Projektplan för revidering av översiktsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för revidering av översiktsplan"

Transkript

1 Projektplan för revidering av översiktsplan

2 Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska också ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen kan användas som ett strategiskt underlag för vad kommunen vill i många olika frågor och kommunfullmäktige tog ( 85) beslut om att ge kommunstyrelsen och planeringsavdelningen uppdraget att påbörja arbetet med att revidera kommunens översiktsplan. Kommunens nuvarande gällande översiktsplan antogs 2006 och sedan dess har den inte aktualitetsprövats såsom sig bör (en gång per mandatperiod). I beslutet som KF fattade ska den nuvarande översiktsplanen användas fram till dess att revideringen är klar och antagen. Syfte och mål Nuvarande kommunomfattande översiktsplan från 2004 är i vissa delar föråldrad. Syftet med att revidera översiktsplanen är att få en plan som är mer aktuell och anpassad till nya lagar och bestämmelser samt kommunens nuvarande utvecklingsvilja. Syftet är också att se en tydligare koppling till kommunens övriga styrdokument såsom exempelvis vision och mål. Målen med en reviderad översiktsplan är följande: Nya frågor: Att få med ställningstaganden kring fler ämnesområden (de som fanns med i beslutet om revidering samt är listade nedan under delprojekt), vilket därmed ger en lite annan inriktning än tidigare översiktsplan från En bra process: Att öka medvetenheten kring kommunens fysiska utveckling hos såväl politiker som tjänstemän samt ge medborgarna möjligheter till ökad förståelse för vad ÖP är genom utbildningsinsatser och informationstillfällen. Att inom ramen för ÖP-processen som styrs av plan- och bygglagen ge möjlighet till medborgardialog kring kommunens framtida utveckling. En bra produkt: Att ge tydliga ställningstaganden kring kommunens framtida utveckling av mark- och vattenområden, vilket underlättar det efterföljande arbetet med detaljplaner och bygglov. Att översiktsplanen blir mer användarvänlig och får fler både internt och externt att jobba kontinuerligt med stöd av den. Samordning/styrning: Att få en förbättrad samordning inom fysisk planering och ekonomisk investeringsplanering, genom att översiktsplanen kopplas tydligare till det lokala tillväxtprogrammet (LTP) och investeringsplanen samt att lättare kunna följa upp översiktsplanen (inklusive LTP och investeringsplan) vid årsbokslut. Innehåll Innehållsmässigt kommer den reviderade översiktsplanen (ÖP) att ha ett liknande innehåll som nuvarande ÖP har. I uppdraget har det beslutats att översiktsplanen ska integreras med LTP och investeringsplanen. Utöver det ska översiktsplanen kompletteras med ställningstaganden kring bland annat: Bostadsförsörjning, Övergripande trafikfrågor, Översvämning,

3 Järnvägsreservat, Strategisk inriktning för vatten- och avloppsutbyggnad, Natur & grönstruktur, Planberedskap för verksamhetsmark, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Service och varuförsörjning på landsbygden, Fritid & rekreation, Kulturmiljö och Vindkraft. Resurser och organisation Kommunfullmäktige har beslutat att berörda fackförvaltningar skall bistå kommunledningsförvaltningen (planeringsavdelningen) med erforderliga resurser i form av beslutsunderlag och personal till arbetsgrupper och eventuellt delprojektledarskap. I en första kontakt med berörda förvaltningschefer och avdelningschefer har en grov uppskattning gjorts för vilka funktioner som behövs, och i vilka delar de tjänstemän som blir närmast berörda kommer in. Förslag till organisation: Styrgrupp = KSAU Ledningsgrupp = Kommunens ledningsgrupp Projektledare ÖP = Hanna Åsander Projektgrupp ÖP * Visionsarbete ** Arbetsgrupper (Delprojekt listade nedan) * Projektgrupp ÖP består av en grupp med de tjänstemän som kommer att lägga mest tid på arbetet med översiktsplanen. Projektgruppen leds av projektledaren för ÖP-processen och ingår i gruppen gör samtliga projektledare från arbetsgrupperna, utvecklingsstrateg, Gis-ingenjör samt informatör. ** Det finns inget politiskt beslut att jobba fram en ny vision för kommunen, men om/när det blir aktuellt med ett visionsarbete bör det ha en koppling till ÖP. Arbetet med en ny vision behöver i så fall löpa parallellt med ÖP-arbetet och vara klart under ÖP-processens första år för att ÖP:n ska kunna grundas i visionen.

4 Projektgrupp ÖP Resurser Innehåll Tidplan Övergripande struktur och framtagande av ÖPdokumentet Hanna Åsander + utvecklingsstrateg + gis-ingenjör + informatör + projektledarna för delprojekten/arb.grupperna Inläsning av befintliga dokument Bearbetning av befintliga dokument Uppföljning åtgärder ÖP 2004 Kartmaner Disposition MKB-avgränsning Organisera medborgardialog Påbörjas 2015 och pågår till dess att ÖP är inför antagande. Delprojekt (arbetsgrupp) Resurser Innehåll Tidplan Riktlinjer för bostadsförsörjning (Enl. lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar) Joel Engström + Planeringschef + Stora fastighetsägare + Förvaltningschef & verksamhetschefer socialförvaltningen + bygglov + integration + Fastighetschef/Mark- & exploateringshandläggare Ta fram en tillgänglighetsanalys prognoser och göra analyser involvera socialförvaltningen. Separat rapport som blir underlag till ÖP. Påbörjad Klar Övergripande trafikstrategi och mål för trafiken (Enl. TRAST, Trafik för en attraktiv stad) Översvämningsstrategi (Enl. Tidigare politiskt beslut) + Gatuchef + Trafikingenjör + Miljö? + ev. konsult + Planeringschef + BRT + konsult + Gatuchef + VA-chef + miljöskydd + Risk- och säkerhetssamordnare + förvaltningschefer (miljö och tekniska) Mål för trafik Ringledernas funktion Centrumtrafik Parkeringsfrågor Gång- och cykelbanor Kollektivtrafik Separat rapport som blir underlag till ÖP. (Se projektbeskrivning separat uppdrag.) Separat rapport som blir underlag till ÖP. Påbörjad Bra om den är klar innan samråd ÖP. Påbörjad hösten Bra om den är klar innan samråd ÖP.

5 Delprojekt (arbetsgrupp) Landsbygdsområden i strandnära lägen (LIS) Strategisk inriktning för vatten- och avloppsförsörjning Markreservat för järnväg Verksamhetsmark handel, industri, logistik m.m. Resurser Innehåll Tidplan + landsbygdsutvecklare + renhållning + miljösamordnare + Bygglov/miljö + ev. konsult + VA-chef + VA-ingenjör + Miljöskydd + Skogstekniker + Gatuchef + BRT + Miljö- och hälsoskydd Kalle Alexandersson + fastighetschef + näringslivschef + miljö- hälsoskydd + bygglov Grundas bl.a. på den VA-utredning som tagits fram för kommunens fritidshusområden. Samordnas med serviceoch varuförsörjningsplan Övergripande ställningstaganden för kommunens VAförsörjning Ställningstaganden kring utbyggnad av VA till kommunens fritidshusområden. Säkerställa en koppling mellan grannkommunernas planering och skapa korridorer för framtida järnvägssträckningar mellan Oslo - Stockholm Separat rapport som blir underlag till ÖP. Analys utifrån rapport om handel & verksamheter (WSP). Påbörjad Bra om den är klar innan samråd ÖP. Påbörjad Bra om den är klar innan samråd ÖP. Service och varuförsörjning på landsbygden Övergripande ställningstaganden natur och grönstruktur + socialförvaltningen + bredbandssamordnare + bygglov/miljö + fritidschef + landsbygdsutvecklare Marie Janäng + Skogstekniker Inom ramen för landsbygdsprocess Revidering av varuförsörjningsplan Sammanfatta den inventering som finns gjord sedan tidigare (exjobb) Se över koppling mellan skogsbruksplaner, skötselplaner samt tätortsnära skog och naturskydd.

6 Delprojekt (arbetsgrupp) Kulturmiljö Resurser Innehåll Tidplan Johan Stenson + Bygglov + Stadsarkitekt + Fastighetsavdelningen Befintligt kulturmiljöprogram uppdateras genom en komplettering med fokus på tätorten Kristinehamn Separat dokument som blir underlag till ÖP och fungerar separat vid ex. bygglovgivning Fritid & rekreation Hanna Åsander + Fritidschef + Turistchef + Folkhälsoenhet Se över kopplingen mellan besöksplan, varumärke och ÖP Hur ser kommunens satsningar på fritid och rekreation ut nu och hur kan det se ut i framtiden Vindkraft Kalle Alexandersson + Miljö- och hälsoskydd Se över om de utpekade områdena i nuvarande tematiska tillägg till ÖP fortfarande är relevanta. Projektgruppens och respektive arbetsgrupps resurser, innehåll och tidplan ovan synliggör omfattningen av arbetet med ÖP. Övrig kompetens utöver den som listas ovan kommer att tas in vid behov allt eftersom under processen. De punkter som listas intill varje delprojekt under rubriken Innehåll är en kort beskrivning av det respektive arbetsgrupp kommer att fokusera på. Arbetsprocess Uppstart För att starta upp arbetet med ÖP ska ett gemensamt tillfälle ges i början på 2015 där projektgruppen och alla arbetsgrupperna, ledningsgruppen samt styrgruppen (KSAU) tillsammans går igenom vad ÖP-processen innebär. Något eller några exempel från andra kommuner kan vid ett sådant tillfälle presenteras och ett arbete i workshopform för en gemensam målbild blir grunden för det fortsatta arbetet. Arbetsgrupperna för de olika delprojekten får en gemensam start och kan också följa den övergripande processen via samarbetsrummen på intranätet. Tanken är att projektgruppen är en till storleken liten grupp för att underlätta processen att ta fram den övergripande strukturen för själva ÖP-dokumentet. Mötesstruktur och dokumentation Varje arbetsgrupp leds av respektive projektledare som återkopplar till projektgruppen. Projektledarna för respektive arbetsgrupp ansvarar för att kalla till regelbundna träffar. För att säkerställa att dokumentation sker av vilka frågor som diskuteras i respektive arbetsgrupp ska minnesanteckningar skrivas

7 efter varje arbetsgruppsmöte. Minnesanteckningar och övrig dokumentation ska sparas i de samarbetsrum som ska iordningställas i samband med att det nya intranätet träder i kraft. Återrapportering till ledningsgrupp och styrgrupp kommer att ske kontinuerligt med början efter uppstartsskedet. Projektledaren ansvarar för återkopplingen mot ledningsgruppen och avstämning med styrgruppen. Tillfällen för återrapportering till ledningsgruppen kan läggas i anslutning till kommunens ledningsgrupps veckomöten, förslagsvis varannan månad eller när behov uppstår. Avstämningen mot KSAU sker kontinuerligt inför olika vägval och ställningstaganden. En särskild kommunikationsplan för ÖP-processen tas fram av ansvarig på informationsavdelningen i samarbete med projektgruppen och arbetsgrupperna. Projektgruppens ansvar För projektgruppen kommer den första delen av 2015 innebära inläsning, bearbetning av dokumenten från gällande ÖP och uppföljning av de åtgärder som föreslagits. Mycket kommer också att handla om hur dispositionen ska se ut för den reviderade versionen av översiktsplanen. Det innebär vidare att gå igenom de kartbilagor som finns till nuvarande ÖP för att se vad som är aktuellt, inaktuellt och börja hantera grundstruktur för det kartmaterial som ska användas i digital form. I ÖP 2004 finns ett antal markanvisningskartor för tätorten Kristinehamn, Björneborg, Bäckhammar, Nyble, Ölme samhällen, en kommuntäckande samt visionskarta för stadens fysiska utveckling och dispositionsplan för Inre hamn Sannaområdet. Att övergå från tryckta kartor till en GIS-baserad version blir ett omfattande jobb. En miljökonsekvensbeskrivning ska också tas fram parallellt med översiktsplanen och i ett tidigt skede kommer en avgränsning att behöva göras. Parallellt med arbetet i projektgruppen kommer arbetet att fortlöpa i arbetsgrupperna kring de olika delprojekten som listades ovan. Allteftersom delprojekten börjar få färdiga rapporter och underlag kommer delar av det sammanställda materialet från respektive ämnesområde att lyftas in i ÖP och ställningstaganden i förhållande till ÖP göras. Medborgardialog Ambitionen är att nå ut på flera fronter till allmänheten i flera olika skeden av processen med ÖP. En fördel att jobba med visionsarbete parallellt med ÖP är också att dialog kring både vision och översiktsplanefrågor kan ske samtidigt. Arbetet med den nu gällande översiktsplanen var relativt ambitiöst i frågan om antal mötestillfällen för allmänheten. Redan 1995 hölls ett flertal möten, men tidsåtgången för att ta fram översiktsplanen drog ut på tiden och förändringarna hann bli stora fram till dess att planen antogs Nu är vi åter inför ett stort planarbete och planeringen av tidsåtgång är satt till 3 år. I ett tidigt skede, dvs. innan samrådet är det bra att få en uppfattning om vilka frågor som ligger kommunens medborgare närmast hjärtat och hur de vill se på den framtida utvecklingen av kommunen. Här är det också viktigt att ha med politiker ute på plats att möta och lyssna på medborgarna och deras åsikter vid de tillfällen som ordnas inom ramen för arbetet med översiktsplanen.

8 Tidsplan ÖP-processen En grov tidsplan är satt till 3 år för revideringen av översiktsplanen, där det första året går åt till arbete i projektgrupp och arbetsgrupper för att titta över befintligt material och bearbeta det samt komplettera med nytt. Under det andra året kommer arbetet att fokuseras på att få in de tematiska underlagen med ställningstaganden i själva ÖP-dokumentet och att nå ut på samråd under andra halvan av Från och med samrådsskedet övergår fackförvaltningarnas roll från att vara aktiva deltagare i arbetsgrupper mer och mer till den traditionella rollen som remisspart. Efter samrådet kommer en period av sammanställning av inkomna synpunkter och bearbetning av förslaget innan det är dags för utställning av förslaget och slutligen en bearbetning innan antagande. Målet är att ha en antagen översiktsplan innan Uppstart (studiebesök/workshop/målbildsarbete) Inläsning av befintliga dokument Bearbetning av befintliga dokument Uppföljning åtgärder ÖP 2004 Kartmaner och GIS Disposition MKB-avgränsning Tematiska utredningar/underlag Nå ut till allmänheten 2016 Inriktning, sammanvägda ställningstaganden Skriva, arbeta in delar ur de tematiska underlagen Samråd Utställning Antagande Ovan en sammanfattning av den beskrivna arbetsprocessens innehåll i förhållande till tidsplanen. Viktiga strategiska vägval och intressekonflikter I en diskussion med berörda förvaltningar och nämnder inför arbetet att ta fram projektplanen har inga viktiga strategiska vägval framkommit eller uppenbara intressekonflikter blivit synliga. Troligtvis kommer detta att framkomma under processen med revideringen av ÖP och det får då tas upp med ledningsgrupp och styrgrupp. Sammanfattningsvis har uppdraget mottagits med stor entusiasm bland flertalet av dem som planeringsavdelningen presenterat upplägget för. En avgörande faktor för slutresultatet av ÖP-arbetet är om arbetet med översiktsplanen har kunnat koordineras med kommunens visionsarbete. Detta är viktigt för att skapa en sammanhållen process när vi pratar internt och externt om kommunens framtid. Den upplevda delaktigheten i ÖP-processen hos politiker, tjänstemän och medborgare kan också bli avgörande för hur slutresultatet uppfattas.

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer