Utvärdering av OSL-system - nanodot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av OSL-system - nanodot"

Transkript

1 Medicinskt servicecentrum Medicinsk fysik och teknik MFTr 2013/6 Medicinsk fysik Utvärdering av OSL-system - nanodot Sofia Åkerberg Henrik Bertilsson MFTr 2013/3 Sida 1

2 Innehållsförteckning UTVÄRDERING AV OSL-SYSTEM - NANODOT... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 METOD... 3 JÄMFÖRELSE MELLAN JONKAMMARE OCH OSL (NANODOTS)... 3 Jonkammarmätning... 3 HVL-mätning... 3 OSL-mätning... 4 DOS EFTER NOLLNING... 4 DOSMÄTNING C-BÅGE... 5 Mätning av spridd strålning på C-bågens arm... 5 Mätning av spridd strålning till ögonhöjd... 5 MÄTNING PÅ I UNDERSÖKNING AV DOSLINJARITET... 7 UNDERSÖKNING AV FADING... 8 RESULTAT... 9 JÄMFÖRELSE MELLAN JONKAMMARE OCH OSL (NANODOTS)... 9 DOS EFTER NOLLNING DOSMÄTNING C-BÅGE MÄTNING AV I UNDERSÖKNING AV DOSLINJARITET UNDERSÖKNING AV FADING VINKELBEROENDE RÖNTGENENERGIER ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ MFTr 2013/3 Sida 2

3 Metod Jämförelse mellan jonkammare och OSL (nanodots) Jonkammarmätning En av SSM kalibrerad jonkammare placerades centralt i primärstrålfältet. Avståndet mellan röntgenröret och kammarens centrum var ungefär lika stort som avståndet mellan röntgenröret och OSL-dosimetrarna (i detta fall 93,5 cm). Häl-effekten togs i beaktning, vilket i praktiken innebar att jonkammaren placerades vinkelrätt mot röntgenröret, se Figur 1. I steg om 20 kv varierades spänningen från 40 kvp till 100 kvp. Även filtreringen varierades i steg om 1 mm Al, från 0 mm till 3 mm, medan mas och ma hölls konstanta på 100 mas respektive 200 ma under mätningarna. Med hjälp av jonkammarens kalibreringsfaktor samt temperatur- och tryckkorrektion beräknades sedan dosen för varje strålkvalitet. Figur 1: Uppställning jonkammarmätning. HVL-mätning RTI:s Piranha placerades i primärstrålfältet enligt Figur 2. Samma ma och mas som tidigare användes och återigen varierades spänningen i steg om 20 kv. Förutom den tidigare nämnda filtreringen så varierades även en tilläggsfiltrering från 0 mm Al upp till den tjocklek som krävdes för att programvaran Ocean skulle kunna beräkna ett HVL-värde för respektive strålkvalitet. De erhållna värdena på strålkvaliteternas HVL exporterades därefter till Excel och med hjälp av tabell från NIST 1 linjärinterpolerades de effektiva energierna i kev fram. 1 MFTr 2013/3 Sida 3

4 Figur 2: Piranhans placering vid mätning av HVL. OSL-mätning Alla OSL-dosimetrarna nollades samt numrerades med siffrorna Dosimetrarnas referensnummer skrevs därefter in i Excelarket. Innan första exponering, samt mellan varje nollning och exponering, lästes varje dosimeter ut 5 gånger. Dosimetrarnas erhållna dos skrevs in i förberedda tabeller i Excel. Mellan varje avläsning togs dosimetrarna ut ur hållaren och placerades på nytt i hållaren, detta enligt instruktionen från leverantören. Figur 3: Placering av OSL-dosimetrarna vid bestrålning. Dos efter nollning Det upptäcktes att en ökad energi och/eller en ökad totaldos gav upphov till ett högre dosvärde på dosimetrarna efter nollning. För att kunna avgöra om detta var knutet till den ökade energin eller den ökade dosen bestrålades nanodotsen dels en gång med en högre spänning på 100 kvp och dels upprepade gånger med en lägre spänning (40 kvp) för att på så sätt erhålla ungefär samma totaldos. I praktiken utfördes detta enligt följande: MFTr 2013/3 Sida 4

5 Alla dosimetrar nollades först två gånger innan varje dosimeter lästes ut 5 gånger. Därefter bestrålades dosimetrarna på samma sätt som tidigare en gång med följande inställningar: 100 kvp, 1 mm Al, 100 mas och 200 ma. Dosimetrarna lästes därefter ut för att säkerställa att alla dosimetrarna hade erhållit någorlunda samma dos. Efter en nollning lästes återigen varje dosimeter ut. I nästa steg bestrålades dosimetrarna 6 gånger. Denna gång användes spänningen 40 kvp, i övrigt användes samma filtrering, mas samt ma som innan. Efter både andra och fjärde bestrålningen utfördes stickprovsmätningar för att kontrollera att dosimetrarna erhöll den dos som önskats. Efter det sjätte och sista bestrålningstillfället lästes alla dosimetrarna ut innan de nollades en gång innan de sista utläsningarna utfördes. Dosmätning C-båge Mätning av spridd strålning på C-bågens arm Jonkammare, Piranhans dosprobe samt fyra stycken OSL-dosimetrar placerades centralt på C-bågens arm enligt Figur 4. Dessutom placerades 20 cm plexiglas mellan bildförstärkaren och röntgenröret för att simulera en patient, dvs. ge upphov till spridd strålning. Dosautomatik användes och mättiden/exponeringen var 60 respektive 37 sekunder. Figur 4: Mätuppställning för mätning av spridd strålning i C-båge. Mätning av spridd strålning till ögonhöjd Jonkammare, Piranhans dosprobe samt fyra stycken OSL-dosimetrar placerades på jonkammarens hållare enligt Figur 5. Hela uppställningen placerades därefter på ungefärlig ögonhöjd (ca 165 cm ifrån golvet) och 20 cm plexiglas placerades mellan bildförstärkaren och röntgenröret för att simulera en patient, dvs. ge upphov till spridd strålning. Dosautomatik användes och mättiden/exponeringen var 120 sekunder. MFTr 2013/3 Sida 5

6 Figur 5: Mätuppställning för mätning av spridd strålning till ögonhöjd. Mätning på I-131 Då de använda OSL-dosimetrarna är kalibrerade för röntgenenergier behövs en kalibreringskurva tas fram för att dosimetrarna ska kunna användas för att till exempel mäta stråldoser från nuklider. I-131 har en ungefärlig gammaenergi på 365 kev och borde då, enligt data från Landauer, resultera i att den avlästa dosen är ungefär en faktor 3 mindre än den egentliga dosen. För att undersöka om detta stämmer beräknades först teoretiska doser på fyra avstånd från en glasvial med I-131 enligt följande ekvation: Där D är dosen i msv, A är jodets uppmätta aktivitet i MBq, t är bestrålningstiden i timmar, γ är gammakonstanten (6,36 x 10-5 msv/h) på avståndet 1 meter 2 (från en glasvial) och l är avståndet i meter mellan strålkällan och aktuell dosimeter. De 20 stycken dosimetrar som skulle användas nollades och lästes ut innan de placerades i plastfickor och märktes upp enligt Figur 6 nedan. Plastfickorna fästes i sin tur på gem som placerades ut på fyra bestämda avstånd (0,5, 1, 1,5 och 2 m) ifrån strålkällan. Hänsyn till att dosimetrarna ej skulle skymma varandra togs i möjliga mån, se figuren till vänster nedan. Totalt placerades fem stycken dosimetrar på varje avstånd. Därefter exponerades dosimetrarna i 80 min (1 h och 20 min). Jodets aktivitet uppmättes till 3,13 GBq strax före bestrålningen och ingen aktivitetskorrigering gjordes pga. jodets långa halveringstid (T 1/2 = 8,0 dygn) i förhållande till bestrålningstiden (0,056 dygn). 2 MFTr 2013/3 Sida 6

7 Figur 6: Försöksuppställning vid mätning av dos från I-131. Efter bestrålningen lästes varje dosimeter ut fem gånger och utifrån de erhållna dosvärdena beräknades en medeldos fram för varje dosimeter. Det erhållna värdet subtraherades med dosimeterns dos före bestrålningstillfället och avslutningsvis togs ett medelvärde av de fem dosimetrarna på varje avstånd fram (=medeldos för respektive avstånd). Undersökning av doslinjaritet 20 nanodot-dosimetrar nollades, lästes ut och placerades enligt Figur 7, på avståndet 93,5 cm från röntgenrörets fokus. Spänningen 60 kvp och strömmen 200 ma hölls konstanta under försöket, medan mas:en varierades enligt schemat i Tabell 1. Efter varje exponering plockades två dosimetrar bort enligt numreringarna i Figur 7. Efter exponeringarna lästes dosimetrarna ut fem gånger vardera och medelvärden för de erhållna doserna beräknades Figur 7: OSL-dosimetrarnas placering samt gruppering. MFTr 2013/3 Sida 7

8 Tabell 1: Schema över exponeringarna vid undersökning av OSL-dosimetrarnas doslinjaritet. Gruppnummer mas/exponering mas-exponering Antal bestrålade OSLD Undersökning av fading Två bestrålade nanodots med en ungefärlig dos på 25 msv samt två precis nollade nanodots lästes ut fem gånger vardera och placerades därefter i ett kuvert på ett kontor för avläsning ungefär var sjunde dag under totalt 75 dagar. Vid varje avläsningstillfälle lästes respektive dosimeter ut fem gånger och doserna noterades i Excel innan dosimetrarna återigen placerades i kuvertet på kontoret. MFTr 2013/3 Sida 8

9 Resultat Jämförelse mellan jonkammare och OSL (nanodots) Som kan ses både i Tabell 2 samt i Figur 8 skiljer det maximalt ca 12 % mellan mätningarna utförda med jonkammare och mätningarna som är gjorda med OSL-dosimetrarna, vilket överensstämmer rätt så bra med leverantörens uppskattade energiberoende på ±10 % för röntgenenergier mellan 70 och 140 kvp 3 samt med deras uppskattade mätosäkerhet på ±5 % för nanodots kalibrerade för röntgenenergier. Slutsatsen man kan dra av detta är att det medför onödigt extraarbete att energikorrigera doserna uppmätta med OSL-dosimetrar för de energier som används vid röntgenverksamheten. Man bör dock vara medveten om att nanodotsen enligt leverantören har en lägsta detektionsgräns, LLD, på 0,1 msv. Tabell 2: Kvot och avvikelse mellan mätningar utförda med OSL samt jonkammare. HVL (mm Al) Eff. En (kev) Jonk./OSL Avvikelse 1,0 24,0 0,89 12,8 % 1,4 26,7 0,91 9,8 % 1,5 27,3 0,94 6,1 % 1,6 28,0 0,91 10,2 % 1,8 28,7 0,94 6,8 % 1,8 28,8 0,98 2,6 % 1,9 29,2 0,97 3,6 % 2,3 30,0 1,01-1,1 % 2,4 31,2 0,93 7,9 % 2,5 32,1 1,01-1,3 % 2,8 33,9 0,99 1,1 % 3,1 35,5 1,03-2,6 % 3,1 35,6 1,07-6,1 % 3,7 37,7 1,05-4,5 % 3,9 38,4 1,12-11,1 % 4,6 40,2 1,14-12,4 % 3 MFTr 2013/3 Sida 9

10 Figur 8: Kvot mellan mätningar utförda med OSL respektive jonkammare med avseende på den effektive energin i kev. Dos efter nollning Eftersom de erhållna medeldoserna efter nollning blev ungefär samma oavsett om dosimetrarna bestrålats en gång eller flera gånger för att erhålla samma totaldos, se Tabell 3, kan man dra slutsatsen att det är dosen till dosimetrarna och inte den använda energin som avgör hur mycket dos som finns kvar efter nollning vid röntgenenergier. Detta gör det olämpligt att använda samma dosimetrar vid mätning av röntgenenergier som vid mätning av de energier som används vid strålterapi. Tabell 3: Erhållna medelvärden vid undersökning av dosimetrarnas beroende av dos eller energi. Använd strålkvalitet Erhållen medeldos (msv) Medeldos efter nollning (msv]) 40 kvp, 1 mm Al 12,11 0, kvp, 1 mm Al 11,93 0,053 Dosmätning C-båge Tyvärr visade sig mättiderna vara för korta för att ett ordentligt resultat skulle kunna erhållas. Erhållna mätvärden kan dock ses i Tabell 4 nedan. Det man däremot kan konstatera är att doserna i dessa fallen var lägre än lägsta detekterbara dosgränsen för OSL-dosimetrarna (0,1 msv). MFTr 2013/3 Sida 10

11 Tabell 4: Erhållna mätresultat vid mätning av spridd strålning från C-båge. Mätpunkt Mättid (s) Jonkammare (msv) Piranha (msv) OSL (msv) DAP (Gycm 2 ) Arm c-båge 37 0,0044 0,0040 0,0466 1,2526 Arm c-båge 60 0, ,0087 0,0488 2,1062 Ögonhöjd 120 0, ,0467 4,0719 Mätning av I-131 De beräknade och de erhållna doserna kan ses i Tabell 5 nedan. Som förväntat visade OSLdosimetrarna ungefär en faktor 3 lägre dos än beräknat, oavsett avstånd, vilket resulterade i en kalibreringsfaktor på ungefär 0,34. Tabell 5: Erhållna och beräknade doser samt beräknade kvoter vid mätning av I-131. Avstånd (m) Beräknad Uppmätt Beräknad dos/ Kalibreringsfaktor dos (msv) dos (msv) uppmätt dos (uppmätt dos/beräknad dos) 0,5 1,062 0,31 3,4 0,29 1 0,265 0,09 3,0 0,33 1,5 0,118 0,04 2,7 0,36 2 0,066 0,03 2,6 0,38 Medel: 3,0 0,34 Figur 9: De uppmätta samt beräknade doserna som funktion av avståndet från strålkällan. MFTr 2013/3 Sida 11

12 Figur 10: De erhållna kvoterna mellan de beräknade doserna och de uppmätta doserna, samt korrektionsfaktorerna som funktion av avståndet från strålkällan. Undersökning av doslinjaritet Inom det uppmätta dosintervallet (0,396 msv till 52,316 msv) kan dosimetrarna anses vara linjära mot dosen, se Figur 11 nedan. Det kan även konstateras att variationskoefficienten överlag minskar en aning med en ökad dos. Figur 11: Undersökning av OSL-dosimetrarnas doslinjaritet. MFTr 2013/3 Sida 12

13 Tabell 6: Erhållna medeldoser och standardavvikelser vid de olika mas-nivåerna. Medeldos Total mas Standardavvikelse Variationskoefficient [msv] 0, ,017 4,40 % 0, ,012 1,58 % 1, ,011 1,11 % 1, ,019 1,23 % 2, ,027 1,13 % 4, ,029 0,72 % 6, ,038 0,55 % 11, ,090 0,77 % 24, ,344 1,38 % 52, ,180 0,34 % Undersökning av fading Som kan ses i Figur 13 ackumulerar dosimetrarna en dos, högre än lägsta detekterbara dosen (LLD=0,1 msv) då den utsätts för den naturliga bakgrundsstrålningen under en längre tid. Detta visar på att det är viktigt att inte slarva med att dels nolla och läsa ut dosimetrarna före användning samt att alltid mäta bakgrunden vid personalmätningar och dyl. Dosimetrarna uppvisar tendens till fading på ett par procent per vecka. Detta är någonting som kan anses vara lämpligt att korrigera för vid långa mätningar. Dessutom påverkar antalet utläsningar osäkerheten i utlästa dosen, då signalförlusten per utläsning enligt leverantören ligger på 0,2 % och dosimetrarna dessutom har lästs ut fem gånger per avläsningstillfälle. MFTr 2013/3 Sida 13

14 Figur 12: Uppmätt medeldos för de bestrålade dosimetrarna, plottat mot dagen för avläsning efter bestrålningstillfället. Tabell 7: Medeldoserna, standardavvikelserna, variationskoefficienterna samt dosskillnaderna för de bestrålade dosimetrarna. Dag efter Medeldos Standardavvikelse Variationskoefficient bestrålning [msv] 1 24,923 0,344 1,38 % Total dosskillnad Dosskillnad från föregående mätning 7 23,931 0,197 0,82 % -4 % -4 % 14 23,075 0,215 0,93 % -7 % -4 % 21 22,877 0,193 0,84 % -8 % -1 % 55 21,619 0,212 0,98 % -13 % -5 % 61 20,991 0,162 0,77 % -16 % -3 % 69 20,381 0,112 0,55 % -18 % -3 % 75 20,577 0,163 0,79 % -17 % 1 % MFTr 2013/3 Sida 14

15 Figur 13: Ackumulerad medeldos för bakgrundsdosimetrarna plottade mot tiden i dagar efter nollningstillfället. Tabell 8: De ackumulerade medeldos för bakgrundsdosimetrarna med standardavvikelser, variationskoefficienter och dosförändringar. Dag efter Medeldos Standardavvikelse Variationskoefficient nollning [msv] 1 0,042 0,004 10,73% Total dosförändring Dosförändring föregående 7 0,043 0,003 7,20 % 3 % 3 % 14 0,052 0,005 9,31 % 26 % 22 % 21 0,062 0,004 6,32 % 50 % 19 % 55 0,092 0,004 4,54 % 121 % 48 % 61 0,098 0,005 5,29 % 135 % 6 % 69 0,104 0,007 6,54 % 150 % 7 % 75 0,110 0,006 5,80 % 165 % 6 % MFTr 2013/3 Sida 15

16 Vinkelberoende röntgenenergier Al Senan och Hatab studerade i artikeln Characteristics of an OSLD in the diagnostic energy range 4 dosimetrarnas vinkelberoende vid röntgenenergier. Åtta olika vinklar med 45 intervall användes; 0 definierades som att serienumret riktades rakt mot strålfältet och 180 då qr-koden riktades rakt mot strålfältet. Dosimetrarna vreds enligt Figur 14. Figur 14: Placering av nanodotsen vid 0 respektive 180. Pilarna visar hur dosimetrarna roterades vid försöken. Vid konventionell röntgen studerades vinkelberoendet både med och utan spridande material (PMMA-block med måtten 25,4x25,4x2,54 cm) och följande inställningar användes: 80 kvp/200 mas och 120 kvp/200 mas. Vinkelberoendet vid CT studerades genom att dosimetrarnas placerade i isocentrum med tejp, se Figur 15. Återigen användes 45 vinkelintervall, enligt samma struktur som ovan. Följande parametrar användes: 80 kvp/500 mas och 120 kvp/400 mas. Figur 15: Dosimetrarnas placering i isocentrum vid undersökning av vinkelberoendet vid CT-användning. De erhållna doserna normaliserades till doserna som erhölls vid vinkeln 0⁰ (serienumret mot strålfältet). Störst avvikelse erhölls vid 90⁰ för konventionell röntgen med det bakåtspridande materialet (ca 20%), medan variationerna var aningen mindre vid mätningarna utförda fritt i luft (-5% +15%). 4 R.M. Al Senan & M.R. Hatab, Charecteristics of an OSLD in the diagnostic energy range, Med Phys. 38(7), July 2011, p MFTr 2013/3 Sida 16

17 Vinkelberoendet vid användning av CT visar sig ge variationer minde än 10%. Detta oavsett om dosimetrarna roterades i x/y- eller z-led. Figur 16: Dosimetrarnas vinkelberonden vid olika energier. Figur (a) visar vinkelberoendet vid mammografi, figur (b) & (c) visar vinkelberoendet vid konventionell röntgen och figur (d) & (e) visar beroendet vid CT. MFTr 2013/3 Sida 17

18 Övrigt att tänka på - Detekterbart dosintervall (enligt tillverkaren 5 ): 0.05 msv - 10 Sv för röntgenenergier (5 kev- 40 MeV). Troligtvis efter subtraherad bakgrund och/eller utläst dos före mätning/efter nollning. - Lower Limit of Detection (LLD): 0,1 msv 6 - Non-destructive read out (dock -0,2% 7 i signalförlust per utläsning) minuter lång stabiliseringstid efter exponering. - Persondosekvivalent (H p 0,07) MFTr 2013/3 Sida 18

Kommentarerna kan ses som ett komplement till de allmänna råden och lämnar i fylligare text bl.a. bakgrund till dessa.

Kommentarerna kan ses som ett komplement till de allmänna råden och lämnar i fylligare text bl.a. bakgrund till dessa. Kommentarer till Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd (SSI FS 2002:2) om diagnostiska standarddoser och referensnivåer inom röntgendiagnostiken Kommentarerna kan ses som ett komplement

Läs mer

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning Personalstrålskydd Personalskydd SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning 3 kap dosgränser 4 kap kategoriindelning, 5

Läs mer

3 NaI-detektorns effektivitet

3 NaI-detektorns effektivitet 3 NaI-detektorns effektivitet (Bestämning av aktiviteten i en K-lösning) 3.1 Laborationens syfte Att bestämma NaI-detektorns effektivitet vid olika gammaenergier. Att bestämma aktiviteten i en K-lösning.

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden

Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden Viktigt säkerhetsmeddelande till marknaden O-arm O2 Surgical Imaging System Modellnummer BI-700-02000 Viktig information om enheten Juli 2016 Medtronic-referens: FA726 Till operationssalsansvarig/riskansvarig:

Läs mer

4 Halveringstiden för 214 Pb

4 Halveringstiden för 214 Pb 4 Halveringstiden för Pb 4.1 Laborationens syfte Att bestämma halveringstiden för det radioaktiva sönderfallet av Pb. 4.2 Materiel NaI-detektor med tillbehör, dator, högspänningsaggregat (cirka 5 kv),

Läs mer

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt

Bildlabb i PACS. Exponerade på samma sätt Bildlabb i PACS Tekniskt fantom Kliniskt fantom Exponerade på samma sätt Bildkvalitetslab i PACS Labben illustrerar effekter på bildkvalitet och patientdos vid förändringar av Rörspänning Patient -tjocklek

Läs mer

2010:14. Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige utveckling från 2005 till 2008. Wolfram Leitz Anja Almén. Författare:

2010:14. Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige utveckling från 2005 till 2008. Wolfram Leitz Anja Almén. Författare: Författare: Wolfram Leitz Anja Almén 21:14 Patientdoser från röntgenundersökningar i Sverige utveckling från 25 till 28 Rapportnummer: 21:14 ISSN:2-456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Titel:

Läs mer

Sentinel node. Strålskydd patienter och personal. Sven-Åke Starck. SFNM utbildningsdag 2016 2016-05-23

Sentinel node. Strålskydd patienter och personal. Sven-Åke Starck. SFNM utbildningsdag 2016 2016-05-23 Sentinel node Strålskydd patienter och personal Sven-Åke Starck 1 Vad erhåller personalen för stråldoser? Vi börjar med kirurgerna 2 Hur många undersökningar? Isotopstatistik 2014 SSM Lymfvägar ospec.

Läs mer

Förnyad dosutredning av händelsen vid Boliden Mineral AB:s anläggning i Aitik

Förnyad dosutredning av händelsen vid Boliden Mineral AB:s anläggning i Aitik Sida: 1/12 UTREDNING Datum: 2011-04-07 Vår referens: SSM2010/4340 Version: 1 Författare: Jan Lillhök och Jan-Erik Grindborg Fastställd: Helene Jönsson Förnyad dosutredning av händelsen vid Boliden Mineral

Läs mer

Strålsäkerhetskontroll av panoramaröntgen och cephalostat

Strålsäkerhetskontroll av panoramaröntgen och cephalostat Godkänt den: 2017-02-26 Ansvarig: Alexander Englund Gäller för: SF diagnostik Strålsäkerhetskontroll av panoramaröntgen och cephalostat Innehåll Definitioner och förkortningar...2 Aktuell utrustning...2

Läs mer

Matematik och modeller Övningsuppgifter

Matematik och modeller Övningsuppgifter Matematik och modeller Övningsuppgifter Beräkna a) d) + 6 b) 7 (+) + ( 9 + ) + 9 e) 8 c) ( + (5 6)) f) + Förenkla följande uttryck så långt som möjligt a) ( ) 5 b) 5 y 6 5y c) y 5 y + y y d) +y y e) (

Läs mer

Vibrationer - föreskrifter

Vibrationer - föreskrifter Vibrationer - föreskrifter FTF Bräcke 20 november 2007 Bengt Johansson Enheten för Maskiner och Personlig Skyddsutrustning 1 Föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-4 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-4 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-4 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa @Home Meridian

Läs mer

Strålsäkerhetskontroll av konventionell röntgenutrustning

Strålsäkerhetskontroll av konventionell röntgenutrustning Godkänt den: 2017-02-16 Ansvarig: Per-Erik Åslund Gäller för: SF diagnostik Strålsäkerhetskontroll av konventionell röntgenutrustning Innehåll Syfte och omfattning...2 Periodicitet...2 Definitioner och

Läs mer

Dosimeter typ 4444 & 4445/E

Dosimeter typ 4444 & 4445/E Dosimeter typ 4444 & 4445/E Innehållsförteckning Inledning... 2 Knappar... 3 Installation av batteri och mikrofon... 4 Att montera dosimetern... 4 Kalibrera dosimetern... 4 Ställ in tid och datum... 4

Läs mer

Hur stor blir fosterdosen om en medvetslös gravid kvinna genomgår datortomografiundersökningar av huvud, thorax och buk?

Hur stor blir fosterdosen om en medvetslös gravid kvinna genomgår datortomografiundersökningar av huvud, thorax och buk? Utredning, del i SK-kursen Medicinsk strålningsfysik, teknik och strålskydd i Linköping 7-11 okt 2013 Kristina Lind och Karin Höeg Dembrower Danderyds Sjukhus Stockholm Hur stor blir fosterdosen om en

Läs mer

Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin

Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin Strålning och teknik II 2015 Nuklearmedicin Kap 3.10 sid 85 tom 99 Radiologi, Aspelin & Pettersson Medicinsk användning av radioaktiva ämnen 1896 naturlig radioaktivet upptäcktes av Becquerel Artificiella

Läs mer

Kartövning Lim City. Mål. Material. Förberedelser

Kartövning Lim City. Mål. Material. Förberedelser Kartövning Lim City Lim City är en kreativ övning där deltagarna placeras i olika grupper och skall planera ett nytt område på en karta. Varje grupp får en unik förutsättning för sitt arbete tilldelad

Läs mer

Matematik 2 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS

Matematik 2 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 2 Digitala övningar med TI-82 Stats, TI-84 Plus och TI-Nspire CAS Matematik 2 digitala övningar med TI 82 Stat, TI 84 Plus och TI Nspire CAS Vi ger här korta instruktioner där man med fördel

Läs mer

Lösningsförslag - Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Lösningsförslag - Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Avdelningen för Tillämpad Fysik Mike Andersson Lösningsförslag - Tentamen Måndagen den 21:e maj 2012, kl 14:00 18:00 Fysik del B2 för tekniskt

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Sidor i boken 110-113, 68-69 2, 3, 5, 7, 11,13,17 19, 23. Ett andragradspolynom Ett tiogradspolynom Ett tredjegradspolynom

Sidor i boken 110-113, 68-69 2, 3, 5, 7, 11,13,17 19, 23. Ett andragradspolynom Ett tiogradspolynom Ett tredjegradspolynom Sidor i boken 110-113, 68-69 Räkning med polynom Faktorisering av heltal. Att primtalsfaktorisera ett heltal innebär att uppdela heltalet i faktorer, där varje faktor är ett primtal. Ett primtal är ett

Läs mer

Diffraktion och interferens

Diffraktion och interferens Diffraktion och interferens Syfte och mål När ljus avviker från en rätlinjig rörelse kallas det för diffraktion och sker då en våg passerar en öppning eller en kant. Det är just detta fenomen som gör att

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA EXEMPELMATERIAL INTE MOTSVARAR ETT HELT KURSPROV I OMFATTNING OCH INNEHÅLL.

OBSERVERA ATT DETTA EXEMPELMATERIAL INTE MOTSVARAR ETT HELT KURSPROV I OMFATTNING OCH INNEHÅLL. Matematik kurs b och c - Exempeluppgifter OBSERVERA ATT DETTA EXEMPELMATERIAL INTE MOTSVARAR ETT HELT KURSPROV I OMFATTNING OCH INNEHÅLL. Del I: Digitala verktyg är inte tillåtna. Endast svar krävs. Skriv

Läs mer

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd Linnéuniversitetet VT2013 Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik Program: Kurs: Naturvetenskapligt basår Fysik B Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd Uppgift: Att bestämma

Läs mer

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2010. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, april 2011 Tobias Sundberg

VIDARKLINIKEN VIDARKLINIKEN 2010. Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, april 2011 Tobias Sundberg VIDARKLINIKEN 2010 Hälsorelaterad livskvalitet och självskattad hälsa (EQ-5D) Järna, april 2011 Tobias Sundberg Kontakt: Kvalitet & Utveckling karin.lilje@vidarkliniken.se VIDARKLINIKEN EN UNIK KOMBINATION

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA

LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA LABORATION ENELEKTRONSPEKTRA Syfte och mål Uppgiften i denna laboration är att studera atomspektra från väte och natrium i det synliga våglängdsområdet och att med hjälp av uppmätta våglängder från spektrallinjerna

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 2

Läs mer

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor)

Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) Beskrivande statistik Kapitel 19. (totalt 12 sidor) För att åskådliggöra insamlat material från en undersökning används mått, tabeller och diagram vid sammanställningen. Det är därför viktigt med en grundläggande

Läs mer

Utredning av missöde med röntgenutrustning på Boliden Mineral AB:s anläggning i Aitik 29/11-1/12 2010

Utredning av missöde med röntgenutrustning på Boliden Mineral AB:s anläggning i Aitik 29/11-1/12 2010 Sida: 1/23 RASKRAPPORT Datum: 2010-12-20 Vår referens: SSM 2010/4340 Tillståndshavare: Boliden Mineral AB Deltagare: Jan-Erik Grindborg, Jan Lillhök, Petra Sjöström Författare: Jan-Erik Grindborg, Jan

Läs mer

Kapacitansmätning av MOS-struktur

Kapacitansmätning av MOS-struktur Kapacitansmätning av MOS-struktur MOS står för Metal Oxide Semiconductor. Figur 1 beskriver den MOS vi hade på labben. Notera att figuren inte är skalenlig. I vår MOS var alltså: M: Nickel, O: hafniumoxid

Läs mer

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel

Gungande tvätt. Uppgift. Materiel Gungande tvätt Du vill bygga en sensor som känner av när din upphängda tvätt har hunnit torka. Tvätten hänger på galgar och gungar i blåsten. Du ska kolla om du kan använda gungningsperioden för att avgöra

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR

BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR Arbetsblad: Behandlingsmål och prioriteringar B BEHANDLINGSMÅL OCH PRIORITERINGAR Fyll i minst två behandlingsmål som du vill uppnå. Markera även hur viktigt du tycker att varje mål är för dig. Efter behandling

Läs mer

Resultat. Principalkomponentanalys för alla icke-kategoriska variabler

Resultat. Principalkomponentanalys för alla icke-kategoriska variabler Introduktion Den första delen av laborationen baserar sig på mätdata som skapades i samband med en medicinsk studie där en ny metod för att mäta ögontryck utvärderas. Den nya metoden som testas, Applanation

Läs mer

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid

Prov Antal uppgifter Uppgiftsnummer Rekommenderad provtid 2011-10-29 Provpass 2 Svarshäfte nr. Högskoleprovet Kvantitativ del l Provet innehåller 40 uppgifter Instruktion etta provhäfte består av fyra olika delprov. essa är XYZ (matematik), KV (kvantitativa jämförelser),

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Titel: Akademiska sjukhuset Division: DAT Verksamhetsområde: MSI Enhet: SF ID.nr: RAD-SA402-IN8-v2 Instruktion för strålsäkerhetskontroll av mammografi, halvår Godkänt av: Kategori: Lars Jangland 1:e Sjukhusfysiker,

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

KVANTFYSIK för F3 2009 Inlämningsuppgifter I5

KVANTFYSIK för F3 2009 Inlämningsuppgifter I5 ALMERS TEKNISKA ÖGSKOLA Mikroteknologi och nanovetenskap Elsebeth Schröder (schroder vid chalmers.se) 2009-11-12 KVANTFYSIK för F3 2009 Inlämningsuppgifter I5 Bedömning: Bedömningen av de inlämnade lösningarna

Läs mer

Matematik. Delprov B. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Del B1 ÅRSKURS. Elevens namn

Matematik. Delprov B. Vårterminen 2009 ÄMNESPROV. Del B1 ÅRSKURS. Elevens namn ÄMNESPROV Matematik ÅRSKURS 9 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 4 kap. 3 sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2009-06-30. Vid sekretessbedömning

Läs mer

Laboration 36: Nils Grundbäck, e99 ngr@e.kth.se Gustaf Räntilä, e99 gra@e.kth.se Mikael Wånggren, e99 mwa@e.kth.se. 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige

Laboration 36: Nils Grundbäck, e99 ngr@e.kth.se Gustaf Räntilä, e99 gra@e.kth.se Mikael Wånggren, e99 mwa@e.kth.se. 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige Laboration 36: Kärnfysik Nils Grundbäck, e99 ngr@e.kth.se Gustaf Räntilä, e99 gra@e.kth.se Mikael Wånggren, e99 mwa@e.kth.se 8 Maj, 2001 Stockholm, Sverige Assistent: Roberto Liotta Modern fysik (kurskod

Läs mer

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet.

I princip gäller det att mäta ström-spänningssambandet, vilket tillsammans med kännedom om provets geometriska dimensioner ger sambandet. Avsikten med laborationen är att studera de elektriska ledningsmekanismerna hos i första hand halvledarmaterial. Från mätningar av konduktivitetens temperaturberoende samt Hall-effekten kan en hel del

Läs mer

Information om ämnet Militärteknik med diagnostiskt självtest av förkunskaper till blivande studerande på Stabsutbildningen (SU)

Information om ämnet Militärteknik med diagnostiskt självtest av förkunskaper till blivande studerande på Stabsutbildningen (SU) Sida 1 (6) Information om ämnet Militärteknik med diagnostiskt självtest av förkunskaper till blivande studerande på Stabsutbildningen (SU) Militärteknik kan sägas vara läran om hur tekniken interagerar

Läs mer

28 Lägesmått och spridningsmått... 10

28 Lägesmått och spridningsmått... 10 Marjan Repetitionsuppgifter Ma2 1(14) Innehåll 1 Lös ekvationer exakt................................... 2 2 Andragradsfunktion och symmetrilinje........................ 2 3 Förenkla uttryck.....................................

Läs mer

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Bruksanvisning. Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Bruksanvisning Mkomfy 2G SPARA DENNA BRUKSANVISNING Användarinformation Microsafe Mkomfy är en säkerhetsprodukt från EnöQue Svenska AB. En spis bör aldrig lämnas utan uppsyn under användande, även om säkerhetsutrustning

Läs mer

MARINE MONITORING AB Effektövervakning av TBT Åtgärder ger resultat!

MARINE MONITORING AB Effektövervakning av TBT Åtgärder ger resultat! MARINE MONITORING AB Effektövervakning av TBT Åtgärder ger resultat! Marina Magnusson Upplägg Vad är TBT? Molekylstruktur Användning Var finns det? Spridning/ nytillskott Hur farligt? Halveringstid Påverkan

Läs mer

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 2013-12-19

Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 2013-12-19 Tenta Elektrisk mätteknik och vågfysik (FFY616) 013-1-19 Tid och lokal: Torsdag 19 december kl. 14:00-18:00 i byggnad V. Examinator: Elsebeth Schröder (tel 031 77 844). Hjälpmedel: Chalmers-godkänd räknare,

Läs mer

Sensorteknik Ex-tenta 1

Sensorteknik Ex-tenta 1 Elektrisk mätteknik LTH Sensorteknik Ex-tenta 1 Tillåtna hjälpmedel: Kalkylator och/eller tabell. Anvisningar: De 16 första frågorna bör besvaras relativt kortfattat, t.ex. genom en enkel ritning och en

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014

Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår. Matematiska institutionen Linköpings universitet 2014 Repetitionsuppgifter i Matematik inför Basår Matematiska institutionen Linköpings universitet 04 Innehåll De fyra räknesätten Potenser och rötter 7 Algebra 0 4 Funktioner 7 Logaritmer 9 6 Facit 0 Repetitionsuppgifter

Läs mer

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862

Bruksanvisning. Falck 6709 Mottagare. Art.nr.: 320 862 Bruksanvisning Falck 6709 Mottagare Art.nr.: 320 862 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Mottagare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Mottagare... 2 Beskrivning av funktioner...

Läs mer

ComfortLog. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

ComfortLog. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen ComfortLog www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Kom igång med din ComfortLog När du fått din logger hemskickad till dig är det enkelt att komma igång. - Öppna förpackningen

Läs mer

Lektion 1: Fördelningar och deskriptiv analys

Lektion 1: Fördelningar och deskriptiv analys Density Lektion 1: Fördelningar och deskriptiv analys 1.,3 Uniform; Lower=1; Upper=6,3,2,2,1,, 1 2 3 X 4 6 7 Figuren ovan visar täthetsfunktionen för en likformig fördelning. Kurvan antar värdet.2 över

Läs mer

Tillämpad kvantmekanik Neutronaktivering. Utförd den 30 mars 2012

Tillämpad kvantmekanik Neutronaktivering. Utförd den 30 mars 2012 Tillämpad kvantmekanik Neutronaktivering Utförd den 30 mars 2012 Rapporten färdigställd den 12 april 2012 Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Utförande 3 2.1 Efterbehandling.......................... 3 2.1.1 Bestämning

Läs mer

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14 ARKIVHANDBOK Bilaga 8.1 1.0 20140117 Arkivering av pappersjournaler Landstingsarkivet Besöksadress: Björnkullavägen 14 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Telefon: 08737 27 10 ARKIVHANDBOK 1 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

2. För vilka värden på parametrarna α och β har det linjära systemet. som satisfierar differensekvationen

2. För vilka värden på parametrarna α och β har det linjära systemet. som satisfierar differensekvationen MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Avdelningen för tillämpad matematik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MAA13 Differentialekvationer och transformmetoder

Läs mer

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt?

Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Sida 1 av 5 Radon hur upptäcker vi det? Och varför är det viktigt? Det handlar om att rädda liv! En brist i inomhusmiljön innebär att den inte uppfyller

Läs mer

Medicinsk strålningsfysik KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLMS UNIVERSITET

Medicinsk strålningsfysik KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLMS UNIVERSITET Medicinsk strålningsfysik KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLMS UNIVERSITET TENTAMEN I RADIOFYSIK, KURS RF 2030. Dosimetri 5 p 2006-01-20 9.00-14.00 A. Problemdel. Helt korrekt lösning ger 10 p. Använda ekvationer

Läs mer

RADON - ett inomhusmiljöproblem

RADON - ett inomhusmiljöproblem RADON - ett inomhusmiljöproblem Innehåll Innehåll: Vad är radon? Varför är det farligt? Mäta med spårfilmsdetektor Hur mycket mäter jag? Per Nilsson Landauer Nordic AB Uran i Sverige Radon kommer från

Läs mer

Högskoleverket NOG 2006-10-21

Högskoleverket NOG 2006-10-21 Högskoleverket NOG 2006-10-21 1. Rekommenderat dagligt intag (RDI) av kalcium är 0,8 g per person. 1 dl mellanmjölk väger 100 g. Hur mycket mellanmjölk ska man dricka för att få i sig rekommenderat dagligt

Läs mer

Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1

Frågorna 1 till 6 ska svaras med sant eller falskt och ger vardera 1 ATM-Matematik Mikael Forsberg 6-64 89 6 Matematik med datalogi, mfl. Skrivtid:. Inga hjälpmedel. Lösningarna skall vara fullständiga och lätta att följa. Börja varje ny uppgift på ny sida. Använd ej baksidor.

Läs mer

4-7 Pythagoras sats. Inledning. Namn:..

4-7 Pythagoras sats. Inledning. Namn:.. Namn:.. 4-7 Pythagoras sats Inledning Nu har du lärt dig en hel del om trianglar. Du vet vad en spetsig och en trubbig triangel är liksom vad en liksidig och en likbent triangel är. Vidare vet du att vinkelsumman

Läs mer

Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund

Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund Marie Sydoff, Helsingborgs lasarett, SUS Lund Varför strålskydd? Förhindra akuta skador och begränsa risken för sena skador Skydda patienterna - patientstrålskydd Skydda er själva - personalstrålskydd

Läs mer

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

27,8 19,4 3,2 = = 1500 2,63 = 3945 N = + 1 2. = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2 Lina Rogström linro@ifm.liu.se Lösningar till tentamen 150407, Fysik 1 för Basåret, BFL101 Del A A1. (2p) Eva kör en bil med massan 1500 kg med den konstanta hastigheten 100 km/h. Längre fram på vägen

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 4 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC4-085200 Datum: 2013-11-01 Art nr.: OC4-Q3032 ------------------------

Läs mer

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön?

Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Användning av fungicider på golfgreener: vilka risker finns för miljön? Fungicid Fotolys Hydrolys Pesticid Akvatisk Profylaxisk Översättningar Kemiskt svampbekämpningsmedel Sönderdelning/nedbrytning av

Läs mer

De nya dosgränserna för ögats lins

De nya dosgränserna för ögats lins De nya dosgränserna för ögats lins - Konsekvenserna för personalstrålskyddet Röntgenveckan Uppsala 2013 Innehåll! Vad är på gång och vilka berörs?! Mätning av dosen till ögats lins! Typiska doser vid olika

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

BERGS BALANSSKALA MANUAL

BERGS BALANSSKALA MANUAL 1 BERGS BALANSSKALA MANUAL Instruktion Visa och förklara för patienten före varje moment som han/hon ska utföra. Det är det första försöket som ska poängsättas.det är därför mycket viktigt att patienten

Läs mer

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d)

Matematik Åk 9 Provet omfattar stickprov av det centrala innehållet i Lgr-11. 1. b) c) d) 1. b) c) d) a) Multiplikation med 100 kan förenklas med att flytta decimalerna lika många stg som antlet nollor. 00> svar 306 b) Använd kort division. Resultatet ger igen rest. Svar 108 c) Att multiplicera

Läs mer

a) Vad är sannolikheten att det tar mer än 6 sekunder för programmet att starta?

a) Vad är sannolikheten att det tar mer än 6 sekunder för programmet att starta? Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 2008-01-18 1. Ett företag som köper enheter från en underleverantör vet av erfarenhet att en viss andel av enheterna kommer att vara felaktiga. Sannolikheten

Läs mer

Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg.

Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg. 20130328 Medicinskt servicecentrum Medicinsk fysik och teknik MFTr 2013/4 Medicinsk fysik Årsrapport för 2012 avseende användningsparametrar för genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg. Bertil

Läs mer

Patientstråldoser vid röntgendiagnostik

Patientstråldoser vid röntgendiagnostik Medicinsk fysik och teknik MFT/CLV 2010-02 Patientstråldoser vid röntgendiagnostik Bertil Axelsson Magnus Andersson Medicinsk fysik och teknik Centrallasarettet 351 85 växjö Patientstråldoser vid röntgendiagnostik.

Läs mer

Biokinetikstudier av radioaktivt kobolt och polonium

Biokinetikstudier av radioaktivt kobolt och polonium Biokinetikstudier av radioaktivt kobolt och polonium C.L. Rääf (Lunds universitet) H. Holstein (Lunds universitet) E. Holm (Göteborgs universitet) P. Roos (DTU Nutech, Risö) S. Rahkshan (examensarbetare)

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Katastrofplan Lokaler / Utrustning Sjukhusfysikerns dagliga arbete Sjukhusfysikerns roll vid katastrofläge Kontaminerade patienter till AS kan även komma från:

Läs mer

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100

DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BRUKSANVISNING DISCRIMINATOR METALLDETEKTOR CS 100 BESKRIVNING Med Velleman Discriminator Metalldetektor kan du söka efter mynt, fornlämningar, smycken, guld och silver i princip var som helst. Discriminator

Läs mer

Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten

Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten Torskburar, ett alternativ till garnfiske på Västkusten Sara Königson (SLU) och Viking Bengtsson (Hallands Skaldjursförening) Introduktion Bakgrund Program Sälar och Fiske, SLU har under flera år arbetat

Läs mer

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri

Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri Laborationer i miljöfysik Gammaspektrometri 1 Inledning Med gammaspektrometern kan man mäta på gammastrålning. Precis som ett GM-rör räknar gammaspektrometern de enskilda fotonerna i gammastrålningen.

Läs mer

Var försiktig med elektricitet, laserstrålar, kemikalier osv. Ytterkläder får av säkerhetsskäl inte förvaras vid laborationsuppställningarna.

Var försiktig med elektricitet, laserstrålar, kemikalier osv. Ytterkläder får av säkerhetsskäl inte förvaras vid laborationsuppställningarna. Laborationsregler Förberedelser Läs (i god tid före laborationstillfället) igenom laborationsinstruktionen och de teoriavsnitt som laborationen behandlar. Till varje laboration finns ett antal förberedelseuppgifter.

Läs mer

1. Mätning av gammaspektra

1. Mätning av gammaspektra 1. Mätning av gammaspektra 1.1 Laborationens syfte Att undersöka några egenskaper hos en NaI-detektor. Att bestämma energin för okänd gammastrålning. Att bestämma den isotop som ger upphov till gammastrålningen.

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013

Läggningsanvisning. Konsumentvinyl. Februari 2013 Läggningsanvisning Konsumentvinyl Februari 2013 Läggning av konsumentvinyl 1. Städa det gamla golvet noga, så att inga gruskorn eller liknande finns kvar. Om du tänker lägga ditt plastgolv ovanpå en gammal

Läs mer

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS

DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS DELEGERING PROVTAGNING BLODTRYCK OCH PULS Fastställt av: 2015-11-01, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska Dokumentet framtaget av: MAS För revidering ansvarar: MAS Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Läs mer

Signalanalys med snabb Fouriertransform

Signalanalys med snabb Fouriertransform Laboration i Fourieranalys, MVE030 Signalanalys med snabb Fouriertransform Den här laborationen har två syften: dels att visa lite på hur den snabba Fouriertransformen fungerar, och lite om vad man bör

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Slitskyddade skovlar för slunghjul

Slitskyddade skovlar för slunghjul Slitskyddade skovlar för slunghjul Skovlar i slungblästringsmaskiner utsätts för ett kraftigt slitage. Därför är skovlarna tillverkade i slitstål. Ni-hard och andra höglegerade stål är vanligt förekommande.

Läs mer

BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1)

BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) OPTIMA2 BELYSNINGSFÖRSTÄRKANDE FÄRGSÄTTNING AV RUM (projektnr 34528-1) LÄGESRAPPORT 25 juli 2011 Tekn. Dr Cecilia Häggström (genomförandeansvarig) Docent Karin Fridell Anter (projektledare) Projektets

Läs mer

Kärnkraftverkens höga skorstenar

Kärnkraftverkens höga skorstenar Kärnkraftverkens höga skorstenar Om jag frågar våra tekniskt mest kunniga studenter och lärare på en teknisk högskola varför kärnkraftverken har så höga skorstenar, får jag olika trevande gissningar som

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2016 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR n, 18 DECEMBER 2010 Skrivtid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI KAPITEL 8 Strålskydd Reviderad: 20050816 Joniserande strålning Övrig naturlig bakgrundsstrålning 20% Medicinska strålkällor 15% Radon i bostäder 64% Övriga strålkällor 1%

Läs mer

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning

Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens Handbollspaket Styrketräning Ovningsbankens handbollspaket riktar sig i första hand till tränare men även den ambitiösa spelaren. Handbollspaketet har framställts genom flera års tränarerfarenhet

Läs mer

Polarisation laboration Vågor och optik

Polarisation laboration Vågor och optik Polarisation laboration Vågor och optik Utförs av: William Sjöström 19940404-6956 Philip Sandell 19950512-3456 Laborationsrapport skriven av: William Sjöström 19940404-6956 Sammanfattning I laborationen

Läs mer

2008 Patientstråldoser vi CT undersökning

2008 Patientstråldoser vi CT undersökning Medicinsk fysik och teknik MFT/CLV 28-6 28 Patientstråldoser vi CT undersökning Birgitta Holm Medicinsk fysik och teknik Centrallasarettet 351 85 växjö Patientstråldoser vid röntgendiagnostik. Rapporterade

Läs mer