Rapport över vegetationstyper runt Varnumsvikens inre del.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport över vegetationstyper runt Varnumsvikens inre del."

Transkript

1 Rapport över vegetationstyper runt Varnumsvikens inre del. Utförd av Pontus Edquist, Åke Klaveness och Lars Lönnhag

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning. sid Inledning. sid Beskrivning av förekommande vegetationstyper och deras lokalisering vid Varnumsviken. sid Litteraturförteckning. sid Bilaga 1. Karta över Varnumsvikens inre delar med beskrivna vegetationstyper. sid Bilaga 2. Karta över fyndplatser för några ovanligare arter inom de beskrivna vegetationstyperna. sid Bilaga 3. Karta över fyndplatser för 23 ovanligare växtarter inom Varnumsviksområdet även utanför de beskrivna vegetationstyperna. sid Bilaga 4. Artlista från inventeringen av Varnumsvikens inre delar som gjorts i samband med beskrivningen av vegetationstyper inom området. Sid. 13

3 3 Sammanfattning På uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Kristinehamn inventerades området runt Varnumsviken med avseende på vegetationstyper under åren 2000 och Vi fann då att stränder och strandängar består av vegetationstyperna fuktäng av tuvtåtelängstyp, fuktäng av högstarrängstyp, högvass av tät bladvasstyp vilka alla löper parallellt runt i princip hela det undersökta området. I vattnet utanför högvassen finns här och där flytbladsvegetation av gul näckros-andmattyp. Längre upp på land tar åkermarken över, men på några ställen finns också rödvenängar och tuvtåtelägar. Allra störst intresse ur botanisk synpunkt tilldrar sig vikens östra och norra stränder där ett antal rara arter påträffades. Bl.a. de för landskapet ovanliga blomvass, kalmus, grönskära, strandskräppa och stor andmat. Fynden av dessa ovanliga arter ger viken ett högt skyddsvärde ur botanisk synpunkt. grönskära strandskräppa blomvass kalmus

4 4 Inledning År 2000 fick vi i uppdrag av Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Kristinehamn att göra en vegetationsbeskrivning över Varnumsvikens inre delar. Områdena som vi undersökt är bl.a. strandängar, vassbälten och betesmarker. Se kartbilaga.) Området har inventerats vid flera tillfällen under hösten år 2000 och under hela vegetationsperioden år För att klassificera vegetationstyperna har vi använt oss av boken Vegetationstyper i Norden utgiven av Nordiska ministerrådet. För artbestämning och vissa utbredningsuppgifter har vi använt Den Nordiska Floran av Mossberg, Stenberg. Tidigare har området delvis inventerats av Erik Fjällman 1982 och 1983 samt av Lars Lönnhag m.fl När vi jämfört fynden från dessa undersökningar med vår inventering så finner vi att vi inte återfunnit bandnate som nämns i Fjällmans rapport från Inte heller strandviol eller läkevänderot från Lönnhags rapport har återfunnits. Vi tror nu att den svårbestämda läkevänderoten kan ha varit en felbestämning. Vi har också jämfört våra fynd med uppgifter som finns i Fredrik Hård av Segerstads Den Värmländska kärlväxtflorans geografi. I denna bok har fynduppgifter från amatörer så väl som professionella botanister samlats. De äldsta uppgifterna kommer ända från Linné, som 1746 passerade Värmland efter sin Västgötaresa. Växter som inte funnits av Fjällman 1982, 1983 eller Lönnhag 1985, men som finns noterade i Hårds flora från Varnumsviken och som nu återfunnits av oss är följande mer eller mindre sällsynta arter: Blomvass. Uppgiftslämnare är Andersson 1842 och Gösta Bergman 1940-talet. Grönskära, Uppgiftslämnare är Harald Fries 1900 m.fl. fram till G. Bergman Nickskära, Uppgiftslämnare är G.E. Ringius 1885 och G. Bergman Uppgiftslämnare till det enda fynd i Värmland som noterats Stor andmat, av Hård är C. Andersson Kalmus, Uppgiftslämnare är C. Andersson 1842 samt G. Bergman 1942 Mörk igelknopp. Sparganium erectum ssp erectum) som är en underart av stor igelknopp är inte nämnd i någon tidigare undersökning. Förekomsten av dessa i Värmland sällsynta arter på en och samma lokal gör att vi anser att området har ett högt skyddsvärde ur botanisk synpunkt.

5 5 Beskrivning av förekommande vegetationstyper och deras lokalisering vid Varnumsviken. Åkermark Vegetationstypernas läge på östra stranden. Vegetationstypernas utbredning runt Varnumsviken inom det undersökta området kan kort beskrivas på följande sätt. Längst ut i vattnet finns ett vassbälte benämnt Högvass av tät bladvasstyp i Vegetationstyper i Norden. Utanför detta finns på vissa ställen näckrosbestånd benämnt Flytbladsvegetation av gul näckros-andmattyp. Innanför vassbältet kommer sedan vegetationstypen fuktäng av högstarrängstyp. Denna domineras här av vasstarr och jättegröe. Här och var finns också sprängört och ställvis stora bestånd av den ovanliga kalmusen. Här finns också rariteten stor andmat. I Hård av Segerstads Värmlandsflora anges Kristinehamn som enda fyndplats i Värmland. Hävdade former av denna med intressanta floristiska inslag bör bevaras. Dessutom är dessa värdefulla fågellokaler. Sid.508 i Vegetationstyper i norden.) Betad fuktäng av högstarrängstyp Kalmus

6 6 Innanför denna kommer sedan en fuktäng av tuvtåtelängstyp. Här dominerar rödven, tuvtåtel, timotej, smörblomma och revsmörblomma. Ytterligare längre bort kommer åkermark som i vissa fall odlas och i vissa fall är betesmark. Längst in i viken finns på västra sidan högvass av kavelduntyp dominerad av kaveldun och vass. Här växer också jättegröe. Högvass av kavelduntyp Innanför högvassen finns här ett bälte som kan betecknas som Dvärgvass av vasstarrtyp i stället för den fuktäng av högstarrtyp som annars vidtar innanför högvassen. I denna dvärgvass dominerar vasstarr, men här finns också hästsvans och olika igelknoppar bl.a. den ovanligare underarten mörk igelknopp Sparganium erectum ssp. erectum). Allra längst in i viken finns vegetationstypen kärrkavlevarianten av fuktäng av högstarrtyp. I de blötare partierna av denna växer den sällsynta blomvassen, och i de något torrare partierna finns rikligt med de likaså sällsynta grönskära och strandskräppa. Även den ganska sällsynta nickskära växer här. Den förekommer både med och utan de gula strålblommorna. Hästsvans i dvärgvassbältet Enligt Vegetationstyper i norden finns denna vegetationstyp i hårt betade områden i högstarrzonen och är en fågellokal. Grönskära Strandskräppa

7 7 Blomvass i fuktäng av högstarrtyp som här går ända ut till vattnet och bara delvis är betad. Stranden närmast vattnet är delvis täckt av multnande vass och delvis gyttja. På vassbankarna växer strandpilört Persicaria lapathifolium ssp, lapathifolia) en ganska sällsynt underart av vanlig pilört. På gyttjan växer den likaså ganska sällsynta slamkrypan. strandpilört och gulkavle nickskära ovanlig variant med strålblommor)

8 8 På östra sidan av viken mellan vägen till Östervik och E18 ligger beteshagar som är en blandning av vegetationstyperna fårsvingelhedvariant av rödvenhedtyp, och Rödvenängstyp. Här växer triviala arter som rölleka, smörblomma, grässtjärnblomma, blåklocka och höstfibbla. I fuktigare områden finns veketåg-knapptågsvarianten av tuvtåtelängstyp Beteshage med bl.a. fårsvingelhed av rödvenängstyp och rödvenäng Norr om Strandgården finns ett område som närmast är att betrakta som en äng av tuvtåtelängstyp enligt Vegetationstyper i Norden, trots att den domineras av andra gräs än tuvtåtel. En hybrid mellan gulmåra och stormåra s.k. gräddmåra finns här. Här har för länge sedan legat en trädgård vilket syns på en del av växterna som t.ex. vita trädgårdsvinbär. Området domineras annars av triviala växter. För att hitta nästa raritet får man bege sig över den nedanförliggande åkermarken och upp på banvallen. Där växer nässelsnärja på renfana. Nässelsnärja på renfana

9 9 Litteraturförteckning: Fjällman, E Vegetationsbeskrivning över Varnumsvikens inre del. Kristinehamn. Stencil Fjällman, E Vegetationsundersökning inom parken vid Österviks kapell samt inom området mellan landsvägarna. Kristinehamn. Stencil Hård av Segerstad, F Den värmländska kärlväxtflorans geografi. Göteborg. Lönnhag, L Växtinventering av betesmarker och våtängar vid Varnumsvikens inre del. Kristinehamn. Stencil. Mossberg, B. Stenberg, L Den nordiska floran. Turnhout. Belgien. Påhlsson, L. red.) Vegetationstyper i Norden TemaNord 1998:50). Köpenhamn

10 10 Bilaga 1 Karta över Varnumsvikens inre delar med beskrivna vegetationstyper. Område 1: Inifrån land räknat finns här vegetationstyperna fuktäng av tuvtåtelängstyp, fuktäng av högstarrängs-typ, högvass av tät bladvasstyp, och i vattnet utanför finns flytbladsvegetation av gul näckros-andmattyp. Område 2: Här finns samma vegetationstyper som i område 1 men längst i norr är fuktängen ersatt av dvärgvass av vasstarrtyp 2a) och högvassen utanför denna är högvass av kavelduns-typ. Område 3: Här finns vegetationstypen kärrkavlevariant av fuktäng av högstarrtyp. Område 4: Här finns fårsvingelhedvariant av rödvenhedtyp, rödvenängstyp och veketåg-knapptågsvarianten av tuvtåtelängstyp. Område 5: Här finns en äng av tuvtåtelängstyp.

11 11 Bilaga 2 Karta över fyndplatser för några ovanligare arter. Mörk igelknopp Blomvass Grönskära Nickskära Strandskräppa Kalmus Nässelsnärja Stor andmat Blomvass finns framför allt i område 3, men också inom område 2. Grönskära finns också främst i område 3, men kan hittas längs stränderna även utanför det undersökta området. Kalmus finns i stora bestånd framför allt inom områdena 1 och 2. Mörk igelknopp hittade vi i område 2 och 2a. Nickskära förekommer framför allt i område 3. Nässelsnärja hittades på banvallen på gränsen till område 1. Den finns också i nässelbestånd vid Östervik och Gustafsvik. Stor andmat hittade vi i område 1 ungefär vid bäckutflödet i områdets södra del. Strandskräppa förekommer rikligt i område 3, men också inom område 1 och även på stränderna utanför de undersökta områdena.

12 Π Π 12 Bilaga 3. Karta över fyndplatser för 23 ovanliga växtarter. Funna inom 4 av de inventeringsrutor som används av Värmlands Botaniska Förening, och som täcker vårt undersökningsområde Rutorna benämns 10, 11, 20 och 21. Se markeringar på kartan). svalört plattstar hässleklocka tibast åkervinda dvärgvårlök Π Ös tervik getväppling harklöver strimsporre källört Π Gus tavs vik strandskräppa grönskära Π jättegröe kalmus vattenstäkra vattenmärke blåklint kamomill knylhavre trubbnate vattenaloë nässelsnärja sparvnäva Π Π Strand 122 m

13 13 Bilaga 4. Artlista från inventeringen av Varnumsvikens inre delar som gjorts i samband med beskrivningen av vegetationstyper inom området. Alsikeklöver Amerikansk dunört Andmat Ask Asp Backnejlika Backskärvfrö Baldersbrå Bergdunört Berggröe Bergkorsört Bergsslok Bergssyra Besksöta Betesdaggkåpa Bindvide Bitterpilört Blekstarr Blodrot Blomsterlupin Blomvass Blåbär BLÅKLINT Blåsippa Blåsstarr Blåtåtel Bockrot Brakved Bredkaveldun Brunrör Brunskära Brunven Brunört Brännässla Bägartrampört Daggkåpa Dikeslånke Druvfläder Duvvicker Dvärgmåra DVÄRGVÅRLÖK Dyblad Dybläddra Dyveronika Ek Ekbräken Ekorrbär En Engelskt rajgräs Femfingerört Flaskstarr Flenört Flikplister Flockfibbla Flädervänderot Foderlosta Frossört Fyrk. johannesört Trifólium hýbridum Epilóbium ciliátum ssp ciliátum Lemna minor Fráxinus excelsior Pópulus trémula Diánthus deltoídes Thlaspi alpéstre ssp alpéstre Matricária marítima ssp inodora Epilóbium montánum Poa compréssa Senécio sylváticus Mélica nutans Rumex acetosélla ssp acetosélla Solánum dulcamára Alchemílla montícola Salix auríta Polýgonum hydrópiper Carex palléscens Potentílla erécta Lupínus polyphýllus Butomus umbellatus Vaccínium myrtíllus Centauréa cýanus Anemóne hepática Carex vesicária Molínia caerúlea Pimpinélla saxífraga ssp saxífraga Frángula alnus Typha latifólia Calamagróstis purpúrea Bidens tripartíta Agróstis canína Prúnella vulgáris Urtíca dióica Polýgonum aviculáre ssp aequále Alchemílla vulgáris coll Callítriche stagnális Sambúcus racemósa Vicia hirsúta Gálium trífidum Gágea mínima Hydrócharis morsus-ránae Utriculária intermédia Verónica scutelláta Quercus robur Gymnocárpium dryópteris Maiánthemum bifólium Juníperus commúnis Lólium perénne Potentílla argéntea Carex rostráta Scrophulária nodósa Lámium hýbridum Hierácium umbellátum Valeriána sambucifólia Bromus inérmis Scutellária galericuláta Hyperícum maculátum Artlistan är kopierad från Värmlands Botaniska Förenings inventeringslista. Där är landskapets ovanligare växter skrivna med versaler. Vi har funnit 23 sådana ovanliga arter vid vår inventering av området. Se kartan bilaga 3)

14 14 Fårsvingel Fältveronika Gatkamomill GETVÄPPLING Glansdaggkåpa Glasbjörk Gran Groblad Gråal Gråbinka Gråbo Gråfibbla Gråstarr Gråvide Gräddmåra Grässtjärnblom. GRÖNSKÄRA Grönstarr Gul näckros Gulkavle Gullklöver Gullris Gullviva Gulmåra Gulsporre Gulvial Gårdsskräppa Gåsört Gäddnate Gökblomster Gökärt Hagfibblor Hallon Hampdån HARKLÖVER Harkål Harstarr Harsyra Hartsros Hassel Hesperis Hirsstarr Hultbräken Humleblomster Hundloka Hundstarr Hundäxing Hårdsvingel Hårslinga Häckspirea Häckvicker Hägg Häggmispel Hällebräken HÄSSLEKLOCKA Hästhov Hästsvans Hönsarv Höstaster Höstfibbla Igelknopp Jolster Jordreva Jordrök Festúca ovína ssp ovína Verónica arvénsis Chamomílla suavéolens Anthýllis vulnerária coll Alchemílla grácilis Bétula pubéscens ssp pubéscens Pícea ábies ssp ábies Plantágo major Alnus incána Erígeron acer ssp acer Artemísia vulgáris v vulgáris Hierácium pilosélla Carex canéscens Salix cinéria Galium album x verum Stellária gramínea Bidens radiáta Carex demíssa Nuphar lútea Alopecúrus aecuális Trifólium áureum Solidágo virgáurea Primula veris Gálium verum Linária vulgáris Láthyrus praténsis Rumex longifólius Potentílla anserína ssp anserína Potamogéton natans Lychnis flos-cucúli Láthyrus linifólius Hierácium Vulgatifórmia Rubus idaéus Galeópsis speciósa Trifólium arvénse Lápsana commúnis Carex leporína Óxalis acetosélla Rosa villósa ssp mollis Córylus avellána Hésperis matronális Carex panícea Thelýpteris phegópteris Geum rivále Anthríscus sylvéstris Carex nigra v nigra Dáctylis glomeráta ssp glomeráta Festúca trachyphýlla Myriophyllum alterniflorum Spiraéa salicifólia Vicia sépium Prunus padus ssp padus Amelánchier spicáta Woódsia ilvénsis Campánula latifólia Tussilágo fárfara Hippúris vulgáris Cerástium fontánum ssp triviále Aster novi-belgii Leóntodon autumnális ssp autumn. Spargánium emérsum Salix pentándra Glechóma hederácea Fumária officinális

15 15 JÄTTEGRÖE Kabbleka KALMUS KAMOMILL Kanadagullris Kanelros Kaukasiskt fetblad Kirskål Klibbal Klibbkorsört Klofibbla Klotpyrola Knappsäv Knapptåg Knipparv Knippfryle KNYLHAVRE Knägräs Knölklocka Knölsyska Korsört Krusbär Krusskräppa Kruståtel Krypnarv Krypven Kråkklöver Kråkvicker Kummin Kungsljus Kvickrot Kålmolke Källarv KÄLLÖRT Käringtand Kärleksört Kärrbräsma Kärrdunört Kärrkavle Kärrsilja Kärrspira Kärrstjärnblomma Kärrsälting Kärrtistel Kärrviol Liljekonvalj Lind Lingon Linnea Liten blåklocka Liten kardborre Ljung Lomme Luddhavre Lundgröe Lärk europeisk) Löktåg Lönn Majbräken Majsmörblomma Majveronika Mandelblomma Mannagräs Missne Glycéria máxima Caltha palústris Ácorus cálamus Chamomílla recutíta Solidágo canadénsis Rosa majális Sedum spúrium Aegopódium podagrária Alnus glutinósa Senécio viscósus Crepis tectórum ssp tectórum Pýrola minor Eleócharis palústris coll. Juncus conglomerátus Cerástium glomerátum Lúzula campéstris Arrhenátherum elátius Danthónia decúmbens Campánula rapunculoídes Stachys palústris Senécio vulgáris Ribes uva-crispa Rumex crispus Deschámpsia flexuósa Sagína procúmbens Agróstis stolonífera Potentílla palústris Vicia cracca Carum carvi Verbáscum thapsus Élymus repens Sónchus oleráceus Stellária alsíne Móntia fontána coll Lotus corniculátus Sedum teléphium ssp máximum Cardamine pratensis ssp.dentata Epilóbium palústre Alopecúrus geniculátus Peucédanum palústre Pediculáris palústris ssp palústris Stellária palústris v palústris Triglóchin palústris Círsium palústre Víola palústris Convallária majális Tília cordáta Vaccínum vitis-idaéa Linnaéa boreális Campánula rotundifólia Árctium minus Callúna vulgáris Capsélla bursa-pastóris Arrhenáherum pubéscens Poa nemorális Larix decídua Juncus bulbósus Acer platanoídes Athýrium filix-fémina Ranúnculus aurícomus Verónica serpyllifólia ssp serpyllifólia Saxífraga granuláta Glycéria flúitans Calla palústris

16 16 Mjukplister Mjölke Myrtåg Måbär Nagelört Nejlikrot Nickskära Nordbräken Nordnäckros Norsk fingerört Nysört NÄSSELSNÄRJA Ogräsmaskros Olvon Ormbär Oxel Palsternacka Parkgröe Parksmultron Parkstånds Penningört Pilblad Pilört Pipdån Piprör PLATTSTARR Prästkrage Pärlhyacint Renfana Revsmörblomma Rockentrav Rosenpilört Ryltåg Råttsvans Röda vinbär Rödklint Rödklöver Rödnarv Rödplister Rödsvingel Rödtoppa Rödven Röllika Rönn Rörflen Sandnarv Sandtrav Sengröe Sjöfräken Skelört Skogsalm Skogsbräken Skogsfräken Skogsförgätmigej Skogsklöver Skogskovall Skogsnarv Skogsnoppa Skogssallat Skogsstjärna Skogsstjärnblomma Skogssäv Skogstry Skogsviol Lámium amplexicáule Epilóbium angustifólium Juncus alpínus ssp nodulósus Ribes alpínum Eróphila verna Geum urbánum Bidens cérnua Dryópteris expánsa Nymphaéa cándida Potentílla norvégica Achilléa ptármica Cuscúta europaéa Taráxacum Vulgária Vibúrnum ópulus Paris quadrifólia Sorbus intermédia Pastináca satíva Poa chaixii Fragária mocháta Senecio nemorensis Thlaspi arvénse Sagittária sagittifólia Polýgonum lapthifólium coll. Galeópsis tétrahit Calamagróstis arundinácea Carex dísticha Leucánthemum vulgáre Muscar botryoides Tanacétum vulgáre Ranúnculus repens Àrabis glabra Polýgonum minus Juncus articulátus Myosúrus mínimus Ribes rubrum coll Centauréa jacéa Trifólium praténse Spergulária rubra Lámium purpúrium Festúca rubra ssp rubra Odontítes vulgáris Agróstis capilláris Achilléa millefólium Sorbus aucupária Phaláris arundinácea Arenária serphyllifólia Árabis arenósa Poa palústris Equisétum fluviátile Chelidónium majus Ulmus glabra Dryópteris carthusiána Equisétum sylváticum Myosótis sylvática Trifólium médium Melampýrum sylváticum Moehríngia trinérvia Gnaphálium sylváticum Lactúca murális Trientális europaéa Stellária longifólia Scirpus sylváticus Lonicéra xylósteum Víola riviniána

17 17 Skärvinda Smultron Småsnärjmåra Småsporre Smörblomma Snärjmåra Snöbär Sommargyllen Sommarlånke SPARVNÄVA Sparvvicker Sprängört Stenbräken Stenbär Stensöta Stinknäva Stjärndaggkåpa Stor andmat Stor blåklocka Stor igelknopp Stormåra Storven Strandklo Strandranunkel Strandskräppa STRIMSPORRE Strätta Styvfibblor Styvmorsviol Sumpfräne Sumpförgätmigej Sumpmåra Sumpnoppa Svalting SVALÖRT Svarta vinbär Svartbräken Svartvide Svinmålke Svinmålla Svärdslilja Syren Såpnejlika Sälg Säv SÖTVEDEL Tall Teveronika TIBAST Tiggarranunkel Timotej Tjärblomster Toppdån Topplösa Torpspirea Trampört Trolldruva Trubbhagtorn TRUBBNATE Trådtåg Träjon Tuvtåtel Upplänsk vallört Vanlig ögontröst Calystégia sépium ssp spectabilis Fragária vesca Galium spurium ssp.vaillantii Chaenorrhínum minus Ranúnculus acris ssp acris Gálium aparíne Symphoricárpus rivuláris Barbaréa vulgáris ssp arcuáta Callítriche cophocárpa Geránium pusíllum Vicia tetraspérma Cicúta virósa Cystópteris frágilis ssp frágilis Rubus saxátilis Polypódium vulgáre Geránium robertiánum Alchemílla acutilóba Spirodela polyrhiza Campánula persicifólia Spargánium eréctum ssp microcárpum Gálium album Agróstis gigantéa Lýcopus europaéus Ranúnculus reptans Rumex maritimus Linária repens Angélica sylvéstris Hierácium Tridentáta Víola trícolor Roríppa palústris Myosótis laxa ssp caespitósa Gálium ulignósum Gnaphálium uliginósum Alísma plantágo-aquática Ranúnculus ficária Ribes nigrum Asplénium trichómanes ssp trichómanes Salix myrsinifólia Sónchus asper Chenopódium album Iris pseudácorus Syrínga vulgáris Saponaria officinalis Salix cáprea ssp cáprea Scirpus lacústris Astrágalus glycyphýllos Pinus sylvéstris Verónica chamaédrys Daphne mezeréum Ranúnculus scelerátus Phleum praténse ssp praténse Lychnis viscária Galeópsis bífida Lysimáchia thyrsiflóra Spiraéa x rosálba Polýgonum aviculáre ssp aviculáre Actaéa spicáta Crataégus monógyna Potamogéton obtusifólius Juncus filifórmis Dryópteris filix-mas Deschámpsia cespitósa ssp cespit. Sýmphytum x uplándicum Euphrásia stricta v stricta

18 18 Vass Vass-starr VATTENALOÉ Vattenbläddra Vattenmåra VATTENMÄRKE Vattenpilört VATTENSTÄKRA Veketåg Veksäv Videört Vispstarr Vit näckros Vitfryle Vitgröe Vitklöver Vitmåra Vitsippa Vårbrodd Vårfryle Vårförgätmigej Vårlök Vårtbjörk Våtarv Vägmålla Vägtistel Vägtåg Åkerbinda Åkerfräken Åkerförgätmigej Åkergroblad Åkerkårel Åkermolke Åkermynta Åkerpilört Åkerspergel Åkertistel Åkerveronika ÅKERVINDA Åkerviol Åkervädd Ålnate Äkta förgätmigej Äkta johannesört Älggräs Ältranunkel Ängsbräsma Ängsdaggkåpa Ängsfryle Ängsgröe Ängshavre Ängshaverrot Ängskavle Ängskovall Ängsskallra Ängssvingel Ängssyra Ängsviol Ängsvädd Äpple Ärenpris Phragmítes austrális Carex acúta Stratiótes aloídes Utriculária vulgáris Gálium palústre ssp palústre Sium latifólium Polýgonum amphíbium Oenánte aquática Juncus effúsus Eleócharis mamilláta Lysimáchia vulgáris Carex digitáta Nymphaéa alba Luzula luzuloides Poa ánnua Trifólium repens Gálium boreále Anemóne nemorósa Anthoxántum odorátum Lúzula pilósa Myosótis stricta Gágea lútea Betula péndula Stellária média Átriplex pátula Círsium vulgáre Juncus bufónius Follópia convólvulus Equisétum arvénse Myosótis arvénsis Plantago major ssp. intermedia Erýsimum cheirantoídes ssp cheir. Sónchus arvénsis ssp arvénsis Mentha arvénsis Polýgonum persicária Spérgula arvénsis v arvénsis Círsium arvénse Verónica agréstis Convólvulus arvénsis Víola arvénsis Knáutia arvénsis Potamogéton perfoliátus Myosótis scorpioídes ssp scorpioídes Hyperícum perforátum Filipéndula ulmária Ranúnculus flámmula Cardámine praténsis ssp praténsis Alchemílla subcrenáta Lúzula multiflóra ssp multiflóra Poa praténsis ssp praténsis Arrhenáherum praténse Tragopógon praténsis ssp praténsis Alopecúrus praténsis Melampýrum praténse Rhinánthus minor Festúca praténsis Rumex acetósa ssp acetósa Víola canína ssp canína Succísa praténsis Malus doméstica Verónica officinális

19 19 BLÅKLINT DVÄRGVÅRLÖK GETVÄPPLING GRÖNSKÄRA HARKLÖVER HÄSSLEKLOCKA JÄTTEGRÖE KALMUS fälten Ö Gustafsvik parken Gustafsvik??Banvallen??? strandängarna Mariebergs pir Österviks kapell?? Stranden Stranden KAMOMILL??? KNYLHAVRE KÄLLÖRT NÄSSELSNÄRJA Banvallen?? Nära bäckutflödet???? Banvallen PLATTSTARR????? SPARVNÄVA????? STRIMSPORRE SVALÖRT SÖTVEDEL TIBAST TRUBBNATE VATTENALOÉ Banvallen Gamla Ölmevägen Österviksberget?? Österviksberget/ kraftledningsgatan Viken Viken VATTENMÄRKE Stranden längst i N??? VATTENSTÄKRA Stranden längst i N??? ÅKERVINDA??????? Sammanfattning På uppdrag av MoHN inventerades området runt Varnumsviken med avseende på vegetationstyper under åren 2000 och Vi fann då att stränder och strandängar består av vegetationstyperna fuktäng av tuvtåtelängstyp, fuktäng av högstarrängstyp, högvass av tät bladvasstyp vilka alla löper parallellt runt i princip hela det undersökta området. I vattnet utanför högvassen finns här och där flytbladsvegetation av gul näckros-andmattyp. Längre upp på land tar åkermarken över, men på några ställen finns också rödvenängar och tuvtåtelägar. Allra störst intresse ur botanisk synpunkt tilldrar sig vikens östra och norra stränder där ett antal rara arter påträffades. Bl.a. de för landskapet ovanliga blomvass, kalmus, grönskära, strandskräppa och stor andmat. Fynden av dessa ovanliga arter ger viken ett högt skyddsvärde ur botanisk synpunkt.

Artlista över kärlväxter inom HNF s skötselområde

Artlista över kärlväxter inom HNF s skötselområde Artlista över kärlväxter inom HNF s skötselområde TOTALT ARTANTAL 112 Listan redovisar samtliga arter som någon gång hittats inom HNF s skötselområde. Huvuddelen av inventeringen gjordes tidigt efter det

Läs mer

BILAGA 5 stråk svenskt namn vetensk namn

BILAGA 5 stråk svenskt namn vetensk namn BILAGA 5 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i sju av de tio rutorna. asp Populus tremula 1 1 1 axveronika Veronica

Läs mer

höstfibbla Leontodon autumnalis jungfrulin Polygala vulgaris jättegröe Glyceria maxima kabbeleka Caltha palustris 1 3

höstfibbla Leontodon autumnalis jungfrulin Polygala vulgaris jättegröe Glyceria maxima kabbeleka Caltha palustris 1 3 Bilaga 4 Förekomst av resp. kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de tio provrutorna. Dvs i stråk 1.1 förekommer björnbär i sju av de tio rutorna. stråk 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 19

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Aquilegia vulgaris Ulmus glabra. Malus domestica Populus tremula. Thalictrum simplex ssp. simplex Thlaspi caerulescens ssp.

Aquilegia vulgaris Ulmus glabra. Malus domestica Populus tremula. Thalictrum simplex ssp. simplex Thlaspi caerulescens ssp. Akleja Alm Amerikansk dunört Andmat Apel Asp Backnejlika Backruta Backskärvfrö Berberis Bergdunört Bergklint Bergslok Bergsyra Betesdaggkåpa Björnloka Blekfryle Blekstarr Blodrot Blåbär Blåsippa Blåsuga

Läs mer

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden Epifytiska växter i Sverige Epiphytic vascular plants in Sweden Iwarsson, M. 2015. Epifytiska växter i Sverige. Fauna och Flora. 110: 26 40 Mattias Iwarsson (text & photo) Centrum för biologisk mångfald

Läs mer

Naturvärden vid Kärnekulla

Naturvärden vid Kärnekulla Naturvärden vid Kärnekulla Habo Naturinvent Gösta Börjeson 2014 Naturvärden vid Kärnekulla Under juni och juli 2014 inventerades gården Kärnekulla med närmaste omgivningar för att bedöma deras naturvärden.

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

Vegetation för vattenmiljöer

Vegetation för vattenmiljöer 106 MAXIPLUGGPLANTOR Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur. Detta minskar risken för alger i dammen

Läs mer

Pluggplantor i vattenmiljöer

Pluggplantor i vattenmiljöer 108 pluggplantor Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur vid planteringen. Detta minskar risken för

Läs mer

Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013

Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013 Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013 Följande dokument utgör för den inventering som gjordes på Vallentuna kyrkogård mellan juli och oktober 2013 som ett led

Läs mer

En översiktlig inventering av floran efter Häsboån. Samt bedömning av konsekvenser vid ändrat flöde. Augusti 2014

En översiktlig inventering av floran efter Häsboån. Samt bedömning av konsekvenser vid ändrat flöde. Augusti 2014 En översiktlig inventering av floran efter Häsboån. Samt bedömning av konsekvenser vid ändrat flöde. Augusti 2014 Gamla åfåran Utförd av Biolog Jens Hansen, Järvsö för Ovanåkers kommun genom Fiskevårdstjänst-Peter

Läs mer

Den nya floran. Upptäck Vattenparken, ett rart litet område som ingår i naturreservatet Rynningeviken. Här växer det så det knakar

Den nya floran. Upptäck Vattenparken, ett rart litet område som ingår i naturreservatet Rynningeviken. Här växer det så det knakar Den nya floran Upptäck Vattenparken, ett rart litet område som ingår i naturreservatet Rynningeviken. Här växer det så det knakar 1 Välkommen till Vattenparken! Vattenparken ligger i den södra delen av

Läs mer

VEGETATION FÖR VATTENMILJÖER

VEGETATION FÖR VATTENMILJÖER 108 VEGETATION ÖR VATTENMILJÖER MAXIPLUGGPLANTOR Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur. Detta minskar

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

MAXI- OCH ÖRTPLUGGPLANTOR

MAXI- OCH ÖRTPLUGGPLANTOR 112 MAXI- OCH ÖRTPLUGGPLANTOR MAXIPLUGGPLANTOR Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur. Detta minskar

Läs mer

Inventering av strandängar vid östra Roxen

Inventering av strandängar vid östra Roxen N A T U R I LINKÖPING 2010:3 Inventering av strandängar vid östra Roxen Foto: Jan Karlsson Förord Strandängen är en mycket värdefull naturtyp, som kan hysa ett rikt växt- och djurliv. Speciellt tänker

Läs mer

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 Ö Ä Ö Ö EN FLORISTISK INVENTERING MED FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VALÖN, ORUST KOMMUN. Av Christer Olsson Föreliggande rapport grundar

Läs mer

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971. - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2014-10-08 Reviderad 2015-06-07 NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Org.nr: 556541-2532 Upplaga:

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

UNDERLAG FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK

UNDERLAG FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK HYDROGIS AB Kämpersviks samhälle med del av planområdet avgränsat med rött BIOLOGISK INVENTERING UNDERLAG FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄMPERSVIK TANUMS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV KÄMPERSVIKS HAMN AB NOVEMBER 2004

Läs mer

Uppföljning av flora i gräsmarker

Uppföljning av flora i gräsmarker Uppföljning av flora i gräsmarker ny metodik, flora och skötselförslag i 2 objekt En rapport från ÖGA-projektet Jan Bergsten, december 2007 MILJÖFÖRVALTNINGEN Innehåll Inledning 3 Beskrivning av metodik

Läs mer

Naturvärdesinventering av Klövsjö 5:262

Naturvärdesinventering av Klövsjö 5:262 Naturvärdesinventering av Klövsjö 5:262 - med fokus på kärlväxter och fåglar utförd av Ulrika Nordin & Fredrik Jonsson på uppdrag av Bergs kommun, i juni 2016 Inventeringsområdet allmän beskrivning Inventeringsområdet

Läs mer

VEGETATIONSBESKRIVNING AV VÄLENOMRÅDETS VÄSTRA DELAR

VEGETATIONSBESKRIVNING AV VÄLENOMRÅDETS VÄSTRA DELAR VEGETATIONSBESKRIVNING AV VÄLENOMRÅDETS VÄSTRA DELAR SYFTE OCH METOD I samarbete och på uppdrag av Miljöförvaltningen i Göteborg och Västra Frölundas naturvårdsförening har undertecknad under våren och

Läs mer

Naturvärdesinventering Väg 157 Marbäck

Naturvärdesinventering Väg 157 Marbäck Datum 2014-09-29 Rapport Naturvärdesinventering Väg 157 Marbäck Trafikverket distrikt väst EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla Bommen 5C Telefon 031-771 87 40 Telefax

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

Studiematerial och kunskapsmål för skogsbrukets naturvårdskort

Studiematerial och kunskapsmål för skogsbrukets naturvårdskort 1(5) Studiematerial och kunskapsmål för skogsbrukets naturvårdskort I kunskapsprovet för naturvårdskortet mäts kunskaperna i naturhänsyn vid drivnings- och skogsvårdsarbeten. Naturhänsyn i ekonomiskog

Läs mer

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Datum: 23 maj 2012 Beställare: Tyréns (Kontaktperson: Jonas Petersson) Konsult: Melica (Kontaktperson: Åsa Röstell) Text, foton och

Läs mer

Botanisk inventering av några gräsmarker i Nackareservatet, Stockholms län

Botanisk inventering av några gräsmarker i Nackareservatet, Stockholms län Botanisk inventering av några gräsmarker i Nackareservatet, Stockholms län Utförd av: Augusti 2017 Inledning Under två dagar i början av juli månad 2017 gjordes en kärlväxtinventering i totalt fyra utpekade

Läs mer

Inventering av växtlighet i sumpar på norra Hisingen i Göteborgs kommun 2011

Inventering av växtlighet i sumpar på norra Hisingen i Göteborgs kommun 2011 Inventering av växtlighet i sumpar på norra Hisingen i Göteborgs kommun 2011 Rapport 2012:3 Inventering av växtlighet i sumpar på norra Hisingen i Göteborgs kommun 2011. Park- och naturförvaltningen, Göteborgs

Läs mer

På en fastighet i Bårabygd, drygt halvannan

På en fastighet i Bårabygd, drygt halvannan Effekter av återupptagen hävd på gammal ängsmark i Blekinge I många igenväta ängsmarker har på senare år hävden tagits upp igen. Stefan Lithner ger ett eempel från mellersta Blekinge. TEXT OCH FOTO: STEFAN

Läs mer

Författare: Maria Pettersson

Författare: Maria Pettersson Rapport December 2001:01 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Författare: Maria Pettersson December 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Utgivningsår: 2009 Mer information

Läs mer

Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län

Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län Källförteckning Litteratur Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län Ekstam, Urban & Forshed, Nils (1992). Om hävden upphör: kärlväxter

Läs mer

Saltsjöbadens golfbanas högre växter. Kompletterande inventering 2010.

Saltsjöbadens golfbanas högre växter. Kompletterande inventering 2010. Saltsjöbadens golfbanas högre växter. Kompletterande inventering 2010. 2010-08-17 Anders Svenson Grangärde, 59040 Kisa tel 0494-37022 mobil 0702-928140 0 Sammanfattning Fjolårets inventering av växter

Läs mer

SKÖTSELPLAN ÅRSTASKOGENS BÄCKRAVIN OCH STORÄNGSPARKEN

SKÖTSELPLAN ÅRSTASKOGENS BÄCKRAVIN OCH STORÄNGSPARKEN SKÖTSELPLAN ÅRSTASKOGENS BÄCKRAVIN OCH STORÄNGSPARKEN Årstaviken Bäckravinen Storängsparken Svärdlångsvägen 2007-12-05 1 Bakgrund Årstabäcken har efter restaureringen 2007, då vattenframrinningen i bäckravinen

Läs mer

Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark

Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark Svensson, R., Pihlgren, A. och Wissman, J. SLU Centrum för Biologisk Mångfald Uppsala Inledning Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod

Läs mer

Växter vid Magle våtmark

Växter vid Magle våtmark Göingebygdens Biologiska Förening 2013-06-09 Växter vid Magle våtmark (EN FÖRTECKNING ÖVER DE VÄXTER SOM OBSERVERATS SEDAN MAGLE VÅTMARKS TILLKOMST ÅR 1995) (utg. = sannolikt utgången) (TH = Tord Holm)

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun

Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Vegetationsuppföljning ett år efter branden vid Altberget i Färnebofjärdens nationalpark

Vegetationsuppföljning ett år efter branden vid Altberget i Färnebofjärdens nationalpark Peter Ståhl 2009-09-03 Vegetationsuppföljning ett år efter branden vid Altberget i Färnebofjärdens nationalpark I södra delen av Färnebofjärdens nationalpark genomfördes en naturvårdsbränning sensommaren

Läs mer

lönn röllika nysört desmeknopp kirskål vildpersilja krypven rödven vårtåtel svalting klibbal kärrkavle ängskavle oxtunga vitsippa gulsippa strätta

lönn röllika nysört desmeknopp kirskål vildpersilja krypven rödven vårtåtel svalting klibbal kärrkavle ängskavle oxtunga vitsippa gulsippa strätta Latinskt namn Acer platanoides Acer pseudoplatanus Achillea millefolium Achillea ptarmica Adoxa moschatellina Aegopodium podagraria Aethusa cynapium Agroistis stolonifera Agrostis capillaris Aira praecox

Läs mer

Vegetationskartering Högarp

Vegetationskartering Högarp Vegetationsking Högarp Vetlanda kommun, Jönköpings län Meddelande 02:30 2 Vegetationsking Högarp Vetlanda kommun, Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län 2001 Mats Adolfsson och Erik Cronvall Angående

Läs mer

Info om Herbariet 2015

Info om Herbariet 2015 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby

Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby Lars-Erik Nilsson, Borlänge Håvbergets by i sydöstra Vansbro k:n och som hör till Nås östra finnmark, ligger på berget Håvbergets sydsluttning 8 km sydost

Läs mer

Effekter av naturvårdsåtgärder på kalkhällmarkerna en uppföljande växtinventering 2013

Effekter av naturvårdsåtgärder på kalkhällmarkerna en uppföljande växtinventering 2013 Fjärilarnas Marker i Stora Vika 2009-24 Effekter av naturvårdsåtgärder på kalkhällmarkerna en uppföljande växtinventering 2013 Göran Palmqvist och Tore Söderqvist En del av det röjda område i vilket inventeringen

Läs mer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU svenskt namn latinskt namn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU svenskt namn latinskt namn 0 0 0 0 0 0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU svenskt namn latinskt namn v 0 0 v 0 v s 0 silvergran Abies alba asklönn Acer

Läs mer

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö Bilaga Sammanställning av samtliga kolprov, 1. Ua 5374. Ua 5375 3. Ua 5376 4. Ua 5377 5. Ua 5655 6. Ua 5836 7. Ua 5837 8. Ua 5838 9. Ua 5839 10. Ua 5840 11. Ua 5841 UA. nr A-nr Rut-id Fynd nr Anläggning,

Läs mer

ORUST SJÖAR. En försurningsstudie och naturinventering. Lars-Olof Ramnelid

ORUST SJÖAR. En försurningsstudie och naturinventering. Lars-Olof Ramnelid ORUST SJÖAR En försurningsstudie och naturinventering Lars-Olof Ramnelid 1 SAMMANFATTNING Detta arbete innefattar en inventering av Orusts 21 största sjöar ( 0,8 ha) samt fyra stycken hällkar * på öns

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2013 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län Studiecirkel våren 2012 Träff 3

Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län Studiecirkel våren 2012 Träff 3 Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län Studiecirkel våren 2012 Träff 3 Deltagare Mål Rapportering i Artportalen Vilka ska koordinatsättas Arter att dokumentera Kända taxa Vattenklöverväxter Korgblommiga

Läs mer

PLANTOR FÖR MARKMILJÖER

PLANTOR FÖR MARKMILJÖER 84 Plantor för markmiljöer PLANTOR FÖR MARKMILJÖER Skandinaviens bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svensk proveniens. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa

Läs mer

Några gamla ängsprovytor från Säterdalssystemet

Några gamla ängsprovytor från Säterdalssystemet Några gamla ängsprovytor från Säterdalssystemet Professor Hugo Sjörs, Uppsala Under åren 1948 och 1950 bedrev min hustru Gunnel Sjörs och jag en mindre undersökning av älvbacks- och ravinområden i St.

Läs mer

Info om Herbariet 2017

Info om Herbariet 2017 Info om Herbariet 2017 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 82 Skandinaviens bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svensk proveniens. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer. Man kan komponera

Läs mer

När jag var liten pojke på 1940-talet

När jag var liten pojke på 1940-talet Leka med växter I femtio år har Gösta Olsson samlat på växtlekar. Här är några av dem. Text och foto: GÖSTA När jag var liten pojke på 1940-talet var naturen den självklara lekplatsen. Glasbrukssamhället

Läs mer

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 När Sune Zachrisson gick igenom linnélärjungen Carl Peter Thunbergs brevsamling i Uppsala hittade han en lista med växter som noterats i Lillhärdal. Det

Läs mer

Info om Herbariet 2018

Info om Herbariet 2018 Info om Herbariet 2018 I det här häftet hittar du information om Herbariet. Mera info på skolans hemsida http://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora

Läs mer

Biodiversitetstak i Ekostaden Augustenborg

Biodiversitetstak i Ekostaden Augustenborg Biodiversitetstak i Ekostaden Augustenborg Bakgrund Ekostaden Augustenborg har sedan början av 2000-talet varit ett föredöme i hållbar stadsutveckling av befintligt bebyggelse och drivs av MKB. Miljöarbetet

Läs mer

Hovranområdets vattenvegetation

Hovranområdets vattenvegetation Hovranområdets vattenvegetation Lennart Bratt Hovranområdet, d v s sjön Hovran med lagunsjöarna Amungen, Svinesjön, Flinesjön, Fatburen och Trollbosjön utpekades nyligen som ett s k CW-område - ett våtmarksområde

Läs mer

Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län

Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län Granskning av kärlväxtfynd i Västmanlands län Studiecirkel våren 2012 Träff 2 Deltagare Mål Kända taxa Resedaväxter- Gentianaväxter Rapportering i Artportalen Vilka ska koordinatsättas Arter att dokumentera

Läs mer

Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009

Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009 Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metoder... 3 Resultat... 6 Tidigare inventeringar... 6 Dagvattendamm nr 18:2 Torsholm 2...

Läs mer

Per-Jansängen (Lillhammarn) i Idenor

Per-Jansängen (Lillhammarn) i Idenor Hudiksvall den 16 december 2010, Magnus Andersson Per-Jansängen (Lillhammarn) i Idenor Sedan 2002 har jag och min familj skött om ängen nedanför Per-Jansgården i Idenor (på kommunens mark). De skötta ytorna

Läs mer

Inventering av våtmarksflora i dammarna på Djupadals golfbana. Av Magnus Trollestad

Inventering av våtmarksflora i dammarna på Djupadals golfbana. Av Magnus Trollestad Inventering av våtmarksflora i dammarna på Djupadals golfbana Av Magnus Trollestad Juli 2015 1 Innehållsförteckning Inledning och syfte... s3 Utförande... s3 Inventerade växtgrupper... s3 Metod... s3 Resultat...

Läs mer

Växter för vattenmiljöer

Växter för vattenmiljöer 96 Strandmatta: Färdiga mattor med vattenvegetation odlade i en stark kokosstomme. Finns i flera storlekar och artblandningar. Strandrulle: Starka rullar av kokosfiber som förodlats med vattenvegetation.

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2013 Innehållsförteckning Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland 1.

Läs mer

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas.

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas. 76 Torräng anlagd med ängsfrö 8 år efter sådd. Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.

Läs mer

Naturvärdesinventering Otterbäcken

Naturvärdesinventering Otterbäcken Datum Rev 2013-10-30 Rapport Naturvärdesinventering Otterbäcken Korsningsåtgärd Väg 26, Gullspångs kommun Trafikverket Investering distrikt väst EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5C, 411 04 Göteborg Besöksadress

Läs mer

Kärlväxter i och vid Sörfjärden 1 (12)

Kärlväxter i och vid Sörfjärden 1 (12) Kärlväxter i och vid Sörfjärden 1 (12) Lopplummer Huperzia selago M Revlummer Lycopodium antinum M O Styvt braxengräs Iëtes lacustris I Åkerfräken Equisetum arvense A B C D E F G H I J L M N O Sjöfräken

Läs mer

Info om Herbariet 2019

Info om Herbariet 2019 Info om Herbariet 2019 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Vattenväxter i skånska sjöar

Vattenväxter i skånska sjöar Vattenväxter i skånska sjöar En jämförelse mellan 1970-talet och 2002 Miljöövervakning, Mljöenheten Skåne i utveckling 2003:31 Håkan Sandsten ISSN 1402-3393 Vattenväxter i skånska sjöar En jämförelse

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision

Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision 2010-03-21 Exkursioner Under året har utflykter gjorts för gemensam

Läs mer

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper

Beskrivning av växtligheten och områdets olika biotoper 13.3 Växtinventering Östberget Till: Östersunds Kommun Martin Jacobsson, Johanna Eriksson Uppdrag Jämtlands Botaniska Sällskap har fått i uppdrag att leverera underlag, ur botaniskt perspektiv, som delvis

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Mattias Kanckos December 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Urtica dioica Galium verum Lotus corniculatus Medicago satival Planlago lanceolata Veronica chamaedrys Thymus serpyllum Phragmites communis Rosa

Urtica dioica Galium verum Lotus corniculatus Medicago satival Planlago lanceolata Veronica chamaedrys Thymus serpyllum Phragmites communis Rosa 138 Edvard Sylvin Tab. l..fynduppgifter frin Sverige fiir gallmyggor. med pavisad ftirekomst pfl-olands alvar. - OA : Olands alvar. OB : 6tanO exkl. alvar. A = publicerad(e) uppgift(er), inget material

Läs mer

Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014

Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014 Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014 Marcus Lewin, Uppsala Universitet Campus Gotland. marlev03@student.hgo.se Foto: Jimmy Holpers Bakgrund Detta är ett resultat av en inventering av kärlväxtfloran

Läs mer

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015)

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) I denna tabell har sammanförts information om de viktigaste finska vilda växterna och växtdelarna

Läs mer

Bränning påverkar artantal, artsammansättning och andel gräs i frisk ängsmark

Bränning påverkar artantal, artsammansättning och andel gräs i frisk ängsmark Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Katarina Karlsson Bränning påverkar artantal, artsammansättning och andel gräs i frisk ängsmark Burning affects the number of species, species composition and

Läs mer

Inventering av kärlväxter i Gräfsnäs kulturreservat 2011

Inventering av kärlväxter i Gräfsnäs kulturreservat 2011 Inventering av kärlväxter i Gräfsnäs kulturreservat 2011 Inventeringen påbörjades i maj 2011 och är under arbete. Det ursprungliga syftet var att se om det fanns kvarstående arter ifrån den tiden då Gräfsnäs

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun

Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun Mattias Kanckos September 2015 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning 1.

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I FLORAN EFTER KAL- HUGGNING OCH SKÄRMHUGGNING AV GRANSKOG PÅ BÖRDIGA TORVMARKER I SVERIGE PRELIMINÄRA RESULTAT

FÖRÄNDRINGAR I FLORAN EFTER KAL- HUGGNING OCH SKÄRMHUGGNING AV GRANSKOG PÅ BÖRDIGA TORVMARKER I SVERIGE PRELIMINÄRA RESULTAT Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut FÖRÄNDRINGAR I FLORAN EFTER KAL- HUGGNING OCH SKÄRMHUGGNING AV GRANSKOG PÅ BÖRDIGA TORVMARKER I SVERIGE PRELIMINÄRA RESULTAT Mats Hannerz OCH Björn Hånell Arbetsrapport

Läs mer

Projekt Falbygden. Blommor, träd, bryn och igenväxning hjälp att bedöma värdetillägg

Projekt Falbygden. Blommor, träd, bryn och igenväxning hjälp att bedöma värdetillägg Projekt Falbygden Blommor, träd, bryn och igenväxning hjälp att bedöma värdetillägg Version 2018 Signalblommor Två värdenivåer: 5-9 arter eller minst 10 arter. Om det finns en rödlistad eller hotad art

Läs mer

Sparreholms ekhagar - kärlväxtinventering 2009

Sparreholms ekhagar - kärlväxtinventering 2009 ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Sparreholms ekhagar - kärlväxtinventering

Läs mer

Projekt Falbygden. Blommor, träd, bryn och igenväxning hjälp att bedöma värdetillägg

Projekt Falbygden. Blommor, träd, bryn och igenväxning hjälp att bedöma värdetillägg Projekt Falbygden Blommor, träd, bryn och igenväxning hjälp att bedöma värdetillägg Version 2017 Signalblommor Två värdenivåer: 5-9 arter eller minst 10 arter. Om det finns en rödlistad eller hotad art

Läs mer

Gräsröjaren bättre än sitt rykte!

Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod har under lång tid setts med oblida ögon av naturvårdare och är oftast förbjudet när det gäller skötseln av värdefulla

Läs mer

Växter och fåglar vid Sågudden i Bergsjö år 2010

Växter och fåglar vid Sågudden i Bergsjö år 2010 1 Växter och fåglar vid Sågudden i Bergsjö år 2010 Innehållsförteckning Bakgrunden till och utförandet av inventeringen Roliga växtfynd i de olika växtlokalerna Vid åkerkanten och i skogen mot fastigheterna

Läs mer

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2010 Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Mål Styrgruppen (Bengt Stridh, Christina Flint Celsing

Läs mer

Naturmiljöundersökning Styrsö

Naturmiljöundersökning Styrsö Naturmiljöundersökning Styrsö Tore Mattsson och Olle Molander Juni 2009 2 Allmänt På uppdrag av Göteborgs Stadsbyggnadskontor, distrikt SÖDER har en naturmiljöinventering utförts för detaljplan för bostäder

Läs mer

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar. Sidan 74 Sidan 76. Sidan 78

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar. Sidan 74 Sidan 76. Sidan 78 72 Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Ängar kan anläggas på exempelvis torra och

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING OCH BEDÖMNING

NATURVÄRDESINVENTERING OCH BEDÖMNING NATURVÄRDESINVENTERING OCH BEDÖMNING VID FROSTVÄGEN, ALINGSÅS KOMMUN Dikeslånke (Callitriche stagnalis) Sida 2 Sammanfattning Alingsås kommun avser ta fram en detaljplan inför en eventuell exploatering

Läs mer

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar SIDAN 76 SIDAN 78 SIDAN 80

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar SIDAN 76 SIDAN 78 SIDAN 80 74 Ängsvegetation ÄNGSVEGETATION Var kan ängsvegetation användas? Ängsvegetation kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper, allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.

Läs mer

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad.

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Ranunkelväxter Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Blommor oftast med klart färgade kronblad, ofta gula (hylleblad) Smörblomma, Ranunculus acris Violväxter Hjärtlika blad Blomman

Läs mer

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm?

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Information om hur du hjälper till att stoppa introduktion och spridning av invasiva främmande dammväxter. Rädda dammen och naturen från snabbväxande

Läs mer

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL A al, gråal liejbbe jb Alnus incana asp suhpe b Populus tremula B björk (glasbjörk och soahke g Betula pubescens och vårtbjörk) Betula pendula ~ Betula verrucosa björkticka sváhppa hp Piptoporus betulinus

Läs mer

Kärlväxter på Björkelund

Kärlväxter på Björkelund 1 Kärlväxter på Björkelund Preliminär lista omfattande 283 taxa 2011-05-25 Svenskt namn Vetenskapligt namn Anmärkning Lummerväxter 2 lopplummer revlummer Fräkenväxter 2 sjöfräken åkerfräken Ormbunkar 10

Läs mer

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat.

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat. Ådalens skola Varför gör vi ett eget herbarium? Eleverna i åk 7 samlar växterna och gör ett eget herbarium för att öka artkännedomen om de vanligaste växterna i vår omgivning. Samtidigt underlättas inlärningen

Läs mer

Intryck från Uppland 1992

Intryck från Uppland 1992 14 Daphne 1993 Intryck från Uppland 1992 TORBJÖRN PETERSON Där Uppland tar slut! I dagligt tal slutar väl Uppland där man blir blöt om fötterna - vid den långa kustlinjen mot havet. Floristiskt är dock

Läs mer