Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång"

Transkript

1 Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0

2 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar kommer ur en situation där man känner ett behov av förändring. I en sådan situation bör man alltid analysera sina olika möjligheter. Att sälja sitt företag gör man bara en gång! I de flesta generationsskiften hamnar man till slut i en försäljning av hela bolaget. Det beror främst på att man de facto är färdig med sin yrkesverksamma tid och att man genom att sälja hela bolaget kan erhålla bästa köpeskilling. Om bolaget är i stark tillväxt och man som ägare är beredd att satsa några år till kan även en börsnotering eller att ta in en delägare i bolaget, för att senare gemensamt avyttra, också vara en möjlighet. Det viktiga är att man gör en noggrann utvärdering så att de olika alternativen kan ställas mot varandra. Bra förberedelser ger högre köpeskilling Allt fler företag går mot ett generationsskifte. Samtidigt går den internationella konsolideringen i många branscher allt fortare. Om det tidigare var vanligt att barnen tog över familjeföretaget säljs nu oftast företaget vidare. Köpare är i ökad utsträckning internationella aktörer som söker marknadsnärvaro i Sverige. Det ställer krav på grundliga förberedelser för att identifiera rätt köpare och positionera bolaget på bästa sätt inför en lyckad försäljning. Avantus har sedan sin etablering 1999 byggt upp en betydande erfarenhet av att avyttra familjeföretag och att uppnå maximalt värde för säljarna. Vi gör detta genom att driva en noggrant förberedd och genomförd säljprocess. Processen startar redan 3 6 månader före själva avyttringsprocessen och innehåller bland annat: En strategisk genomgång av bolaget och beskrivning av branschens utveckling Identifiering av de köpare som kan antas betala bäst beaktat bolagets positionering Planering av bolagets positionering inför en säljprocess för att uppnå högsta värde Att eliminera eller reducera riskfaktorer som skulle kunna minska bolagets värde På följande sidor förklarar vi hur Avantus leder en effektiv säljprocess 1 2

3 Tanken på att sälja sitt företag Avgörande steg i bolaget Vad är rådgivarens roll i försäljningsprocessen? Branschutveckling Ålder Företag står ibland inför större beslut om investeringar. Man behöver investera i ny maskinpark, nya byggnader eller produktutveckla för att gå in på nya marknader. Vissa företag behöver förstärka sin säljorganisation eller står kanske inför att flytta sin produktion till ett lågkostnadsland. Kanske har konskurrensbilden på marknaden förändrats. Generellt upplever vi att besluten i företagen blir större och mer avgörande i takt med att branschkoncentrationen äger rum. Följaktligen kan det vara naturligt att avyttra bolaget till en part som har större finansiella muskler. Flertalet av de generationsskiftesförsäljningar som Avantus medverkar i har sin utgångspunkt i olika former av branschkonsolidering med syfte att förstärka marknadspositioner och uppnå synergieffekter. Öppna gränser inom EU och en i övrigt ökad globalisering har inneburit att det ofta, även för de relativt sett mindre företaget, är mest attraktivt att sälja bolaget till en internationell aktör. Det avyttrade bolaget kan till exempel bli navet för en utökad satsning på den svenska marknaden. För att hitta de rätta och mest meriterade köparna, vilka kan erlägga högst köpeskilling, krävs analyser och en rådgivare med en väl utbyggd internationell organisation. I Sverige är var fjärde företagare född på 1940-talet. Mer än var tredje företagare vet inte hur en ny ägare skall hittas. För många ägare finns kanske inte någon nästa generation som kan eller önskar ta över. Förändrad syn på företagandets villkor, förändrad konkurrensbild i företaget och en generellt sett mer öppen arbetsmarknad kan innebära att det inte är självklart att en succession sker inom familjen. De första frågorna De flesta företagare är i allmänhet affärsmässigt erfarna, i synnerhet vad gäller den egna verksamheten. Men när det gäller att sälja sitt bolag har man mindre vana och då uppkommer många frågor. Enligt vår erfarenhet är det alltid några frågor man ställer sig först. Finns det några alternativ till försäljning? Vem är den bästa köparen? Vad är bolaget värt? Vad blir min roll efter en försäljning? Skall jag kanske ta in en delägare för att göra en satsning till eller skall jag överväga en börsnotering? Hur kommer olika köpare att se på bolaget, och hur får jag tag på dem som är mest intresserade? Hur skall jag presentera bolaget så att det framstår attraktivt för de bästa köparna? Skall rådgivaren bara garantera en trygg och strukturerad process? Eller är fokus på att främst medverka till att säljaren erhåller maximalt pris? Eller är det till och med båda samtidigt? Kan jag förbereda mig på en ny framtid genom att välja rätt typ av köpare eller göra en organisationsförändring innan en avyttring? 3 4

4 Alternativen bör utredas noggrant Exempel på olika exit-alternativ Ta in delägare genomför nyemission Försäljning av 100% Börsnotering Är jag beredd att satsa några år tillsammans med en delägare? Vad skall en nyemission användas till? Får jag inga pengar nu?! Kan vi ha gemensam syn på exit? Ren och rak affär Till industriföretag eller riskkapitalbolag? Vill jag lämna eller stanna kvar efter affär? Hur mycket betalar köparen för industriella synergier? Passar mitt bolag på börsen? Vill jag leva i kvartalsekonomin? Blir jag låst i mitt ägande? Kommer jag ur ägandet på sikt? 5 6

5 Värdet ligger i betraktarens öga Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap Vad är bolaget värt? Målsättningen är att uppnå ett premiumvärde Den något förenklade sanningen är att bolagets värde motsvaras av de framtida kassaflöden som bolaget beräknas uppnå. Beroende av vem som driver bolaget i framtiden kommer vinster, och därmed också värdet, att variera. Vid en försäljning av bolaget söker man självklart den intressent som ser den största potentialen i bolaget. Det är därför viktigt att förstå vilka faktorer som driver värdet och hur detta bedöms av olika intressenter. Bolagets värde uttrycks ofta som en multipel på bolagets resultat. Här finns en betydande risk för missförstånd och osäkerhet om man använder dessa multiplar på ett oförsiktigt sätt. Multipeln skall spegla både bolagets risknivå, dess tillväxtmöjligheter och de avkastningskrav som finns på marknaden. Dessa faktorer varierar över tiden. Bolagets värde påverkas naturligtvis också av konjunkturläget och tillgången till riskvilligt kapital för finansiering. Jämförelser med marknadsnoterade bolag i branschen och andra genomförda transaktioner kan ge en bra indikation på värdenivån Basvärde Rationaliserings värde Synergivärde Premiumvärde Värdet på bolaget som det går och står idag, med utgångspunkt från vad en genomsnittlig investerare är beredd att betala. Fortfarande ur perspektivet av en genomsnittlig investerare men med hänsyn till utvecklade strategiska planer, t.ex. optimering av kostnadsstrukturen. Vissa kallar detta för att klä bruden. Värdet för de industriella intressenter som kan uppnå synergier i produktion och administration samt genom förstärkt marknadsposition och kompletterande produktsortiment. Kan erhållas då man till exempel har en unik marknadsposition eller produkt och flera intressenter krigar om marknadspositionen. 7 8

6 Rådgivarens roll i försäljningsprocessen Avantus guidar dig rätt De flesta ägare av medelstora bolag är även bolagets VD. Denne vet hur bolaget skall skötas i den dagliga driften. Däremot kan det som VD och ägare vara svårt att beskriva bolaget på ett sätt så att det framstår som attraktivt ur olika köpares synvinkel. Man blir helt enkelt hemmablind. Genom en värdefokuserad analys av bolaget kan man forma rätt strategisk plattform för bolaget inför en försäljningsprocess. Denna ligger sedan till grund för diskussioner och förhandlingar med olika typer av köpare. Genom att arbeta tillsammans med en extern rådgivare blir det lättare att få en bredare syn, inte minst gällande de internationella möjligheterna. Det gör också att man får en objektiv syn på företagets potential. En extern rådgivare ökar också möjligheten till fler tillgängliga avyttringsalternativ och därmed ökar också chansen att erhålla bästa möjliga pris. Att erhålla maximalt pris är rådgivarens kanske viktigaste roll. Genom att se till att både de mest strategiska och de rätt motiverade köparna är med i processen kan man skapa en tydlig konkurrens mellan olika köpare. Bolaget måste presenteras på rätt sätt och det måste ske i en strukturerad process. Detta förutsätter att man arbetar med en rådgivare som har industriell förståelse, kunskap om köparnas beteende och erfarenhet av att skapa och arbeta i konkurrensutsatta processer. Det en rådgivare skall göra för dig: Skapa konkurrens Erhålla bästa pris Säkra struktur i processen Ha objektiv syn på möjligheter Ge internationellt perspektiv Inte störa den ordinarie verksamheten Vara bollplank genom hela processen 9 10

7 Försäljningsprocessen Avantus strukturerade process syftar till att öka värdet Avyttringsprocessen startar då den strategiska plattformen är lagd och ett informationsmemorandum som beskriver bolaget på det sätt som motsvarar våra förväntningar är färdigställt. Det är nu dags att börja kontakta de intressenter som identifierats. Utvalda intressenter kontaktas först vanligen via en kort anonymiserad presentation av bolaget en s.k. teaser. De potentiella köpare som då visar intresse erhåller efter undertecknande av en sekretessförbindelse en mer omfattande presentation av bolaget, ett informationsmemorandum. Baserat på innehållet i detta ombeds sedan intressenterna att avge ett indikativt bud. De indikativa buden kan se mycket olika ut och innehåller inte bara prisnivå utan även olika typer av förbehåll och villkor. Efter en noggrann utvärdering och kontakter med budgivarna bjuds de mest intressanta budgivarna in till en s.k. managementpresentation med bolagets ledning. Vid denna mer detaljerade presentation av bolaget ges tillfälle att ställa frågor och det leder ofta till diskussioner om branschförutsättningar och vidare identifiering av möjliga synergier etc. Baserat på företagspresentationen lämnar sedan intressenterna ett slutbud. Det är då viktigt att alla intressenter får samma instruktioner så att slutbuden blir jämförbara. Efter en kontroll av slutbuden, och ibland ytterligare klargöranden och förhandlingar, skrivs en avsiktsförklaring. En avsiktsförklaring är en ömsesidig viljeförklaring att göra en affär på ett visst sätt och till en viss värdenivå. Dokumentet är inte juridiskt bindande utan mer ett moraliskt förpliktigande. Därefter vidtar de mer omfattande avtalsförhandlingarna där köparen bland annat genomför sin bolagsgranskning, en s.k. Due Diligence. Läs mer om Due Diligence på sidan 16. Identifiera potentiella köpare Motiv Olika värdesyn Den strategiska plattformen Företagsanalys Branschanalys Värdedrivande faktorer Förberedelse Utvärdering Testa olika avyttringsalternativ Lära känna olika köparkategorier Förberedelse och beslut Förankring av strategisk plan Utarbetande av informationsmemorandum Positionering inför avyttring Förbättringspotentialer Formulering av strategisk plan Avyttringsprocess Teaser Informationsmemorandum Bud Due Diligence Förhandlingar Avtal Betalning och tillträde 3 6 mån Genomförande 3 4 mån 11 12

8 Presentationen av bolaget informationsmemorandum Ett Informationsmemorandums viktigaste uppgift är att visa hur attraktivt bolaget är för potentiella köpare. Innehållet består först och främst av en korrekt beskrivning av fakta och nuläge. Möjligheten till en högre köpeskilling skapas dock av den ingående marknadsanalysen kombinerat med en beskrivning av bolagets utvecklingspotential. En bra metod kan vara att studera strategierna hos de mest troliga intressenterna och efter det anpassa beskrivningen så att det möter önskemålen om information från dessa aktörer. Många medelstora företag lägger begränsad tid på långsiktiga tillväxtplaner. Vi rekommenderar därför att man avsätter nödvändig tid i förberedelsearbetet för att formulera en attraktiv tillväxtstrategi. För en intressent med större finansiella muskler och internationell verksamhet är kanske dessa planer rimliga, även med ett kortare tidsperspektiv. Basen för ett bra informationsmemorandum byggs upp redan under det förberedande arbetet med bolagets strategiska plattform. Exempel på innehåll i ett IM Erbjudandet vad skall säljas Marknadsanalys Trender och drivkrafter Företagspresentation, historik Finansiell utveckling Utvecklingspotential Bolagets inpassning hos olika köparkategorier Beskrivning av processen En strukturerad och rätt driven process påverkar priset positivt En avyttringsprocess ger många tillfällen till kontakt med intressenterna och den blivande köparen. Hur man kommunicerar och samverkar med intressenterna har stor betydelse för affärens genomförande och det slutliga pris man får. Nedan följer några exempel på vad man bör tänka på för att säkerställa en optimal process: Skapa konkurrens i processen Ta varje chans att bygga attraktivitet kring bolaget Behåll initiativet i processen, låt inte motparten ta över Sätt dig in i de olika köparnas situationer och förstå deras sätt att resonera och räkna Säkerställ att du förhandlar med rätt personer 13 14

9 Förbered skattefrågorna tidigt De pengar som erhålls vid en företagsförsäljning är nettot av överenskommen köpeskilling minus den skatt som skall erläggas. Man kan förhandla länge om 10% upp och ner på priset medan skattefrågorna allt för ofta kommer upp sent och i slutskedet. Vår rekommendation är att tidigt i processen diskutera med en skatteexpert och att då börja skissa på ett skattescenario baserat på en trolig affärsstruktur och en rimlig köpeskillingsnivå. Grundregeln är att 30% skatt utgår vid en aktieförsäljning. Denna skatt kan reduceras ned till 20 25% om bolaget inte klassificeras som fåmansföretag eller genom att man räknar fram ett så kallat gränsbelopp för bolaget. För de mindre företagen kan skatten ibland överstiga 30% eftersom en mindre del av köpeskillingen skall beskattas som inkomst av tjänst. Ifall man helt vill skjuta upp beskattningen kan det vara lämpligt att skapa en holdingbolagsstruktur, vilket innebär att det rörelsedrivande bolaget först överlåts till ett nytt svenskt ägarbolag. Vid försäljningen av det rörelsedrivande bolaget är kapitalvinsten skattefri för Holdingbolaget. Det kan vara en lämplig form om man planerar att göra nya investeringar eller inte har så bråttom att få ut pengarna i den privata plånboken. Det är mycket att ta ställning till t.ex. 3:12-regler Fåmansföretag Kvalificerade aktier 20% skatt eller 25% skatt eller 30% skatt eller tjänstebeskattning eller uppskjuten beskattning? Intern aktieöverlåtelse Svenskt eller utländskt holdingbolag Fast driftställe Due Diligence och avtalsförhandlingen Due Diligence (DD) Med Due Diligence avses den djupa undersökning av bolaget som den tilltänkte köparen gör. Syftet kan både vara att verifiera att uppgifter som lämnats tidigare stämmer samt att få en mer ingående förståelse för hur bolaget tjänar sina pengar. Många köpare använder också en DD för att hitta ammunition inför slutförhandlingarna. DD-processen kan påverka köpeskillingens storlek och är inte minst avgörande för vilka garantier säljaren skall lämna i samband med avyttringen. Det kan t.ex. avse den finansiella positionen i bolaget, kundavtal och andra kommersiella relationer, anställningsavtal, att säljaren inte skall uppta konkurrerande verksamhet, miljöfrågor, etc. Avtalsförhandlingen Inför avtalsförhandlingar är det värdefullt att förbereda svar och argumentering kring de frågor som är identifierade i DD-processen. Aktieöverlåtelseavtalets funktion är att reglera samliga mellanhavanden mellan säljaren och köparen vid tillfället då affären genomförs. Ett bra avtal tar balanserat tillvara på båda parters intressen. Innan man hittat balansen kan dock diskussionerna vara intensiva. Avtalet reglerar även vad som skall gälla vid tillträdet av bolaget och vilka spelregler och villkor som skall gälla efter tillträdet. Formuleringen av avtalet kräver självklart att man engagerar en jurist med stor erfarenhet av företagsöverlåtelser för att få allt korrekt på plats

10 Simonsen Material AB ett praktikexempel Unfors Instruments AB ett praktikexempel Bolaget Simonsen Material AB är ett grossistföretag som levererar förbrukningsartiklar till landsting, kommuner och privata vårdgivare. Bolaget har haft en god utveckling och omsätter ca 500 mkr med god lönsamhet. Bolaget Unfors Instruments AB utvecklar, marknadsför och säljer utrustning för att mäta radioaktiv strålning i framförallt medicinsk miljö. Produkterna bygger på ett antal tekniska innovationer som tagits fram av bolagets grundare. Hur det startade Vad vi gjorde Hur det gick Simonsen ägdes av en privatperson som var VD i bolaget. Ägaren började närma sig pensionsåldern samtidigt som det stod klart att allt fler internationella aktörer visade intresse för branschen. Man kunde ana en begynnande branschkonsolidering, d.v.s. sammanslagning av företag. Några intressenter hade redan kontaktat ägaren till Simonsen. En dialog mellan ägaren till Simonsen och Avantus inleddes. Först fastlade vi Simonsens strategiska position samtidigt som vi inventerade och analyserade tänkbara intressenter till bolaget. Det var tydligt att Simonsen hade en unik position som var mycket attraktiv för den handfull internationella aktörer som identifierades. Efter några möten med var och en av dessa intressenter framstod en av dem som mest intressant. Kombinationen av utvecklingsmöjligheter för bolaget och köpeskillingsnivå var helt rätt för bolaget. Situationen var speciell genom att man tydligt kunde identifiera ett fåtal mycket tydliga köpare och där alla var medvetna om hur betydelsefullt just detta förvärv var för de framtida marknadspositionerna. För säljaren blev köpeskillingen därför mycket attraktiv och ägaren till Simonsen fick också en bra utveckling genom att inträda i ledningen hos det förvärvande bolaget, vilket i detta fall var OneMed AB. Hur det startade Vad vi gjorde Hur det gick Till att börja anlitades Avantus för att skissa fram ett antal olika strategiska utvecklingsalternativ. I samband med detta övervägde Unfors att även göra en kapitalanskaffning från en ny delägare med syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen och tillväxten. I det inledande arbetet kom bland annat fram att de strategiska utvecklingsalternativen var mer omfattande än man väntat sig. Dessutom visade ett antal intressenter, vid inledande och sonderande kontakter, ett större intresse än förväntat för Unfors. Baserat på strategiarbetet som gjordes tillsammans med bolagets ledning och styrelse formulerades en plan som tydligt beskrev både marknaden och den tillväxtplan som formulerats. Ett flertal svenska och internationella intressenter fick ta del av en teaser och därefter avge ett indikativt bud samt förklara hur de såg på potentialen i de planer vi presenterat. Det stod snart klart vilka intressenter som köpt in sig på våra planer och vilka som stod i en särklass när det gällde synen på värderingen av bolaget. I slutomgången hade vi finansiella intressenter från England och Sverige samt en industriell aktör från USA. Unfors avyttrades slutligen till en svensk finansiell aktör, 6:e AP-fonden/LayLine AB, samtidigt som ledningen i Unfors var kvar som delägare i det nya bolaget. Unfors fortsätter utvecklas väl och har nära dubblerat sin omsättning sedan affären. Nya spännande produkter är på väg och kanske ligger en notering av bolaget runt hörnet

11 Andra exempel på affärer som Avantus genomfört Vårt mål är att maximera värdet när du säljer ditt företag Verktygen för att nå dit Industriell erfarenhet M&A International Avantus är en rådgivande partner Vi tror på att vara med i processen från början till slut. Redan då du som företagsägare börjar fundera på ägarbilden i företaget är det värdefullt att kontakta oss. Vi kan sedan vara med hela vägen fram till dess att affären är genomförd. Vår industriella erfarenhet gör att vi har stor förståelse för vilken situation bolaget och dess nuvarande ägare befinner sig i och vilka handlingsmöjligheter som finns. Värdefokuserad analys Genom den värdefokuserade analysen skapar vi rätt förutsättningar för att presentera ditt bolag på ett optimalt sätt och lägger därmed en grund för en maximal värdering av bolaget. Via vårt nära arbete med kollegor i närmare 40 länder säkerställer vi att relevanta internationella intressenter kontaktas i processen. Dessa kanske gör en helt annan och mer positiv förvärvskalkyl än svenska intressenter. Vår erfarenhet under de senaste åren är att både mindre och medelstora bolag i ökande grad avyttrats till internationella köpare

12 Avantus och M&A International Över 600 rådgivare på 70 kontor i 40 länder M&A International har funnits sedan Genom våra lokala partners finns vi representerade på praktiskt taget alla relevanta marknader världen över. På så sätt kan vi ge våra kunder tillgång till kvalificerad kunskap om respektive marknad gällande: Investeringsklimat, trender och ekonomisk utveckling Branschkännedom och kunskap om enskilda företag Lokala kontakter gentemot företag och myndigheter Praxis gällande skatter, värderingsfrågor, redovisningsprinciper, lagstiftning etc. M&A International gör flest affärer inom segmentet medelstora företagstransaktioner Det är mycket att ta ställning till Avantus har dagligen kontakt med sina kollegor i många länder. Vi kan snabbt testa förutsättningarna att avyttra bolag på olika marknader. Industriell expertis M&A International har under många år byggt upp en betydande expertis inom flera branscher t.ex. livsmedel, IT, hälsa och sjukvård samt verkstadsindustri. Denna kunskap är samlad i vår gemensamma databas och finns tillgänglig via våra fokuserade industrigrupper. Fler motiverade köpare Marknaderna blir allt mer globala även för de mindre och medelstora företagen. Genom vår internationella partnerorganisation M&A International, hittar vi bolag i andra länder som vill växa och förvärva bolag på den svenska marknaden. Språk och kultur 21 22

13 Medarbetare på Avantus Medarbetare på Avantus Anders Ingler Managing Partner Mobile: Sven-Åke Lewin Partner Mobile: Peter Waukan Associate Director Mobile: Max Scheffel Associate Director Mobile: Johan Wiström Partner Mobile: Adel Koubaa Associate Mobile: Lars Gustafsson Analyst Mobile:

14 Stockholm Göteborg Engelbrektsplan Stockholm Tel: Geijersgatan 1C Göteborg Tel: Malmö Norra Vallgatan Malmö Tel:

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång

Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Dags att sälja företaget? Vissa affärer gör man bara en gång Avantus hjälper er att förbereda och genomföra en försäljning för bästa resultat och högsta värde 0 Nu måste jag göra något! Flertalet företagsförsäljningar

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid

Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig att få ett bättre utgångsläge vid Vi är inte som andra företagsmäklare. Vi är företagsmäklarna som lever i tillverkningsindustrin. Det ger dig avgörande fördelar. Vi är industrimännen som blivit företagsmäklare för att vi kan hjälpa dig

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt!

Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Effektivare genomförande av vindkraftprojekt! Bolagsstrukturer, joint ventures, finansiering m.m. Seminarium för STF Ingenjörsutbildning 2 september 2009 Johan Ljungberg Agenda Bolagsstrukturer Joint ventures/att

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk

Garanterade resultat Vi delar risken. Kunskapsinvesterare Comset www.comset.se www.comset.4i www.comset.dk Garanterade resultat Vi delar risken 1 Bolagsvärdet är summan av framtida kassa4löden. Ett växande bolagsvärde = växande kassa3löden. Ett värdefullt bolag fungerar som en god företagsmedborgare och skapar

Läs mer

Företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktioner Introduktion till Avantus erbjudande Vår bakgrund och organisation möjliggör såväl snabba enskilda insatser som en helhetssyn vid företagsrekonstruktioner Strategi & performance Erfarenhet från ledande

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Företagsrekonstruktioner

Företagsrekonstruktioner Introduktion till Avantus erbjudande Vår bakgrund och organisation möjliggör såväl snabba enskilda insatser som en helhetssyn vid företagsrekonstruktioner Strategi & performance Erfarenhet från ledande

Läs mer

Framgångsrik företagsförsäljning

Framgångsrik företagsförsäljning Framgångsrik företagsförsäljning av Amanda Norre, Skarpa, amanda.norre@skarpa.se 1. Inledning Om du sitter i styrelsen för ett bolag gör du det av en anledning. Vad är syftet med din styrelseplats? Är

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla

Försäljningspromemoria. avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Försäljningspromemoria avseende kommersiell fastighet i Stockholm - Järfälla Konfidentiell försäljningspromemoria Järfälla Skälby 63:68 AB Bolaget är lagfaren ägare till fastigheten Järfälla Skälby 63:68

Läs mer

Företagsöverlåtelse Undersökning och kontroll

Företagsöverlåtelse Undersökning och kontroll Företagsöverlåtelse Undersökning och kontroll 2015-10-08 -Lund- 2015-10-15 - Eslöv - 2015-10-22 - Hässleholm - Transaktionsprocessen 1. Säljarens förberedelser 2. Köparens förberedelser 3. Föravtal 4.

Läs mer

Informationsmemorandum, Dec MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION

Informationsmemorandum, Dec MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION Informationsmemorandum, Dec 2015 MNM Evenemangsservice KONFIDENTIELL INFORMATION Innehåll 1. Inledande information 3 2. Erbjudande och motiv 5 3. Förutsättningar, process- och tidplan samt indikativt bud

Läs mer

Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften

Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften Börja i tid info om ägar- och generationsskiften 4.2.2015 Aktuella avtal angående ägar- och generationsskiften Avtal när förhandlingarna inleds Sekretessavtal

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION?

VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? TILLVÄXTOPTIONER VAD ÄR EN TILLVÄXTOPTION? Låt företaget investera i en kapitalskyddad placering och ta själv del av avkastningen! Tillväxtoptionens egenskaper ger dig flera fördelar jämfört med traditionella

Läs mer

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011

Kvartalsrapport. LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 Kvartalsrapport LunchExpress i Sverige AB (PUBL) januari - mars 2011 * Nettoomsättning för perioden 6,6 Mkr (5,4 Mkr) * Rörelseresultat före avskrivningar 0,1Mkr (-1,1Mkr) * Resultat efter avskrivningar

Läs mer

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Respiratorius-Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010 Ingen försäljning har skett under år 2010 eller i perioden 1 oktober - 31 december 2010. Hyresintäkter och övriga intäkter uppgår till 649 KSEK

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012)

Långsiktigt rörligt ersättningsprogram 2012 (LTV 2012) LTV 2012 i korthet Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 3 maj 2012 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda, Plan

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Helhetslösning vid Ägarförändring

Helhetslösning vid Ägarförändring Helhetslösning vid Ägarförändring Ägarskiftesgruppen Är det dags att planera inför en framtida generationsväxling? Vi är med dig under hela ägarskiftesprocessen! Några av Sveriges ledande aktörer inom

Läs mer

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning

1 LTV 2009 I KORTHET. Innehållsförteckning 1 LTV 2009 I KORTHET Detta dokument innehåller information om styrelsens för Telefonaktiebolaget LM Ericsson förslag till årsstämman den 22 april 2009 om inrättande av Aktiesparplan för alla anställda,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro

rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Norrtälje edsbro Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Försäljningspromemoria. avseende industrifastigheten Huddinge Fräsen 8, Fräsarvägen 24, Länna, Skogås

Försäljningspromemoria. avseende industrifastigheten Huddinge Fräsen 8, Fräsarvägen 24, Länna, Skogås Försäljningspromemoria avseende industrifastigheten Huddinge Fräsen 8, Fräsarvägen 24, Länna, Skogås Försäljningspromemoria AB J. Lundin Konstnärsmaterial ( Bolaget ) är lagfaren ägare till fastigheten

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit

Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit www.pwc.com/se Skapa handlingsfrihet och värde inför en kommande exit 23 april 2012 Mikael Scheja Ekon Dr Auktoriserad revisor Någonstans är vi på väg Olika utgångspunkter för företagande för en ägare:

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

Tandvård i en förändrad tid...

Tandvård i en förändrad tid... Tandvård i en förändrad tid... Sida 1 är ett bolagsinitiativ som under 2008 har tagits av privattandläkaren Christer Swahn med praktik på Söder i Stockholm. Bolagets syfte är att bedriva tandvård. Sedan

Läs mer

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning.

Programmet ses av kommunen som en viljeyttring för Innerstadsbolagets långsiktiga inriktning. Sida 1/6 Aktieägaravtal för Kungsbacka Innerstads AB Mellan Kungsbacka kommun, Fastighetsägarna Göteborg Första regionen ek för och Kungsbacka köpmannaförening har träffats följande avtal angående ägarförhållandena

Läs mer

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis

2016H1. M&A summary and outlook. En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis 2016H1 M&A summary and outlook En del av Valentums rapportserie Business Insider som publiceras kvartalsvis Inledande ord Business Insider första halvåret 2016 Fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden

Läs mer

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den.

Har du gjort en affärsplan för ditt företag har du ett underlag för presentation och diskussion även i den. Egenbedömning inför presentation Som företagare är du alltid fullt upptagen men alla väntar sig ändå att du är den som kan ditt företag bäst och kan beskriva det. Denna checklista tar dig igenom frågeställningar

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Lund 13 oktober 2015 Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande Styrelsen för EXINI har baserat på såväl ett kort som ett medellångt

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

VD presentation. Årsstämma 2012

VD presentation. Årsstämma 2012 VD presentation Årsstämma 2012 Agenda Introduktion Portföljens utveckling 2011 Första kvartalet 2012 Summering Bure affärsidé Bures affärsidé är att förvärva, utveckla och avyttra rörelsedrivande verksamheter

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

Hässleholms Hantverks- & Industriförening

Hässleholms Hantverks- & Industriförening Hässleholms Hantverks- & Industriförening Information om De nya 3:12-reglerna Jerker Thorvaldsson www.hantverkarna.nu 1990 års reform Arbetsinkomster beskattas mellan 32 % upp till 57 % Kapitalinkomster

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde?

Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? Hur hittar du som konkursförvaltare allt som är av värde? När du som konkursförvaltare behöver hjälp med en konkursutredning har du tillgång till all specialistkompetens som Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04

Arne Karlsson. Nässjö 2013-06-04 Arne Karlsson Nässjö 2013-06-04 1 20% IRR går det? Ratos främsta (finansiella) mål Branschen historiskt överträffat (rejält) Ratos facit 1999-2012 överträffat (med marginal) Möjligt uppnå framöver? Möjligt

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20).

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU 2006:20). R-2006/0355 Stockholm den 8 juni 2006 Till Finansdepartementet Fi 2006/1167 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 mars 2006 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Tonnageskatt (SOU

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng)

Placeringskod. Blad nr..av ( ) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Uppgift/Fråga: 1 (6 poäng) Diskutera kortfattat skillnaderna mellan eget kapital (aktiekapital) och främmande kapital (lån) (minst 3 relevanta skillnader * 2 poäng/skillnad = 6 poäng) Uppgift/Fråga: 2

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar?

Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Ledarskap Affärsutveckling Affärsjuridik Hur tjänar man pengar på sina uppfinningar? Företagarförbundet 2007-05-21 Vilka är vi på B-Open Nordic? Vi hjälper företag inom ledarskap, affärsutveckling och

Läs mer