Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Kompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll. FÖRDJUPNING Kompetens"

Transkript

1 Kontrollhandbok - planera, leda och följa upp offentlig livsmedelskontroll FÖRDJUPNING Kompetens

2 Inledning Uppdraget livsmedelskontroll kräver en mångsidig och komplex kompetens hos de myndigheter och individer som ska utföra kvalificerad kontroll utifrån livsmedelslagstiftningens olika delar (hygien/livsmedelssäkerhet, märkning/ livsmedelsinformation, redlighet och dricksvatten). Begreppet kompetens rymmer inte enbart kunskap. Kompetens är förmåga och vilja att utföra vissa arbetsuppgifter genom att tillämpa kunskap och färdigheter. En kontrollmyndighet har flera arbetsuppgifter för vilka det behövs olika kunskaper och färdigheter. Sådana arbetsuppgifter är exempelvis att utföra olika typer kontroll, handlägga ärenden och vidta myndighetsåtgärder. Det är också arbetsuppgifter för att planera, leda och följa upp kontrollverksamheten. Livsmedelslagstiftningen är omfattande och av olika slag. Målstyrda, och ibland också flexibla regler 1 ger i lägre grad stöd för de bedömningar som inspektören ska göra. Istället krävs bedömningar för att stödja lagstiftningen. Dessa bedömningar måste baseras på kunskap och det måste finnas en vilja och förmåga att göra bedömningarna. Med andra ord behövs kompetens. Kontroll är möte mellan människor. Kommunikativ kompetens är viktig för att kontrollen ska nå fram till företagarna, både vad gäller bemötande och förmågan att göra kontrollen begriplig och att göra sig förstådd. Kontrollkompetens är sålunda en mix av exempelvis naturvetenskap, teknik, statskunskap, juridik, psykologi och beteendevetenskap. Detta i kombination med förmåga att med metodiska arbetssätt utföra kontrollen i praktiken och kunna utföra olika myndighetsåtgärder. Kompetens är en framgångsfaktor, och kompetensförsörjning är därför en viktig strategisk fråga för varje kontrollmyndighet. I denna fördjupningsdel ges några exempel på verktyg och metoder som kan användas för att jobba med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 1 Med flexibla regler avses de regler i förordning (EG) nr 852/2004 där utrymme för flexibilitet skapats genom uttryck som när det är nödvändigt och när så är lämpligt. Kraven kan därmed anpassas till olika verksamheters storlek och art, men utan att det innebär att livsmedlet riskerar att bli hälsofarligt eller otjänligt. FÖRDJUPNING Kompetens 1

3 Verktyg och metoder några exempel Kompetensanalys med GAP En metod som kan användas i planeringen av myndighetens kompetens är en s.k. GAPanalys. GAP-analysen används för att identifiera, precisera och åtgärda gapet mellan en befintlig och en önskad situation. Gapet kan exempelvis vara skillnaden mellan den kompetens myndigheten har för tillfället och den kompetens som behövs. Analysen görs enligt stegen nedan. GAP-ANALYSEN GÖRS I FÖLJANDE STEG: 1. Identifiera organisationens kompetensbehov 2. Kartlägga tillgänglig kompetens i organisationen 3. Jämföra kompetensbehovet med tillgänglig kompetens 4. Kompetensplanering och genomförande 5. Uppföljning/utvärdering 1. Identifiera organisationens kompetensbehov Vilka typer av anläggningar har vi kontrollansvar för? Vilken lagstiftning är aktuell för dessa anläggningar? Vilka kontroll- och handläggningsuppgifter är kopplade till dessa anläggningar? Vilka krav på kompetens ställs på den som ska utföra kontroll på dessa anläggningar utifrån aktuell lagstiftning? 2. Kartlägga tillgänglig kompetens i organisationen Vilken kompetens finns idag? Har rätt person/personer denna kompetens? FÖRDJUPNING Kompetens 2

4 3. Jämföra kompetensbehovet med tillgänglig kompetens (för att identifiera organisationens kompetensgap) Har kontrollmyndigheten nödvändig sakkompetens för att förstå processer, tillagningsmetoder och liknande i verksamheterna och för att kunna värdera faror och nödvändiga rutiner? Har kontrollmyndigheten nödvändig kunskap om gällande regler samt förmåga att tillämpa de reglerna? Har kontrollmyndigheten nödvändig kunskap och färdighet i kontrollmetoder för att planera och genomföra revisioner och inspektioner på de olika typerna av anläggningar samt nödvändig kunskap och färdighet i att planera och genomföra provtagning på dessa verksamheter samt bedöma resultaten? Har kontrollmyndigheten nödvändig kunskap och färdighet för att vidta åtgärder vid bristande efterlevnad (sanktioner) så att den offentliga kontrollen blir effektiv? 4. Kompetensplanering 2 och genomförande Upprätta en strategi för att åtgärda eventuella brister (gap). En plan kan behöva innehålla såväl kortsiktiga som långsiktiga åtgärder 3. Det kan till exempel vara att kompetensutveckla befintlig personal, omfördela arbetsuppgifter eller, rekrytera personal, köpa in kompetens från annan myndighet eller på annat sätt genom samverkan nyttja kompetenser 4. Genomför strategin. Genomförandet förutsätter att resurser avsätts. 5. Uppföljning/utvärdering Följ upp att bristerna åtgärdats och att kompetenskraven därmed uppfylls samt att detta på önskvärt sätt påverkar organisationens resultat. I svensk standard SS Ledningssystem för kompetensförsörjning finns ytterligare stöd för att arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensförsörjning. Standarden har utarbetats för att stödja organisationer så att dessa kan säkerställa att de har rätt kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Till standarden finns också en vägledning. Såväl svensk standard SS ledningssystem för kompetensförsörjning som SS-ISO Kvalitetsledning riktlinjer för utbildning, ägs och saluhålls av SIS (Swedish Standard Institute), 2 Kompetensförsörjningsplan för myndigheten och individuell utbildningsplan för enskild kontrolpersonal. 3 Exempel på lösningar för att överbrygga kompetensskillnader finns angivet i standard SS-ISO Kvalitetsledning riktlinjer för utbildning. 4 Mer information om hur myndigheter kan samverka/samarbeta finns att läsa i dokumentet Vägar till samarbete mellankommunal samverkan inom miljö- och byggområdet, utgiven av Sveriges kommuner och landsting FÖRDJUPNING Kompetens 3

5 Kompetensrosen Ett mera visuellt verktyg är den så kallade kompetensrosen. Modellen är ett spindeldiagram där olika kompetenser kan läggas in. Utifrån en bestämd kravprofil läggs behov och tillgänglig kompetens in. På detta sätt får man en tydlig bild av var det behövs kompetensförstärkning. Modellen kan användas på såväl individ- som gruppnivå. Figur 1. Kompetensrosen är ett spindeldiagram som tydligt visualiserar behov kontra befintlig kompetens. Att använda modellen förutsätter dels att man identifierat relevanta kompetensområden, och dels att man har bestämt nivåer (gradering) för vad som är lite eller mycket inom kompetensområdena. EN KRAVPROFIL KOPPLAD TILL KOMPETENSROSEN OVAN KAN EXEMPELVIS ANGES I FYRA NIVÅER: 1. Grundläggande teoretiska kunskaper i ämnet/området 2. Grundläggande teoretiska kunskaper i, och viss praktisk erfarenhet av, ämnet/området 3. Fördjupade eller breddade teoretiska kunskaper och viss erfarenhet i ämnet/området 4. Fördjupade eller breddade teoretiska kunskaper och god praktisk erfarenhet och förtrogenhet i ämnet/området FÖRDJUPNING Kompetens 4

6 Kompetensområden kopplade till figuren ovan kan exempelvis vara enligt följande tabell. Nr Kompetensområde Nivå (1-4) 1 Livsmedelslagstiftning 2 Allmän juridik 3 Sanktioner inklusive vite 4 Kontrollförfaranden, allmän metodik för att genomföra kontroll 5 Revisionsteknik/metodik 6 Provtagningsmetodik 7 Utredningsmetodik/smittskydd 8 HACCP-metodik 9 Livsmedelshygien 10 Mikrobiologiska agens 11 Kemiska agens 12 Födoämnesallergi 13 Livsmedelsteknologi 14 Branschkunskaper 15 Kvalitets- och ledningssystem 16 Märkning/livsmedelsinformation, generella regler 17 Märkning/livsmedelsinformation, särskilda regler 18 Spårbarhet 19 Kommunikation, ledarskap och samtalsmetodik 20 Myndighetens värderingar och policys 21 xxx 22 xxx Naturligtvis kan kompetensområden och nivåer behöva anpassas till vilket sammanhang komptensrosen används - medarbetarsamtal med en relativt ny och oerfaren medarbetare eller kompetensplanering av ett inarbetat team. I följande avsnitt ges exempel på kompetensområden som kan behövas inom en kontrollmyndighet. Dessa kan vara användbara i modellen kompetensros. FÖRDJUPNING Kompetens 5

7 Exempel - kompetenser som kan behövas Listade grundkompetenser syftar främst till att kunna utföra uppdraget som behörig kontrollmyndighet och fokuserar på förvaltning, kontrollmetodik och rättsliga åtgärder samt grundläggande naturvetenskaplig kompetens. Listade kompetenser är begränsade till yrkesmässig kompetens. Förvaltning och myndighetsutövning grundläggande rättskunskap och grundläggande juridik. offentlighet, sekretess och rättssäkerhet. myndighetsuppdraget och myndighetsrollen. tjänstemannens befogenheter och skyldigheter. förvaltningslagens krav på myndighetsutövning och dess krav på handläggning. kontrollförordningens krav på myndigheter och på livsmedelskontrollen. beslutsprocesser. viteslagen. hur kontrollprocessen går till och hur ansvaret fördelas mellan olika berörda myndigheter. myndighetsstruktur inom livsmedelskontrollen (myndigheternas organisation, uppgifter, arbetssätt och beslutsbefogenheter) samt strukturen för besvärsinstanser. handläggningsteknik. Rättsliga åtgärder livsmedelslagstiftningens sanktionsregler. viteslagen. juridisk metodik. FÖRDJUPNING Kompetens 6

8 Livsmedelslagstiftning Kunna generell livsmedelslagstiftning inklusive rådande praxis, gällande vägledningar och andra normerande dokument och känna till övrig livsmedelslagstiftning 5. Metodik och teknik revisionsmetodik. provtagningsmetodik samt kunna dra slutsatser av analysresultat. HACCP-metodik. utredningsmetodik för matförgiftningar och spårbarhet. mätteknik, till exempel temperaturmätning. samtalsmetodik, bland annat frågeteckning. kvalitets- och ledningssystem såsom ISO och BRC. Naturvetenskaplig kompetens Grundläggande kunskap om: livsmedelsburna smittor och förgiftningar. mikrobiologi och mikroorganismers förekomst, tillväxt, överlevnad och eliminering samt de faktorer som påverkar detta såsom till exempel tid, temperatur, vattenaktivitet, ph och konserveringsmedel. hur mikroorganismer kan spridas med livsmedel och vilka hälsoeffekter detta kan medföra. toxikologi, livsmedelsanknutna toxiska substanser och hur dessa kan ge negativa hälsoeffekter på människor. livsmedelsanknutna allergener och hur dessa kan ge negativa hälsoeffekter på människor. livsmedelsteknologi och livsmedelshygien. 5 På finns länkar till aktuell lagstiftning och vägledande dokument. FÖRDJUPNING Kompetens 7

9 Kollegialt lärande Det är myndighetens ansvar att se till att myndigheten har den kompetens som krävs för det uppdrag och det ansvar som myndigheten har. Detta inkluderar även kommunikativ kompetens. Det behövs upprepad träning för att få en bra kommunikation. Endast teoretisk kunskap ger inte automatiskt förändring i det konkreta handlandet. Det behövs därför forum och tid där kontrollpersonal kan diskutera, analysera och utveckla sig i sin roll som samtalsledare och utveckla sina färdigheter. Det kan göras till exempel genom utbildning men också genom att det finns avsatt tid i den dagliga verksamheten för personal att reflektera över hur det gått och utvärdera. Läs mera om kommunikativ kompetens och kollegialt lärande i Livsmedelsverkets dokument Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll. FÖRDJUPNING Kompetens 8

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Till statsrådet Ylva Johansson

Till statsrådet Ylva Johansson Till statsrådet Ylva Johansson Den 30 juni 2014 beslutade Arbetsmarknadsdepartementet att tillsätta en utredning för att utreda förutsättningarna för matchningsanställningen (A 2014:D). Enligt direktivet

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer