Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket"

Transkript

1 Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket - minimering av risker i realiserade projekt M ars 2013

2 Rapporten är framtagen på uppdrag av Biogas Öst som en del av projektet Mångdubbla biogasen i Uppsala län - förverkliga lantbrukets potential Framsida: flygfoto över biogasanläggningen som drivs av SBI Katrineholm AB. Projektet drivs med stöd från:

3 Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Minimering av risker i realiserade projekt I samarbete med Johan Benjaminsson Gunnar Benjaminsson Gasefuels AB

4 Sida 2 av 27 Innehåll 1 Inledning Samverkanskoncept Biogas Brålanda Biogasanläggningen vid Valla gård, Katrineholm Wrams Gunnarstorp Falkenberg Biogas Sävsjö Biogas Viken Biogas Biogas på Gotland Vårgårda-Herrljungas kommande biogasanläggning Marknadsvärde på biogas Jämförelse mellan samverkanskoncept Substrat Anläggningsstorlek Ägande Investeringsstöd Avsättning för biogas Rekommendationer om samarbeten Referenser...25

5 Sida 3 av 27 1 Inledning Biogas Öst driver ett projekt som syftar till att öka biogasproduktionen från lantbrukssektorn i Uppsala län. Den ekonomiska risken i biogasprojekt har identifierats som en viktig anledning till att lantbruksbaserade biogasprojekt har svårt att realiseras trots den stora biogaspotentialen som finns i lantbruket. För att minska den ekonomiska risken kan lantbrukare samarbeta med andra aktörer och i denna utredning kartläggs olika koncept för befintliga samverkansformer. Följande aspekter är viktiga för att realisera ett biogasprojekt: - Tillgång till substrat. Lantbruket kan här erbjuda gödsel, grödor och halm. - Avsättning för biogödsel. Lantbruket kan erbjuda spridningsarealer och lagringskapacitet. - Avsättning för biogasen. Detta kan erbjudas av gasdistributionsföretag men även av kommuner som satsar på biogas. - Teknisk kompetens för att projektera och bygga en biogasanläggning. - Juridisk kompetens för att skriva avtal om bolagsbildning, substratleveranser, avsättning för biogödsel, försäljning av biogas, inköp av en biogasanläggning samt etablering av en driftorganisation, företagsledning och styrelse. Kompetens för att hantera miljötillstånd och bygglov. - Kapital för projektering, byggnation, planering, driftsättning och bolagsbildning. Med ovanstående faktorer på plats går det att etablera en biogasanläggning. I grunden är lantbruket med i alla biogasprojekt genom att mottaga biogödsel från biogasanläggningar. Utöver detta engagemang finns även exempel på projekt med lantbrukare som substratleverantörer, delägare och som huvudmän för biogasproduktion, uppgradering, distribution och försäljning. Inom föreliggande rapport utvärderas större biogasprojekt som kräver en nära samverkan mellan olika marknadsaktörer för att kunna realiseras. Mindre biogasprojekt som endast omfattar kraftvärmeproduktion är inte inkluderade i denna studie.

6 Sida 4 av 27 2 Samverkanskoncept I detta kapitel beskrivs åtta stycken biogasprojekt som realiserats eller som är i byggnation. Projekten har utvärderats utifrån följande faktorer: 1. Initiativtagare till projektet. 2. Projektets aktörer och samverkansformer. 3. Ägandestruktur och i vilka steg som bolagsbildning utförts. 4. Finansiering av förstudie, projektering, tillståndshantering, bolagsbildning, avtalshantering, byggnation och driftsättning. 5. Säkerhet för avsättning, vem som kontrakterats att köpa biogasen och grundläggande faktorer för hur biogasen värderas. 2.1 Biogas Brålanda Biogas Brålanda är ett samverkansprojekt där 4 biogasanläggningar idag är sammankopplade med ett biogasnät som leder till en uppgraderingsanläggning där gasen renas och antingen komprimeras till mobila gaslager eller säljs vid tankstation. Rågas leds även till en gaspanna som värmer det närliggande Dahlbergs slakteri. Driftsättning har skett i etapper under 2012 och anläggningen är från januari 2013 i full drift. Se översikt över systemet i Figur 1. Figur 1 (1) Biogasanläggningar kring Brålanda sammankopplade med ett gasnät till uppgraderingsanläggning Initiativtagare till de ursprungliga idéerna kring Biogas Brålanda är Hushållningssällskapet, lantbrukare och Vänersborgs kommun som började skissa på projektet under Kontakter med det regionala utvecklingscentret Innovatum initierades, som sedan administrerade en ansökan till Jordbruksverket om projektstöd. Stöd beviljades från Landsbygdsprogrammet för att utveckla projektet, i storleksordningen ett par miljoner kronor. Hushållningssällskapet har varit en viktig partner för att utveckla projektet, men även andra konsulter har varit inblandade. De fyra biogasanläggningar som matar in biogas på rågasnätet, för distribution av biogasen till den centrala uppgraderingsanläggningen, finns sammanställda i Tabell 1. Tre av anläggningarna har en ägare och en anläggning har sex delägare. Alla anläggningar förutom Qvantenburg rötar även gödsel från en annan

7 Sida 5 av 27 näraliggande gård. Till samtliga anläggningar förutom Bergungen levereras slakteriavfall som hygieniserats centralt på Dahlbergs slakteri. Den sammanlagda biogasproduktionen är GWh/år. Tabell 1 Produktionsanläggningar som levererar till biogasnätet (2) Biogasanläggning Ägare GWh/år Substrat Bergungen 1 st, Bergs 1,6 Svingödsel från Suggpool AB Bergungens svinstallar Investering (Mkr) i.u Inv.bidrag (%/Mkr) i.u Pumpning av gödsel från Bergs Suggpool 2,7 km Sylves Lantbruk 1 st, Sylves Lantbruk HB 3,7 Egen svingödsel Grannens nötgödsel 8,5 21 % 1,8 Mkr Slakteriavfall och godis Espesäter 6 st gårdar har bildat Grinstad Gårdsgas AB 3,5 Svingödsel och nötgödsel från de sex ägarna. Slakteriavfall 8,5 21 % 1,8 Mkr Qvantenburg Qvantenburg s Säteri AB 4,3 Egen svingödsel Slakteriavfall i.u i.u. Summa 13 En 19 km lång rågasledning sammankopplar biogasanläggningarna med en gaspanna på slakteriet och med en uppgraderingsanläggning. Från uppgraderingsanläggningen, som ligger i anslutning till biogasanläggningen Bergungen, går en 6 km lång rengasledning till stationen för påfyllning av mobila gaslager samt tankstationen. Den ursprungliga tanken var att rågasnätet skulle innefatta något fler lantbruksenheter vilket kan bli aktuellt genom en förlängning av gasledningen. Figur 2 visar bilder från byggnationen av gasledningar, uppgraderingsanläggning och tankstation.

8 Sida 6 av 27 Figur 2 Bilder på byggnation av gasnät, uppgraderingsanläggning och tankstation (1) (3) (4) Affärsmodell och samverkan Intresserade lantbrukare bildade Biogas Dalsland Ekonomisk Förening där ägare till de fyra biogasanläggningarna samt övriga lantbruk och substratleverantörer ingår. Under hösten 2012 har det även varit möjligt för privatpersoner att teckna förlagsinsatser 1 om kr per insats. Totalt bjuds 300 förlagsinsatser ut vilket som mest kan ge 3 Mkr i tillskott till den ekonomiska föreningen. En viktig anledning till att privatpersoner bjuds in är för att ge incitament för privatpersoner att skaffa en gasbil som kan tankas på den lokala tankstationen. Avkastningen på förlagsinsatserna är utlovad till 5 % under förutsättning att den ekonomiska föreningens resultat tillåter detta. Biogas Brålanda AB är ett företag som äger, kontrollerar och driver inmatningsutrustning för rågas till gasnätet, uppgraderingsanläggning samt den kombinerade tankstationen och fyllningsstationen för mobila gaslager. Biogasen säljs av Biogas Brålanda AB direkt till slutkunder vid en publik tankstation i Brålanda och där hyrs rättigheten av Q star att få ha en betalpelare och dispenser för biogas. All gas som inte går åt till slakteriets gaspanna eller försäljs vid den lokala tankstationen säljs till Trollhättan Energi. Den ekonomiska föreningen Biogas Dalsland Ekonomisk Förening äger 1/3 i Biogas Brålanda AB medan Trollhättan Energi äger 2/3, se ägarfördelning i Figur 3. Den ekonomiska föreningen äger även gaspannan på slakteriet varifrån värme köps av slakteriet. 1 Genom förlagsinsatser kan ekonomiska föreningar skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar. Förlagsinsatsen ger en fordringsrätt.

9 Sida 7 av 27 Biogas Brålanda AB Biogas Dalsland Ek Förening 33% Trollhättan Energi AB 66% Figur 3 Ägande av driftbolaget Biogas Brålanda AB Biogas Brålanda AB är i sin tur delägare i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB. Totalt har ca 7 Mkr (5) investerats i gasledningar och huvudägare till detta bolag är Mellerud och Vänersborg Kommun. Se ägarfördelning i Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB i Figur 4. Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB Biogas Brålanda AB 9% Melleruds Kommun 18% Vänersborgs Kommun 73 % Figur 4 Ägarstruktur för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB Hur de olika aktörerna, Biogas Dalsland Ekonomiska Förening, Biogas Brålanda AB och Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB, samverkar och en översikt över det totala projektets affärsmodell och dess ingående avtal visas i Figur 5.

10 Sida 8 av 27 Lantbruk 1 Lantbruk 2 Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB (Drift och underhåll rörledningsystem) Samarbetsavtal (hyra rörsystem) Biogas Brålanda AB (Uppgradering, in- och utleverans) Lantbruk 3 Lantbruk 4 Aktieägaravtal avs. Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB Leveransavtal med Trollhättan Energi Lantbruk n Vänersborgs kommun 73% Melleruds kommun 18% Brålanda Biogas AB 9% Leverans till egen tankstation Stadgar & regler för Biogas Dalsland Ekonomisk Förening Leveransavtal rågas Aktieägaravtal avs. Biogas Brålanda AB Biogas Dalsland Ek Förening 1/3 Trollhättan Energi AB 2/3 Leveransavtal rågas från jordbruk till Biogas Dalsland Ekonomisk Förening Leveransavtal med slakteri Figur 5 Affärsmodell för samverkan om gasleveranser och ägande av bolag Samverkan mellan bolag illustreras med blå linje och gasleverans illustreras med röd linje. Biogas Dalsland Ekonomisk Förening, som består av främst lantbruksföretag men även av privatpersoner, har åtaganden om gasleverans till Dahlbergs slakteri och till Biogas Brålanda AB. Biogas Brålanda AB har i sin tur åtagande om att producerad gas säljs till Trollhättan Energi. Biogas Brålanda AB har ett samarbetsavtal med Nätaktiebolaget Biogas Brålanda AB angående att hyra gasnätet Finansiering Biogas Brålanda är ett koncept med rötning av främst gödsel, slakteriavfall och godis. Förstudie, projektering och biogasanläggningar har till stor del bekostats av Landsbygdsprogrammet medan gasnät, uppgraderingsanläggning och tankstation har erhållit 30 % bidrag från Naturvårdsverkets tidigare investeringsstöd Klimp. För byggnation av gasnät mellan biogasanläggningarna, uppgraderingsanläggning, kompressorstation och tankstation beviljades projektet år 2008 ett Klimp-bidrag om 12 Mkr, till den totala investeringen på 41 Mkr (6). Detta bidrag delades därefter upp på två separata bolag, ett nätbolag som byggde gasnätet och ett driftbolag som ansvarar för inmatning av biogas, uppgradering och tryckhöjning. Trollhättan Energi har kontrakterat ett gaspris med Biogas Brålanda AB som är tillräckligt högt och långsiktigt för att lantbrukare skulle kunna få banklån till sina biogasanläggningar samt för att investera i den ekonomiska föreningen. Trollhättan Energi har avtal med bussoperatören Nobina om gasleverans.

11 Sida 9 av Biogasanläggningen vid Valla gård, Katrineholm Biogasanläggningen vid Valla Gård i Katrineholm producerar på årsbasis ca 30 GWh biogas (7). Under 2013 planeras för att stegvis öka produktionen till 40 GWh biogas/år. Substraten som används i anläggningen är i huvudsak kyckling- och svingödsel men anläggningen har även möjlighet att ta emot industriellt livsmedelsavfall och energigrödor som vall och helsädesensilage. Produktionen av biogas på anläggningen kom igång december 2010 och uppgraderas innan den distribueras vidare mot Stockholm via lastbil med lastväxlarflak (8). Figur 6 visar biogasanläggningen och fyllningsstation för mobila gaslager vid Valla gård i Katrineholm. Figur 6 Biogasanläggning och fyllningsstation för mobila gaslager i Katrineholm Utredning om förutsättningarna för biogasproduktion kring Katrineholm initierades av projektgruppen Khnorr & Winge år I projektgruppen var 11 lantbrukare, Kronfågel i Valla och Katrineholm Energi AB (KEAB) medverkande. Utredningen ledde till att Katrineholms kommun ansökte om Klimp-bidrag, där den första åtgärdspunkten var att upprätta ökad fordonsgasproduktion i Katrineholm. Åtgärdspunkten bestod dels i att bygga en uppgraderingsanläggning vid Katrineholms reningsverk, dels i att bygga en ny biogasanläggning för rötning av gödsel- och slakteriavfall. Under 2007 tog kommunstyrelsen i Katrineholm beslut om att KEAB skulle ges ansvaret för att uppföra en uppgraderingsanläggning vid den redan existerande biogasproduktionen vid Rosenholm. Därmed ansökte kommunen hos Naturvårdsverket om att låta KEAB stå som åtgärdsägare för uppförande av uppgraderingsanläggning vid reningsverket (9). För att bygga en ny biogasanläggning inkom Katrineholms Kommun under 2009 med en begäran till Naturvårdsverket om att byta huvudman för byggnationen av biogasanläggning i Katrineholm från KEAB till Swedish Biogas International Katrineholm AB. Samtidigt begärs att få ändra inriktning på biogasproduktionen, främst genom ändrade substratval. Skälet till ändringar uppges vara att Kronfågel hoppat av projektet och kontrakterat sitt slakteriavfall på annat håll, vilket ledde till att de ursprungliga lantbrukarna bildade ett bolag tillsammans med Swedish Biogas International (10) Affärsmodell och samverkan En sammanfattande bild över ägarstruktur och samverkan mellan parterna involverade kring biogasanläggningen vid Valla Gård i Katrineholm ges av Figur 7.

12 Sida 10 av 27 Leveransavtal AGA Gas Växtodlare KLIMP Banklån Uppgraderad, komprimerad biogas Swedish Biogas International Katrineholm AB Fosforrik fastgödsel Gödsel Kväverik flytgödsel Swedish Biogas International AB 51 % (55 %) Ericsbergs säteri 13 % (15 %) Åkerö säteri 13 % (15 %) Fors säteri 13 % (15 %) Lantbruksgas i Sörmland AB 10% (0 %) Aktieandel (Vinstandel) 7 lantbrukare Figur 7 Ägarstruktur och åtaganden om gödsel och biogödsel (11) Biogasanläggningen vid Valla gård i Katrineholm, som inkluderar rågasproduktion såväl som uppgradering av biogasen, ägs och drivs av Swedish Biogas International Katrineholm AB. Detta produktionsbolag ägs i sin tur av Swedish Biogas International AB (51 %) och lantbrukare (49 %). Ägarfördelningen bland lantbrukarna fördelar sig på Ericsberg Säteri (13%), Fors Säteri (13%), Åkerö Säteri (13%) samt Lantbruksgas i Sörmland AB (10%) (7) (8). Lantbruksgas i Sörmland AB, i vilket de i produktionsbolaget tre delägande lantbruken samt 7 andra lantbrukare ingår, har i utbyte mot kontrakt om levererade gödselmängder fått 10 % av aktierna i Swedish Biogas International Katrineholm AB. Lantbruksgas i Sörmland AB är ett rent gödselföretag, genom vilket de delägande lantbrukarna ger Swedish Biogas International Katrineholm AB rätt att röta deras gödseln i utbyte mot förädling av gödseln samt att den körs ut till den plats de önskar. Förädlingen av gödseln sker genom att den utgående biogödseln delas upp i två flöden; ett fast och ett flytande. Den fasta fraktionen kan köras till åkermark med behov av främst fosfor (6). I de djurtäta bygderna kring Katrineholm, medförande god tillgång på fosforrik naturgödsel, får lantbrukarna därigenom ut ett större värde av sin gödsel så att de kan köra den fasta fraktionen dit den gör bäst nytta. Swedish Biogas International Katrineholm AB bekostar samtliga transporter. Den till fordonskvalitet uppgraderade biogasen säljs sedan via ett 15-årigt avtal till AGA Gas i Stockholm för vidare distribution och försäljning till slutkund Finansiering Biogasanläggningen vid Valla gård i Katrineholm har finansierats med statliga investeringsstöd, kapital från aktieägarna och banklån i kombination med långsiktiga leveransavtal för den producerade biogasen. En betydande del av finansieringen av biogasanläggningen vid Valla gård härstammar från ett av Katrineholm Kommun beviljat Klimp-stöd till bland annat byggnation av uppgraderingsanläggning och biogasanläggning. Katrineholm Kommun var programägare till det nämnda klimatinvesteringsprogrammet. Den nya biogasanläggningen i Katrineholm, exklusive det bidrag som gått till uppförandet av uppgraderingsanläggning i KEABs regi, beviljades slutligen cirka 14 Mkr, motsvarande 25 % av investeringen, i Klimp bidrag (12). Utöver Klimp-bidrag har även ägarna till Swedish Biogas International Katrineholm AB gått in med totalt 8,2 miljoner kr, fördelade enligt Tabell 2, medan resterande del är lån.

13 Sida 11 av 27 Tabell 2 Fördelning av aktieandelar, kapitaltillskott och rätt till vinstdelning i Swedish Biogas International Katrineholm AB (11) Swedish Biogas International AB Ericsbergs Säteri Åkerö Säteri Fors Säteri Lantbruksgas i Sörmland AB Aktieandelar % Kapitaltillskott 4,6 1,2 1,2 1,2 0 Mkr Vinstdelning % Swedish Biogas International har i egenskap av insättare av största kapitaltillskott, huvudman för de beviljade Klimp-åtgärderna, huvudman till avtal om gasförsäljning till AGA samt besittare av teknisk kompetens blivit Swedish Biogas International Katrineholm ABs största ägare. Swedish Biogas International äger också rätten till den största vinstdelningen. Även de tre större lantbruken Ericsbergs, Åkerö och Fors säteri har gått in med kapital i anläggningen och har därigenom försäkrat sig om 13 % av aktierna och 15 % av vinstdelningen vardera. Lantbruksgas i Sörmland AB har inte någon rätt till vinstdelning.

14 Sida 12 av Wrams Gunnarstorp Biogasanläggningen vid Wrams Gunnarstorp ägs och drivs av Söderåsens Bioenergi AB som bildades Byggnationen av biogasanläggningen i Wrams-Gunnarstorp påbörjades i februari 2006 och färdigställdes på hösten samma år (13). Anläggningen producerar cirka 25 GWh biogas per år. Den producerade biogasen uppgraderas på Wrams Gunnartorps gård och leds vidare till naturgasnätet för distribution och försäljning (14). Anslutningen till naturgasnätet säkerställer att gasen finner avsättning över hela året, men det innebär också en extra kostnad för propantillsats för att den uppgraderade biogasen ska få naturgaskvalitet Affärsmodell och samverkan Ägarstrukturen och hur de olika aktörerna är knutna till Söderåsens Bioenergi AB visas i Figur 8. E.ON Biofor Sverige AB tankstationer uppgraderad biogas E.ON Gas Sverige AB uppgradering, propantillsats, nätanslutning biogas Biogödsel Gödsel Söderåsens Bioenergi AB biogasproduktion Livsmedelsindustri Wrams- Gunnarstorp 24,5 % E.ON Gas Sverige AB 51 % Bigadan A/S 24,5 % Figur 8 Ägarstruktur och affärsmodell för Söderåsens Bioenergi ABs biogasanläggning Ägarna till Söderåsens Bioenergi AB är E.ON Gas Sverige AB, Wrams Gunnarstorp och Bigadan. Bigadan är en dansk tillverkare av biogasanläggningar och var den entreprenör som anlade Söderåsens biogasanläggning. Uppgradering, propantillsats och nätanslutning ägs och drivs av E.ON Gas Sverige AB. All gas som produceras i anläggningen köps av E.ON genom dess gasdistributionsbolag E.ON Biofor Sverige AB. Substraten är främst avfall från Findus samt svingödsel. Den producerade biogödseln förs ut till godset och till andra lantbrukare i närheten (14) Finansiering Investeringskostnaden på 55 miljoner kronor finansierades av de tre ägarna samt en extern finansiär. Uppförandet av anläggningen kunde genomföras med lönsamhet helt utan bidrag (14).

15 Sida 13 av Falkenberg Biogas Falkenberg Biogas AB producerar biogas från gödsel och organiskt industriavfall. Totalt produceras ca 40 GWh biogas per år, där den producerade gasen uppgraderas och tillförs naturgasnätet som passerar genom Halland (15) (16). På samma sätt som i Wrams Gunnarstorp säkerställer anslutningen till naturgasnätet att gasen finner avsättning över hela året, men det innebär också en extra kostnad för propantillsats för att den uppgraderade biogasen ska få naturgaskvalitet Affärsmodell och samverkan Ägarstruktur och hur de olika bolagen samverkar kring biogasproduktionen vid Falkenberg Biogas AB framgår av Figur 9 (15). E.ON Biofor Sverige AB Uppgraderad biogas Klimp Falkenberg Biogas AB Gödsel Lantbrukare Falkenbergs kommun (20 %) E.ON Gas Sverige AB (65 %) Gekås Ullared (15 %) Figur 9 Ägarstruktur i Falkenberg Biogas AB Falkenberg Biogas AB ägs av E.ON Gas Sverige AB, Falkenbergs kommun och Gekås Ullared. Den producerade biogasen säljs sedan till E.ON Biofor Sverige AB som säljer gasen vid tankstationer till slutkund. En samverkan sker mellan lantbrukarna och Falkenberg Biogas AB genom utlåning av gödsel som efter rötning återfås som biogödsel (17) Finansiering Falkenberg Biogas AB erhöll drygt 21 Mkr i KLIMP-bidrag 2004, vilket gav projektet en bidragsandel på nära 30 %. Arbetet med anläggningen påbörjades i januari 2008 och färdigställdes i oktober samma år (6).

16 Sida 14 av Sävsjö Biogas Sävsjö Biogas AB driver en biogasanläggning med en årsproduktion om ca 19 GWh biogas, där substratet till anläggningen i huvudsak består av gödsel från 18 gårdar i närheten (18) (19) Affärsmodell och samverkan En övergripande bild över hur ägarstrukturen och affärsmodellen ser ut för Sävsjö Biogas AB och hur den är uppbyggd framgår av Figur 10. DONG Energy AB Göteborg Energi AB Fordonsgas Sverige AB E.ON Biofor Sverige AB Klimp Sävsjö Biogas AB Gödsel Biogödsel Göteborgs Energi AB 90,5 % Vrigstad Fjärrvärme AB 9,5 % Lantbrukare 5 st 13 st Figur 10 Ägarstruktur och affärsmodell för biogasproduktionen i Sävsjö Biogas AB Av de 18 gårdar som levererar gödsel till Sävsjö biogasanläggning är 5 av dem också ägare i Vrigstad Fjärrvärme AB som äger 9,5 % av Sävsjö Biogas AB. Resterande 90,5% av Sävsjö Biogas AB ägs av Göteborgs Energi AB. Bönderna som bidrar med gödsel får biogödsel tillbaka från biogasproduktionen (19) (20) (21). Gasen som produceras uppgraderas och flakas till konsumenten genom Fordonsgas Sverige AB och E.ON Biofor Sverige AB. Under våren 2013 förväntas även en tankstation bli klar i Sävsjö (19) (22) Finansiering Under 2008 beviljades Sävsjö Biogas AB 19,5 Mkr i Klimp-bidrag (6). Totalt var miljöinvesteringen på 67,8 Mkr vilket innebär att Klimp-bidraget motsvarade en bidragsandel på nära 29 %.

17 Sida 15 av Viken Biogas Biogasanläggningen på Viken utanför Falköping är en biogasanläggning med rötning av nötgödsel som producerar 2 GWh biogas årligen. En rågasledning förbinder biogasanläggningen med en redan befintlig uppgraderingsanläggning vid reningsverket i Falköping Affärsmodell och samverkan Strukturen för affärsmodellen och hur de olika aktörerna agerar kring Viken Biogas framgår av Figur 11. DONG Energy AB Göteborg Energi AB Fordonsgas Sverige AB Fordonsgas Göteborg Energi AB Uppgraderingsanläggning Drift Falköpings Kommun Rågas Klimp Viken Biogas Gödsel/ biogödsel Drift Nötcenter Viken AB Göteborg Energi AB 100 % Lantmännen Lantbruks Figur 11 Ägarstruktur och affärsmodell för biogasproduktionen vid Viken Viken Biogas utanför Falköping ägs av Göteborg Energi AB. Biogasanläggningen ligger vid Nötcenter Viken AB som ägs av Lantmännen Lantbruks. Mellan Göteborg Energi AB och Nötcenter Viken AB finns ett avtal som ger Göteborg Energi AB rätten att nyttja gödsel för produktion av biogas samt köp av daglig tillsyn av anläggningen. Göteborg Energi äger anläggningen och distributionsnätet. (23). Den producerade rågasen går i ett rågasnät till en uppgraderingsanläggning som ägs av Göteborg Energi AB, men som driftas av Falköping Kommun (24). Den uppgraderade gasen säljs sedan till Fordonsgas Sverige AB som distribuerar gasen till slutkund Finansiering Göteborg Energi beviljades KLIMP-bidrag 2008 till biogasanläggning och rågasledning (6). Totalt beviljades 2,5 Mkr vilket motsvarar ca 19 % av den totala investeringen på 12,7 Mkr.

18 Sida 16 av Biogas på Gotland På Gotland producerar idag anläggningen Brogas AB 20 GWh biogas/år. Biogasen leds via en 8 km lång gasledning till en uppgraderingsanläggning och till Arlas gaspanna som ligger 500 m från uppgraderingsanläggningen. I samband med att sockerbetsodlingen upphörde på Gotland avsattes cirka 35 Mkr, som en del av Landsbygdsprogrammet, i ett så kallat omstruktureringsstöd för att stödja omstrukturering av de företag som tidigare hade odlat sockerbetor. En omfattande förstudie genomfördes av Gotlands Betodlarförening för att undersöka möjligheten att bygga en etanolproduktionsanläggning med sockerbetor som bas. Studien visade dock att en sådan gemensam investering för de gotländska betodlarna inte var möjlig att genomföra. Av omstruktureringsstödet användes istället cirka 28 Mkr som investeringsstöd till enskilda betodlare och cirka 7 Mkr som ett investeringsstöd till Brogas AB, med cirka 20 lantbrukare som delägare, som investerade i en biogasanläggning. Den totala investeringskostnaden för biogasanläggningen som driftsattes under 2012 blev omkring 33 Mkr Affärsmodell och samverkan Affärsupplägget och samverkan mellan de olika parterna knutna till biogasproduktionen vid Brogas AB framgår av Figur 12. Publik tankstation Bussar Region Gotland Gaspanna Arla Leveransavtal Biogas Gotland AB (Uppgradering, tankstation) Leveransavtal Restprodukter Investeringsstöd landsbygdsprogrammet Brogas AB (Biogasproduktion, gasledning) Biogödsel Majs, gödsel Triventus Biogas AB 2/3 20 lantbrukare 1/3 Livsmedelsindustri Figur 12 Ägarstruktur och samarbeten för Brogas AB och Biogas Gotland AB Brogas AB är ett produktionsbolag för biogas som ägs av ca 20 lantbrukare som tillsammans med Triventus Biogas AB investerat i anläggningen. Till Brogas ABs biogasanläggning levererar även lantbrukare majsensilage och gödsel som substrat och får tillbaka biogödsel. Även livsmedelsindustrin verkar som substratleverantörer till biogasanläggningen. Biogasen levereras ut på en gasledning som leder till Arlas gaspanna och till en uppgraderingsanläggning tillhörande Biogas Gotland AB, ett företag helägt av lantbrukarna Ilse Hallgren och Magnus Ahlsten. Uppgraderad biogas säljs till en publik tankstation och till stadsbussarna i Region Gotlands busstrafik.

19 Sida 17 av 27 Gotlands kommun, namnbyte till Region Gotland år 2011, handlade år 2009 upp leverans av fordonsgas från biogas för till bussar och tjänstefordon. Denna upphandling vanns av Biogas Gotland AB. En utmaning idag är att regionen sedan avtalet ingicks, inte lyckats öka andelen transporter med gasfordon till de volymer som angavs i upphandlingsunderlaget. Brogas produktion ersätter olja hos Arla i Visby. Men Arla har också gått med på att vara det dragspel som behövs medan fordonsgasmarknaden på ön byggs upp. Arla kan i princip ta hand om all gas som Brogas levererar, men det krymper underlaget för gasmacken. (25) Finansiering Produktionsbolaget Brogas AB har genom Triventus Biogas AB och de 20 delägande lantbrukarna tagit in kapital i företaget. Därtill har motsvarande ca 21 % av den totala investeringskostnaden för biogasanläggningen betalats ut i investeringsbidrag från Landsbygdsprogrammet.

20 Sida 18 av Vårgårda-Herrljungas kommande biogasanläggning Projektet Vårgårda-Herrljunga Biogas påbörjade i januari 2013 byggnation. Efter färdigställande under året kommer anläggningen främst att producera biogas av gödsel och organiskt avfall från livsmedelsindustrin. Rötningen kommer att ske i separata linjer för ekologisk gödsel respektive konventionell gödsel. Denna åtgärd görs för att kunna röta avfallsfraktioner som inte är godkända som ekologisk biogödsel. Biogasprojektet hade det regionala utvecklingsföretaget Innovatum, tillsammans med lantbrukare i Vårgårda och Herrljunga, som initiativtagare Affärsmodell och samverkan Lantbrukare och lokala företag driver projektet inom VH Biogas Ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen är en plattform för att driva projektet framåt och där samverkansavtal kan inskrivas. Den ekonomiska föreningen äger dels Vårgårda-Herrljunga Biogas AB och dels Vårgårda-Herrljunga Biogödsel AB. Landsbygdsprogrammet har beviljat biogasprojektet 20 Mkr i bidrag dividerat på två separata utbetalningar. Dels har Vårgårda-Herrljunga Biogas AB erhållit 10 Mkr i stöd för uppförande av bland annat uppgraderingsanläggning och mottagningsanordning för substrat, dels har Saxtorps Gård AB erhållit 10 Mkr i bidrag för uppförande av rötkammare. (26) Bidragspengar från Landsbygdsprogrammet samt ägartillskott från de ägare som äger VH Biogas Ekonomisk förening sätts in till projekteringsbolaget Vårgårda-Herrljunga Biogödsel AB som betalar Swedish Biogas International AB för att uppföra anläggningen. Vårgårda-Herrljunga Biogas AB hyr uppgraderingsanläggning och biogasanläggning av den ekonomiska föreningens ägare. Upplägget för affärsmodell och samverkansformer för biogasproduktion i Vårgårda-Herrljunga framgår av Figur 13. (27) Fordonsgas Sverige AB (ägare till tankstationer) 10 - årigt leveransavtal Landsbygdsprogrammet 27 % 10 Mkr, diversifiering biogas Vårgårda-Herrljunga Biogas AB Mottagning, uppgraderingsanläggning Driftbolag Vårgårda-Herljunga Biogödsel AB Projekteringsbolag Swedish Biogas International AB Hyresintäkter Aktieutdelning VH Biogas Ekonomisk förening 11 lokala företag 35 % 22 lantbrukare 65 % Saxtorps Gård AB Rötkammare Landsbygdsprogrammet 30 % 10 Mkr, diversifiering biogas Figur 13 Upplägg för biogasproduktion i Vårgårda-Herrljunga Biogasanläggningen ägs av Vårgårda- Herrljunga Biogas AB som till 65 % kommer att ägas av 22 lantbrukare och till 35 % av 11 lokala företag, fördelade på totalt 60 ägarandelar. Lantmännen Doggy levererar restprodukter från sin hundfodertillverkning till biogasanläggingen. Företaget Vårgårda-Herrljunga Biogödsel AB har till uppgift att förse anläggningen med gödsel samt att transportera ut biogödsel. En fördel för lantbrukare är att de kan få gödsel utkörd till satellitbrunnar utan extra kostnad. Driftbolaget betalar biogödselbolaget för transportkostnader. Biogasanläggningen kommer att producera 20 GWh biogas per år och denna biogas säljs till Fordonsgas Sverige AB på ett 10-årigt avtal. Biogasen har ett indexrelaterat pris som till 50 % räknas upp enligt KPI

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Samverkan mellan: Innovatum Trollhättan

Samverkan mellan: Innovatum Trollhättan Samverkan mellan: Hushållningssällskapet Skaraborg /V Götaland LRF Biogas Väst FordonsGas Sverige AB Skaraborgs Kommunalförbund VG regionen Innovatum Trollhättan Syfte: Påvisa affärsmöjligheter för företag

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag

Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Slutrapport Processledning Ätradalsklustret produktionspriser och processförslag Karin Eliasson Energirådgivare Rådgivarna Sjuhärad Box 5007 514 05 Länghem Direkt & mobil: 0325-618 612 SMS: 0708-290483

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sveriges energitillförsel - 630 TWh Kol 28 TWh Kärnkraft 210 TWh Olja 197 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 6 TWh Gas 12 TWh Vattenkraft 73 TWh Biobränsle

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet Flytande biogas till land och till sjöss Slutseminarium i projektet 2017-06-13 Projektet Långsiktigt mål: Bidra till att uppnå 2030-målen genom att erbjuda tunga fordon, sjöfart och industri ett förnybart

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt

Biogas Luttra. - Projektplan. Bilaga 1. 1 Projektnamn. 2 Projektidé. 3 Erfarenheter från tidigare och pågående projekt Bilaga 1 Biogas Luttra - Projektplan 1 Projektnamn Biogas Luttra kommer att vara arbetsnamn för detta projekt. 2 Projektidé Idag finns en rad generella studier av biogasproduktion i lantbruket. Däremot

Läs mer

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige

Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Suksesskriterier for utvikling av biogass i Sverige Tobias Persson, Handläggare, Svenskt Gastekniskt Center Biogasproduktion i Sverige Statistik för biogasproduktion Tankstationer Statistik för tankstationer

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ

Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ Bakgrund Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel, rapport 86, Miljö- och Energisystem LTH. Finansierad av Region Skåne Slutrapport augusti

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas

Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas 1(5) Mötesanteckningar från workshop Småskalig uppgradering och förädling av biogas Projektmöte Göteborg 18 augusti kl. 10 14, Deltagarlista: Ragni Andersson Karin Eliasson Peter Eriksson Petter T. Vattekar

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Biogas i dag i Halland och hur den kan utvecklas framöver. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Biogas i dag i Halland och hur den kan utvecklas framöver. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Biogas i dag i Halland och hur den kan utvecklas framöver En tillbaka blick Året var 2002 Gårdsbaserad biogasanläggning Götene. Investering 650.000 + eget arbete 220 m 3 reaktorvolym, 140 suggor integrerat

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Biogasaffärer på gården. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Biogasaffärer på gården NY affärsmöjlighet inom lantbruket Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund Mycket stort intresse bland våra medlemmar Många aktiviteter

Läs mer

Gas i södra Sverige Mattias Hennius

Gas i södra Sverige Mattias Hennius Gas i södra Sverige Mattias Hennius E.ONs affärsidé är att producera, distribuera och sälja energi Ta tillvara klimatsmarta investeringar Vatten- och kärnkraft Fermentering ger biogas drivmedel för fordon

Läs mer

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas.

Uppgradering och förvätskning av biogas. möjliggör att biogasen når marknaden. Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden. morgan.larsson@biofrigas. Uppgradering och förvätskning av biogas möjliggör att biogasen når marknaden Morgan Larsson Biofrigas, Göteborg, Sweden morgan.larsson@biofrigas.se Vi är alla beroende av transporter. - Välj den fossilfria

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper för att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Förkunskapskrav är grundkurs eller

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan

10 år. 10 år med minimal klimatpåverkan 10 år 10 år med minimal klimatpåverkan 1999-2009 I november 2009 hade det gått 10 år sedan den första gasbilen tankades i Kristianstad. Samma månad sattes de tre första gröna stadsbussarna i drift. Under

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne. Produktion av biogas - Förslag

Biogas Sydöstra Skåne. Produktion av biogas - Förslag Biogas Sydöstra Skåne Produktion av biogas - Förslag 1 Biogasprojekt För framtidens lastvagnar och för bättre miljö och ekonomi Inledning Föreningen Biogas Färs har sedan 2008 arbetat med att skapa förutsättningar

Läs mer

GÅRDSPRODUKTION AV BIOMETAN En jämförelse av produktionskostnader och marknadsvärde för olika avsättningsalternativ

GÅRDSPRODUKTION AV BIOMETAN En jämförelse av produktionskostnader och marknadsvärde för olika avsättningsalternativ GÅRDSPRODUKTION AV BIOMETAN En jämförelse av produktionskostnader och marknadsvärde för olika avsättningsalternativ Rapporten är en del i ett samarbete mellan LRF, Svenska Gasföreningen och E.ON Gas Sverige

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne

Biogas Sydöstra Skåne Kort företagspresentation 1. Målsättning 2. Ägare och Styrelse 3. Positiv miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Organisation 5. Marknadsförutsättningar 6. Råvaruförsörjning och transportpartners 7. Produktion

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen

Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen Scenario 2020 Stockholms län Ellen Mårtensson 2007-06-26 2007-06-26 ellen@kth.se 1 Disposition 1. Inledning 2. Situationen idag 3. Konceptbeskrivning 4. Substraten

Läs mer

Biogasutbildning i Kalmar län

Biogasutbildning i Kalmar län Biogasutbildning i Kalmar län - Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi 2010-01-21 Ola Rosén Grontmij 1 Biogas i Sverige & Europa samt dess ekonomi Agenda Aktuell statistik över biogas i Sverige Intresset

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se

Biogas i Sverige idag. Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Biogas i Sverige idag Helena Gyrulf VA-mässan, Elmia, 2 oktober 2014 helena.gyrulf@energigas.se Presentationen i korthet Om Energigas Sverige Produktion och användning av biogas 2013 Prognos Vad är på

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Gasnät Mälardalen ger mer biogas?

Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Mathias Edstedt Energigas Sverige - Gasdagarna 2013 Stockholm Gas - en modern gasverksamhet med tradition Stadsgas Samhällsaktör i 150 år den första gaslyktan tändes på

Läs mer

10181081. BALTIC ENERGY

10181081. BALTIC ENERGY 10181081. BALTIC ENERGY Biogaspotential i Kramfors kommun, förstudie. 2014-06-30 WSP Samhällsbyggnad Uppdragsnr: 10181081 2 (16) Innehåll 1 Orientering... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Bakgrund... 4 1.3 Genomförande...

Läs mer

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009

Biogas i Sverige. Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen. 14 april 2009 Biogas i Sverige Stefan Dahlgren Gasföreningen och Biogasföreningen 14 april 2009 Användningsområden för biogas Biogas från vattenslam, gödsel, avfall blir el, värme och drivmedel Gas i kraftvärme har

Läs mer

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012

Växande gasmarknad gör Sverige grönare. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Växande gasmarknad gör Sverige grönare Anders Mathiasson, Energigas Sverige Trelleborg 6 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen 82,4 % 12,0 % 3,5 % 2,1 % Biogasproduktion i Lunds kommun Sofie Wardestam 2009-09-03 Kraftringen AB Lunds Energikoncernen AB (publ) Vision Affärsidé Vi levererar

Läs mer

SMÅSKALIGA TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS. Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar

SMÅSKALIGA TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS. Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar SMÅSKALIGA TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar Småskaliga tankställen för biogas Exempel på genomförda projekt med olika tekniska och affärsmässiga

Läs mer

Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad. Peter Undén, SBI

Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad. Peter Undén, SBI Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad Peter Undén, SBI Swedish Biogas International AB projekterar, äger och driver biogasanläggningar som produktionspartner åt ledande distributörer

Läs mer

Leveransavtal med Stockholm Gas AB

Leveransavtal med Stockholm Gas AB 1(3) Datum 2009-06-03 Vår referens Ann-Sofie Chudi 08 686 3957 Identitet Styrelsen Leveransavtal med Stockholm Gas AB Ärendet Ett förslag till avtal om leverans av biogas har arbetats fram mellan AB Storstockholms

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé.

Kraftsamling Biogas Skåne. Skåne som pilot för Biogas 2009-09-07. Skånes förutsättningar goda. Vad har hänt? Planering. Idé. Skånes förutsättningar goda Störst råvarutillgångar av Sveriges län Skåne som pilot för biogas Goda förutsättningar för avsättning av biogas och rötrester Stor andel av de svenska företag som levererar

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Förstudie avfallsrötning i Karlstadregionen Presentation den 24 september 2008 av Gunnar Settergren

Förstudie avfallsrötning i Karlstadregionen Presentation den 24 september 2008 av Gunnar Settergren Förstudie avfallsrötning i Karlstadregionen Presentation den 24 september 2008 av Gunnar Settergren Huvudansvarig för studien: Katarina Starberg, WSP Förstudie Karlstad - bakgrund Målen i avfallsplan 2004

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V0640003 Den svenska biogasproduktionen uppgick år 2008 till drygt 1,3 TWh varav huvuddelen producerades på avloppsreningsverk och deponier.

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion

Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Att distribuera biogas effektivt i en storstadsregion Mathias Edstedt, chef Gasförsörjning och Strategisk utveckling Stockholm Gas AB 1 Vad är Stockholm Gas AB? Anor sedan 1853 Helägt dotterbolag till

Läs mer

Upphandling av biogasanläggning

Upphandling av biogasanläggning Upphandling av biogasanläggning anders.dahl@biomil.se 0703-17 25 99 2014-12-04 Första frågan vid upphandling Vad vill jag upphandla? Förbehandlingsutrustning Biogasanläggning Pannanläggning Kraftvärmeanläggning

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare?

BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? BioNETT - Slutrapport - Mål - Vad har gjorts - Resultat - Hur kan vi gå vidare? Daniel Hagberg, Kalmar 4 juni -08 10 partners från 9 länder NELEEAC England, London Koordinator ANATOLIKI Grekland MEA- Bulgarien

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi

Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogastinget 3 december 2014 Lars Holmquist Göteborg Energi Biogas - en väg till det hållbara transportsamhället 60 TWh 10 TWh FFF-utredningens syn på biodrivmedlens roll För att nå 80 % reduktion av klimatutsläppen

Läs mer

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se Biogas i Sverige och Europa Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik www.jti.se Från forskning...... till tillämpning www.bioenergiportalen.se idébränsle på nätet Plattform för fakta

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun

Biogas som drivmedel. Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun Biogas som drivmedel Strategi och handlingsplan för införande av biogas som drivmedel i Gotlands kommun fastställd av Kommunstyrelsen 26 februari 2009 Regional strategi för införande av biogas på Gotland

Läs mer

Norra Möre Biogas numera. More Biogas Kalmar AB. Regionförbundet 2011-02-23

Norra Möre Biogas numera. More Biogas Kalmar AB. Regionförbundet 2011-02-23 Norra Möre Biogas numera More Biogas Kalmar AB Regionförbundet 2011-02-23 Norra Möre Biogas Resultat Produktion av biogas sker bäst om den förläggs till en gemensam anläggning Produktion skall förutom

Läs mer

Biogasanläggningen i Västerås

Biogasanläggningen i Västerås Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Energigården. Kent-Olof Söderqvist

Energigården. Kent-Olof Söderqvist Energigården Kent-Olof Söderqvist Energigården ett program inom AGROVÄST Att vara en samordnande och pådrivande kraft för ökad produktion och användning av energi från jord, skog, sol och vind samt energieffektivisering

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer