Gräsröjaren bättre än sitt rykte!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gräsröjaren bättre än sitt rykte!"

Transkript

1 Gräsröjaren bättre än sitt rykte! Att använda gräsröjare med plastlina som slåttermetod har under lång tid setts med oblida ögon av naturvårdare och är oftast förbjudet när det gäller skötseln av värdefulla marker. Men det har gjorts få undersökningar av metodens faktiska effekter på floran. Här presenteras en studie som kanske kan nyansera synen på gräsröjaren. ROGER SVENSSON, AINA PIHLGREN & JÖRGEN WISSMAN D e naturliga fodermarkerna (slåtter- och betesmarker) har minskat drastiskt i Sverige. I synnerhet gäller detta slåttermarkerna, som har varit ett av de dominerande markslagen i jordbrukslandskapet, men som nästan helt försvunnit under de senaste drygt hundra åren. Slåttermarkerna är både artrika och arttäta. Höga arttätheter har noterats bland annat från en löväng i Estland med upp till 63 kärlväxtarter på en kvadratmeter, 42 arter på en centimeters-ruta och 25 arter på cm (Kull & Zobel 1991). Men för att artrikedomen och naturvärdena ska bibehållas måste markerna hävdas på rätt sätt. Detta gjordes traditionellt genom ett tungt och arbetskrävande arbete med slåtter i juli, hässjning eller torkning på slag av höet, insamling och transport av höet till lador eller gården. Därtill krävdes annan skötsel som fagning på våren och eventuell lövskörd på hösten. Efter- Figur 1. Slåtterbalken som Kenneth Strand hanterar är en knivslåttermaskin med skärande klinga som efterliknar lieslåtter på ett bra sätt. Stubbhöjden blir mer exakt jämfört med lie då den styrs av medar som ger cirka 5 cm stubbhöjd (varierar förstås med ojämnheter i marken). Denna behandling utgör kontrollen där man inte förväntar sig några förändringar i floran på grund av skötseln. Bilden till höger visar i förgrunden en av ytorna med hård gräsröjarskötsel. Man ser hur plastlinan har piskat ner i markytan och det syns gammal förna och brun mossa. Foto: Roger Svensson. The knife mower (left) cuts the grass in a similar way to the traditional scythe. These are the control plots, where no vegetation changes due to the management regime are expected. In the foreground in the right SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009) 187

2 SVENSSON m.fl. Figur 2. Skillnaden är tydlig mellan behandlingen med normal gräsröjarskötsel till vänster på bilden, där man lämnar en stubbhöjd på cirka 5 cm, och hård till höger, där linan får följa markytan. Det slagna materialet är ännu inte bortforslat. Foto: Roger Svensson. There is a obvious difference between the plot with normal grass trimmer management, with about 5 cm cutting height to the left, compared to hard grass trimmer management, with about zero cm cutting height to the right. The cut material has not yet been removed. som det traditionella arbetet med slåttermarkerna är så arbetskrävande, konkurrerades dessa marker snabbt ut av vallodling på åkermark, som kunde bedrivas mer rationellt och gav avsevärt högre avkastning. Ängarna övergick då huvudsakligen till åker eller betesmark. Under lång tid har antalet jordbruksföretag, liksom antalet betesdjur, minskat i Sverige. Dessutom blir driften hela tiden alltmer effektiv och intensiv. Det leder till svårigheter med att långsiktigt hävda våra slåtter- och betesmarker med sin stora biologiska mångfald. Därför är det intressant att finna möjliga alternativ till den traditionella driften. Alltsedan järnåldern är lieslåtter det traditionella sättet att skörda foder. Idag finns det andra effektiva maskiner, till exempel gräsröjare med roterande plastlina som passar för mer ojämna marker. Gräsröjaren sliter dock av vegetationen och lämnar större sårytor på växterna än vid användning av skärande redskap som lie eller slåtterbalk. Den sönderdelar också växterna vil188 ket gör att en större mängd biomassa blir kvar på marken och bildar förna jämfört med skärande redskap. I de flesta skrifter om gräsmarker nämns att gräsröjaren har stora negativa effekter på floran och att den kan ha sitt berättigande endast i en restaureringsfas (t.ex. Ekstam m.fl. 1988). Men det finns få vetenskapliga undersökningar om gräsröjarens effekt på floran (Gustafsson 1987). Syftet med detta fältförsök är att studera effekterna på floran av slåtter med gräsröjare jämfört med slåtterbalk samt att kunna ge konkreta råd angående skötseln av slåtter- och betesmarker. Försök i Sättra ängar Försöket lades ut i naturreservatet Sättra ängar i Ödeshögs kommun i Östergötland i samarbete med länsstyrelsen i Linköping (Dan Nilsson och Kenneth Strand). Sättra ängar valdes eftersom de är artrika marker som sköts med slåtter. Försöket lades ut 2001 och floran inventerades (Calluna AB) samt 2008 (Lisel Hamring). Inventeringen skedde en gång per år i juli. Med varierande årsmån kan det innebära att exempelvis vårväxter som vitsippa är olika framträdande under olika år. Försöksuppläggning Försöket omfattade tre behandlingar: 1) Slåtter i juli med slåtterbalk, ca 5 cm stubbhöjd, följt av efterbete. Detta är den normala skötseln i området. 2) Normal gräsröjarslåtter i juli, ca 5 cm stubbhöjd, följt av efterbete. 3) Hård gräsröjarslåtter i juli, ca 0 cm stubbhöjd, följt av efterbete. De tre behandlingarna studerades i fem ytor vardera på 4 2 m, alltså totalt 15 försöksytor. I var och en av de 15 försöksytorna lades 40 smårutor (10 10 cm) ut i ett regelbundet mönster, där floran inventerades med närvaroanalys (förekomst av rotade kärlväxter). Detta gav ett frekvensvärde för varje art som sedan analyserades. Då det fanns vissa problem att artbestämma små blad av starrarter har värdena för dessa slagits samman i tabell 2. Eftersom det var få frukter på starrarterna 2008 kunde inte backstarr säkert bestämmas, därav frågetecknen i tabell 1. SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009)

3 GRÄSRÖJARE Resultat efter sju års behandling Totalt noterades 89 kärlväxter i smårutorna, se tabell 1. Ungefär hälften av artstocken återfinns i tabell 2 där arter med låga frekvenser (upp till 5 %) har tagits bort. I denna tabell presenteras det procentuella medelvärdet för de vanligare arterna i de tre behandlingarna under sex år. Varje värde baseras således på inventering av 200 smårutor. Inget entydigt generellt mönster Det är svårt att se några tydliga mönster hos de ingående arterna i tabell 2. Som en hjälp har trender under minst fyra år färgmarkerats. Men man får inte bara se till dessa trender, utan måste se till helheten, till exempel gökärt som minskade under fem år i två behandlingar, men återhämtade sig Med de använda kriterierna för trendmarkering är det fler arter med negativa trender än positiva. Det är ofta ganska stora skillnader mellan de olika behandlingarna och även inom en behandling är fluktuationerna relativt stora. Tittar man på siffrorna bakom medelvärdena finns det även där relativt stora variationer. Inkluderar man även arter med låga frekvenser så förändras inte bilden. Även när man visuellt betraktade försöksytorna i fält var det svårt att se några tydliga skillnader och gränser mellan de olika behandlingarna. Däremot är naturligtvis inte vegetationen helt enhetlig över hela försöksområdet, vilket innebär att vissa arter, till exempel svinrot, är vanligare i vissa delar. Effekten av behandlingarna på artsammansättningen testades också statistiskt med multivariat analys (ter Braak & Šmilauer 2002), men inga säkra skillnader kunde påvisas. Några tydligare artförändringar Svartkämpar minskade genomgående. Rödven och vårbrodd minskade i alla tre behandlingarna under några år, men återhämtade sig de senaste åren, inte minst i hård behandling med gräsröjare. Ängshavre minskade de tre senaste åren med hård gräsröjare. Ängsskallra minskade i princip i alla tre behandlingarna. Men den är en ettårig art som naturligt kan uppvisa stora populationssvängningar mellan åren. Ärenpris verkar ha minskat med hård gräsröjare medan prästkrage uppvisar en viss ökning i den behandlingen. Gråfibbla ligger på relativt oförändrad nivå i de tre behandlingarna, men på en lägre nivå med hård gräsröjare. Daggkåpa ligger relativt stabilt med slåtterbalk och normal gräsröjare, men ökade med hård gräsröjare. Några arter med högre frekvens och relativt stabil förekomst är liljekonvalj, fårsvingel, knippfryle, blodrot och svinrot. Stor artomsättning i liten skala Studerar man enskilda smårutor över tiden, så är skillnaden i artantal mellan åren relativt stor. Av de 600 smårutorna är det bara ett femtontal där artantalet inte ändras mer än tre enheter. Det är inte ovanligt att artantalet halveras eller fördubblas mellan enskilda år. På denna decimeterskala i vegetationen råder det således en stor dynamik. Det finns flera andra undersökningar som har noterat ganska stor artdynamik i små ytor. Van der Maarel & Sykes (1993) noterar avsevärd variation i smårutor på Öland och man föreslår att många arter kan förekomma i princip var som helst inom den homogena växtmiljön, vilket man kallar the carousel model. Stor omsättning, både av arter och mellan år, noteras från öländska studier också av Rusch & van der Maarel (1992) liksom av van der Maarel & Sykes (1997). Från artrika gräsmarker i Tjeckien noteras en liten förändring i rutor på 0,5 0,5 meter medan smårutor på 3,3 3,3 cm uppvisar mycket stor dynamik (Herben m.fl. 1993a, b). Studerar man floran i små rutor får man således räkna med en relativt stor omsättning av arter mellan åren som det normala. Detta försvårar förstås när man söker hitta eventuella långsiktiga trender. I tabell 1 visas artförekomsten i de olika behandlingarna år 2001 och Här framgår vilka arter som hittats i de olika behandlingarna, artantalet liksom vilka arter som försvunnit respektive är nytillkomna. Artantalet varierar mellan ungefär 50 och 60 arter. Antalet ökade med slåtterbalk och minskade med gräsröjare, SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009) 189

4 SVENSSON m.fl. Tabell 1. Totalartlista över noterade kärlväxter med förekomsten 2001 och 2008 noterad för de tre behandlingarna (89 arter). SB: Slåtterbalk; GN: Gräsröjare med normal slåtterhöjd (ca 5 cm); GH: Gräsröjare med slåtter i markytan. De arter som är med i tabell 2 (frekvens högre än 5 %) är markerade i fetstil (43 arter). Arter med förekomst i bara 1 3 smårutor är gråmarkerade. Försvunna arter med förekomst i fler än 3 smårutor är gulmarkerade. Nytillkomna arter med förekomst i fler än 3 smårutor är blåmarkerade. Vascular plants noted in 2001 and 2008 for three treatments: SB, knife mower (the customary management); GN, grass trimmer normal (cutting height ca 5 cm); GH, grass trimmer hard (cutting height ca 0 cm). SB-01 SB-08 GN-01 GN-08 GH-01 GH-08 Achillea millefolium (röllika) Agrostis canina (brunven) A. capillaris (rödven) Ajuga pyramidalis (blåsuga) Alchemilla sp. (daggkåpa) Anemone nemorosa (vitsippa) Antennaria dioica (kattfot) Anthoxanthum odoratum (vårbrodd) Betula pendula (vårtbjörk) B. pubescens (glasbjörk) 1 1 Bistorta vivipara (ormrot) 1 1 Briza media (darrgräs) Campanula persicifolia (stor blåklocka) C. rotundifolia (blåklocka) Carex ericetorum (backstarr) 1? 1? 1? C. montana (lundstarr) C. ovalis (harstarr) C. pallescens (blekstarr) C. pilulifera (pillerstarr) 1 Cerastium fontanum (hönsarv) Convallaria majalis (liljekonvalj) Corylus avellana (hassel) Crepis praemorsa (klasefibbla) 1 Cynosurus cristatus (kamäxing) 1 Dactylis glomerata (hundäxing) Dactylorhiza maculata (Jungfru Marie nycklar) Danthonia decumbens (knägräs) Deschampsia cespitosa (tuvtåtel) D. flexuosa (kruståtel) Festuca ovina (fårsvingel) F. pratensis (ängssvingel) 1 F. rubra (rödsvingel) Fragaria vesca (smultron) Galium boreale (vitmåra) G. verum (gulmåra) 1 Geranium sylvaticum (midsommarblomster) Helictotrichon pratense (ängshavre) H. pubescens (luddhavre) H. sect. Hieracium (skogsfibbla) H. sect. Tridentata (styvfibbla) H. sect. Vulgata (hagfibbla) Hypericum maculatum (fyrkantig johannesört) H. perforatum (äkta johannesört) Hypochoeris maculata (slåtterfibbla) 1 Knautia arvensis (åkervädd) Lathyrus linifolius (gökärt) L. pratensis (gulvial) Leontodon autumnalis (höstfibbla) 1 L. hispidus (sommarfibbla) SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009)

5 SB-01 SB-08 GN-01 GN-08 GH-01 GH-08 Leucanthemum vulgare (prästkrage) Lotus corniculatus (käringtand) Luzula campestris (knippfryle) L. multiflorum (ängsfryle) L. pilosa (vårfryle) Melampyrum pratense (ängskovall) M. sylvaticum (skogskovall) Nardus stricta (stagg) Phleum pratense (timotej) Pilosella lactucella (revfibbla) 1 1 P. officinarum (gråfibbla) Plantago lanceolata (svartkämpar) Platanthera bifolia (nattviol) 1 P. chlorantha (grönvit nattviol) 1 Poa annua (vitgröe) P. pratensis (ängsgröe) Polygala vulgaris (jungfrulin) Populus tremula (asp) 1 Potentilla erecta (blodrot) Prunella vulgaris (brunört) Quercus robur (ek) Ranunculus acris (smörblomma) R. auricomus (majsmörblomma) 1 R. repens (revsmörblomma) 1 Rhinanthus minor (ängsskallra) Rumex acetosa (ängssyra) Scorzonera humilis (svinrot) Sorbus aucuparia (rönn) 1 Stellaria graminea (grässtjärnblomma) Succisa pratensis (ängsvädd) Taraxacum sect. Ruderalia (ogräsmaskros) Trifolium medium (skogsklöver) T. pratense (rödklöver) T. repens (vitklöver) Trollius europaeus (smörbollar) Veronica chamaedrys (teveronika) V. officinalis (ärenpris) Vicia sepium (häckvicker) 1 1 Viola canina (ängsviol) V. riviniana (skogsviol) Summa: särskilt med normal gräsröjare. Men för att kunna värdera försvunna respektive nytillkomna arter behöver man även ta hänsyn till mängden av arterna, det vill säga antalet smårutor med förekomst. I tabellen har arter med förekomst i 1 3 smårutor gråmarkerats. Bland arterna med större förekomst har de försvunna gulmarkerats medan de nytillkomna blåmarkerats. Räknar man bort arterna med få förekomster blir skillnaden i artantal mellan åren obetydlig och de tre behandlingarna hamnar på ungefär samma artantal. Diskussion Att notera förekomst av arter inom en ruta är en objektiv metod, jämfört exempelvis med att bedöma täckningsgrad. Hur stora smårutor man ska använda beror på hur arttät vegetation man studerar och egentligen bör man kalibrera rutstorleken för varje enskilt inventeringstillfälle. Har man för små rutor kanske man inte hittar en enda art i rutan och är rutan mycket stor kanske man hittar alla förekommande arter i det aktuella området. Det ger en dålig spridning av arternas frekvensvärden. Är en decimeterruta en SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009) 191

6 SVENSSON m.fl. Tabell 2. Förekomst av de 47 vanligaste arterna (frekvens över 5 %) i de tre behandlingarna och Medelvärden i procent av fem upprepningar (n = 200). Ökning eller minskning under minst fyra år, med större förändring än 25 % (räknat från högsta värdet) är markerade med gult för minskande och blått för ökande. Angränsande värden som skiljer sig med någon enstaka procent tas även med. Mean presence (%) of the most common species in in meadow plots subjected to three treatments: from left to right, knife mower, grass trimmer normal and grass trimmer hard. Slåtterbalk Gräsröjare, normal Gräsröjare, hård Achillea millefolium (röllika) Agrostis capillaris (rödven) Ajuga pyramidalis (blåsuga) Alchemilla sp. (daggkåpa) Anemone nemorosa (vitsippa) Anthoxanthum odoratum (vårbrodd) Briza media (darrgräs) Campanula persicifolia (stor blåklocka) C. rotundifolia (blåklocka) Carex sp. (starr) Convallaria majalis (liljekonvalj) Danthonia decumbens (knägräs) Festuca ovina (fårsvingel) F. rubra (rödsvingel) Galium boreale (vitmåra) Geranium sylvaticum (midsommarblomster) Helictotrichon pratense (ängshavre) Hieracium sp. (hökfibbla) Hieracium sect. Vulgata (hagfibbla) Hypericum maculatum (fyrkantig johannesört) Lathyrus linifolius (gökärt) Leucanthemum vulgare (prästkrage) Lotus corniculatus (käringtand) Luzula campestris (knippfryle) L. pilosa (vårfryle) Melampyrum pratense (ängskovall) M. sylvaticum (skogskovall) Pilosella officinarum (gråfibbla) Plantago lanceolata (svartkämpar) Poa pratensis (ängsgröe) Polygala vulgaris (jungfrulin) Potentilla erecta (blodrot) Quercus robur (ek) Ranunculus auricomus (majsmörblomma) Rhinanthus minor (ängsskallra) Rumex acetosa (ängssyra) Scorzonera humilis (svinrot) Stellaria graminea (grässtjärnblomma) Trifolium medium (skogsklöver) T. pratense (rödklöver) T. repens (vitklöver) Veronica chamaedrys (teveronika) V. officinalis (ärenpris) Viola canina (ängsviol) ? ? ? V. riviniana (skogsviol) för liten ruta i detta fallet? För att svara på den frågan har vi studerat artantalet i smårutorna 2008, tabell 3. Noterar man uppemot 15 arter per kvadratdecimeter är det en mycket arttät vegetation. I denna studie är det få rutor som når upp till riktigt höga arttätheter, men även få rutor som uppvisar ett lågt artantal. Fördelningen i storleksklasserna är relativt symmetrisk runt 9 arter, med få rutor med färre arter än 6 eller fler 192 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009)

7 GRÄSRÖJARE arter än 15. Detta gör att vi kan förvänta oss att effekter på grund av förändrad hävd skulle kunna upptäckas som en förskjutning av art antalet uppåt eller nedåt. Vi anser därför att den valda rutstorleken är ganska lämplig för denna studie. Att svartkämpar minskade är förvånande då det är en art som brukar tåla mycket störning i form av slåtter, bete eller torka. Att en rosettväxt kan vara känslig för att få centrala delar i rosetten skadade med hård gräsröjare vore inte förvånande, men att den skulle minska även med slåtterbalk verkar osannolikt. På samma sätt skulle man kunna tänka sig att svinrot med sina rosetter vore känslig för hård gräsröjare, men den uppvisar de högsta frekvenserna i just den behandlingen. En förklaring kan vara att det i många fall rör sig om små plantor där dödligheten och därmed omsättningen kan vara hög. Att vedväxter som asp, björk, ek, hassel och rönn inte har någon möjlighet att långsiktigt etablera sig i en slåttermark är ju ganska självklart. Förändringen hos skogskovall och Tabell 3. Antal smårutor med olika artantal i de tre behandlingarna år No. of small squares with different no. of species (4 classes) for the 3 treatments (see Tables 1 & 2). 0 5 Slåtterbalk Gräsröjare, normal Gräsröjare, hård Antal arter ängsviol torde bero på svårigheter med artbestämningen av små exemplar. En annan artefakt gäller vitsippan, där bladen successivt vissnar ner under säsongen, och om de noteras eller inte beror till stor del på årsmånen. Försöker man skilja ut verkliga förändringar från artefakter så skulle minskningen hos skogsfibbla och stagg kanske kunna vara verkliga förändringar. Att plastlinan sönderdelar växterna så att det blir en mängd smådelar kvar är ett av argumenten mot gräsröjare. I det här försöket räfsades det slagna materialet ihop och bars bort. Räfs- Figur 3. Gräsröjaren med sin snabbt roterande plastlina sliter av vegetationen. På fiberrika gräs som hundäxing till vänster blir snitten väldigt fransiga. Hur detta påverkar den enskilda plantans överlevnad har dock inte studerats i denna studie. Många örter har blad som inte är lika fiberrika som gräsen. På den högra bilden ser vi svartkämpar vars blad blivit avklippta av gräsröjarens lina, men där snitten inte blir särskilt fransiga. Foto: Roger Svensson. The grass trimmer with its rotating plastic string tears off the vegetation. In fibre-rich grasses like Dactylis glomerata (left) you get very frayed cuts. Many herbs are softer than the grasses, and hence the cuts, as in Plantago lanceolata (right), are more distinct. SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009) 193

8 SVENSSON m.fl. Figur 4. Nötkreatur sliter av vegetationen eftersom de saknar tänder i överkäken. Men trots det blir snitten förvånansvärt skarpa. Foto: Roger Svensson. Cattle tear off the vegetation, but even so the cuts are relatively distinct. ningen var inte extremt noggrann och det blev en del material kvar. Men dessa små växtdelar får ingen täckande och förnauppbyggande effekt. Vi tror därför att den negativa effekten av det slagna växtmaterialet som blir kvar är närmast försumbar. En måttlig mängd kvarblivet växtmaterial kan nog tvärtom vara positivt för till exempel små groddplantor genom att fördröja upptorkningen efter den drastiska störning som slåttern innebär. Generellt är det svårt att se några tydliga förändringar i floran i de tre behandlingarna. I varje fall står det helt klart att den hårda gräsröjarskötseln inte resulterar i någon tydlig artförlust. Den stora artdynamiken i små inventeringsrutor innebär att det är viktigt att studera floran under ett antal år och inte dra långtgående slutsatser efter kort tid. Eftersom studien har pågått under sju år förväntar man sig att kunna påvisa effekter på floran om det funnes påtagliga skillnader i effekt mellan de tre behandlingarna. Det kan naturligtvis finnas skillnader, men i så fall överskuggar andra faktorer eventuella skillnader mellan slåttermetoderna. Studien visar således att det inte går att påvisa några uppenbara negativa effekter på floran med slåtter med gräsröjare, inte ens med en hårdhänt gräsröjarslåtter. Rekommendationer Resultaten i denna studie visar inte på några tydliga negativa floraeffekter med att använda gräsröjare. Men man bör därför inte dra slutsatsen att det är fritt fram att okritiskt använda gräsröjaren i alla lägen. I en slåttermark med kanske flerhundraårig kontinuitet med lieslåtter bör man fortsätta med lieslåtter, av kulturhistoriska skäl liksom av en allmän försiktighetsprincip. Att införa nya metoder innebär alltid en risk för att det sker förändringar, på kort eller lång sikt. Om man däremot står inför faktum att en slåttereller betesmark kommer att växa igen, så är gräsröjaren lämplig om det medför fortsatt skötsel. Men det finns ju flera moment i hävden som är viktiga för arternas långsiktiga överlevnad och som påverkar olika delar av deras livscykel. Om arter ska kunna blomma och sätta frön är tidpunkten för störningen (slåtter eller bete) mycket viktig (Dahlström m.fl. 2008). Det är förstås lika viktigt med gräsröjare som med lie att inte slå för tidigt på säsongen. Synpunkter Det vore värdefullt om denna studie upprepades i andra delar av landet för att få en ökad generaliserbarhet av resultaten. Gräsmarksarternas dynamik bör studeras mera ingående, både i liten och större skala liksom i både kortare och längre tidsperspektiv. Med gräsröjare är man inte enbart hänvisad till att använda plastlina. Det finns även olika typer av klingor som kan vara ett alternativ. Särskilt i hög vegetation kan en klinga vara effektiv och den lämnar färre sönderslagna smådelar av vegetationen. Klingan är särskilt effektiv när det gäller att få bukt med arter som älgört och nässlor liksom väldigt fiberrika arter som skräppor och tistlar som plastlinan knappt rår på. Men detta är arter som förhoppningsvis inte är särskilt allmänna i våra slåttermarker. I en glesare gräsvegetation fungerar dock inte klingan särskilt bra. När det gäller effektiviteten mellan gräsröjare och lie så är inte lien så ineffektiv som man kanske tror. Att slå gräs med plastlina går tungt och i tät vegetation blir inte avverkningen särskilt snabb. Att slå gräs med en välslipad lie med ett 194 SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009)

9 GRÄSRÖJARE bra orv är en mycket trevlig sysselsättning, man får god motion, man bevarar en gammal hävdtradition och man smutsar inte ner miljön med buller och avgaser. Försöket finansierades av länsstyrelsen i Linköping, Inst. för naturvårdsbiologi vid SLU, Jordbruksverket samt Naturvårdsverket. Citerad litteratur Braak, C. J. F. ter & Šmilauer, P CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user s guide. Microcomputer Power, Ithaca, NY. Dahlström, A., Lennartsson, T., Wissman, J. & Frycklund, I Biodiversity and traditional land use in south-central Sweden: the significance of timing of management. Environment and history 14: Ekstam, U., Aronsson, M. & Forshed, N Ängar. LT, Stockholm. Gustafsson, J.-E Ekesås - Försök med etablering av grässvål och olika slåttermetoders effekt på floran. Rapport, Riksantikvarieämbetet. Herben, T. m.fl. 1993a. Small-scale spatial dynamics of plant species in a grassland community over six years. J. Veg. Sci. 4: Herben, T. m.fl. 1993b. Small-scale variability as a mechanism for large-scale stability in mountain grasslands. J. Veg. Sci. 4: Kull, K. & Zobel, M High species richness in an Estonian wooded meadow. J. Veg. Sci. 2: Maarel, E. van der & Sykes, M Small-scale plant species turnover in a limestone grassland: the carousel model and some comments on the niche concept. J. Veg. Sci. 4: Maarel, E. van der & Sykes, M Rates of smallscale species mobility in alvar limestone grassland. J. Veg. Sci. 8: Rusch, G. & van der Maarel, E Species turnover and seedling recruitment in limestone grasslands. Oikos 63: ABSTRACT Svensson, R., Pihlgren, A. & Wissman, J Gräsröjaren bättre än sitt rykte! [The grass trimmer better than its reputation. Svensk Bot. Tidskr. 103: Uppsala. ISSNSN X. The floristic effects of the grass trimmer were studied in a species-rich meadow, Sättra ängar, in Östergötland, SE Sweden. The grass trimmer is often said to have a negative effect on the flora, but there are few scientific studies to support this view. A seven-year field experiment comparing the effects of knife mower and grass trimmer was carried out where vascular plant presence was followed in 10 by 10-cm squares. There were few overall species losses or additions during the study period, but considerable between-year variation in the small squares. Besides this variation, however, no significant trends could be seen. Our main conclusion is that the grass trimmer does not have any obvious negative effects on the flora. But there still might be good reasons for keeping traditional methods, as the scythe, to manage grasslands. Roger Svensson arbetar med olika floravårdsfrågor med anknytning till odlingslandskapet. Adress: Centrum för biologisk mångfald, Box 7007, Uppsala E-post: cbm.slu.se Aina Pihlgren forskar på skötsel av naturbetesmarker och hur träd och buskar samt olika betestryck påverkar växters förekomst och reproduktion. Adress: ArtDatabanken, Box 7007, Uppsala E-post: Jörgen Wissmans forskning handlar om naturbetesmarker och berör allt från pollinationsekologi till frågor om biologisk mångfald och landskapshistoria. Adress: Centrum för biologisk mångfald, Box 7007, Uppsala E-post: SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT 103:3 4 (2009) 195