VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159"

Transkript

1 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011

2 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Omfattning Mål Motiv Arbetsprocess VA-översikt VA-policy VA-plan Delplan 1 Plan för den allmänna VA-anläggningen Delplan 2 VA-utbyggnadsplan Delplan 3 Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad Delplan 4 Handlingsplan för enskild VA-försörjning Genomförande och uppföljning Budget Tidplan Projektplan VA-översikt VA-policy VA-plan Genomförande Organisation Styrgrupp Arbetsgrupp Utökad arbetsgrupp Projektgruppen Vattenvårdsförbund Statliga intressen Övrigt

4 1 Inledning Denna projektplan är en beskrivning över hur arbetet med VA-planeringen skall genomföras. 1.1 Syfte Syftet med VA-planering är att upprätthålla en hållbar utveckling av VA-försörjningen i Ljungby kommun. En kommunal VA-plan är ett styrdokument som beskriver hur VAförsörjningen ska lösas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde. VA-planeringen ska resultera i att åtgärder genomförs på ett metodiskt och effektivt sätt. En hållbar utveckling av VA-försörjningen avser att minimera den negativa miljöpåverkan och samtidigt främja en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. 1.2 Omfattning VA-planeringen avser att innefatta all kommunal planering av dricks-, avlopps- och dagvatten både inom och utanför dagens verksamhetsområde. 1.3 Mål Målet med projektet är att skapa en långsiktigt och strategisk VA-plan för kommunens VAförsörjning. Ett mer övergripande mål är att minska miljöbelastningen och möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling. 2

5 2 Motiv Det finns flera faktorer som reglerar VA-försörjningen i en kommun. Beroende på ett områdes förutsättningar är det olika motiv som är aktuella för att förbättra och utveckla VAförsörjningen. De viktigaste lagstiftningarna som påverkar utvecklingen av VA är: Lagen om allmänna vattentjänster Plan och bygglagen Miljöbalken Anläggningslagen I vattentjänstlagen står det att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss eller befintlig bebyggelse skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän anläggning. Detta betyder att det måste finnas ett behov och vara i ett större sammanhang för att kommunen skall vara tvungna att ordna med en allmän anläggning. Vad som menas med ett större sammanhang beror på om det är skyddet för människors hälsa eller miljö som avses. För att det ska vara ett större sammanhang för hälsans skull brukar det nämnas att ett större sammanhang betyder fastigheter i samlad bebyggelse, det vill säga fastigheterna ska ligga mer eller mindre bredvid varandra. Ett mindre antal fastigheter kan räcka om skyddet är för miljöns skull. En annan faktor som påverkar utvecklingen av VA är de nationella miljömålen. Flera av målen kan kopplas till kommunens VA-försörjning men framförallt är det följande tre mål som är av betydelse: Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 3

6 3 Arbetsprocess Arbetsgången består de fyra delmomenten VA-översikt, VA-policy, VA-plan och genomförande och uppföljning. Manualen för kommunal VA-planering 1 har legat till grund för utformandet av arbetsgången. 3.1 VA-översikt VA-översikten ska ge en nulägesbild som omfattar hela kommunens VA-försörjning samt visa på vilka behov som finns i kommunen. VA-översikten ska behandla dricks-, avlopps- och dagvatten både inom och utanför dagens verksamhetsområde. Det är av största vikt att identifiera befintliga planer som berör VA-försörjningen, för att undvika att dubbelt arbete utförs. VA-översikten ska utgöra en grund för det fortsatta arbetet. VA-översikten ska genomföras i följande steg: 1. Omvärldsfaktorer och befintliga planer Beskriva omvärldsfaktorer och befintliga planer. 2. Nuläge Beskriva nuläget när det gäller VA-försörjning i hela kommunen. Även reservvattentäkter ska inkluderas i beskrivningen. 3. Förutsättningar Kartlägga vilka förutsättningar det finns för VA-försörjning utanför dagens verksamhetsområde. 4. Framtida utveckling Beskriva den framtida utvecklingen när det gäller befolkningsprognoser, bebyggelsetryck och kommande krav på VA-hantering. 5. Behov Identifiera kommunens framtida behov för att kunna leva upp till omvärldens krav, exempelvis lagkrav och miljökvalitetsmål. 3.2 VA-policy I VA-policyn beslutas vilka ställningstaganden och målsättningar som ska styra VAplaneringen och hur prioriteringar ska göras. VA-policyn ska användas som ett långsiktigt planeringsverktyg för det fortsatta arbetet. VA-policyn ska bestå av följande delar: 1. Strategiska vägval Policyn ska klargöra strategiska vägval i en rad frågor. Exempel på frågor är: a. Behöver beslut om utvidgning av verksamhetsområde fattas? b. Finns det intressen som kan behöva stå tillbaka för att kommunens vattentäkter ska få ett långsiktigt skydd? 2. Riktlinjer Riktlinjer för hantering av olika frågor exempelvis lagkrav, tillsyn, finansiering och hur intern och extern information ska kommuniceras. 3. Prioriteringsgrunder Prioriteringsgrunder behöver klargöras, både för åtgärder och geografiska områden. 1 Kommunal VA-planering Manual med tips och checklistor, Rapport 2009:07 Länsstyrelsen i Stockholms län 4

7 3.3 VA-plan Baserat på det som framkommit i VA-översikten och VA-policyn ska en VA-plan utformas. VA-planen ska vara en långsiktig hållbar plan där det tydligt framgår hur VA-försörjningen inom kommunen ska utvecklas för att kunna uppfylla framtida behov. VA-planen är uppdelad i fyra geografiskt knutna delplaner. Uppdelningen i delplaner beskrivs av figur 1. I varje delplan ska såväl dricks-, avlopps- och dagvatten ingå. Den första delplanen behandlar det nuvarande verksamhetsområdet. Området som är utanför nuvarande verksamhetsområde delas in i följande tre delplaner: En delplan för de områden som kommer att byggas ut med kommunalt VA inom planeringsperioden. En delplan för områden som kommer att fortsätta med enskild VA-försörjning. De områden som kommer att byggas ut med kommunalt VA behöver dessutom en delplan som berör hur VA ska lösas i väntan på utbyggnaden av kommunalt VA. Ljungby kommun Nuvarande verksamhetsområde Delplan 1 Utanför nuvarande verksamhetsområde Område som ska byggas ut med kommunalt VA Delplan 2 Område med fortsatt enskild VA-försörjning Delplan 4 Område i väntan på utbyggnad av kommunalt VA Delplan 3 Figur 1. Figuren visar hur de olika delplanerna är fördelade på kommunens geografiska områden Delplan 1 Plan för den allmänna VA-anläggningen VA-avdelningen är de som ska utforma planen för den allmänna VA-anläggning, vilket omfattar såväl anläggningar som ledningsnät för dricks-, avlopps- och dagvatten. I planen ingår planering av drift, underhåll och förnyelse av den befintliga VA-anläggningen. Utöver detta behöver det ingå en plan för att säkerställa den framtida vattenförsörjningen. Detta kan lösas genom att delar av kommunens vattenförsörjningsplan infogas i VA-planen Delplan 2 VA-utbyggnadsplan VA-utbyggnadsplanen ska beskriva vilka områden som ska ingå i det framtida verksamhetsområdet och därmed var utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen ska ske. Planen ska även beskriva i vilken ordning utbyggnaden ska ske samt hur den ska finansieras. En plan för information till berörda fastighetsägare ska ingå i utbyggnadsplanen. Ett nära förvaltningsövergripande arbete krävs för att resultatet av planen ska bli bra. 5

8 Vid utredningen av varje område, som ska byggas ut med kommunalt VA, är det viktigt att flera tekniska lösningar tas i beaktande innan val av teknisk lösning görs Delplan 3 Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad Handlingsplanen i väntan på VA-utbyggnad är starkt kopplad till VA-utbyggnadsplanen eftersom de båda delplanerna berör samma geografiska områden. Precis som i VAutbyggnadsplanen är det i denna plan viktigt att arbetet sker på ett förvaltningsövergripande sätt. Denna handlingsplan behövs eftersom det finns områden som i dagsläget inte har tillfredställande VA-försörjning, och som behöver åtgärdas inom kortare tidsperiod än det är möjligt att bygga ut den allmänna VA-anläggningen. I handlingsplanen ska det tydligt framgå hur samordningen mellan miljökontoret och byggkontorets myndighetsutövande ska organiseras. I planen ska det framgå hur tillsyn ska ske i väntan på utbyggnad, hur bygglovsärendet ska hanteras under samma tid, vilka tekniska lösningar som är lämpliga i väntan på utbyggnaden och vilka principer som ska gälla för inlösen av anläggningar. Det ska även ingå en plan för information till berörda fastighetsägare, precis som i utbyggnadsplanen Delplan 4 Handlingsplan för enskild VA-försörjning Denna handlingsplan ska beskriva vilka områden som inte kommer att anslutas till en allmän VA-anläggning under planeringsperioden. Planen ska beskriva hur en tillfredställande VAförsörjning ska uppnås i dessa områden. Det ska i handlingsplanen framgå hur funktionskrav på enskilda avlopp ska formuleras samt kommuniceras till berörda fastighetsägare. Det ska även framgå av planen vilka områden som ska ha enskilda anläggningar respektive gemensamhetsanläggningar. För de områden där VA-försörjningen löses med en gemensamhetsanläggning ska det finnas en plan för hur kommunen ska kunna ge stöd och uppmuntran till fastighetsägarna. 3.4 Genomförande och uppföljning VA-planen ska genomföras genom att åtgärderna förs in i kommunens löpande budgetprocess. På detta sätt säkerställs det att VA-planen genomförs och att den är relevant för kommunens utveckling. Åtgärder i VA-planen som inte genomförs, eller som förskjuts i tiden, återspeglas i en revidering av VA-planen. Uppföljningen av VA-planen ska genomföras med fokus på: Hur arbetsformen har fungerat. Om projektet har genomförts som planerat. Arbetets miljöeffekter. Uppföljningen av miljöeffekter genomförs genom en sammanställning av genomförda åtgärders förväntade miljöeffekter för varje år då planen gäller tas fram. Beskrivningen av miljöeffekter görs dels i allmänna ordalag dels i form av beräkningar av minskade utsläpp av fosfor och kväve. Uppföljningsrapporten ska spridas till dem som meddelat sitt intresse att ta del av rapporten. Rapporten och VA-planen ska finnas tillgänglig på Ljungby kommuns hemsida. 6

9 4 Budget Utgifter i samband med framtagandet av VA-planen är framförallt lönekostnader. Till detta tillkommer kostnader för upptryckning, offentliga möten och reseersättning. Ett bidrag för Lokala vattenvårdsprojekt har beviljats på 50 % av kostnaderna från länsstyrelsen. Det är i genomförandefasen som de fysiska åtgärderna verkställs och som kommer att generera de största kostnaderna. 7

10 5 Tidplan Tidplanen följer den arbetsgång som är presenterad i kapitel 4. Arbetsgången har enbart delats in i en grov tidplan som visas i figur 2. Nedan presenteras vilka arbetsmoment som ska resultera i ett politiskt beslut. 5.1 Projektplan Kommunstyrelsen antar projektplanen. 5.2 VA-översikt Kommunstyrelsen antar VA-översikten. 5.3 VA-policy Kommunfullmäktige antar VA-policyn. Det är viktigt att VA-policyn får en bred politisk förankring för att strategin ska kunna utgöra det långsiktiga dokument som är önskvärt. Projektplan 2011 VA-översikt 2011 VA-policy VA-plan VA-plan Kommunfullmäktige antar VA-planen. En sammanfattning av VA-planen bör ingå i kommunens översiktsplan. Genomförande och uppföljning Figur 2. Figuren visar när de olika delarna av arbetsgången är planerad att genomföras. 5.5 Genomförande VA-planen genomförs genom att åtgärderna förs in i kommunens löpande budgetprocess. 8

11 6 Organisation Många avdelningar i kommunens organisation är berörda och kommer därför att medverka i planeringen. De berörs på olika sätt, men alla bör sträva efter att underlätta varandras arbete. För en schematisk bild över organisationen se figur 3 på nästa sida. 6.1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet av VA-planen. Kommunstyrelsens presidium ska ansvara för mål och ställningstaganden i centrumplanen. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för VA-planen. Det är kommunfullmäktige som antar VA-planen. Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen Styrgrupp Kommunstyrelsens, tekniska utskottets och miljö och byggnämndens presidier Arbetsgrupp Tekniska kontoret och miljö- och byggkontoret Referensgrupp Utökad arbetsgrupp Referensgrupp Projektgruppen Statliga intressen Länsstyrelsen Referensgrupp Vattenvårdsförbund Figur 3. Figuren visar en schematisk bild över hur organisationen är utformad för detta projekt. 6.2 Arbetsgrupp I arbetsgruppen ingår planchefen, miljöchefen och VA- och renhållningschefen samt en extern projektledare. 6.3 Utökad arbetsgrupp Den utökade arbetsgruppen ska när behov uppstår kallas in för att bistå arbetsgruppen. I den utökade arbetsgruppen ingår: Kommunchef, Kommunledningskontoret Teknisk chef, Tekniska kontoret Representant från gatu- och parkavdelningen, Tekniska kontoret Representant från exploateringsavdelningen, Tekniska kontoret Representant från byggkontoret Representant från miljökontoret 9

12 6.4 Projektgruppen Projektgruppen träffas regelbundet för att diskutera aktuella plan- och byggfrågor. Projektgruppen leds av planchefen och består av tjänstemän från miljö- och byggkontoret, tekniska kontoret samt kultur- och fritidschefen, stadsarkitekten och kommunchefen. 6.5 Vattenvårdsförbund Kommunen kommer att samråda med Lagans vattenråd och kommittén för samordnad kontroll av Helge å om frågor som berör respektive vattendrag. 6.6 Statliga intressen Kommunen kommer att samråda med Länsstyrelsen om allmänna intressen. 6.7 Övrigt Inom kommunen finns ett stort antal personer med specifik kunskap och kompetens inom olika områden. Detta bör arbetsgruppen utnyttja när behov uppstår. 10

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg.

Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring! Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg. Manual för kommunala VA-planer - exempel på arbetssätt och planeringsverktyg Mats Johansson Ecoloop / VERNA Ekologi AB Ny mailadress! mats.johansson@ecoloop.se Uppsala 29 september 2009 Använd hela verktygslådan!

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1

2014-06-30. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. VA-plan. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling 2014-06-30. Sid 1 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Samrådshandling Sid 1 VA-planeringen i VA-planeringen (VA står för vatten och avlopp) omfattar hela kommunen, såväl större och

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Förslag till regional vattenförsörjningsplan

Förslag till regional vattenförsörjningsplan Förslag till regional vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen Remissupplaga Göteborgsregionens kommunalförbund 2013-05-02 Arbetsprocess regional vattenförsörjningsplan En workshop där politiker och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2014-11-12 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 18 november 2014, kl 08.15 Plats KL 08.15-09.15 Trubaduren, Hönö Klåva. OBS!!!!!!!!! plats!! Sammanträdet

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan

Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vatten och avlopp Bilaga 3 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Översiktsplanens vatten och avloppsbilaga omfattar både VA-översikt

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Trelleborg VA - plan 2014-2018

Trelleborg VA - plan 2014-2018 Projektet har delfinansierats av LOVA TRELLEBORGS KOMMUN // Trelleborg VA - plan 2014-2018 FÖRSLAG 2014-10-27 Förslag 2014-10 - 27 Trelleborg VA-plan Medverkande: Uppdragsledare Sweco: Caroline Fredriksson

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn

Vattenskyddsområden. fastställande och tillsyn Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Uppdaterad mars 2011 Vattenskyddsområden fastställande och tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland april 2005 Uppdaterad mars 2011 Handledningen har uppdaterats

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar MISSIV 2015-04-13 RJL 2015/341 Regionledningskontoret Avsändare Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön, bakgrund och förutsättningar Förslag

Läs mer

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun Dagvattenpolicy för Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 Allmän bakgrund...3 Syfte...3 Arbetssätt...4 2. Dagvattenpolicyns mål...5 3. Metoder till att nå mål...6 4. Principer för dagvattenhantering...7

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden

Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Workshop kring VA-planering och VA-planeringsguiden Tid och plats: Hälsans hus, Stockholm den 14 februari 2012 Medverkande: 16 tjänstemän från 5 olika Bollplankskommuner samt 6 arrangörer Åsa Erlandsson

Läs mer

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18.

Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge. Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och (KD), Rikstens skola, kl 18. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2013-08-15 Tid 2013-08-26, Kl 19:00 Plats Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge Gruppmöten: (S), (V) och (MP), Rikstens skola, kl 18.00 (M), (FP) och

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer