Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden."

Transkript

1 Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971.

2 - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2 Arbetsuppgifter 2 Handledare 2 Bräcke ängar och Ränsliden, allmän översikt 3 Läge 3 Topografi och geologi 3 Klimat, vattendrag och hydrologi 3 Arbetsmetodik 5 Bräcke ängar 7 Landskapselement 7 Torrängar 8 Hassellund 9 Profil 1 10 Rasbrant 11 Strand- och landstrandsvegetation vid Bräcketjärnet 12 Alkärr 12 Högstarrkärr 13 Ravin = Sumpskog 13 Trädridå mellan åkrar 14 Berg och grandunge 14 Ränsliden 15 Landskapselement 15 Torräng 15 Rasbrant 15 Strandzon 15 Kärräng 16 Löv-granskog 16 Brukningshistoria 17 Bräcke ängar 17 Ränsliden 17 Avslutning 19 Bilagor Översiktskarta B0 Bräcke ängar Vegetationskarta B1 Geologisk karta B2 Brukningskarta B3 Karta, rutor och bandprofiler B4 Karta, stigar, parkering, rastplatser B5 Ränsliden Vegetationskarta B6 Geologisk karta B7 Koordinator för profil B8 Koordinater rutor B9

3 - II- Innehållsförteckning Kommentar till karta (B5) B10 Artlistor Bräcke Artrik torräng B11 Artfattig torräng B12 Etremt torrt område inom artrik torräng B13 Övergångssamhälle Torräng-Hassellund B Pteridium aquilinum-samhälle B15 Hassellund B16 Fattig rasbrantsvegetation B17 Relativt fattig rasbrantsvegetation B18 Rikare rasbrantsvegetation - från berget mot Mossängen B19-20 Rasbrantsvegetation öster om vägen Fengerfors-Bräcke B21 Strand- och landstrandsvegetation vid Bräcketjärnet B22 Alkärr B23 Ravin = Sumpskog B24 Trädridå mellan åkrar B25 Berg B26 Grandunge B27 Ränsliden Torräng B28 Rasbrant B29 Strandzon B30 Löv-granskog B31 Bandprofil 1 ENDAST I ORIGINALET 4 BLAD B32 Bandprofil 21 ENDAST I ORIGINALET 2 BLAD B33 Bandprofil 3 B34 Smårutor Småruta artrik torräng B35 Småruta 5 - artfattig torräng B36 Småruta 6 B37 Småruta 7 B38 Jämförelse ängar B39 Jämförelse över rasbrantsvegetationen B40 Tillägg B41 Allmän artlista B42 Litteraturlista B43

4 - 2 - INLEDNING Områdena Bräcke ängar och Ränsliden, som tidigare var slåtterängar, inventerades under sommaren 1971 på uppdrag av naturvårdssektionen vid länsstyrelsen i Älvsborgs län. Byråinspektör Kjell Grip ställde förslag på undersökningsobjekt och uttalade syftet med inventeringen, nämligen 2 undersökning av Bräcke ängar och Ränsliden ur botanisk synpunkt att ligga till grund för planerade framtida skötselåtgärder. ARBETSUPPGIFTER 1) Undersökning av inom området förekommande vegetationstyper för att belägga det aktuella tillståndet. 2) Upprätta vegetationskartor över vegetationstyperna. 3) Avge förslag till strövstigar, parkerings- och rastplatser. Arbetet, som från början var avsett att omfatta fullständig inventering av områdena Bräcke och Ränsliden måste på grund av tidsbrist begränsas. Därför har det större området, Bräcke ängar, undersökts grundligare nedan fältarbetet på Ränsliden blivit av översiktlig karaktär. Eftersom fältarbetet huvudsakligen utfördes under juni och juli månad kan vegetationstypernas våraspekter inte beskrivas med större noggrannhet. HANDLEDARE Handledare har varit docent Tore Mörnsjö och assistent Dan Nilsson vid Botaniska institutionen vid Göteborgs universitet.

5 - 3 - BRÄCKE ÄNGAR OCH RÄNSLIDEN, ALLMÄN ÖVERSIKT Läge Bräcke ängar i Edsleskogs församling i norra Dalsland har sitt namn efter arrendatorstallet Bräcke 1 6. Ränsliden tillhör Melleruds kommun och ligger vid västra stranden av sjön Rännen. Se ekonomisk karta, blad 10 c o. b och SE 9B 5j. Topografi och geologi Bräcke ängar - area m 2. Från sjön Bräcketjärnet som ligger på 104,4 m över havet höjer sig landytan till högsta nivån 165 m över havet. Området mellan Bräcketjärnet och vägen Strömstad-Åmål är ungefär 200 m brett Där är höjdskillnaden endast 10 m. Nordost om vägen är stigningen 45 m på sträckan 250 m. Bräcke ängar ligger inom alformationens område och berggrunden utgöres av kalkrik lerskiffer, krosstensgrus och kloritskiffer. Största delen täcks av djupa organogena jordar. Berget går i dagen i mindre hällar spridda i området. Ränsliden - area: m 2. Sjön Rännen ligger på 123,3 m över havet. Terrängen är brantast mot sjöstranden och planas ut efter hand. Högsta nivån är c:a 160 m över havet. Berggrunden i Ränsliden utgöres till största delen av krosstensgrus. I detta uppträder fläckvis kloritskiffer och granit. Se karta B2 och B7. Klimat, vattendrag och hydrologi Både Bräcke ängar och Ränsliden har en årsnederbörd, som är ungefär 600 mm. Årsmedeltemperaturen är + 5 C och jul- isotermen + 16 C innesluter områdena. Sommaren har relativt hög temperatur med många solskenstimmar. På Bräcke ängar finns två vattendrag. Det minsta börjar som ett distinkt flöde vid det på karta B1 utmärkta kärret, men övergår efter 250 m att bli diffust. Detta är omgivet av att fuktigt område och var hela sommaren åtminstone ställvis vattenfyllt. Det större vattendraget följer vägen öster om gården Bräcke och mynnar därefter i Bräcketjärnet. Under torrperioder torkar vattendraget ut. Bräcketjärnet är av oligotrof karaktär. Stränderna utgöres av lerskiffer. Ränsliden gränsar till sjön Rännen, som är en oligotrof sjö. Några vattendrag finns ej inom området.

6 - 4 - ARBETSMETODIK Arbetsuppgifterna har utförts och kompletterats med tre bandprofiler och ett antal provrutor. Vegetationskartorna har ritats med de ekonomiska kartbladen som underlagskarta. Korrigeringen i fält har gjorts med hjälp av måttband och kompass. För varje område har artlistor upprättats. Bandprofiler har endast gjorts på Bräcke ängar. Två förband med storrutor har lagts i området nordost om vägen Åmål-Strömstad. Förbanden består av 7 resp. 8 storrutor á m. I kanten av dessa har en bandprofil med smårutor á 2 2 m lagts. Förband 1 visar zonering mellan lund och äng. Förband 2 visar långt gången igenväning där ett ängsgranskogssamhälle intagit marken. Profil 3 har undersökts utan att provrutor utlagts. Denna profil visar en artrik rasbrantsvegetation. Se karta B4 och för koordinater bilaga B8. 7 smårutor á 2 2 m har utlagts för att belysa olika ängstyper. Läget för rutorna 1-4 har utmärkts med koordinater. Rutorna 5-7 är utmärkta red nedslagna plaströr. Se karta B4 och bilaga B9. Täckningsgraden av kärlväter och mossor i förband och rutor har uppskattats enligt Hult Sernander Du Rietz s skala. Täckningsgrad Täckt del av Mittvärde på täckningsprovytan gradsklass 5 > 1/2 (16/32-32/32) 24/32 4 1/4-1/2 (8/32-16/32) 12/32 3 1/8-1/4 (4/32-8/32) 6/32 2 1/16-1/8 (2/32-4/32) 3/32 1 < 1/16 (0-2/32) 1/32 Flygbilder över områdena finns att tillgå vid lantmäteri-enheten på länsstyrelsen i Älvsborgs län. Upplysningar om Bräcke ängar och dess omgivningar har erhållits av herr och fru Erik Larsson herr Torsten Torstensson herr Holger Torstensson alla bofasta på orten sedan många år; de två senare sedan c:a 70 år. Upplysningar om Ränsliden har erhållits av lantbrukare Erik Larsson m fru, vilka äger och brukar gården Gärdet, belägen inom undersökningsområdet. Nomenklatur för kärlväter följer Johannes Lid: Norsk og Svensk flora (Oslo 1963) och för mossor Elsa Nyholm: Illustrated mossflora of Fennoscandia (Lund ) och Krok - Almquist: Svensk flora 2.

7 - 5 - BRÄCKE ÄNGAR Landskapselement Undersökningsområdet Bräcke ängar uppvisar skiftande landskapselement. Gräns i nordväst utgör en bäck som mynnar i sjön Bräcketjärnet, vilket är områdets sydvästgräns. Området nordost om vägen Åmål-Strömstad är en rasbrant bevuen av huvudsakligen lövskog. På krönet av rasbranten går berget fläckvis i dagen och är på ett ställe omgivet av grandungar. En artfattig torräng begränsas i väster av grandungen ch i öster av ett litet högstarrkärr och ett långsträckt alkärr. Området i direkt anslutning till gården Bräcke är åker och betesmark. Norr härom utbreder sig ett torrängsområde i olika igenväningsstadier. Bräcketjärnets anslutningsområden är mest odlad och betad mark. Den odlade marken genomskärs av on ravin som mynar i Bräcketjärnet.

8 - 6 - Torrängar Bilaga B11-B15. Torrängarna är rester av den gamla slåttermarken. De ligger eponerade på krönet av branten norr om vägen. Ängen håller på att väa igen med asp och björkslyn, hasselbuskar och rosensnår, men ännu finns några öppna gläntor kvar. Ängen norr om gården Bräcke betades denna sommar. Två torrängstyper betingade av en fuktighetsgradient förekommer. Under sommaren betades endast de ängar, som ligger högst och torrast. Även detta kan ha bidragit till utbildandet av två ängstyper. De fuktigare ängarna är artfattigast. De utgörs dels av området mellan grandungen och kärret, dels av ett område i utkanten av hassellunden. Utmärkande för de artfattigare torrängarna är bl.a. ormrot (Polygonun viviparum) och svartkänpar (Plantago lanceolata). Utpräglade torrängsarter som kattfot (Antennaria dioica), gulmåra (Galium verum) gråfibbla (Hieracium pilosella) bockrot (Pimpinella saifraga) och tjärblomster (Viscaria vulgaris)saknas eller är mycket sparsamt företrädda i den artfattigare torrängen. På utpräglat torra och för solen kraftigt eponerade områden skiljer sig vegetationen från den övriga torrängen. En speciell artlista har upprättats (B13). Berggrunden, som här är lerskiffer går i dagen och jordlagret är mycket tunt. På den etremt torra och artfattiga ängen nordost om gården bildar gråfibbla (Hieracium pilosella) en så gott som helt täckande matta med inslag av rölleka (Achillea millefolium), Ljung (Calluna vulgaris) bildar övergång till den angränsande skogen av tall gran och björk. Övergångssamhällena mellan torrängsvegetation och lundvegetation har studerats (B14- B15). Ett stort bestånd av örnbräken (Pteridium aquilinum) bildar gräns nära forngraven. Utanför detta bestånd domineras gränssamhället av blåbär (Vaccinium myrtillus), daggkåpa (Alchemilla sp.) och vitsippa (Anenone nemorosa). En och hassel är de viktigaste buskarna.

9 - 7 - Hassellund Bilaga B16. Hassellunden är belägen sydväst om den på vegetationskartan (B1) utmärkta forngraven. Stora hasselbuskar bildar ett så gott son slutet krontak, vilket under sommaren ger en stark beskuggning, Övriga buskar som skogstry (Lonicera ylosteum), olvon (Viburnum opulus) och trubbhagtorn (Crataegus monogyna) spelar en underordnad roll. Enstaka enbuskar finns kvar och antyder att marken en gång varit öppen och betats. Även nu går ungdjur på bete i lunden. Där hasselbeståndet är tätast är fältskiktet svagt utbildat. Det är endast vårfloran, som kan utbildas. Blåsippa (Anemone hepatica), vitsippa (Anemone nemorosa) och underviol (Viola mirabilis) dominerar. Under sommaren blommar skuggfördragande arter, såsom stenhallon (Rubus saatilis), häckvicker (Vicia sepium) och konvalj (Convallaria majalis). På något öppnare områden i lunden är fältskiktet rikare, både kvalitativt och kvantitativt. Ett fåtal eemplar av ormtunga (Ophioglossum vulgatum), som har sin nordvästgräns i norra Dalsland, hittades i utkanten av lunden. Några av hedseriens väter, såsom blåbär (Vaccinium myrtillus), ängskovall (Melampyrum pratense), skogskovall (Melampyrum silvaticum) och ekorrbär (Maianthemum bifolium) är fläckvis rikligt företrädda.

10 - 8 - Profil 1 Bilaga B32 Området betades under sommaren varför täckningsgrader för speciellt gräs och klöverarter kunde vara svåra att uppskatta. De två första storrutorna utgörs av torräng av skogsbrynskaraktär. Ängen väer igen med framförallt hassel, lönn, ask och rönn, Blåbärsris förekommer rikligt, men ängsseriens örter dominerar vätsamhället, som är relativt artrikt. De följande tre rutorna går genom on hassellund. Här är fältskiktet betydligt glesare och artfattigare än i de första rutorna. C:a 5 m höga hasselbuskar ger i lunden ett slutet krontak varför ljusförhållandena är dåliga under sommaren. Framträdande arter är vitsippa (Anemone nemorosa), blåsippa (Anemone hepatica), liljekonvalj (Convallaria majalis), stenbär (Rubus saatilis), smultron (Fragaria vesca) och underviol (Viola mirabilis). De två sista rutorna visar, som de två första, en äng stadd i igenväning. Blåbärsriset intar här ej on så dominerande ställning som i de två första rutorna Blodrot (Potentilla crecta) och gullviva (Primula veris) förekommer rikligare än i ruta 1 och 2.

11 - 9 - Rasbrant Bilaga B17-B21 Rasbrantsvegetationen i en sluttning nö om vägen Åmål-Strömstad har undersökts för att belysa igenväningen. Branten sträcker sig från 120 m.ö.h. till 150 m.ö.h. Profil II. (Bilaga 33). Följande profil uppvisar en relativt artfattig flora. Sedan slåttern upphörde för 30 år sedan har igenväningen skett utan något ingripande. Träden är höga, varför området under sommaren är kraftigt skuggat. Skogen hyser drag av ängsgranskog med bl.a. underviol (Viola mirabilis), skogstry (Lonicerca ylosteum), skogsnäva (Geranium silvaticum) vispstarr (Care digitata) samt med förekomst av ädlare trädslag Även sly förekommer, speciellt av ask (Frainus ecelsior). Mot gården Bräcke, blir vegetationen efter hand artrikare. Arter som sårläka (Sanicula europaea) värt (Lathyrus vernus) och harsyra (Oalis acetosella) tillkommer. Profil III. (Bilaga B34) Undersökning av följande område lät sig ej göras med rutsystem, då terrängen var mindre lämpad för detta. En så noggrann beskrivning som möjligt har gjorts och som jämförelse material med övriga profiler torde materialet vara tillförlitligt. Profilen har uppdelats i tre huvudavdelningar: a) Äng (öppen). b) Lundgröe-samhälle (skuggat). c) Torrt bergsparti. Området är rikt på sly och visar en rikare flora jämfört ned den på profil II, helt i överrensstämmelse med att slåttern inom avsnittet för profil III upphörde betydligt senare än det för profil II. Öster om vägen Fengerfors-Bräcke har vegetationen undersökts. Stigningen överensstämmer med de tidigare beskrivna profilerna. Arter som ej hittats i de tidigare områdena är bl.a. tvåblad (Listera ovata), nästrot (Neottia nidus-avis), getrams (Polygonatum odoratum), klotpyrola (Pyrola minor) och vitpyrola (Pyrola rotundifolia). I övrigt skiljer sig området ej från profil III. Strand och landstrandsvegetation vid Bräcketjärnet Bilaga B22 Bräcketjärnets oligotrofa karaktär visas genom att arter som notblomster (Lobelia dortmanna) förekommer rikligt. Strandkanten utgör inget enhetligt vätsamhälle. Öster om ravinen når rasbrantsvegetationen så gott som fram till stranden. Där finner man bl.a. tvåblad (Listera ovata), ormbär (Paris quadrifolia) och konvalj (Convallaria majalis). Närmast vattnet väer ett fuktängsamhälle, dominerat av älggräs (Filipendula ulmaria). Där bäcken mynnar är vätligheten av eutrof karaktär Näringspartiklar följer med vattnet och sedimenterar vid mynningen i sjön. Här finns bestånd av vass (Phragmites communis),

12 fackelblomster (Lythrum salicaria) och strandlysing (Lysimachia vulgaris). Resten av stranden är av utpräglat oligotrof typ med pors (Myrica gale), som mest framträdande landstrandsart. Alkärr Bilaga B23 Mellan fältet väster om stigen och kärret (karta Bl), sträcker sig ett alkärrsområde som under större delen av sommaren är vattentäckt. Över området har en översiktlig artlista upprättats. Området kantas av stora bestånd av älggräs (Filipenduia ulmaria). Helt nära vattnet väer kråkklöver (Comarum palustre) och vattenklöver (Menyanthes trifoliata). De mest dominerande trädslagen är klibbal (Alnus glutinosa) och ask (Frainus ecelsior), vilka gör att området under sommaren är kraftigt skuggat. Högstarrkärr I anslutning till alkärret ligger ett kärr ca 50 m 2 av högstarrtyp. Mest dominerande art är blåsstarr (Care vesicaria). En hastig översyn av området gjordes. och följande arter var de mest framträdande: Comarum palustre Menyanthes trifoliata Care acutiformis Care canescens Care nigra Care pallescens Care vesicaria I kanten av kärret hittades följande: Betula verrucosa Sali sp. Filipendula ulmaria Galium palustre Potentilla erecta Calamagrostis canescens Festuca rubra Ravin = Sumpskog Bilaga B24 Med ravin betecknas området i anslutning till bäcken öster om gården Bräcke (B1). Ravinen är tidigare beskriven av P-A. Larsson. Den här uppgivna artlistan gäller området söder om vägen Åmål-Strömstad. Ravinen kan betecknas som on klibbalskog. Stora alar står på socklar med rik mossvegetation. På dessa väer ormbunkar. Förutom klibbal (Alnus glutinosa) utgör lönn (Acer platanoides), hassel (Corylus arellana) och alm (Ulmus glabra) de största träden. Gran (Picea abies), ask (Frainus ecelsior), hägg (Prunus padus) och rönn (Sorbus aucuparia) är ej så storvuna. Ravinen norr om vägen domineras helt av Alnus glutinosa.

13 Fältskiktet är artrikt och bildas av skuggtåliga ängsskogsväter. Nämnas kan trolldruva (Actea spicata), stinksyska (Stachys silvatica) och lundarv (Stellaria nemorum) De vanligaste torrängsarterna återfinns också här. I de fuktigaste partierna väer kabbeleka (Caltha palustris), kråkklöver (Comarum palustre) och gullpudra (Chrysosplenium alternifolium). Trädridå mellan åkrar Bilaga B25 Mellan åkrarna norr on gården ligger gipar ned högvuna träd och buskar. Giparna är något fuktigare än omgivande mark och får ett tillskott av näring från intilliggande åkrar. Träden och buskarna utgöres av arter, som allmänt förekommer inom hela området. Bland örterna och graminiderna väer fuktighets- och näringskrävande arter såsom älgört (Filipendula ulmaria) vattenmynta (Mentha aquatica) knagglestarr (Care flava), hundstarr (Care nigra) och veketåg (Juncus effusus) Vegetationstypen är fuktäng. Berg och grandunge Bilaga B26 och B27. De på kartan utmärkta områden, som utgöres av berg och grandunge, har beskrivits med artlistor. På berget väer många av ängsseriens element. Mest framträdande arter är kattfot (Antennaria dioica) äkta johannesört (Hypericum perforatum), fyrkantig johannesört (Hypericum maculatum), blodrot (Potentilla erecta) och bergssyra (Rume acetosella). I anslutning till berget väer ett bestånd av gran blandat med lövträd. Blåbär utgör ett viktigt inslag men även ängsväter som sårläka (Sanicula europaea) och midsommarblomster (Geranium silvaticum) förekommer.

14 RÄNSLIDEN Landskapselement Det mest dominerande landskapselementet är torräng. Ängarna avbryts av åkrar runt gården Gärdet. En lövskogsklädd rasbrant sträcker sig mellan sjön Rännen och ängarna. Rasbrant återfinnes väster om vägen i norra delen av området. Löv-granskog följd av en kärräng nr områdets gräns mot väster. Torräng Bilaga B28. Slåtterängarna på Ränsliden har ej vuit igen sa mycket som de gjort på Bräcke. Slåtter har här pågått t.o.m Träden, som har använts till lövtäckt, ger dessa ängar en speciell prägel. Trädarter, som använts, är framförallt asp och lind men även ask. I motsats till ängarna på Bräcke betas ej ängarna på Ränsliden. Vid en ytlig undersökning gav ängarna på Ränsliden intryck av att vara artrikare. Arter, som förekommer här men mindre rikligt på Bräcke är brudgran (Gymnadenia conopsea), slåtterfibbla (Hypochoeris maculata), vårärt (Lathyrus vernus), klotpyrola (Pyrola minor) och vitpyrola (Pyrola rotundifolia). Rasbrant Bilaga B29. Rasbrantsvegetationen på Ränsliden finner man huvudsakligen på sluttningen mot sjön Rännen. Samma vegetationstyp finns dessutom på en sluttning i norra delen av området väster om vägen. Krontaket är under sommaren så gott son slutet och vätligheten visar en vår och en sommaraspekt. Strandzon Bilaga B30. Rännen är en oligotrof sjö. Landstrandssamhället bildas av pors (Myrica gale) och blåtåtel (Molinia coerulea) ned inslag av hundstarr (Care nigra). Fackelblomster (Lythrum Salicaria), älggräs (Filipendula ulmaria) och mjölkört (Chamaenerion angustifolium) tyder på att Rännen är en något mindre oligotrof sjö. Träden väer ända ned till vattnet. De viktigaste är björk, al, asp och rönn. Kärräng I områdets västra del i anslutning till åkern finns ett fuktigt ängsområde. Små vattensamlingar är synliga. Här väer arter som kråkklöver (Comarum palustre), slåtterblomma (Parnassia palustre) och ältranunhel (Ranunculus flammula).

15 Löv-granskog Bilaga B31. Trädskiktet domineras av gran Inslag av ask, ek, alm och hassel antyder en lövgranskog. Även fältskiktet indikerar en ängsskog med flertalet av ängsseriens trivialaste arter företrädda. Dock förekommer inslag av blåbär och kruståtel (Deschampsia fleuosa)

16 BRUKNINGSHISTORIA Bräcke ängar. Över detta område finns inga lantmäteri- eller skifteskartor att tillgå. Marken tillhör kyrkan och har ej blivit skiftad. Flygfotografering har endast skett en gång, år Kännedom om odlingshistorien grundar sig därför endast på samtal med ortsbefolkningen. Hela området ned fortsättning till kyrkan var slåttermark för 30 år sedan. Område Al (karta B3) har sedan dess fått väa igen helt. Berggrunden här består till största delen av morän med ett litet inslag av kloritskiffer. Här har den ursprungliga ängsfloran helt försvunnit och ersatts av en ängsgranskog åt NV. Mot gården, Bräcke, visar floran en artrikare karaktär, och trädskiktet utgörs av lövträd. Område A2 har efter slåtterns upphörande hållits öppet genom bete. Konstgödsel sprids då och då på betesängarna. Berggrunden är lerskiffer och enligt uppgift (Elsa Torstensson) fanns tidigare en mångfald av följande arter för 30 år sedan: Hässleklocka (Campanula latifolia), jungfru Marie nycklar (Dactylorchis maculata) brudgran (Gymnadenia conopsea), backvial (Lathyrus silvestris) och tvåblad (Listera ovata). Dessa saknas nu helt eller är endast sparsamt förekommande. Områden betecknade a är tidigare åkrar, vilka nu används som betesmark. Områden betecknade b är fortfarande i bruk, som åker och gödslas med stallgödsel. Ränsliden Enligt skifteskartor har gården, Ränsliden, år 1842 flyttats 600 m söderut från gamla bostället. (Kartor finns hos Lantbrukare Erik Larsson). Fram till 1964 slogs ängarna för hand. Därefter har slåtter skett i mindre omfattning väster om vägen. Även lövtäckt har förekommit, men denna upphörde för 25 år sedan. Ängarna är belägna till största delen på morän med fläckvisa inslag av kloritskiffer och granit. Någon lerskiffer finns ej i hela området. Trots detta uppvisar ängarna på Ränsliden fler ömtåliga arter än Bräcke ängar. Bland annat: brudgran (Gymnadenia conopsea) jungfru Marie nycklar (Dactylorchis maculata), sankt Pers nycklar (Orchis mascula) tvåblad (Listera ovata), nattviol(plathanthera bifolia) och vitpyrola (Pyrola rotundifolia). Märkas bör då att betestrycket är litet på Ränsliden, varför känsligare arter kan väa där. Vidare har ängarna på Ränsliden slagits betydligt senare än Bräcke ängar.

17 AVSLUTNING Båda områdena är gamla kulturmarker, och är som sådana socialt och botaniskt intressanta. Områdena ligger lättillgängligt vid landsvägen och lämpar sig väl som strövområden. En kanalisering av besökande är dock önskvärd. (Förslag Bräcke ängar karta B5 och B10). För att bevara områdenas särprägel krävs dock- omfattande och återkommande skötselåtgärder.

18

19

20

21

22

23

24

25

26 B8 B8 Koordinater för profil I Bräcke ängar. R - 0 : 14 m 218º O - 1 : 10 m 220º O : 10 m 320º Koordinater för profil II Bräcke ängar. Utgångspunkt: SV hörnet Ruta 40 Korsning väg-bäck 36º 11,8 m º

27

28 KOMMENTAR TILL KARTA B5 B10. Förslag till: Parkering: Gården PI Ladan PII (Väg till bad PIII) Skyltar: Gården SI orienteringsskylt Vid gångvägar SII liten skylt Vid Bäcken SIII liten skylt Rastplatser: Där stigarna börjar RI Bräcketorpsberget RII Torrakan RIII Gläntor utefter stigar RIV Öppet fält RV Berget RVI Utsiktsplatser: Berget RVI RIII RII

29 B11. Artrik torräng Betula verrucosa (skott) Lathyrus pratensis Frainus ecelsior (skott) Linum catharticum Sorbus aucuparia (skott) Lotus corniculatus Corylus avellana (skott+buskar) Melampyrum pratense Juniperus communis - - silvaticum Rosa canina Myosotis hispida Rosa villosa Orchis mascula Pimpinella saifraga Vaccinium myrtillus Plantago lanceolata Vaccinium vitis-idaea Platanthera bifolia Polygala vulgaris Achillea millefolium Polygonum viviparum Ajuga pyramidalis Potentilla argentea Alchemilla sp. Potentilla erecta Anemone hepatica Primula veris - - nemorosa Prunella vulgaris Antennaria dioica Arenaria serphyllifolia Ranunculus acris - - auricomus Campanula rotundifolia Rhinanthus minor Centaurea jacea Rume acetosa Cerastium semidecandrum Chrysanthemum leucanthemum Scleranthus annuus Convallaria majalis Sedum acre Sedum maimum Euphrasia officinalis Stellaria graminea Fragaria vesca Galium boreale Taraacum sp. - - verum Trifolium aureum Gentianella campestris - - medium Geranium silvaticum - - pratense Geum rivale - - urbanum Veronica arvensis Gnaphalium silvaticum - - chamaedrys Vicia cracca Hieracium pilosella - - sativa Hyperium maculatum Viola canina - - perforatum - - riviniana - - tricolor Lathyrus montanus Viscaria vulgaris ()

30 B11. Agrostis tenuis Anthoanthum odoratum Arrhenatherum pubescens Briza media Care caryophyllea - - pairaei - - pallescens - - panicea - - pilulifera Deschampsia fleuosa Festuca ovina - - pratensis - - rubra Luzula campestris - - multiflora - - pilosa Nardus stricta Poa nemoralis pratensis Sieglingia decumbens

31 B12 Artfattig torräng Betula verrucosa Primula veris Prunella vulgaris Populus tremula skott Ranunculus acris Quercus robur Ranunculus auricomus Sorbus aucuparia Rhinanthus minor Corylus avellana Rubus saatilis Juniperus communis Rume acetosa Rosa canina Scorzonera humilis Sali sp. Stellaria graminea Trifolium medium Vaccinium myrtillus Trifolium pratense Vaccinium vitis-idaea Veronica chamaedrys Veronica officinalis Achillea millefolium Vicia cracca Alchemilla sp. Vicia sepium Anemone hepatica Viola canina Anemone nemorosa Viola mirabilis Astragalus glycyphyllus Viola riviniana Campanula rotundifolia Viscaria vulgaris Centaurea jacea Cerastium caespitosum Agrostis tenuis Chrysanthemun leucanthemum Anthoanthum odoratum Convallaria majalis Arrhenatherum pubescens Dactylorchis maculata Briza media Filipendula ulmaria Care pallescens Fragaria vesca Dactylis glomerata Galium boreale Deschampsia caespitosa Galium uliginosum Deschampsia fleuosa Geranium silvaticum Geum rivale Festuca ovina Heracleum sibiricum Festuca pratensis Hieracium pilosella Festuca rubra Hieracium silvaticum Luzula multiflora Hieracium vulgatum Melica nutans Hypericum maculatum Molinia coerulea Knautia arvensis Phleum pratense Lathyrus montanus Poa nemoralis Listera ovata Poa pratensis Lotus corniculatus Hylocomium splendens Melanpyrum pratense Polythricum formosum Melampyrum silvaticum Rhytidiadelphus squarrosus Paris quadrifolia Plantago lanceolata Polygala vularis Polygonum viviparum Potentilla erecta

32 B13. Etremt torrt område inom artrik torräng Rosa canina Rosa villosa Achillea millefolium Arabidopsis thaliana Dianthus deltoides Erophila verna Fragaria vesca Galium verum Geranium colum-binum Hieracium pilosella Hypericum maculatum Linaria vulgaris Matricaria recutita Potentilla argentea Rume acetosella Rume acetosa Sedum acre Sedum maimum Trifolium arvense Viola tricolor Viscaria vulgaris Agrostis tenuis Festuca ovina

33 B14. Övergångssamhälle Torräng-Hassellund Betula verrucosa några stora Dactylis glomerata Frainus eelcior Deschampsia fleuosa Corylus avellana Luzula campestris Juniperus communis - - pilosa Rosa canina Melica nutuns Sorbus aucuparia skott Poa nemoralis Vaccinium myrtillus Poa pratensis Achillea millefolium Alchemilla sp. Anemone nemorosa Anthriscus silvestris Athyrium fili-femina Campanula rotundifolia Chrysanthemum leucanthemum Convallaria majalis Fragaria vesca Galium boreale Geranium silvaticum Hieracium vulgatum - - pilosella Hypericum maculatum Lathyrus montanus - - pratensis Listera ovata Lotus corniculatus Melampyrum silvaticum Myosotis arvensis Paris quadrifolia Plantago lanceolata Potentilla erecta Primula veris Pteridium aquilinum Ranunculus acris Rubus saatilis Stellaria graminea Stellaria modia Trifolium pratense Veronica chamaedrys Vicia sepium Viola riviniana Viscaria vulgaris Arrhenatherum pubescens Briza media Care pairaei

34 B15. Övergångssamhälle Torräng-Hassellund Pteridium aguilinum-samhälle Acer platanoides Betula verrucosa Sorbus aucuparia skott Corylus avellana Rosa canina Sali sp. Vaccinium myrtillus Achillea millefolium Anemone nemorosa Athyriurn fili-femina Campanula persioifolia Filipendula ulmaria Fragaria vesca Galium boreale Geranium silvaticum Hieracium vulgatum Hypericum maculatum Lathyrus montanus Lotus corniculatus Melampyrum silvaticum Potentilla erecta Pteridium aquilinum Ranunculus acris Stellaria graminea Trifolium medium - - pratense Veronica chamaedrys Vioia cracca Viola mirabilis Care caryophyllea Dactylis glomerata Luzula campestris Melica nutans Poa nemoralis

35 B16. Hassellund Acer platanoides Potentilla erecta Betula verrucosa Primula veris Frainus ecelsior Pteridium aquilinum fläckvis Populus tremula Ranunculus acris Sorbus aucuparia - - auricomus Rubus saatilis Corylus avellana Rume acetosa Crataegus monogyna Sedum maimum Juniperus communis Solidago virgaurea Lonicea ylosteum Stellaria media Rosa sp. Trifolium pratense Viburnum opulus Veronica chamaedrys - - officinalis Vaccinium myrtillus Vicia sepium Viola canina Achillea millefolium - - mirabilis Ajuga pyramidalis - - riviniana Alchemilla sp. Care pairaei Anemone hepatica Dactylis glomerata - - nemorosa Deschampsia fleuosa Anthriscus silvestris Festuca ovina Asplenium septentrionale Luzula pilosa - - trichomanes Melica nutans Campanula rotundifolia Poa nemoralis Convallaria majalis pratensis Cystopteris fragilis Fragaria vesca Galium boreale Geranium silvaticum Geum rivale Geum urbanum Hieracium silvaticum - - vulgatum Hypericum maculatum Lathyrus montanus Listera ovata Maianthemuan bifolium fläckvis Melampyrum pratense - - silvaticum Neottia nidus-avis Ophioglossum vulgatum Oalis acetosella fläckvis Paris quadrifolia fläckvis Pimpinella saifraga Polypodium vulgare

36 B17. Fattig rasbrantsvegetation Acer platanoides Campylium stellatum Betula verrucosa Dicranum majus Frainus ecelsior Eurynchium praelongum Picea abies Hylocomium splendens Populus tremula Isothecium myurum Querous robur Mnium affine Sorbus aucuparia Polytrichum commune Rhytidiadelphus triquetrus Corylus avellana Lonicera ylosteum Rhamnus frangula Anemone hepatica Anemone nemorosa Athyrium fili femina Convallaria majalis Fragaria vesca Geranium silvaticum Geum rivale Geum urbanum Hieracium silvaticum Hypericum maculatum Lathyrus montanus Maianthemum bifolium Melampyrum silvaticum Melandrium rubrum Mercurialis perennis Paris quadrifolia Ranunculus auricomus Rubus saatilis Solidago virgaurea Veronica chamaedrys Veronica officinalis Vicia sepium Vicia silvatica Viola mirabilis Viola riviniana Care digitata Care pallescens Deschampsia fleuosa Luzula pilosa Melica nutans Poa nemoralis

37 B18. Relativt fattig rasbrantsvegetation Acer platanoides Alnus incana Betula verrucosa Frainus ecelsior Picea abies Populus tremula Quercus robur Sorbus aucuparia Corylus avellana Lonicera ylosteum Veronica chamaedrys Veronica officinalis Vicia sepium Vicia silvatica Viola mirabilis Viola riviniana Care digitata Deschampsia fleuosa Anemone nemorosa Festuca ovina Anemone hepatica sparsamt Luzula pilosa Anthriscus silvestris Melica nutans Athyrium fili-femina Poa nemoralis Caltha palustris Covallaria majalis Equisetum silvaticum sparsamt Filipendula ulmaria Geranium silvaticum Geum rivale Geum urbanum Lactuca muralis Lathyrus montanus Lathyrus vernus sparsamt Maianthemum bifolium Melampyrum pratense Melampyrum silvaticum Melandrium rubrum Mercurialis perennis Oalis acetosella Paris quadrifolia Polypodium vulgare Potentilla erecta sparsamt Pteridium aguilinum Ranunculus auricomus Rubus saatilis sparsamt Sanicula europaea Stachys silvatica

38 B19. Rikare rasbrantsvegetation från berget mot Mossängen Acer platarloides Veronica chamaedrys Populus tremula Veronica officinalis Sorbus aucuparia Viola cracca Quercus robur Viola sepium Corylus avellana Viola silvatica Juniperus communis Viola canina riviniana Lonicera ylosteum Agrostis tenuis Vaccinium myrtillus Briza media Calamagrostis purpurea Achillea millefolium Care contigua Ajuga pyramidalis Care digitata Anemone hepatica Care pallescens Anemone nemorosa Dactylis glomerata Anthriscus silvestris Deschampsia fleuosa Astragalus glycyphyllus Festuca ovina Athyrium fili-femina Luzula campestris Campanula persicifolia Luzula multiflora Campanula rotundlfolia Luzula pilosa Centaurea jacea Melica nutans Crysanthemum leucanthemum Phleum pratense Fragaria vesca Poa nemoralis Galium boreale Geranium silvaticum Hieracium pilosella Hieracium silvaticum Hieracium vulgatum Lathyrus montanus Lathyrus pratense Lathyrus silvestris Lotus corniculatus Melampyrum pratense Melampyrum silvaticum Moehringia trinervia Pimpinella saifraga Plantago lanceolata Polygala vulgaris Potentilla erecta Pteridium aquilinium Ranunculus auriconus Stachys silvatica Stellaria graminea Trifolium aureum Trifolium medium Trifolium pratense

39 B20. Acer platanoides Campylium stellatum Betula verrucosa Dicranum majus Frainus ecelsior Eurynchium praelongum Picea abies Hylocomium splendens Populus tremula Isothecium myurum Quercus robur Mnium affine Sorbus aucuparia Polythricum commune Rhytidiadelphus triquetrus Corylus avellana Lonicera ylosteum Rhamnus frangula Vaccinium myrtillus Vaccinium vitis-idaea Anemone hepatica Anemone nemorosa Athyrim fili,-femina Convallaria majalis Fragaria vesca Geranium silvaticum Geum rivale Geum urbanum Hieracium silvaticum Hypericum maculatum Lathyrus montanus Majanthemum bifolium Melampyrum silvaticum Melandrium rubrum Mercurialis perennis Paris quadrifolia Ranunculus auricomus Rubus saatilis Solidago virgaurea Veronica chamaedrys Veronica officinalis Vicia sepium Vicia silvatica Viola mirabilis Viola riviniana Care digitata Care pallescens Deschampsia fleuosa Luzula pilosa Melica nutans Poa nemoralis

40 B21. Rasbrantsvegetation öster om vägen Fengerfors-Bräcke Acer platanoides Geum rivale Betula verrucosa - - urbanum Frainus ecelsior Heracleum sibirium Picea abies Hieracium pilosella Pinus silvestris - - vulgatum Populus tremula Hypericum maculatum Quercus robur - - perforatum Sorbus aucuparia Knautia arvensis Lathyrus montanus Corylus avellana - - pratensis Juniperus communis Linum catharticum Lonicera ylosteum Listera ovata Rosa canina Lotus corniculatus Rubus idaeus Maianthemum bifolium Sali capraea Melampyrum pratense Viburnum opulus - - silvaticum Moehringia trinervia Calluna vulgaris Myosotis arvensis Vaccinium myrtillus Neottia nidus - avis - - uliginosum Oalis acetosella Achillea millefolium Paris quadrifolia Alchemilla sp. Pimpinella saifraga Anthriscus silvestris Plantago lanceolata Anemone hepatica Polygonatum odoratum - - nemorosa Polygonum viviparum Artemisia vulgaris Polypodium vulgare Astragalus glycyphyllus Potentilla argentea Campanula persicifolia - - erecta - - rotundifolia Primula veris Centaurea jacea Prunella vulgaris - - scabiosa Pteridium aquilinum Chrysanthemum leucanthemum Pyrola minor Convallaria majalis - - rotundifolia Cystopteris fragilis Ranunculus acris Dianthus deltoides Rubus saatilis Dryopteris fili mas Rume acetosa Epilobium montanum - - acetosella Filipendula ulmaria Sanicula europaea Fragaria vesca Scorzonera humilis Galium boreale Sedum acre - - mollugo Sedum mainum - - uliginosum Stellaria graninea - - verum Solidaga virgaurea Geranium robertianum Trifolium medium - - silvaticum - - pratense

41 B21. Rasbrantsvegetation öster om vägen Fengerfors-Bräcke (forts.) Trifolium repens Turritis glabra Urtica dioica Valeriana sambucifolia Veronica chamaedrys - - officinalis Vicia cracca - - sepium Viola canina - - mirabilis - - riviniana - - tricolor Viscaria vulgaris Anthoanthum odoratum Arrhenatherum pubescens Briza media Care pallescens Dactylis glomerata Deschampsia fleuosa Festuca ovina - - pratenses - - rubra Luzula campestris - - pilosa Melica nutans Phleum pratense Poa nemoralis pratensis

42 B22. Strand- och landstrandsvegetation vid Bräcketjärnet Alnus glutinosa Paris quadrifolia Betula verrucosa Peucedanum palustre Frainus ecelsior Polygonum amphibium Populus tremula Polygonum percicaria Sorbus aucuparia Polypodium vulgare Ulmus glabra Potamogeton natans Potentilla erecta Corylus avellana Pteridium aquilinium Rhanmus frangula Scorzonera humilis Viburnum opulus Scutellaria galericulata Sedum maimum Myrica gale Solanum dulcumara Spergula arvensis Achillea millofolium Stachys silvatica Anemone hepatica Trifolium arvense Angelica silvestris - - medium Anthriscus silvestris Valeriana sambucifolia Bidens tripartita Veronica chamaedrys Caltha palustris Vicia silvatica Campanula latifolia Viola canina Campanula persicifolia Viola palustris Campanula rotundifolia Chamaenerion angustifolium Agrostis stolonifera Circium palustre Bromus hordeaceus Comarum palustre Calamagrostis canescens Convallaria majalis Calamagrostis neglecta Equisetum fluviatile Care canescens Erysimum cheiranthoides Care echinata Filipendula ulmaria Care elata Fragaria vesca Care flava Fumaria officinalis Care tumidicarpa Galeopsis bifida Care leporina Galium boreale Care nigra Galium palustre Care oederi Geraniun silvaticum Care vesicaria Heracleum sibiricum Dactylis glomerata Hypericum maculatum Deschampsia fleuosa Lapsana communis Festuca rubra Lathyrus montanus Glyceria fluitans Listera ovata Juncus articulatus Lobelia dortmanna Juncus conglomeratus Lysimachia thyrsiflora Luzula campestris Lysimachia vulgaris Melica nutans Lythrum salicaria Phalaris arundinacea Myriophyllum alterniflorum Phragmites communis Nuphar luteum Poa nemoralis

43 B22. Strand- och landstrandsvegetation vid Bräcketjärnet (forts.) Scirpus lacustris Scirpus palustris

44 B23. Alkärr Alnus glutinosa Betula sp. Frainus ecelsior Prunus padus Quercus sp. Sali sp. Sorbus aucuparia Corylus avellana Vaccinium myrtillus - - uliginosum Anemone nemorosa Anthriscus silvestris Athyrium flu femina Caltha palustris Circium palustre Comarum palustre Dryopteris phegopteris Equisetum fluviatile Filipendula ulmaria Galium palustre Geum rivale Lathyrus montanus Lysimachia thyrsiflora Mentha arvensis Menyanthes trifoliata Paris quadrifolia Ranunculus acris Rubus saatilis Scutellaria galericulata Valeriana sambucifolia Viola palustris Viola riviniana Calamagrostis neglecta Care canescens Care elongata Care pallescens Juncus conglomeratus Molinia coerulea

45 B24. Ravin Acer platanoides skott-+-stora Ranunculus auricomus Alnus glutinosa mindre+stora Rubus idaeus Frainus ecelsior skott+mindre Rubus saatilis Picea abies Solidago virgaurea Prunus padus Stachys silvatica Sorbus aucuparia Stellaria nemorum Ulmus glabra stora Taraacum sp. Urtica dioica Corylus avellana Valeriana sambucifolia Viburnum opulus Vicia sp. Viola mirabilis Actaea spicata Viola riviniana Anemone hepatica Anemone nemorosa Care nigra Anthrisous silvestris Juncus effusus Athyrium fili femina Melica nutans Caltha palustris Poa nemoralis Campanula latifolia Roegneria canina Chamaenerion angustifolium Chrysosplenium alternifolium Comarum palustre Convallaria majalis Corydalis sp. Crepis paludosa Dryopteris phegopteris Epilobium montanum Equisetum fluviatile Eguisetum pratense Filipendula ulmaria Fragaria vesca Geranium robertianum Geranium silvaticum Geum rivale Heracleum sibiricum Hieracium vulgatum Hypericum sp. Lactuca muralis Lapsana communis Lysimachia vulgaris Lythrum salicaria Maianthemum bifolium Matteuccia struthiopteris Moehringia trinervia Oalis acetosella Paris quadrifolia

46 B25. Trädridå mellan åkrar Betula pubescens Frainus ecelsior Sorbus aucuparia Corylus avellana Crataegus monogyna Rosa canina Sali sp. Filipendula ulmaria Galium palustre Geranium silvaticum Lathyrus pratensis Mentha aquatica Polygonum viviparum Soorzonera humilis Care flava Care nigra Care pairaei Care pallescens Deschampsia caespitosa Juncus effusus

47 B26. Berg Betula verrucosa Dicranum scaparium Frainus ecelsior Pleurozium schreberi Pinus silvestris Rhacomitrium lanuginosum Populus tremula Quercus robur Juniperus communis Rosa canina Vaccinium vitis idaea Achillea millefolium Ajuga pyramidalis Alchemilla sp. Anemone nemorosa Antennaria dioica Athyrium fili femina Campanula persicifolia Cystopteris fragilis Fragaria vesca Hieracium pilosella Hypericum maculatum Hypericum perforatum Hypochaeris maculata Lotus corniculatus Melampyrum pratense Melampyrum silvaticum Polygala vulgaris Polypodium vulgare Potentilla erecta Rume acetosella Sedum maimum Solidago virgaurea Stellaria graminea Veronica officinalis Viola canina Viola riviniana Viola tricolor Viscaria vulgaris Agrostis tenuis Anthoanthum odoratum Care pallescens Care pilulifera Deschampsia fleuosa Festuca ovina

48 B27. Grandunge Betula verrucosa Picea abies Populus tremula Querus robur Sorbus aucuparia Corylus avellana Juniperus communis Lonicera ylosteum Vaccinium myrtillus Vaccinium vitis idaea Anemone hepatica Anemone nemorosa Galium boreale Geranium silvatium Hieracium vulgatum Hypericum maculatum Lathyrus montanus Melampyrum pratense Melampyrtum silvaticum Pteridium aquilinum Ranunculus auricomus Rubus saatilis Sanicula europaea Solidago virgaurea Veronica chamaedrys Veronica officinalis Vicia sepium Viola riviniana Care digitata Deschampsia fleuosa Festuca ovina Luzula pilosa Melica nutans Poa nemoralis Pleurozium schreberi Rhytidiadelphus triquetrus

49 B28. Terräng (Ränsliden) Acer platanoides Betula verrucosa Frainus ecelsior Picea abies Pinus silvestris Populus tremula Primus padus Sorbus aucuparia Tilia cordata Corylus avellana Juniperus communis Lonicera ylosteum Rosa canina Sali repens Calluna vulgaris Vaccinium myrtillus Vaccinium uliginosum Vaccinium vidis idaea Achillea millefolium Ajuga pyramidalis Alchemilla sp. Anemone hepatica Anemone nemorosa Antennaria dioica Anthricus silvestris Arabidopsis thaliana Asplenium trichomanes Athyrium fili femina Campanula persicifolia Campanula rotundifolia Centaurea jacea Chrysanthemum leucanthemum Convallaria majalis Crepis praemorsa Euphrasia officinalis Filipendula ulmaria Fragaria vesca Galium boreale Galium mollugo Galium verum Gentianella campestris Geranium silvaticum Geum rivale Geum urbanum Gymnadenia conopsea Heraeleum sp. Hieracium pilosella Hieracium vulgatum Hypericum maculatum Hypochoeris maculata Knautia arvensis Lathyrus montanus Lathyrus pratensis Lathyrus vernus Lotus corniculatus Melanpyrum pratense Melampyrum silvaticum Mentha sp. Orchis mascula Paris quadrifolia Pimpinella saifraga Plantago lancedata Polygala vulgaris Polygonum viviparum Potentilla erecta Primula veris Prunella vulgaris Pyrola minor Pyrola rotundifolia Ranunculus acris Ranunculus auricornus Rubus saatilis Rume acetosa Scorzonera humilis Sedum acre Sedum maimum Solidago virgaurea Stachys silvatica Stellaria graminea Taraacum sp. Trifolium medium Trifolium pratense Urtica dioica Veronica chamaedrys Veronica officinalis Vicia cracca Vicia sepium

50 B28. Terräng (Ränsliden) (forts.) Viola canina Viola mirabilis Viola riviniana Viola tricolor Viscaria vulgaris Agrostis tenuis Anthoanthum odoratum Briza media Care digitata Care pallescens Care panicea Dactylis glomerata Deschampsia caespitosa Deschampsia fleuosa Festuca ovina Festuca pratensis Festuca rubra Luzula campestris Luzula pilosa Melica nutans Nardus stricta Phleum pratense Poa nemoralis Poa pratensis Sieglingia decumbens

51 B29. Rasbrant Acer platanoides Betula verrucosa Frainus ecelsior Picea abies Populus tremula Sorbus aucuparia Corylus avellana Crataegus sp. Juniperus communis Lonicera ylosteum Viburnum opulus Vaccinium myrtillus Anemone hepatica Anemone nemorosa Anthriscus silvestris Athyrium fili femina Convallaria majalis Filipendula ulmaria Fragaria vesca Geraniuln silvaticum Geuin rivale Geum urbanum Heracleum sibiricum Hieracium vulgatum Knautia arvensis Lathyrus montanus Lathyrus vernus Listera ovata Maianthemum bifolium Melarnpyrum silvaticum Oalis acetosella Paris quadrifolia Pimpinella saifraga Polypodium vulgare Potentilla erecta Primula veris Rubus saatilis Solidago virgaurea Veronica chamaedrys Vicia sepium Vicia silvatica Viola canina Viola mirabilis Viola riviniana Dactylis glomerata Deschampsia fleuosa Festuca gigantea Luzula pilosa Melica nutans Poa nemoralis

52 B30. Strandzon Acer platanoides Alnus glutinosa Betula verrucosa Frainus ecelsior Picea abies Populus tremula Sorbus aucuparia Corylus avellana Rhamnus frangula Myrica gale Vaccinium myrtillus Achillea ptarmica Anemone hepatica Anthriscus silvestris Chamaenerion angustifolium Filipendula ulmaria Galium palustre Heracicurn sibiricum Lathyrus montanus Lythrum salicaria Plantago lanceolata Pteridiun aquilinum Pyrola rotundifolia Ranunculus acris Solidago virgaurea Vicia cracca Care elata Care oederi Care rostrata Dactylis glomerata Deschampsia fleuosa Juncus squarrosus Melica nutans Molinea coerulea Scirpus fluitans

53 B31. Lövgranskog Betula pubescens Frainus ecelsior Picea abies Populus tremula Quercus robur Ulmus glabra Corylus avellana Juniperus communis Vaccinium myrtillus Anemone hepatica - - nemorosa Anthriscus silvestris Convallaria majalis Geranium robertianum - - silvaticum Hypericum maculatum Lathyrus montanus Oalis acetosella Polypodium vulgare Potentilla erecta Pyrola sp. Ranunculus acris Rubus saatilis Solidago virgaurea Veronica chamaedrys - - officinalis Vicia sepium Viola canina - - riviniana Dactylis glomerata Deschampsia fleuosa Poa nemoralis

54 Bandprofiler (6 st blad) 4st Bandprofil 1 2st Bandprofil 2 Endast i originalet

55 B34. PROFIL 3 Poa Ängstyp nemoralis Berg Acer platanoides Betula sp. Frainus ecelsior Prunus padus Quercus robur Sorbus aucuparia Ulmus glabra Corylus avellana Crataegus monogyna Juniperus communis Lonicera ylosteum Rosa canina Achillea millefolium Agrimonia eupatoria Ajuga pyramidalis Alchemilla sp. Anemone hepatica Anemone nemorosa Anthriscus silvestris Arabis hirsuta Asplenium trichomanes Atragalus glycyphylus Athyriun fili femina Campanula persicifolia Campanula rotundifolia Centaurea jacea Centaurea scabiosa Chrystanthemum leucanthemum Cystopteris fragilis Dianthus deltoides Epilobium collinum Fragaria vesca Galium boreale Gailum verum Geranium columbinum Geranium robertianum Geranium silvaticum Geum urbanum Heracleum sibirieum Hieracium pilosella Hieracium umbellatum Hieracium vulgatum

56 B34. PROFIL 3 (forts.) Poa Ängstyp nemoralis Berg Hypericum maculatum Hypericum perforatum Lapsana communis Lathyrus montanus Lathyrus pratensis Lotus corniculatus Melampyrum silvaticum Melandrium rubrum Moehringia trinervia Oalis acetosella Pimpinella saifraga Plantago lanceolata Polygala vulgaris Potentilla argentea Potentilla erecta Primula veris Pteridium aquilinium Ranunculus acris Ranunculus auricomus Rubus saatilis Rume acetosa Sedum acre Sedum maimum Solidago virgaurea Stachys silvatica Stellaria graminea Trifolium arvense - - aureum - - medium - - pratense Trifolium repens Veronica chamaedrys Veronica officinalis Vicia cracca Vicia sepium Vicia silvatica Viola canina Viola mirabilis Viola riviniana Viola tricolor Viscaria vulgaris Agrostis tenuis Arrhenatherum pubescens

57 B34. PROFIL 3 (forts.) Poa Ängstyp nemoralis Berg Care caryophyllea Care contigua Care pallescens Dactylis glomerta Festuca ovina - - pratensis - - rubra Luzula campestris Luzula pilosa Melica nutans Phleum pratense Poa nemoralis Poa pratensis Hylocomium splendens Hypnum eupressiforme Rhytidiadelphus squarrosus

58 B35. SMÅRUTOR 1-4 ARTRIK TORRÄNG % före- komst Ruta nr i små- Arter rutorna Betade rutor Betula verrucosa skott 1 25 Sorbus aucuparia skott 1 25 Corylus avellana skott 1 25 Juniperus communis 1 25 Rosa canina Achillea millofolium Ajuga pyramidalis 1 25 Alchemilla sp Antennaria dioica Arenaria serpyllifolia 1 25 Campanula rotundifolia Centaurea jacea 4 25 Cerastium semidicandrum 1 25 Chrysanthemum leucanthemum Fragaria vesca Galium boreale verum Geum rivale 1 25 Hieracium pilosella Hypericum maculatum perforatum 1 25 Lathyrus montanus pratensis 1 25 Linum catharticum Lotus corniculatus Pimpinella saifraga 1 25 Plantago lanceolata Platanthera bifolia 1 25 Polygala vulgaris Potentilla argentea erecta Prunella vulgaris Ranunculus acris auricomus 1 25 Rhinanthus minor Rume acetosa Scleranthus annus 1 25 Sedum acre 2 25 Stellaria graminea

59 B35. SMÅRUTOR 1-4 ARTRIK TORRÄNG (forts.) % före- komst Ruta nr i små- Arter rutorna Betade rutor Taraacum sp Trifolium medium pratense Veronica arvensis chamaedrys Viola canina riviniana tricolor Viscaria vulgaris Agrostis tenuis Anthoanthum odoratum Briza media Care pilulifera pallescens 1 Deschampsia fleuosa Festuca ovina pratensis rubra 1 25 Luzula campestris Poa pratensis Bryum sp Climacium dendroides 1 25 Dicranum scoparium 2 25 Pleurozium schreberi Polytrichum Juniperinum 2 25 Rhacomitrium Canescens 1 25 Rhytidiadelphus squarrosus

60 B36. SMÅRUTA 5 ARTFATTIG TORRÄNG Acer platanoides skott 1 Hylocomium splendens 3 Frainus ecelsior skott 1 Rhytidiadelphus squarrosus 2 Rosa canina 1 Achillea millefolium 3 Alchemilla sp. 3 Anemone hepatica 1 Anemone nemorosa 1 Campanula rotundifolia 1 Centaurea jacea 1 Crysanthemum leucanthemum 1 Convallaria majalis + Fragaria vesca 1 Galium boreale 1 Geranium silvaticum 2 Geum rivale 1 Heracleum sibiricum 1 Hieracium pilosella 1 Hieracium vulgatum 1 Hypericum maculatum 1 Knautia arvensis 1 Lathyrus montanus 2 Lotus corniculatus 1 Plantago lanceolata 2 Polygonum viviparum 2 Potentilla erecta 4 Primula veris 4 Ranunculus acris 1 Rume acetosa 1 Scorzonera humilis 1 Trifolium medium pratense 2 Veronica chamaedrys officinalis 1 Vicia cracca 1 Viola canina riviniana 1 Briza media 1 Care pallescens 1 Deschampsia caespitosa 1 Festuca ovina pratensis 2 Poa nemoralis 2

61 B37. SMÅRUTA 6 Populus tremula 2 Achillea millefolium 2 Alchemilla sp. 4 Anemone nemorosa 1 Galium boreale uliginosun 1 Geum rivale 1 Chrysanthemum leueanthemum 1 Hypericun maculatum 2 Lotus corniculatus 2 Melampyrum pratense 2 Plantago lanceolata 3 Polygala vulgaris 2 Polygonum viviparum 3 Potentilla erecta 5 Prunella vulgaris Ranunculus acris 1 Rhinanthus minor 1 Trifolium pratense 1 Veronica officinalis 1 Viola canina 2 Polytrichum formosum 3 Rhytidiadelphus squarrosus 3

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 Ö Ä Ö Ö EN FLORISTISK INVENTERING MED FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VALÖN, ORUST KOMMUN. Av Christer Olsson Föreliggande rapport grundar

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden Epifytiska växter i Sverige Epiphytic vascular plants in Sweden Iwarsson, M. 2015. Epifytiska växter i Sverige. Fauna och Flora. 110: 26 40 Mattias Iwarsson (text & photo) Centrum för biologisk mångfald

Läs mer

Info om Herbariet 2015

Info om Herbariet 2015 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

När jag var liten pojke på 1940-talet

När jag var liten pojke på 1940-talet Leka med växter I femtio år har Gösta Olsson samlat på växtlekar. Här är några av dem. Text och foto: GÖSTA När jag var liten pojke på 1940-talet var naturen den självklara lekplatsen. Glasbrukssamhället

Läs mer

Info om Herbariet 2017

Info om Herbariet 2017 Info om Herbariet 2017 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013

Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013 Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013 Följande dokument utgör för den inventering som gjordes på Vallentuna kyrkogård mellan juli och oktober 2013 som ett led

Läs mer

Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark

Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark Gräsröjarens effekt på floran i en artrik slåttermark Svensson, R., Pihlgren, A. och Wissman, J. SLU Centrum för Biologisk Mångfald Uppsala Inledning Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod

Läs mer

Föreliggande arbete, Naturinventering av Henriksholm, utfördes år 1973 av Martin Hofsten och Christina Åström på uppdrag av länsstyrelsen.

Föreliggande arbete, Naturinventering av Henriksholm, utfördes år 1973 av Martin Hofsten och Christina Åström på uppdrag av länsstyrelsen. Naturinventeringar i Älvsborgs län Naturinventeringsarbeten bedrivs av länsstyrelsen i syfte att erhålla ett bättre underlagsmaterial för den fortlöpande naturvårdsplaneringen. Föreliggande arbete, Naturinventering

Läs mer

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL A al, gråal liejbbe jb Alnus incana asp suhpe b Populus tremula B björk (glasbjörk och soahke g Betula pubescens och vårtbjörk) Betula pendula ~ Betula verrucosa björkticka sváhppa hp Piptoporus betulinus

Läs mer

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 När Sune Zachrisson gick igenom linnélärjungen Carl Peter Thunbergs brevsamling i Uppsala hittade han en lista med växter som noterats i Lillhärdal. Det

Läs mer

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat.

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat. Ådalens skola Varför gör vi ett eget herbarium? Eleverna i åk 7 samlar växterna och gör ett eget herbarium för att öka artkännedomen om de vanligaste växterna i vår omgivning. Samtidigt underlättas inlärningen

Läs mer

Urtica dioica Galium verum Lotus corniculatus Medicago satival Planlago lanceolata Veronica chamaedrys Thymus serpyllum Phragmites communis Rosa

Urtica dioica Galium verum Lotus corniculatus Medicago satival Planlago lanceolata Veronica chamaedrys Thymus serpyllum Phragmites communis Rosa 138 Edvard Sylvin Tab. l..fynduppgifter frin Sverige fiir gallmyggor. med pavisad ftirekomst pfl-olands alvar. - OA : Olands alvar. OB : 6tanO exkl. alvar. A = publicerad(e) uppgift(er), inget material

Läs mer

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Gruvstadsparken Kiruna 1 (11) Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Sundsvall 2008-10-28 Reviderad 2008-11-03 Projektnamn: Gruvstadsparken Uppdragsnummer: 218629 Tyréns AB Infra Nord Granskad av Andreas

Läs mer

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Datum: 23 maj 2012 Beställare: Tyréns (Kontaktperson: Jonas Petersson) Konsult: Melica (Kontaktperson: Åsa Röstell) Text, foton och

Läs mer

Författare: Maria Pettersson

Författare: Maria Pettersson Rapport December 2001:01 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Författare: Maria Pettersson December 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Utgivningsår: 2009 Mer information

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

Pluggplantor i vattenmiljöer

Pluggplantor i vattenmiljöer 108 pluggplantor Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur vid planteringen. Detta minskar risken för

Läs mer

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2014-10-08 Reviderad 2015-06-07 NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Org.nr: 556541-2532 Upplaga:

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 82 Skandinaviens bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svensk proveniens. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer. Man kan komponera

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun

Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun Naturinventering av detaljplaneområdet för Lilla Tjuvören i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Gräsröjaren bättre än sitt rykte!

Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod har under lång tid setts med oblida ögon av naturvårdare och är oftast förbjudet när det gäller skötseln av värdefulla

Läs mer

Vegetation för vattenmiljöer

Vegetation för vattenmiljöer 106 MAXIPLUGGPLANTOR Unikt och tåligt plantformat pluggplantan är odlad i kokosfiber och har en rotvolym på 1-1,3 liter. Det innebär att ingen jord kan spolas ur. Detta minskar risken för alger i dammen

Läs mer

Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län

Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län Källförteckning Litteratur Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län Ekstam, Urban & Forshed, Nils (1992). Om hävden upphör: kärlväxter

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Målet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen. Botanikdagarna i Dalsland. 292 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013)

Målet för årets botanikdagar var Dalsland. Onsdagen. Botanikdagarna i Dalsland. 292 Svensk Botanisk Tidskrift 107:5 (2013) Både växter och insekter hör till Staffan Kihls favoritområden. Båda intressena tillfredsställdes i rikt mått på Botanikdagarna i Dalsland 27 29 juli. figur 1. Vid Ranneberget växte uddbräken Polystichum

Läs mer

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad.

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Ranunkelväxter Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Blommor oftast med klart färgade kronblad, ofta gula (hylleblad) Smörblomma, Ranunculus acris Violväxter Hjärtlika blad Blomman

Läs mer

ÖVERSIKTLIG INVENTERING AV VEGETATION, FLORA OCH GEOMORFOLOGI I STORÅNS DALGÅNG, I BJÖRKETORPS SOCKEN, HÄRRYDA KOMMUN SAMT FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN

ÖVERSIKTLIG INVENTERING AV VEGETATION, FLORA OCH GEOMORFOLOGI I STORÅNS DALGÅNG, I BJÖRKETORPS SOCKEN, HÄRRYDA KOMMUN SAMT FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN ÖVERSIKTLIG INVENTERING AV VEGETATION, FLORA OCH GEOMORFOLOGI I STORÅNS DALGÅNG, I BJÖRKETORPS SOCKEN, HÄRRYDA KOMMUN SAMT FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN utförd. av Enar Sahlin 1975 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas.

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas. 76 Torräng anlagd med ängsfrö 8 år efter sådd. Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Västerby i Larsmo kommun Mattias Kanckos Oktober 2013 Innehållsförteckning Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland 1.

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

På väg upp mot Kilsbergen i kanten av. Ett blomsterrike på Latorpsplatån

På väg upp mot Kilsbergen i kanten av. Ett blomsterrike på Latorpsplatån Ett blomsterrike på Latorpsplatån Inför ombyggnaden av E18 väster om Örebro fälldes skogen och under några korta månader tog växtligheten fart i en sista blomstring innan sprängsten och asfalt fick täcka

Läs mer

SLUTRARAPPORT ODLING + VATTENHANTERING GRÖNA FASADER VAJERSYSTEM + FÖNSTER. hauschild+siegel Klippern 3 BiodiverCity LÄGENHET RADHUS FÖRKLARINGAR

SLUTRARAPPORT ODLING + VATTENHANTERING GRÖNA FASADER VAJERSYSTEM + FÖNSTER. hauschild+siegel Klippern 3 BiodiverCity LÄGENHET RADHUS FÖRKLARINGAR BET ANT BET ANT ÄNDRINGEN AVSER ÄNDRINGEN AVSER DATUM DAT SLUTRARAPPORT FÖRKLARINGAR ALLA MÅTT I MM OM EJ ANNAT ANGES +00.0 PLUSHÖJD I METER ÖVER H FG +00.0 FÄRDIGT GOLV BRANDCELLSGRÄNS +16.48 +16.63 +16.68

Läs mer

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015)

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) I denna tabell har sammanförts information om de viktigaste finska vilda växterna och växtdelarna

Läs mer

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2010 Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Mål Styrgruppen (Bengt Stridh, Christina Flint Celsing

Läs mer

Ålsätter Ruda holmar

Ålsätter Ruda holmar Ålsätter Ruda holmar Vingåkers kommun NATURVÄRDESBEDÖMNING 1 Linnea Natur och Ekologi Augusti 2015 2 Ärendet I anslutning till Ålsätters fritidshusområde vid östra änden av sjön Kolsnaren i Vingåkers kommun

Läs mer

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Gästrikland Ockelbo 6753107 1549722 Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris (bild finns) 6753334 1549776

Läs mer

ORUST SJÖAR. En försurningsstudie och naturinventering. Lars-Olof Ramnelid

ORUST SJÖAR. En försurningsstudie och naturinventering. Lars-Olof Ramnelid ORUST SJÖAR En försurningsstudie och naturinventering Lars-Olof Ramnelid 1 SAMMANFATTNING Detta arbete innefattar en inventering av Orusts 21 största sjöar ( 0,8 ha) samt fyra stycken hällkar * på öns

Läs mer

Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus

Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus Kattfot Antennaria dioica 2008 Richard Vestin Översiktlig naturinventering av naturområde vid Uttrans sjukhus 2008-02-29 av Richard Vestin

Läs mer

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog Exempel på målbeskrivningsplan En målbeskrivningsplan ska användas som ett stödjande dokument för framtida drift- och underhållsåtgärder. Syftet är att tydliggöra avsikten med planteringarna, att beskriva

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Mattias Kanckos December 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland. Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare

Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland. Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare Innehållsförteckning 3 METSO-handlingsplanen 4 Kalkberg 6 Kalkbergsbranter 8 Kalkhällar

Läs mer

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar. Sidan 74 Sidan 76. Sidan 78

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar. Sidan 74 Sidan 76. Sidan 78 72 Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Ängar kan anläggas på exempelvis torra och

Läs mer

Bingos Botanik 1/2009 V ÄXTKAR TERING I. Juni 2009

Bingos Botanik 1/2009 V ÄXTKAR TERING I. Juni 2009 Bingos Botanik 1/2009 V ÄXTKAR TERING I ÖSTANLID Juni 2009 Inledning Detta är en inventering av växter i Östanlidområdet i Jakobstad (figur 1). Inventeringen är gjord av Birthe Wistbacka (Bingos Botanik),

Läs mer

Bilaga 10. Makrofossilanalys

Bilaga 10. Makrofossilanalys Bilaga 10. Makrofossilanalys Av Håkan Ranheden, UV Makrofossilanalyser Under fältarbetet vid Björkgärdet insamlades makrofossilprover som en del i ett försök att ge en bild av närmiljön och vilka resurser

Läs mer

Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009

Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009 Bedömning av flora och fauna i åtta nyanlagda dagvattendammar i Falkenberg 2009 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metoder... 3 Resultat... 6 Tidigare inventeringar... 6 Dagvattendamm nr 18:2 Torsholm 2...

Läs mer

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3

Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Version 1.00 Projekt 7365 Upprättad 2014-06-24 Översiktlig naturinventering Saltkällans säteri 1:3 Sammanfattning I samband med att detaljplaneprogram för fastigheten Saltkällan 1:3 tas fram har en översiktlig

Läs mer

Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun. Sven Bergqvist, Jan Artursson

Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun. Sven Bergqvist, Jan Artursson Inventering av ädellövskog i Sotenäs kommun Sven Bergqvist, Jan Artursson Naturinventeringar i O-län (1991:8) ISSN: 0280-2538 Produktion: Länsstyrelsen, miljövårdsenheten Text: Sven Bergqvist, Jan Artursson

Läs mer

Kattfoten i Hälsingland

Kattfoten i Hälsingland Kattfot är inte bara knuten till ogödslade ängs- och betesmar ker, utan kan i norra Sverige hittas i en rad olika miljöer i skog och längs vattendrag. figur 1. Kattfot och dvärglum mer. Rörsjön, Ängersjö.

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun

Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun Naturinventering av detaljplaneområdet för Vikarholmen i Larsmo kommun Mattias Kanckos September 2015 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision

Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision 2010-03-21 Exkursioner Under året har utflykter gjorts för gemensam

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun

Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun 2012-09-24 Diarienummer 2011/00367 265 Bilaga 3 1 (11) Skötselplan för naturreservatet Gröna mad i Falköpings kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte...2 2. av området...3 2.1 Uppgifter om naturreservatet...3

Läs mer

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR Vildinsamlade och odlade i Sverige Pratensis AB 1 2 4 3 5 6 3 Välkommen till PRATENSIS! Svenska ängsfröer, ängsplantor och ängsrådgivning En blomsteräng blommar, doftar och lever.

Läs mer

På en fastighet i Bårabygd, drygt halvannan

På en fastighet i Bårabygd, drygt halvannan Effekter av återupptagen hävd på gammal ängsmark i Blekinge I många igenväta ängsmarker har på senare år hävden tagits upp igen. Stefan Lithner ger ett eempel från mellersta Blekinge. TEXT OCH FOTO: STEFAN

Läs mer

Hans Göransson hade redan analyserat

Hans Göransson hade redan analyserat Florans förändring i södra Östergötland 1972 1998 Alf Oredsson och hans medarbetare har inventerat trakten kring Striern i Kindabygden i södra Östergötland med 26 års mellanrum. Många arter har blivit

Läs mer

Naturinventering av detaljplaneområdet för Nedervetil centrum

Naturinventering av detaljplaneområdet för Nedervetil centrum Naturinventering av detaljplaneområdet för Nedervetil centrum Mattias Kanckos September 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Material och metoder 2 3. Allmän beskrivning av området 3 4. Växtlighet

Läs mer

Prästängen. På väg att bli en skog

Prästängen. På väg att bli en skog Prästängen På väg att bli en skog Ann-Louise Andersson Lunds universitet Kandidatarbete biologi Hösten 2012 Innehållsförteckning ABSTRACT... 3 INTRODUKTION... 4 HISTORISK MARKANVÄNDNING... 5 METODIK...

Läs mer

NATURSTIGEN PÅ HASSELUDDEN. Välkommen till Hasseludden!

NATURSTIGEN PÅ HASSELUDDEN. Välkommen till Hasseludden! NATURSTIGEN PÅ HASSELUDDEN Välkommen till Hasseludden! Hasseludden är en av de finaste lundarna i Lojoregionen. Sitt namn har den fått av de hasselbuskar (Corylus avellana) som växer på olika håll på udden.

Läs mer

Vattenväxter i skånska sjöar

Vattenväxter i skånska sjöar Vattenväxter i skånska sjöar En jämförelse mellan 1970-talet och 2002 Miljöövervakning, Mljöenheten Skåne i utveckling 2003:31 Håkan Sandsten ISSN 1402-3393 Vattenväxter i skånska sjöar En jämförelse

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Inventering av strandängar vid östra Roxen

Inventering av strandängar vid östra Roxen N A T U R I LINKÖPING 2010:3 Inventering av strandängar vid östra Roxen Foto: Jan Karlsson Förord Strandängen är en mycket värdefull naturtyp, som kan hysa ett rikt växt- och djurliv. Speciellt tänker

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby

Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby Lars-Erik Nilsson, Borlänge Håvbergets by i sydöstra Vansbro k:n och som hör till Nås östra finnmark, ligger på berget Håvbergets sydsluttning 8 km sydost

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Slåtterängens betydelse för hotade dagfjärilar i Sverige

Slåtterängens betydelse för hotade dagfjärilar i Sverige 1 Beteckning: Institutionen för Matematik, Natur- och Datavetenskap Slåtterängens betydelse för hotade dagfjärilar i Sverige Sara Larsson December 2008 Examensarbete, 10p, B Biologi med inriktning mot

Läs mer

NATURVÄRDESINVENTERING 2015

NATURVÄRDESINVENTERING 2015 NATURVÄRDESINVENTERING 2015 Naturriddarna HB Uppdrag På uppdrag av Sweco AB, Bangårdsgatan 2, Box 553, 831 27 Östersund, utförde Naturriddarna HB en naturvärdesinventering av Vakthögen belägen nordväst

Läs mer

BOKSKOGAR I SÖDRA ÄLVSBORGS LÄN

BOKSKOGAR I SÖDRA ÄLVSBORGS LÄN BOKSKOGAR I SÖDRA ÄLVSBORGS LÄN NILS-OVE HILLDÉN 1973 INNEHÅLL 1. Undersökningens uppläggning och metodik. 2. Bokens förekomst i Sverige och dess betydelse för urskiljandet av vegetationsregioner. 3. Utbredning

Läs mer

VEGETATIONEN PÅ KRÅKEBOBERG VID ULRICEHAMN MED SKÖTSELSYNPUNKTER OCH FÖRSLAG TILL RESERVATSAVGRÄNSNING

VEGETATIONEN PÅ KRÅKEBOBERG VID ULRICEHAMN MED SKÖTSELSYNPUNKTER OCH FÖRSLAG TILL RESERVATSAVGRÄNSNING VEGETATIONEN PÅ KRÅKEBOBERG VID ULRICEHAMN MED SKÖTSELSYNPUNKTER OCH FÖRSLAG TILL RESERVATSAVGRÄNSNING GÖRAN WALLIN INNEHÅLL sid. 1. Inledning 1 2. Allmän beskrivning av undersökningsområdet 3 3. Metodik

Läs mer

Ädellöv. Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011. Rapport 2014:6

Ädellöv. Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011. Rapport 2014:6 Ädellöv Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011 Rapport 2014:6 Inventering av ädellövskog i Göteborgs kommun 2011 Park och naturförvaltningen maj 2014 Rapport, sammanställning och kartproduktion:

Läs mer

Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014

Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014 Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014 Marcus Lewin, Uppsala Universitet Campus Gotland. marlev03@student.hgo.se Foto: Jimmy Holpers Bakgrund Detta är ett resultat av en inventering av kärlväxtfloran

Läs mer

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G FÖRFATTARNAS FÖRORD 1. INLEDNING 1.1. Uppdraget 1.2. Arbetsmetodik 2. ÖAR INOM DJURÖARKIPELAGEN 3. TOPOGRAFI 3.1. Allmänt 3.2. Nivåförändring 3.3. Sjöbotten 4.

Läs mer

Några gamla ängsprovytor från Säterdalssystemet

Några gamla ängsprovytor från Säterdalssystemet Några gamla ängsprovytor från Säterdalssystemet Professor Hugo Sjörs, Uppsala Under åren 1948 och 1950 bedrev min hustru Gunnel Sjörs och jag en mindre undersökning av älvbacks- och ravinområden i St.

Läs mer

lönn röllika nysört desmeknopp kirskål vildpersilja krypven rödven vårtåtel svalting klibbal kärrkavle ängskavle oxtunga vitsippa gulsippa strätta

lönn röllika nysört desmeknopp kirskål vildpersilja krypven rödven vårtåtel svalting klibbal kärrkavle ängskavle oxtunga vitsippa gulsippa strätta Latinskt namn Acer platanoides Acer pseudoplatanus Achillea millefolium Achillea ptarmica Adoxa moschatellina Aegopodium podagraria Aethusa cynapium Agroistis stolonifera Agrostis capillaris Aira praecox

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen,

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen, Trädinventering & okulär besiktning Brandstegen Midsommarkransen, 2015-03-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se 2 av

Läs mer

VÄTTLEFJÄLL. Natur och Kulturminnen

VÄTTLEFJÄLL. Natur och Kulturminnen VÄTTLEFJÄLL Natur och Kulturminnen VÄTTLEFJÄLL - Göteborgs kommun Del 1 och 2 Natur och kulturminnesinventering MATS ERIKSSON TOMAS HALLINGBÄCK STINA ANDERSSON GUDRUN LÖNNROTH LARS OLOF LÖÖF SIBYLLA PÅLSAND-NORDIN

Läs mer

INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG

INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG INVENTERING AV ÄDELLÖVSKOG Kungälvs kommun Dan Ehrencrona, Mats Wedel 1990 ii Naturinventeringar i O-län (1990:1) ISSN 0280-2538 Produktion: Länsstyrelsen, miljövårdsenheten Fältarbete: Mats Wedel, Dan

Läs mer

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog

Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Eolus Vind AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog Örnborg Kyrkander Biologi och Miljö AB Naturvärdesbedömning Rångedala / Falskog sida 2 Naturvärdesbedömning För att kunna avgöra vilka områden i en

Läs mer

Ängar och Träkultur i Rumänien. Resa i sydöstra Karpaterna Roger Svensson, Mårten Aronsson, Kristina Norderup

Ängar och Träkultur i Rumänien. Resa i sydöstra Karpaterna Roger Svensson, Mårten Aronsson, Kristina Norderup Ängar och Träkultur i Rumänien Resa i sydöstra Karpaterna Roger Svensson, Mårten Aronsson, Kristina Norderup Fotografi, text och copyright: författarna Layout: Norderup Naturbyrå E-postadresser: roger.svensson@cbm.slu.se

Läs mer

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga Organismvärlden/Växtriket Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga växter - Gömfröiga växter *

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Växter för vattenmiljöer

Växter för vattenmiljöer 96 Strandmatta: Färdiga mattor med vattenvegetation odlade i en stark kokosstomme. Finns i flera storlekar och artblandningar. Strandrulle: Starka rullar av kokosfiber som förodlats med vattenvegetation.

Läs mer

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper

Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stensmyran och Davidbromyran/Pålsmyran i Skademark, Örnsköldsviks kommun - översiktlig inventering och bedömning av myr- och vegetationstyper Stigsjö GeoBio Stefan Grundström Jag har besökt myrarna vid

Läs mer

Sedan några år tillbaka pågår uppbyggnaden

Sedan några år tillbaka pågår uppbyggnaden Vårtecken i samhällets tjänst Naturens kalender förändras i takt med att klimatet förändras. Växtsäsongen förlängs och tiden för blomning och fruktmognad förskjuts. Detta påverkar i sin tur växternas tillväxt,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning. Metod och källkritik. Bilaga 5

Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning. Metod och källkritik. Bilaga 5 Bilaga 5 Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning Den arkeologiska undersökningen av kvarteret Lyckan genomfördes integrerat med en geologisk och arkeobotanisk undersökning redan i fält. Från kvartärgeologiskt

Läs mer

Naturinventering av Risöhäll detaljplaneområde i Larsmo

Naturinventering av Risöhäll detaljplaneområde i Larsmo Bilaga 3 Naturinventering av Risöhäll detaljplaneområde i Larsmo Mattias Kanckos Juni 2012 Innehållsförteckning Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 1. Inledning 2

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa Maria Nilsson 2015-05-27 MKBs gröna tak Totalt 164 tak äldsta ca 15 år -miljöhus, cykelgarage, bostadshus Mycket begr. underhåll över tid -Ca hälften inventerades

Läs mer

Kärlväxter i Lerbäck

Kärlväxter i Lerbäck Kärlväxter i Lerbäck Gunnar Hallin och Karl Gustaf Nilsson Förord Syftet med denna publikation är att redovisa resultatet av många års botaniserande i Lerbäcks socken samt att öka och sprida kunskapen

Läs mer

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng INVENTERING AV FALSTERBO STADSPARK Sommaren 2011 av Stina Höglund Landskapsarkitektspraktikant Bakgrund På uppdrag av Lisa Sundgren Stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun har en inventering tagit plats

Läs mer

TGEFs grönområden på Tynningö Del 1.

TGEFs grönområden på Tynningö Del 1. TGEFs grönområden på Tynningö Del 1. Skogsgruppen utgår från att marken skall skötas med sikte på rekreation och tillgänglighet. Marken får dock inte lämnas att sköta sig själv, vilket skulle leda till

Läs mer

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö Bilaga Sammanställning av samtliga kolprov, 1. Ua 5374. Ua 5375 3. Ua 5376 4. Ua 5377 5. Ua 5655 6. Ua 5836 7. Ua 5837 8. Ua 5838 9. Ua 5839 10. Ua 5840 11. Ua 5841 UA. nr A-nr Rut-id Fynd nr Anläggning,

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering av del av planområde för DP 1049 - Skyttevägen i Tierps Köping Bilaga 2 Naturvärdesobjekt 1 Beställare: Tierps kommun Kontaktperson: Lisa Björk, kommunarkitekt

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer