Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013"

Transkript

1 Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013

2 Följande dokument utgör för den inventering som gjordes på Vallentuna kyrkogård mellan juli och oktober 2013 som ett led i arbetet för att gynna den biologiska mångfalden och miljöcertifieringsarbetet genom att tillföra dokumenterad information om de organismer som påträffas i dessa områden. Informationen skall då kunna fungera för att upplysa besökare på kyrkogårdarna om växter och djur som kan påträffas däri samt i anslutning till dessa och därmed även bidra till en ökad positiv upplevelse. Dessutom kan den erhållna informationen fungera som ett underlag för en eventuell skötselplan eller i övrigt för samarbete med aktörer/intressenter som arbetar med miljö/naturfrågor (t.ex. naturskydds-, botaniska föreningar och dylikt). Inventeringen som har gjorts innefattar följande grupper: Kärlväxter, dagfjärilar, lavar samt mer sporadiska observationer (eventuellt rapporteringar från andra personer) av andra levande arter/grupper, dock i väldig liten omfattning. Gräs samt halvgräs har endast fotodokumenterats till en viss omfattning men på grund av tidsåtgången som det tar för en ordentlig artbestämning utan tidigare erfarenhet, kunde en ordentlig inventering inte göras. För lavarna gjordes endast en översiktlig inventering över arter som kunde hittas på kyrkogårdarna då många arter är svåra att identifiera utan rätt kunskap och utrustning. Lavar är organismer som består av en symbios (samlevnad/samarbete) mellan en svampkomponent, och oftast, en algkomponent. Detta samarbete är bräckligt och känsligt för förändringar i omgivningen och lavar är därför många gånger användbara som signalarter för att kunna upptäcka eller peka på förändringar i ett område eller urskilja områden som kan vara intressanta ur ett bevarandesyfte och därmed kändes lavar som en grupp som kunde vara intressant att inventera på kyrkogårdarna, speciellt då kyrkogårdar utgör speciella habitat för vissa organismgrupper. På grund inventeringens sena start, finns inte vårväxterna representerade i denna sammanställning och vissa tidiga fjärilsarter kan också ha missats. Bara ett fåtal planterade buskar inkluderades i inventeringen. Metod Inventeringen av samtliga grupper har varit av kvalitativ karaktär där förekomst av arterna för varje område varit det som prioriterats. Vallentuna kyrkogård delades in i olika områden, angivna med nummer (Bilaga 1), och ytterligare i mindre delområden, vilka tilldelades med bokstäver (Bilaga 2). Inventeringsområdena har låtits växa mer eller mindre fritt under en del av tillväxtperioden och inventeringen har därmed varit koncentrerad framför allt på dessa områden. När det gäller kärlväxterna har detta gjorts allteftersom de olika arterna blommat för att lättare och mer korrekt kunna artbestämma dem. Vidare har även inventering av träd på kyrkogårdarna gjorts där olika parametrar (separat excel-fil) mäts för att ge en något mer detaljerad bild över de träd som finns på kyrkogårdarna samt deras status. För Vallentuna kyrkogård kommer den ovannämnda excelfilen endast att ha detaljerad information för de träd som har en diameter

3 >64 cm. Den mätmetod som användes för att bestämma diametern på de träd som överstiger ovannämnda mått, var den s.k. Biltmore stick-metoden som är i grova drag användandet av måttsticka eller i detta fall tumstock. Metoden är inte den mest nogranna men ger ändå en tillräcklig bra bild av trädets storlek och är tidseffektiv. Mer noggranna mått och övrig information om större träd, där bland annat de större träden i Vallentuna ingår, finns i trädportalen.se. Identifering av dagfjärilar skedde direkt där de påträffades och vid behov med hjälp av fotodokumentation. Lavar har inventerats under hösten när förhållandena varit mer gynnsamma i och med den ökade luftfuktigheten och framförallt på de större träden innanför kyrkogårdsområdet. Lavinventering var mer generell med syfte på att ge en inblick över de vanligaste arterna som kunde påträffas på kyrkogårdarna och är därmed inte en fullständig inventering över alla arter då detta kräver mer tid och erfarenhet för att kunna identifiera alla arter. All material har dokumenterats i form av listor samt även fotodokumenterats för att kunna användas för framtida ändamål av arbetsgivaren. Kompletta listor över identifierade arter återfinns i slutet av dokumentet i form av bilagor. Resultat Tabell 1. Resultat från inventeringen på Vallentuna kyrkogård. Växter, dagfjärilar samt lavar utgör de grupper som prioriterades. Två rödlistade arter påträffades. Antal trädoch buskarter* Antal räknade IDmärkta träd/buskar Antal arter* övriga växter Dagfjärilar Lavar Rödlistade arter (inom alla kategorier) Vallentuna (+-) (Ask, skogsalm) *Vid de tillfällen där växterna inte kunde bestämmas ner till art, räknades de in till släkte men är inkluderade under räkningen i tabellen ovan.

4 Inom kyrkogårdsområdet förekom ett antal olika träd där en del var olika planterade prydnad/trädgårdsträd, bland annat olika arter inom släktet Prunusar och även flera olika aplar som varit svåra att identifiera mer noggrann. De träd- och buskarter som gick att identifiera till art under inventeringen uppkom till 42 olika arter, varav två rödistare (Tabell 1, bilaga 4), och en översiktlig inventering gav 345 stycken träd, inklusive vissa buskar. Antalet är förmodlingen högre men många buskar har inte getts ID-nummer och andra ingår i häckar. Av de övriga växter som inventerades kunde 103 arter identifieras under perioden juliseptember 2013 (Tabell 1, bilaga 4). Några arter som kunde hittas och som inte påträffades under förra årets inventering på Markim, Orkesta och Frösunda kyrkogårdar men som ändå är vanliga var bland annat natt och dag (figur 1a) samt gulsporre (figur 1b). De arter som hittades på respektive område samt delområde finns på listorna i bilaga 3 och det totala antal arter på hela kyrkogården finns i alfabetisk ordning listade på bilaga 4. Inom dagfjärilar hittades 7 olika (vanliga) arter (bilaga 5) där påfågelöga (figur 1c) var den arten som var mest anseelig under inventeringstillfället. a) b) c) Figur 1. Några av de arter som påträffades under inventeringen och som var anseeliga; natt och dag (1a), gulsporre (1b) samt dagfjärilen påfågelöga (1c). Inventeringen av lavar skedde till största del på de några av de större träden. Totalt kunde 22 allmäna arter hittas (Tabell 1, bilaga 5). Brosklav samt vägglav (Figur 2a och b) är två vanliga lavar som hittades på Vallentuna kyrkogård men även kyrkogårdslav (Figur 2c) kunde hittas. Alla tre arter gynnas av damm då de verkar kunna förse sig med näringsämnen från dammet och gynnas därför av områden nära grusgångar eller grusvägar och finns därför på rikbarksträd, till exempel ek,alm, lönn, i anslutning till dessa.

5 Figur 2. Vanliga lavar som gynnas utav förhållandena på kyrkogården. Både a) brosklav samt b) vägglav är vanliga inslag på kyrkogårdar men vid man kunde även hitta c) kyrkogårdslav Referenser Mossberg B., Stenberg L Den nya nordiska floran. Bonnier Fakta Moberg R., Holmåsen I Lavar En fälthandbok. Interpublishing AB Söderström B., I. Nordqvist Johansson, Samuelsson J. & J. Nilsson Fältnyckeln Dagfjärilar. National Nyckeln Östberg J., Delshammar T., Fransson A-M. & Nielsen A.B Standard för trädinventering i urban miljö. Område Landskapsutveckling, LTJ-fakulteten Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Andeberg A., Andeberg.A-A Den virtuella floran ( Naturhistoriska riksmuseet Nordenstam J.O., Tönnby I. & Larsson U Digiflora ( Unger M. Lepidoptera (Lepidoptera.se) Artdatabanken - Rödlistan (

6 Bilaga 1 (karta över kyrkogårdsområde med inventeringsområden)

7 Bilaga 2 (karta över inventerade delområden)

8 Bilaga 3 Område 1. a. Brunört ((Prunella vulgaris) även vita exemplar) Gul fetknopp (Sedum acre) Humlelusern (Medicago lupulina) Nejlikrot (Geum urbanum) Penningblad (Lysimachia nummularia) Pioner (Paeonia sp.) Prästkrage (Leucanthemum vulgare) Teveronika (Veronica chamaedrys) Tusensköna (Bellis perennis) Vitklöver (Trifolium repens) b. Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) Grässtjärnblomma (Stellaria graminea) Majveronika (Veronica serpyllifolia) Småsnärjmåra (Galium spurium) Stormåra (Galium album) Vanlig smörblomma (Ranunculus acris) Ärenpris (Veronica officinalis) c. Käringtand (Lotus corniculatus) Prästkrage Röllika (Achillea millefolium) Tusensköna Vanlig smörblomma Vitklöver Åkerförgätmigej (Myosotis arvensis) d.

9 Brunört Kamomill (Matricaria recutica) Majveronika Pion spp. Revfingerört (Potentilla reptans) Vanlig smörblomma e. Gulmåra (Galium verum) Majveronika Svenskmålla (Chenopodium suecicum) Vanlig pilört (Persicaria lapathifolia) Vanlig smörblomma Ängssyra (Rumex acetosa) f. Hallon (även gula exemplar) Hesperis (Hesperis matronalis) Kamomill Kirskål (Aegopodium podagraria) Nejlikrot Pestskråp (Petasites hybridus) Pipdån (Galeopsis tetrahit) Skelört (Chelidonium majus) Skuggnäva (Geranium pyrenaicum) Stormåra Vitplister (Lamium album) Vägmålla (Atriplex patula) g. Backlök (Allium oleraceum)

10 Gulmåra Humlelusern (Medicago lupulina) Hundkäx (Anthriscus sylvestris) Knölklocka (Campanula rapunculoides) Krusbär (Ribes uva-crispa) Krusskräppa (Rumex crispus) Lungrot (Chenopodium bonus-henricus) Nejlikrot Sibirisk fetblad (Phedimus hybridus) Skelört Skuggnäva Stormåra Såpnejlika (Saponaria officinalis) Vitplister Ängskavle (Alopecurus pratensis) h. Backlök Vanlig femfingerört (Potentilla argentea ssp. argentea) Grässtjärnblomma Knölklocka Krusbär Krusskräppa Kummin (Carum carvi) Lungrot Skuggnäva (Hårig)Nyponros (Rosa dumalis ssp. coriifolia) Ullkardborre (Arctium tomentosum) Vitplister Äkta johannesört (Hypericum perforatum)

11 Område 2. a. Grässtjärnblomma Gulmåra Hundkäx Krusskräppa Kråkvicker (Vicia cracca) Luddunört (Epilobium parviflorum) Myskmalva (Malva moschata) Nejlikrot Pipdån Skelört Skuggnäva Stormåra Vitplister Åkertistel (Cirsium arvense) Ängshaverrot (Tragopogon pratensis) b. Brunört Grässtjärnblomma Gulmåra Gulvial (Lathyrus pratensis) Humlelusern Knölklocka Krusskräppa Penningblad Revfingerört Rödfibbla (Pilosella aurantiaca)

12 Röllika Vitklöver Timotej (Phleum pratense) Område 3. a. Backnejlika (Dianthus deltoides) Blåklocka Rysk blåstjärna (Scilla siberica) Vanlig bockrot (Pimpinella saxifraga) Brunört Grässtjärnblomma Gullviva (Primula veris) Gulmåra Gulvial Harkål (Lapsana communis) Humlelusern Hundkäx Myskmalva Nejlikrot Penningblad Penningört (Thlaspi arvense) Armenisk pärlhyacint (Muscari armeniacum) Rödklint (Centaurea jacea) Rödklöver (Trifolium pratense) Röllika Skogsklöver (Trifolium medium) Skuggnäva Snödroppe (Galanthus nivalis) Sumpfräne (Rorippa palustris) Mattfibbla (Pilosella officinarum ssp.)

13 Vanlig johannesört Vanlig smörblomma Vitklöver Ängssyra b. Akleja (Aquilegia vulgaris) Backlök Backnejlika Gårdsskräppa (Rumex longifolius) Hesperis Kråkvicker Mjölkört (Epilobium angustifolium) Nejlikrot Penningblad Revfingerört Röllika Skelört Snärjmåra (Galium aparine) Såpnejlika Vanlig smörblomma Område 4 a. Grässtjärnblomma Gullviva Gulmåra Gulsporre (Linaria vulgaris) Hallon (Rubus idaeus) Häckvicker (Vicia sepium)

14 Knölklocka Käringtand Natt och dag (Melampyrum nemorosum) Nejlikrot Penningblad Rödklöver Röllika Skuggnäva Vanlig femfingerört Vanlig johannesört Vitmåra (Galium boreale) Ängssyra b. Backnejlika Bergsyra (Rumex acetosella) Druvfläder (Sambucus racemosa) Gulmåra Hundkäx Kråkvicker Natt och dag Nejlikrot Pipdån Rödklöver Röllika Vanlig femfingerört Vanlig johannesört Vanlig smörblomma Vitblära (Silene latifolia ssp. alba) Vitklöver Vitmåra

15 Vitplister Ängssyra Område 5 Alsikeklöver (Trifolium hybridum) Backnejlika Backvial (Lathyrus sylvestris) Bergsyra Besksöta (Solanum dulcamara) Bredkaveldun (Typha latifolia) Gulmåra Hundkäx Kråkvicker Natt och dag Nejlikrot Pipdån Renfana (Tanacetum vulgare) Rödklöver Röllika Rosendunört (Epilobium hirsutum) Smultron (Fragaria vesca) Strandlysing (Lysimachia vulgaris) Vanlig femfingerört Vanlig johannesört Vanlig smörblomma Vattenskräppa (Rumex hydrolapathum) Vitblära Vitklöver Vitmåra Vitplister Åkerfräken (Equisetum arvense)

16 Ängssyra Mur Norr Gul fetknopp Hönsarv (Cerastium fontanum) Sibirisk fetblad Vitklöver Öst Vildvin sp.(parthenocissus sp.) Stormåra Kaukasisk fetblad (Phedimus spurius) Sibirisk fetblad Syd Gul fetknopp Kaukasisk fetblad Sibirisk fetblad Vit fetknopp (Sedum album) Övriga noterade växter Sandtrav (Arabidopsis arenosa) Sloknunneört (Corydalis pumila) Styvmorsviol (Viola tricolor) Svinmolke (Sonchus asper) Hundäxing (Dactylis glomerata) Rödblära (Silene dioica) Väddklint (Centaurea scabiosa)

17 Bilaga 4 - Fullständiga listor över de olika arterna på kyrkogårdsområdet Träd: Art/Släkte (Pelar)Ek (Quercus robur Fastigiata ) Aplar (Malus) Ask (Fraxinus excelsior) Bergkörsbär (Prunus sargentii) En (Juniperus communis) Glanshägg (Prunus serotina) Hassel (Corylus avellana) Hybridkörsbär (Prunus x gondouinii 'Schnee') Häggmispel (Amelanchier spicata) Hästkastanj (Aesculus hippocastanum) Idegran (Taxus baccata) Kaukasisk vingnöt (Pterocarya fraxinifolia) Klibbal (Alnus glutinosa) Lind (Tilia cordata) Lönn (Acer platanoides) Ornäsbjörk (Betula pendula f. dalecarlica) Oxel (Sorbus intermedia) Plommon (Prunus domestica) Prunusar (Prunus) Päron (Pyrus communis) Rysk lönn (Acer tataricum ssp. tataricum) Rönn (Sorbus aucuparia) Skogsalm (Ulmus glabra) Slån (Prunus spinosa) Syren (Syringa vulgaris) Sälg (Salix caprea) Tall (Pinus sylvestris) Thuja (Thuja occidentalis) Vårtbjörk (Betula pendula) Äkta fläder (Sambucus nigra) Buskar: Art/Släkte Alpgullregn (Laburnum alpinum) Bergskörsbär (Prunus sargentii) Hybridolvon (Viburnum x burkwoodii) Kopparhäggmispel (Amelanchier laevis) Parkrododendron (Rhododendron 'English roseum) Prakthäggmispel (Amelancher Lamarckii E) Pärlhagtorn 'toba (Crataegus x modernensis 'Toba' ) Ros (Rosaceae) Snöbär (Symphoricarpos albus) Stjärnmagnolia (Magnolia stellata)

18 Syrenhortensia (Hydrangea panculata 'Lime light) Ädelsyren (Syringa vulgaris 'Mme Lemoine') Övriga växter Akleja (Aquilegia vulgaris) Alsikeklöver (Trifolium hybridum) Backlök (Allium oleraceum) Backnejlika (Dianthus deltoides) Backvial (Lathyrus sylvestris) Bergssyra (Rumex acetosella) Besksöta (Solanum dulcamara) Liten blåklocka (Campanula rotundifolia) Rysk blåstjärna (Scilla siberica) Vanlig bockrot (Pimpinella saxifraga) Bredkaveldun (Typha latifolia) Brunört (även vita) (Prunella vulgaris) Druvfläder (Sambucus racemosa) Vanlig femfingerört (Potentilla argentea ssp. argentea) Grässtjärnblomma (Stellaria graminea) Gul fetknopp (Sedum acre) Gullviva (Primula veris) Gulmåra (Galium verum) Gulsporre (Linaria vulgaris) Gulvial (Lathyrus pratensis) Gårdsskräppa (Rumex longifolius) Hallon (även gula exemplar) (Rubus idaeus) Harkål (Lapsana communis) Hesperis (Hesperis matronalis) Humlelusern (Medicago lupulina)

19 Hundkäx (Anthriscus sylvestris) Hundäxing (Dactylis glomerata) Häckvicker (Vicia sepium) Hönsarv (Cerastium fontanum) Kamomill (Matricaria recutica) Kaukasisk fetblad (Phedimus spurius) Kirskål (Aegopodium podagraria) Knölklocka (Campanula rapunculoides) Krusbär (Ribes uva-crispa) Krusskräppa (Rumex crispus) Kråkvicker (Vicia cracca) Kummin (Carum carvi) Käringtand (Lotus corniculatus) Luddunört (Epilobium parviflorum) Lungrot (Chenopodium bonus-henricus) Majveronika (Veronica serpyllifolia) Mjölkört (Epilobium angustifolium) Myskmalva (Malva moschata) Natt och dag (Melampyrum nemorosum) Nejlikrot (Geum urbanum) (Hårig) Nyponros (Rosa dumalis ssp. coriifolia) Penningblad (Lysimachia nummularia) Penningört (Thlaspi arvense) Pestskråp (Petasites hybridus) Pioner spp. (Paeonia sp.) Pipdån (Galeopsis tetrahit) Prästkrage (Leucanthemum vulgare) (Armenisk) pärlhyacint (Muscari armeniacum) Renfana (Tanacetum vulgare)

20 Revfingerört (Potentilla reptans) Rosendunört (Epilobium hirsutum) Rödblära (Silene dioica) Rödklint (Centaurea jacea) Rödklöver (Trifolium pratense) Röllika (Achillea millefolium) Sandtrav (Arabidopsis arenosa) Sibirisk fetblad (Phedimus hybridus) Skelört (Chelidonium majus) Skogsklöver (Trifolium medium) Skuggnäva (Geranium pyrenaicum) Sloknunneört (Corydalis pumila) Smultron (Fragaria vesca) Småsnärjmåra (Galium spurium) Snärjmåra (Galium aparine) Snödroppar (Galanthus nivalis) Stormåra (Galium album) Strandlysing (Lysimachia vulgaris) Styvmorsviol (Viola tricolor) Sumpfräne (Rorippa palustris) Svenskmålla/Svinmålla (Chenopodium suecicum)/ Svinmolke (Sonchus asper) Såpnejlika (Saponaria officinalis) Teveronika (Veronica chamaedrys) Timotej (Phleum pratense) Tusensköna (Bellis perennis) Ullkardborre (Arctium tomentosum) Vanlig femfingerört (Potentilla argentea ssp. argentea) Vanlig gråfibbla (Pilosella officinarum ssp. pilosella)

21 Vanlig pilört (Persicaria lapathifolia) Vanlig rödfibbla (Pilosella aurantiaca) Vanlig smörblomma (Ranunculus acris) Vattenskräppa (Rumex hydrolapathum) Vildvin (Parthenocissus quinquefolia eller inserta) Vit fetknopp (Sedum album) Vitblära (Silene latifolia ssp. alba) Vitklöver (Trifolium repens) Vitmåra (Galium boreale) Vitplister (Lamium album) Väddklint (Centaurea scabiosa) Vägmålla (Atriplex patula) Åkerfräken (Equisetum arvense) Åkerförgätmigej (Myosotis arvensis) Åkertistel (Cirsium arvense) Äkta johannesört (Hypericum perforatum) Ängshaverrot (Tragopogon pratensis) Ängskavle (Alopecurus pratensis) Ängssyra (Rumex acetosa) Ärenpris (Veronica officinalis) Bilaga 5 Dagfjärilar Kålfjäril (Pieris brassicae)

22 Nässelfjäril (Aglais urticae) Mindre tåtelsmygare (Thymelicus lineola) Luktgräsfjäril (Aphantopus hyperantus) Kamgräsfjäril (Coenonympha pamphilus) Påfågelöga (Inachis io) Citronfjäril (Gonepteryx rhamni) Lavar Allélav (Anaptychia ciliaris) Bitterlav (Pertusaria amara) Blåslav (Hypogymnia physodes) Brosklav (Ramalina fraxinea) Dagglav (Physconia distorta) Fjällig dagglav (Physconia perisidiosa) Färglav (Parmelia saxatilis) Grov ljuslav (Xanthoria fulva) Grön spiklav (Calicium viride) Gällav (Pseudevernia furfuracea) Kuddägglav (Candelariella coralliza) Kyrkogårdslav (Pleurosticta acetabulum) Ljuslav (Xanthoria candelaria) Lönnlav (Bacidia rubella) Mjölig brosklav (Ramalina farinacea) Mångfruktig vägglav (Xanthoria polycarpa) Pukstocklav (Hypogymnia tubulosa) Rosettlav (Physcia aipolia) Skrynkellav (Parmelia sulcata)

23 Slånlav (Evernia prunastri) Spatelbrosklav (Ramalina pollinaria) Vägglav (Xanthoria parietina) Spontana observationer av andra djur som noterades i anslutning till kyrkogårdsområdet Fälthare (Lepus europaeus) Häger (Ardea cinerea) Gräsand (Anas platyrhynchos) Näktergal (Luscinia luscinia) Björktrast (Turdus pilaris) Nötväcka (Sitta europaea) Stare (Sturnus vulgaris) Koltrast (Turdus merula)

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Biologisk mångfald på Vallentuna kyrkogård

Biologisk mångfald på Vallentuna kyrkogård Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen: Tomas Hallberg, kyrkogårdsföreståndare Tfn: 08-511 862 32 e-post: tomas.hallberg@svenskakyrkan.se Monica Ernekrans, vik assistent Tfn: 08-511 862 57 e-post:

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

Inventering av kulturväxter inom delar av det blivande naturreservatet Grimsta

Inventering av kulturväxter inom delar av det blivande naturreservatet Grimsta STOCKHOLMS STADSMUSEUM Kulturmiljöavdelningen Arkeologisk rapport 2002:9 Inventering av kulturväxter inom delar av det blivande naturreservatet Grimsta Anna-Lena Anderberg, Ingrid Dyhlén-Täckman & Ann-Marie

Läs mer

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden Epifytiska växter i Sverige Epiphytic vascular plants in Sweden Iwarsson, M. 2015. Epifytiska växter i Sverige. Fauna och Flora. 110: 26 40 Mattias Iwarsson (text & photo) Centrum för biologisk mångfald

Läs mer

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen,

Trädinventering & okulär besiktning. Brandstegen Midsommarkransen, Trädinventering & okulär besiktning Brandstegen Midsommarkransen, 2015-03-31 Ansvarig för utförd trädinventering är Anders Ohlsson Sjöberg,, telefon: 0733-14 93 10, e-post: anders@arborkonsult.se 2 av

Läs mer

Biologisk mångfald på Orkesta kyrkogård

Biologisk mångfald på Orkesta kyrkogård Biologisk mångfald på Orkesta kyrkogård Tryckt i juli 2014 www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 Text och foto: Cristian Jaramillo Förord till Orkesta kyrkogårdsområde Följande dokument utgör delar

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 Ö Ä Ö Ö EN FLORISTISK INVENTERING MED FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VALÖN, ORUST KOMMUN. Av Christer Olsson Föreliggande rapport grundar

Läs mer

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971. - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2

Läs mer

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad.

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Ranunkelväxter Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Blommor oftast med klart färgade kronblad, ofta gula (hylleblad) Smörblomma, Ranunculus acris Violväxter Hjärtlika blad Blomman

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014

Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Inventering och besiktning av träden vid delar av Vandraren 8 och Orienteraren 8 i Hallonbergen November 2014 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering På uppdrag av

Läs mer

SLUTRARAPPORT ODLING + VATTENHANTERING GRÖNA FASADER VAJERSYSTEM + FÖNSTER. hauschild+siegel Klippern 3 BiodiverCity LÄGENHET RADHUS FÖRKLARINGAR

SLUTRARAPPORT ODLING + VATTENHANTERING GRÖNA FASADER VAJERSYSTEM + FÖNSTER. hauschild+siegel Klippern 3 BiodiverCity LÄGENHET RADHUS FÖRKLARINGAR BET ANT BET ANT ÄNDRINGEN AVSER ÄNDRINGEN AVSER DATUM DAT SLUTRARAPPORT FÖRKLARINGAR ALLA MÅTT I MM OM EJ ANNAT ANGES +00.0 PLUSHÖJD I METER ÖVER H FG +00.0 FÄRDIGT GOLV BRANDCELLSGRÄNS +16.48 +16.63 +16.68

Läs mer

Urtica dioica Galium verum Lotus corniculatus Medicago satival Planlago lanceolata Veronica chamaedrys Thymus serpyllum Phragmites communis Rosa

Urtica dioica Galium verum Lotus corniculatus Medicago satival Planlago lanceolata Veronica chamaedrys Thymus serpyllum Phragmites communis Rosa 138 Edvard Sylvin Tab. l..fynduppgifter frin Sverige fiir gallmyggor. med pavisad ftirekomst pfl-olands alvar. - OA : Olands alvar. OB : 6tanO exkl. alvar. A = publicerad(e) uppgift(er), inget material

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 82 Skandinaviens bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svensk proveniens. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer. Man kan komponera

Läs mer

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Gruvstadsparken Kiruna 1 (11) Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Sundsvall 2008-10-28 Reviderad 2008-11-03 Projektnamn: Gruvstadsparken Uppdragsnummer: 218629 Tyréns AB Infra Nord Granskad av Andreas

Läs mer

När jag var liten pojke på 1940-talet

När jag var liten pojke på 1940-talet Leka med växter I femtio år har Gösta Olsson samlat på växtlekar. Här är några av dem. Text och foto: GÖSTA När jag var liten pojke på 1940-talet var naturen den självklara lekplatsen. Glasbrukssamhället

Läs mer

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 När Sune Zachrisson gick igenom linnélärjungen Carl Peter Thunbergs brevsamling i Uppsala hittade han en lista med växter som noterats i Lillhärdal. Det

Läs mer

Hans Göransson hade redan analyserat

Hans Göransson hade redan analyserat Florans förändring i södra Östergötland 1972 1998 Alf Oredsson och hans medarbetare har inventerat trakten kring Striern i Kindabygden i södra Östergötland med 26 års mellanrum. Många arter har blivit

Läs mer

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog

Exempel på målbeskrivningsplan. Tät flerskiktad bokskog. Tät enskiktad bokskog Exempel på målbeskrivningsplan En målbeskrivningsplan ska användas som ett stödjande dokument för framtida drift- och underhållsåtgärder. Syftet är att tydliggöra avsikten med planteringarna, att beskriva

Läs mer

Om sortimentet. Plantorna beställs styckevis. Minsta orderantal 5st. Art Svenskt namn kvalitet (cm) à-pris. Naverlönn Acer campestre ,80

Om sortimentet. Plantorna beställs styckevis. Minsta orderantal 5st. Art Svenskt namn kvalitet (cm) à-pris. Naverlönn Acer campestre ,80 Häck- & landskapsplantor 2016 -Mobackes Trädgårdscenter- Här kommer årets sortiment av häck- & landskapsplantor. Vi tar endast hem dessa på beställning (behöver göras senast måndag 26/9 för att vi ska

Läs mer

Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning. Metod och källkritik. Bilaga 5

Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning. Metod och källkritik. Bilaga 5 Bilaga 5 Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning Den arkeologiska undersökningen av kvarteret Lyckan genomfördes integrerat med en geologisk och arkeobotanisk undersökning redan i fält. Från kvartärgeologiskt

Läs mer

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu

Trädstandarder redskap för förvaltning av träd. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu Trädstandarder redskap för förvaltning av träd Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: johan@trädkonsult.nu 2 Mitt mål för de närmsta 40 min Informera er om viktiga projekt Inspirerar er med vad som

Läs mer

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng

Slutna delar med fuktig lövblandskog. Öppen torräng INVENTERING AV FALSTERBO STADSPARK Sommaren 2011 av Stina Höglund Landskapsarkitektspraktikant Bakgrund På uppdrag av Lisa Sundgren Stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun har en inventering tagit plats

Läs mer

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna

Trädbesiktningsprotokoll Valören 1+2 Eskilstuna 1 2 3 4 i c DBH i c Kronradie i Höjd i vitalitet Risk 106 33 5 12 God - Låg Dåliga 67 21 3 9 Nedsatt Låg Dåliga 64 20 2 8 Nedsatt Låg Dåliga 62 19 2 9 Nedsatt Låg Dåliga 5 Vårtbjörk (Betula pendula) 41

Läs mer

Författare: Maria Pettersson

Författare: Maria Pettersson Rapport December 2001:01 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Författare: Maria Pettersson December 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Utgivningsår: 2009 Mer information

Läs mer

Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014

Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014 Vårinventering av beteshagen på Södra hällarna 2014 Marcus Lewin, Uppsala Universitet Campus Gotland. marlev03@student.hgo.se Foto: Jimmy Holpers Bakgrund Detta är ett resultat av en inventering av kärlväxtfloran

Läs mer

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora

Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora 1 (2) Förslag till yttrande, medborgarförslag om skyltning av träd i Skolparken Nora Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att anta förslag till yttrande gällande medborgarförslag om skyltning

Läs mer

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Datum: 23 maj 2012 Beställare: Tyréns (Kontaktperson: Jonas Petersson) Konsult: Melica (Kontaktperson: Åsa Röstell) Text, foton och

Läs mer

Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.

Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar. Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Hortikultur Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Hvilken verdi har et tre? Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Hvilken verdi har et tre?, Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se www.inventering.nu www.inventering.nu 234 olika organisationer Nära 450 nedladdningar Solitärt Bestånd Biologisk

Läs mer

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas.

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas. 76 Torräng anlagd med ängsfrö 8 år efter sådd. Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.

Läs mer

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa Maria Nilsson 2015-05-27 MKBs gröna tak Totalt 164 tak äldsta ca 15 år -miljöhus, cykelgarage, bostadshus Mycket begr. underhåll över tid -Ca hälften inventerades

Läs mer

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint.

Detta kallas kärnved och består av tätvuxna celler med hårdare och starkare byggnad. Den ljusa, lösare delen i ytterkanten kallas ytved eller splint. Trädstammens tvärsnittsyta kännetecknas av årsringarna. I centrum av dessa finns märgen. Denna består av döda celler i de äldre delarna av stammen och har endast en levande funktion i de unga träden och

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09

SKÄRVOR SÄTTS IHOP. Kristina Eriksson Carolina Horn Stdio-Stadens offentliga rum LK0150 2012-03-09 I nordvästra Uppsala, mellan stadsdelarna Luthagen, Svartbäcken, Tuna backar och Librobäck ligger området för Uppsalas nya stadspark. Uppsalas förtätning med stadigt ökande befolkning kräver fler rekreativa

Läs mer

Ålsätter Ruda holmar

Ålsätter Ruda holmar Ålsätter Ruda holmar Vingåkers kommun NATURVÄRDESBEDÖMNING 1 Linnea Natur och Ekologi Augusti 2015 2 Ärendet I anslutning till Ålsätters fritidshusområde vid östra änden av sjön Kolsnaren i Vingåkers kommun

Läs mer

Floras Trädgård. Odlingslandskap. Historiskt. mellan Bög och Väsby

Floras Trädgård. Odlingslandskap. Historiskt. mellan Bög och Väsby Floras Trädgård Historiskt Odlingslandskap mellan Bög och Väsby Inledning Floras Trädgård ligger vid Väsby gård i naturreservatet Östra Järvafältet, Sollentuna kommun. Mellan Bögs gård och Väsby gård finns

Läs mer

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris

Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Uppland Vattholma längd Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris Kärrvial - Lathyrus palustris Gästrikland Ockelbo 6753107 1549722 Bangyllen - Barbarea vulgaris var. vulgaris (bild finns) 6753334 1549776

Läs mer

Bilaga 10. Makrofossilanalys

Bilaga 10. Makrofossilanalys Bilaga 10. Makrofossilanalys Av Håkan Ranheden, UV Makrofossilanalyser Under fältarbetet vid Björkgärdet insamlades makrofossilprover som en del i ett försök att ge en bild av närmiljön och vilka resurser

Läs mer

På väg upp mot Kilsbergen i kanten av. Ett blomsterrike på Latorpsplatån

På väg upp mot Kilsbergen i kanten av. Ett blomsterrike på Latorpsplatån Ett blomsterrike på Latorpsplatån Inför ombyggnaden av E18 väster om Örebro fälldes skogen och under några korta månader tog växtligheten fart i en sista blomstring innan sprängsten och asfalt fick täcka

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Färgupplevelse i skogsmiljö

Färgupplevelse i skogsmiljö Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten,SLU Magisterexamen i landskapsplanering Alnarp, 2012 Färgupplevelse

Läs mer

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015)

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) I denna tabell har sammanförts information om de viktigaste finska vilda växterna och växtdelarna

Läs mer

Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision

Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2009 Bengt Stridh. Revision 2010-03-21 Exkursioner Under året har utflykter gjorts för gemensam

Läs mer

Växter i Sipsalo och andra platser i Åbo med koppling till Linné och Kalm en inventering utförd av Linnés Historiska Landskap 2009.

Växter i Sipsalo och andra platser i Åbo med koppling till Linné och Kalm en inventering utförd av Linnés Historiska Landskap 2009. Växter i Sipsalo och andra platser i Åbo med koppling till Linné och Kalm en inventering utförd av Linnés Historiska Landskap 2009. Rapport från Linnés Historiska Landskaps resa till Åbo 27-30 augusti

Läs mer

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Principer för skötsel av vegetation vid fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Inledning Denna text är den grund på vilken den framtida skötseln kommer att baseras. Så länge området inte är projekterat

Läs mer

sanddyn, sandhed, ljunghed sandhed, ljunghed ljunghed ljunghed, sandhed näringsrika platser, fuktig havsstrand

sanddyn, sandhed, ljunghed sandhed, ljunghed ljunghed ljunghed, sandhed näringsrika platser, fuktig havsstrand Svenskt namn åkerfräken ängsfräken ormtunga stensöta majbräken skogsbräken träjon klotgräs bergtall tall en asp vitpil bindvide sälg gråvide sandvide krypvide smalvide pors klibbal vårtbjörk glasbjörk

Läs mer

lönn röllika nysört desmeknopp kirskål vildpersilja krypven rödven vårtåtel svalting klibbal kärrkavle ängskavle oxtunga vitsippa gulsippa strätta

lönn röllika nysört desmeknopp kirskål vildpersilja krypven rödven vårtåtel svalting klibbal kärrkavle ängskavle oxtunga vitsippa gulsippa strätta Latinskt namn Acer platanoides Acer pseudoplatanus Achillea millefolium Achillea ptarmica Adoxa moschatellina Aegopodium podagraria Aethusa cynapium Agroistis stolonifera Agrostis capillaris Aira praecox

Läs mer

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26

Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Botaniska Föreningen i Västmanlands län (BFV) 1 Inventering av kärlväxtfloran i Västmanlands län Årsrapport 2010 Bengt Stridh. Revision 2011-02-26 Mål Styrgruppen (Bengt Stridh, Christina Flint Celsing

Läs mer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Asiatiska långhorningar och deras effekt på trädbeståndet i tio nordiska städer

Läs mer

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL A al, gråal liejbbe jb Alnus incana asp suhpe b Populus tremula B björk (glasbjörk och soahke g Betula pubescens och vårtbjörk) Betula pendula ~ Betula verrucosa björkticka sváhppa hp Piptoporus betulinus

Läs mer

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka

Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Implementering av vindskademodellen enligt Lagergren et al. i Heureka Översiktlig beskrivning av beräkningsgång Nedan beskrivs hur stormskada beräknas för enskilda träd på provytan. Här följer en översiktlig

Läs mer

Enaforsholms fjällträdgård. Växtförteckning 2012. Marie Janäng & Kalle Magnér

Enaforsholms fjällträdgård. Växtförteckning 2012. Marie Janäng & Kalle Magnér Enaforsholms fjällträdgård Växtförteckning 2012 Marie Janäng & Kalle Magnér Välkommen till Enaforsholms fjällträdgård! Inte långt ifrån järnvägsstationen i Enafors, Jämtland, ligger Enaforsholms fjällgård

Läs mer

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20)

TRÄDVÅRDSPLAN. GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) TRÄDVÅRDSPLAN GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Innehållsförteckning 1. Utgångsläge...

Läs mer

FÖRTECKNING av VILDA ätliga VÄXTER. 1. Giftiga växter? Några väldigt giftiga växter...

FÖRTECKNING av VILDA ätliga VÄXTER. 1. Giftiga växter? Några väldigt giftiga växter... FÖRTECKNING av VILDA ätliga VÄXTER 1. Giftiga växter? Några väldigt giftiga växter... Nordisk stormhatt (aconitum lycoctonum): Innehåller alkaloiden akonitin som är ett förlamande nervgift, roten har använts

Läs mer

Växtval för trafiknära områden rondeller och refuger

Växtval för trafiknära områden rondeller och refuger Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Område Landskapsutveckling Växtval för trafiknära områden rondeller och refuger Vegetation near traffic

Läs mer

akretus Studentkonsulter vid SLU Grafisk Manual år 2015 Design nivå 2 Carin Dahlberg 2015 Nyanläggning

akretus Studentkonsulter vid SLU Grafisk Manual år 2015 Design nivå 2 Carin Dahlberg 2015 Nyanläggning akretus Studentkonsulter vid SLU Grafisk Manual år 2015 Carin Dahlberg 2015 Design nivå 2 Nyanläggning INSPIRATION Magnolia Stellata, liten buske som blommar härligt tidigt på våren. Prakthäggmispel, vita

Läs mer

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar. Sidan 74 Sidan 76. Sidan 78

Färdig Ängsmatta Örtpluggplantor Ängsfröblandningar. Sidan 74 Sidan 76. Sidan 78 72 Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor. Ängar kan anläggas på exempelvis torra och

Läs mer

Skötselplan för ytor utanför spelplanen

Skötselplan för ytor utanför spelplanen Fastställd 2010 Skötselplan för ytor utanför spelplanen Bakgrund Skötselplan för ytor utanförs spelplanen syftar till kombinera banan som en attraktiv plats att spela golf på med banan som en värdefull

Läs mer

Naturens mångfald Floristik

Naturens mångfald Floristik Naturens mångfald Floristik Dagens föreläsning Intro. till floristik Genomgång av några vanliga växtfamiljer Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum (bilder tagna från Den virtuella floran http://linnaeus.nrm.se/flora/)

Läs mer

trädplantering i Skånes landskap

trädplantering i Skånes landskap Materialet är framtaget inom projektet Skyddsvärda träd i Skåne och är tänkt att, för kommuner, entreprenörer och privatpersoner mfl, fungera som en handledning till val av träd vid plantering. Häftet

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2013-027 Makrofossilanalys från Raä Trosa Vagnhärad 281:1, Trosa kommun, Södermanlands län. Av Sofi Östman INSTITUTIONEN FÖR IDÉ OCH SAMHÄLLSSTUDIER 1 Makrofossilanalys

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2013-005 Miljöarkeologisk analys av Raä vid i Nolby, Njurunda socken, Medelpad Av Fredrik Olsson INSTITUTIONEN FÖR IDÉ OCH SAMHÄLLSSTUDIER 1 Miljöarkeologisk

Läs mer

Trädgård med havet som granne

Trädgård med havet som granne Trädgård med havet som granne Therese Jansson 2013 20 Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Biologi Examensarbete B, 15 hp Trädgårdsmästarprogrammet Handledare: Yngve Gunnarsson Examinator:

Läs mer

Vad våra växter duga till. kortfattad exempelsamling

Vad våra växter duga till. kortfattad exempelsamling Vad våra växter duga till. kortfattad exempelsamling Kortfattad exempelsamling. Vad våra växter duga till. Svenskt och Utmärkande, bäst för Latinskt namn Achillea milefolium Rölleka Småsår, antiseptiskt,

Läs mer

NATURTOMT - INFORMATION TILL KUSTNÄRA TRÄDGÅRDSÄGARE - 2016-04-20

NATURTOMT - INFORMATION TILL KUSTNÄRA TRÄDGÅRDSÄGARE - 2016-04-20 2016-04-20 NATURTOMT - INFORMATION TILL KUSTNÄRA TRÄDGÅRDSÄGARE - Denna skrift vänder sig till dig som äger en trädgård och till dig som planerar att anlägga en trädgård i de tallskogsdominerade kustnära

Läs mer

växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 3 2007 Årg. 25

växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 3 2007 Årg. 25 växter I HÄLSINGLAND OCH GÄSTRIKLAND Nr 3 2007 Årg. 25 NR 3 2007 ÅRGÅNG 25 ISSN 0283-8524 Växter i Hälsingland och Gästrikland (VÄX) ges ut av Gävleborgs Botaniska Sällskap (GÄBS), lokalförening av Svenska

Läs mer

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR Vildinsamlade och odlade i Sverige Pratensis AB 1 2 4 3 5 6 3 Välkommen till PRATENSIS! Svenska ängsfröer, ängsplantor och ängsrådgivning En blomsteräng blommar, doftar och lever.

Läs mer

Dingtuna. Västerås stad. Inventering av kärlväxter

Dingtuna. Västerås stad. Inventering av kärlväxter Dingtuna Västerås stad Inventering av kärlväxter Västerås stad Tekniska kontoret September 2016 1 2 Inledning Västerås stad har gett Linnea Natur och Ekologi uppdraget att undersöka kärlväxtfloran och

Läs mer

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2014-10-08 Reviderad 2015-06-07 NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Org.nr: 556541-2532 Upplaga:

Läs mer

Bildande av Ättekulla naturreservat i Helsingborg stad Dnr 03378/2007

Bildande av Ättekulla naturreservat i Helsingborg stad Dnr 03378/2007 Bildande av Ättekulla naturreservat i Helsingborg stad Dnr 03378/2007 Kommunfullmäktiges beslut Med stöd av 7 kap 4 miljöbalken beslutar kommunfullmäktige förklara det område som markerats inom svart linje

Läs mer

Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium dryopteris x robertianum Gymnocarpium robertianum kalkbräken belägg på nya lokaler

Gymnocarpium dryopteris Gymnocarpium dryopteris x robertianum Gymnocarpium robertianum kalkbräken belägg på nya lokaler Lista över Östergötlands kärlväxter. Ruta: Inventerarens namn: Kommentarer Siffran som skrivs för varje fynd återfinns på tillhörande karta. En sifferserie för varje kvadrant Inramat namn = alla fynd koordinatsätts

Läs mer

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga Organismvärlden/Växtriket Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga växter - Gömfröiga växter *

Läs mer

NATURVÅRDSUTLÅTANDE TRÄDRADER MED LÖNN, LIND, AL, BOK OCH BJÖRK DATUM:

NATURVÅRDSUTLÅTANDE TRÄDRADER MED LÖNN, LIND, AL, BOK OCH BJÖRK DATUM: MACINTOSH HD:USERS:SVANTE:DESKTOP:PÅGÅENDE PROJEKT:HAGA:NATURVÅRDSUTLÅTANDE HAGA.DOC 2006-06-2216.05 NATURVÅRDSUTLÅTANDE ANGÅENDE: TRÄDRADER MED LÖNN, LIND, AL, BOK OCH BJÖRK DATUM: 06-06-07 UTFÖRD AV:

Läs mer

Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder)

Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder) Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder) Björn Cederberg, entomolog (ArtDatabanken Uppsala) bjorn.cederberg@slu.se Tidigare utbredning

Läs mer

Paul Jönska gården Trädgården växter i de olika kvarteren

Paul Jönska gården Trädgården växter i de olika kvarteren Paul Jönska gården Trädgården växter i de olika kvarteren Kvarter A Lindberså, syrén, alm Ros: Staffa Vit julros, Helleborus niger Vintergröna, Vinca minor Kvarter B Äppelträd Rosor: Wrams Gunnarstorp

Läs mer

Arbetargårdarnas växter

Arbetargårdarnas växter Arbetargårdarnas växter Arbetarbostadsmuseets historiska rabatt som uppförts i samarbete mellan Helsingfors stadsmuseum, byggnadskontoret och Stara ger möjlighet att bekanta sig med traditionella prydnadsväxter

Läs mer

NATURSTIGEN PÅ HASSELUDDEN. Välkommen till Hasseludden!

NATURSTIGEN PÅ HASSELUDDEN. Välkommen till Hasseludden! NATURSTIGEN PÅ HASSELUDDEN Välkommen till Hasseludden! Hasseludden är en av de finaste lundarna i Lojoregionen. Sitt namn har den fått av de hasselbuskar (Corylus avellana) som växer på olika håll på udden.

Läs mer

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se

Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen. Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Ekonomisk värdering av urbana träd Alnarpsmodellen Johan Östberg Mobil: 0709-108 101 E-post: Johan.Ostberg@slu.se Var ska vi dra gränsen för vad som ska vara med i värderingen? Arbetet med Alnarpsmodellen

Läs mer

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik

ARBORETET. Träd i Höganäs som sponsras. Conny Fahlcrantz December 2010. Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik ARBORETET Träd i Höganäs som sponsras Conny Fahlcrantz December 2010 Foto Anders Tegefelt, AT-Teknik Trädgården är mina somrars fröjd och mina vintrars oro Ur tankar och tal Erik Axel Karlfeldt ARBORETET...

Läs mer

Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län

Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län Källförteckning Litteratur Bager, Helena & Persson, Anette (2009). Skånes rikkärr. Malmö: Miljöavdelningen, Länsstyrelsen i Skåne län Ekstam, Urban & Forshed, Nils (1992). Om hävden upphör: kärlväxter

Läs mer

Omslagsbilder. Manusstopp för. Annonspriser, kr: 1 inf 2-4 inf Helsida 1000 800 Halvsida 700 600 Kvartssida 500 400 Åttondel 350 300

Omslagsbilder. Manusstopp för. Annonspriser, kr: 1 inf 2-4 inf Helsida 1000 800 Halvsida 700 600 Kvartssida 500 400 Åttondel 350 300 Nr 3/2010 T-Veronikan ges ut av Örebro Läns Botaniska Sällskap. Bidrag till tidningen, synpunkter på innehållet och tips om botaniska händelser mottages tacksamt av redaktionen. Citat ur T-Veronikan får

Läs mer

Naturvärdesbedömning vid Görla

Naturvärdesbedömning vid Görla Naturvärdesbedömning Görla Sida 1 av 15 2012-11-29 Naturvärdesbedömning vid Görla Sammanfattning En naturvärdesbedömning har gjorts för att verka som ett underlag inför arbetet med att ändra detaljplanen

Läs mer

Kärlväxter i Lerbäck

Kärlväxter i Lerbäck Kärlväxter i Lerbäck Gunnar Hallin och Karl Gustaf Nilsson Förord Syftet med denna publikation är att redovisa resultatet av många års botaniserande i Lerbäcks socken samt att öka och sprida kunskapen

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013

Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Inventering och besiktning av träden vid Bävern 2, Sundbyberg augusti 2013 Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Datum 2013-08-22 Trädinventering vid Bävern 2, Sundbyberg augusti

Läs mer

Lagen skall tillämpas även på växtsorter som är hybrider mellan de växtsläkten eller växtarter som anges i bilagan. Lag (1992: 1690).

Lagen skall tillämpas även på växtsorter som är hybrider mellan de växtsläkten eller växtarter som anges i bilagan. Lag (1992: 1690). Svensk författningssamling SFS_1971 :392 SFS i senaste lydelse Utfårdad:1971-05-27 Växtförädlarrättslag (1971 :392) Justitiedepartementet L3 Ändringar införda t.o.m. SFS 1994:236 \ Allmänna bestämmelser

Läs mer

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM

EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN GESTALTNINGSPROGRAM EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN EKSJÖHOVGÅRDSÄNGEN - SÄVSJÖ KOMMUN - - 2015-06-18 2/9 Bakgrund Strax öster om Sävsjö samhälle, mellan väg 128 och Eksjöhovgårdsvägen, ligger Eksjöhovgårdsängen. Pontarius AB har fått

Läs mer

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult

Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen. Svartsjö Trädkonsult Inventering och besiktning av träden vid Vandraren 8 & Orienteraren 8 i Hallonbergen Svartsjö Trädkonsult cathrine.bernard@telia.com 0704-905281 1 Trädinventering vid Vandraren 8 och Orienteraren 8 På

Läs mer

POM- programmet för odlad mångfald

POM- programmet för odlad mångfald HORTUS BULBORUM Ett levande kulturarv Viktig genbank Många odlare finner intressanta genetiskt material för framtagande av nya sorter. Den omfattande samlingen innehåller mer än 3500 olika arter, inklusive

Läs mer

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö Bilaga Sammanställning av samtliga kolprov, 1. Ua 5374. Ua 5375 3. Ua 5376 4. Ua 5377 5. Ua 5655 6. Ua 5836 7. Ua 5837 8. Ua 5838 9. Ua 5839 10. Ua 5840 11. Ua 5841 UA. nr A-nr Rut-id Fynd nr Anläggning,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Plantering Vaktmästaregången 7-13 Skala 1:200 (A3) REV

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Plantering Vaktmästaregången 7-13 Skala 1:200 (A3) REV 13 11 9 7 1 3 5 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Plantering Vaktmästaregången 7-13 Skala 1:200 (A3) 2014-09-03 REV 150115 12 10 8 Växtförteckning Vaktmästargången rev 20150115 Nr Namn Kval/storl c-c Benämning Antal

Läs mer

HJÄRUPS PARK. en ny park i Staffanstorps kommun. helhet och delområden 2014-08-08

HJÄRUPS PARK. en ny park i Staffanstorps kommun. helhet och delområden 2014-08-08 HJÄRUPS Gestaltningsprogram PARK för helhet och delområden HJÄRUPS PARK en ny park i Staffanstorps kommun 2014-08-08 innehåll INNEHÅLL sid 3 bakgrund, vision, mål 4 analys av befintliga förhållanden och

Läs mer

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER

MOVIUM FAKTA STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER MOVIUM FAKTA # 1 2012 Gatuplantering av gulblommande kinesträd, Koelreuteria paniculata, i Bratislava, Slovakien. Foto: Henrik Sjöman. STADSTRÄD I TIO NORDISKA STÄDER Det framhålls ofta att antalet trädarter

Läs mer

Om endozoisk fröspridning genom skandinaviska däggdjur.

Om endozoisk fröspridning genom skandinaviska däggdjur. 251 Om endozoisk fröspridning genom skandinaviska däggdjur. Are. Af EEINTZK. Under en följd af år har författaren anställt undersökningar i stor skala öfver de nordiska fanerogamernas spridningsbiologi.

Läs mer

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra.

Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. Inventering av värdefulla träd Inför anläggning av 400 Kv kabel under mark, mellan Örby och Snösätra. 2016.06.14 Tyréns AB Sammanfattning Denna rapport innehåller en förteckning av träd som är värdefulla

Läs mer

Flintabacken. En skyddsvärd sandstäpp. Inventeringsmetodik 15 hp HT Studenter som inventerat och författat rapporten

Flintabacken. En skyddsvärd sandstäpp. Inventeringsmetodik 15 hp HT Studenter som inventerat och författat rapporten Flintabacken En skyddsvärd sandstäpp Studenter som inventerat och författat rapporten Nilsson, Caroline Paulsson, Ramona Welin, Catarina Nilsson, Joakim Paulsson, Christian Hessel, Rebecca Handledare Ola

Läs mer

Trädgårdarna. en guide

Trädgårdarna. en guide Trädgårdarna en guide Sagan fortsätter med kapitel 2 sommaren 2015 Sagan fortsätter med kapitel 3 sommaren 2016 Källa Astrid Boa Lekhagen Prästgårdsgatan Prästgårdsparken Plommonlunden Törnsrosgården

Läs mer