Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens november Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar"

Transkript

1 Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens november Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Huvudspråk Målgrupp Svenska Forskare, rådgivare

2 B1. Lantbruket som energiproducent en realistisk möjlighet? Carl-Magnus Pettersson, Svensk Växtkraft AB, Tel: , e-post: carl-magnus. Växtkraft stad och land i kretslopp Ambitionen idag hos politiker på olika nivåer, myndigheter och många andra är att åstadkomma ett samhälle med ökad miljöhänsyn, där resurser tillvaratas och linjära flöden bryts och ersätts av kretsloppslösningar. Av denna anledning har på många platser i landet långt gående källsortering införts där organiskt avfall från hushåll och verksamheter separeras ut från de andra avfallsfraktionerna. Ofta komposteras den organiska fraktion och komposten används vid tillverkning av jordprodukter. En från kretsloppssynpunkt bättre lösning är att den organiska fraktionen från källsorteringen behandlas så att restprodukten kan användas i lantbruket som växtnäringskälla i växtodlingen vid produktion av råvaror för livsmedel. Vidare brottas jordbruket med överproduktion av spannmål och vikande lönsamhet. I vissa delar av landet har också markens odlingspotential försämrats genom ensidig spannmålsodling under lång tid. Därför är det av stort intresse för jordbruket att finna nya användningsområden för jordbruksgrödorna och gärna då för grödor som samtidigt är en bra förfrukt i växtföljden. Växtkraft, ett Stad - Landprojekt Projektets övergripande syfte är att i full skala åstadkomma ett kretslopp av växtnäring och energi mellan lantbruket och staden samt att demonstrera nya tillämpningar av tekniska lösningar och koncept. Projektet är också ett demonstrationsprojekt inom EU:s femte ramprogram genom det s.k. Agroptigasprojektet. Med de anläggningar som ingår i projektet ska: - energi i form av biogas utvinnas ur källsorterat organiskt avfall och vallgröda - biogas uppgraderas till högvärdigt fordonsbränsle för drift av stadsbussar och personbilar - restprodukten från rötningen (den s.k. rötresten eller biogödseln) återföras till lantbruket så att den kan användas som en växtnäringsresurs i uthållig livsmedelsproduktion och därigenom åstadkomma ett slutet kretslopp - det organiska avfallet och vallgrödan behandlas på ett miljömässigt riktigt sätt Vidare ska projektet: - skapa förutsättningar för odlingssystem som ökar markens odlingspotential och minskar riskerna för läckage av växtnäring från åkermarken - vara en bas för forskning och utveckling Anläggningarna som ingår i projektet ägs och drivs av Svensk Växtkraft AB och omfattar: - biogasanläggning för behandling av avfall och utvinning av biogas ur organiskt avfall och odlade grödor 107

3 - anläggning för uppgradering av biogas från biogasanläggningen och från det befintliga avloppsreningsverket i Västerås till fordonskvalitet - lager för biogas och lager för kondenserad naturgas att användas som reserv om det uppstår störningar i produktionen - tankningsanläggningar för bussar och bilar - markförlagda ledningar för överföring av gas mellan olika anläggningsdelar - lager för ensilage intill biogasanläggningen - lager för flytande rötrester i form av ett större lager intill biogasanläggningen samt nio satellitlager i anslutning till spridningsarealerna Nyckeldata Organiskt fast avfall från hushåll och andra verksamheter ton/år Flytande avfall (t ex fettavskiljareslam) ton/år Vallareal 300 ha Vallgröda (ensilage) ton/år Fasta rötrester (ts>25%) ton/år Flytande rötrester (ts 2-3%) ton/år Växtnäring (brutto) kväve 150 ton/år fosfor 30 ton/år kalium 90 ton/år Biogas tillgängligt för uppgradering till fordonsbränsle från biogasanläggningen 15 GWh/år från avloppsreningsverket 8 GWh/år motsvarande mängd bensin/diesel 2,3 milj liter Beräknat antal fordon (fullt utbyggt) stadsbussar minst 40 renhållningsfordon ca 10 personbilar och andra små fordon ca 500 Organiskt avfall I kommunerna i Västmanland samt i Enköpings kommun har ett källsorteringssystem baserat på den s.k. papperspåsmodellen införts. Den innebär att det organiska avfallet från hushållen lagras i påsar av våtstarkt papper i köket. Utomhus förvaras påsarna i ventilerade kärl. Erfarenheterna från systemet som har varit i bruk i regionen sedan 1997 är mycket goda och det insamlade avfallet håller en sådan kvalitet att det efter behandling i biogasanläggningen kan användas som gödselmedel i växtodling. Det källsorterade organiska avfallet från hushållen utgör den största råvarukällan till biogasanläggningen. Annat organiskt avfall som behandlas i anläggningen är matavfall från restauranger, storkök och butiker samt slam från fettavskiljare. Vallgröda Till projektet har 17 lantbrukare kontrakterats som tillsammans odlar 300 ha klöverrik vall för biogasutvinning. Förutom att vallen ger råvara för energiutvinning så är vallen en värdefull förfrukt för andra grödor. Svensk Växtkraft köper grödan på rot av odlarna och svarar för skörd och ensilering. Hela vallhanteringen sker med modern och effektiv teknik. 108 ekologiskt lantbruk konferens ultuna november 2005

4 B1. Lantbruket som energiproducent en realistisk möjlighet? Hackningen görs med självgående exakthack och transporten till lagret vid biogasanläggningen utförs med containrar och lastbil. Ensileringen utförs med s.k. korvpackningsteknik. Biogasanläggningen Biogasanläggningen är belägen intill avfallsanläggningen på Gryta i norra utkanten av Västerås. Tekniken som används för förbehandling, hantering och rötning av materialet är utvecklad i Tyskland och är använd i ett flertal biogasanläggningar i Tyskland och i Spanien. Anläggningens huvuddelar framgår av figur 1. Figur 1. Schematisk översikt över biogasanläggning och uppgradering av biogas. Rötrester Från biogasanläggningen erhålls efter rötningen en s.k. rötrest eller biogödsel som fassepareras i en fast och i en flytande del. Torrsubstanshalten hos den fasta fraktionen beräknas vara >25 % medan den flytande beräknas ha en torrsubstanshalt av 2 3 %. De lantbrukare som har kontrakterats för odling av vallgröda köper rötrester i proportion till den vallareal som kontrakterats och använder rötresterna som ersättning för inköpt konstgödsel. Eftersom växtnäringen fördelas olika på de två fraktionerna kommer den fasta fraktionen i huvudsak används som ett fosforgödselmedel och den flytande som kväve- och kaligödselmedel. För de av lantbrukarna i odlargruppen som är eko-odlare kommer rötresterna att vara extra intressanta eftersom KRAV har gett ett förhandsgodkännande för användning av rötresten i ekologisk odling. När anläggningen har tagits i drift är det planerat att rötresten certifieras som ett produktionshjälpmedel i KRAV-odling. Enligt avtalet med odlarna svarar Svensk Växtkraft för 109

5 transporterna av rötresterna till lager hos odlarna. Biogasen används som fordonsbränsle Biogasen uppgraderas till fordonskvalitet med sk vattenskrubberteknik. Det innebär att koldioxid (ca 35 % av rågasen) och föroreningar tvättas bort i ett system med vatten under tryck. Uppgraderingsanläggningen är belägen intill biogasanläggningen på Gryta avfallsstation. Anläggningarna för tankning av bussar och bilar är placerade vid lokaltrafikens bussdepå i Västerås. Förutom själva tankningsanläggningen finns vid bussdepån högtryckskompressorer, lager för biogas samt lager för kondenserad naturgas (LNG). Lagret för biogas har lagringskapacitet för ett dygns förbrukning och lagret för LNG för en veckas gasförbrukning. Det är viktigt att notera att den kondenserade naturgasen enbart är en reserv som kan ersätta biogas från biogasanläggningen vid eventuella driftstörningar. Intressenter i projektet Samtliga anläggningar som ingår i projektet ägs och drivs av ett särskilt bolag, Svensk Växtkraft AB. Delägare i bolaget är: VafabMiljö (det regionala avfallsbolaget) 40 % LRF (genom Swede Agri Invest) 20 % Mälarenergi 20 % 17 lokala lantbrukare 20 % Investeringsbidrag som gjort projektet möjligt att genomföra har erhållits från det lokala investeringsprogrammet, EU:s femte ramprogram samt från Sparbankstiftelsen Nya. 110 ekologiskt lantbruk konferens ultuna november 2005

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av:

Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Författare: Telefon: Granskad av: Lena Wiklander/Anders Hjort 070-234 30 81 Beställare/Mottagare: e-post: Godkänd av: Regionförbundet Jämtlands län lena.wiklander@biomil.se Projektnamn/Ärende: Datum: Ver.-/Ändr.:

Läs mer

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar

Utgångspunkter, utsikter och utmaningar Utgångspunkter, utsikter och utmaningar SWOT-analys för Biogas Östs region Hösten 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas Biogödsel i Västra Götaland Rapport inom Lantbruksgas Hushållningssällskapen Västra Götaland november 2011 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 3 1.1 Förklaring av begrepp... 3 2 BIOGÖDSEL I VÄSTRA GÖTALAND...

Läs mer

En förstudie. BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012

En förstudie. BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012 En förstudie BIOGASPRODUKTION i Motala kommun År 2012 Förord Under februari 2012 genomfördes en upphandling från Motala kommun av en förstudie kring biogasproduktion genom samverkan av lantbrukare i kommunen.

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands

Läs mer

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun

Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun MH 2008:x Återvinning av matavfall - en kundutvärdering av etapp 1 i UMEVAs projekt för insamling av matavfall i Umeå kommun Lina Nilsson Examensarbete, 30 högskolepoäng Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Läs mer

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället.

Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas ett stort steg mot det hållbara samhället. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas 1 Ett smart sätt att trygga energiförsörjningen. Behovet av att ersätta fossila energislag med förnybara blir allt

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013

Svensk Växtkraft AB. Årsredovisning 2013 Svensk Växtkraft AB Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Svensk Växtkraft aktiebolag (organisationsnummer 556344-4016) får härmed avge följande redovisning

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Biogas i Sverige och möjligheter för Norge

Biogas i Sverige och möjligheter för Norge Biogas i Sverige och möjligheter för Norge Teknik Miljö Aktörer Styrmedel Jörgen Held Svenskt Gastekniskt Center AB Oktober 2006 SAMMANFATTNING Det finns starka skäl för utveckling av en biogasmarknad.

Läs mer

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ?

Mar tin Ahrne, 2010. REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? REGIONBUSSAR I SÖRMLAND - är biogas ett alternativ? Delstudie i projektet: Kollektivtrafiken i Södermanland, en viktig aktör för en långsiktig biogasmarknad Mar tin Ahrne, 2010 Eskilstuna Strängnäs Vingåker

Läs mer

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi REMISSYTTRANDE 2011 04 04 N2009/5373/E Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Statens Energimyndighets rapport Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Svenska Bioenergiföreningen

Läs mer

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen

Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen Utbud och Efterfrågan på fordonsgas i Biogas Öst regionen - Uppdatering 2012 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport är en uppdatering av utredningen Utbud och

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket

Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket Samverkanskoncept för biogasproduktion inom lantbruket - minimering av risker i realiserade projekt M ars 2013 Rapporten är framtagen på uppdrag av Biogas Öst som en del av projektet Mångdubbla biogasen

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning

ÅRSREDOVISNING. Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning. Vinst och förbättrad omsättning ÅRSREDOVISNING 2014 Vinst och förbättrad omsättning Henriksdal på väg att bli norra Europas största industriella biogas anläggning Affärsmål 2020: Uppnå en årlig produktion om en TWh biogas SCANDINAVIAN

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28

Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten. BioFuel Region, 2014-04-28 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten BioFuel Region, 2014-04-28 BioFuel Region Storgatan 35, 903 25 Umeå Org.nr: 556664-1592 Lars Sandström, Anna Säfvestad Albinsson

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer