KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf , 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN"

Transkript

1 Kf , 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

2 Kf , 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad... 3 Mål... 3 Övergripande inriktningsmål... 3 Effektmål... 4 Aktivitetsmål vid samhällsstörningar och extraordinära händelser... 4 Krisledningsnämnden i Marks kommun... 4 Kompetensutveckling, utbildning och övning... 4 Planering... 5 Regionala nätverk... 5 Geografiskt områdesansvar... 5 Del 2 Ledningsarbete vid händelser 6 Politisk organisation 6 Förvaltningsorganisation... 6 Aktivering... 6 Krisledningsnämnd... 6 Krisledningsgruppen... 6 Tillämpning... 6 Roller och uppgifter... 6 Grundläggande arbetsmönster... 7 Intern support, lokaler och teknik... 7 Intern support... 7 Lokaler... 7 Teknik... 7 Befattningskort Checklista Del 3 Kriskommunikation 23 Grundläggande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet Organisation Roller och uppgifter Aktivering Upplysningscentral Intern information Extern kommunikation Samverkan Omvärldsbevakning Schematisk skiss - krisledningsorganisation... 26

3 Kf , 12 Sida 3 av 26 DEL 1 GRUNDER Bakgrund och syfte Samhällets krisberedskap bygger i hög grad på att kommunerna har en grundläggande robusthet och en förmåga att hantera kriser och större störningar. Fokus i Marks kommuns krisberedskap ligger på händelser som utgör eller kan eskalera till samhällsstörningar av olika slag. Det handlar främst om situationer som innebär att grundläggande värden hotas eller som kan leda till att kommunens verksamhet utsätts för stora störningar eller inte kan fullföljas gentemot allmänheten. Erfarenheterna under senare år visar att situationerna kan vara av mycket varierande slag: omfattande olyckor, samhällsstörningar med lokal eller regional omfattning, händelser även utanför kommunen som berör kommunens invånare, mindre fysiska händelser som kan få stort genomslag i media och opinion etc. Denna krisledningsplan är ett politiskt styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Den har som syfte att på ett samlat sätt ange grunderna för kommunens beredskap, mål och strategier för krisberedskapen. Planen svarar mot kraven i lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Tillämpning Krisledningsplanen skall användas när krisledningsnämnden är aktiverad och i tjänst samt i tillämpliga delar vid situationer där kommunens krisledningsnämnd inte har trätt i funktion, men där ett samlat agerande behövs inom ramen för ordinarie nämnd och förvaltningsorganisation. I dessa lägen skall den kunna användas som handbok och stöd vid hantering av akuta händelser bidra till uthållig och kvalitet inom krisledning och kriskommunikation Roller och ansvar Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att kommunen har en fungerande krisorganisation. Krisledningsplanen skall revideras och återbeslutas varje mandatperiod. Kommunstyrelsen har ansvaret för att årligen tillse att planen revideras och vid behov ändras. Kommunstyrelsen har också ansvaret för att organisationen utvecklas samt övas. Uppbyggnad Planen är uppbyggd så att den innehåller såväl mer formella delar som grunder, mål och inriktningar liksom mallar, handledning och stöd för medarbetare vid akut lednings- och stabsarbete. Mål Övergripande inriktningsmål Marks kommun skall vara en trygg och säker kommun för människor som bor, vistas och verkar i kommunen samt löpande säkra en grundläggande robusthet i sin verksamhet.

4 Kf , 12 Sida 4 av 26 Kommunen skall också minimera sannolikhet och konsekvenser av störningar, avsiktliga eller oavsiktliga ha en förmåga att hantera krissituationer eller störningar som ligger på samma nivå som i kommuner med motsvarande storlek och riskbild. Effektmål Vid samhällsstörningar och olyckor Kommunens service till de som bor, verkar och vistas i Marks kommun ska så långt som möjligt upprätthållas, vid behov med reservförfaranden av olika slag Nödvändig kommunalteknisk försörjning (vatten, el samt värme etc) skall upprätthållas så långt som möjligt, vid behov genom att kommunen samordnar dessa funktioner genom sitt geografiska områdesansvar Kommunen skall stödja kommuninvånare som själva agerar för att minimera skador och konsekvenser Marks kommun ska tidigt och uthålligt i en händelseutveckling kommunicera med invånare, myndigheter och näringsliv som berörs av händelserna Aktivitetsmål vid samhällsstörningar och extraordinära händelser Kommunen skall ha omedelbar förmåga att påbörja ledning och samordna krisledningsarbetet, även om krisledningsnämnd inte är beslutad Kommunen skall kunna verka i en krisledningsorganisation under sju dygn i följd Efter beslut av KS ordförande skall: Kommunens krisledningsorganisation kunna utöva viss ledning från ledningsplats inom två timmar. Krisledningsnämnden kunna vara i funktion inom 24 timmar. Efter beslut av kommunchef skall: Kommunens telefonväxel vara bemannad inom två timmar samt upplysningscentral vara i viss drift inom fyra (4) timmar Kommunens ledningsgrupp kunna sammanträda inom två (2) timmar Kommunens externa hemsida kunna uppdateras inom en (1) timmar Krisledningsnämnden i Marks kommun Krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare fattar beslut om krisledningsnämndens sammankallande. Krisledningsnämnden kan vid behov ta över nämnders beslutanderätt. Krisledningsnämnden fullgör sina uppgifter under extraordinära händelser enligt bestämmelserna i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebärande en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden, d v s så snart den samlats. För ytterligare detaljer se Krisledningsnämndens reglemente. Kompetensutveckling, utbildning och övning En av förutsättningarna för att nå målen för krisledningsarbetet är att det finns en medveten och regelbunden kompetensuppbyggnad, utbildning och övning i organisationen. Krisledningsorganisationen skall i sin helhet övas en gång vart tredje år.

5 Kf , 12 Sida 5 av 26 Krisinformation med upplysningscentral skall övas en gång per år Kommunchefen anger närmare detaljer kring övningsverksamheten Planering Kommunchefen ansvarar för ramar och inriktningen av kommunens planering i dessa frågor. Säkerhetsutvecklaren skall under kommunchefen initiera och samordna kommunens planering Förvaltningschefer (motsv.), chef för kommunala bolag samt ämnesexperter inom kommunen skall medverka i planeringen och ställa erforderliga resurser till förfogande för planeringsarbetet. Regionala nätverk Extern samverkan och förankring är av stor betydelse för säkerhets- och krisberedskapsarbetet. Marks kommun skall delta i det regionala nätverk för kommunal krisberedskap som finns i Sjuhärad delta i det regionala nätverk för kriskommunikation som finns i Västra Götalands län. delta i de nätverk och råd som finns för kärnkraftsberedskapen i Hallands län. Marks kommun skall i övrigt efter kommunchefens bedömning delta i de aktiviteter som ordnas av främst Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Geografiskt områdesansvar Marks kommun har ett geografiskt områdesansvar inom såväl planering, förberedelser som hantering av inträffade händelser i Marks kommun. Detaljer framgår bl.a. i lagen om extraordinära händelser etc. Marks kommun skall under perioden närmare utveckla detta arbete. Särskilt skall frågor som rör samhällsviktig verksamhet, infrastrukturrisker, kriskommunikation och samverkan med näringslivet ingå i denna planering.

6 Kf , 12 Sida 6 av 26 DEL 2 LEDNINGSARBETE VID HÄNDELSER Politisk organisation Är kommunens krisledningsnämnd aktiverad arbetar den efter reglemente för krisledningsnämnd. Är den inte organiserad svarar kommunstyrelsen för det politiska ledningsarbetet. Förvaltningsorganisation Så långt som möjligt används ordinarie förvaltningsorganisation. Är kommunens krisledningsnämnd aktiverad har den mandat att göra erforderliga förändringar i förvaltningsorganisationen som kan vara nödvändiga mot bakgrund av händelsernas art, kommunens prioriteringar och behovet av särskilda arbetsformer. Aktivering Krisledningsnämnd Kommunchefen har mandat att begära att krisledningsnämnden skall aktiveras. Detta görs till kommunstyrelsens ordförande eller den som är i dennes ställe. Krisledningsgruppen Kommunchefen eller den som denne utser, har mandat att aktivera kommunens krisledningsgrupp. Vid aktivering av krisledningsgruppen sker detta enligt turordning i bilaga. Tillämpning Krisledningsplanen skall användas när krisledningsnämnden är aktiverad i tillämpliga delar vid situationer där ett samlat kommunalt agerande behövs inom ramen för ordinarie nämnd- och förvaltningsorganisation, även om krisledningsorganisationen inte är aktiverad som handbok och stöd vid hantering av akuta händelser som kvalitetsunderlag inom krisledning och kriskommunikation Roller och uppgifter Roller och uppgifter inom krisledningsgruppen är följande: Kommunchef/chef för krisledningsgrupp leder och fördelar arbetet Chef för kriskommunikation samordnar informationen internt och externt Dokumentationsansvarig ansvara för att loggbok förs över händelsen och det löpande arbetet Fältrepresentant för krisledningen stödfunktion till krisledningsgruppen, kan vara ute på plats som representant för kommunen. Telefonväxelansvarig ansvarar för växeln Chef för upplysningscentral ansvarar för att upplysningscentralen upprättas Chef för berörd sektor/förvaltning ansvarar för krishanteringen i berörd förvaltningen Chef för omvärldsbevakning ansvarar för analysgruppen Stabschef biträder kommunchef i arbetet i krisledningsgruppen Chef för stödgruppen - ansvarar för stödgruppens arbete

7 Kf , 12 Sida 7 av 26 Grundläggande arbetsmönster Kommunledningens arbete vid samhällsstörning, större avvikelser och kriser innehåller huvudsakligen följande moment. Arbetet kräver långsiktighet, uthållighet och egenkontroll Identifiera vad som har inträffat Värdera konsekvenser på kort och lång sikt Sammanfatta och välja mål, kvalitet och syfte med kommunens agerande Löpande följa en eller flera händelseutvecklingar Identifiera ansvar för åtgärder hos olika aktörer inom och utom kommunens organisation Bereda och prioritera t.ex. möjliga åtgärder på kort och lång sikt Arbeta med både korta och längre perspektiv på händelse Undvika att fastna i det akuta skeendet Dokumentera I arbetet bör den ordinarie förvaltningsorganisationen bibehållas. Ledningsorganisationen och kommunikationsresurser anpassas däremot tydligt till händelsen och kommunens behov. En sådan anpassning kan kallas övergripande lednings- och stabsarbete i former som delvis avviker från sedvanliga situationer. Intern support, lokaler och teknik Intern support Med hjälp av den stödgrupp som finns skall intern support kunna upprätthållas. Lokaler Krisledningslokaler upprättas i kommunhuset, Kinna. Örestensrummet disponeras av krisledningsgruppen. Mellbyrummet disponeras av krisledningsnämnden Upplysningscentralen upprättas i Svansjörummet. De delar av kommunhuset som avses användas för krisledning vid en extraordinär händelse skall vara försedd med reservkraft. Som reservplats kan räddningstjänstens lokaler fungera. Teknik Stödgruppen ansvarar för, med hjälp av IT-avdelningen, att tekniken för att uträtta krisledning fungerar vid en extraordinär händelse. Bilagor Som komplement till krisledningsplanen för Marks kommun finns underliggande material såsom telefonlistor för krisledningsnämnden, krisledningsgruppen, externa resurser etc. Detta material uppdateras kontinuerligt.

8 Kf , 12 Sida 8 av 26 Befattningskort Kommunchef/chef för krisledningsgrupp Roll Du är nu chef för krisledningsgruppen Ansvar Ditt ansvar är att leda och fördela arbetet inom krisledningsgruppen Arbetsuppgifter 1. Samordna krisledningsgruppen arbete och se till att gruppen har back up och stöd 2. Genomför uppstartsmöte se checklista uppstartsmöte 3. Håll krisledningsnämnden informerad 4. Säkerhetsställ att kontakt med informationschefen har upprättats 5. Säkerhetsställ kontakten med berörda myndigheter 6. Samordna och led statusmötena se checklista statusmöte 7. Följ upp och återkoppla vad gjorde vi bra? a. kan något i vårt arbetssätt förändras till det bättre? b. vilka erfarenheter har händelsen gett oss? 8. Vid gruppens avslut genomför gemensam debriefing med hjälp av utbildad debriefer

9 Kf , 12 Sida 9 av 26 Befattningskort Stabschef Roll Du är nu stabschef och arbetar operativt med krisledning. Du är underställd kommunchefen/chef för krisledningsgruppen. Ansvar Du biträder kommunchef/chef för krisledningsgruppen med arbetet i krisledningsgruppen Arbetsuppgifter 1. Hjälp till att samordna krisledningsgruppens arbete och se till att gruppen har backup och stöd 2. Biträd chefen för krisledningsgruppen vid uppstartsmöte se checklista uppstartsmöte 3. Hjälp chefen för krisledningsgruppen att samordna informationen som skall delges till krisledningsnämnden 4. Säkerhetsställ att kontakt med informationschefen har upprättats 5. Säkerhetsställ kontakten med berörda myndigheter 6. Bistå chefen för krisledningsgruppen vid samordning och ledning av statusmötena se checklista statusmöte

10 Kf , 12 Sida 10 av 26 Befattningskort Chef för kriskommunikation Roll Du är nu chef för kriskommunikation. Du är underställd stabschefen. Ansvar Ditt ansvar är att samordnar informationen internt och externt Arbetsuppgifter 1. Kontakta två telefonister och öppna växeln. Informera om läget. Information till telefonväxeln vilka samtal som får kopplas igenom samt vilken information som kan ges 2. Sammankalla all personal som ingår i informationsgruppen och upplysningscentralen. 3. Samordna informationen som skall publiceras externt och internt. 4. Informera externa aktörer som blivit direkt eller indirekt påverkade av händelse 5. Planera och samordna informationen för en presskonferens tillsammans med kommunchef/chef för krisledningsgrupp 6. Kontakta förvaltningschefer för att samordna informationsverksamheten. 7. Samordna informationen till upplysningscentralen. 8. Rapportera på statusmötena

11 Kf , 12 Sida 11 av 26 Befattningskort Chef för upplysningscentral Roll Du är nu chef för upplysningscentralen. Du är underställd chefen för kriskommunikation Ansvar Du ansvarar för att upplysningscentralen upprättas, fungerar och att den delges korrekt och tillräcklig information. Arbetsuppgifter 1. Hjälp till att ställa i ordning lokalen för upplysningscentralen 2. Samordna informationen för upplysningscentralen tillsammans med chefen för kriskommunikation 3. Dela ut befattningskort Kommunikatör i upplysningscentralen till samtliga och säkerhetsställ att samtliga kommunikatörer inom upplysningscentralen vet vilken arbetsuppgift och roll de har. 4. Starta upp WIS 5. Säkerhetsställ att samtliga kommunikatörer i upplysningscentralen har fått korrekt information 6. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 7. Rapportera till chefen för kriskommunikation.

12 Kf , 12 Sida 12 av 26 Befattningskort Samverkansassistent/lägesuppdaterare för upplysningscentralen Roll Du är nu samverkansassisten/lägesuppdaterare i upplysningscentralen. Du är underställd chefen för upplysningscentralen. Arbetsuppgifter 1. Hjälp till att ställa i ordning lokalen för upplysningscentralen 2. Ta del av den informationen som delges av chefen för upplysningscentralen. 3. Hjälp chefen för upplysningscentralen att samordna och utforma informationen som skall delges till kommunikatörerna. 4. Hjälp kommunikatörerna att sök information vid nya frågor. 5. Vid FAQ samordna informationen och skriv upp på storskärm via projektor, whiteboard alternativt blädderblock så att samtliga kan ta del av informationen.

13 Kf , 12 Sida 13 av 26 Befattningskort Kommunikatör i upplysningscentralen Roll Du är nu kommunikatör i upplysningscentralen. Du är underställd chefen för upplysningscentralen. Arbetsuppgifter 1. Se till att arbetslokalerna och utrustningen för upplysningscentralen iordningställs 2. Ta del av den informationen som delges av chefen för upplysningscentralen. 3. Säkra att Du har ett kvalitetssäkrat informationsunderlag som grund för Dina svar till allmänheten. 4. Tänk på att lämna korrekt och öppen information. 5. Om Du får en fråga Du inte kan svara på sök information hos samordningsassistenten. 6. Tänk på att försök behålla lugnet bättre få samtal som ges korrekt information än att stressa. Både för Dig själv och den som ringer. 7. Vid samtal från personer som vill till krisledningen ta namn och nummer. Uppgifterna ges till chefen för upplysningscentralen som vidarebefordrar meddelandet till efterfrågad person.

14 Kf , 12 Sida 14 av 26 Befattningskort Chef för berörd sektor/förvaltning Roll Du är chef för berörd förvaltning. Du är underställd kommunchefen/chef för krisledningsgruppen. Ansvar Du ansvarar för att krishanteringen i den egna förvaltningen samt att information sprids intern i den egna organisationen. Arbetsuppgifter 1. Informera den egna organisationen om händelsen 2. Delge krisledningen med information om Hur omfattande förvaltningen är berörd Vilka resurser som finns Vilka resurser som kommer behövas Etc 3. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 4. Rapportera på statusmötena

15 Kf , 12 Sida 15 av 26 Befattningskort Dokumentationsansvarig Roll Du är nu dokumentationsansvarig. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att loggbok över händelsen och det löpande arbetet förs samt övriga funktioner inom sekretariatet. Arbetsuppgifter 5. Se till att loggningsfunktionen sätts igång. 6. Starta upp WIS 7. För upp på ett överskådligt sätt vad som beslutas (ex. whiteboard) 8. För upp på ett överskådligt sätt vad som skall göras (ex. whiteboard) 9. Förvarna och påminn så att inget glöms bort 10. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 11. Rapportera på statusmötena

16 Kf , 12 Sida 16 av 26 Befattningskort Telefonväxelansvarig Roll Du är nu telefonväxelansvarig. Du är underställd chefen för kriskommunikation. Ansvar Du ansvarar för att växeln är bemannad och fungerar, samt att växeltelefonisterna har korrekt och tillräcklig information för att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter 1. Se till att växeln blir bemannad 2. Samordna informationen för växeltelefonisterna tillsammans med chefen för kriskommunikation 3. Säkerhetsställ att samtliga växeltelefonister har fått korrekt information 4. Informera växeltelefonisterna vikten av att följande rutin följs: Vid samtal från personer som vill till krisledningen ta namn och nummer. Koppla inte vidare! Uppgifterna ges till Dig som vidarebefordrar meddelandet till efterfrågad person. 5. Klargör vilka samtal som får släppas igenom. 6. Sammanställ eventuella frågor och samordna med chefen för kriskommunikation. 7. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 8. Rapportera till chefen för kriskommunikation

17 Kf , 12 Sida 17 av 26 Befattningskort Fältrepresentant för krisledningen Roll Du är nu fältrepresentant för krisledningen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att vara kommunens representant på plats. Arbetsuppgifter 1. Du representerar kommunen på olycksplatsen 2. Upprätta kontakt med räddningsledare. 3. Samordning måste ske med övriga funktioner i krisledningsgruppen 4. Tänk på att inte lämna någon information som inte är bekräftad men chefen för kriskommunikation. 5. Samordna information från olycksplatsen och redogör för krisledningen 6. Ta reda på vilket resursbehov som finns, två steg framåt - dokumentera 7. Rapportera på statusmöten.

18 Kf , 12 Sida 18 av 26 Befattningskort Chef för omvärldsbevakning Roll Du är nu chef för omvärldsbevakningen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att analysgruppen och omvärldsbevakningen. Arbetsuppgifter 1. Arbeta problemorienterat med alla typer av omfall 2. Analysgruppen utgör en tankesmedja för att finna tänkbara strategier i syfte att stödja krisledningsarbetet Analysarbetet kan påbörjas med att svara på följande frågor vad vet vi? vad tror vi? worst case scenario 3. Utse representanter för att arbeta med omvärldsbevakning under pågående krisledningsarbete i form av analys av andra kommuner, myndigheters samt samverkanspartners åtgärder. 4. Tänk på att analysgruppen inte arbetar operativt 5. Analysgruppen ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet after avslutad händelse.

19 Kf , 12 Sida 19 av 26 Befattningskort Chef för stödgrupp Roll Du är nu chef för stödgruppen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att underlätta arbetet för krisledningsgruppen. Arbetsuppgifter 1. Ta del av den informationen som delges av stabschefen. 2. Informera övriga i stödgruppen. 3. Ta reda på vilket resursbehov som finns, två steg framåt dokumentera 4. Hjälp till med det som behövs 5. Rapportera på statusmöten

20 Kf , 12 Sida 20 av 26 Checklista Uppstartsmöte i krisledningsgrupp Tid/Sign KONTROLLERA att hela gruppen är samlad STARTA loggningsfunktionen INFORMERA om följande vad som har hänt omfattning ev. skadade vidtagna åtgärder SÄKERHETSSTÄLL att det finns ansvariga för samtliga funktioner KONTROLLERA att informationschefen har informerats, SÄKERHETSSTÄLL att växeln är bemannad och informerad om händelsen SÄKERHETSSTÄLL att TIB Länsstyrelsen har blivit informerad, SE TILL att kontakt med andra externa resurser, vid behov, etableras PLANERA in regelbundna statusmöten

21 Kf , 12 Sida 21 av 26 Checklista Lokaler och teknik Konferenstelefon Datorer GIS underlag, kartor och skisser Loggningsverktyg Whiteboard och pennor Mobiltelefoner Block och pennor Radio och TV Fasta telefoner Ritning över verksamheten Vatten, kaffe och frukt Övrigt:

22 Kf , 12 Sida 22 av 26 Checklista Mall för ledningsmöte/stabsorientering NÄRVARANDE Tid/sign AKTUELLA LÄGET personskador/ev. omkomna verksamhet miljö konsekvenser risker och hot PROGNOS HÄNDELSEUTVECKLING vad vet vi? vad tror vi? worst case scenario INFORMATION/MEDIA intern information extern information pressmeddelande presskonferens DRIFT logistik resurser PRIORITERINGAR OCH ÅTGÄRDER DIREKTIV FRÅN HÖGRE INSTANS ÖVRIGT NÄSTA STATUSMÖTE KL

23 Kf , 12 Sida 23 av 26 DEL 3 KRISKOMMUNIKATION Grundläggande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet Kommunens krisledning ansvara för ledning och samordning av all krisinformation. Grundläggande principer och riktlinjer för kriskommunikationsarbetet redogörs mer i detalj i Marks kommuns kriskommunikationsplan. Krisinformationens betydelse 80 procent av en kris är information och kommunikation. Hur väl en organisation lyckas hantera informationsfrågorna är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik krishantering. I ett krisläge har informationshanteringen en avgörande betydelse för förtroendet för organisationen. Organisation Det operativa arbetet leds av informationschefen/chef för kriskommunikation. Informationschefen sammankallas vid behov och svara för all information utom den som är räddningstjänstsrelaterad. Roller och uppgifter Chefen för kriskommunikationen svarar för följande Telefonväxelansvarig Chef för upplysningscentral Information och massmedia produktionsenhet Aktivering Chefen för kriskommunikation ansvarar för att samtliga funktioner inom kriskommunikation aktiveras. Upplysningscentral Om belastningen på ordinarie växel blir för hög sammankallas upplysningscentralen. Chefen för kriskommunikation ser till att upplysningscentralen sammankallas med hjälp av chefen för upplysningscentralen samt lägesuppdaterare/samverkansassistent. Upplysningscentralen har till uppgift att via telefon dels samla in frågeställningar från allmänheten, dels föra ut information från krisledningsgruppen. Intern information Det är viktigt att de anställda hålls väl informerade om läget i kommunen. Välinformerade anställda fungerar som ambassadörer ut mot allmänheten. För att få korrekt information ut i organisationen är det viktigt med en tidig, regelbunden och korrekt lägesinformation. Även vid en kris är det viktigt att utnyttja de ordinarie kanalerna för intern information, dvs intranät och chefsbrev. Utgångspunkter: Förvaltningschefen är ansvarig för information till de anställda på sin förvaltning Arbetsplatsträffen är basen för informationsspridning Cheferna ska föra informationen vidare och öppna upp för dialog på arbetsplatsen.

24 Kf , 12 Sida 24 av 26 Extern kommunikation Kommunen information skall vara korrekt, begriplig, entydig och samordnad och lämnas regelbundet. Information skall vid behov riktas direkt till grupper med särskilda behov. Allmänhet, massmedier och myndigheter kommer att ställa stora krav på informationsspridningen. Det krävs bland annat information om nya och ändrade förhållanden. Det är viktigt att massmedia ges möjlighet att ge allmänheten en korrekt lägesinformation. Korrekta pressuppgifter bidrar till att hålla allmänheten välinformerad, därigenom minskar risken för ryktesspridning och spekulationer. Kommunens webbplats och upplysningscentral är två andra viktiga informationskällor. Konkreta informationsinsatser kan vara att arrangera presskonferens, ta fram pressmaterial, informera via webben, ansvara för omvärldsbevakning och analys av mediebilden av händelsen och återkoppla omvärldsanalysen till krisledningen. För att säkerställa att uppgifterna som sprids är korrekta ska all från kommunen utgående information styras via krisledningsgruppen. Samverkan Det är av största vikt att informationen från kommunen och andra myndigheter samordnas. Trovärdigheten ökar av samstämmiga budskap och fakta från olika myndigheter. Motstridiga budskap kan vara förödande för trovärdigheten. Eftersom parterna äger olika delar av informationen behövs samverkan för att skapa en helhetsbild av krisen. Därför bör myndigheterna sträva efter att samverka och koordinera sitt informationsarbete. Genom att samverka med andra myndigheter som är berörda av händelsen kan man på ett bättre sätt uppfylla uppdraget att ge snabb och korrekt information till medborgare, massmedia och andra myndigheter. Berörda parter ska därför utbyta relevant information före, under och efter en kris, samt ta initiativ till gemensamma informationsinsatser när det främjar informationsuppdraget. En krissituation ställer också mycket stora krav på snabb informationshantering. Därför är det viktigt med gemensamma förberedelser och en gemensam syn på vad samverkan innebär, principiellt och i praktiken. Krisinformationsråd Från hösten 2009 inrättar länsstyrelsen ett krisinformationsråd. Krisinformationsrådets syfte är att främja samverkan mellan myndigheternas informationsansvariga och att vara en bas i länets nätverk för krisinformationsansvariga.

25 Kf , 12 Sida 25 av 26 Omvärldsbevakning Analysgruppens uppgift är att under pågående krisledningsarbete parallellt med krisledningsorganisationen arbeta problemorienterat med alla typer av omfall, d.v.s. svara på frågan vad är det som kan inträffa under rådande omständigheter som ännu inte inträffat? Detta arbete innebär också omvärldsbevakning i form av analys av andra kommuner, myndigheter och samverkanspartners åtgärder.

26 KOMMUNAL Kf , 12 Blad 26(26) Sida 1 av 1 sekreterare krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Kommunchef (sammankallande) Stabschef (sammankallande) Förvaltningschef Representant från räddningstjänsten (sammankallande) Dokumentations ansvarig Chef för kriskommunikation (sammankallande) Fältrepresentant för krisledningen Chef för omvärldsbevakning verksamheter Räddningstjänsten Sekretariat Chef för upplysningscentralen upplysningscentralen Stödgrupp Telefonväxelansvarig växeltelefonister Analysgrupp Information och massmedia (produktionsenhet)

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 1. Kommunikationsplan STYRDOKUMENT Sida 1(12) Bilaga 1 Kommunikationsplan Område Styrning och ledning Fastställd KS 2012-06-12 81 Program Program för skydd och säkerhet Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Krisledningsplan,

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Brand och säkerhet Dokumentnamn

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 69 Dnr KS2008/209 Kommunkansliet Sandvikens kommuns

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser Version 6 2012-05-02 Antagen av Kommunfullmäktige 201x-xx-xx, FÖRSLAG Borås

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Plan för Extraordinär händelse

Plan för Extraordinär händelse Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 0. Förkortningar och definitioner... 3 1. Inledning... 4 1.1 Krisledningsplan... 4 1.2 Kriskommunikationsplan... 5 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN KRISLEDNINGSORGANISATIONEN GÄLLER FR.O.M. 2007-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Övergripande målsättning för operativ krishantering - enligt kommunens plan för extraordinära

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Informationsplan Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Allmän del av informationsplanen...3 3. Åtgärdskalender för

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Kommunfullmäktige 2012-05-14 80 bilaga 88 PITEÅ KOMMUN Plan för hantering av extraordinära händelser Linda Sjölund Dokumentnamn Plan för hantering av extraordinära händelser Dokumenttyp Fastställd/upprättad

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Plan Kriskommunikation Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av _ Landstingsfullmäktige

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Mall för utvärdering av informationshantering i kris. Högskolan i Skövde. på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mall för utvärdering av informationshantering i kris. Högskolan i Skövde. på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län Mall för utvärdering av informationshantering i kris Högskolan i Skövde på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 7 september 2011 INSTRUKTIONER Mallens syfte Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer