det värdefullt att förbereda svar och argumentering kring de frågor som är identifierade i DD-processen. Aktieöverlåtelseavtalets funktion är att reglera samliga mellanhavanden mellan säljaren och köparen vid tillfället då affären genomförs. Ett bra avtal tar balanserat tillvara på båda parters intressen. Innan man hittat balansen kan dock diskussionerna vara intensiva. Avtalet reglerar även vad som skall gälla vid tillträdet av bolaget och vilka spelregler och villkor som skall gälla efter tillträdet. Formuleringen av avtalet kräver självklart att man engagerar en jurist med stor erfarenhet av företagsöverlåtelser för att få allt korrekt på plats

10 Simonsen Material AB ett praktikexempel Unfors Instruments AB ett praktikexempel Bolaget Simonsen Material AB är ett grossistföretag som levererar förbrukningsartiklar till landsting, kommuner och privata vårdgivare. Bolaget har haft en god utveckling och omsätter ca 500 mkr med god lönsamhet. Bolaget Unfors Instruments AB utvecklar, marknadsför och säljer utrustning för att mäta radioaktiv strålning i framförallt medicinsk miljö. Produkterna bygger på ett antal tekniska innovationer som tagits fram av bolagets grundare. Hur det startade Vad vi gjorde Hur det gick Simonsen ägdes av en privatperson som var VD i bolaget. Ägaren började närma sig pensionsåldern samtidigt som det stod klart att allt fler internationella aktörer visade intresse för branschen. Man kunde ana en begynnande branschkonsolidering, d.v.s. sammanslagning av företag. Några intressenter hade redan kontaktat ägaren till Simonsen. En dialog mellan ägaren till Simonsen och Avantus inleddes. Först fastlade vi Simonsens strategiska position samtidigt som vi inventerade och analyserade tänkbara intressenter till bolaget. Det var tydligt att Simonsen hade en unik position som var mycket attraktiv för den handfull internationella aktörer som identifierades. Efter några möten med var och en av dessa intressenter framstod en av dem som mest intressant. Kombinationen av utvecklingsmöjligheter för bolaget och köpeskillingsnivå var helt rätt för bolaget. Situationen var speciell genom att man tydligt kunde identifiera ett fåtal mycket tydliga köpare och där alla var medvetna om hur betydelsefullt just detta förvärv var för de framtida marknadspositionerna. För säljaren blev köpeskillingen därför mycket attraktiv och ägaren till Simonsen fick också en bra utveckling genom att inträda i ledningen hos det förvärvande bolaget, vilket i detta fall var OneMed AB. Hur det startade Vad vi gjorde Hur det gick Till att börja anlitades Avantus för att skissa fram ett antal olika strategiska utvecklingsalternativ. I samband med detta övervägde Unfors att även göra en kapitalanskaffning från en ny delägare med syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen och tillväxten. I det inledande arbetet kom bland annat fram att de strategiska utvecklingsalternativen var mer omfattande än man väntat sig. Dessutom visade ett antal intressenter, vid inledande och sonderande kontakter, ett större intresse än förväntat för Unfors. Baserat på strategiarbetet som gjordes tillsammans med bolagets ledning och styrelse formulerades en plan som tydligt beskrev både marknaden och den tillväxtplan som formulerats. Ett flertal svenska och internationella intressenter fick ta del av en teaser och därefter avge ett indikativt bud samt förklara hur de såg på potentialen i de planer vi presenterat. Det stod snart klart vilka intressenter som köpt in sig på våra planer och vilka som stod i en särklass när det gällde synen på värderingen av bolaget. I slutomgången hade vi finansiella intressenter från England och Sverige samt en industriell aktör från USA. Unfors avyttrades slutligen till en svensk finansiell aktör, 6:e AP-fonden/LayLine AB, samtidigt som ledningen i Unfors var kvar som delägare i det nya bolaget. Unfors fortsätter utvecklas väl och har nära dubblerat sin omsättning sedan affären. Nya spännande produkter är på väg och kanske ligger en notering av bolaget runt hörnet

11 Andra exempel på affärer som Avantus genomfört Vårt mål är att maximera värdet när du säljer ditt företag Verktygen för att nå dit Industriell erfarenhet M&A International Avantus är en rådgivande partner Vi tror på att vara med i processen från början till slut. Redan då du som företagsägare börjar fundera på ägarbilden i företaget är det värdefullt att kontakta oss. Vi kan sedan vara med hela vägen fram till dess att affären är genomförd. Vår industriella erfarenhet gör att vi har stor förståelse för vilken situation bolaget och dess nuvarande ägare befinner sig i och vilka handlingsmöjligheter som finns. Värdefokuserad analys Genom den värdefokuserade analysen skapar vi rätt förutsättningar för att presentera ditt bolag på ett optimalt sätt och lägger därmed en grund för en maximal värdering av bolaget. Via vårt nära arbete med kollegor i närmare 40 länder säkerställer vi att relevanta internationella intressenter kontaktas i processen. Dessa kanske gör en helt annan och mer positiv förvärvskalkyl än svenska intressenter. Vår erfarenhet under de senaste åren är att både mindre och medelstora bolag i ökande grad avyttrats till internationella köpare

12 Avantus och M&A International Över 600 rådgivare på 70 kontor i 40 länder M&A International har funnits sedan Genom våra lokala partners finns vi representerade på praktiskt taget alla relevanta marknader världen över. På så sätt kan vi ge våra kunder tillgång till kvalificerad kunskap om respektive marknad gällande: Investeringsklimat, trender och ekonomisk utveckling Branschkännedom och kunskap om enskilda företag Lokala kontakter gentemot företag och myndigheter Praxis gällande skatter, värderingsfrågor, redovisningsprinciper, lagstiftning etc. M&A International gör flest affärer inom segmentet medelstora företagstransaktioner Det är mycket att ta ställning till Avantus har dagligen kontakt med sina kollegor i många länder. Vi kan snabbt testa förutsättningarna att avyttra bolag på olika marknader. Industriell expertis M&A International har under många år byggt upp en betydande expertis inom flera branscher t.ex. livsmedel, IT, hälsa och sjukvård samt verkstadsindustri. Denna kunskap är samlad i vår gemensamma databas och finns tillgänglig via våra fokuserade industrigrupper. Fler motiverade köpare Marknaderna blir allt mer globala även för de mindre och medelstora företagen. Genom vår internationella partnerorganisation M&A International, hittar vi bolag i andra länder som vill växa och förvärva bolag på den svenska marknaden. Språk och kultur 21 22

13 Medarbetare på Avantus Medarbetare på Avantus Anders Ingler Managing Partner Mobile: Sven-Åke Lewin Partner Mobile: Peter Waukan Associate Director Mobile: Max Scheffel Associate Director Mobile: Johan Wiström Partner Mobile: Adel Koubaa Associate Mobile: Lars Gustafsson Analyst Mobile:

14 Stockholm Göteborg Engelbrektsplan Stockholm Tel: Geijersgatan 1C Göteborg Tel: Malmö Norra Vallgatan Malmö Tel:

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

DITT FÖRETAGSKÖP. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag DITT FÖRETAGSKÖP Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Innehållsförteckning Ditt företagsköp. Inledning...7 Preliminära

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Vad krävs för att köpa ett företag?

Vad krävs för att köpa ett företag? Vad krävs för att köpa ett företag? kandidatuppsats VT2010 Seminariearbete kandidat i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet vårterminen 2010 Handledare: Anders

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Marcela Ramírez-Pasillas och Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design: Sandra Imelda Santos Fernandez och Marcela Ramírez Pasillas. ISBN: Marcela

Läs mer

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv

Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter. Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter Författare: Marcela Ramírez Pasillas Projektledning: Leif Melin På uppdrag av Svenskt Näringsliv Design inlaga: Sandra Imelda Santos Fernandez. ISBN: in

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag

Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Vägen till finansiering av ditt lantbruksföretag Inledning Denna guide har tagits fram för dig som är, eller vill bli, företagare i de gröna näringarna och som är i behov av inspiration och tips kring

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE

ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE ÄGARMANUAL FÖR AKTIEÄGARE i INVESTMENT AB SPILTAN Ursprunget från juni 2003 Uppdaterat maj 2010 Per H Börjesson VD Investment AB Spiltan 1 2 Innehållsförteckning Del 1: Att vara aktieägare i Spiltan (0)

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

Kyla - en lönsam affär

Kyla - en lönsam affär En tidning om företagsöverlåtelser från Arctos M&A nr 6 DECEMBER 2009 5 entreprenörer tycker till Kyla - en lönsam affär Patent skapar företagsvärde www.arctos.se Ta tillfället i akt och se över förvärvsstrategierna

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Verksamheten 2000/2001

Verksamheten 2000/2001 Verksamheten 2000/2001 INNEHÅLL Kort om Öhrlings PricewaterhouseCoopers 1 Styrelseordföranden har ordet 2 3 Verksamhet och inriktning 4 5 En unik struktur 6 7 Ekonomisk översikt 8 9 TJÄNSTEOMRÅDEN Revision

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011

EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2011 Med Adoperator och Bolaget avses Adoperator AB org. nr 556733-9410. Med Thenberg & Kinde avses Thenberg & Kinde Fondkommission AB med org.nr 556474-6518. Memorandumet har

Läs mer