Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsplan 2014 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar"

Transkript

1 Uppdrag till kommunfullmäktiges beredningar Kommunfullmäktiges presidium KS

2

3 Innehåll Inledning 5 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 6 2 Framtidsbild Vilja och mål för folkhälsan i Lerums kommun 9 4 Framtida prioriteringar för Lerums kommun 10 3

4 4

5 Inledning Kommunfullmäktige antar varje år en årsplan för kommunfullmäktige och dess beredningar. Kommunfullmäktige styr verksamheten i beredningarna bland annat genom årsplanen. Kommunfullmäktiges årsplan ska: Lägga fast beredningarnas uppgifter under verksamhetsåret. Antas av kommunfullmäktige. Vid behov kompletteras och löpande följas upp och utvecklas av kommunfullmäktiges presidium i samråd med respektive beredning. Varje uppdrag i årsplanen ska kompletteras med en projektplan som närmare beskriver uppdragets genomförande, vilka avgränsningar som behöver göras, specifikt tjänstemannastöd, samt hur utvärdering och uppföljning skall ske av uppdraget och arbetssättet. Det är kommunfullmäktiges presidium som beredning som har ansvar för att lägga fram ett förslag till årsplan. Förslaget ska arbetas fram i samråd med respektive beredning. Efter fullgjort uppdrag kan kommunfullmäktiges beredningar, vid lämplig tidpunkt, få kommunfullmäktiges uppdrag att följa upp de beslut som följs av samtliga uppdrag i Årsplan

6 1 Uppföljning av målen i Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv 1.1 Uppdraget Kommunfullmäktiges sex fasta beredningar uppdrogs i årsplanen för 2013 att följa upp Vilja och mål ur ett medborgarperspektiv inom sitt respektive arbetsområde. Uppdraget är en viktig utgångspunkt och lärprocess inför arbetet med nästkommande styrdokument motsvarande Vilja och mål. 1.2 Bakgrund Utifrån kommunens vision anger kommunfullmäktige mål och viljeinriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden i styrdokumentet Vilja och mål. Varje år rapporterar kommunstyrelsen måluppfyllelse i årsredovisningen. Uppföljningen i årsredovisningen görs ur verksamhetsperspektiv. Men märker medborgarna någon skillnad? Kommunfullmäktiges sex fasta beredningar ges därför i uppdrag att under början av 2014 följa upp relevanta mål ur Vilja och mål inom sitt respektive arbetsområde. Intressant att belysa kan vara hur medborgarna uppfattar måluppfyllelsen inom de valda målen. Uppfattar medborgarna de områden som betecknas som gröna mål som tillfredställande? Uppfattas målen som relevanta för medborgarens liv i Lerums kommun? 1.3 Syfte Syftet är att ur ett medborgarperspektiv följa upp mål fastställda i Vilja och mål Organisation Under gemensam presidieöverläggning den 22 november 2013 bestämdes vilka mål som ska följas upp ur ett medborgarperspektiv och vilken/vilka beredningar som ansvarar för uppföljningen. Dessa mål är: Utveckla bibliotekets trendledande position inom flera områden. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för kultur och fritid och Beredningen för skola och utbildning Skapa fler kreativa mötesplatser som attraherar människor av olika bakgrund. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för kultur och fritid och Beredningen för skola och utbildning Skapa förutsättningar för ökad återvinning och återanvändning. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för klimat och miljö 6

7 Skapa förutsättningar för att fler samåker eller väljer att resa kollektivt. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för infrastruktur och boende Minska och effektivisera energiförbrukningen i samhället. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för klimat och miljö Prioritera invånarnas trygghet i all pågående och planerad verksamhet vad gäller gång- och ridvägar, cykelbanor och boendemiljöer. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för infrastruktur och boende Skapa metoder för att tillvarata förslag från medborgare, företag och personal på ett systematiskt sätt. För uppföljningen ansvarar: Beredningen för samhällets omsorger och Beredningen för näringsliv och turism Samtliga beredningars uppföljningar av mål samlas i en gemensam produkt som blir en viktig utgångspunkt för arbetet med nästkommande styrdokument. 1.5 Tidplan Uppdraget ska vara avslutat senast mars Projektplan Alla beredningar startar med att utarbeta en projektplan för uppdraget där tillvägagångssätt och tidsplan ingår. 1.7 Medborgardialog Medborgardialog är centralt i detta uppdrag och utgör basen för arbetet. Det är lämpligt att medborgardialogerna samordnas mellan beredningarna. 7

8 2 Framtidsbild Uppdraget Kommunfullmäktiges sex fasta beredningar ges i uppdrag att under 2014 skapa Framtidsbild 2018, ett övergripande styrdokument för kommande mandatperiod. 2.2 Bakgrund Kommunfullmäktige har under de två senaste mandatperioderna antagit ett övergripande styrdokument med viljeinriktningar och målsättningar för kommunens verksamhet. Mål och Vilja hette det första, Vilja och mål hette det andra. Nästa version av detta övergripande styrdokument föreslås heta Framtidsbild 2018 då nästa mandatperiod sträcker sig fram till år Syfte Uppdraget till kommunfullmäktiges fasta beredningar är att ta fram framtidsbilder som ger övergripande styrning och vägledning för kommunens verksamheter under kommande mandatperiod. 2.4 Organisation Arbetet sker i kommunfullmäktiges fasta beredningar. Kommunfullmäktiges sex fasta beredningar samordnar sig längs arbetets gång för att kunna presentera en samlad produkt för kommunfullmäktige. 2.5 Tidplan Framtidsbilderna ska vara klara senast juni Projektplan En projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt med tidssatta aktiviteter och avgränsningar ska utarbetas som start på uppdraget. 2.7 Medborgardialog De synpunkter som beredningarna inhämtat i dialog med medborgarna under innevarande mandatperiod bör finnas med som en viktig del av detta uppdrag. Nya medborgardialoger bör också genomföras om det bedöms vara till gagn för uppdraget. 8

9 3 Vilja och mål för folkhälsan i Lerums kommun Uppdrag Kommunfullmäktige uppdrar åt Beredningen för samhällets omsorger att föra in ett tydligt folkhälsoperspektiv i styrdokumentet Framtidsbild Bakgrund Folkhälsa berör många delar av samhällslivet och människors vardag i Lerums kommun. Intressant att belysa kan vara vilka hot som finns mot folkhälsan i Lerum och på vilket sätt ett folkhälsoperspektiv i Framtidsbild 2018 kan möta dessa. Ambitionen är att alla beredningar ska hitta ett folkhälsoperspektiv inom sina områden. 3.3 Syfte Syftet är att ett tydligt folkhälsoperspektiv ska finnas med i nästa mandatperiods styrdokument Framtidsbild Organisation Arbete kommer att ledas av Beredningen för samhällets omsorger. Fortlöpande information kommer att krävas av dem som samordnar folkhälsoarbetet i kommunen. 3.5 Tidplan Under året kommer kunskapsinhämtning att ske och eventuellt en allmänpolitisk debatt i kommunfullmäktige. Därefter ska dialoger genomföras med andra beredningar i syfte att folkhälsoperspektivet ska genomsyra helheten. Uppdraget genomförs parallellt och tillsammans med uppdraget Framtidsbild Projektplan Projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och tidssatta aktiviteter utarbetas av beredningen. 3.7 Medborgardialog De synpunkter som beredningen inhämtat i dialog med medborgarna under innevarande mandatperiod bör finnas med som en viktig del av detta uppdrag. Nya medborgardialoger bör också genomföras om det bedöms vara till gagn för uppdraget. 9

10 4 Framtida prioriteringar för Lerums kommun 4.1 Uppdrag Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunfullmäktiges presidium som beredning att i utbildnings- och orienteringssyfte belysa framtida utmaningar och prioriteringar för Sveriges kommuner i allmänhet och Lerums kommun i synnerhet. 4.2 Bakgrund Den demografiska och ekonomiska utmaning som många av Sveriges kommuner står inför inom ett antal år gäller också Lerum. En större andel äldre i samhället, ungdomsarbetslöshet och höga servicekrav från kunder och brukare gör att många tvivlar på att de finansieringsmodeller som kommunal verksamhet tidigare vilat på i framtiden kommer att räcka till. Sannolikt kommer enskilda kommuner att behöva prioritera bland den service man erbjuder sina invånare. Intressant att belysa kan bland annat vara hur dessa utmaningar ser ut för Lerums del och vad Lerums kommun ska prioritera i framtiden. Kan samverkan med civilsamhälle innebära möjligheter? En ytterligare infallsvinkel är hur vi ska få människor att engagera sig politiskt om prioriteringarna blir allt tuffare. Hur hållbarhetsperspektivets tre delar med social och ekonomisk såväl som ekologisk hållbarhet påverkas av framtida utmaningar kan också vara en intressant frågeställning. 4.3 Syfte Syftet med uppdraget är att bland förtroendevalda i Lerums kommun sätta fokus på de framtida utmaningar som Lerums kommun står inför. 4.4 Organisation Kommunfullmäktiges presidium genomför uppdraget med kontinuerligt stöd av kommunens utvecklingssekreterare. 4.5 Tidplan Uppdraget genomförs under Projektplan En projektplan som innehåller tänkt tillvägagångssätt och aktiviteter, såsom t ex seminarieserier och workshop, ska utarbetas som start på uppdraget. 4.7 Medborgardialog En del i en lärandeprocess kring dessa frågor skulle kunna vara att konsultera medborgarna för deras synpunkter om kommunens framtida möjligheter att erbjuda service. Medborgardialog kan med fördel genomföras i samband med kommundelsträffar. 10

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2014-06-12 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2014 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2014. Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2012

Läs mer

Framtidens kommun - Härryda

Framtidens kommun - Härryda Revisionsrapport* Framtidens kommun - Härryda April 2009 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund... 4 2.3 Revisionsfråga, metod och genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan.

Framtidens hemtjänst. Nämnden tillsatte en arbetsgrupp bestående av sex personer som fick uppdraget att utreda frågan. 1 (7) 2010-04-12 LERU M200, v 1.0, 2007-04-19 Visions- och utvecklingsnämnden för samhällets omsorger Framtidens hemtjänst BAKGRUND Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 5 februari 2009 fick Visions och

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Styrning i Landskrona kommun

Styrning i Landskrona kommun Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Finspångs kommun Jukka Törrö Verkställighet och återrapportering av beslut Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente

Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente 2015-03-27 KS-2015/124.111 1 (6) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Förslag att inrätta en miljöberedning och fastställa dess reglemente Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer