TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Fröken Fleggman, den 25 mars 2015, kl. 08.30-13.00"

Transkript

1 : Plats och tid Fröken Fleggman, den, kl Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande Lotta Hedström (MP), förste vice ordförande Inger Åbonde (M), andre vice ordförande Övriga närvarande Tjänstemän Ulrika Olsson, fastighetschef Gun-Inger Eriksson, tillgänglighetsstrateg Charlotte Lindström, kommunekolog Christina Jönsson, VA-chef Johan Nyholm, VA-ingenjör Ulrika Östhall, sekreterare Utses att justera Lotta Hedström (MP) Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunkansliet, kommunhuset i Tomelilla Ulrika Östhall Ordförande Maria Mickelåker (C) Justerare Lotta Hedström (MP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp 8 april 2015 Datum då anslaget tas ned 4 maj 2015 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16 Underskrift Ulrika Östhall 1

2 : Ärenden vid dagens sammanträde med 16 Ändringar i föredragningslistan 17 Dialoger/informationsärenden 18 Remiss- Ny kvalitetsstandard för Skåneleden 19 Remissvar Förslag på förvaltningsplan respektive åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt, år Begäran- Föreläggande om bildande av naturreservatet Fyledalen 21 Tillsynsplan för år Förslag till ändring av taxa för upplåtelse av offentlig mark 23 Bidrag för lokala naturvårdsprojekt naturreservat och skötselplan för Skogsbacken samt naturreservat och skötselplan för Kronoskogen- LONA 24 Intrångsersättning på fastighet i Onslunda sten 2

3 Kssamu 16 Dnr KS Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar enligt nedan förslag. Ordförande Maria Mickelåker (C) föreslår följande ändringar i föredragningslistan: Bredband- utgår Kurser och konferenser- utgår Återskapande av alkärr i Skogsbacken, kombinerat dagvattenmagasin- ärendet slås ihop med VA-Information om LONA-projekt Ansökan om statsbidrag till markåtkomst för naturreservatet Kronoskogentas upp som dialogärende istället för som beslutsärende Tillgänglighetsplan för år byter namn till Tillsynsplan för år

4 Kssamu 17 Dnr KS Dialoger/informationsärenden s beslut genomför idag dialoger/informationsärenden enligt följande: Ansökan om statsbidrag till markåtkomst för naturreservatet Kronoskogen Tomelilla kommun kan få intrångsersättning för området genom att ansöka om det hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Området är värderat till 4,8 miljoner kronor och ersättningen täcker 50% av denna summa. VA- Brösarp tillståndsansökan- information från huvudförhandlingen den 19 mars 2015 Tomelilla kommun har sökt tillstånd för vattentäkten i Brösarp tillsammans med Simrishamns kommun. Det planeras för en ledning till Kivik som ska förse ett flertal samhällen med vatten. Kommunen väntar på beslut från mark- och miljödomstolen. VA- Brösarp- Kiviksledning samt exploateringsområden- VA- enhetens strategi VA-ingenjör Johan Nyholm informerar om ledningarnas dragning och om förhandlingarna som pågår med markägare för att få tillstånd att dra ledningarna på deras marker. Tomelilla kommun delar kostnaden med Simrishamns kommun. Markägarna i området har inte opponerat sig mot förslaget. Att koppla på fastigheterna genererar utgifter för kommunen initialt men kommer att generera inkomster längre fram. VA- Ödemarksvägen- avstämning VA-ingenjör Johan Nyholm informerar om arbetet kommunen kommer att göra kring Ödemarksvägen. Det dåliga flödet i ledningarna gör att det ofta blir problem med stopp i rören. Detta kräver en investering på ungefär 4 miljoner kronor. VA- Nödvattenplan 4

5 VA-chef Christina Jönsson informerar om att VA-enheten arbetar med att ta fram en nödvattenplan för att säkerställa att kommunen kan leverera vatten om problem skulle uppstå i ledningsnätet. VA- Prioriteringslista för åtgärder och investeringar 2015 VA-chef Christina Jönsson informerar om hanteringen av kommande åtgärder och investeringar VA-budget VA-chef Christina Jönsson informerar om att budgeten är stram och att visst arbete därför kommer att få stå tillbaka. VA- Vattenkiosken som planeras vid brandstationen Kommunen har problem med att fordon kommer och tar vatten med hjälp av brandposten vid brandstationen. För att komma till rätta med detta finns möjligheten att sätta upp en vattenkiosk där intresserade kan köpa en tag och ta den mängd vatten man har betalt för. Det är stor risk att de som kommer och tar vatten från vattenkiosken har smutsiga slangar och därmed smutsar ner vattnet. Detta medför både intäktsförluster och vattenförluster för kommunen. VA-policy- workshop, remiss och beslut Arbetet pågår med att ta fram en ny VA-plan. Man arbetar i nuläget med att ta fram en policy för det vidare arbetet med VA-planen. VA-enheten önskar att VA-policyn ska föregås av en workshop där man samlar politiker för att diskutera dess utformning. Även Ystad-Österlenregionens miljöförbund bör bjudas in till dessa samtal. Ett förslag är att referensgruppen för översiktsplanen ska delta i processen. VA-chef Christina Jönsson tar fram ett förslag på deltagare. VA- Upphandling asfaltering av väg till reningsverket Ett godkännande inväntas från investeringsberedningen. VA- Upphandling ramavtal VA-arbeten Tidigare har gatukontoret hanterat visst löpande arbete för VA-enhetens räkning, men allt eftersom arbetsbelastningen har ökat för gatukontoret hinner de inte med allt arbete. VA-enheten vill öppna för möjligheten att ha ett eget ramavtal som reglerar den här typen av åtgärder. Samhällsbyggnadsutskottet rekommenderar ett samråd med gata/park i frågan. VA- Information om investering som gjorts akut i samband med vattenläcka 5

6 VA-ingenjör Johan Nyholm informerar om en akut vattenläcka som har åtgärdats vid korsningen Adelsbergsvägen/Algatan. Området runt vattenläckan hade varit vattensjukt en tid och detta upphörde när vattenläckan åtgärdats. Tomelilla kommun har fått ersättningskrav från en husägare rörande skador på huset som orsakats av vatten som runnit ut från vattenläckan. Ett skadeståndskrav väntas komma in till kommunen efter att krypgrunden till fastigheten på Hantverksgatan 22 hade fyllts med vatten. VA- Information om kommande relining Fågeltofta Denna åtgärden har flyttats över till 2016 på investeringsberedningens lista över åtgärder. Det finns ett behov av att relina ledningsnätet. VA- Rosendals ombyggnad- avstämning, upphandling, tidplan och beställningsskrivelse VA-chef Christina Jönsson presenterar anbudet för ombyggnaden av reningsverket Rosendal. Efter genomförd upphandling har Tomelilla kommun beslutat att tilldela AF Bygg uppdraget. VA-chef Christina Jönsson informerar om tidplanen för projektet, som beräknas vara färdigt för slutbesiktning i december VA- Rosendals ombyggnad- projektorganisation VA-chef Christina Jönsson beskriver projektorganisationen kring ombyggnaden av reningsverket Rosendal. Återskapande av alkärr i Skogsbacken, kombinerat dagvattenmagasin Kommunekolog Charlotte Lindström informerar om att det finns ett stort dagvattenrör som mynnar ut direkt i ån. När det regnar uppstår ett stort tryck i röret. Detta ger stora vattenflöden, vilket inte är bra för miljön. Det finns möjlighet att göra ett alkärr som bromsar upp dagvattnet. Det finns en önskan att ta ner så få träd som möjligt, för att minimera påverkan på miljön. Projektet finansieras delvis genom LONA-pengar och delvis inom ramen. Alkärret beräknas vara färdigt i juni Fastighet- pågående investeringar 2015 Fastighetschef Ulrika Olsson informerar om pågående investeringar under Investeringar pågår i Byavångsskolan, Kastanjeskolan, Norrevång, Västervångens förskola samt på Nyckelpigans förskola. 6

7 Kssamu 18 Dnr KS 2014/414 Remiss - Ny kvalitetsstandard för Skåneleden s beslut beslutar i enighet med förvaltningens förslag till beslut. Kommunekolog Charlotte Lindström presenterar en ny kvalitetsstandard för Skåneleden som Region Skåne har tagit fram, i syfte att skapa en enhetlig standard mellan kommunerna. Förvaltningens förslag till beslut Ordförande Maria Mickelåker (C) föreslår att kommunstyrelsens ska föreslå Kommunstyrelsen att anta kommunekolog Charlotte Lindströms remiss om att acceptera den nya kvalitetsstandarden för Skåneleden. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 7

8 Kssamu 19 Dnr KS 2015/80 Remissvar Förslag på förvaltningsplan respektive åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt för åren s beslut beslutar i enighet med förvaltningens förslag till beslut. Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Förvaltningens förslag till beslut Kommunekolog Charlotte Lindström presenterar ett förslag till remissvar gällande förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt för åren Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Maria Mickelåker (C) föreslår att kommunstyrelsens ska föreslå kommunstyrelsen att anta kommunekolog Charlotte Lindströms förslag till remissvar gällande förvaltningsplan och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt för åren med vissa redaktionella ändringar. Beslutet skickas till: Kommunekolog Charlotte Lindström 8

9 Kssamu 20 Dnr KS 2015/46 Begäran - Föreläggande om bildande av naturreservatet Fyledalen s beslut beslutar i enighet med nedan förslag. Området är Natura område i dagsläget och kommunekolog Charlotte Lindström föreslår att området ska omvandlas till naturreservat. Det finns dessutom en önskan att en större del av skogen borde få motsvarande skydd. Förvaltningens förslag till beslut Kommunekolog Charlotte Lindström föreslår att kommunen ställer sig bakom förslaget på föreskrifter för naturreservatet Fyledalen. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Maria Mickelåker (C) föreslår att kommunstyrelsens ska besluta i enighet med kommunekolog Charlotte Lindströms förslag. Beslutet skickas till: Kommunekolog Charlotte Lindström 9

10 Kssamu 21 Dnr KS 2015/69 Tillgänglighetsplan för år s beslut tar del av informationen och lägger redovisningen till handlingarna. Tillgänglighetsstrateg Gun-Inger Eriksson redovisar tillgänglighetsplanen för Tomelilla kommun 2015 och informerar om arbetet som pågår i kommunen för att förbättra tillgängligheten. Ett arbete kommer att påbörjas under 2015 för att inventera tillgängligheten i Tomelilla kommuns lokaler. Tillgänglighetsplanen kommer att presenteras för kommunstyrelsen i april Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet tar del av informationen och lägger redovisningen till handlingarna. Beslutet skickas till: Tillgänglighetsstrateg Gun-Inger Eriksson 10

11 Kssamu 22 Dnr KS 2014/217 Förslag till ändring av taxa för upplåtelse av offentlig mark s förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att komplettera kommunfullmäktiges beslut 24/2006 om taxa för upplåtelse av offentlig mark med följande tillägg: har möjlighet att justera avgifter enligt denna taxa när särskilda skäl föreligger. Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl har den 4 mars 2015 lämnat en tjänsteskrivelse med följande lydelse: Kommunfullmäktige antog 2002 taxa för upplåtelse av offentlig mark. Denna taxa uppdaterades inför 2007 med oförändrade nivåer, KF Taxan har fungerat tillfredställande fram tills nu, då förvaltningen uppmärksammat att större byggen som pågår under längre tid får orimligt dyr avgift för att använda offentlig mark. Kommunförvaltningen har tittat på olika modeller att göra om taxan och även varit i kontakt med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Här meddelades att SKL för närvarande arbetar med ett projekt att ta fram förslag till en ny taxa. I avvaktan på en ny rikstäckande taxa och då taxan fungerat tillfredställande under en lång tid bör det enklaste sättet att hantera frågan vara att kommunfullmäktige delegerar rätten att göra avsteg från taxan till Samhällsbyggnadsutskottet då särskilda skäl föreligger. Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsutskottet beslutar föreslå kommunfullmäktige följande förändring i taxan för Upplåtelse av offentlig mark. Kommunfullmäktige beslutar att KF beslut kompletteras med följande tillägg: 11

12 har möjlighet att sätta ner avgifter enligt denna taxa då särskilda skäl föreligger. Förslag till beslut under sammanträdet Lotta Hedström (MP) föreslår att utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag, dock med ändringen att uttrycket sätta ner ändras till justeras. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att utskottet beslutar i enlighet med Maria Mickelåkers förslag. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 12

13 Kssamu 23 Dnr KS 2012/13 Bidrag för lokala naturvårdsprojekt naturreservat och skötselplan för Skogsbacken samt naturreservat och skötselplan för Kronoskogen - LONA s beslut beslutar i enighet med nedan förslag. Kommunekolog Charlotte Lindström informerar om att Tomelilla kommun kan få intrångsersättning för markåtkomst för naturreservatet Kronoskogen om en ansökan om statsbidrag lämnas in till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Sydsvensk markvärdering har värderat området till 4,8 miljoner kronor och det är möjligt att få 50% av det värdet i ersättning. Förslag till beslut under sammanträdet Ordförande Maria Mickelåker (C) föreslår att kommunstyrelsens ska besluta att Tomelilla kommun ska söka pengarna från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Beslutet skickas till: Kommunekolog Charlotte Lindström 13

14 Kssamu 24 Dnr KS 2013/320 Intrångsersättning för fastighet i Naturreservat Onslunda sten s beslut beslutar i enighet med kommunekolog Charlotte Lindströms förslag till beslut. Länsstyrelsen i Skåne län har under flera år arbetat med att bilda naturreservatet Onslunda Sten. Värderingsbyrån har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört dels ett värderingsutlåtande och dels en ersättningsutredning. Kommunen har att ta ställning till följande alternativ: 1. Försäljning av fastigheten till en summa av kronor 2. Intrångsersättning med bibehållen äganderätt på kronor Förvaltningens förslag till beslut Kommunekolog Charlotte Lindström föreslår att kommunstyrelsens ska anta förslag innebärande intrångsersättning med bibehållen äganderätt på kronor. Beslutet skickas till: Kommunekolog Charlotte Lindström 14

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 08.30-14.20 Beslutande Leif Sandberg (C), ordförande Torgny Larsson (S) Marianne Åkerblad (M), tjg ers Övriga närvarande Anders Larsson (C), del av 55

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Familjenämnden kallas till punkt 2 och 3 Tid: Onsdagen den 29 oktober 2014 kl. 08.30 Plats: Äppelkriget i kommunhuset,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1

Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Kommunstyrelsen 2007-11-13 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s)

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 108 Plats och tid Sandhemsrummet kl. 14.00-17.25 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Katarina Karlsson (s) Christer Rube (s) Jens Mattsson (mp) Thore Thorstensson (fp) Per Högberg (kd) ers

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tomelilla Golfkrog, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer