TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Torgny Larsson (S) Marianne Åkerblad (M), tjg ers Övriga närvarande Anders Larsson (C), del av 55 Tf kommunchef Maria Wihlborg, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg, projektledare Peter Svensson, kommunikationschef Helene Grafman, planeringsingenjör Håkan Berggren, VA-chef Christina Jönsson, planarkitekt Sofia Karlsson, planarkitekt Malin Hading, projektledare Bengt-Olov Lindqvist Utses att justera Torgny Larsson (S) Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset Christian Björkqvist Ordförande Leif Sandberg Justerare Torgny Larsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 9 april 2015 Datum då anslaget tas ned 4 maj 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Christian Björkqvist 1

2 : Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott Information/dialoger Detaljplan för Brunnsviksgårdar Investering kök, Nyckelpigans förskola Investering tak, takfot mm Kastanjeskolan Förslag på justering av felparkeringsavgift Planinventering och utredning Remiss av medborgaratinitiativ - Förbättra järnvägsbron över Tryderån invid banvaktsstugan i Fyledalen 62 Införande av företagarinitiativ 63 Framställan om villkor och förutsättningar för eventuellt medlemskap i Räddningstjänst Syd 64 Beställning gällande ombyggnad av Rosendals reningsverk 65 Svar på revisionsrapport - Granskning av avtalshantering i Tomelilla kommun 2

3 Ksau 55 Dnr KS 2015/4 Information/dialoger 2015 s beslut Information/dialoger läggs till handlingarna. Styrgruppen besöker simhallsbyggnationen. Kommunikationschef Helene Grafman informerar om följande: - Översiktsplaneutställningen Tomelilla 2025, pågår 15 april-9 maj. Vykort med information kommer att skickas till invånare, företag och föreningar. - Planeringen av Matfestivalen i Brösarp. - Kommunens facebook-konton. - Varumärkesstrategin, ansökan om bidrag från Tillväxtverket. Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg informerar om följande: - Pågående lönerevision. Nya löner beräknas till april. - Rekryteringar; Ny IFO-chef börjar 1 april, socialchef intervjuer pågår. - Bredband; Möte med Akea i morgon. - Upplösning av Sydskånska gymnasieförbundet; Återkoppling ska ske av när den politiska gruppen ska kallas. Ekonomichef Eva Lundberg informerar om bokslutsarbetet, avsättning till resultatutjämningsreserv, sociala investeringsfonden och resultatöverföringar. Arbetsutskottet genomför uppföljning av volymer och kostnader inom omsorgen och utbildning/skola. Vid nästa ksau sker fördjupning inom LSS. Vid 6 maj sker uppföljning av volymer och kostnader. Planeringsingenjör Håkan Berggren informerar om följande: - Förslag om 2-timmars parkeringszon i Tomelilla tätort. Återkommer med ärende. - Utveckling av Sydostleden; Arbetsutskottet uttalar att det gröna alternativet ska vara inriktning för arbetet. VA-chef Christina Jönsson informerar om vattenläcka. Ledning har bytts till en kostnad av cirka 150 tkr. 3

4 Forts 55 Planarkitekterna Malin Hading och Sofia Karlsson informerar om planprocessen avseende biogasetablering. Ändringar kommer att krävas i miljökonsekvensbeskrivningen. Arbetsutskottet påtalar vikten av att processen vad gäller planärendet respektive tillståndsärendet beskrivs. Projektledare Bengt-Olof Lindqvist informerar om förslag gällande höjning av taxa för fiberanslutning. Ärendet behandlas av kommunstyrelsen den 8 april. 4

5 Ksau 56 Dnr KS 2013/233 Detaljplan för Brunnsviksgårdar s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planförslaget för Brunnsviks Gårdar för samråd. Planarkitekt Ulrika Ljung redovisar i tjänsteskrivelse följande: För området söder om Brösarp och norr om Brunnsvik har ett planprogram utarbetats år 2008 med fem bebyggelsegrupper. Planprogrammet har reviderats genom beslut år 2012 och 2013, vilka innebär att tre av de fem ursprungliga bebyggelsegrupperna ej längre är aktuella. Av de två återstående är en redan detaljplanelagd (Brösarp 12:129, laga kraft ). Det nu aktuella planförslaget är en vidarebearbetning av Radbyn och utgör den sista i bebyggelsegruppen i programmet. Kommunstyrelsen 5

6 Ksau 57 Dnr KS 2015/84 Investering kök, Nyckelpigans förskola s beslut beslutar att ge samhällsbyggnads i uppdrag att genomföra investering enligt nedan. Åtgården, beräknad till ca kr inkl. tillkommande för oförutsett, finansieras inom investeringsramen Återkoppling ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott. Fastighetschef Ulrika Olsson redovisar i tjänsteskrivelse följande: Förskolan Nyckelpigans kök är i stort behov av en renovering pga. det inte skett någon renovering sedan det byggdes Det vi kommer göra är nya ytskikt, nya maskiner och vitvaror. Vi kommer också tilläggsisolera vinden vilket leder till en energibesparing. Direktupphandling är gjord och offerten är på ca kr. Hyreskontraktet kommer att omförhandlas vilket innebär att de kommer få en hyreshöjning motsvarande kapitalkostnaderna. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att ge samhällsbyggnads i uppdrag att genomföra investering enligt nedan. Åtgården, beräknad till ca kr inkl. tillkommande för oförutsett finansieras inom investeringsramen Fastighetschef Ulrika Olsson 6

7 Ksau 58 Dnr KS 2015/71 Investering tak, takfot mm Kastanjeskolan s beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra investering enligt nedan. Åtgärden, beräknad till cirka kr inkl tillkommande för oförutsett, finansieras inom investeringsramen Återkoppling ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott. Fastighetschef Ulrika Olsson redovisar i tjänsteskrivelse följande: Med tanke på livslängden på denna typ av tak, är det nu ett behov av att renovera utsatta partier. Kastanjeskolans tak behöver en renovering med byte av hängrännor, fotplåt, läggning av ny ytpapp och tjärpapp. Direktupphandling är gjord och offerten är på cirka kr. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra investering enligt nedan. Åtgärden, beräknad till cirka kr inkl tillkommande för oförutsett, finansieras inom investeringsramen Fastighetschef Ulrika Olsson 7

8 Ksau 59 Dnr KS 2014/217 Förslag på justering av felparkeringsavgift s beslut beslutar med stöd av 3 Lag (1976:206) om felparkeringsavgift följande: Felparkeringsavgift på parkeringsplats för rörelsehindrade höjs från 600 kronor till 1800 kronor. Beslutet gäller från och med den 1 maj Planeringsingenjör Håkan Berggren redovisar i tjänsteskrivelse följande: Kommunen vill minska parkeringsöverträdelser på p-plats som är avsedd för personer med rörelsehinder. Därför lägger kommunen som förslag att höja avgiften från nuvarande 600 kronor till 1800 kronor. Redovisning/föredragning Förvaltningens förslag till beslut beslutar med stöd av 3 Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Följande: Felparkeringsavgift på parkeringsplats för rörelsehindrade höjs från 600 kronor till 1800 kronor. Polisen Tomelilla Gatuchef Peter Svensson Planeringsingenjör Håkan Berggren 8

9 Ksau 60 Dnr KS 2014/413 Planinventering och utredning s beslut beslutar att ge samhällsbyggnad i uppdrag att inventera och utreda behov och konsekvenser av befintliga detaljplaners reglering. Avstämning av ärendet ska ske i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj Planarkitekt Ulrika Ljung framför i tjänsteskrivelse följande: Under lång tid har det i Tomelilla kommun tillkommet ett antal mindre och större etableringar av verksamheter inom bostadsområden utan att bygglov sökts, s.k. svartbyggen. Det finns även fall där fastighetsägaren hört av sig till byggnadsnämnden som enbart kunnat lämna beskedet att åtgärden inte är genomförbar, vilket skapar frustration för sökanden och ibland även en ekonomisk förlust för samhället. Nyligen har ärenden i byggnadsnämnden tydliggjort att det finns begränsningar i ett större antal detaljplaner som över tid utgör hinder för utveckling i kommunen. Hur stort antal planer, vilka bestämmelser som utgör största hinder, och juridiska möjligheter att hantera begränsningarna är dock oklart. För att kunna hantera frågan och väga vinster mot förluster behövs en inventering och utredning göras, som därefter eventuellt kan leda till en strategi att hantera problematiken. Förvaltningens förslag till beslut Att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnad i uppdrag att inventera och utreda behov och konsekvenser av befintliga detaljplaners reglering. Planarkitekt Ulrika Ljung 9

10 Ksau 61 Dnr KS 2015/77 Remiss av medborgaratinitiativ - Förbättra järnvägsbron över Tryderån invid banvaktsstugan i Fyledalen s beslut Medborgarinitiativet remitteras till samhällbyggnad för besvarande. Marie-Louise Barany har den 15 mars 2015 inlämnat följande medborgarinitiativ: Förslag: Förbättra järnvägsbron över Trydeån invid Banvaktsstugan i Fyledalen så att även vandrare kan ta sig över vattnet. Det kan ske genom att bron tätas med plankor på antingen den norra eller södra sidan. På norra sidan kan promenerande hållas isär från dressinåkare genom att det finns räcken på båda sidor om brodelen. Det är dock troligen ett större arbete än om man förstärker södra sidan. Motivering: Det finns en gammal järnvägsbro över Trydeån som används av dressinåkare som reser mellan Folkhögskolan och Banvaktsstugan, nära sistnämnda plats. Den är i så pass dåligt skick med stora hål mellan plankorna att den endast är säker för dressinåkare. För vandrare är den en svindlande upplevelse med brusande vatten långt under fötterna. Den del av bron om är närmast Banvaktsstugan är i tillräckligt gott skick, med sex plankors bredd, men ju längre ut över vattnet man kommer desto färre plankor ligger i bredd. På mitten är det endast två plankor om totalt ca 40 cm att balansera på, med stora hål på varje sida. På vintern tillkommer att plankorna kan bli väldigt hala. Om mitt förslag genomförs hoppas jag att man även lägger vintersäkert nät på plankorna. Jag har vid flera tillfällen guidat fågelskådare på platsen och det är oftast bara en eller två som vågar sig över medan resten av gruppen får stanna på spåret och försöka hitta den rara strömstaren som brukar hålla till i vattnet. 10

11 Forts 61 Jag känner inte till någon alternativ bro som gör att man kan ta sig in i dalen om man tar promenaden från Kronoskogen på spåren ner i dalen. En sådan vandringsled skulle säkert också uppskattas av t ex campare vid Tosselilla och Svampabanan. Vandring ligger i tiden. Hoppas mitt förslag tas väl emot. Samhällbyggnadschef Jörgen Prahl Marie-Louise Barany 11

12 Ksau 62 Dnr KS 2015/79 Införande av företagarinitiativ samt komplettering av medborgarinitiativ s förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att införa företagarinitiativ. Inkomna initiativ behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet gör den första bedömningen om initiativet kräver politisk behandling, om så inte är fallet överlämnas företagarinitiativet till verksamhetschef som skall svara skriftligt inom två veckor. Sammanställning av inkomna företagarinitiativ ska lämnas till kommunfullmäktige vid varje sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarinitiativ ska kunna lämnas av den som är medlem i kommunen (folkbokförd, äger fast egendom, taxerad till kommunalskatt). Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) framför i skrivelse följande: I Tomelilla kommun finns sedan 1 november 2009 (KF )möjlighet att lägga medborgarinitiativ. Tomelilla kommun arbetar aktivt med att skapa goda kontaktytor och för att underlätta arbetet för att skapa uthålliga tillväxtmöjligheter för våra företag, stora som små. Eftersom alla företagare i kommunen inte är medborgare, behöver vi för att få en formaliserad, men ändå enkel hantering av förslag från företagare, införa Företagarinitiativ. Dessa skall, i likhet med medborgarinitiativ, behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Utskottet gör den första bedömningen om initiativet kräver politisk behandling, om så inte är fallet överlämnas företagarinitiativet till verksamhetschef som skall svara skriftligt inom två veckor. Sammanställning av inkomna företagarinitiativ ska lämnas till kommunfullmäktige vid varje sammanträde. Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C) föreslår införande av Företagarinitiativ. Inkomna initiativ behandlas av kommunstyrelsens 12

13 Forts 62 arbetsutskott. Utskottet gör den första bedömningen om initiativet kräver politisk behandling, om så inte är fallet överlämnas företagarinitiativet till verksamhetschef som skall svara skriftligt inom två veckor. Sammanställning av inkomna företagarinitiativ ska lämnas till kommunfullmäktige vid varje sammanträde Kommunstyrelsen 13

14 Ksau 63 Dnr KS 2015/85 Framställan om villkor och förutsättningar för eventuellt medlemskap i Räddningstjänst Syd s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna framställan. Kanslichef Christian Björkqvist framför i tjänsteskrivelse följande: Roger Larsson, kommunchef i Sjöbo kommun, fick i samband med SÖSKmötet i Sjöbo i uppdrag att författa en framställan från våra kommuner till Räddningstjänst Syd och dess medlemskommuner. Syftet med framställan är att få fram ett beslutsunderlag för ställningstagande till ansökan om eventuellt inträde i Räddningstjänst Syd. Framställan lyder: Simrishamns, Sjöbo, Ystads och Tomelilla kommuner har under cirka ett års tid utrett och diskuterat med företrädare för Räddningstjänst Syd om möjligheterna för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) att samgå alternativt inträda i förbundet Räddningstjänst Syd. En utredning från medlemskommunerna i SÖRF har tagits fram ( ) och ett positivt intresse har visats från Räddningstjänst Syd. Under hösten har också medlemskommunerna i Räddningstjänst Syd tagit fram ett PM för utökat medlemsantal ( ). Det har dock inte tagits fram mer skarpa villkor som visar verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för ett eventuellt inträde. Det är nu angeläget att få ett avgörande i frågan. För att få fram ett beslutsunderlag till ansökan om eventuellt inträde framställer nu Simrishamn, Sjöbo, Ystad och Tomelilla kommuner om att villkor såväl verksamhetsmässiga och ekonomiska för inträde för dessa kommuner tas fram. Underlaget bör belysa ekonomiska och verksamhetsmässiga villkor under dels en övergångsperiod och dels en mer permanent lösning samt även behandla inflytandefrågor. 14

15 Forts 63 Förvaltningens förslag till beslut godkänner framställan. Kommunstyrelsen 15

16 Ksau 64 Dnr KS Beställning gällande ombyggnad av Rosendals reningsverk s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den av förvaltningen uppskattade totala projektkostnaden på ca 69 miljoner kr samt skrivelsen för beställning av entreprenaden. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till styrdokument gällande större investeringar. VA-chef Christina Jönsson framför i tjänsteskrivelse följande: Kommunstyrelsen godkände den 7 maj 2014 att förvaltningen genomför en upphandling av om- och tillbyggnaden av Rosendals avloppsrenings-verk. Den totala projektkostnaden beräknades i det skedet hamna runt 60 miljoner kronor. Upphandlingen genomfördes, de inkomna anbuden utvärderades och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2015 att tilldela totalentreprenaden AF Bygg Syd AB. Anbudssumman uppgick till kr. Efter tilldelningen har omfattningen och utförandet av entreprenaden diskuterats mellan VA-enheten och AF Bygg Syd AB och förvaltningen har tagit fram ett utkast till beställningsskrivelse (bilaga 2). Entreprenadsumman i beställningen uppgår till kr. Den totala projektkostnaden, inklusive en uppskattning av tillkommande arbeten inom och utanför entreprenaden, kostnader för byggledning m.m., samt för oförutsedda kostnader, beräknas kunna uppgå till kr (bilaga 1). 16

17 Forts 64 Bilagor: 1. Bedömning av total projektkostnad, Förslag till beställningsskrivelse, Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den av förvaltningen uppskattade totala projektkostnaden på ca 69 miljoner kr samt skrivelsen för beställning av entreprenaden. VA-chef Christina Jönsson Ekonomichef Eva Lundberg 17

18 Ksau 65 Dnr KS 2014/422 Svar på revisionsrapport - Granskning av avtalhantering i Tomelilla kommun s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen avger svar till revisorerna i enlighet med nedanstående skrivelse, kompletterat med de synpunkter som avgivits av familjenämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Ekonomichef Eva Lundberg framför i tjänsteskrivelse följande: Tomelillas revisorer har under 2014 genomfört en granskning av de kommunala nämndernas avtalshantering. Revisionens bedömning visar att hanteringen i huvudsak är ändamålsenlig men att det finns vissa brister och möjligheter till förbättring. Våra svar är strukturerade utifrån de i rapporten redovisade rekommendationer. Leverantörsfakturasystem och attestreglemente ska överensstämma sinsemellan. Svar: I kommunens attestreglemente regleras attesträtten och två attestnivåer krävs, granskningsattest och beslutsattest. Vad som ska bekräftas, kontrolleras och godkännas framgår av reglementet, likaså vilka begränsningar för attesträtt som finns och vem som kan få delegation att attestera. I kommunens fakturahanteringssystem finns en kryssruta per faktura med texten mottagningsattest. Denna nivå har ingen relevans i nuvarande regemente. I praktiken har dock mottagningsattestanten fått en viss betydelse, som kan variera mellan olika verksamheter. Under året kommer förvaltningen göra en översyn av attestreglementet i syfte att harmonisera reglemente, system och praxis. Tekniska hjälpmedel för avtalsbevakning som kan användas av nämndera bör finnas Svar: Systemstöd för avtalsbevakning finns som tilläggsmodul i ärendehanteringssystemet Evolution, samt i systemet för avtal TendSign, förvaltningen undersöker under året funktionalitet i de båda modulerna samt kostnaden för licenser för att utvärdera vilket alternativ som bäst uppfyller kraven för bevakning av avtal. 18

19 Forts 65 Övergripande förteckning över befintliga avtal, inte individrelaterade, för att förstärka överblicken över ingångna avtal ska finnas. Svar: Se svar på rekommendationen ovan om tekniska hjälpmedel. Delegationsordningen avseende ärende inom Samhällsbyggnadsavdelning ska vara tydlig och ändamålsenlig Svar: Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning i syfte att uppdatera och förtydliga ansvarsfördelningen kommer att göras under året. Tydliggöra ansvarsfördelning vid omvärldsbevakning i frågor rörande avtal Svar: Ansvaret för kommunicera lagförändringar och andra yttre faktorer som väsentligt påverkar inköps- och avtalsfrågorna ligger hos inköpssamordnaren och därmed hos kommunledningskontoret, till hjälp finns inköpsgruppen i SÖSK. Uppföljning av ramavtal avseende såväl pris som kvalitet samt trohet till avtalet Svar: Under året ska stickprov tas för att kontrollera att rätt pris erhållits och att inköpen skett hos avtalad leverantör. Regelbunden uppföljning av avtalshanteringen bör finnas som intern kontrollpunkt Svar: 2015-års kontrollplan som ska antas av nämnderna och kommunstyrelsen föreslås innehålla kontrollpunkter för avtalsuppföljning. Förvaltningens förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta denna skrivelse som sitt svar till revisorerna. Tidigare behandling Familjenämnden 16/2015: Familjenämnden beslutar att översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden 13/2015: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen. Yttrande från byggnadsnämnden saknas. Kommunstyrelsen 19

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer