Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade."

Transkript

1

2 Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade. Värde- Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Glädje - Vår förskola ska vara en plats där man umgås med kamrater, känner gemenskap och lär sig vara en i gruppen. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år. Ansvariga för planen: Förskolechef tillsammans med personal på förskolan. Planen gäller från: Planen gäller till: Barnens delaktighet: Vi samtalar och arbetar kontinuerligt med barnen kring värdegrundsfrågor och trivselregler vid våra samlingar och i den dagliga verksamheten. Vi skapar trivselreglerna tillsammans med barnen. Barnen medverkar i samtal om trygghet och trivsel, på våren i samband med utvecklingssamtalet. Vårdnadshavarnas delaktighet: Vårdnadshavarna förväntas ställa sig bakom förskolans värdegrund och trivselregler. Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. De ska tillsammans med personalen arbeta för barnens bästa. Detta sker genom daglig kontakt samt vid utvecklingssamtal, vid föräldrarådsträffar och föräldramöten. Vårdnadshavarna får varje vår besvara en enkät om förskoleverksamheten. Personalens delaktighet: Två pedagoger har det övergripande ansvaret för att upprätta planen tillsammans med övrig personal. Planen är en stående punkt på planeringsdagen på våren för en djupare uppföljning. Planen utvärderas vid sista APT på hösten.

3 Förankring av planen: Likabehandlingsplanen presenteras kort i samband med höstens föräldramöte. Andra tillfällen att lyfta den tas som i samtal och i månadsblad. Planen läggs ut på förskolans hemsida. All ny personal får en introduktion av planen. Ett exemplar finns i varje avdelnings tambur. Vid Introduktion på förskolan informeras vårdnadshavare om att det finns en Likabehandlingsplan. Utvärdering Denna plan ska utvärderas senast: Hur planen ska utvärderas: Pedagogerna tar upp planen till diskussion på APT för uppföljning och utvärdering. Den utvärderas slutligen på årets sista APT. Samanställning av utvärderingar skrivs in i den nya Likabehandlingsplanen som upprättas i december av de ansvariga pedagogerna och förskolechef. Relevanta observationer från det dagliga arbetet används. Föregående plan Uppföljning skedde kontinuerligt och utvärdering skedde på planeringsdagen. Planen utvärderades av pedagogerna i det pedagogiska bokslutet. Pedagogerna förde ständiga diskussioner i arbetslaget och på personalmöten om vårt förhållningssätt mot barnen och varandra. Barnintervjuer har genomförts och enkät har skickats ut till vårdnadshavare. Delaktiga i utvärderingen av föregående plan: Förskolechef barn pedagoger Resultat av utvärderingen av föregående plan: Alla på förskolan känner till planen och känner att den är väl förankrad. Ny personal blir informerad om att den finns och har ett eget ansvar att fördjupa sig i den. På alla avdelningar har målen i likabehandlingsplanen lyfts på olika sätt. En del av målen möter vi i vårt dagliga arbete tex att skapa strukturer med små barngrupper, vara närvarande vuxna och arbeta med kompisrelationer. I början av läsåret arbetar hela förskolan extra med grundverksamheten, där värdegrundsarbetet blir en stor del i arbetssättet. Det har även arbetats extra när behovet uppstått i barngruppen. Det kan tex vara när nya pedagoger börjat eller nya barn tillkommer i gruppen. Några av de metoder vi använt oss av är teater, lekar, sånger, läsning av böcker, och att använda ett likvärdigt förhållningssätt hos personalen. Pedagogerna på förskolan strävar alltid efter att alla barn ska känna sig trygga på förskolan. Vi ser på barngrupperna att det är

4 ett gott klimat, att barnen visar empati och uppskattning mot varandra. Vi har arbetat aktivt med lågaffektivt bemötande vilket är bra för barnen. Rocka sockorna är uppskattat och helt i linje med att arbeta inkluderande som är intentionen i planen. Pedagogerna har tillsammans inför nystart med ny grupp reflekterat över vilka metoder/ arbetssätt och upplägg man ska arbeta med gemensamt. Ansvarig för att årets plan utvärderas: Pedagogerna tillsammans med förskolechef. Främjande insatser (för att stärka barns lika rättigheter) Alla barn ska känna sig trygga och välkomna på förskolan. Områden som berörs av insatsen: kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Mål och uppföljning: Alla barn ska känna att de känner sig trygga och välkomna på förskolan. Vi följer upp genom samtal och intervjuer med barn och föräldrar, vi observerar barnen, vi diskuterar och reflekterar under våra APT och planeringar när behov uppstår. Insats: Vi på förskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och vår värdegrund. Vid konflikter använder vi språket och koncentrerar oss på handlingen och inte skuldbelägger det enskilda barnet. Vi åskådliggör alternativa sätt för barnen att lösa konflikter på. Genom litteratur, drama/teater arbetar vi med barnen om hur man är en bra kompis. Vi uppmärksammar positivt beteende och empatiska handlingar. Vi vuxna är bra förebilder genom att vara tydliga och möta både barn och vuxna med respekt och hänsyn för varandras behov och intressen. Vi arbetar ständigt för att utveckla goda relationer mellan barn och vuxna, dels genom ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Ibland väljer vi pedagoger olika konstellationer av barnen så att de får möjlighet att umgås med kompisar som de vanligtvis inte skulle ha valt. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med alla. Barnen ges möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamhetens planering. Ansvarig: Arbetslaget Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela perioden.

5 Alla barn ska ges samma möjlighet att utveckla sina förmågor och delta i verksamheten. Områden som berörs av insatsen: kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Mål och uppföljning: Alla barn ska ges samma möjlighet att utveckla sina förmågor och delta i verksamheten. Verksamheten och aktiviteter ska vara utformade så att alla barn kan delta och utvecklas. Arbetet följs upp genom utvecklingssamtal och reflektioner i arbetslagen. Insats: Vi har organiserade grupper där vi medvetet delar in barnen i olika konstellationer efter mognad, ålder och intresse, för att ge varje barn större utrymme. Barnen har tillgång till alla olika lekmaterial som finns tillgängligt på förskolan. Förskolan arbetar för att motverka stereotypa roller och istället inkludera en könsneutral miljö, både inomhus och utomhus, som inbjuder till lek. Vi uppmuntrar och bemöter barnen i deras frågeställningar och funderingar. Ansvarig: Arbetslaget Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela perioden. Strävan att varje barn utvecklar förståelse och respekt för varandra Områden som berörs av insatsen: kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Mål och uppföljning: Vi strävar efter att varje barn utvecklar förståelse och respekt för varandras olikheter. Uppföljning sker genom diskussioner i arbetslaget. Insats: Vid uppkomna situationer tar vi till vara på barnens tankar och ser det positiva i våra olikheter. Vi samtalar leker, dramatiserar och sjunger. I utbildningssyfte visar vi på de kristna traditionerna runt våra högtider som jul och påsk. Pedagogerna skaffar sig ökad kunskap inom området genom samtal med vårdnadshavare och genom relevant litteratur. Vi är delaktiga och lyssnar in barnens reflektioner och kan då på ett tidigt stadie uppmärksamma om något barn känner sig illa behandlat. Ansvarig: Arbetslaget Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela perioden.

6 Kartläggning Kartläggningsmetoder: Samtal och diskussioner i arbetslagen och med barnen samt barnobservationer. Samtal med vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet. Årlig enkät till vårdnadshavare som kommunen skickar ut till vårdnadshavare. Områden som berörs i kartläggningen: kränkande behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Hur har barn och vårdnadshavare involverats i kartläggningen: Genom samtal och att vi vuxna observerar barnen. Intervjuer med de äldre barnen enskilt. Vårdnadshavare uppmuntras till att samtala med sitt barn om trygghet på förskolan. Hur personalen har involverats i kartläggningen: Pedagogerna har diskuterat på APT och planeringsdagar, gjort intervjuer med barnen och observerat barnen. Resultat och analys: Planen är förankrad och man ser att man arbetar utifrån den. Det är ett fåtal pedagoger som upplever att Likabehandlingsplanen inte är förankrad, detta beror enligt dem på att det finns nyanställd personal på avdelningen som behöver tid för att lära känna dokumentet. I övrigt finns en medvetenhet kring arbetet med planen. Hur arbetat visar sig på de olika avdelningar beror på barngruppen och dess behov. Alla avdelningar lägger stor vikt vid läsårets början på grundverksamheten, att vara närvarande och arbeta förebyggande på olika sätt. Alla avdelningar arbetar med att dela barngruppen i mindre grupper när det finns möjlighet. Det är inte alltid möjligt att ha grupper med färre barn, beroende på förutsättningar, antal pedagoger under dagen och antal barn i grupperna, men även vad som ska göras med rutinsituationer. Hos de barn som är 3-5 år har det varit aktiviteter där barnen fått reflektera hur en kompis ska vara, arbetat med barnkonventionen och lyft olika dilemman genom bland annat litteratur och film. En avdelning arbetade med faddergrupper för att ta emot nya barn till gruppen, som upplevdes positivt. Barnen blev delaktiga i mottagandet och tog ansvar för att man skulle få in en ny kompis i gruppen. 1-3 åringarna har fått mer konkreta verktyg som tex att säga STOPP. Barnen upplevs trygga på förskolan, med varandra, med yngre och äldre och med pedagogerna. Det visar sig genom att barnen vågar tex be om hjälp från alla vuxna och kompisar. Färre konflikter sker när pedagogerna har möjlighet att vara med och förebygga incidenter.

7 Förebyggande åtgärder (för att minimera risken för kränkningar) Motverka kränkande behandling Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling, Kön och Ålder Mål och uppföljning: Vi ska förebygga all form av kränkande behandling på förskolan. Vi har kontinuerlig uppföljning vid APT och diskuterar eventuella situationer som uppkommit i verksamheten. Åtgärder: All personal föregår med gott exempel och griper in när vi uppmärksammar att någon använder sig av ett ovårdat språk eller kränker någon annan. Vi pedagoger ser till att ha extra tillsyn vid de platser som vi har sett är otrygga, både inomhus och utomhus. Vi skriver upp i varje avdelnings informationsblock när någon händelse sker, detta har vi sedan som underlag för diskussioner på våra veckoplaneringar. Vi pedagoger pratar med berörda vårdnadshavare när kränkande behandling uppstår. Pedagogerna utvecklar strukturer och rutiner för att stödja barnen i verksamheten. Motivera åtgärd: Vi vill diskutera mer och synliggöra för varandra vad vi uppmärksammar i husets/gårdens alla olika vrår. Vi vill kunna förebygga kränkningar på ett tidigt stadie. Ansvarig: All personal, se till att även vikarier informeras. Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår hela tiden. Motivera åtgärd: Vi vill förbättra och förändra lekmiljöerna kontinuerligt under terminerna. Ansvarig: Alla i arbetslaget. Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår hela tiden.

8 Rutiner för akuta situationer Policy: All personal ingriper omgående för att stoppa en kränkning. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling: Barn som blivit kränkt eller känner till någon kränkning ska snarast ta kontakt med en vuxen. Vid lek utomhus finns vuxna med. Vid lek inomhus finns vuxna med. Observationer av barns lek och klimatet i barngruppen. Samtal med barnen om trivsel och trygghet. Samtal med barnen om att det är bra att berätta för vuxna. Samtal vid arbetslagsplanering om barns trivsel och trygghet. Information från vårdnadshavare som uppkommer vid daglig kontakt. Personal som barn och vårdnadshavare kan vända sig till: Förskolans personal Specialpedagog Förskolechef Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: Ansvarspedagog lyfter händelsen i arbetslaget. Arbetslaget vidtar lämpliga åtgärder. Förskolechef och specialpedagog informeras. Förskolechef anmäler till huvudman via LISA. Samtal med berörda barn och vårdnadshavare genomförs av ansvarspedagog och specialpedagog. Dokumentation sker skriftligt. Om kränkningarna fortsätter kallar förskolechef vårdnadshavare, ansvarspedagog och specialpedagog till möte. Handlingsplan upprättas vid behov. Vid behov sker anmälan till socialtjänst. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal: All personal ingriper omgående aktivt för att stoppa en kränkning och meddelar förskolechefen om händelsen. Om barnet ger uttryck för att han/hon känner sig kränkt av någon personal, till personal eller vårdnadshavare överlämnas detta till förskolechefen. Förskolechef anmäler till huvudman via LISA

9 Förskolechefen ansvarar för att en utredning görs där båda parter får komma till tals, dokumenterar och följer upp ärendet. Rutiner för uppföljning: Uppföljningssamtal genomförs av ansvarspedagog och specialpedagog inom 2-4 veckor efter första samtalet. Har kränkningarna inte upphört tas kontakt med förskolechef för vidare beslut Ytterligare kontakt med vårdnadshavare tas av ansvarspedagogen för att bekräfta att kränkningarna upphört och ärendet kan avslutas tas en tid efter uppföljningssamtalet. Om förskolechef kallat till möte sköts uppföljning av specialpedagog och förskolechef. Rutiner för dokumentation: Arbetslaget dokumenterar vid händelser som inträffat. - Rapportering görs via blanketten Dokumentation diskriminering och annan kränkande behandling. Dokumentationen registreras i LISA. Ansvarsförhållande: All personal ansvarar för att stoppa kränkningar. Arbetslaget ska vidta åtgärder vid uppmärksammande kränkningar. Förskolechef informeras och ansvarar för dokumentation när kränkningar inte upphört

10 Vad säger styrdokumenten? FN: s konvention om barns och ungdomars rättigheter, som godkändes av Sverige 1990, är en rättighetslag för barn och ungdomar. I konventionen påtalas bl. a. att ingen kränkning av barn och ungdomar får ske. Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk och en förordning. Skollagen (2010:800) kapitel 6 handlar om åtgärder mot kränkande behandling och att det ska finnas en plan mot kränkande behandling. Diskrimineringslagen (2008:567) säger att vi ska ha en likabehandlingsplan och beskriver även diskrimineringsgrunderna. Förordning (2006:1 083) handlar om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Utformningen och omfattningen av barnens eller elevernas deltagande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Enligt dessa lagar råder det: förbud mot kränkande behandling. förbud mot diskriminering p.g.a. kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. förbud mot trakasserier. förbud mot repressalier. Förskolans och skolans läroplaner En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet, och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som skall hållas levande i arbetet med barnen. Läroplan för förskolan 1998 (rev 2010) I förskolans läroplan står också: 2.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Mål Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

11 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen. Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet, stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor, göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan. 2.7 Förskolechefens ansvar Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda. Arbetsmiljölagen (AFS 1993:17) Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta vuxna och elever. Särskilda allmänna råd och föreskrifter om kränkande särbehandling (AFS: 1993:17) finns kopplade till arbetsmiljölagen. Dessa gäller även skolan som arbetsplats och därmed både personal och elever. Dessutom finns särskilda föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön. Vid tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa skall Arbetsmiljöverket underrättas (2 arbetsmiljöförordningen). Socialtjänstlagen Verksamheter som berör barn och ungdom är skyldiga att göra anmälan till socialtjänsten enl. 14 kap. 1 i socialtjänstlagen (2001:453). Enligt denna är alla anställda inom myndigheten skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

12 Brottsbalken Strafflagarna i brottsbalken gäller även skolan. Det finns dock ingen laglig skyldighet att göra en polisanmälan. En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. I brottsbalken finns inte mobbning eller kränkande behandling som särskilda begrepp eller brottsrubricering. Men mobbning och även andra kränkningar utgör inte sällan även brott enligt brottsbalken, till exempel misshandel, olaga hot, olaga tvång, ofredande, trakasserier, förtal/förolämpning, sexuellt ofredande, hets mot folkgrupp. Förklaring av begrepp Diskriminering i förskolan innebär att ett barn missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner. Direkt diskriminering är när ett barn missgynnas och det har direkt koppling till någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar. Indirekt diskriminering är när man genom att behandla alla lika diskriminerar. Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier. Sexuella trakasserier kan vara ovälkomna beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är sexuellt anspelande och upplevs som kränkande. Det kan också handla om sexualiserat språkbruk. Det kan vara svårt att identifiera sexuella trakasserier bland barn i förskoleåldern. Vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse. Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret. Anställda kan kränka ett barn genom en handgriplig och hårdhänt tillsägelse. Repressalier är när ett barn utsätts för straff eller annan form av negativ behandling av förskolans personal p.g.a. att barnet eller vårdnadshavaren anmält förskolan. Mobbning är när ett barn gång på gång under en längre tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera personer.

13 Diskrimineringsgrunderna Kön - pojke eller flicka. Även transsexuella personer, d.v.s. personer som ändrat eller kommer att ändra sin juridiska könstillhörighet skyddas utifrån denna diskrimineringsgrund. Könsidentitet eller könsuttryck Alla människor har könsidentitet och könsuttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Skyddet blir extra viktigt för personer med en könsidentitet eller ett könsuttryck som hela tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen. Denna grund omfattar de flesta transpersoner, vilket är ett paraplybegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot tvåkönsnormen och samhällets föreställningar om hur kvinnor och män och flickor och pojkar förväntas vara, se ut och bete sig. De som omfattas av skyddet kan tex vara transvestiter, intersexuella eller inter- och transgenderpersoner ( personer som definierar sig bortom kön och utanför de traditionella könsidentiteterna) Diskrimineringsgrunden ska inte förväxlas med med sexuell läggning. Etnisk tillhörighet - nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, same eller kurd. Var och en har rätt att definiera sin egen etniska tillhörighet utifrån sin personliga bakgrund. Religion eller annan trosuppfattning - religionsfrihet Funktionsnedsättning Funktionsnedsättningar kan vara fysiska, psykiska eller intellektuella och påverka livet på olika sätt. Som funktionsnedsättning räknas både sådant som syns, som att man använder rullstol, och sådant som inte märks lika lätt som exempelvis allergi och dyslexi. Sexuell läggning - homosexualitet, bisexualitet eller heterosexualitet. Ålder- uppnådd levnadsålder. Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla. (Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder, till exempel om särbehandlingen är en tillämpning av skollagen.) Ur: Lika rättigheter i förskolan - handledning (2016) Diskrimineringsombudsmannen DO

14

15

16

Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade.

Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade. Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade. Värde- Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Glädje - Vår förskola ska vara en plats där

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade.

Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade. A Vår vision: Respekt - Alla barn och vuxna ska känna sig trygga och respekterade. Värde- Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Glädje - Vår förskola ska vara en plats där

Läs mer

Vår vision: Respekt - Alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Värde - Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma.

Vår vision: Respekt - Alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Värde - Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Vår vision: Respekt - Alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Värde - Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Glädje - Vår förskola ska vara en plats där man umgås

Läs mer

Plan mot diskriminering/ kränkande behandling och för likabehandling Bränninge förskola

Plan mot diskriminering/ kränkande behandling och för likabehandling Bränninge förskola Plan mot diskriminering/ kränkande behandling och för likabehandling Bränninge förskola 2015-10-15-2016-10-15 Vår vision: Alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Ingen diskriminering eller annan

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år. Ansvariga för planen: Förskolechef tillsammans med personal på förskolan.

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år. Ansvariga för planen: Förskolechef tillsammans med personal på förskolan. Vår vision: Alla barn ska känna sig trygga och respekterade. Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Vår förskola ska vara en plats där man umgås med kamrater, känner gemenskap

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Laggets förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Laggets förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Laggets förskola 170115-180114 Vår vision: Alla barn ska känna sig trygga och vår förskola ska vara fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 170115-180114 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden

Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden 2011-2012 Inledning Planen ska främja barns och vuxnas lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

Läs mer

Vår vision Alla på förskolan ska känna sig trygga och respekterade. Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma.

Vår vision Alla på förskolan ska känna sig trygga och respekterade. Ingen diskriminering eller annan kränkande behandling får förekomma. Kyrkbyns Förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ärlig och personalrepresentanten Emma Hermansson leder arbetet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Brandstorps förskola/fritidshem 151015-161015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Brandstorps förskola/fritidshem 151015-161015 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Brandstorps förskola/fritidshem 151015-161015 Vår vision: Vår förskola och fritids ska vara en trygg miljö och alla barn ska känna sig välkomna. Alla som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019

Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019 Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling, Förskolan Saga, läsåret 2018/2019... 1 Inledning... 2 Vision... 2 Syfte... 2 Lagar och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Fantasia och Kullens förskolor... 1 Inledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fagerhults förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fagerhults förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fagerhults förskola 170115-180114 Vår vision: Vi på Fagerhults förskola erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-5 år. Läroplanen för förskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Brandstorps förskola/fritidshem

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Brandstorps förskola/fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Brandstorps förskola/fritidshem 170115-180114 Vår vision: Vår förskola och fritids ska vara en trygg miljö och alla barn ska känna sig välkomna. Alla som

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Förskolan Slottet

Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Förskolan Slottet Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Förskolan Slottet Reviderad 30 november 2017 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/Plan mot diskriminering och kränkande behandling,

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, Brände Udde förskola 2017/2018

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, Brände Udde förskola 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, Brände Udde förskola 2017/2018 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, Brände Udde förskola 2017/2018... 1 Varför en plan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Furuby förskola 2017/2018

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Furuby förskola 2017/2018 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Furuby förskola 2017/2018 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Furuby förskola 2017/2018... 1 Varför en plan för likabehandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Förskolan Spetsamossen 2017/2018

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Förskolan Spetsamossen 2017/2018 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Förskolan Spetsamossen 2017/2018 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Förskolan Spetsamossen 2017/2018... 1 Varför

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Furusjö förskola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Furusjö förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Furusjö förskola 2015-2106 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ärlig tillsammans

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Hovs förskola 2017/2018

Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Hovs förskola 2017/2018 Årlig plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Hovs förskola 2017/2018 Innehållsförteckning Årlig plan för att främja likabehandling samt

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Pilbäckens förskola 2017/18

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Pilbäckens förskola 2017/18 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Pilbäckens förskola 2017/18 Innehållsförteckning Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Pilbäckens förskola 2017/18... 1 Vision... 2 Verksamhetsmål

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pumpkällagårdens förskola upprättad 2015-05-04 Vision På förskolan skall inget barn eller vuxen känna sig diskriminerade eller bli utsatt för kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIV DUNDERKLUMPEN EN FÖRSKOLA I TECKOMATORP

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIV DUNDERKLUMPEN EN FÖRSKOLA I TECKOMATORP LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIV DUNDERKLUMPEN EN FÖRSKOLA I TECKOMATORP 1 FÖRSKOLAN DUNDERKLUMPENS LIKABEHANDLINGSPLAN En plan mot kränkande behandling Från 1 april, 2006 gäller en ny lag om

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017 REGELVERK Diskriminering & trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap. 14a I Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kompassen Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2010) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015 Förskolan Spetsamossen Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2018

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2018 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2017- Vt- 2018 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht- 2016- Vt 2017... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2017-10-31 2018-10-31 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Rotebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rotebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rotebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gärdesbacken 2019

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gärdesbacken 2019 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gärdesbacken 2019 Planen gäller from 2019-01-01 tom 2019-12-31 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Lagstiftning s. 4 3. Diskrimineringsgrunder

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Hagen

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Hagen Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Förskolan Hagen Planen gäller under kalenderåret 2017 Upprättad i december 2016 Vår vision Verksamheten ska bygga på demokratiska former där en god självkänsla

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 20131101-20141031 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 2 Mål 2 Syfte 2 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling

Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Roknäs förskoleenhet avd. Signes plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen avd. Signe

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Björken. Vision. På förskolan Björken förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Förskolan Björken. Vision. På förskolan Björken förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Förskolan Björken 2017 Vision På förskolan Björken förekommer inte diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. På förskolan Björken är alla trygga samt möts och behandlas

Läs mer

Kyrkbyns Förskola 2018

Kyrkbyns Förskola 2018 Kyrkbyns Förskola 2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med personalen på förskolan är ansvariga för planen.

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för NYGÅRDS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för NYGÅRDS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0 1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för NYGÅRDS FÖRSKOLA 2018/19 Framtagen av: Personalen Datum: 2018-08-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig för denna plan 4 4. Styrdokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019. Vision

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019. Vision Plan mot diskriminering och kränkande behandling på BUS förskola 2018/2019 Vision Att alla ska känna sig välkomna, trygga, respekterade och trivas. Att skapa värderingar och normer som ger alla möjlighet

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2017 Vätö förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2017 Vätö förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt Likabehandlingsplan 2017 Vätö förskola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Arbetslagsledarna

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Förskolan Skattkistan Malmslätt Inledning Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Regnbågen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Regnbågen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Regnbågen Innehållsförteckning Grunduppgifter... 4 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 4 Vår vision... 4 Planen gäller från och med... 4 Planen

Läs mer

Kareby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kareby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kareby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2020 Utvärderad 19/3-18. Ny kartläggning och nulägesanalys för 2018 gjord 19/3-18. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan Bagaregatans förskola

Likabehandlingsplan Bagaregatans förskola Likabehandlingsplan Bagaregatans förskola Slättens förskoleområde Oktober 2015-oktober 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvarig: Monica Thörnberg, förskolechef 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet på Mo förskola a för planen Förskolechef Vår vision Vår förskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Hasselbackens förskola Upprättad januari 2019 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0 1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19 Framtagen av: Personalen Datum: 2018-08-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig för denna plan 4 4. Styrdokument

Läs mer

Inledning Definitioner av de olika begreppen i planen Grunduppgifter Utvärdering Främjande insatser Kartläggning...

Inledning Definitioner av de olika begreppen i planen Grunduppgifter Utvärdering Främjande insatser Kartläggning... Innehållsförteckning Inledning... 3 Definitioner av de olika begreppen i planen... 4 Grunduppgifter... 5 Utvärdering... 6 Främjande insatser... 7 Kartläggning... 9 Förebyggande åtgärder... 10 Rutiner för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kompassen Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2010) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla

Läs mer

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika

TRYGGHETSPLAN. för Förskolan Mörten Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika TRYGGHETSPLAN för Förskolan Mörten 2017-2018 Likabehandling handlar inte om att alla ska vara lika, utan rätten att vara olika Innehåll 1. Syftet med vår trygghetsplan... 3 2. Grunduppgifter... 4 3. Identifiering

Läs mer

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västertorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Förskolan Nykyrkas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Nykyrkas plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Nykyrkas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGEN och NYGÅRDS FÖRSKOLA 2017/18

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGEN och NYGÅRDS FÖRSKOLA 2017/18 1 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGEN och NYGÅRDS FÖRSKOLA 2017/18 Framtagen av: Personalen Datum: 2017-10-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2018/2019 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Holma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Holma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Holma förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling?

Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Fagrabäcks förskola Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201301 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018 Gemensam vision för alla kommunens förskolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier

Läs mer

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Höjdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rengsjö förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2018/2019 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Norrgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet. a för planen Arbetsgruppen består av Emma Dahlberg,

Läs mer