Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:"

Transkript

1 Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.: Inledning Biogasens värdekedja Organisations och affärsmodeller Brogas AB Falkenberg Biogas AB Swedish Biogas International Jordberga AB Swedish Biogas International Katrineholm AB Swedish Biogas International Västerås AB Sävsjö Biogas AB Söderåsens Bioenergi AB Vadsbo Biogas AB VH Biogas Ekonomisk förening Sammanställning Värdering Diskussion eller slutsats Ordlista Affärsmodell Biogas Biogödsel Fordonsgas Gröngasprincipen Organisationsmodell Rågas Propanisering Samrötningsanläggning Substrat Uppgradering En teoretisk beskrivning av hur ett företag eller en affärsverksamhet är tänkt att fungera. Denna inkluderar hur varan ska produceras, säljas och transporteras till kund samt till vilken kund. Ett gasformigt bränsle som framställts av biomassa och vars energiinnehåll till övervägande del härrör från metan. Rötrest från samrötningsanläggningar eller gårdsanläggningar. Gasblandning (huvudsakligen metan av fossilt och/eller förnybart ursprung) som används som drivmedel till metangasdrivna fordon. Biogas som matas in på ett ställe i naturgasnätet kan tas ut i en annan del av nätet, motsvarande grön el-principen. Hur företaget är organiserat/strukturerat. Biogas som inte har uppgraderats till fordonsgas. Tillsats av propan till uppgraderad biogas för att uppnå naturgaskvalitet. Biogasanläggning som kan röta olika typer av organiskt material, dock inte avloppsslam. Krav på hygienisering av substratet finns. Det organiska material som används som råvara vid biogasproduktion. För att öka energiinnehållet genom att höja koncentrationen av metan och därmed göra den lämplig att använda som fordonsbränsle behöver rågasen uppgraderas. I denna process separerar man koldioxid och metan vilket resulterar i att man får ett betydligt lägre innehåll av koldioxid i fordonsgasen. 1

2 1 Inledning Detta PM sammanställer resultatet i projektet Organisations- och affärsmodell för biogas/ drivmedelsproduktion i samrötningsanläggning i Jämtland. Projektet har pågått från till och utförs på uppdrag av Jegreliusinstitutet som är en del av Region Jämtland Härjedalen. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Jämtlands län. Här sammanställs flertalet samrötningsanläggningars organisations- och affärsmodeller, finansiärer samt kunder som biogasen säljs till. Samrötningsanläggningarna har valts ut genom att de är: Lantbruksbaserade samrötningsanläggningar i Sverige Producerar biogas som uppgraderas till fordonsgas Är i drift Att information som är nödvändig för att kunna värdera organisations- och affärsmodellerna har funnits tillgänglig under tiden för projektets genomförande I uppdragsavtalet framgår att analysen ska fokusera på organisationsstruktur och affärsupplägg med samarbetspartners, finansiärer och kunder. Vissa avgränsningar har därför gjorts baserat på uppdragsavtalet samt projektbudget. Organisations- och affärsmodellen har därför inte studerats djupgående eftersom detta hade krävt intervjuer med varje företag samt att vissa uppgifter kan vara känsliga. Istället har fokus legat på organisationsstruktur hos biogasens värdekedja, ägarförhållanden, kunder och finansiering i form av investeringsstöd, vilket har visat sig vara information som företagen varit villiga att lämna ut. Utifrån sammanställningen värderas sedan organisations- och affärsmodellerna utifrån lantbrukets perspektiv och jämtländska förhållanden där hänsyn också tas till vilka påverkansmöjligheter som rågasproducenterna har i försäljningsledet. Nedan i Tabell 1 visas de samrötningsanläggningar som beskrivs i detta PM. Nr Anläggning Län Årtal 1 Brogas AB Gotland Falkenberg Biogas AB Halland Swedish Biogas International Jordberga AB Skåne Swedish Biogas International Katrineholm AB Östergötland Swedish Biogas International Västerås AB Västmanland Sävsjö Biogas AB Småland Söderåsens Bioenergi AB Skåne Vadsbo Biogas AB Västra Götaland Vårgårda-Herrljunga Biogas AB Västra Götaland 2013 Tabell 1: Förteckning över samrötningsanläggningar. I vänstra kolumnen visas namn på samrötningsanläggningen och i högra kolumnen visas vilket län som samrötningsanläggningen finns i samt årtalet då anläggningen uppfördes och driftsattes. 2

3 2 Biogasens värdekedja Figur 1 ger en schematisk beskrivning av värdekedjan för biogasbaserad fordonsgas med ingående steg och flöden. Figur 1 Schematisk bild av biogasens värdekedja. Ljusbrun färg visar substratägare, grön färg visar rågasproduktion, mörkbrunfärg visar biogödselhantering, gul färg visar uppgradering och komprimering och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Substratägare Substratägare är exempelvis lantbrukare och livsmedelsindustrier. Substrat är olika typer av organiskt material så som matavfall, avloppsslam eller restprodukter från livsmedelsindustri och lantbruk (även om avloppsslam inte hanteras i anläggningarna i detta PM). Rågasproduktion Vid rötning bryter mikroorganismer ner organiskt material i syrefria miljöer och biogas samt biogödsel bildas. Denna process sker i slutna tankar, så kallade rötkammare vid en temperatur mellan omkring 30 till 50 o C. Rötningsprocessen är en naturlig process som även sker i kons mage eller i sumpmarker där syre inte finns tillgängligt. Biogödselhantering Den rest som bildas under rötningen har ett högt näringsinnehåll. Den rötrest som bildas vid biogasanläggningar som rötar rena organiska avfall (gödsel, källsorterat matavfall, lantbruksgrödor, processvatten från livsmedelsindustrin) brukar kallas biogödsel. Förekomsten av föroreningar i biogödsel är generellt mycket begränsad och är därför ett utmärkt gödningsmedel i jordbruket istället för handelsgödsel. Uppgradering och komprimering Biogas som produceras genom rötning består främst av metan, koldioxid och vatten. För att kunna använda biogasen som fordonsbränsle måste koldioxid, vatten och andra föroreningar avskiljas. Denna process kallas uppgradering. Dessutom tillsätts även ett luktämne så att eventuella gasläckor lätt kan upptäckas. Uppgradrad biogas har en metanhalt på minst 95 procent och kan därmed användas på samma sätt som naturgas. Fordonsgasen trycksätts sedan vanligtvis till cirka 200 bar och lagras i stålflaskor. Distribution Det enklaste sättet att distribuera biogas är i gasledning. Det är dock en hög investeringskostnad att bygga nya ledningar och i dagsläget kör man därför ofta biogasen med lastbil med hjälp av växelflak med gasflaskor i de delar av landet där det inte finns gasledningar. 3

4 Tankstation Det finns olika typer av tankstationer. För personbilar är det endast snabbtankning som används. Snabbtankning: Kompressorn fyller ett högtryckslager till var. Vid tankning strömmar gasen över till fordonets tank till önskat tryck uppnåtts, ca 200 bar vid full tank. En buss tar minuter att tanka och en personbil 2-5 minuter. Långsamtankning: Kompressorn arbetar direkt mot fordonets gastankar och höjer trycket tills tanken är full. Tankningen tar flera timmar och sker ofta nattetid. Långsamtankning sker främst av biogasdrivna bussar och sopbilar, eftersom dessa vanligen står parkerade på en depå under natten. Hela fordonsflottan tankas vanligen samtidigt med samma kompressor. Slutkund Med slutkunder avses kunderna på tankstället/tankställena. Det kan vara bussbolag, sopbilar, taxibolag, budfirmor, tjänstebilsförare och privatpersoner. Motorerna i gasdrivna bilar är av BiFuel-typ, vilket innebär att de kan köras på både gas och bensin. Gasbilarna har förutom en gastank även en reservtank med bensin och man riskerar därför inte att bli stående ifall gasen skulle ta slut. Gemensamt för gasbilar är att de automatiskt byter bränsle om det bränsle man kör på tar slut. 4

5 3 Organisations och affärsmodeller Organisationsbilderna som avser nedanstående anläggningar är strukturerade så att ägarna till produktionsanläggningen är nederst i bilden. Substrat och typ av leverantör av substrat är till höger om anläggningen och i de fall uppgraderingen ägs av annan än biogasproducenten är den i rutan ovanför. Allra överst är köparen av biogasen. 3.1 Brogas AB Brogas AB ägs av ett stort antal lantbrukare och företag på Gotland. Livsmedelsindustri levererar restprodukter, t ex rotfrukter till Brogas. Flera lantbrukare levererar även majs och gödsel till biogasanläggningen. Utöver detta tar anläggningen emot slakteriavfall och matavfall. En del av lantbrukarna som levererar substrat till anläggningen är även delägare i Brogas. Brogas producerar cirka 20 GWh biogas/år och biogasproduktionen startade Biogödsel som skapas i processen återförs till lantbruket. I biogasanläggningen bildas biogas som matas via en 8 km lång gasledning till en uppgraderingsanläggning som ägs av Biogas Gotland. Den uppgraderade biogasen säljs till Biogas Gotland och används som fordonsgas. Biogas Gotland ägs av en lantbrukare, som äger två uppgraderingsanläggningar och uppgraderar all biogas som produceras på Gotland, d.v.s. även biogas som produceras på reningsverket i Visby. Rågasen kan också eldas i en gaspanna på Arla. Arla kan i princip ta emot all gas som Brogas levererar, men har gått med på att vara det dragspel som behövs under tiden fordonsgasmarknaden på Gotland byggs upp. Figur 2: Schematisk bild över Brogas AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare, gul färg visar uppgradering och komprimering och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Brogas har inga egna tankstationer, däremot är ägaren av Biogas Gotland är en av delägarna i Brogas. Biogas Gotland har för närvarande tre tankstationer på Gotland. Två tankstationer försörjs med gasledning och en tankstation får sin gas distribuerad via flak. Brogas har indirekt möjlighet att påverka försäljningsledet i och med att en av huvudägarna äger Biogas Gotland, som säljer biogasen till slutkund. I samband med att sockerbetsodlingen upphörde på Gotland fick många företag som tidigare odlat sockerbetor ett omstruktureringsstöd för att stödja omstruktureringen av de företag som 5

6 tidigare odlat sockerbetor. Detta stöd betalades ut till Brogas från Landsbygdsprogrammet. Investeringsstödet var cirka 7 Mkr och detta motsvarar ca 21 % av den ursprungliga investeringskostnaden för biogasanläggningen. För närvarande pågår en omstrukturering i ägarförhållandena av Brogas. 3.2 Falkenberg Biogas AB Falkenberg Biogas AB ägs av Falkenbergs kommun, E.ON Gas Sverige AB och Gekås Ullared. Falkenberg Biogas producerar biogas från gödsel, organiskt material från livsmedelsindustrier, restauranger och storkök samt grödor och uppgraderar sedan gasen i en egen anläggning. Den uppgraderade gasen matas, efter att ha propaniserats, ut på naturgasnätet som passerar genom Halland. Den uppgraderade gasen säljs till E.ON Biofor AB som säljer den som fordonsgas. Falkenberg Biogas producerar cirka 40 GWh biogas/år och biogasproduktionen startade Figur 3: Schematisk bild över Falkenberg Biogas AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Falkenberg Biogas har inga egna tankstationer, men E.ON Gas Sverige som är majoritetsägare har ett dotterföretag som heter E.ON Biofor Sverige AB och som äger ca 40 tankstationer runt om i Sverige. Falkenberg Biogas har indirekt möjlighet att påverka försäljningsledet i och med att en av huvudägarna även säljer biogasen till slutkund. Falkenberg Biogas har fått Klimp-bidrag motsvarande ca 30 % av anläggningens investeringskostnad. Kommentar till ägarbilden: E.ON Biofor Sverige AB är ett dotterbolag till E.ON Gas Sverige AB. Gekås Ullared levererar substrat till biogasanläggningen 6

7 3.3 Swedish Biogas International Jordberga AB Jordberga är Sveriges största biogasanläggning och matar ut biogasen på distributionsnät och stamnätet. All fordonsgas propaniseras. Biogasen som produceras köps av E.ON Biofor och säljs företrädesvis som fordonsgas. Jordberga fick KLIMP-bidrag, men eftersom byggnationen senarelades kunde det ekonomiska stödet inte användas. Anläggningen startade 2014 och beräknas producera 110 GWh uppgraderad biogas årligen. Figur 4: Schematisk bild över Swedish Biogas International Jordberga AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Swedish Biogas International Jordberga har inga egna tankstationer, men E.ON Gas Sverige som är en av delägarna har ett dotterföretag som heter E.ON Biofor Sverige AB som äger ca 40 tankstationer runt om i Sverige. SBI Jordberga har indirekt möjlighet att påverka försäljningsledet i och med att en av huvudägarna även säljer biogasen till slutkund. Kommentar till ägarbilden: Nordic Sugar AB äger marken där produktionsanläggningen är belägen. Nordic Sugar bedrev tidigare sockertillverkning på tomten. SBI projekterar, bygger, driver och äger biogasanläggningar E.ON Gas AB 7

8 3.4 Swedish Biogas International Katrineholm AB Biogasanläggningen vid Valla Gård i Katrineholm producerar 40 GWh biogas per år. De substrat som används i anläggningen är flytgödsel från gris, fastgödsel från kyckling, fett från slakteriet Kronfågel, spannmålsavrenspellets och mindre mängder livsmedelsavfall. Figur 5: Schematisk bild över Swedish Biogas International Katrineholm AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare, mörkbrunfärg visar biogödselhantering och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Swedish Biogas International Katrineholm har inga egna tankstationer, men säljer den uppgraderade gasen till AGA Gas som har ca 25 tankstationer runt om i Sverige, med fokusområde i Stockholm. Gasen levereras via gasflak. Biogasanläggningen i Katrineholm fick 14 Mkr i KLIMP-bidrag, vilket motsvarar 25 % av investeringen. SBI Katrineholm har förmodligen ingen möjlighet att påverka försäljningsledet beroende på hur avtalet är utformat. Kommentar till ägarbilden: SBI projekterar, bygger, driver och äger biogasanläggningar 8

9 3.5 Swedish Biogas International Västerås AB Anläggningen i Västerås startade leveranserna av uppgraderad biogas i september Substraten till anläggningen består av gödsel, gröda och vall, som lantbrukare levererar till biogasanläggningen. Biogödsel som produceras återförs till lantbruket. Figur 6: Schematisk bild över Swedish Biogas International Västerås AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Swedish Biogas International Västerås har inga egna tankstationer, men säljer gasen till Vafab Miljö. Vafab Miljö äger 5 egna tankstationer, varav tre finns i Västerås. Gasen matas via gasledning till det lokala biogasnätet. Tankstationerna i gasnätet försörjs med biogas från detta medan gasen flakas till de övriga. SBI Västerås har förmodligen ingen möjlighet att påverka försäljningsledet beroende på hur avtalet är utformat. Kommentar till ägarbilden: SBI projekterar, bygger, driver och äger biogasanläggningar 9

10 3.6 Sävsjö Biogas AB Sävsjö Biogas AB ägs av Göteborg Energi AB och Vrigstad Fjärrvärme AB. Vrigstad Fjärrvärme ägs av fem lantbrukare, som tillsammans med andra lantbrukare också levererar gödsel till biogasanläggningen. Utöver gödsel tar anläggningen emot slakteri- och matavfall samt jordbruksrester. Bönderna som levererar gödsel får biogödsel tillbaka från biogasproducenten. Sävsjö Biogas producerar ca 19 GWh per år och startade leveranserna Figur 7: Schematisk bild över Sävsjö Biogas AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Sävsjö Biogas har inga egna tankstationer, men säljer gasen till Fordonsgas Sverige och E.ON Biofor som flakar gasen till sina kunder. Fordonsgas Sverige äger ett 40-taltankstationer och har som bas på västkusten och E.ON Biofor Sverige AB äger ca 40 tankstationer runt om i Sverige. Sävsjö Biogas har fått Klimp-bidrag motsvarande 29 % av anläggningens investeringskostnad. Sävsjö Biogas har förmodligen ingen möjlighet att påverka försäljningsledet beroende på hur avtalet är utformat. 10

11 3.7 Söderåsens Bioenergi AB Biogasanläggningen är belägen vid Wrams Gunnarstorp och ägs av Wrams Gunnarstorp och E.ON Biofor Sverige AB. Anläggningen producerar ca 25 GWh per år och startade Biogasproduktionen baseras på gödsel från Wrams Gunnarstorp samt restprodukter från Findus. Anläggningen tar även emot slakteriavfall, fett- och processrelaterade produkter, fettavskiljarslam, avpacketerade livsmedelsprodukter samt matavfall. Den biogödsel som bildas i processen återförs till lantbruket. Uppgradering, propanisering och nätanslutning görs av E.ON Biofor. Den uppgraderade och propaniserade biogasen matas ut naturgasnätet och köps av E.ON Biofor som säljer gasen som fordonsgas. Figur 8: Schematisk bild över Söderåsens Bioenergi AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare, gul färg visar uppgradering och komprimering och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Söderåsens Bioenergi har inga egna tankstationer, men E.ON Biofor Sverige AB som är majoritetsägare i biogasanläggningen äger ca 40 tankstationer runt om i Sverige. Anläggningen uppfördes utan investeringsstöd. Söderåsens Bioenergi har indirekt möjlighet att påverka försäljningsledet i och med att en av huvudägarna även säljer biogasen till slutkund. 11

12 3.8 Vadsbo Biogas AB Vadsbo Biogas AB, beläget utanför Mariestad, ägs av Swedish Biogas International AB och Vadsbo Växtodling AB, som i sin tur ägs av 5 lantbrukare. Ägarstrukturen för produktionsanläggningen är under förändring och inom en snar framtid kommer förmodligen Vadsbo Växtodling vara ensamma ägare till Vadsbo Biogas. Substraten i biogasanläggningen består av gödsel, vall och ensilage som levereras från lantbrukare i närområdet. Biogödseln som produceras återförs till lantbruket. Vadsbo Biogas säljer den uppgraderade biogasen till Stockholm Gas AB som säljer gasen som fordonsgas. Vadsbo Biogas producerar ca 15 GWh per år och startade produktionen Figur 9: Schematisk bild över Vadsbo Biogas AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Vadsbo Biogas har inga egna tankstationer, men har ett långt avtal med Stockholm Gas, som äger den största publika tankstationen i Sverige belägen vid Arlanda. Vadsbo Biogas har förmodligen ingen möjlighet att påverka försäljningsledet beroende på hur avtalet är utformat. Vadsbo Biogas har fått investeringsstöd från Energimyndigheten på drygt 6 Mkr. Totalsumman på projektet är däremot okänd och därför kan inte storleken på investeringsstödet anges jämfört med investeringen i projektet. Kommentar till ägarbilden: SBI projekterar, bygger, driver och äger biogasanläggningar 12

13 3.9 VH Biogas Ekonomisk förening Biogasanläggningen i Vårgårda-Herrljunga blev klar Biogasanläggningen producerar ca 20 GWh per år och den uppgraderade biogasen säljs till Fordonsgas Sverige. Anläggningen ägs helt av lokala lantbrukare och företag. Det är för närvarande 22 lantbrukare som levererar substrat till anläggningen och biogödseln återförs till lantbruket. Figur 10: Schematisk bild över Vårgårda-Herrljunga Biogas AB. Grå färg visar ägare till samrötningsanläggning, grön färg visar samrötningsanläggning, ljusbrun färg visar substratägare och orange färg visar distribution, tankstation och slutkund. Vårgårda-Herrljunga Biogas AB har inga egna tankstationer, utan säljer den uppgraderade biogasen till Fordonsgas Sverige som flakar den till sina kunder. Biogasanläggningen i Vårgårda-Herrljunga har blivit beviljade stöd på 20 Mkr från Landsbygdsprogrammet. Totalsumman på projektet är däremot okänd och därför kan inte storleken på investeringsstödet anges jämfört med investeringen i projektet. Vårgårda-Herrljunga Biogas har förmodligen ingen möjlighet att påverka försäljningsledet beroende på hur avtalet är utformat Sammanställning I de nio fall som har studerats är lantbruk delägare i sju fall och ägandet är oftast fördelat på flera mindre ägarposter. Av dessa sju fall är det en konstellation av lantbruk som är majoritetsägare i två fall samt att Vadsbo Biogas snart kommer att vara majoritetsägt av ett lantbruksföretag. I alla bolag finns det en eller två köpare av fordonsgasen som distribuerar denna till slutkund. I tre av fallen matas fordonsgasen in på naturgasnätet vilket innebär att det finns tillgång till en relativ stor marknad genom gröngasprincipen. Vid en anläggning förekommer både gasnät och flakning. I resterande fem fall flakas fordonsgasen till marknaden. I två av fallen har en enskild majoritetsägare, som också är distributör, kontroll över hela värdekedjan. I ytterligare ett fall har distributören kontroll över uppgradering och distribution. För sju av nio fall så finns uppgraderingen av biogas till fordonsgas i samma bolag som samrötningsanläggningen. Detta innebär att bolaget har möjlighet att välja distributör beroende på hur avtalet ser ut med nuvarande distributör. 13

14 Sex av nio fall i ovanstående kapitel har fått investeringsstöd i olika former vilket har underlättat för etablering av anläggning. Investeringsstöden är från KLIMP, Energimyndigheten och Landsbygdsprogrammet. 14

15 4 Värdering I detta kapitel sammanställs resultatet från värderingen av de nio organisations- och affärsmodellerna. Värderingen baseras på en förenklad SWOT-analys som utfördes i projektgruppen. Denna analys utgick från de likheter eller olikheter mellan de ovan beskrivna fallen jämfört med hur förutsättningarna ser ut i Jämtland. Hänsyn togs till: Hur ägarförhållanden ser ut mellan lantbrukare/lantbruksföretag och andra ägare. Vilken roll lantbrukaren har i organisationen/värdekedjan. Att det finns relativt få möjliga samarbetspartners inom Jämtlands län i form av kommuner och privata bolag. Substrat som finns tillgängligt för biogasproduktion är till stor del baserat på lantbruksbaserade substrat. Det finns också livsmedelsavfall och matavfall, men matavfallet som är den största fraktionen är uppbundet på annat håll. I Jämtland finns i dagsläget en aktör som uppgraderar biogas till fordonsgas vid det kommunala reningsverket i Östersund. På samma ställe finns också en publik tankstation samt långsamtankning för bussar. Det innebär att fordonsgasmarknaden i Jämtland ännu inte är mogen, vilket innebär att infrastruktur saknas. Påverkansmöjligheter i biogasens värdekedja. Nr Kommentar 1 Brogas har liknande marknadsförutsättningar som i Jämtland. D.v.s. Gotland är en ö där det är dyrt att transportera fordonsgas till och från ön. Detsamma gäller för Jämtland där det istället är långa avstånd till närmaste marknad. På Gotland har detta inneburit att en lokal marknad har etablerats av en lokal aktör. Denna aktör uppgraderade först biogas från reningsverket i Visby och i ett senare skede biogas från en samrötningsanläggning. Biogas från samrötningsanläggningen transporteras i gasledning till kund där sedan en viss fraktion uppgraderas och transporteras via flak och ledning till tankstation. Skillnaden mellan Jämtland och Gotland är att det på Gotland finns en aktör som är villig att köpa rågas eftersom marknaden ännu inte är tillräckligt stor för att hantera all biogasproduktion från en samrötningsanläggning. Ägarförhållandena har gått ifrån att vara majoritetsägt av ett energibolag (Triventus) till att vara majoritetsägt av aktörer inom lantbruksnäringen. Här har därför lantbrukaren flera roller: substratägare, biogödselmottagare och ägare av hela biogasens värdekedja. 2 Falkenberg har tre starka aktörer som ägare, där ett energibolag är majoritetsägare. Falkenbergs kommun har varit initiativtagare till byggnationen av anläggningen. En stor fördel är att anläggningen är ansluten till naturgasnätet. Ägarförhållandena är inte så fördelaktiga ur lantbrukets perspektiv eftersom det inte finns något ägande av lantbruk i anläggningen, vilket ger små påverkansmöjligheter. 15

16 Nr Kommentar 3 Jordberga är egentligen inte en samrötningsanläggning, men det är ett intressant projekt på grund av att enbart grödor och restprodukter från odling rötas. Anläggningen är den största i Sverige där fordonsgasen distribueras i naturgasnätet. Storleken har också inneburit att biogasen har kunnat matas ut på stamnätet för naturgas. Detta är en stor fördel då stamnätet kan svälja mer fordonsgas än distributionsnät. Ur jämtländska förhållanden kan det vara intressant på grund av att det finns tillgänglig jordbruksareral i Jämtland. Nackdelen är dock avsaknaden av infrastruktur som behövs eftersom att ett projekt av sådant slag är skalberoende och därför bör vara i liknande storleksordning för att nå lönsamhet. Ägarförhållandena är inte så fördelaktiga ur lantbrukets perspektiv eftersom att majoritetsägarna är energibolag vilket ger mindre påverkansmöjligheter. Detta projekt är inte finansierat genom investeringsstöd. Detta faktum gör att det krävts kapitalstarka investerare, vilket talar för att energibolag kan vara nödvändiga. 4 SBI Katrineholm rötar gödsel och restprodukter från livsmedelsindustri. I Katrineholm är förutsättningarna för transporter av biogas liknande Jämtland eftersom det är relativt långa avstånd till områden där det är stor efterfrågan på fordonsgas. Ägarförhållandena är relativt gynnsamma för lantbruket då de har 49 % av ägarandelen, och då har förhållandevis stora möjligheter att påverka. Däremot har ingen av ägarna kontroll över hela värdekedjan. Det kan däremot vara en nackdel att den andra ägaren till anläggningen är en relativt stark aktör som dessutom har ett majoritetsägande. 5 SBI Västerås rötar gödsel, gröda och vall från lantbrukare i närområdet, vilket liknar förutsättningarna i Jämtland. I Västerås förekommer både inmatning på ett lokalt biogasnät och flakning. I Västerås finns också en etablerad marknad. Ägarförhållandena är relativt gynnsam för lantbruket då de har 49 % av ägarandelen, och då har förhållandevis stora möjligheter att påverka. Däremot har ingen av ägarna kontroll över hela värdekedjan. Det kan däremot vara en nackdel att den andra ägaren till anläggningen är en relativt stark aktör som dessutom har ett majoritetsägande. 6 Sävsjö rötar gödsel, matavfall och livsmedelsavfall. I detta fall finns två köpare av biogasen, vilket är en fördel. All gas flakas till kunderna. Förhållandena är lika Jämtland på så sätt att det är långa avstånd till områden där det är stor efterfrågan på fordonsgas. Ägarförhållandena är inte så fördelaktiga ur lantbrukets perspektiv eftersom att majoritetsägarna är energibolag vilket ger mindre påverkansmöjligheter. 7 Söderåsens Bioenergi är etablerat i ett område som möjliggör korta transporter av substrat från närliggande livsmedelsindustri (Findus) och lantbruk. Anläggningen är även ansluten till distributionsnätet för naturgas. Det finns därför få likheter med jämtländska förhållanden. E.ON är majoritetsägare och har kontroll över hela värdekedjan vilket inte borde vara fördelaktigt ur ett lantbruksperspektiv. Detta projekt är inte finansierat genom investeringsstöd. Detta faktum gör att det krävts kapitalstarka investerare, vilket talar för att energibolag kan vara nödvändiga. 16

17 Nr Kommentar 8 Vadsbo Biogas är baserat på gödsel och vall från närliggande lantbruk, vilket stämmer väl överens med förhållandena i Jämtland. Skillnaden är att det är ett fåtal stora lantbruk (exempelvis Vadsbo Mjölk som har 1200 mjölkande kor) som ligger relativt nära biogasanläggningen som är substratleverantörer medan lantbruken i Jämtland har ett mindre antal djurenheter och oftast ligger på större avstånd. Biogasen uppgraderas och flakas till slutkund vilket förmodligen också kommer att ske i Jämtland. Vadsbo Biogas äger uppgraderingen vilket innebär att de är fria att sälja fordonsgasen till annan aktör när kontrakt utgår. Däremot äger inte Vadsbo Biogas någon egen tankstation. Ägarförhållande är fördelaktigt ur lantbrukets perspektiv där Vadsbo Växtodling i dagsläget äger 50 % och SBI äger 50 %. Vadsbo Växtodling kommer förmodligen också snart kommer att bli majoritetsägare. 9 Vårgårda Herrljunga Biogas är ett lantbruksinitiativ där substrat från lantbruket samt livsmedelsavfall från närliggande livsmedelsindustri rötas. Biogasen uppgraderas och flakas sedan till slutkund. Ur jämtländska förhållanden så kan projektet vara intressant på grund av att lantbruksbaserade substrat rötas och att biogasen flakas. Vårgårda Herrljunga Biogas AB är ett företag där lantbrukare är majoritetsägare, vilket leder till att påverkansmöjligheterna är stora. 17

18 5 Slutsats I två av fallen har en enskild majoritetsägare, som också är distributör, kontroll över hela värdekedjan. I ytterligare ett fall har distributören kontroll över uppgradering och distribution. Övriga levererar biogasen till distributör som i de flesta fall äger egna tankstationer och levererar fordonsgas till slutkunder. Sex av nio fall i ovanstående kapitel har fått investeringsstöd i olika former vilket har underlättat för etablering av anläggning. Investeringsstöden är från KLIMP, Energimyndigheten och Landsbygdsprogrammet. I dagsläget finns enbart en tankstation för fordonsgas i Jämtland och alla transporter av fordonsgas måste ske via flak om andra tankstationer etableras. Det är därför rimligt att anta att ett första steg är att etablera en marknad vilket också har gjorts i vissa av fallen som studerades ovan. Det är också rimligt att förvänta sig att tankstället under de första åren visar negativt resultat, men att arbetet med att rekrytera kunder efter hand bygger upp ett underlag som gör att tankstället efter ett par år kan gå med vinst. Flertalet av fallen som har studerats skulle kunna utgöra mallar för projekt i Jämtland. Hur det slutligen blir beror dock på vilka aktörer som är villiga att investera i ett sådant projekt samt vilken affärsstrategi dessa aktörer har. 18

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket - minimering av risker i realiserade projekt M ars 2013 Rapporten är framtagen på uppdrag av Biogas Öst som en del av projektet Mångdubbla biogasen

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer

PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer PM Den svenska biogasmarknaden och dess aktörer Lena Wiklander, BioMil AB Lund, november 2014 Inledning Inom ramen för projektet Intensifierat nationellt biogasarbete har BioMil AB haft i uppdrag att i

Läs mer

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland

Biogasens värdekedja. 12 april 2012 Biogas i Lundaland Biogasens värdekedja 12 april 2012 Biogas i Lundaland Program 16.30 17.00 17.10 18.10 18.30 19.30 20.00 Registrering och kaffe Välkomna Biogasens värdekedja från råvara Fll konsument Macka, kaffe och mingel

Läs mer

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB

Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas Gårdsgas AB AB Klas Gustafsson Östgöta Gårdsgas AB ÖSTGÖTA GÅRDSGAS Energibolaget MSE Privata Sektorn (Lantbrukarna) Bleckenstad Hulterstad Kommunen och invånarna i Mjölby - En del för att i regionen skapa en långsiktig

Läs mer

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda

Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion. Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Välkommen till information om byggande av anläggning för biogasproduktion Onsdagen den 22 juni kl. 18.30 Plats: Kullingshofstugan i Vårgårda Nedan finns en sammanställning om projektet Vid mötet ger vi

Läs mer

Stockholms stads biogasanläggningar

Stockholms stads biogasanläggningar Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas

Biogas framtidens fordonsbränsle. Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas framtidens fordonsbränsle Peter Eriksson Affärsutveckling Biogas Biogas grön energiproduktion Hushåll Restaurang, storkök Biogas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri Biogödsel Jordbruk Biogasprocessen

Läs mer

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige

Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår vision. Det hållbara Göteborgssamhället. innefattar aktiviteter i hela Västsverige Vår energigasvision: I framtiden säljer vi endast förnyelsebar gas Kapacitet Steg på vägen: År 2020 säljer vi mer

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen

Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen Biogas som fordonsbränsle i Mälardalen Scenario 2020 Stockholms län Ellen Mårtensson 2007-06-26 2007-06-26 ellen@kth.se 1 Disposition 1. Inledning 2. Situationen idag 3. Konceptbeskrivning 4. Substraten

Läs mer

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region

Biogas. en del av framtidens energilösning. Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Biogas en del av framtidens energilösning Anna Säfvestad Albinsson Projektledare Biogas Norr, BioFuel Region Minimiljöskolan Länk till Skellefteå kommuns minimiljöskola www.skelleftea.se/minimiljoskola

Läs mer

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet

Flytande biogas till land och till sjöss. Slutseminarium i projektet Flytande biogas till land och till sjöss Slutseminarium i projektet 2017-06-13 Projektet Långsiktigt mål: Bidra till att uppnå 2030-målen genom att erbjuda tunga fordon, sjöfart och industri ett förnybart

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Biogasanläggningen i Göteborg

Biogasanläggningen i Göteborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Biogasanläggningen i Boden

Biogasanläggningen i Boden Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

NSR biogasanläggning i Helsingborg

NSR biogasanläggning i Helsingborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogas i Uppsala län.

Biogas i Uppsala län. Biogas i Uppsala län www.energikontor.se www.biogasost.se Biogas Öst arbetar för att Skapa de bästa regionala förutsättningarna för ökad produktion, distribution och konsumtion av biogas. Informera, kommunicera

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Biogasnät på Gotland

Biogasnät på Gotland GOTLANDS BIOGASFÖRENING Biogasnät på Gotland Slutrapport Leaderprojekt 2011-06-30 Slutrapport Leaderprojekt Biogasnät på Gotland Journalnummer: 2009-1619 Stödmottagare Gotlands Biogasförening Alva Gudings

Läs mer

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet

Slutrapport. Gårdsbiogas i Sölvesborg. Genomförande och slutsatser. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet 1(5) Slutrapport Gårdsbiogas i Sölvesborg. Deltagare, se bilaga. Gruppen består av lantbrukare från Listerlandet Kursen upplägg har varit att ge en grund för hur biogas framställs och hur man affärsutvecklar

Läs mer

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel

Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Biogasens och naturgasens potential som drivmedel Mattias Svensson Svenskt Gastekniskt Center Svenska luftvårdsföreningens seminarium 18 november 2008 Fordonsgasens potential som drivmedel Störst inhemsk

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Gårdsbaserad biogasproduktion

Gårdsbaserad biogasproduktion juni 2008 Gårdsbaserad biogasproduktion Den stora råvarupotentialen för en ökad biogasproduktion finns i lantbruket. Det är dels restprodukter som gödsel och skörderester, men den största potentialen kommer

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Biogasstrategi för Östersund kommun

Biogasstrategi för Östersund kommun Biogasstrategi för Östersund kommun 2 1.1 Biogasstrategi I majoritetens budgetdirektiv som antogs av fullmäktige den 27 mars 2012 anges att kommunen ska arbeta fram en biogasstrategi för att långsiktigt

Läs mer

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR

PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR PRESENTATION FÖR BIOGAS NORR BIOGAS MELLANNORRLAND ETT SAMARBETSPROJEKT I MELLANNORRLAND MELLAN SUNDSVALLS OCH ÖSTERSUNDS KOMMUNER Sveriges Miljömål MATAVFALLET MINSKAR TILL 2015 MED MINST 20 PROCENT JÄMFÖRT

Läs mer

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011

Gasernas utveckling. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Gasernas utveckling Anders Mathiasson, Energigas Sverige Vimmerby 21 november 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Anders Mathiasson

Läs mer

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Samråd med allmänheten och särskilt berörda måndag 18 nov 2013 Bild:BioMil AB Projekt stödjs av 20131120 www.piteabiogas.se 2 Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag

Läs mer

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V

Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V Gårdsbaserad och gårdsnära produktion av kraftvärme från biogas V0640003 Den svenska biogasproduktionen uppgick år 2008 till drygt 1,3 TWh varav huvuddelen producerades på avloppsreningsverk och deponier.

Läs mer

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion

Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Teknisk och ekonomisk utvärdering av lantbruksbaserad fordonsgasproduktion Peter Berglund, Mathias Bohman, Magnus Svensson, Grontmij AB Johan Benjaminsson, Gasefuels AB 1. INLEDNING Intresset för biogas

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogasanläggningen i Västerås

Biogasanläggningen i Västerås Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011

Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas en möjlighet att fasa ut olja och kol, Energigas Sverige Gävle, 29 september 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion 2011-09-30 Fem sektioner

Läs mer

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen

Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen Fyra kommuner ägare till Lunds Energikoncernen 82,4 % 12,0 % 3,5 % 2,1 % Biogasproduktion i Lunds kommun Sofie Wardestam 2009-09-03 Kraftringen AB Lunds Energikoncernen AB (publ) Vision Affärsidé Vi levererar

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19

Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19 Biogasstrategi Vision, Mål och handlingsplan Kommunfullmäktige 2015-05-19-1 - INLEDNING Kristianstad är tillväxtmotor i Skåne Nordost. Öresundsregionen har en stark tillväxt i Sverige och anges i många

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Biogasanläggningen i Linköping

Biogasanläggningen i Linköping Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi

En sektorsövergripande nationell biogasstrategi En sektorsövergripande nationell biogasstrategi Christel Gustafsson Bioenergienheten Jordbruksverket Uppdraget Nationell sektorsövergripande strategi för ökad biogasanvändning som är sektorövergripande

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial

Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial Kort företagspresenta.on Arbetsmaterial 1. Målsä(ning 2. Ägare och Styrelse 3. Posi:v miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Förslag :ll företagsstruktur 5. Marknadsförutsä(ningar 6. Råvaruförsörjning och

Läs mer

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten

LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG/CNG möjligheter till backup för biogasmackar i Norrbotten och Västerbotten LNG anläggning med förångare Boden Biogas Foto L Kjellstedt Nulägesbeskrivning och pontential för framtiden i norra regionen.

Läs mer

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft

Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Ökad biogasproduktion ger Sverige ett grönt lyft Biogasseminarium med Centerpartiet Fredagen den 30 mars 2012 Anders Mathiasson Energigas Sverige enar branschen 175 medlemmar Biogasseminarium med Energigas

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING

RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÖTNINGSPRODUKTER GAS RÅGASENS INNEHÅLL VÄRME OCH KRAFT FORDONSGAS RÖTREST BIOGÖDSEL BIOGÖDSELNS INNEHÅLL LAGSTIFTNING OCH CERTIFIERING RÅGASENS INNEHÅLL Metan Vatten Svavelväte (Ammoniak) Partiklar Siloxaner

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

åtta förslag för att sluta kretsloppet

åtta förslag för att sluta kretsloppet åtta förslag för att sluta kretsloppet Biogasrapport i sammanfattning mars 2012 Centerpartiet 2012-03-30 Vi har bara en planet. Men i dag förbrukas naturkapital som om det fanns flera jordklot i reserv.

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15

Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sverige kan! Staffan Ivarsson E.ON Gas AB 2007-11-15 Sveriges energitillförsel - 630 TWh Kol 28 TWh Kärnkraft 210 TWh Olja 197 TWh Vindkraft 1 TWh Värmepumpar 6 TWh Gas 12 TWh Vattenkraft 73 TWh Biobränsle

Läs mer

Biogas Sydöstra Skåne

Biogas Sydöstra Skåne Kort företagspresentation 1. Målsättning 2. Ägare och Styrelse 3. Positiv miljöpåverkan i syd Östra Skåne 4. Organisation 5. Marknadsförutsättningar 6. Råvaruförsörjning och transportpartners 7. Produktion

Läs mer

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012

Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Hva må til for att vi skal lykkes svenska exempel Anders Mathiasson, Energigas Sverige Oslo, 20 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013

Biogas. Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Biogas Klimatcertifikat för biodrivmedel Helena Gyrulf Piteå, 13 november 2013 Dagens presentation Biogasläget idag Produktion och användning av biogas år 2012 Biogas som fordonasgas Hur ser marknaden

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011

Energigasläget i Sverige. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigasläget i Sverige Anders Mathiasson, Energigas Sverige Helsingborg, 17 maj 2011 Energigas Sverige driver utvecklingen framåt Säkerhet och teknik Information och opinion Anders Mathiasson 2011-01-11

Läs mer

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se

Biogas i Sverige och Europa. Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik. www.jti.se Biogas i Sverige och Europa Ulf Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik www.jti.se Från forskning...... till tillämpning www.bioenergiportalen.se idébränsle på nätet Plattform för fakta

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Gasnät Mälardalen ger mer biogas?

Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Gasnät Mälardalen ger mer biogas? Mathias Edstedt Energigas Sverige - Gasdagarna 2013 Stockholm Gas - en modern gasverksamhet med tradition Stadsgas Samhällsaktör i 150 år den första gaslyktan tändes på

Läs mer

Författare Pettersson C.M. Utgivningsår 2005

Författare Pettersson C.M. Utgivningsår 2005 Bibliografiska uppgifter för Biogasjäsning av växtbiomassa och hushållsavfall Författare Pettersson C.M. Utgivningsår 2005 Tidskrift/serie Rapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap,

Läs mer

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst

Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept. Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogas Brålanda- Från förstudie till koncept Peter Eriksson, Projektledare Hushållningssällskapet Väst Biogasanläggning Hushåll Restaurang, storkök Biogas värme, el, fordonsgas Livsmedelshandel Livsmedelsindustri

Läs mer

Fordonsgas/Biogas - historik

Fordonsgas/Biogas - historik 1 Biogas i Lunds Kommun Hans Kjellvander Start 1995 med stadsbussarna i Lund Ungefär samtidigt öppnades den första publika gasmacken i Lund Renhållningsfordonen börjar övergå till gasdrift 1997 Lunds Energi

Läs mer

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013

Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling. Anders Mathiasson Karlskoga, 14 juni 2013 Full gas i Karlskoga Energigasernas utveckling Karlskoga, 14 juni 2013 Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Fordonsbränsle

Läs mer

Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01

Biogasstrategi  Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01 Biogasstrategi Uppföljning av mål och handlingsplan 2016-04-01-1 - MÅL ANVÄNDNING Biogasproduktionen ska i första hand användas som fordonsgas. År 2020 ska 80 GWh/år lokalt producerad fordonsgas säljas.

Läs mer

Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad. Peter Undén, SBI

Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad. Peter Undén, SBI Offensiva satsningar och nya konstellationer bygger ny grön marknad Peter Undén, SBI Swedish Biogas International AB projekterar, äger och driver biogasanläggningar som produktionspartner åt ledande distributörer

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Biogas i Hörby. Kort sammanställning inför fortsatt biogasutredning i Hörby RAPPORT 2010-6

HÖRBY KOMMUN. Biogas i Hörby. Kort sammanställning inför fortsatt biogasutredning i Hörby RAPPORT 2010-6 HÖRBY KOMMUN Biogas i Hörby Kort sammanställning inför fortsatt biogasutredning i Hörby RAPPORT 2010-6 Sid 2 HÖRBY KOMMUN Sid 2 MILJÖNÄMNDEN 2002 2010 HÖRBY KOMMUN Sid 23 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas.

Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. RAPPORT/kortversion Juli 2010 Stor potential för biogas i jordbruket Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. 2 Stor potential för jordbruken

Läs mer

Rent vatten idag och i framtiden

Rent vatten idag och i framtiden Biogas i Sundsvall Rent vatten idag och i framtiden Micael Löfqvist Vd Övergripande gå igenom: MittSverige Vatten AB Ska VA-huvudmännen syssla med Biogas / Fordonsgas? Mål och resursplan 2011 (MRP) Sundsvalls

Läs mer

Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas?

Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas? Klara Gas Ekonomisk Förening Vännäsprojektet Grönskördad rörflen till biogas? Konferens Lycksele 12 februari 2014 Torbjörn Wennebro Några viktiga begrepp Klara Gas Ekonomisk Förening Sammanslutning av

Läs mer

Produktion och använding av biogas år 2008 ES2010:01

Produktion och använding av biogas år 2008 ES2010:01 Produktion och använding av biogas år 2008 ES2010:01 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014 ES 2015:03

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014 ES 2015:03 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014 ES 2015:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné

Biogas från skogen potential och klimatnytta. Marita Linné Biogas från skogen potential och klimatnytta marita@biomil.se 046-101452 2011-02-10 Konsulttjänster inom biogas och miljö Över 30 års erfarenhet av biogas Unika expertkunskaper Erbjuder tjänster från idé

Läs mer

GÅRDSPRODUKTION AV BIOMETAN En jämförelse av produktionskostnader och marknadsvärde för olika avsättningsalternativ

GÅRDSPRODUKTION AV BIOMETAN En jämförelse av produktionskostnader och marknadsvärde för olika avsättningsalternativ GÅRDSPRODUKTION AV BIOMETAN En jämförelse av produktionskostnader och marknadsvärde för olika avsättningsalternativ Rapporten är en del i ett samarbete mellan LRF, Svenska Gasföreningen och E.ON Gas Sverige

Läs mer

Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ

Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ Biogas från gödsel MIKAEL LANTZ Bakgrund Miljönytta och samhällsekonomiskt värde vid produktion av biogas från gödsel, rapport 86, Miljö- och Energisystem LTH. Finansierad av Region Skåne Slutrapport augusti

Läs mer

Produktion och användning av biogas år 2011

Produktion och användning av biogas år 2011 ES 2012:08 Produktion och användning av biogas år 2011 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Utsläpp av metan i den svenska fordonsgaskedjan En sammanställning av nuläget Lotta Göthe På uppdrag av

Utsläpp av metan i den svenska fordonsgaskedjan En sammanställning av nuläget Lotta Göthe På uppdrag av Utsläpp av metan i den svenska fordonsgaskedjan En sammanställning av nuläget Lotta Göthe På uppdrag av Syfte Sammanställa kunskap om utsläppen i hela fordonsgaskedjan Visa vad BAT ger Peka ut förbättringsområden

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

SMÅSKALIGA TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS. Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar

SMÅSKALIGA TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS. Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar SMÅSKALIGA TANKSTÄLLEN FÖR BIOGAS Exempel på genomförda projekt med tekniska och affärsmässiga lösningar Småskaliga tankställen för biogas Exempel på genomförda projekt med olika tekniska och affärsmässiga

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer