Det behövs människor för ekonomistyrning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det behövs människor för ekonomistyrning"

Transkript

1 Det behövs människor för ekonomistyrning 8. Organisation, ledelse og kommunikation Av Karin Holmblad Brunsson *) Knappast någon som studerar företagsekonomi undgår ämnet ekonomistyrning. Men vad är det studenterna får lära sig? Handlar ekonomistyrning om hur företag och andra organisationer faktiskt fungerar eller om hur de bör fungera eller om någonting annat? I den här artikeln beskriver jag hur ekonomistyrare utgår från att procedurer ska skapa ordning och göra organisationer framgångsrika. De som vill utveckla ekonomistyrningen och även de som kritiserar den utgår från samma föreställningar. Ekonomistyrare har skapat en fiktion som innebär att de bortser från viktiga betingelser för chefers arbete. De beskriver ekonomistyrning som någonting mekaniskt, som inte har med människor att göra över huvud taget. Studenterna har rätt till mera inträngande redogörelser för vad ekonomistyrning betyder. A. Ekonomistyrning består av procedurer Studenter som läser kurser i ekonomistyrning får lära sig många nya begrepp. I den förmodligen mest omfångsrika svenska läroboken i ekonomistyrning Den nya ekonomistyrningen (Ax, Johannson, Kullvén 2001) går författarna igenom olika kostnadsbegrepp, kalkylbegrepp, budgetbegrepp och redovisningsbegrepp. De beskriver hur begreppen kan kombineras och sammanfattas i nya begrepp och hur dessa begrepp i sin tur kan eller i vissa fall inte kan användas. En lärobok speciellt inriktad på kalkylering och investeringsbedömningar; Kalkyler som beslutsunderlag (Andersson 1983/1997, senaste utgåva 2001) innehåller definitioner av mer än tjugo kostnadsbegrepp. Studenterna får lära sig namnen på en rad olika kalkylmodeller, där dessa kostnadsbegrepp passar mer eller mindre väl. *) Karin Holmblad Brunsson är ekonomie doktor och verksam i företaget Allmänna Ord i Sverige.Vissa argument i den här artikeln återfinns i boken Ekonomistyrning om mått, makt och människor (Holmblad Brunsson 2005). Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

2 Begrepp och procedurer En motsvarande lärobok om budgetering i svenska verkstadsföretag; Budget (Greve 1996) inleds också med en genomgång av kostnadsbegrepp. Författaren definierar budgetbegrepp och klargör vilka syften och användningsområden olika slags budgetar har. Genom dessa och liknade läroböcker får studenterna lära sig hur begrepp ska användas när organisationer planerar, redovisar och följer upp. Författarna beskriver ekonomistyrning genom att ange regler som ska tillämpas i en bestämd ordning. Ekonomistyrning blir i hög grad en fråga om procedurer. Det kan vara procedurer som förväntas återkomma regelbundet eller aktualiseras i bestämda situationer. Ekonomistyrningsövningarna är tekniska i bemärkelsen att de ofta innehåller siffror. Studenterna utsätts för räkneövningar, där det påfallande ofta finns rätta svar. Att så är fallet förklaras av att ekonomistyrning bygger på bestämda föreställningar, som innebär väsentliga förenklingar. Dessa föreställningar redovisas dock knapphändigt, om över huvud taget, i läroböckerna i ekonomistyrning. 1. Henri Fayol går igen Författarna till läroböcker i ekonomistyrning (som jag fortsättningsvis kallar ekonomistyrarna) utgår från föreställningar som de kanske uppfattar som så självklara att de inte särskilt behöver påpekas. En viktig sådan föreställning är föreställningen att organisationer är så lika att de har användning för samma slags begrepp och procedurer. Alla organisationer förutsätts ha mål för sin verksamhet. I syfte att nå dessa mål ska de planera, redovisa och följa upp. De antas behöva särskilda procedurer för att planera sina inköp, sin produktion och sina investeringar i ekonomiska termer. De ska redovisa enligt bestämda regler och förutsätts ha användning för uppgifter om hur det har gått. Det handlar om ekonomiska uppgifter (styra med ekonomi), men uppgifter som redovisas i andra termer betraktas som värdefulla komplement till dessa uppgifter. En annan viktig föreställning är att beslut är den centrala aktiviteten i organisationer. De som ska fatta beslut förutsätts helt naturligt fatta kloka beslut. Det betraktas som klokt att inför ett beslut skaffa sig så mycket information som möjligt; först då har beslutsfattare möjlighet att välja det alternativ som ser ut att bli mest fördelaktigt. Ekonomistyrningsprocedurerna ska garantera att beslutsfattare förses med ett ordentligt beslutsunderlag. 364 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

3 Därmed dyker en tredje föreställning upp: den att det är organisationens bästa som ska tillgodoses. Det spelar ingen roll om denna organisation i mångas ögon ägnar sig åt rent fördärvlig verksamhet (som att producera cigaretter eller bilar). Organisationens framgång är avgörande för om ekonomistyrningen betraktas som lyckad eller inte. Framgång definieras i ekonomiska termer. Företag betraktas som framgångsrika om de går med vinst; andra slags organisationer om de når sina mål utan att göra av med för mycket pengar. Både när det gäller företag och andra slags organisationer handlar ekonomistyrning även om att styra mot ekonomi. Outtalade föreställningar Förutom organisationsperspektivet finns ett underförstått ovanifrånperspektiv. Ekonomistyrning är inte till för vem som helst, utan för beslutsfattare. Dessa kan visserligen befinna sig på olika hierarkiska nivåer i sina organisationer, men de är knappast på organisationens botten. Beslutsfattarna befinner sig en bit upp i organisationshierarkin. Det finns något eller kanske några som ska styras. Slutligen finns föreställningen att beslutsfattares beslut har betydelse. Det finns verkligen ett samband mellan det beslutsunderlag som genereras via de olika procedurerna, de beslut som fattas och hur väl en organisation lyckas i sina förehavanden. Ekonomistyrningsprocedurer ska således bidra till att skapa ordning i organisationer. Det ska vara en påtaglig ordning, som syns; den ska kunna visas upp, diskuteras, utvärderas och ändras. Sådan ordning skapar stabilitet och förutsägbarhet. Den ska bidra till kloka beslut, vilket i sin tur gör organisationerna både produktiva och effektiva. Effektiva organisationer antas var lönsamma eller framgångsrika på annat sätt (se bild 1). Ekonomistyrningsprocedurer ordning kloka beslut produktivitet (»att göra saker rätt«) och effektivitet (»att göra rätt saker«) framgång Bild 1. Föreställningar om samband mellan ekonomistyrning och framgång. Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

4 Dessa utgångspunkter att alla organisationer behöver samma slags styrning att beslut är avgörande aktiviteter i organisationer att det är organisationens bästa som gäller att det handlar om beslutsfattare med ett ovanifrånperspektiv att det finns samband mellan ekonomistyrning och framgång liknar den franske industriledaren och författaren Henri Fayols rekommendationer för management (på franska administration) från början av förra seklet. De fem huvuduppgifter chefer har enligt Fayol (1916/1965, 1916/1984) att planera, organisera, ge direktiv, samordna och kontrollera återfinns, om än i modifierad form, fortfarande i läroböckerna i ekonomistyrning. Det råder knappast någon tvekan om att dessa rekommendationer har haft och fortfarande har stort inflytande världen över. 2. Många ägnar sig åt ekonomistyrning Ekonomistyrare framstår som en framgångsrik yrkeskår med en stor marknad att tillgodose. Managementutbildningen är omfattande och världsomspännande. I början av 2000-talet utexaminerades årligen mer än MBA-studenter (Master of Business Administration). Antalet managementstudenter var mer än tre gånger så stort som antalet juridikstuderande och mer än sju gånger så stort som antalet medicinstuderande (Navarro 2005). I Sverige är mer än 10 procent av dem som tar akademisk examen ekonomer. Antalet utbildade ekonomer har närapå femdubblats på 25 år (Alvesson 2006). Global verksamhet Vad ekonomistudenter får lära sig beror delvis på var de studerar, men läroplanerna visar en tendens att bli alltmera lika (Engwall och Zamagni 1998). Det är fråga om verklig globalisering: samma slags kunskaper anses relevanta inte bara för alla slags organisationer, utan också oberoende av var i världen man befinner sig (Kotter 1988). De som rekommenderar utbildning i management hänvisar just till utbildningens allmänna karaktär: [utbildningen] förser linjechefer i alla situationer och på alla nivåer med en arsenal analytiska och synnerligen effektiva vapen. Inte någon gång tidigare har de haft så goda förutsättningar att ge sig in i stenhård konkurrens. [an MBA-education] provide(s) business executives from all walks of life and in every layer of management with the most powerful arsenal of analytical weapons ever assembled to fight the corporate wars. (Navarro 2005, s. 3) 366 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

5 Organisationer av skilda slag planerar, redovisar och följer upp, kanske mer än någonsin tidigare (Carson m.fl. 2000; Jackson 2001). De kompletterar sina planeringsprocedurer med nya procedurer för att mäta och redovisa sina anställda, kvaliteten i sin verksamhet, sin miljöpåverkan, sitt etiska perspektiv och en rad andra förhållanden. Många organisationer anammar med entusiasm vad forskare senare betecknar som moderna managementmetoder, rena moden (t.ex. Abrahamson 1996; Kieser 1997). Organisationer ägnar också mycket kraft åt att formulera långsiktiga mål, som de kallar visioner; ibland med så övergripande ambitioner att det blir svårt att skilja den ena visionen från den andra (några exempel finns i Holmblad Brunsson 2005). De redovisar flera slags resultat och använder redovisningen för att framställa sig som kloka och ansvarsfulla (Willmott 1996). Samtidigt finns det undersökningar som visar att ekonomistyrning i praktiken knappast har den betydelse läroböcker i ekonomistyrning ger intryck av. 3. Oordning präglar praktiken När nytillträdda chefer tillfrågades om vad de skulle ägna sig åt, svarade de med att sammanfatta texten i en ekonomistyrningsbok: de skulle planera, organisera, samordna, kontrollera och fatta beslut (Mintzberg 1973/1980; Hill 1992). Dessa chefer utgick från att de skulle ägna sig åt management. När de började inse att de i stället hade fått en stor mängd krångliga personalproblem att ta hand om, betraktade de sig inledningsvis som undantag. De utgick från att andra chefer arbetade ordentligt och systematiskt och fattade beslut, så som det står i böckerna (Hill 1992). 8. Organisation, ledelse og kommunikation Både äldre och senare undersökningar visar att chefers arbetssituation är sällsynt splittrad (se t.ex. Carlson 1951/1991, Stewart 1967, Mintzberg 1973/1980, Kotter 1982, Hill 1992, Tengblad 2000). Chefer får sällan vara i fred mer än några minuter i taget. De blir ständigt avbrutna av telefonsamtal, anställda som bara ska»byta ett ord«, möten, luncher, kundbesök, resor, mässor och middagar. Om de fattar beslut, så märks det knappast. Chefer har normalt sett fullt upp med att tillvarata sin egen enhets eller avdelnings intressen. De har små förutsättningar att skaffa sig överblick över hela den organisation där de arbetar (Watson 2001). Ständiga avbrott Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

6 Så här uttryckte sig en redovisningsansvarig i ett stort multinationellt företag när han skulle förklara varför vissa uppgifter i redovisningen inte stämde: Så här blir det, förstår du. I den akademiska världen är allt så enkelt, men verkligheten ser annorlunda ut. Här ute är det en jäkla röra, allt hänger ihop. Det kan verka fullständigt ologiskt, men så här blir det. Well it is, you see, how things evolve. I suppose in the academic world, it s all clear cut; but it isn t really you know. When you come down here, it s all a hell of a big mish-mash, all inter-related influences. It s not clear cut and logical. It looks completely illogical, but that s how it happens. (Scapens, 1994, s. 315) Ekonomistyrares beskrivningar av ordning, stabilitet och förutsägbarhet skiljer sig markant från den oordning (jäkla röra) som visas upp i dessa och andra empiriska studier av chefers vardag. En viktig skillnad mellan de olika beskrivningarna gäller förhållandet till människor. Organisationer innehåller människor. Människor är sällan välordnade. Det gäller särskilt när de placeras intill varandra och förutsätts hålla varandra informerade eller till och med samarbeta. Men det framgår inte särskilt tydligt av läroböckerna i ekonomistyrning. 4. Människor saknas Henri Fayol hävdade att alla som befinner sig i en organisation behöver förstå sig på ekonomistyrning. Denna förutsättning tycks senare ha glömts bort. Ekonomistyrare skriver knappast alls om människorna i organisationer. De använder sig av passivformer, infinitiver och orden ske och inträffa och undviker på så sätt att tala om vem som ska göra någonting (vilket är en förklaring till att deras ovanifrånperspektiv inte blir särskilt tydligt). Chefer omtalas som företagsledningar, snarare än företagsledare, som om det var fråga om elektrisk ström. Organisationer tycks styra sig själva. De illustrationer som är vanligt förekommande i läroböckerna förstärker intrycket av att ekonomistyrning är någonting mekaniskt, där olika substantiv inte människor påverkar varandra eller entydigt följer på varandra (se bilderna 2-6). 368 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

7 Bild 2. En enkel styrmodell (Ljung 1980/1995, s. 6). Bild 3. Tre styrmedel som har nära samband med varandra (Karlsson 1999, s. 8). Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

8 Bild 4. Företagets två planeringssystem (Greve 1996, s. 16). Bild 5. Budget, produktkalkyler och redovisning har starka samband (Andersson 1983/1997, s. 33). 370 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

9 Bild 6. Ett horisontellt perspektiv på ekonomistyrning (Ax, Johansson, Kullvén 2001, s. 76). Dessa och liknande schematiska beskrivningar innebär att ekonomistyrare gör det lätt för sig: i verkligheten är förhållandena förstås väldigt olika i olika organisationer. De som talade om vem som förväntas ha den ena eller andra uppgiften skulle lätt få kritik för att ha missförstått, inte tagit hänsyn till speciella situationer eller för att bortse från att chefer i organisationer är omgivna av andra människor och minst av allt befinner sig i något vakuum. De som bortser från människorna i organisationer undviker framför allt två bekymmer: de slipper ta itu med det besvärliga begreppet makt och de slipper de problem som brukar uppstå när beslut ska genomföras. I Sverige finns en närmast förskräckt inställning till makt. Man kan tala om att andra har makt, men vill inte gärna visa att man har makt själv (Czarniawska-Joerges 1987). Knappast någon vill betrakta sig som maktmänniska. Någon motsvarande aversion mot begreppet styrning finns uppenbarligen inte. Ekonomistyrare framställer styrning som någonting neutralt och ofarligt, som inte behöver några närmare förklaringar. Så saknas det också människor i deras beskrivningar. Makt = otäckt, styrning = ofarligt Men styrning förutsätter att det finns några som styr. Och en förutsättning för att de ska ha möjlighet att styra är att de får makt. Denna makt ska de använda i sina kontakter med andra människor, som har andra uppfattningar och intressen än de själva. Behovet av maktutövning är ett skäl till att organisationer inrättas (Simon 1957/ 1965). Om alla som tillhör en organisation hade samma intressen skulle ingen behöva bestämma över någon annan. Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

10 Frågan om vem som egentligen bestämmer i organisationer kan dock inte självklart besvaras entydigt. Flera numera klassiska författare har beskrivit hur formellt utsedda beslutsfattare långt ifrån alltid har störst inflytande eller den svåraste uppgiften; genomförandet kräver ofta minst lika intrikata ställningstaganden. Vissa beslut kan inte genomföras för att de som ska göra det inte har tid, inte har de kunskaper som krävs, inte har fått tillräcklig information om vad som ska göras, inte hittar de rätta personerna att samarbeta med eller för att det saknas pengar. Andra beslut genomförs inte för att vissa personer bedömer att det strider mot deras intressen, eller för att man inte kommer överens om var i organisationen ansvaret för genomförandet ska placeras (Barnard 1938/1968, Pressman och Wildavsky 1973/1984). Motstånd Det räcker sällan med ett Beslut med stor bokstav; när ett sådant beslut ska genomföras måste många nya beslut fattas. En rad nya beslutsfattare tillkommer, var och en med sina intressen och begränsningar. Många gånger krävs beslut i flera led. Om en beslutsfattares intentioner genomgående följs till 80 procent, räcker det med fyra tillkommande led för att genomförandet ska avvika mer än 50 procent från det ursprungliga beslutet (Pressman och Wildavsky 1973/1984). Om människor tog plats i läroböckerna i ekonomistyrning skulle ämnet bli någonting betydligt mera svårbemästrat än vad illustrationerna i dessa böcker nu antyder. Ekonomistyrare som begränsar sig till att definiera begrepp och beskriva procedurer för att generera ordentligt beslutsunderlag undviker många komplikationer. De motiverar detta förhållningssätt med att deras avsikt inte är att beskriva de faktiska villkoren för chefers arbete. B. Ekonomistyrare beskriver önskvärda tillstånd Ekonomistyrare har två, delvis motstridiga förklaringar till att de inte bryr sig så mycket om hur chefer arbetar i praktiken. Den ena är att de saknar tillräcklig kunskap om förhållandena i praktiken. Med hjälp av sina teoretiska kunskaper kan ekonomistyrare tillhandahålla metoder för ekonomistyrning; däremot vet de för lite för att kunna rekommendera bestämda metoder (Ax, Johansson, Kullvén 2001). 372 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

11 Det andra skälet till att ekonomistyrare inte befattar sig med praktiken är att detta skulle hindra en önskvärd utveckling. Om praktiken låg till grund för de metoder ekonomistyrare presenterar skulle chefer förledas att bete sig som de alltid har gjort, utan att få vetskap om vilka alternativ som finns. Ekonomistyrare skulle riskera att framstå som konservativa (Drury och Dugdale 1992). 8. Organisation, ledelse og kommunikation Ekonomistyrningsprocedurerna metoderna ska alltså utgöra attraktiva alternativ till chefers sätt att arbeta i praktiken. Utan att veta särskilt mycket om praktiken måste ekonomistyrare utgå från att deras procedurer innebär förbättringar; annars vore det meningslöst att ge ut läroböcker i ekonomistyrning. Det finns ett uppfostrande eller rentav idealistiskt drag hos ekonomistyrare. Ekonomistyrare visar inte vad som gäller och inte heller vad som absolut bör gälla. De visar upp ett önskvärt tillstånd, som kanske skulle kunna gälla. De beskriver sina metoder som»verktyg«som finns i en»verktygslåda«och som chefer kan välja att använda sig av (Drury och Dugdale 1992, Ax, Johansson, Kullvén 2001). Idealism Önskvärda tillstånd uppvisar ofta idealtypiska drag. De finns inte, utan avser kanske framtiden. Därför kan ekonomistyrare tillåta sig att framställa ordning och tydliga samband mellan skilda företeelser. Liksom företagsekonomer i allmänhet ägnar de sig åt ett slags framtidsforskning;»evig spekulation«(valdelin 1982, s. 30). Att ekonomistyrare beskriver radikalt ändrade förutsättningar för chefers verksamhet innebär inte att de begrepp och procedurer de lär ut är vare sig nya eller särskilt radikala. Liksom för Henri Fayol år 1916 handlar det nittio år senare om planering, organisering, beslut, samordning och kontroll. Gamla procedurer Läroböcker i ekonomistyrning kommer ut i nya utgåvor utan att förändras särskilt mycket (Harding 2003). Ekonomistyrare koncentrerar sig på väletablerade begrepp och procedurer. Nya procedurer behandlas mindre ingående än de mera etablerade. Även sådana nya procedurer kan vara ganska ålderstigna. Under rubriken»nyare idéer inom ekonomistyrningen«beskriver t.ex. Ax, Johansson, Kullvén prestationsmått, balanserade styrkort, intellektuellt kapital, benchmarking, målkostnadskalkylering, kaizenkalkylering och business process reengineering. Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

12 1. Men praktiken spjärnar emot Att ekonomistyrare under nittio år har fortsatt att beskriva i stort sett samma procedurer som radikala alternativ till chefers sätt att arbeta i praktiken kan förklaras av att de i två avseenden inte har varit särskilt framgångsrika. Det gäller chefers arbetssituation och sambanden mellan chefers arbete och organisationers framgångar. Det finns inget som tyder på att en omfattande ekonomistyrning har bidragit till att skapa ordning i chefers vardag. Chefers arbetssituation har förändrats marginellt på femtio år (Carlson 1951/1991, Tengblad 2000). Själva ekonomistyrningsprocedurerna brukar handhas av särskilt avdelade specialister; i stora organisationer till och med av särskilda avdelningar. Chefer som har ansvar för organisationens (unika) produktion kan däremot lika gärna besväras av ekonomistyrningen som ha nytta av den: Jag skulle bli förbannad om jag fick veta något via rapporterna. (Thorén 1993, s. 172) Det visar sig att procedurer motverkar sina syften. De används för att skjuta upp besvärliga avgöranden och kan begränsa beslutsfattares handlingsutrymme (Brunsson 1995). De bidrar till att upprätthålla gränser mellan organisationer och deras omvärld och mellan avdelningar, produkter eller aktiviteter i organisationer när motsatsen hade varit önskvärt (Scapens 1994). Människor utformar procedurer så att de tillgodoser deras egna intressen. I värsta fall uppfattar de procedurerna som tråkiga arbetsmoment, som lever sitt eget liv och som man bör göra så lite väsen av som möjligt (Walgenbach 2001). Ekonomistyrningsprocedurerna har då utvecklats till ren byråkrati (i ordets dåliga bemärkelse). De sysselsätter människor utan att ha någon betydelse annat än för historieskrivningen (Feldman 1989). Det finns inte heller några entydiga samband mellan omfattningen av organisationers ekonomistyrning och de framgångar de röner. Organisationer är beroende av många externa förhållanden, som inte har särskilt mycket att göra med vad chefer företar sig, och som dessa chefer inte heller har särskilt stor kontroll över (March och Olsen 1976/1979; March 1987). Planering, redovisning och uppföljning kan både förbättra och försämra organisationers förutsättningar för framgång. Planering kan 374 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

13 distrahera chefer, så att de inte lägger märke till viktiga förändringar i organisationens omvärld (Mintzberg 1994; Wallander 1999). Det finns många talande exempel på att organisationer har misslyckats, trots, eller kanske på grund av, sin avancerade planering (t.ex. Starbuck 1983; Shapiro 1998). Ingen vet säkert om beslutsfattare fattar bättre beslut för att de har tillgång till uppgifter från redovisningen (March 1987). Sådana uppgifter tycks inte heller väcka särskilt stort intresse (Mellemvik m.fl. 1988). Snarare tycks det vara så att beslutsfattare struntar i dessa uppgifter. Det är inte säkert att de ens förstår vad uppgifterna står för (Cooper och Hopper 1987). Kanske har de sedan tidigare egna, fixa idéer om vilka beslut som blir bäst. Det finns exempel på att beslutsunderlag har manipulerats för att passa bestämda beslut (t.ex. Brunsson 1985/2000). Inte ens uppföljning är nödvändigtvis av godo. Det är ofta svårt att entydigt hänföra framgång eller misslyckande till enstaka beslut eller aktiviteter. Uppföljningar görs nästan alltid antingen för tidigt eller för sent, åtminstone kan olika intressenter hävda att så är fallet. De som ansvarar för själva uppföljningen får stort inflytande över resultatet. Och när villkoren för organisationers verksamhet förändras finns risken att de som försöker lära sig av erfarenheten lär sig fel saker (March och Olsen 1976/1979). Det finns därtill ofta skilda uppfattningar om organisationers effektivitet. Organisationer som jämför sig med andra riskerar att basera sina bedömningar på felaktig information (Walgenbach och Hegele 2001). Och även om effektiviteten vore entydigt klarlagd saknas ett tydligt samband mellan effektivitet och framgång. Effektiva företag blir inte lönsamma med automatik. Lika lite blir effektiva myndigheter nödvändigtvis omtyckta. 8. Organisation, ledelse og kommunikation I praktiken kan sambanden vara de motsatta mot vad ekonomistyrare utgår från så att ekonomistyrningens omfattning betingas av organisationers framgångar snarare än tvärtom. Det skulle betyda att man i framgångsrika organisationer struntar i en del ekonomistyrningsprocedurer, medan människor i organisationer som börjar få problem däremot ivrigt anammar nya eller mera utvecklade planerings-, redovisnings- och uppföljningsprocedurer. Tvetydiga samband Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

14 Ovanstående korta genomgång visar att föreställningen att ekonomistyrning resulterar i ordning och att det finns samband mellan denna ordning och organisationers framgång saknar verklighetsförankring. Det förklaras återigen av att organisationer består av människor. När människor får hand om procedurer inträffar både det ena och det andra. Chefers arbete blir komplicerat, och chefer kan också själva krångla till det både för andra och sig själva. Ekonomistyrare och många andra utgår från en fiktion. De väljer att antingen tro på att en bestämd ordning och bestämda samband existerar, eller att ändå bete sig som om det var fallet. 2. Ekonomistyrare tillhandahåller en användbar fiktion Som framgått talar chefer om sitt eget och andra chefers arbete som om det var läroböckerna i ekonomistyrning som gällde. Det skulle bli komplicerat och antagligen inte verka särskilt förtroendeingivande om chefer beskrev vad de faktiskt gör på dagarna. Det är tveksamt om den oordning de då skulle beskriva skulle ge någon status eller hög lön. Utan tillgång till ekonomistyrningsbegrepp och procedurer skulle deras auktoritet förmodligen försvagas. I stället beskriver chefer sitt arbete med hjälp av begrepp och benämningar på procedurer som alla vet att chefer ska ägna sig åt. Kanske behöver de sådana begrepp och procedurer för att även förklara för sig själva vad de gör egentligen (Watson 2001). Många försörjer sig genom att lära ut ekonomistyrning eller arbeta med skilda ekonomistyrningsprocedurer. De förser organisationer med stabila procedurer och visar sin professionella kompetens genom att då och då komplettera med ytterligare begrepp eller procedurer. Skulle ekonomistyrning reduceras till beskrivningar av hur det är att vara chef i verkligheten skulle det finnas färre tekniska begrepp och procedurer att lära ut och tillämpa. Det skulle bli tydligare att organisationer är unika och gärna vill vara unika och att chefer sällan är de centrala figurer som ekonomistyrare förutsätter. Sambandet mellan ekonomistyrning och framgång skulle ifrågasättas. Det finns risk för att luften skulle gå ur hela ämnet. Vad skulle läras ut? Vad skulle alla de som lär ut eller arbetar med ekonomistyrning ta sig för? Till och med akademiker som ställer sig kritiska till ekonomistyrning utgår från den fiktion ekonomistyrare har skapat. Det gäller både dem som intresserar sig för chefers arbete i praktiken och dem 376 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

15 som presenterar alternativ till ekonomistyrningen i dess nuvarande utformning. Forskare utnyttjar ekonomistyrarnas begrepp och procedurer för att beskriva organisationer och chefer i praktiken. Chefers arbete framstår som rörigt, eftersom det jämförs med föreställningar om ordning och samband mellan ordning och framgång. Fanns inte sådana föreställningar skulle det antagligen vara svårt för dessa forskare att förundras över att chefers arbete är splittrat och präglat av personliga kontakter. Detta skulle framstå som någonting naturligt, som det inte var så mycket att orda om. Att, som denne professor, framställa röran som effektiv blir radikalt bara i jämförelse med den ordning ekonomistyrare har beskrivit: Man måste fråga sig om inte alla dessa begåvade och framgångsrika chefer låter sitt chefskap präglas av snabba utryckningar, omväxling och ständiga avbrott för att det faktiskt är ett effektivt sätt att driva företag! One cannot help wondering if, perhaps, all these intelligent, successful managers indulge in managerial work characterized by brevity, variety and fragmentation because it is an efficient way of running a company! (Jönsson 1996, s. 146) På liknande sätt, fast ofta mera uttryckligt, utgår de som utformar nya begrepp och procedurer från traditionell ekonomistyrning. Det gäller dem som uppfattas som seriösa och så småningom kommer med i läroböcker i ekonomistyrning under rubriken»nya idéer«, lika väl som författare till populära managementböcker, den så kallade flygplatslitteraturen (Heathrow Organization Theory; Burrell 1989). Sådana författare beskriver ekonomistyrningsprocedurer som missvisande, stela eller byråkratiska (t.ex. Bennis 1989/2003, Kaplan och Norton 1992, Covey 1990/1992, Peters 2003). Själva presenterar de något nytt; balanserade styrkort, ledarskap, en speciell sorts ledarskap eller uppmaningar att tänka annorlunda. Genom att de kan jämföra sig med traditionell ekonomistyrning kan de också framställa sig själva som nyskapande. 8. Organisation, ledelse og kommunikation De föreställningar ekonomistyrare utgår från har därmed blivit så etablerade att de fungerar som utgångspunkter även för dem som beskriver hur chefer har det i praktiken eller hävdar att bestämda ekonomistyrningsbegrepp eller procedurer behöver kompletteras eller ersättas. Det spelar då ingen roll att ekonomistyrning bygger på en fiktion. Många är väl medvetna om att det förhåller sig på det sättet. Men när de är angelägna om att bidra till en mer realistisk syn Etablerade föreställningar Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr

16 på organisationer, eller vill få gehör för nya begrepp eller procedurer, agerar de som om de tror att ekonomistyrning leder till ordning eller till och med framgång (March och Sutton 1997). De använder ekonomistyrarnas fiktion för sin egen verksamhet, vare sig det gäller att beskriva praktiken, kritisera speciella begrepp och procedurer eller ironisera över ekonomistyrningsprocedurer i allmänhet. Att ekonomistyrares föreställningar har visat sig användbara i flera sammanhang kan vara ett skäl till att de har upprätthållits under många år, trots att de är uppenbart problematiska. Ekonomistyrare har lyckats omvandla en fiktion till ett slags verklighet som används som om den var verkligare än själva den verklighet chefer i organisationer beskriver. De har visat att man kan skapa verklighet med hjälp av prat (Weick 2003). Dock kan man fråga sig om det är riktigt att fortsätta att beskriva praktiken som konservativ och Henri Fayols gamla procedurer som radikala och även realistiska alternativ. Är det försvarbart att lära ut föreställningar som tycks ha så liten förankring i organisationers och chefers vardag? Det finns en föga diskuterad moralisk dimension i ekonomistyrningen. C. Vad ska ekonomistyrare egentligen lära ut? Ekonomistyrare utgår från föreställningar som är underförstådda snarare än uttalade. Framför allt utgår de från samband som knappast existerar. De bortser därtill från ett väsentligt villkor för organisationers existens att där finns människor som förutsätts göra någonting. Frågan om ekonomistyrning bör läras ut känns berättigad. Några ledande frågor Är det försvarbart att beskriva styrning som något oproblematiskt som inte har med människor att göra när motsatsen uppenbarligen gäller? Bör man utgå från förhållanden och samband som enligt empiriska undersökningar är ytterst tveksamma utan att framhålla att praktiken ser annorlunda ut? Kan man beskriva planeringsprocedurer utan att ta med det allra viktigaste; svårigheten att formulera meningsfulla mål? Kan man helt ärligt beskriva mål som viktigare än restriktioner? Detta är ledande frågor, som de flesta förhoppningsvis besvarar med ett eftertryckligt nej! De som svarar nej! delar samtidigt uppfattnin- 378 Økonomistyring & Informatik 22. årgang 2006/2007 nr. 4

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?#

Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finns!det!några!skillnader?# CARINA BECKERMAN Att#leda#i#kommunal#eller#privat#regi# ## - finnsdetnågraskillnader?# SKRIFTSERIE 2014:1 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET Produktion: KEFU Skåne # 2 FÖRORD Föreliggande

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation.

Organisation är kommunikation. Kommunikation är organisation. Uppsala universitet Institutionen för Informationsvetenskap Enheten för Medier och kommunikation C-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap Framlagd VT 2008 Organisation är kommunikation. Kommunikation

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag

I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagsekonomi Kandidatuppsats, 15hp Företagsekonomi Höstterminen 2012 I hur stor utsträckning används ekonomisystem inom småföretag En flerfallstudie

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Projektledning i praktiken

Projektledning i praktiken Projektledning i praktiken Projektledning i praktiken Observationer av arbete i korta projekt Andreas Nilsson Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729) Andreas Nilsson och USBE 2008

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil

Systemutvecklingsmetoder, strategier och profil en studie av Know IT på avdelningen Enterprise Content Management i Malmö Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Januari 2009 Författare: Jan Johansson Rickard Rosenqvist Istvan

Läs mer

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch

Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet ME2304 Strategic Human Resource Management i en humankapitalintensiv bransch November 2009 Grupp A Ove Argulander Daniel Aulik Martin Bölander Hans Calmfors

Läs mer

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen

Ny chef i statsförvaltningen. Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Ny chef i statsförvaltningen Roller och utvecklingsbehov En intervjuundersökning bland 41 chefer i statsförvaltningen Förord På uppdrag av Statens Kvalitets- och Kompetensråd (KKR) har Institutet för Personal-

Läs mer

Perspektiv på rekrytering 1

Perspektiv på rekrytering 1 Perspektiv på rekrytering 1 Pernilla Bolander SSE / EFI Working Paper Series in Business Administration No. 1999:11 November 1999 PMO, EFI / Handelshögskolan i Stockholm Box 6501, 113 83 Stockholm E-mail:

Läs mer

Förväntningar på revisorer

Förväntningar på revisorer Magisteruppsats Vårterminen 2007 Handledare: Owe R Hedström Författare: Jenny Edlund Enevång Joakim Furberg Förväntningar på revisorer Utifrån ett intressent perspektiv! 1 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING

Läs mer

En jämförelse. mellan en traditionell och en ung bank. Ur ett Ledarskapsperspektiv

En jämförelse. mellan en traditionell och en ung bank. Ur ett Ledarskapsperspektiv Mälardalens Högskola, VT 11 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Handledare: Peter Selegård Examinator: Cecilia Thilenius Lindh Datum: 2011-06-10

Läs mer

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag

D-UPPSATS. Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna. En fallstudie av fyra företag D-UPPSATS 2007:030 Styrning inom franchising utifrån Simons styrmodell, samt förtroendets inverkan på denna En fallstudie av fyra företag Lisa Johansson Johanna Sjögren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap

Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng VT-2006 Ju fler kockar, desto sämre soppa? En jämförande studie mellan delat ledarskap och traditionellt ledarskap Författare:

Läs mer

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se

Inträdesbarriärer på offentliga marknader. Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se 1 Inträdesbarriärer på offentliga marknader Lars Norén, Handelshögskolan i Göteborg lars.noren@handels.gu.se Detta är en arbetsrapport som i något omarbetad form ska bli ett kapitel i antologin: Sundin,

Läs mer

Lean och systemsyn i stat och kommun

Lean och systemsyn i stat och kommun Lean och systemsyn i stat och kommun förutsättningar, hinder och möjligheter Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2012 INNOVATIONSRÅDET Rapporten kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta Akademin för hållbar samhälls och teknisk utveckling Det krävs mycket tid innan man får det att sitta En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför en implementering av OCN- metoden Författare:

Läs mer

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING

Ledarskapsforskning - en kunskapsöversikt 1 INLEDNING 1 INLEDNING Att arbetslivet i dag står inför stora förändringar är något som tycks föga omtvistat. Bland de förändringstendenser som ofta nämns märks bl a ökad internationalisering, snabbare teknikutveckling,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Julia Boguslaw Anders Ekström Lars Geschwind Niklas Stenlås Sverker Sörlin Miriam Terrell Eskil Wadensjö Humanisterna och framtidssamhället Humanisterna

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer