KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf , 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN"

Transkript

1 Kf , 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

2 Kf , 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad... 3 Mål... 3 Övergripande inriktningsmål... 3 Effektmål... 4 Aktivitetsmål vid samhällsstörningar och extraordinära händelser... 4 Krisledningsnämnden i Marks kommun... 4 Kompetensutveckling, utbildning och övning... 4 Planering... 5 Regionala nätverk... 5 Geografiskt områdesansvar... 5 Del 2 Ledningsarbete vid händelser 6 Politisk organisation 6 Förvaltningsorganisation... 6 Aktivering... 6 Krisledningsnämnd... 6 Krisledningsgruppen... 6 Tillämpning... 6 Roller och uppgifter... 6 Grundläggande arbetsmönster... 7 Intern support, lokaler och teknik... 7 Intern support... 7 Lokaler... 7 Teknik... 7 Befattningskort Checklista Del 3 Kriskommunikation 23 Grundläggande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet Organisation Roller och uppgifter Aktivering Upplysningscentral Intern information Extern kommunikation Samverkan Omvärldsbevakning Schematisk skiss - krisledningsorganisation... 26

3 Kf , 12 Sida 3 av 26 DEL 1 GRUNDER Bakgrund och syfte Samhällets krisberedskap bygger i hög grad på att kommunerna har en grundläggande robusthet och en förmåga att hantera kriser och större störningar. Fokus i Marks kommuns krisberedskap ligger på händelser som utgör eller kan eskalera till samhällsstörningar av olika slag. Det handlar främst om situationer som innebär att grundläggande värden hotas eller som kan leda till att kommunens verksamhet utsätts för stora störningar eller inte kan fullföljas gentemot allmänheten. Erfarenheterna under senare år visar att situationerna kan vara av mycket varierande slag: omfattande olyckor, samhällsstörningar med lokal eller regional omfattning, händelser även utanför kommunen som berör kommunens invånare, mindre fysiska händelser som kan få stort genomslag i media och opinion etc. Denna krisledningsplan är ett politiskt styrdokument som fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Den har som syfte att på ett samlat sätt ange grunderna för kommunens beredskap, mål och strategier för krisberedskapen. Planen svarar mot kraven i lagen (2006:544) och förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Tillämpning Krisledningsplanen skall användas när krisledningsnämnden är aktiverad och i tjänst samt i tillämpliga delar vid situationer där kommunens krisledningsnämnd inte har trätt i funktion, men där ett samlat agerande behövs inom ramen för ordinarie nämnd och förvaltningsorganisation. I dessa lägen skall den kunna användas som handbok och stöd vid hantering av akuta händelser bidra till uthållig och kvalitet inom krisledning och kriskommunikation Roller och ansvar Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att kommunen har en fungerande krisorganisation. Krisledningsplanen skall revideras och återbeslutas varje mandatperiod. Kommunstyrelsen har ansvaret för att årligen tillse att planen revideras och vid behov ändras. Kommunstyrelsen har också ansvaret för att organisationen utvecklas samt övas. Uppbyggnad Planen är uppbyggd så att den innehåller såväl mer formella delar som grunder, mål och inriktningar liksom mallar, handledning och stöd för medarbetare vid akut lednings- och stabsarbete. Mål Övergripande inriktningsmål Marks kommun skall vara en trygg och säker kommun för människor som bor, vistas och verkar i kommunen samt löpande säkra en grundläggande robusthet i sin verksamhet.

4 Kf , 12 Sida 4 av 26 Kommunen skall också minimera sannolikhet och konsekvenser av störningar, avsiktliga eller oavsiktliga ha en förmåga att hantera krissituationer eller störningar som ligger på samma nivå som i kommuner med motsvarande storlek och riskbild. Effektmål Vid samhällsstörningar och olyckor Kommunens service till de som bor, verkar och vistas i Marks kommun ska så långt som möjligt upprätthållas, vid behov med reservförfaranden av olika slag Nödvändig kommunalteknisk försörjning (vatten, el samt värme etc) skall upprätthållas så långt som möjligt, vid behov genom att kommunen samordnar dessa funktioner genom sitt geografiska områdesansvar Kommunen skall stödja kommuninvånare som själva agerar för att minimera skador och konsekvenser Marks kommun ska tidigt och uthålligt i en händelseutveckling kommunicera med invånare, myndigheter och näringsliv som berörs av händelserna Aktivitetsmål vid samhällsstörningar och extraordinära händelser Kommunen skall ha omedelbar förmåga att påbörja ledning och samordna krisledningsarbetet, även om krisledningsnämnd inte är beslutad Kommunen skall kunna verka i en krisledningsorganisation under sju dygn i följd Efter beslut av KS ordförande skall: Kommunens krisledningsorganisation kunna utöva viss ledning från ledningsplats inom två timmar. Krisledningsnämnden kunna vara i funktion inom 24 timmar. Efter beslut av kommunchef skall: Kommunens telefonväxel vara bemannad inom två timmar samt upplysningscentral vara i viss drift inom fyra (4) timmar Kommunens ledningsgrupp kunna sammanträda inom två (2) timmar Kommunens externa hemsida kunna uppdateras inom en (1) timmar Krisledningsnämnden i Marks kommun Krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare fattar beslut om krisledningsnämndens sammankallande. Krisledningsnämnden kan vid behov ta över nämnders beslutanderätt. Krisledningsnämnden fullgör sina uppgifter under extraordinära händelser enligt bestämmelserna i Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544). Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebärande en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden, d v s så snart den samlats. För ytterligare detaljer se Krisledningsnämndens reglemente. Kompetensutveckling, utbildning och övning En av förutsättningarna för att nå målen för krisledningsarbetet är att det finns en medveten och regelbunden kompetensuppbyggnad, utbildning och övning i organisationen. Krisledningsorganisationen skall i sin helhet övas en gång vart tredje år.

5 Kf , 12 Sida 5 av 26 Krisinformation med upplysningscentral skall övas en gång per år Kommunchefen anger närmare detaljer kring övningsverksamheten Planering Kommunchefen ansvarar för ramar och inriktningen av kommunens planering i dessa frågor. Säkerhetsutvecklaren skall under kommunchefen initiera och samordna kommunens planering Förvaltningschefer (motsv.), chef för kommunala bolag samt ämnesexperter inom kommunen skall medverka i planeringen och ställa erforderliga resurser till förfogande för planeringsarbetet. Regionala nätverk Extern samverkan och förankring är av stor betydelse för säkerhets- och krisberedskapsarbetet. Marks kommun skall delta i det regionala nätverk för kommunal krisberedskap som finns i Sjuhärad delta i det regionala nätverk för kriskommunikation som finns i Västra Götalands län. delta i de nätverk och råd som finns för kärnkraftsberedskapen i Hallands län. Marks kommun skall i övrigt efter kommunchefens bedömning delta i de aktiviteter som ordnas av främst Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Geografiskt områdesansvar Marks kommun har ett geografiskt områdesansvar inom såväl planering, förberedelser som hantering av inträffade händelser i Marks kommun. Detaljer framgår bl.a. i lagen om extraordinära händelser etc. Marks kommun skall under perioden närmare utveckla detta arbete. Särskilt skall frågor som rör samhällsviktig verksamhet, infrastrukturrisker, kriskommunikation och samverkan med näringslivet ingå i denna planering.

6 Kf , 12 Sida 6 av 26 DEL 2 LEDNINGSARBETE VID HÄNDELSER Politisk organisation Är kommunens krisledningsnämnd aktiverad arbetar den efter reglemente för krisledningsnämnd. Är den inte organiserad svarar kommunstyrelsen för det politiska ledningsarbetet. Förvaltningsorganisation Så långt som möjligt används ordinarie förvaltningsorganisation. Är kommunens krisledningsnämnd aktiverad har den mandat att göra erforderliga förändringar i förvaltningsorganisationen som kan vara nödvändiga mot bakgrund av händelsernas art, kommunens prioriteringar och behovet av särskilda arbetsformer. Aktivering Krisledningsnämnd Kommunchefen har mandat att begära att krisledningsnämnden skall aktiveras. Detta görs till kommunstyrelsens ordförande eller den som är i dennes ställe. Krisledningsgruppen Kommunchefen eller den som denne utser, har mandat att aktivera kommunens krisledningsgrupp. Vid aktivering av krisledningsgruppen sker detta enligt turordning i bilaga. Tillämpning Krisledningsplanen skall användas när krisledningsnämnden är aktiverad i tillämpliga delar vid situationer där ett samlat kommunalt agerande behövs inom ramen för ordinarie nämnd- och förvaltningsorganisation, även om krisledningsorganisationen inte är aktiverad som handbok och stöd vid hantering av akuta händelser som kvalitetsunderlag inom krisledning och kriskommunikation Roller och uppgifter Roller och uppgifter inom krisledningsgruppen är följande: Kommunchef/chef för krisledningsgrupp leder och fördelar arbetet Chef för kriskommunikation samordnar informationen internt och externt Dokumentationsansvarig ansvara för att loggbok förs över händelsen och det löpande arbetet Fältrepresentant för krisledningen stödfunktion till krisledningsgruppen, kan vara ute på plats som representant för kommunen. Telefonväxelansvarig ansvarar för växeln Chef för upplysningscentral ansvarar för att upplysningscentralen upprättas Chef för berörd sektor/förvaltning ansvarar för krishanteringen i berörd förvaltningen Chef för omvärldsbevakning ansvarar för analysgruppen Stabschef biträder kommunchef i arbetet i krisledningsgruppen Chef för stödgruppen - ansvarar för stödgruppens arbete

7 Kf , 12 Sida 7 av 26 Grundläggande arbetsmönster Kommunledningens arbete vid samhällsstörning, större avvikelser och kriser innehåller huvudsakligen följande moment. Arbetet kräver långsiktighet, uthållighet och egenkontroll Identifiera vad som har inträffat Värdera konsekvenser på kort och lång sikt Sammanfatta och välja mål, kvalitet och syfte med kommunens agerande Löpande följa en eller flera händelseutvecklingar Identifiera ansvar för åtgärder hos olika aktörer inom och utom kommunens organisation Bereda och prioritera t.ex. möjliga åtgärder på kort och lång sikt Arbeta med både korta och längre perspektiv på händelse Undvika att fastna i det akuta skeendet Dokumentera I arbetet bör den ordinarie förvaltningsorganisationen bibehållas. Ledningsorganisationen och kommunikationsresurser anpassas däremot tydligt till händelsen och kommunens behov. En sådan anpassning kan kallas övergripande lednings- och stabsarbete i former som delvis avviker från sedvanliga situationer. Intern support, lokaler och teknik Intern support Med hjälp av den stödgrupp som finns skall intern support kunna upprätthållas. Lokaler Krisledningslokaler upprättas i kommunhuset, Kinna. Örestensrummet disponeras av krisledningsgruppen. Mellbyrummet disponeras av krisledningsnämnden Upplysningscentralen upprättas i Svansjörummet. De delar av kommunhuset som avses användas för krisledning vid en extraordinär händelse skall vara försedd med reservkraft. Som reservplats kan räddningstjänstens lokaler fungera. Teknik Stödgruppen ansvarar för, med hjälp av IT-avdelningen, att tekniken för att uträtta krisledning fungerar vid en extraordinär händelse. Bilagor Som komplement till krisledningsplanen för Marks kommun finns underliggande material såsom telefonlistor för krisledningsnämnden, krisledningsgruppen, externa resurser etc. Detta material uppdateras kontinuerligt.

8 Kf , 12 Sida 8 av 26 Befattningskort Kommunchef/chef för krisledningsgrupp Roll Du är nu chef för krisledningsgruppen Ansvar Ditt ansvar är att leda och fördela arbetet inom krisledningsgruppen Arbetsuppgifter 1. Samordna krisledningsgruppen arbete och se till att gruppen har back up och stöd 2. Genomför uppstartsmöte se checklista uppstartsmöte 3. Håll krisledningsnämnden informerad 4. Säkerhetsställ att kontakt med informationschefen har upprättats 5. Säkerhetsställ kontakten med berörda myndigheter 6. Samordna och led statusmötena se checklista statusmöte 7. Följ upp och återkoppla vad gjorde vi bra? a. kan något i vårt arbetssätt förändras till det bättre? b. vilka erfarenheter har händelsen gett oss? 8. Vid gruppens avslut genomför gemensam debriefing med hjälp av utbildad debriefer

9 Kf , 12 Sida 9 av 26 Befattningskort Stabschef Roll Du är nu stabschef och arbetar operativt med krisledning. Du är underställd kommunchefen/chef för krisledningsgruppen. Ansvar Du biträder kommunchef/chef för krisledningsgruppen med arbetet i krisledningsgruppen Arbetsuppgifter 1. Hjälp till att samordna krisledningsgruppens arbete och se till att gruppen har backup och stöd 2. Biträd chefen för krisledningsgruppen vid uppstartsmöte se checklista uppstartsmöte 3. Hjälp chefen för krisledningsgruppen att samordna informationen som skall delges till krisledningsnämnden 4. Säkerhetsställ att kontakt med informationschefen har upprättats 5. Säkerhetsställ kontakten med berörda myndigheter 6. Bistå chefen för krisledningsgruppen vid samordning och ledning av statusmötena se checklista statusmöte

10 Kf , 12 Sida 10 av 26 Befattningskort Chef för kriskommunikation Roll Du är nu chef för kriskommunikation. Du är underställd stabschefen. Ansvar Ditt ansvar är att samordnar informationen internt och externt Arbetsuppgifter 1. Kontakta två telefonister och öppna växeln. Informera om läget. Information till telefonväxeln vilka samtal som får kopplas igenom samt vilken information som kan ges 2. Sammankalla all personal som ingår i informationsgruppen och upplysningscentralen. 3. Samordna informationen som skall publiceras externt och internt. 4. Informera externa aktörer som blivit direkt eller indirekt påverkade av händelse 5. Planera och samordna informationen för en presskonferens tillsammans med kommunchef/chef för krisledningsgrupp 6. Kontakta förvaltningschefer för att samordna informationsverksamheten. 7. Samordna informationen till upplysningscentralen. 8. Rapportera på statusmötena

11 Kf , 12 Sida 11 av 26 Befattningskort Chef för upplysningscentral Roll Du är nu chef för upplysningscentralen. Du är underställd chefen för kriskommunikation Ansvar Du ansvarar för att upplysningscentralen upprättas, fungerar och att den delges korrekt och tillräcklig information. Arbetsuppgifter 1. Hjälp till att ställa i ordning lokalen för upplysningscentralen 2. Samordna informationen för upplysningscentralen tillsammans med chefen för kriskommunikation 3. Dela ut befattningskort Kommunikatör i upplysningscentralen till samtliga och säkerhetsställ att samtliga kommunikatörer inom upplysningscentralen vet vilken arbetsuppgift och roll de har. 4. Starta upp WIS 5. Säkerhetsställ att samtliga kommunikatörer i upplysningscentralen har fått korrekt information 6. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 7. Rapportera till chefen för kriskommunikation.

12 Kf , 12 Sida 12 av 26 Befattningskort Samverkansassistent/lägesuppdaterare för upplysningscentralen Roll Du är nu samverkansassisten/lägesuppdaterare i upplysningscentralen. Du är underställd chefen för upplysningscentralen. Arbetsuppgifter 1. Hjälp till att ställa i ordning lokalen för upplysningscentralen 2. Ta del av den informationen som delges av chefen för upplysningscentralen. 3. Hjälp chefen för upplysningscentralen att samordna och utforma informationen som skall delges till kommunikatörerna. 4. Hjälp kommunikatörerna att sök information vid nya frågor. 5. Vid FAQ samordna informationen och skriv upp på storskärm via projektor, whiteboard alternativt blädderblock så att samtliga kan ta del av informationen.

13 Kf , 12 Sida 13 av 26 Befattningskort Kommunikatör i upplysningscentralen Roll Du är nu kommunikatör i upplysningscentralen. Du är underställd chefen för upplysningscentralen. Arbetsuppgifter 1. Se till att arbetslokalerna och utrustningen för upplysningscentralen iordningställs 2. Ta del av den informationen som delges av chefen för upplysningscentralen. 3. Säkra att Du har ett kvalitetssäkrat informationsunderlag som grund för Dina svar till allmänheten. 4. Tänk på att lämna korrekt och öppen information. 5. Om Du får en fråga Du inte kan svara på sök information hos samordningsassistenten. 6. Tänk på att försök behålla lugnet bättre få samtal som ges korrekt information än att stressa. Både för Dig själv och den som ringer. 7. Vid samtal från personer som vill till krisledningen ta namn och nummer. Uppgifterna ges till chefen för upplysningscentralen som vidarebefordrar meddelandet till efterfrågad person.

14 Kf , 12 Sida 14 av 26 Befattningskort Chef för berörd sektor/förvaltning Roll Du är chef för berörd förvaltning. Du är underställd kommunchefen/chef för krisledningsgruppen. Ansvar Du ansvarar för att krishanteringen i den egna förvaltningen samt att information sprids intern i den egna organisationen. Arbetsuppgifter 1. Informera den egna organisationen om händelsen 2. Delge krisledningen med information om Hur omfattande förvaltningen är berörd Vilka resurser som finns Vilka resurser som kommer behövas Etc 3. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 4. Rapportera på statusmötena

15 Kf , 12 Sida 15 av 26 Befattningskort Dokumentationsansvarig Roll Du är nu dokumentationsansvarig. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att loggbok över händelsen och det löpande arbetet förs samt övriga funktioner inom sekretariatet. Arbetsuppgifter 5. Se till att loggningsfunktionen sätts igång. 6. Starta upp WIS 7. För upp på ett överskådligt sätt vad som beslutas (ex. whiteboard) 8. För upp på ett överskådligt sätt vad som skall göras (ex. whiteboard) 9. Förvarna och påminn så att inget glöms bort 10. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 11. Rapportera på statusmötena

16 Kf , 12 Sida 16 av 26 Befattningskort Telefonväxelansvarig Roll Du är nu telefonväxelansvarig. Du är underställd chefen för kriskommunikation. Ansvar Du ansvarar för att växeln är bemannad och fungerar, samt att växeltelefonisterna har korrekt och tillräcklig information för att utföra sina arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter 1. Se till att växeln blir bemannad 2. Samordna informationen för växeltelefonisterna tillsammans med chefen för kriskommunikation 3. Säkerhetsställ att samtliga växeltelefonister har fått korrekt information 4. Informera växeltelefonisterna vikten av att följande rutin följs: Vid samtal från personer som vill till krisledningen ta namn och nummer. Koppla inte vidare! Uppgifterna ges till Dig som vidarebefordrar meddelandet till efterfrågad person. 5. Klargör vilka samtal som får släppas igenom. 6. Sammanställ eventuella frågor och samordna med chefen för kriskommunikation. 7. Säkerhetsställ att bemanningen är tillräcklig och förbered för plan för avlösning av personal. 8. Rapportera till chefen för kriskommunikation

17 Kf , 12 Sida 17 av 26 Befattningskort Fältrepresentant för krisledningen Roll Du är nu fältrepresentant för krisledningen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att vara kommunens representant på plats. Arbetsuppgifter 1. Du representerar kommunen på olycksplatsen 2. Upprätta kontakt med räddningsledare. 3. Samordning måste ske med övriga funktioner i krisledningsgruppen 4. Tänk på att inte lämna någon information som inte är bekräftad men chefen för kriskommunikation. 5. Samordna information från olycksplatsen och redogör för krisledningen 6. Ta reda på vilket resursbehov som finns, två steg framåt - dokumentera 7. Rapportera på statusmöten.

18 Kf , 12 Sida 18 av 26 Befattningskort Chef för omvärldsbevakning Roll Du är nu chef för omvärldsbevakningen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att analysgruppen och omvärldsbevakningen. Arbetsuppgifter 1. Arbeta problemorienterat med alla typer av omfall 2. Analysgruppen utgör en tankesmedja för att finna tänkbara strategier i syfte att stödja krisledningsarbetet Analysarbetet kan påbörjas med att svara på följande frågor vad vet vi? vad tror vi? worst case scenario 3. Utse representanter för att arbeta med omvärldsbevakning under pågående krisledningsarbete i form av analys av andra kommuner, myndigheters samt samverkanspartners åtgärder. 4. Tänk på att analysgruppen inte arbetar operativt 5. Analysgruppen ansvarar för utvärdering av krisledningsarbetet after avslutad händelse.

19 Kf , 12 Sida 19 av 26 Befattningskort Chef för stödgrupp Roll Du är nu chef för stödgruppen. Du är underställd stabschefen. Ansvar Du ansvarar för att underlätta arbetet för krisledningsgruppen. Arbetsuppgifter 1. Ta del av den informationen som delges av stabschefen. 2. Informera övriga i stödgruppen. 3. Ta reda på vilket resursbehov som finns, två steg framåt dokumentera 4. Hjälp till med det som behövs 5. Rapportera på statusmöten

20 Kf , 12 Sida 20 av 26 Checklista Uppstartsmöte i krisledningsgrupp Tid/Sign KONTROLLERA att hela gruppen är samlad STARTA loggningsfunktionen INFORMERA om följande vad som har hänt omfattning ev. skadade vidtagna åtgärder SÄKERHETSSTÄLL att det finns ansvariga för samtliga funktioner KONTROLLERA att informationschefen har informerats, SÄKERHETSSTÄLL att växeln är bemannad och informerad om händelsen SÄKERHETSSTÄLL att TIB Länsstyrelsen har blivit informerad, SE TILL att kontakt med andra externa resurser, vid behov, etableras PLANERA in regelbundna statusmöten

21 Kf , 12 Sida 21 av 26 Checklista Lokaler och teknik Konferenstelefon Datorer GIS underlag, kartor och skisser Loggningsverktyg Whiteboard och pennor Mobiltelefoner Block och pennor Radio och TV Fasta telefoner Ritning över verksamheten Vatten, kaffe och frukt Övrigt:

22 Kf , 12 Sida 22 av 26 Checklista Mall för ledningsmöte/stabsorientering NÄRVARANDE Tid/sign AKTUELLA LÄGET personskador/ev. omkomna verksamhet miljö konsekvenser risker och hot PROGNOS HÄNDELSEUTVECKLING vad vet vi? vad tror vi? worst case scenario INFORMATION/MEDIA intern information extern information pressmeddelande presskonferens DRIFT logistik resurser PRIORITERINGAR OCH ÅTGÄRDER DIREKTIV FRÅN HÖGRE INSTANS ÖVRIGT NÄSTA STATUSMÖTE KL

23 Kf , 12 Sida 23 av 26 DEL 3 KRISKOMMUNIKATION Grundläggande principer och riktlinjer för kommunikationsarbetet Kommunens krisledning ansvara för ledning och samordning av all krisinformation. Grundläggande principer och riktlinjer för kriskommunikationsarbetet redogörs mer i detalj i Marks kommuns kriskommunikationsplan. Krisinformationens betydelse 80 procent av en kris är information och kommunikation. Hur väl en organisation lyckas hantera informationsfrågorna är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik krishantering. I ett krisläge har informationshanteringen en avgörande betydelse för förtroendet för organisationen. Organisation Det operativa arbetet leds av informationschefen/chef för kriskommunikation. Informationschefen sammankallas vid behov och svara för all information utom den som är räddningstjänstsrelaterad. Roller och uppgifter Chefen för kriskommunikationen svarar för följande Telefonväxelansvarig Chef för upplysningscentral Information och massmedia produktionsenhet Aktivering Chefen för kriskommunikation ansvarar för att samtliga funktioner inom kriskommunikation aktiveras. Upplysningscentral Om belastningen på ordinarie växel blir för hög sammankallas upplysningscentralen. Chefen för kriskommunikation ser till att upplysningscentralen sammankallas med hjälp av chefen för upplysningscentralen samt lägesuppdaterare/samverkansassistent. Upplysningscentralen har till uppgift att via telefon dels samla in frågeställningar från allmänheten, dels föra ut information från krisledningsgruppen. Intern information Det är viktigt att de anställda hålls väl informerade om läget i kommunen. Välinformerade anställda fungerar som ambassadörer ut mot allmänheten. För att få korrekt information ut i organisationen är det viktigt med en tidig, regelbunden och korrekt lägesinformation. Även vid en kris är det viktigt att utnyttja de ordinarie kanalerna för intern information, dvs intranät och chefsbrev. Utgångspunkter: Förvaltningschefen är ansvarig för information till de anställda på sin förvaltning Arbetsplatsträffen är basen för informationsspridning Cheferna ska föra informationen vidare och öppna upp för dialog på arbetsplatsen.

24 Kf , 12 Sida 24 av 26 Extern kommunikation Kommunen information skall vara korrekt, begriplig, entydig och samordnad och lämnas regelbundet. Information skall vid behov riktas direkt till grupper med särskilda behov. Allmänhet, massmedier och myndigheter kommer att ställa stora krav på informationsspridningen. Det krävs bland annat information om nya och ändrade förhållanden. Det är viktigt att massmedia ges möjlighet att ge allmänheten en korrekt lägesinformation. Korrekta pressuppgifter bidrar till att hålla allmänheten välinformerad, därigenom minskar risken för ryktesspridning och spekulationer. Kommunens webbplats och upplysningscentral är två andra viktiga informationskällor. Konkreta informationsinsatser kan vara att arrangera presskonferens, ta fram pressmaterial, informera via webben, ansvara för omvärldsbevakning och analys av mediebilden av händelsen och återkoppla omvärldsanalysen till krisledningen. För att säkerställa att uppgifterna som sprids är korrekta ska all från kommunen utgående information styras via krisledningsgruppen. Samverkan Det är av största vikt att informationen från kommunen och andra myndigheter samordnas. Trovärdigheten ökar av samstämmiga budskap och fakta från olika myndigheter. Motstridiga budskap kan vara förödande för trovärdigheten. Eftersom parterna äger olika delar av informationen behövs samverkan för att skapa en helhetsbild av krisen. Därför bör myndigheterna sträva efter att samverka och koordinera sitt informationsarbete. Genom att samverka med andra myndigheter som är berörda av händelsen kan man på ett bättre sätt uppfylla uppdraget att ge snabb och korrekt information till medborgare, massmedia och andra myndigheter. Berörda parter ska därför utbyta relevant information före, under och efter en kris, samt ta initiativ till gemensamma informationsinsatser när det främjar informationsuppdraget. En krissituation ställer också mycket stora krav på snabb informationshantering. Därför är det viktigt med gemensamma förberedelser och en gemensam syn på vad samverkan innebär, principiellt och i praktiken. Krisinformationsråd Från hösten 2009 inrättar länsstyrelsen ett krisinformationsråd. Krisinformationsrådets syfte är att främja samverkan mellan myndigheternas informationsansvariga och att vara en bas i länets nätverk för krisinformationsansvariga.

25 Kf , 12 Sida 25 av 26 Omvärldsbevakning Analysgruppens uppgift är att under pågående krisledningsarbete parallellt med krisledningsorganisationen arbeta problemorienterat med alla typer av omfall, d.v.s. svara på frågan vad är det som kan inträffa under rådande omständigheter som ännu inte inträffat? Detta arbete innebär också omvärldsbevakning i form av analys av andra kommuner, myndigheter och samverkanspartners åtgärder.

26 KOMMUNAL Kf , 12 Blad 26(26) Sida 1 av 1 sekreterare krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Kommunchef (sammankallande) Stabschef (sammankallande) Förvaltningschef Representant från räddningstjänsten (sammankallande) Dokumentations ansvarig Chef för kriskommunikation (sammankallande) Fältrepresentant för krisledningen Chef för omvärldsbevakning verksamheter Räddningstjänsten Sekretariat Chef för upplysningscentralen upplysningscentralen Stödgrupp Telefonväxelansvarig växeltelefonister Analysgrupp Information och massmedia (produktionsenhet)

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Utdrag ur Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför behöver vi en plan?...4

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Informationsplan vid. extraordinär händelse

Informationsplan vid. extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 88. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-29 98. 1

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING LILLA EDETS KOMMUN kommunledningsförvaltningen 2012/KS0213 Dpl 018 PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING Ledning och information Fastställd av fullmäktige 2012-12-12, 83 Reviderad 2012-12-12 1. Inledning

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige..

extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige.. Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige.. 1 Innehåll Allmänt... 3 Uppgifter... 3 Lokaler... 4 Organisation...

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 (9) PLAN FÖR HANTERING AV SAMHÄLLSSTÖRNINGAR OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 162 (ersätter tidigare plan antagen 2008-09-01) 2 (9) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige

Styrdokument för. Krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige Styrdokument för Krisberedskap 2016-2018 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-02 38 Syfte, bakgrund och disposition Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och prioriteringar

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Plan för extraordinära händelser i Heby kommun HebyFS 2015:20 Infördes i författningssamlingen 20 maj 2015 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan Dokumentansvarig Annica Ohlsson, 0485-470 18 annica.ohlsson@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunchefen 2016-11-03 1(7) Beteckning Handbok Giltighetstid 2020 Aktualitetsprövning/revidering senast Årligen

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer