Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (22) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 januari 2016 Plats och tid A 391, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck (S) 1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Marléne Tamlin (MP) Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) Rodrigo Romo (M) Jesper Brandberg (FP) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Vasiliki Tsouplaki (V) Jazmin Pettersson (S) Mikael Lindh (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Sandberg (S) Magnus Edström (MP) Vicki Skure Eriksson (C) Eric Söderberg (KD) Staffan Anger (M) Caroline Högström (M) Marcus Jacobson (M) Jenny Boström (FP) Patric Sjölund (SD) Anna Maria Romlid (V)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (22) 1. Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 17 är offentliga. 2. Protokolljustering 1. Ann-Christine From Utterstedt (SD) 2. Amanda Agestav (KD) 3. Information - Västerås stads mål för mottagande och inkludering 4. Dnr: 2016/25-KS Information - Somaliskt-svenskt råd och projektidé 5. Dnr: 2015/800-KS Beslut - Strategi för utsatta EU-medborgare 1. Förslag till strategi för kommunala insatser som rör EU-medborgare godkänns. 2. Finansiering under 2016 sker inom ramen för stadsledningskontorets budget. Den fria rörligheten är en av EU:s grundpelare som ger människor möjlighet att utvecklas och att förändra sina liv. Det har lett till en ökad rörlighet av arbetstagare, varor och tjänster. Genom den fria rörligheten får vi också ta del av den fattigdom och det utanförskap som förekommer inom den Europeiska unionen. På senare år har allt fler utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige och Västerås. Idag bedöms mellan utsatta EU-medborgare vistas i Västerås, det stora flertalet försörjer sig genom att tigga och bor i husvagnar och bilar uppställda på parkeringar och i skogspartier. Regeringens utsedda nationella samordnare för arbetet med utsatta EUmedborgare beskriver i dagsläget att man nationellt inte avser att göra större lagändringar. Det område som är föremål för lagändringar avser illegal bosättning på privat mark.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (22) Frågor relaterade till utsatta EU-medborgare berör många sektorer i samhället. Därför är det även naturligt att ett antal kommunala verksamheter och bolag på olika sätt berörs och involveras i dessa frågor. Den föreslagna strategin som kompletterats med framtagen rutin för illegal bosättning syftar till att skapa tydlighet i kommunen. Västerås stad och andra myndigheters möjligheter att stödja och hjälpa utsatta EU-medborgare som vistas i kommunerna begränsas av lagar. Civilsamhället som i vardagen möter samt har andra möjligheter att hjälpa målgruppen blir därför en naturlig samverkanspartner. Mötesplats som drivs av Stadsmissionen genom ett samverkansavtal med Västerås stad avses att öppnas för tiden 18 januari till 31 mars Förslag till strategi för kommunala insatser som rör EU-medborgare godkänns. 2. Finansiering under 2016 sker inom ramen för stadsledningskontorets budget. 6. Dnr: 2015/1275-KS Beslut - Extra stämma i Västerås Central AB 1. Maria von Knorring, med Kjell Andersson som ersättare, utses att som röstombud företräda Västerås kommuns aktier vid extra bolagsstämma med Västerås central AB. 2. Röstombudet instrueras att på den extra bolagsstämman rösta i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen. 3. Paragrafen föreslås omedelbart justerad. Västerås Central AB är ett delägt bolag med Jernhusen AB. Styrelsen i Västerås central AB har kallat till extra bolagsstämma för att förrätta omval/nyval till styrelsen. Enligt kallelsen till den extra bolagsstämman är förslaget att besluta om följande sammansättning i styrelsen: För tiden intill nästa årsstämma utse Thomas Energård (omval), Per Johansson (omval), Mattias Victorin (omval), Paul Van Doninck (omval), Kent Mandl (nyval) till styrelseledamöter. För tiden intill nästa årsstämma utse Kerstin Enaeus (omval), Patrizia Strandman (omval), Åsa Dahl (omval), Marcus Jansson (nyval) till

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (22) styrelsesuppleanter. För tiden intill nästa årsstämma utse Paul Van Doninck (omval) till styrelseordförande. Firman ska, i enlighet med redan tidigare fattat beslut, tecknas av styrelsen. 1. Maria von Knorring, med Kjell Andersson som ersättare, utses att som röstombud företräda Västerås kommuns aktier vid extra bolagsstämma med Västerås central AB. 2. Röstombudet instrueras att på den extra bolagsstämman rösta i enlighet med det förslag som framgår av kallelsen. 3. Paragrafen föreslås omedelbart justerad. 7. Dnr: 2015/651-KS Beslut - Behörighet att underteckna lånehandlingar och borgensåtaganden 1. Thomas Energård, Kjell Andersson, Sofia Wahlund, Jan Wikner och Jamal Amin tilldelas rätten att, två i förening, underteckna erforderliga handlingar för lån, obligationslån, certifikatslån, emissioner av certifikat, avtal om derivat, avtal om köp och försäljning av fondandelar samt för förvaltning av kultur-, Asköviks- och donationsfondernas tillgångar i form av aktier, räntebärande instrument samt derivat. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunstyrelsen har att utse personer med rätt att underteckna handlingar avseende affärer på kapital- och penningmarknaden, utförande av penningstransaktioner samt undertecknande av lånehandlingar samt borgensåtaganden. 1. Thomas Energård, Kjell Andersson, Sofia Wahlund, Jan Wikner och Jamal Amin tilldelas rätten att, två i förening, underteckna erforderliga handlingar för lån, obligationslån, certifikatslån, emissioner av certifikat, avtal om derivat, avtal om köp och försäljning av fondandelar samt för förvaltning av kultur-, Asköviks- och donationsfondernas tillgångar i form av aktier, räntebärande instrument samt derivat.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (22) 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 8. Dnr: 2016/33-KS Beslut - Deltagande i studieresa till Nederländerna februari Amanda Agestav (KD) beviljas att delta i Mälardalsrådets studieresa till Amsterdam och Utrecht, Nederländerna Den internationella konkurrensen ökar. För att fortsätta vara en konkurrenskraftig och attraktiv storregion också i framtiden måste Stockholm-Mälarregionen dra nytta av sina styrkor och se sina svagheter. Ett sätt att göra det är genom att jämföra och lära av andra ledande regioner i världen. Utifrån detta åker Mälardalsrådet till Nederländerna februari och utforskar två konkurrenskraftiga och innovativa städer: Amsterdam och Utrecht. Företrädare för politik, näringsliv och akademi i Stockholm- Mälarregionen kommer att delta. Ambitionen är att resan ska ge inspiration till att fortsätta utveckla regionen och erbjuder samtidigt en god möjlighet till stärkta relationer mellan deltagarna. Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag: 1. Amanda Agestav (KD) beviljas att delta i Mälardalsrådets studieresa till Amsterdam och Utrecht, Nederländerna Dnr: 2014/482-KS Beslut - Tävling om betongsuggor 1. Rapporten läggs till handlingarna. Efter en motion från (M), (FP), (C), och (KD) beslutade kommunfullmäktige den 10 april 2014 att Västerås stad skall utlysa en tävling bland Västerås invånare om förslag och design av alternativa betongsuggor som har anknytning till kommunens historia och profil samt gjutning av ett eller flera förslag till riktiga trafikhinder i Västerås. Ärendet överlämnades till tekniska nämnden för handläggning. Tävlingen genomfördes i oktober 2014 av tekniska kontoret och annonserades i VLT, Västerås tidning, stadens hemsida samt facebook. Sammanlagt 34 förslag kom in. Juryn bestående av representanter från Västerås stad, Västerås konstmuseum och Mälardalens högskola granskade förslagen varpå tekniska nämnden utsåg Tora Åsling som vinnare i tävlingen. Det vinnande bidraget är en betongmistelsugga.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (22) Samtidigt gavs hedersomnämnande till Marcus Reldin, Västerås (domkyrkosugga) och Karl-Axel Jacobsson, Västerås (transformatorsugga). Ärendet återrapporterades till kommunstyrelsen den 21:a oktober 2015, varpå det återremitterades för komplettering av kostnadsuppgifterna. Mistelsuggan beräknas kosta cirka kronor i engångskostnad för gjutformen. Därefter kostar varje sugga kronor per styck. Totalkostnaden för tio betongmistelsuggor bör då hamna kring kronor. Jämförelsevis kostar en konventionell sugga från kronor per styck. Kostnaden för tio konventionella suggor hamnar då från kronor. Västerås stad hyr ett litet antal betongsuggor. Hyreskostnaden beräknas uppgå till några tusen kronor per år. Den exakta summan har inte gått att få fram. Tekniska kontoret har inte budgeterat för gjutning av vinnarbidraget. 1. Rapporten läggs till handlingarna. 10. Dnr: 2015/216-KS Beslut - Samordna arbetet med faunapassager i Svartån i enlighet med vattenplanen 1. Mälarenergi och Stadsledningskontoret uppdras att påbörja ansökningar om tillstånd för åtgärderna vid Slottsbron, Falkenbergska kvarnen och Skultuna under kvartal 1, Västerås stad har som mål i vattenplanen att skapa fria vandringsvägar upp till Skultuna senast Staden (Tekniska kontoret) och Mälarenergi driver under perioden LONA-projektet Fria vandringsvägar i Svartåns nedre lopp som framför allt syftar till att hitta lämpliga lösningar vid respektive vandringshinder i Svartåns nedre del samt att ta fram de underlag som behövs för att kunna göra ansökningar hos Mark- och miljödomstolen om tillstånd för åtgärderna. Projektet avslutas i juni Att söka och få tillstånd är en relativt långdragen process som omfattar bland annat samråd, prövningstid, huvudförhandling och behöver påbörjas i god tid innan projektering och byggstart planeras. Ansökningsprocesserna behöver därför inledas så snart som möjligt för att ligga i fas med tidplanerna i LIFE IP- projektet för Slottsbron och Falkenbergska kvarnen och LONA-projektet i Skultuna.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (22) 1. Mälarenergi och Stadsledningskontoret uppdras att påbörja ansökningar om tillstånd för åtgärderna vid Slottsbron, Falkenbergska kvarnen och Skultuna under kvartal 1, Dnr: 2015/1220-KS Beslut - Remiss, departementspromemorian Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län (Ds 2015:53) 1. Föreslagen lagändring tillstyrks och svar på remissen i enlighet med stadsledningskontorets förslag översänds till Finansdepartementet. Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Östergötlands, Kronobergs, Jönköpings, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Uppsala, Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting har nu hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län. I denna promemoria föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar dessa län. Förslaget innebär även att berörda landsting får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelse. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förslaget bedöms inte medföra konsekvenser utifrån social eller miljömässiga perspektiv eller ur ett jämställdhetsperspektiv men innebär en ändrad fördelning av medel mellan länsstyrelsen och landstinget. För Västerås stad och regionen är det viktigt att dessa medel inte minskas. Förslaget är i linje med den ansökan landstinget lämnade in 2013 och som Västerås stad stod bakom. Staden bör tillstyrka föreslagen lagändring. 1. Föreslagen lagändring tillstyrks och svar på remissen i enlighet med stadsledningskontorets förslag översänds till Finansdepartementet.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (22) 12. Dnr: 2014/729-KS Beslut - Utredning av möjligheten att underlätta för korttidsangöring vid Östra hamnen, Kokpunkten och längs strandlinjen vid stadens mälarnära utbud 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en plan för genomförande för att iordningsställa kortidsplatser för gästande båtar. Arbetet ska utgå från de förutsättningar och möjligheter som redovisas i utredningen från KIFN, daterad I planen ska bl.a. prioriteringsordning, tidplan och kostnader framgå. Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans med övriga förvaltningar utreda frågan gällande möjligheten att underlätta för korttidsangöring vid Östra hamnen, Kokpunkten och längs strandlinjen vid stadens mälarnära utbud. Representanter för tekniska kontoret, fastighetskontoret och Mälarhamnar AB har tillsammans med kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen tittat på nu möjliga lägen att upplåta för ändamålet. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden beslutade 25 augusti 2014 att överlämna rapporten till KS. Information om genomfört uppdrag har skett på Stratsam den 27 mars 2015 vilket resulterade i att uppdraget kompletterats med fokus på Kraftverkshamnen gällande bland annat kostnader. Komplettering, daterat , bifogas. Stadsledningskontoret bedömer att frågan om att iordningsställ korttidsplatser för gästande båtar är så pass intressant att den bör utredas vidare. Genomförd utredning bedöms inte vara tillräcklig för att i detta läge fungera som ett underlag för iordningställande av båtplatser. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden föreslås därmed få i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en plan för genomförande för att iordningsställa kortidsplatser för gästande båtar. Arbetet ska utgå från de förutsättningar och möjligheter som redovisas i utredningen från KIFN, daterad I planen ska bl.a. prioriteringsordning, tidplan och kostnader framgå.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (22) 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Kultur-, idrotts- och fritidsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda förvaltningar, ta fram en plan för genomförande för att iordningsställa kortidsplatser för gästande båtar. Arbetet ska utgå från de förutsättningar och möjligheter som redovisas i utredningen från KIFN, daterad I planen ska bl.a. prioriteringsordning, tidplan och kostnader framgå. 13. Dnr: 2015/158-KS Beslut - Riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad 1. Förslag till riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad godkänns. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag till riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad. Innehållet i riktlinjen ska bidra till att säkerställa ett riktigt agerande och en god kvalitet i ärendeprocessen inom Västerås stad. Till grund för riktlinjerna finns Policy för ärendeprocessen i Västerås stad. Praktiskt stöd finns i handbok för ärendeprocessen samt i de instruktioner som finns kopplade till ärendesystemet. Riktlinjen ska bidra till att uppnå målen genom att ansvar och roller i ärende-processen definieras tillsammans med de instruktioner för handläggning av dokument och handlingar som finns. På så sätt uppnås ett enhetligt arbetssätt som bidrar till en rättssäker ärendeprocess. Kommunstyrelsen beslutade att remittera förslag till riktlinje för ärendeprocessen till samtliga nämnder och styrelser. 15 svar har inkommit och remissinstanserna är nästan uteslutande positiva till förslaget. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då återremittera ärendet för ytterligare handläggning av ärendet. Stadsledningskontoret har kompletterat handlingarna med ytterligare underlag och ärendet går nu tillbaka till kommunstyrelsen för beslut. 1. Förslag till riktlinje för ärendeprocessen i Västerås stad godkänns.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (22) 14. Dnr: 2015/798-KS Beslut - Ansökan om bidrag till Projektet Energy Comptence Center (ECC) ECC beviljas kronor per verksamhetsår med start ECC årligen återraporterar arbetet och dess effekter. 3. Utvecklingen av ECC sker i nära dialog och med koppling till Expectrum. Projektet ECC, Energy Comptence Center efterfrågar bidrag för projektdrift för att utveckla, positionera och fortsätta etablera Västerås-regionen som ett världsledande energikompetenscenter. Utvecklingen av ECC sker i nära dialog och koppling till Expectrum. Andra treårsperioden kännetecknas av nationell och internationell förankring, partnerskap och skapande av modeller (eg. Västerås-modeller som appliceras nationellt). År 4-6 kommer också att kännetecknas av fortsatt etablering, bevisföring av position, inventering och utveckling av lokal, regional och nationell energikompetens. Arbetet kännetecknas av ett tydligt jämställdhetsfokus, inte minst i kontakt med skolungdomar och studenter. Verksamhetstiden under projektår 4-6 är , och Ansökan gäller SEK per verksamhetsår i tre år. Styrgruppen för Energy Competence Center utgörs vid start av år 4 av ABB (Per Eckemark) Bombardier (Björn Ivedal och Klas Wåhlberg) Mälarenergi (Magnus Hemmingsson och Niklas Gunnar) Westinghouse (Tage Tarkpea och Aziz Dag) Mälardalens högskola (Thomas Wahl) Länsstyrelsen (Håkan Wåhlstedt, ordf) Västerås stad (Anders Teljebeäck och Ylva Wretås) Kokpunkten/PEAB (Håkan Östh) Jobba i Västerås (Björn Nordén) Utöver dessa finns ett kontaktnät upparbetet med ca. 50 energirelaterade företag. Styrgruppen leder projektet och Jobba i Västerås fungerar som projektorganisation för ECC.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (22) 1. ECC beviljas kronor per verksamhetsår med start ECC årligen återraporterar arbetet och dess effekter. 3. Utvecklingen av ECC sker i nära dialog och med koppling till Expectrum. 15. Dnr: 2015/396-KS Bildande av koncernbolag, finansiering och likviditet 1. Informationen avseende koncernens finansierings och likviditetsbehov godkänns. 2. De tillfälligt utökade kreditramarna för Västerås Flygplats AB och Västerås marknad & näringsliv AB godkänns tills dess att alternativen för finansiering har utretts. Finansiering Den framtida finansieringen inom koncernen kommer att ske genom koncernbidrag och utdelning. Se exempel i bilaga 1. OBS! Notera att beloppen endast är fiktiva i exemplet. För att finansiera dotterbolag med underskott så kommer detta ske med koncernbidrag från Västerås Stadshus AB. Finansiering under året Koncernbidrag är transaktioner som sker i samband med bokslut vid årets slut och kan ej ges löpande under året. Detta innebär att finansieringen under året måste ske på annat sätt. Nedan redovisas kortfattat två alternativa lösningar. Stadsledningskontoret återkommer efter ytterligare utredning med förslag till vilket av alternativen som bör väljas. Alternativ 1 Kredit och kapitaltäckningsgaranti Detta alternativ innebär att bolagen som genererar underskott erhåller en kapitaltäckningsgaranti från moderbolaget och en utökad kreditram från Västerås stad. Efter årets slut, när alla koncernbidrag och utdelningar har genomförts, så kan dessa bolag återställa det egna kapitalet samt likviditeten. Detta innebär att processen startar om likt ovan för att sedan regleras året därefter. För de bolag som ackumulerar underskott under året och behöver löpande finansiering så skall Västerås Stadshus AB teckna en kapitaltäckningsgaranti för dessa bolag, enligt beskrivningen ovan. En kapitaltäckningsgaranti kan vara utformad på olika sätt exempelvis i tid och med belopp. Den kapitaltäckningsgaranti som Västerås Stadshus AB

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (22) skall teckna är en garanti att tillse att aktiekapitalet alltid är intakt och garantin beslutas år för år. Alternativ 2 Nyemission Alternativ 2 innebär att underskottsbolagen tillförs likvida medel och eget kapital genom en nyemission. Denna åtgärd innebär att bolagen har ett eget kapital som klarar årets underskott samt det likviditetsbehov som uppstår på grund av underskottet. Det innebär att vid årets slut så har en stor del av det egna kapitalet förbrukats, men inte bolagens aktiekapital samt att likviditeten är stort sett slut. När bolagen erhåller koncernbidrag så återställs det egna kapitalet samt likviditeten och verksamheten kan drivas ytterligare ett år. Likviditetsplanering Ovan beskrivs hantering av finansiering avseende bolagens soliditet. Utöver soliditetsplaneringen så måste även en likviditetsplanering finnas. Denna likviditetsplanering avser inte behovet av likviditet för investeringar, utan för de verksamheter som går med underskott och har ett negativt kassaflöde. Likviditetsbehov i koncernen skall såsom tidigare hanteras via Västerås stads koncernkonto. Kreditram beslutas av stadens finansfunktion. Åtgärder under första kvartalet 2016 Utifrån den förändrade finansieringsmodellen med anledning av koncernbildningen så behöver en likviditetsplan tas fram för koncernen. Med anledning av de olika alternativa finansieringslösningarna som beskrivits ovan, så finns ingen preliminär likviditetsplan för Nedan redovisas likviditetsbehoven första kvartalet Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) Moderbolagets likviditetsbehov under 2016 är till stor del beroende på hur länge som flygplatsverksamheten kommer att bedrivas i bolaget. Bolagets kreditram är idag 23 mkr och vid årsskiftet har bolaget ca 9 mkr kvar att nyttja. Bedömningen är att bolagets behov för flygplatsverksamheten t o m mars är ca 15 mkr. För moderbolagets egen verksamhet under 2016 så förväntas likviditetsbehovet vara marginellt och kan rymmas inom en kredit om 1 mkr. Förslag är att tillfälligt höja kreditramen med 9 mkr, till 32 mkr för Västerås Flygplats AB. Västerås marknad & näringsliv AB Verksamhetens likviditetsbehov under perioden jan mars 2016 är ca 7,5 mkr. Förslaget är en tillfällig höjning av kreditramen med 8,5 mkr till 10 mkr. Förslag på åtgärder Västerås Flygplats AB, moderbolaget, utfärdar en kapitaltäckningsgaranti för Västerås marknad & näringsliv AB och även en för Nya Västerås Flygplats AB, så snart det bildats, samt att Västerås stad utökar tillfälligt kreditramarna enligt nedan:

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (22) Västerås marknad & näringsliv AB, ny kreditram Västerås Flygplats AB, ny kreditram 10 mkr 32 mkr 16. Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen godkänns. Handlingar som inkommit till kommunstyrelsen under perioden som gått sedan föregående kommunstyrelsesammanträde redovisas. Postlista och handlingar enligt utsänd förteckning skickas runt för påseende vid sammanträdet. Postlistor vecka för vecka finns att läsa på under fliken Kommun och Politik, Press och informationsmaterial. Scrolla ner på sidan så finns postlistan där. 17. Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen godkänns. Delegeringsbeslut registrerade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas. 18. Dnr: 2015/396-KS Beslut - Bildande av koncernbolag, steg 2 1. Förslaget om att genomföra en kvittningsemission, i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), avseende den lånerevers som upprättades i samband med förvärvet av aktierna i Västerås stads helägda bolag om kr godkänns. Emissionen avser nya aktier och skall genomföras till en kurs om kr per aktie d v s kr samt en överkurs om kr. 2. Förslaget om att bilda ett nytt bolag för flygplatsverksamheten, Nya Västerås Flygplats AB, med ett aktiekapital om kr godkänns. 3. Att godkänna förslaget på bolagsordning och ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB samt att utse Lena Söderberg, Kristina Grönvalls Bengtsson, James Harrison, Lennart Sturesson, Håkan Wahlström som ordinarie styrelseledamöter och Roger Eklund, Agata Kosik, Örjan Rosell,

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (22) Mikael Stenås, Lars Wretljung som suppleanter samt Ulf Nygren och Börje Hultin som ordinarie lekmannarevisorer för Nya Västerås Flygplats AB. 4. Att godkänna förslaget om att genomföra en verksamhetsöverlåtelse avseende flygplatsverksamheten från Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) till Nya Västerås Flygplats AB samt att ge ägardirektiv till styrelserna i Västerås Flygplats AB och Nya Västerås Flygplats AB att genomföra verksamhetsöverlåtelsen. 5. Att utse Anders Teljebäck, Amanda Agestav, Elisabeth Unell, Carin Lidman, Staffan Jansson, Ann-Loise Molin Östling, Magnus Edström, Lars Kallsäby, Anna Hård af Segerstad, Rodrigo Romo, Jesper Brandberg, Ann-Christine from Utterstedt, Vasiliki Tsouplaki som ordinarie styrelseledamöter och Jazmin Pettersson, Mikael Lindh, Solveig Nilsson, Mikael Sandberg, Anna Thunell, Vicki Skure Eriksson, Eric Söderberg, Staffan Anger, Caroline Högström, Marcus Jacobson, Jenny Boström, Patric Sjölund, Anna Maria Romlid (V) som suppleanter samt Ulf Höglund och Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisorer för Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), efter det att verksamhetsöverlåtelsen har genomförts. 6. Thomas Energård utses som ordinarie ägarombud samt Maria von Knorring som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) samt i Nya Västerås Flygplats AB. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om eventuella icke principiella justeringar som kan krävas för att genomföra koncernbildningen. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder m.m. som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan. Stadsledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett frågan om att bilda ett moderbolag och därmed en äkta koncern för Västerås stads bolag. Utredningen har pågått under med stöd från PwC. Västerås stads bolag har givits tillfälle att lämna yttranden i ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 1. Förslaget om att genomföra en kvittningsemission, i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), avseende den lånerevers som upprättades i samband med förvärvet av aktierna i Västerås stads helägda

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (22) bolag om kr godkänns. Emissionen avser nya aktier och skall genomföras till en kurs om kr per aktie d v s kr samt en överkurs om kr. 2. Förslaget om att bilda ett nytt bolag för flygplatsverksamheten, Nya Västerås Flygplats AB, med ett aktiekapital om kr godkänns. 3. Att godkänna förslaget på bolagsordning och ägardirektiv för Nya Västerås Flygplats AB samt att utse Lena Söderberg, Kristina Grönvalls Bengtsson, James Harrison, Lennart Sturesson, Håkan Wahlström som ordinarie styrelseledamöter och Roger Eklund, Agata Kosik, Örjan Rosell, Mikael Stenås, Lars Wretljung som suppleanter samt Ulf Nygren och Börje Hultin som ordinarie lekmannarevisorer för Nya Västerås Flygplats AB. 4. Att godkänna förslaget om att genomföra en verksamhetsöverlåtelse avseende flygplatsverksamheten från Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) till Nya Västerås Flygplats AB samt att ge ägardirektiv till styrelserna i Västerås Flygplats AB och Nya Västerås Flygplats AB att genomföra verksamhetsöverlåtelsen. 5. Att utse Anders Teljebäck, Amanda Agestav, Elisabeth Unell, Carin Lidman, Staffan Jansson, Ann-Loise Molin Östling, Magnus Edström, Lars Kallsäby, Anna Hård af Segerstad, Rodrigo Romo, Jesper Brandberg, Ann-Christine from Utterstedt, Vasiliki Tsouplaki som ordinarie styrelseledamöter och Jazmin Pettersson, Mikael Lindh, Solveig Nilsson, Mikael Sandberg, Anna Thunell, Vicki Skure Eriksson, Eric Söderberg, Staffan Anger, Caroline Högström, Marcus Jacobson, Jenny Boström, Patric Sjölund, Anna Maria Romlid (V) som suppleanter samt Ulf Höglund och Elisabeth Löf som ordinarie lekmannarevisorer för Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB), efter det att verksamhetsöverlåtelsen har genomförts. 6. Thomas Energård utses som ordinarie ägarombud samt Maria von Knorring som ersättande ägarombud inför nödvändiga bolagsstämmor i Västerås Flygplats AB (blivande Västerås Stadshus AB) samt i Nya Västerås Flygplats AB. 7. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om eventuella icke principiella justeringar som kan krävas för att genomföra koncernbildningen. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder m.m. som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (22) 19. Information - Planeringsinriktning 20. Information - Mälarprojektet 21. Beslut - Förvärv av aktierna i Björnklockan AB 1. Bostad Mimers förvärv av aktierna i Björnklockan AB org nr från Galjaden AB, org nr , för 48,9 mnkr godkänns. Bostads AB Mimer och Mälarenergi AB har utarbetat ett förslag till gemensam lösning för bolagens behov av nya kontorslokaler. Bostad AB Mimer har behov att hitta nya lokaler för sitt huvudkontor och samtidigt kunna samlokalisera med lokalerna för kundcenter och områdeskontor. Nuvarande lokallösning för kundcenter har arbetsmiljöbrister. Det finns också behov att ersätta huvudkontorets lokaler som kommer att omvandlas till bostäder i samband med utvecklingsprojektet kring Klippan och Bryggargårdens parkeringar. Bostad AB Mimer har tidigare planerat att förhyra nya lokaler i Klöverns kommande nyproduktion vid centralstationen. Utifrån Mimers önskemål att forma lokalerna utifrån ett aktivitetsorienterat arbetssätt, har Mimer valt att leta andra alternativ. Bolaget har då tagit fram ett förslag tillsammans med Mälarenergi AB att skapa en gemensam lokallösning i fastigheten på Björnövägen 6. Detta innebär att Mimer förvärvar fastigheten och att Mälarenergi hyr lokaler av Bostad AB Mimer. Mälarenergi AB hyr för närvarande Mälarhuset på Sjöhagsvägen 3. Hyresavtalet löper till mars Under 2016 måste Mälarenergi Elnät flytta från sina lokaler på Norra Seglargatan på grund av bygget av Block 7. Mälarenergi har med anledning av detta undersökt olika alternativ för att lösa behovet av kontorslokaler. Ett av alternativen har varit att Klövern bygger ut Mälarhuset med 3259 kvm. Det andra alternativet som nu föreslås, är att Mälarenergi tecknar hyresavtal med Mimer och flyttar all personal som inte är anläggningsberoende till Björnövägen 6.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (22) 1. Bostad Mimers förvärv av aktierna i Björnklockan AB org nr från Galjaden AB, org nr , för 48,9 mnkr godkänns. 22. Dnr: 2015/959-KS Beslut - Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Mimer 1. Förslag till bolagsordning för Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Mimer, Org. nr godkänns. Stadsledningskontoret har gjort en översyn av nu gällande bolagsordningar. Ändringarna föranleds i första hand av att ändringar i kommunallagen som bland annat innebär att ändamålet för bolagets verksamhet måste tydliggöras. Målet har också varit att göra bolagsordningarna enhetliga. Strukturen följer i huvudsak förslag till bolagsordning som framtagits av SKL. Det finns en tydlig fördel att följa SKL:s struktur eftersom SKL tillhandahåller kommentarer till de förslag till skrivningar som SKL presenterar. Översynen har genomförts i samspel med bolagen och beträffande delägda bolag har samråd ägt rum med övriga delägare. För Geddeholm AB gäller att Västerås kommun måste begära tillstånd av regeringen till att göra ändringar i bolagsordningen. Förslag till ny bolagsordning för Geddeholm kommer därför att beslutas av kommunfullmäktige i ett senare skede. Bolagsordningen för Västerås Flygplats AB beslutas i ärendet om koncernbildning som behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid samma tillfälle som detta ärende. Bolagsordningen för Västerås Marknads och Näringslivsaktiebolag (tidigare EVAB), är redan beslutad av kommunfullmäktige i samband med att beslut rörande översynen av näringslivsverksamheten beslutades. Bolagsordningarna för Fibra AB och SamKom AB, inom Mälarenergikoncernen, har nyligen godkänts av kommunfullmäktige i samband med att Strängnäs kommun i början av året tillkom som ny delägare av Fibra AB. 1. Förslag till bolagsordning för Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Mimer, Org. nr godkänns.

18 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 18 (22) 23. Dnr: 2015/957-KS Beslut - Bolagsordning för Mälarenergi Försäljning AB 1. Förslag till bolagsordning för Mälarenergi Försäljning Aktiebolag, organisationsnummer godkänns. I samband med komunfullmäktiges beslut om bolagsordningar för Mälarenergi AB med dotterbolag i ärende 2015/957-KS-001, återremitterades bolagsordningen för Mälarenergi Försäljning Aktiebolag på grund av att osäkerhet förelåg avseende texten i ägardirektivet, 4. Översyn och ändring av texten i 4 har genomförts i samverkan med bolaget. I övrigt är texten oförändrad. 1. Förslag till bolagsordning för Mälarenergi Försäljning Aktiebolag, organisationsnummer godkänns. 24. Dnr: 2015/1284-KS Beslut - Översyn av bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarhamnar 1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarhamnar Aktiebolag godkänns. 2. Till röstombud, att företräda stadens aktier vid bolagsstämma med Mälarhamnar Aktiebolag, utses Thomas Energård med Maria von Knorring som ersättare. 3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Västerås stads bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värde grunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolags specifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft.

19 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 19 (22) Komunfullmäktige utfärdar bolagsspecifika ägardirektiv som gäller tills vidare. När förutsättningarna för bolagets verksamhet märkbart förändras ska de bolagsspecifika ägardirektiven ses över. Den översyn som nu skett är föranledd av ny mandatperiod. Mälarhamnar Aktiebolag är ett delägt bolag som ägs av Västerås stad 55 % och Köpings kommun 45 %. Översynen av ägar direktiven har skett i samverkan med styrelsen för Mälarhamnar Aktiebolag och Köpings kommun. 1. Förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarhamnar Aktiebolag godkänns. 2. Till röstombud, att företräda stadens aktier vid bolagsstämma med Mälarhamnar Aktiebolag, utses Thomas Energård med Maria von Knorring som ersättare. 3. Röstombudet instrueras att rösta i enlighet med p. 1 ovan. 4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 25. Dnr: 2014/928-KS Beslut - Förslag till förändring av Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda samt uppdrag att genomföra en översyn av ersättningsreglerna för förtroendevalda i Västerås stad 1. Beskrivna förslag om förändringar i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda antas. Kommunstyrelsen för egen del: 2. Stadsledningskontoret uppdras att genomföra en översyn av bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda. Förändring i 10 Årsavoden Med anledning av arbetsbördan som följer av jour och arbetsutskott föreslås årsarvodet till IFN:s vice ordförande ändas från 12 % till 15 %. Förändringen i 10 föreslås gälla fr. o m januari Förändring i 10 årsarvoden till Västerås stads revisorer Ersättningsnivån för revisorerna har tidigare varit 3 % av ett årsarvode. En

20 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 20 (22) felskrivning i ersättningsbestämmelserna från våren 2014 resulterade i en ersättningsnivå på 2 %. Då årsarvodet för Västerås stads revisorer tidigare uppgått till 3 % föreslås därför den nivån fortsatt gälla. Förändringen i 10 föreslås gälla med retroaktiv verkan fr. o m 1 januari Förändring i 12 arvoden vid studiebesök i verksamhet Följande ändring föreslås med anledning av godkänt nämndinitiativ från Folkpartiet med dnr 2015/589-KS-043: Ersättning utgår för högst två heldagsbesök eller fyra halvdagsbesök per år oavsett om studiebesöket är planerat av nämnden/styrelsen eller av den enskilde förtroendevalde. Nuvarande regler ersätter endast besök i verksamhet som är planerade av nämnd/styrelse. Förändringen i 12 föreslås gälla med retroaktiv verkan fr. o m 1 januari Översyn och förslag till reviderade bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda Med anledning av att bestämmelserna om ersättning till Västerås stads förtroendevalda är i behov av en omfattande översyn ger kommunstyrelsen stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra en översyn Målsättningen är att ett utkast till reviderade ersättningsregler finns framtagna hösten 2016 för att sedan kunna beslutas om i god tid före valupptakten inför valet Beskrivna förslag om förändringar i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda antas. Kommunstyrelsen för egen del: 2. Stadsledningskontoret uppdras att genomföra en översyn av bestämmelser om ersättning till Västerås stads förtroendevalda. 26. Dnr: 2015/1062-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2015 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

21 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 21 (22) (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 30 september 2015 har behandlats i nämnden för funktionshindrade. 1. Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2015 godkänns. 27. Dnr: 2015/1063-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 30 september Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2015 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 30 september 2015 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, individ- och familjenämnden, samt äldrenämnden. 1. Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2015 godkänns. 28. Stadsdirektören informerar

22 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 22 (22) 29. Kommande ärenden till kommunstyrelsen

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (26) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 30 september 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 mars 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje

Diarienr 2015/145-KS. nternati. Bolagspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01. program. policy. handlingsplan. riktlinje Diarienr 2015/145-KS nternati Bolagspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-01 program policy handlingsplan riktlinje Bolagspolicy BOLAGSPOLICY... 1 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. SYFTET MED

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 21 mars 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-20 Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2015-10-20 kl. 13:00-15:15 108-123 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Peter Friberg (M) Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Josette Rask (C) Ingvar Johansson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

00' 1""0"""'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016

00' 10'''''''' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) 181 Dnr 543/14. Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 00' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 32(32) _. KOMMUNSTRVRaSENS AU 181 Dnr 543/14 Övrigt - Ägardirektiv för 2015-2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 62 Ks 92 Au 101 KS/2014 0465 Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 264 Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS 2014-382 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1215 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14

PROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdag 2015-12-14 PROTOKOLL 1 (5) Tid och plats Kl 14.00 14.05 Omfattning 11 16 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Yvonne Persson (S) Per

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB

Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Utlåtande 2007: RI+III (Dnr 023-3997/2007) Kapital- och ägarstruktur i koncernen Stockholm Vatten AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Under förutsättning av Huddinges kommuns

Läs mer

Bolagsordning för Besök Linde AB

Bolagsordning för Besök Linde AB Bolagsordning för Besök Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunledningsstaben Dokumentet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1

Bolagspolicy. Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag. Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Bolagspolicy Ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2016, 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Ägarroll 6 2.1 Kommunfullmäktige... 6 2.2 Kommunstyrelsen... 6 3

Läs mer

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28

Göteborg & Co Kommunintressent A B Org nr 556427-8751 Styrelsen 2015-04-28 Utfärdat 2015-04-21 Handläggare Camilla Nyman Förslag till beslut att fullfölja tidigare tecknad avsiktsförklaring med övriga delägare i Göteborg & Co Träffpunkt AB genom att förvära näringslivets aktier

Läs mer

Lysekils Stadshus Årsrapport 2013 Dnr: LKS 2014-162-042

Lysekils Stadshus Årsrapport 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 1/6 Datum: 2014-03-21 Förvaltning: Kommunstyrelsen Handläggare: Lena Fischer Telefon: 0523-613 119 E-post: lena.fischer@lysekil.se Lysekils Stadshus Årsrapport 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Styrelsens arbete

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG

BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG BOLAGSPOLICY FÖR REGION SKÅNES HEL- OCH DELÄGDA AKTIEBOLAG 1 Syfte och bakgrund Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet inkluderande sådan verksamhet som bedrivs

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Serendipity Ixora AB 556863-3977 ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer

Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Bilaga 1 1/3 Ledningsstaben Per Genblad 2016-03-17 Dnr: RS 2016-249 Regionfullmäktiges riktlinjer för styrning av regionägda bolag, stiftelser och andra associationer Inledning Kommunallagen Kommunallagen

Läs mer

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag

Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Revisionsrapport Uppföljning - Ägarstyrning av kommunens företag Nyköpings kommun Februari 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågan...3

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB

AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Utlåtande 2012:70 RI+V (Dnr 023-344/2012) AB Svenska Bostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Hagsätra till Ikano Bostad i Hagsätra AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-04-09 24 (40) 56 LYSEKILS STADSHUS ÅRSRAPPORT 2013 Dnr: LKS 2014-162-042 Årsrapport 2013 för Lysekils Stadshus har upprättats. Finansieringsfrågor

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1

Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 Ägardirektiv för Sundbybergs stadshus AB och dess dotterbolag 1 1 Antagen på kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2011, 270 och fastställt på bolagsstämman den 25 november 2011. 1 Ägardirektiv

Läs mer

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-28 LS 1411-1289 Landstingsstyrelsen Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.15 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Rolf Svensson (C), tjg ers för Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003)

Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Utlåtande 2003:58 RIII (Dnr 302-859/2003) Köp av mark för bostadsbebyggelse inom del av Sjövik 5 samt upplåtelse av marken med tomträtt till AB Familjebostäder Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden

Läs mer

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134

Kommunledningsförvaltningens förslag. Telefon : vxl Fax: Bankgiro: 104-2134 EDA KOMMUN Datum Arende 2009-06-08 l)nr. Kom mun ledningsförvaltningen Kommunstyrelsen Jan-Olof Seveborg, 0571-28105 Andrad bolagsordning och ägardirektiv för Eda Bostads AB Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-01-07 KS-2013/1623.109 1 (6) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ) Aktieägarna i Feelgood Svenska Aktiebolag (publ), org nr 556511-2058 kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016, kl. 13.00 på Garnisonen

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 19 januari 2016 Sid Justering... 3 1 Information om projektet förebyggande föräldrastöd i Sundsvalls

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.00-14.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande Kenneth Dahlström

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB

Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Ägardirektiv för Trelleborgs Hamn AB Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trelleborgs Hamn AB som ägs av Trelleborgs kommun. Ägardirektiven ska vara föremål för översyn en gång per mandatperiod.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011)

Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) Utlåtande 2011: RI (Dnr 300-1744/2011) AB Svenska Bostäders förvärv och överlåtelser av bostadsfastigheter i Hammarby Sjöstad, Kärrtorp och Bredäng Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 17 oktober

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare

Per Nordenstam, kommundirektör Tommie Eriksson, vice kommundirektör Mikael Forssander, sekreterare 1(7) Plats och tid Norrtälje sportcentrum, klockan 16.30-16.47 ande Ledamöter Ulrika Falk (S), ordförande Olle Jansson (S) Hanna Stymne Bratt (S) Alexander Srndovic (S), 189 Margareta Lundgren (S) Berit

Läs mer

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314)

Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) 1 (7) KOMMUNFULLMÄKTIGE Handläggare Josefin Johansson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-25 Dnr 13-0351 Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (556712-5314) Ägardirektiv för Bollnäs Energi AB (nedan kallat bolaget)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo Silver Aktiebolag (publ.) kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 mars 2014 kl. 10.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Arbete och välfärdsförvaltningen, Östra Kaserngatan mötesrum 5:5. Kl. 13:30-16:10 ande Radovan Javurek (FP) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carin Lidman Sammanträdesdatum 19 februari 2015 Plats och tid A391, kl 09:00 cirka 11:45 Förmöten Majoriteten i D 240 klockan 08:00 Oppositionen

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35. Sekreterare: Ordförande: Justerare: Thomas Falk ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17 1 (17) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2015-09-24 Kl. 17.30 18.35 Lokal: Brastads Folkets hus Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga närvarande: Leif Schöndell, kommunchef

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100

Ägardirektiv 2015-2018. Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 Dnr KS/2015:240-003 2015-05-26 1/7 Ägardirektiv 2015-2018 Strängnäs Fastighets AB Organisationsnummer 556665-3100 För den verksamhet som bedrivs i Strängnäs Fastighets AB, i det fortsatta kallad SFAB,

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-09-27 1(15) FÖREDRAGNINGSLISTA den 27 september 2010 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Informationer

Läs mer

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069

Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater AB samt Skånes Dansteater AB till Region Skåne m.m. STK-2015-1069 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-10-23 Vår referens Louise Lagerlund Stadsjurist louise.lagerlund@malmo.se Tjänsteskrivelse Fråga om överlåtelse av aktier i Malmö Opera och Musikteater

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL) Kallelse till årsstämma 2010-03-31 ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL) Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr 556652-6835 ( Bolaget ), kallas till årsstämma i Bolagets lokaler, Haraldsgatan

Läs mer

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, onsdagen den 11 maj 2016, klockan 17.30, i Bolagets lokaler, Söder Mälarstrand 65, Stockholm. Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 21 maj 2015, kl 13.30. Sekreterare Paragrafer 76-88. Margaretha Gadde-Jennische Karl-Arne Larsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande, 76-77, 79-88 Karl-Arne Larsson (C) Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 15.50 ande Elizabeth Salomonsson (S), ordf Roger Eklund (S) Lena Vilhelmsson (S) Börje Eriksson (S) Inger Lindström (S) Carl-Inge Westberg

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 november 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen

Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser i 3 kap. 17 och 6 kap. kommunallagen KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 14 (31) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 17 december 2012 9 Paragraf Diarienummer KS-2012/1145.112 Frågor rörande kommunens bolag med anledning av ändrade bestämmelser

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(23)

Sammanträdesprotokoll 1(23) Sammanträdesprotokoll 1(23) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 19:30 ande Gunnar Tiger (S) ordförande Annika Hedberg Roth (S) Åke Andersson (V) Nancy Ibarra (V), tjg ersättare Torsten Jansson (S),

Läs mer

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2

Uppvidinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Socialnämnden. Socialkontoret, Lenhavda. Se närvarolista på sida 2. Se närvarolista på sida 2 1 (23) Socialnämnden Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lenhavda Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Justeringens

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till årsstämma i Nordic Mines AB (publ) Årsstämman i Nordic Mines AB (publ), org. nr: 556679-1215, ( Bolaget ) kommer att hållas onsdagen den 23 maj 2012 kl. 15.00 på Restaurang Flustret, Svandammen

Läs mer

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Kentima Holding AB (publ), 556590-2151, den 12 november 2015, kl. 15.30 på Staffanstorps gästgivaregård, Stationsvägen 2, i Staffanstorp 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD)

Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Utlåtande 2016:25 RI (Dnr 106-867/2015) Ingå vänortsavtal med städer i Rumänien Motion (2015:28) av Erik Slottner och Sofia Modigh (båda KD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bolagsordning för AB PiteEnergi

Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning för AB PiteEnergi Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för AB PiteEnergi Bolagsordning 2015-02-16, 24 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 19 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-25 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB Landstingshuset i Stockholm AB 1 (2) Org.nr 55^477-937^ Verkställande Direktören SKRIVELSE 2015-05-13 LISAB 2015-0018 Styrelsen Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2016-04-21 4/2016 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 21 april 2016 Sid nr 40 Sammanträdets öppnande och justering... 2 41 Godkännande av dagordning... 2 42 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171

Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Ägardirektiv för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:171 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Östra Kommunhuset 13:30-16.00 ande Radovan Javurek (L) Ewa Jakobsen (M) Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy Nilsson (S) Ann-Charlotte Lindner (L) Qalinle Dayib

Läs mer