Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket"

Transkript

1 Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket - minimering av risker i realiserade projekt M ars 2013

2 Rapporten är framtagen på uppdrag av Biogas Öst som en del av projektet Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential Framsida: flygfoto över biogasanläggningen som drivs av SBI Katrineholm AB. Projektet drivs med stöd från:

3 Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Minimering av risker i realiserade projekt I samarbete med Johan Benjaminsson Gunnar Benjaminsson Gasefuels AB

4 Sida 2 av 27 Innehåll 1 Inledning Samverkanskoncept Biogas Brålanda Biogasanläggningen vid Valla gård, Katrineholm Wrams Gunnarstorp Falkenberg Biogas Sävsjö Biogas Viken Biogas Biogas på Gotland Vårgårda-Herrljungas kommande biogasanläggning Marknadsvärde på biogas Jämförelse mellan samverkanskoncept Substrat Anläggningsstorlek Ägande Investeringsstöd Avsättning för biogas Rekommendationer om samarbeten Referenser...25

5 Sida 3 av 27 1 Inledning Biogas Öst driver ett projekt som syftar till att öka biogasproduktionen från lantbrukssektorn i Uppsala län. Den ekonomiska risken i biogasprojekt har identifierats som en viktig anledning till att lantbruksbaserade biogasprojekt har svårt att realiseras trots den stora biogaspotentialen som finns i lantbruket. För att minska den ekonomiska risken kan lantbrukare samarbeta med andra aktörer och i denna utredning kartläggs olika koncept för befintliga samverkansformer. Följande aspekter är viktiga för att realisera ett biogasprojekt: - Tillgång till substrat. Lantbruket kan här erbjuda gödsel, grödor och halm. - Avsättning för biogödsel. Lantbruket kan erbjuda spridningsarealer och lagringskapacitet. - Avsättning för biogasen. Detta kan erbjudas av gasdistributionsföretag men även av kommuner som satsar på biogas. - Teknisk kompetens för att projektera och bygga en biogasanläggning. - Juridisk kompetens för att skriva avtal om bolagsbildning, substratleveranser, avsättning för biogödsel, försäljning av biogas, inköp av en biogasanläggning samt etablering av en driftorganisation, företagsledning och styrelse. Kompetens för att hantera miljötillstånd och bygglov. - Kapital för projektering, byggnation, planering, driftsättning och bolagsbildning. Med ovanstående faktorer på plats går det att etablera en biogasanläggning. I grunden är lantbruket med i alla biogasprojekt genom att mottaga biogödsel från biogasanläggningar. Utöver detta engagemang finns även exempel på projekt med lantbrukare som substratleverantörer, delägare och som huvudmän för biogasproduktion, uppgradering, distribution och försäljning. Inom föreliggande rapport utvärderas större biogasprojekt som kräver en nära samverkan mellan olika marknadsaktörer för att kunna realiseras. Mindre biogasprojekt som endast omfattar kraftvärmeproduktion är inte inkluderade i denna studie.

6 Sida 4 av 27 2 Samverkanskoncept I detta kapitel beskrivs åtta stycken biogasprojekt som realiserats eller som är i byggnation. Projekten har utvärderats utifrån följande faktorer: 1. Initiativtagare till projektet. 2. Projektets aktörer och samverkansformer. 3. Ägandestruktur och i vilka steg som bolagsbildning utförts. 4. Finansiering av förstudie, projektering, tillståndshantering, bolagsbildning, avtalshantering, byggnation och driftsättning. 5. Säkerhet för avsättning, vem som kontrakterats att köpa biogasen och grundläggande faktorer för hur biogasen värderas. 2.1 Biogas Brålanda Biogas Brålanda är ett samverkansprojekt där 4 biogasanläggningar idag är sammankopplade med ett biogasnät som leder till en uppgraderingsanläggning där gasen renas och antingen komprimeras till mobila gaslager eller säljs vid tankstation. Rågas leds även till en gaspanna som värmer det närliggande Dahlbergs slakteri. Driftsättning har skett i etapper under 2012 och anläggningen är från januari 2013 i full drift. Se översikt över systemet i Figur 1. Figur 1 (1) Biogasanläggningar kring Brålanda sammankopplade med ett gasnät till uppgraderingsanläggning Initiativtagare till de ursprungliga idéerna kring Biogas Brålanda är Hushållningssällskapet, lantbrukare och Vänersborgs kommun som började skissa på projektet under Kontakter med det regionala utvecklingscentret Innovatum initierades, som sedan administrerade en ansökan till Jordbruksverket om projektstöd. Stöd beviljades från Landsbygdsprogrammet för att utveckla projektet, i storleksordningen ett par miljoner kronor. Hushållningssällskapet har varit en viktig partner för att utveckla projektet, men även andra konsulter har varit inblandade. De fyra biogasanläggningar som matar in biogas på rågasnätet, för distribution av biogasen till den centrala uppgraderingsanläggningen, finns sammanställda i Tabell 1. Tre av anläggningarna har en ägare och en anläggning har sex delägare. Alla anläggningar förutom Qvantenburg rötar även gödsel från en annan

7 Sida 5 av 27 näraliggande gård. Till samtliga anläggningar förutom Bergungen levereras slakteriavfall som hygieniserats centralt på Dahlbergs slakteri. Den sammanlagda biogasproduktionen är GWh/år. Tabell 1 Produktionsanläggningar som levererar till biogasnätet (2) Biogasanläggning Ägare GWh/år Substrat Bergungen 1 st, Bergs 1,6 Svingödsel från Suggpool AB Bergungens svinstallar Investering (Mkr) i.u Inv.bidrag (%/Mkr) i.u Pumpning av gödsel från Bergs Suggpool 2,7 km Sylves Lantbruk 1 st, Sylves Lantbruk HB 3,7 Egen svingödsel Grannens nötgödsel 8,5 21 % 1,8 Mkr Slakteriavfall och godis Espesäter 6 st gårdar har bildat Grinstad Gårdsgas AB 3,5 Svingödsel och nötgödsel från de sex ägarna. Slakteriavfall 8,5 21 % 1,8 Mkr Qvantenburg Qvantenburg s Säteri AB 4,3 Egen svingödsel Slakteriavfall i.u i.u. Summa 13 En 19 km lång rågasledning sammankopplar biogasanläggningarna med en gaspanna på slakteriet och med en uppgraderingsanläggning. Från uppgraderingsanläggningen, som ligger i anslutning till biogasanläggningen Bergungen, går en 6 km lång rengasledning till stationen för påfyllning av mobila gaslager samt tankstationen. Den ursprungliga tanken var att rågasnätet skulle innefatta något fler lantbruksenheter vilket kan bli aktuellt genom en förlängning av gasledningen. Figur 2 visar bilder från byggnationen av gasledningar, uppgraderingsanläggning och tankstation.

8 Sida 6 av 27 Figur 2 Bilder på byggnation av gasnät, uppgraderingsanläggning och tankstation (1) (3) (4) Affärsmodell och samverkan Intresserade lantbrukare bildade Biogas Dalsland Ekonomisk Förening där ägare till de fyra biogasanläggningarna samt övriga lantbruk och substratleverantörer ingår. Under hösten 2012 har det även varit möjligt för privatpersoner att teckna förlagsinsatser 1 om kr per insats. Totalt bjuds 300 förlagsinsatser ut vilket som mest kan ge 3 Mkr i tillskott till den ekonomiska föreningen. En viktig anledning till att privatpersoner bjuds in är för att ge incitament för privatpersoner att skaffa en gasbil som kan tankas på den lokala tankstationen. Avkastningen på förlagsinsatserna är utlovad till 5 % under förutsättning att den ekonomiska föreningens resultat tillåter detta. Biogas Brålanda AB är ett företag som äger, kontrollerar och driver inmatningsutrustning för rågas till gasnätet, uppgraderingsanläggning samt den kombinerade tankstationen och fyllningsstationen för mobila gaslager. Biogasen säljs av Biogas Brålanda AB direkt till slutkunder vid en publik tankstation i Brålanda och där hyrs rättigheten av Q star att få ha en betalpelare och dispenser för biogas. All gas som inte går åt till slakteriets gaspanna eller försäljs vid den lokala tankstationen säljs till Trollhättan Energi. Den ekonomiska föreningen Biogas Dalsland Ekonomisk Förening äger 1/3 i Biogas Brålanda AB medan Trollhättan Energi äger 2/3, se ägarfördelning i Figur 3. Den ekonomiska föreningen äger även gaspannan på slakteriet varifrån värme köps av slakteriet. 1 Genom förlagsinsatser kan ekonomiska föreningar skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. Förlagsinsatsen ger en fordringsrätt.

9 Sida 7 av 27 Biogas Brålanda AB Biogas Dalsland Ek Förening 33% Trollhättan Energi AB 66% Figur 3 Ägande av driftbolaget Biogas Brålanda AB Biogas Brålanda AB är i sin tur delägare i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB. Totalt har ca 7 Mkr (5) investerats i gasledningar och huvudägare till detta bolag är Mellerud och Vänersborg Kommun. Se ägarfördelning i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB i Figur 4. Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB Biogas Brålanda AB 9% Melleruds Kommun 18% Vänersborgs Kommun 73 % Figur 4 Ägarstruktur för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB Hur de olika aktörerna, Biogas Dalsland Ekonomiska Förening, Biogas Brålanda AB och Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB, samverkar och en översikt över det totala projektets affärsmodell och dess ingående avtal visas i Figur 5.

10 Sida 8 av 27 Lantbruk 1 Lantbruk 2 Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB (Drift och underhåll rörledningsystem) Samarbetsavtal (hyra rörsystem) Biogas Brålanda AB (Uppgradering, in- och utleverans) Lantbruk 3 Lantbruk 4 Aktieägaravtal avs. Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB Leveransavtal med Trollhättan Energi Lantbruk n Vänersborgs kommun 73% Melleruds kommun 18% Brålanda Biogas AB 9% Leverans till egen tankstation Stadgar & regler för Biogas Dalsland Ekonomisk Förening Leveransavtal rågas Aktieägaravtal avs. Biogas Brålanda AB Biogas Dalsland Ek Förening 1/3 Trollhättan Energi AB 2/3 Leveransavtal rågas från jordbruk till Biogas Dalsland Ekonomisk Förening Leveransavtal med slakteri Figur 5 Affärsmodell för samverkan om gasleveranser och ägande av bolag Samverkan mellan bolag illustreras med blå linje och gasleverans illustreras med röd linje. Biogas Dalsland Ekonomisk Förening, som består av främst lantbruksföretag men även av privatpersoner, har åtaganden om gasleverans till Dahlbergs slakteri och till Biogas Brålanda AB. Biogas Brålanda AB har i sin tur åtagande om att producerad gas säljs till Trollhättan Energi. Biogas Brålanda AB har ett samarbetsavtal med Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB angående att hyra gasnätet Finansiering Biogas Brålanda är ett koncept med rötning av främst gödsel, slakteriavfall och godis. Förstudie, projektering och biogasanläggningar har till stor del bekostats av Landsbygdsprogrammet medan gasnät, uppgraderingsanläggning och tankstation har erhållit 30 % bidrag från Naturvårdsverkets tidigare investeringsstöd Klimp. För byggnation av gasnät mellan biogasanläggningarna, uppgraderingsanläggning, kompressorstation och tankstation beviljades projektet år 2008 ett Klimp-bidrag om 12 Mkr, till den totala investeringen på 41 Mkr (6). Detta bidrag delades därefter upp på två separata bolag, ett nätbolag som byggde gasnätet och ett driftbolag som ansvarar för inmatning av biogas, uppgradering och tryckhöjning. Trollhättan Energi har kontrakterat ett gaspris med Biogas Brålanda AB som är tillräckligt högt och långsiktigt för att lantbrukare skulle kunna få banklån till sina biogasanläggningar samt för att investera i den ekonomiska föreningen. Trollhättan Energi har avtal med bussoperatören Nobina om gasleverans.

11 Sida 9 av Biogasanläggningen vid Valla gård, Katrineholm Biogasanläggningen vid Valla Gård i Katrineholm producerar på årsbasis ca 30 GWh biogas (7). Under 2013 planeras för att stegvis öka produktionen till 40 GWh biogas/år. Substraten som används i anläggningen är i huvudsak kyckling- och svingödsel men anläggningen har även möjlighet att ta emot industriellt livsmedelsavfall och energigrödor som vall och helsädesensilage. Produktionen av biogas på anläggningen kom igång december 2010 och uppgraderas innan den distribueras vidare mot Stockholm via lastbil med lastväxlarflak (8). Figur 6 visar biogasanläggningen och fyllningsstation för mobila gaslager vid Valla gård i Katrineholm. Figur 6 Biogasanläggning och fyllningsstation för mobila gaslager i Katrineholm Utredning om förutsättningarna för biogasproduktion kring Katrineholm initierades av projektgruppen Khnorr & Winge år I projektgruppen var 11 lantbrukare, Kronfågel i Valla och Katrineholm Energi AB (KEAB) medverkande. Utredningen ledde till att Katrineholms kommun ansökte om Klimp-bidrag, där den första åtgärdspunkten var att upprätta ökad fordonsgasproduktion i Katrineholm. Åtgärdspunkten bestod dels i att bygga en uppgraderingsanläggning vid Katrineholms reningsverk, dels i att bygga en ny biogasanläggning för rötning av gödsel- och slakteriavfall. Under 2007 tog kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om att KEAB skulle ges ansvaret för att uppföra en uppgraderingsanläggning vid den redan existerande biogasproduktionen vid Rosenholm. Därmed ansökte kommunen hos Naturvårdsverket om att låta KEAB stå som åtgärdsägare för uppförande av uppgraderingsanläggning vid reningsverket (9). För att bygga en ny biogasanläggning inkom Katrineholms Kommun under 2009 med en begäran till Naturvårdsverket om att byta huvudman för byggnationen av biogasanläggning i Katrineholm från KEAB till Swedish Biogas International Katrineholm AB. Samtidigt begärs att få ändra inriktning på biogasproduktionen, främst genom ändrade substratval. Skälet till ändringar uppges vara att Kronfågel hoppat av projektet och kontrakterat sitt slakteriavfall på annat håll, vilket ledde till att de ursprungliga lantbrukarna bildade ett bolag tillsammans med Swedish Biogas International (10) Affärsmodell och samverkan En sammanfattande bild över ägarstruktur och samverkan mellan parterna involverade kring biogasanläggningen vid Valla Gård i Katrineholm ges av Figur 7.

12 Sida 10 av 27 Leveransavtal AGA Gas Växtodlare KLIMP Banklån Uppgraderad, komprimerad biogas Swedish Biogas International Katrineholm AB Fosforrik fastgödsel Gödsel Kväverik flytgödsel Swedish Biogas International AB 51 % (55 %) Ericsbergs säteri 13 % (15 %) Åkerö säteri 13 % (15 %) Fors säteri 13 % (15 %) Lantbruksgas i Sörmland AB 10% (0 %) Aktieandel (Vinstandel) 7 lantbrukare Figur 7 Ägarstruktur och åtaganden om gödsel och biogödsel (11) Biogasanläggningen vid Valla gård i Katrineholm, som inkluderar rågasproduktion såväl som uppgradering av biogasen, ägs och drivs av Swedish Biogas International Katrineholm AB. Detta produktionsbolag ägs i sin tur av Swedish Biogas International AB (51 %) och lantbrukare (49 %). Ägarfördelningen bland lantbrukarna fördelar sig på Ericsberg Säteri (13%), Fors Säteri (13%), Åkerö Säteri (13%) samt Lantbruksgas i Sörmland AB (10%) (7) (8). Lantbruksgas i Sörmland AB, i vilket de i produktionsbolaget tre delägande lantbruken samt 7 andra lantbrukare ingår, har i utbyte mot kontrakt om levererade gödselmängder fått 10 % av aktierna i Swedish Biogas International Katrineholm AB. Lantbruksgas i Sörmland AB är ett rent gödselföretag, genom vilket de delägande lantbrukarna ger Swedish Biogas International Katrineholm AB rätt att röta deras gödseln i utbyte mot förädling av gödseln samt att den körs ut till den plats de önskar. Förädlingen av gödseln sker genom att den utgående biogödseln delas upp i två flöden; ett fast och ett flytande. Den fasta fraktionen kan köras till åkermark med behov av främst fosfor (6). I de djurtäta bygderna kring Katrineholm, medförande god tillgång på fosforrik naturgödsel, får lantbrukarna därigenom ut ett större värde av sin gödsel så att de kan köra den fasta fraktionen dit den gör bäst nytta. Swedish Biogas International Katrineholm AB bekostar samtliga transporter. Den till fordonskvalitet uppgraderade biogasen säljs sedan via ett 15-årigt avtal till AGA Gas i Stockholm för vidare distribution och försäljning till slutkund Finansiering Biogasanläggningen vid Valla gård i Katrineholm har finansierats med statliga investeringsstöd, kapital från aktieägarna och banklån i kombination med långsiktiga leveransavtal för den producerade biogasen. En betydande del av finansieringen av biogasanläggningen vid Valla gård härstammar från ett av Katrineholm Kommun beviljat Klimp-stöd till bland annat byggnation av uppgraderingsanläggning och biogasanläggning. Katrineholm Kommun var programägare till det nämnda klimatinvesteringsprogrammet. Den nya biogasanläggningen i Katrineholm, exklusive det bidrag som gått till uppförandet av uppgraderingsanläggning i KEABs regi, beviljades slutligen cirka 14 Mkr, motsvarande 25 % av investeringen, i Klimp bidrag (12). Utöver Klimp-bidrag har även ägarna till Swedish Biogas International Katrineholm AB gått in med totalt 8,2 miljoner kr, fördelade enligt Tabell 2, medan resterande del är lån.

13 Sida 11 av 27 Tabell 2 Fördelning av aktieandelar, kapitaltillskott och rätt till vinstdelning i Swedish Biogas International Katrineholm AB (11) Swedish Biogas International AB Ericsbergs Säteri Åkerö Säteri Fors Säteri Lantbruksgas i Sörmland AB Aktieandelar % Kapitaltillskott 4,6 1,2 1,2 1,2 0 Mkr Vinstdelning % Swedish Biogas International har i egenskap av insättare av största kapitaltillskott, huvudman för de beviljade Klimp-åtgärderna, huvudman till avtal om gasförsäljning till AGA samt besittare av teknisk kompetens blivit Swedish Biogas International Katrineholm ABs största ägare. Swedish Biogas International äger också rätten till den största vinstdelningen. Även de tre större lantbruken Ericsbergs, Åkerö och Fors säteri har gått in med kapital i anläggningen och har därigenom försäkrat sig om 13 % av aktierna och 15 % av vinstdelningen vardera. Lantbruksgas i Sörmland AB har inte någon rätt till vinstdelning.

14 Sida 12 av Wrams Gunnarstorp Biogasanläggningen vid Wrams Gunnarstorp ägs och drivs av Söderåsens Bioenergi AB som bildades Byggnationen av biogasanläggningen i Wrams-Gunnarstorp påbörjades i februari 2006 och färdigställdes på hösten samma år (13). Anläggningen producerar cirka 25 GWh biogas per år. Den producerade biogasen uppgraderas på Wrams Gunnartorps gård och leds vidare till naturgasnätet för distribution och försäljning (14). Anslutningen till naturgasnätet säkerställer att gasen finner avsättning över hela året, men det innebär också en extra kostnad för propantillsats för att den uppgraderade biogasen ska få naturgaskvalitet Affärsmodell och samverkan Ägarstrukturen och hur de olika aktörerna är knutna till Söderåsens Bioenergi AB visas i Figur 8. E.ON Biofor Sverige AB tankstationer uppgraderad biogas E.ON Gas Sverige AB uppgradering, propantillsats, nätanslutning biogas Biogödsel Gödsel Söderåsens Bioenergi AB biogasproduktion Livsmedelsindustri Wrams- Gunnarstorp 24,5 % E.ON Gas Sverige AB 51 % Bigadan A/S 24,5 % Figur 8 Ägarstruktur och affärsmodell för Söderåsens Bioenergi ABs biogasanläggning Ägarna till Söderåsens Bioenergi AB är E.ON Gas Sverige AB, Wrams Gunnarstorp och Bigadan. Bigadan är en dansk tillverkare av biogasanläggningar och var den entreprenör som anlade Söderåsens biogasanläggning. Uppgradering, propantillsats och nätanslutning ägs och drivs av E.ON Gas Sverige AB. All gas som produceras i anläggningen köps av E.ON genom dess gasdistributionsbolag E.ON Biofor Sverige AB. Substraten är främst avfall från Findus samt svingödsel. Den producerade biogödseln förs ut till godset och till andra lantbrukare i närheten (14) Finansiering Investeringskostnaden på 55 miljoner kronor finansierades av de tre ägarna samt en extern finansiär. Uppförandet av anläggningen kunde genomföras med lönsamhet helt utan bidrag (14).

15 Sida 13 av Falkenberg Biogas Falkenberg Biogas AB producerar biogas från gödsel och organiskt industriavfall. Totalt produceras ca 40 GWh biogas per år, där den producerade gasen uppgraderas och tillförs naturgasnätet som passerar genom Halland (15) (16). På samma sätt som i Wrams Gunnarstorp säkerställer anslutningen till naturgasnätet att gasen finner avsättning över hela året, men det innebär också en extra kostnad för propantillsats för att den uppgraderade biogasen ska få naturgaskvalitet Affärsmodell och samverkan Ägarstruktur och hur de olika bolagen samverkar kring biogasproduktionen vid Falkenberg Biogas AB framgår av Figur 9 (15). E.ON Biofor Sverige AB Uppgraderad biogas Klimp Falkenberg Biogas AB Gödsel Lantbrukare Falkenbergs kommun (20 %) E.ON Gas Sverige AB (65 %) Gekås Ullared (15 %) Figur 9 Ägarstruktur i Falkenberg Biogas AB Falkenberg Biogas AB ägs av E.ON Gas Sverige AB, Falkenbergs kommun och Gekås Ullared. Den producerade biogasen säljs sedan till E.ON Biofor Sverige AB som säljer gasen vid tankstationer till slutkund. En samverkan sker mellan lantbrukarna och Falkenberg Biogas AB genom utlåning av gödsel som efter rötning återfås som biogödsel (17) Finansiering Falkenberg Biogas AB erhöll drygt 21 Mkr i KLIMP-bidrag 2004, vilket gav projektet en bidragsandel på nära 30 %. Arbetet med anläggningen påbörjades i januari 2008 och färdigställdes i oktober samma år (6).

16 Sida 14 av Sävsjö Biogas Sävsjö Biogas AB driver en biogasanläggning med en årsproduktion om ca 19 GWh biogas, där substratet till anläggningen i huvudsak består av gödsel från 18 gårdar i närheten (18) (19) Affärsmodell och samverkan En övergripande bild över hur ägarstrukturen och affärsmodellen ser ut för Sävsjö Biogas AB och hur den är uppbyggd framgår av Figur 10. DONG Energy AB Göteborg Energi AB Fordonsgas Sverige AB E.ON Biofor Sverige AB Klimp Sävsjö Biogas AB Gödsel Biogödsel Göteborgs Energi AB 90,5 % Vrigstad Fjärrvärme AB 9,5 % Lantbrukare 5 st 13 st Figur 10 Ägarstruktur och affärsmodell för biogasproduktionen i Sävsjö Biogas AB Av de 18 gårdar som levererar gödsel till Sävsjö biogasanläggning är 5 av dem också ägare i Vrigstad Fjärrvärme AB som äger 9,5 % av Sävsjö Biogas AB. Resterande 90,5% av Sävsjö Biogas AB ägs av Göteborgs Energi AB. Bönderna som bidrar med gödsel får biogödsel tillbaka från biogasproduktionen (19) (20) (21). Gasen som produceras uppgraderas och flakas till konsumenten genom Fordonsgas Sverige AB och E.ON Biofor Sverige AB. Under våren 2013 förväntas även en tankstation bli klar i Sävsjö (19) (22) Finansiering Under 2008 beviljades Sävsjö Biogas AB 19,5 Mkr i Klimp-bidrag (6). Totalt var miljöinvesteringen på 67,8 Mkr vilket innebär att Klimp-bidraget motsvarade en bidragsandel på nära 29 %.

17 Sida 15 av Viken Biogas Biogasanläggningen på Viken utanför Falköping är en biogasanläggning med rötning av nötgödsel som producerar 2 GWh biogas årligen. En rågasledning förbinder biogasanläggningen med en redan befintlig uppgraderingsanläggning vid reningsverket i Falköping Affärsmodell och samverkan Strukturen för affärsmodellen och hur de olika aktörerna agerar kring Viken Biogas framgår av Figur 11. DONG Energy AB Göteborg Energi AB Fordonsgas Sverige AB Fordonsgas Göteborg Energi AB Uppgraderingsanläggning Drift Falköpings Kommun Rågas Klimp Viken Biogas Gödsel/ biogödsel Drift Nötcenter Viken AB Göteborg Energi AB 100 % Lantmännen Lantbruks Figur 11 Ägarstruktur och affärsmodell för biogasproduktionen vid Viken Viken Biogas utanför Falköping ägs av Göteborg Energi AB. Biogasanläggningen ligger vid Nötcenter Viken AB som ägs av Lantmännen Lantbruks. Mellan Göteborg Energi AB och Nötcenter Viken AB finns ett avtal som ger Göteborg Energi AB rätten att nyttja gödsel för produktion av biogas samt köp av daglig tillsyn av anläggningen. Göteborg Energi äger anläggningen och distributionsnätet. (23). Den producerade rågasen går i ett rågasnät till en uppgraderingsanläggning som ägs av Göteborg Energi AB, men som driftas av Falköping Kommun (24). Den uppgraderade gasen säljs sedan till Fordonsgas Sverige AB som distribuerar gasen till slutkund Finansiering Göteborg Energi beviljades KLIMP-bidrag 2008 till biogasanläggning och rågasledning (6). Totalt beviljades 2,5 Mkr vilket motsvarar ca 19 % av den totala investeringen på 12,7 Mkr.

18 Sida 16 av Biogas på Gotland På Gotland producerar idag anläggningen Brogas AB 20 GWh biogas/år. Biogasen leds via en 8 km lång gasledning till en uppgraderingsanläggning och till Arlas gaspanna som ligger 500 m från uppgraderingsanläggningen. I samband med att sockerbetsodlingen upphörde på Gotland avsattes cirka 35 Mkr, som en del av Landsbygdsprogrammet, i ett så kallat omstruktureringsstöd för att stödja omstrukturering av de företag som tidigare hade odlat sockerbetor. En omfattande förstudie genomfördes av Gotlands Betodlarförening för att undersöka möjligheten att bygga en etanolproduktionsanläggning med sockerbetor som bas. Studien visade dock att en sådan gemensam investering för de gotländska betodlarna inte var möjlig att genomföra. Av omstruktureringsstödet användes istället cirka 28 Mkr som investeringsstöd till enskilda betodlare och cirka 7 Mkr som ett investeringsstöd till Brogas AB, med cirka 20 lantbrukare som delägare, som investerade i en biogasanläggning. Den totala investeringskostnaden för biogasanläggningen som driftsattes under 2012 blev omkring 33 Mkr Affärsmodell och samverkan Affärsupplägget och samverkan mellan de olika parterna knutna till biogasproduktionen vid Brogas AB framgår av Figur 12. Publik tankstation Bussar Region Gotland Gaspanna Arla Leveransavtal Biogas Gotland AB (Uppgradering, tankstation) Leveransavtal Restprodukter Investeringsstöd landsbygdsprogrammet Brogas AB (Biogasproduktion, gasledning) Biogödsel Majs, gödsel Triventus Biogas AB 2/3 20 lantbrukare 1/3 Livsmedelsindustri Figur 12 Ägarstruktur och samarbeten för Brogas AB och Biogas Gotland AB Brogas AB är ett produktionsbolag för biogas som ägs av ca 20 lantbrukare som tillsammans med Triventus Biogas AB investerat i anläggningen. Till Brogas ABs biogasanläggning levererar även lantbrukare majsensilage och gödsel som substrat och får tillbaka biogödsel. Även livsmedelsindustrin verkar som substratleverantörer till biogasanläggningen. Biogasen levereras ut på en gasledning som leder till Arlas gaspanna och till en uppgraderingsanläggning tillhörande Biogas Gotland AB, ett företag helägt av lantbrukarna Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten. Uppgraderad biogas säljs till en publik tankstation och till stadsbussarna i Region Gotlands busstrafik.

19 Sida 17 av 27 Gotlands kommun, namnbyte till Region Gotland år 2011, handlade år 2009 upp leverans av fordonsgas från biogas för till bussar och tjänstefordon. Denna upphandling vanns av Biogas Gotland AB. En utmaning idag är att regionen sedan avtalet ingicks, inte lyckats öka andelen transporter med gasfordon till de volymer som angavs i upphandlingsunderlaget. Brogas produktion ersätter olja hos Arla i Visby. Men Arla har också gått med på att vara det dragspel som behövs medan fordonsgasmarknaden på ön byggs upp. Arla kan i princip ta hand om all gas som Brogas levererar, men det krymper underlaget för gasmacken. (25) Finansiering Produktionsbolaget Brogas AB har genom Triventus Biogas AB och de 20 delägande lantbrukarna tagit in kapital i företaget. Därtill har motsvarande ca 21 % av den totala investeringskostnaden för biogasanläggningen betalats ut i investeringsbidrag från Landsbygdsprogrammet.

20 Sida 18 av Vårgårda-Herrljungas kommande biogasanläggning Projektet Vårgårda-Herrljunga Biogas påbörjade i januari 2013 byggnation. Efter färdigställande under året kommer anläggningen främst att producera biogas av gödsel och organiskt avfall från livsmedelsindustrin. Rötningen kommer att ske i separata linjer för ekologisk gödsel respektive konventionell gödsel. Denna åtgärd görs för att kunna röta avfallsfraktioner som inte är godkända som ekologisk biogödsel. Biogasprojektet hade det regionala utvecklingsföretaget Innovatum, tillsammans med lantbrukare i Vårgårda och Herrljunga, som initiativtagare Affärsmodell och samverkan Lantbrukare och lokala företag driver projektet inom VH Biogas Ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen är en plattform för att driva projektet framåt och där samverkansavtal kan inskrivas. Den ekonomiska föreningen äger dels Vårgårda-Herrljunga Biogas AB och dels Vårgårda-Herrljunga Biogödsel AB. Landsbygdsprogrammet har beviljat biogasprojektet 20 Mkr i bidrag dividerat på två separata utbetalningar. Dels har Vårgårda-Herrljunga Biogas AB erhållit 10 Mkr i stöd för uppförande av bland annat uppgraderingsanläggning och mottagningsanordning för substrat, dels har Saxtorps Gård AB erhållit 10 Mkr i bidrag för uppförande av rötkammare. (26) Bidragspengar från Landsbygdsprogrammet samt ägartillskott från de ägare som äger VH Biogas Ekonomisk förening sätts in till projekteringsbolaget Vårgårda-Herrljunga Biogödsel AB som betalar Swedish Biogas International AB för att uppföra anläggningen. Vårgårda-Herrljunga Biogas AB hyr uppgraderingsanläggning och biogasanläggning av den ekonomiska föreningens ägare. Upplägget för affärsmodell och samverkansformer för biogasproduktion i Vårgårda-Herrljunga framgår av Figur 13. (27) Fordonsgas Sverige AB (ägare till tankstationer) 10 - årigt leveransavtal Landsbygdsprogrammet 27 % 10 Mkr, diversifiering biogas Vårgårda-Herrljunga Biogas AB Mottagning, uppgraderingsanläggning Driftbolag Vårgårda-Herljunga Biogödsel AB Projekteringsbolag Swedish Biogas International AB Hyresintäkter Aktieutdelning VH Biogas Ekonomisk förening 11 lokala företag 35 % 22 lantbrukare 65 % Saxtorps Gård AB Rötkammare Landsbygdsprogrammet 30 % 10 Mkr, diversifiering biogas Figur 13 Upplägg för biogasproduktion i Vårgårda-Herrljunga Biogasanläggningen ägs av Vårgårda- Herrljunga Biogas AB som till 65 % kommer att ägas av 22 lantbrukare och till 35 % av 11 lokala företag, fördelade på totalt 60 ägarandelar. Lantmännen Doggy levererar restprodukter från sin hundfodertillverkning till biogasanläggingen. Företaget Vårgårda-Herrljunga Biogödsel AB har till uppgift att förse anläggningen med gödsel samt att transportera ut biogödsel. En fördel för lantbrukare är att de kan få gödsel utkörd till satellitbrunnar utan extra kostnad. Driftbolaget betalar biogödselbolaget för transportkostnader. Biogasanläggningen kommer att producera 20 GWh biogas per år och denna biogas säljs till Fordonsgas Sverige AB på ett 10-årigt avtal. Biogasen har ett indexrelaterat pris som till 50 % räknas upp enligt KPI

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sveriges energitillförsel - 630 TWh Kol 28 TWh Kärnkraft 210 TWh Olja 197 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 6 TWh Gas 12 TWh Vattenkraft 73 TWh Biobränsle

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen 82,4 % 12,0 % 3,5 % 2,1 % Biogasproduktion i Lunds kommun Sofie Wardestam 2009-09-03 Kraftringen AB Lunds Energikoncernen AB (publ) Vision Affärsidé Vi levererar

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne

Biogas Sydöstra Skåne Kort företagspresentation 1. Målsättning 2. Ägare och Styrelse 3. Positiv miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Organisation 5. Marknadsförutsättningar 6. Råvaruförsörjning och transportpartners 7. Produktion

Läs mer

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper för att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Förkunskapskrav är grundkurs eller

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare?

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? Daniel Hagberg, Kalmar 4 juni -08 10 partners från 9 länder NELEEAC England, London Koordinator ANATOLIKI Grekland MEA- Bulgarien

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Trestadsområdet 610210 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

PM TILLÄGGSUPPDRAG SYDNÄRKE

PM TILLÄGGSUPPDRAG SYDNÄRKE Uppdragsnr: 10151935 1 (20) PM TILLÄGGSUPPDRAG SYDNÄRKE WSP erhöll ett tilläggsuppdrag till utredningen Biogas i Sydnärke, rapport 2012-01-13, där följande frågeställningar skulle utredas vidare: Vilka

Läs mer

Upphandling av biogasanläggning

Upphandling av biogasanläggning Upphandling av biogasanläggning anders.dahl@biomil.se 0703-17 25 99 2014-12-04 Första frågan vid upphandling Vad vill jag upphandla? Förbehandlingsutrustning Biogasanläggning Pannanläggning Kraftvärmeanläggning

Läs mer

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19 Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19-1 - INLEDNING Kristianstad är tillväxtmotor i Skåne Nordost. Öresundsregionen har en stark tillväxt i Sverige och anges i många

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationell konkurrenskraftig kompetens för innovation

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG anläggning med förångare Boden Biogas Foto L Kjellstedt Nulägesbeskrivning och pontential för framtiden i norra regionen.

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

Lokalisering av anläggningsdelar för biogas; busstankstation, publik tankstation och station för tankning av gasflak

Lokalisering av anläggningsdelar för biogas; busstankstation, publik tankstation och station för tankning av gasflak Lokalisering av anläggningsdelar för biogas; busstankstation, publik tankstation och station för tankning av gasflak Delprojekt 3 Linda Aldebert-Karlsson Sverige AB 2013 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige

Biogasdag för lantbrukare. Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Biogasdag för lantbrukare Lena Berglund, kommunikationsansvarig Energigas Sverige Presentationen i korthet Produktion och användning av biogas 2013 Marknaden för biogas Framtiden och potentialen Aktuellt

Läs mer

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008

Västsvensk kluster för biogas som drivmedel. Energisessionen 7 februari 2008 Västsvensk kluster för biogas som drivmedel Energisessionen 7 februari 2008 Biogas Väst Bernt Svensén, Business Region Göteborg Business Region Göteborg Representerar 13 kommuner i Göteborgsregionen Ett

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning

PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning 2011-12-12 1 (5) Analysavdelningen Enheten för hållbara bränslen Linus Hagberg 016-544 20 42 linus.hagberg@energimyndigheten.se PM om hur växthusgasberäkning och uppdelning på partier vid samrötning Inledning

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta

Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta Promemoria 2014-03-06 Landsbygdsdepartementet Pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta Inledning De globala utsläppen av växthusgaser måste minska kraftigt för att klimatförändringarna ska

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar

Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro Granskning av investeringsprocessen och driftmässiga konsekvenser avseende biogasanläggningar Örebro kommun 2008-02-08 Martin Gavelius *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

BiodriV Biodrivmedel i Värmland. Förstudie 1 Produktion och marknad för biodrivmedel som produceras ur restprodukter från samhälle och jordbruk

BiodriV Biodrivmedel i Värmland. Förstudie 1 Produktion och marknad för biodrivmedel som produceras ur restprodukter från samhälle och jordbruk Energikontor Värmland Christer Pettersson, 054-701 10 94 christer.pettersson@regionvarmland.se UNDERLAGSMATERIAL Datum 2012-08-21 Sida 1(89) BiodriV Biodrivmedel i Värmland Förstudie 1 Produktion och marknad

Läs mer

Affärsutveckling biogas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Affärsutveckling biogas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Affärsutveckling biogas Min bakgrund Lantbrukarson Lantmästare 21 år inom LRF Konsult Ekonom Kontorschef Affärsutvecklare energi Triventus Projektledare Vadsbo Biogas AB VD Triventus Power Generation AB

Läs mer

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd

Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Biogas i framtidens Skåne Anna Hansson Biogas Syd Trelleborg den 27 september 2012 Biogas Syd arbetar med biogaspusslets olika sektorer Miljömål Ökad sysselsättning Klimatmål Klimatmål Ökad försörjningsgrad

Läs mer

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013

Aktuellt på biogasfronten. Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Aktuellt på biogasfronten Anders Mathiasson Östersund, 17 september 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv

Läs mer

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Ekonomisk analys av biogasanläggningar. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Ekonomisk analys av biogasanläggningar Ekonomisk analys av biogasanläggningar Begränsa antalet variabler Avskrivning 15 år och 10 år Ränta 5% på hela investeringen Elpris försäljning inkl. certifikat 0,50

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Mål för Skånes färdplan för biogas: Skåne - Europas ledande biogasregion 2030... 2 Varför en skånsk färdplan för biogas?... 2 Skåne Europas ledande biogasregion 2030...

Läs mer

Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm. Stockholm 11 april 2011

Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm. Stockholm 11 april 2011 1 Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Stockholm 11 april 2011 Yttrande över Energimyndighetens Biogasstrategi ER 2010:23 samt Energimarknadsinspektionens rapporter Förändrade marknadsvillkor

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik

MarknadsanalYZ. BioFuel Region AB. Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik MarknadsanalYZ Potentiell marknadsutveckling för fordonsgas i regionerna Östersund, Sundsvall och Örnsköldsvik BioFuel Region AB 2013 2 3 FÖRORD Denna rapport är skriven av BioMil AB för att visa en översiktlig

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

Fordonsgas. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Fordonsgas Fordonsgas är ett avsevärt mycket renare bränsle än bensin och diesel. Behovet av alternativa drivmedel blir allt mer aktuellt ur flera perspektiv

Läs mer

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas

Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan till Region Skånes utvecklingsmedel för biogas Ansökan skickas in både digitalt i Excel format per e-post till biogas@skane.se och som underskrivet original på papper till: Jeanette Flodqvist,

Läs mer

Om biogas som fordonsgas

Om biogas som fordonsgas Tillväxt, miljö och regionplanering Om biogas som fordonsgas 9.00-10.30 Fredrik Meurman, TMR, hälsar välkommen RUFS energi- och klimatmål samt landstingets arbete med biogas, Johan Böhlin, TMR Biogas som

Läs mer

Accelerera. för klimatet

Accelerera. för klimatet Accelerera för klimatet Drivkraft för bästa alternativet I företagets miljöpolicy anges sannolikt att det ur miljösynpunkt bästa alternativet ska väljas vid alla inköp. Så är det hos många företag. Därmed

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Produktion och användning av biogas år 2012

Produktion och användning av biogas år 2012 Produktion och användning av biogas år 2012 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se Statens

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande

Vindkraft i Falköpings kommun - andelsägande Vindkraft - andelsägande Falköpings kommun kan genom att engagera sig påverka utvecklingen mot lokalt ägande och ställa krav på de som projekterar vindkraftverk. Kommunen erbjuder sig att bli delägare

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden

Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Vindbruk - en möjlighet för landsbygden Global vindkraft Installerad effekt i MW 2010 Land Installerad effekt totalt, MW Utbyggnad 2010, MW Tyskland 27 214 1.493 Spanien 20 676 1.516 Italien 5 797 948

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå

Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Ekonomisk utvärdering av biogasproduktion på gårdsnivå Rapport i projektet Utvärdering av biogasanläggningar på gårdsnivå Hushållningssällskapens Förbund 2014 Lars-Erik Jansson

Läs mer

Samarbete Nätverk Biogas Halland och Biogas Väst?

Samarbete Nätverk Biogas Halland och Biogas Väst? Samarbete Nätverk Biogas Halland och B? Med Halländsk Energi 27 juni 2008 Bernt Svensén B Business Region Göteborg AB Business Region Göteborg epresenterar 13 kommuner i Göteborgsregionen tt regionalt

Läs mer

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013

Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället. Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället Anna Grauers, E.ON Gas Sverige AB 14 maj 2013 Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 72 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om statligt stöd till produktion

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Biogas ger nya exportmöjligheter

Biogas ger nya exportmöjligheter Part financed by the European Union European Regional Development Fund Biogas ger nya exportmöjligheter Energitinget 2012-06-12 Bengt Malmberg Sustainable Business Hub Part financed by the European Union

Läs mer

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas Biogödsel i Västra Götaland Rapport inom Lantbruksgas Hushållningssällskapen Västra Götaland november 2011 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 3 1.1 Förklaring av begrepp... 3 2 BIOGÖDSEL I VÄSTRA GÖTALAND...

Läs mer

Metanslipp vid produktion och uppgradering av biogas

Metanslipp vid produktion och uppgradering av biogas Inledning Föreliggande rapport har tagits fram inom ramen för projektet InfraBiogas Öst som drivits pågått från sommaren 2010 t.o.m. 2012. Projektet har bland annat syftat till att öka samverkan i Biogas

Läs mer