Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument"

Transkript

1 STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument

2 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige , 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av

3 3(18) Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte med krisledningsplanen Grundkrav för krisorganisationen Krisledningsplan Disposition och förvaring Revidering Definitioner Krisledningsorganisation Krisledningsnämnden (förtroendevalda) Krisledningsstaben (tjänstemän) Informationsfunktionen Servicefunktionen Räddningschef i beredskap (RCB) POSOM Kommunikation Övning och utbildning Aktivering och åtgärdsplan Aktivering av krisledningsorganisation...12 Generellt vid olyckor...12 Nivåer, ansvar och agerande...14 Oroande händelse, nivå Allvarlig händelse, nivå Mycket allvarlig händelse, nivå Extraordinär händelse, nivå

4 4(18) 1 Inledning Kommunens ordinarie verksamhet regleras bland annat i Kommunallagen (1991:900) och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunen bibehåller sitt verksamhetsansvar även under svåra påfrestningar och vid en extraordinär händelse. Detta regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Enligt lagen är kommunen skyldig att analysera vilka allvarliga händelser i fredstid som kan inträffa och hur dessa händelser kan komma att påverka den egna verksamheten. Vidare ska kommunen med utgångspunkt från analysen fastställa en plan för hur en uppkommen krissituation ska kunna hanteras på ett välanpassat sätt, så att störningar i samhällsviktig verksamhet minimeras. 1.1 Syfte med krisledningsplanen Krisledningsplanens syfte är att: Beskriva och säkerställa kommunens agerande och förmåga att hantera en krissituation. Ge goda förutsättningar för att snabbt komma i gång med åtgärder vid en krissituation. Tydliggöra ansvar, processer och resurser under en krissituation. Beskriva hur planens aktualitet upprätthålls. 1.2 Grundkrav för krisorganisationen Krisorganisationens struktur samt respektive funktions ansvar och uppgifter ska vara definierad och tillgänglig. Det ska finnas en krisledningsplan med tydliga instruktioner. Riktlinjer för hantering av en krissituation ska bygga på kommunens risk- och sårbarhetsanalys. I anslutning till varje ny mandatperiod ska en översyn och eventuell revidering av risk- och sårbarhetsanalysen samt krisledningsplanen genomföras. Övning samt utbildning av krisorganisationen ska vardera genomföras minst en gång per mandatperiod. Krisledningsorganisationen ska vara baserad på de tre grundprinciperna i samhällets krishantering; Ansvarsprincipen Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det även under en krissituation. Likhetsprincipen Under en kris ska samhällsfunktioner så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga och regionala insatser.

5 5(18) 2 Krisledningsplan 1. Disposition och förvaring Krisledningsplanen består av följande delar: Organisation i händelse av kris Beskriver krisledningsorganisationen samt de olika aktörernas ansvar och arbetsuppgifter. Aktivering och åtgärdsplan Beskriver hur och när krisledningsorganisationen aktiveras samt ansvarsfördelning. Verksamhetsstöd (Bilaga A) Kontaktuppgifter för larm och kontakt med krisledningsnämnd och krisledningsstab. Även kontaktinformation till krisledningslokaler och externa samverkanspartners. Checklistor för initiering och hantering av en krissituation. Reglemente för krisledningsnämnden (Bilaga B ) Kommunfullmäktiges fastslagna reglemente för krisledningsnämndens mandat. Förvaring Krisledningsplanen finns tillgänglig via intranät; U:/gemensam/krisledning. Kommunens webbansvarige ansvarar för att planen läggs upp på intranätet. Krisledningsplanen finns även i fysiks form hos medlemmar i krisledningsorganisationen samt i respektive krisledningslokal. 2. Revidering Krisledningsplanen ska spegla kommunens ledningsorganisation och resurser. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen har en aktuell och adekvat krisledningsplan. Kommunens enhet för krisberedskapsfrågor har delegerats samordningen av revidering och uppdatering av krisledningsplan och tillhörande bilagor. Planen ska revideras under varje ny mandatperiod och uppdateras om uppenbara behov uppstår mellan revideringarna. Bilagorna med larmlistor ska uppdateras en till två gånger per år, eller när personalförändringar sker. Uppdateringen av larmlistorna samordnas av säkerhetssamordningsfunktionen i samarbete med kommunsekreterare. 3. Definitioner Extraordinär händelse Med extraordinär händelse menas en sådan händelse som: avviker från det normala

6 6(18) innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner innebär överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner kräver skyndsamma insatser Krisledningsorganisation Kommunens tillfälliga ledning vid en händelse som inte går att hantera eller leda inom normal verksamhetsledning eller kommunens normala organisation. 4. Krisledningsorganisation Den krisledningsorganisation som ska kunna aktiveras vid en kris eller extraordinär händelse i fredstid, ska vara flexibel och kunna anpassas till aktuella händelser. Organisationen ska bestå av en krisledningsnämnd (förtroendevalda) och en krisledningsstab (tjänstemän och nyckelpersoner). Krisledningsorganisationen i Eda kommun 5. Krisledningsnämnden (förtroendevalda) Krisledningsnämnden svarar för den politiska styrningen i händelse av en krissituation. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen (förutom valnämnden, jävsnämnden, kommunrevisionen och överförmyndarnämnden) och kan även inkalla politiker från andra utskott om man vill få in kompletterande kompetens i beslutssituationer eller om behov av ersättare uppstår.

7 7(18) Krisledningsnämndens ordförande bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Krisledningsnämndens ansvar och befogenheter vid en samhällelig kris regleras av Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt i reglementet för krisledningsnämnden (Bilaga B). Ansvar och arbetsuppgifter Samordna och leda krisorganisationen i händelse av kris (vid nivå 4) Tolka kommunens roll och ange inriktning för krishantering Följa händelseutvecklingen och besluta om mer omfattande prioriteringar Besluta i principiella frågor Besluta om ekonomiska frågor utanför ram Besluta i ärenden som rör stöd till enskild Säkerställa att författningsenliga skyldigheter iakttas Samordna information och verksamhet med krisledningsstaben Samordnande Kommunalrådet är krisledningsnämndens ordförande Samlingslokal Stora grupprummet, Kommunhuset, Charlottenberg (se bilaga A.2.1) Alternativ ledningslokal: Räddningsstationen, Charlottenberg (se bilaga A.2.6) Larmlista (Se bilaga A.1.1) 6. Krisledningsstaben (tjänstemän) Krisledningsstaben är kommunchefens arbetsgrupp som alltid informeras och/eller inkallas initialt i en krissituation. Kommunchefen eller av denne utsedd stabschef leder arbetsgruppen, tar beslut, delegerar uppgifter och är kontaktansvarig gentemot krisledningsnämnden. Ansvar och arbetsuppgifter Besluta när en krissituation har uppkommit och anses vara avslutat, samt definiera aktuell krisnivå. Informera och/eller inkalla krisledningsnämnden vid behov. Ta fram beslutsunderlag till krisledningsnämnden. Kontinuerligt analysera, sammanställa och besluta om lägesbild. Dokumentera och föra loggbok. Kontinuerligt bedöma konsekvenser av situationen och besluta om åtgärder. Analysera scenario och konsekvenser på lång sikt. Besluta om informationsinsatser.

8 8(18) Svara för samverkan inom krisledningsorganisationen och gentemot externa samverkanspartners. Rapportera om händelsen (lägesbild, vidtagna åtgärder, behov etc.) till länsstyrelsen. Stabschefens/Chefen för krisledningsstabens uppgift Sammankalla, leda, samordna och planera arbetet i krisledningsstaben. Ansvara för stabsorienteringar/genomgångar (exempelvis lägesbild, behov av åtgärder: nödvändigt, angeläget, önskvärt). Ansvara för stabens kontakter med krisledningsnämnden. Bedöma behovet av samverkan inom den egna och med andra organisationer. Besluta om ansvar och delegering Funktioner/ansvarsområden som måste finnas i staben Stabschef (kommunchef om denne ej utsett annan stabschef) Sekreterare (dokumentation) Analys (förväntad utveckling av händelsen, behov av samverkan) Information (internt och externt, se informationsfunktion) Service (ersättare, personal, mat, transporter, material, resurstillgång, kontinuitet, uthållighet, se servicefunktion) Medlemmar Kommunchef (stabschef) Verksamhetschefer (samhällsbyggnad, bildning, vård & stöd) Chef IT (informationsansvarig) Räddningschef Säkerhetssamordnare Chef Administration (serviceansvarig) Experter (utvalda, inkallas utifrån händelsens art) VD:ar kommunbolag (vid behov) Samlingslokal KS-salen, Kommunhuset, Charlottenberg (se bilaga A.2.2). Alternativ ledningslokal: Räddningsstationen, Charlottenberg (se bilaga A.2.6). Larmlista (Se bilaga A.1.2) 7. Informationsfunktionen Informationsfunktionen är krisledningens instrument för information internt i organisationen, externt till/från allmänheten, massmedia och myndigheter/organisationer. IT-chef i samarbete med webbredaktör ansvarar för att informationsfunktionen upprättas. Funktionen kan inkallas helt eller i lämpliga delar. Samråd sker med Räddningschef i beredskap (RCB) och krisledningen.

9 9(18) Ansvar och arbetsuppgifter samordna informationsinsamlingen ihop med stabschef. planera, samordna och genomföra informationsinsatser (internt och externt). leverera underlag till media, uppdatera hemsida, växel och medborgarkontoret. lämna snabb, tydlig och korrekt information om händelsen och vidtagna åtgärder som kan förstås av alla oavsett språkhinder, bostadsort eller handikapp. Medlemmar IT-chef och webbredaktör. Samlingslokal BOB-rummet, Kommunhuset, Charlottenberg (se bilaga A.2.3). Presskonferenslokal: B-salen, Folkets hus, Charlottenberg (Folkets hus kan ev. tilldela annan lokal inom huset beroende på bokningar) (se bilaga A.2.4). Alternativ ledningslokal: Räddningsstationen, Charlottenberg (se bilaga A.2.6). Larmlista (Se bilaga A.1.3) 8. Servicefunktionen För att säkerställa att verksamheten ska kunna bedrivas säkert och fungera avbrottsfritt under en längre tid etableras en servicefunktion utifrån aktuellt behov. Kommunsekreteraren ansvarar för att servicefunktionen upprättas till stöd för krisledningen. Ansvar och arbetsuppgifter Service och upplysning till/från medborgare ( ) Samband och telefoni Kontorsservice Lokaler och utrustning Kontroll av in- och utpassering Mat och dryck Personal Transporter Teknikstöd Medlemmar Kommunsekreterare med stöd av personal från bl.a. Administrativa avdelningen, Medborgarkontoret, IT-enhet samt Personal. Beroende på händelsens art kan personal från flera verksamheter behöva knytas till servicefunktionen. Det gäller att tänka brett och fundera över vilka uppgifter som måste utföras och vilken personal som då är lämplig. Exempelvis kan personal från gatusektionen, med

10 10(18) vana att köra bil i tjänsten, vara lämpliga resurser när behovet av transporter är stort. Samlingslokal Medborgarkontoret (se bilaga A.2.5). Alternativ ledningslokal: Räddningsstationen, Charlottenberg (se bilaga A.2.6). Larmlista (Se bilaga A.1.4) 9. Räddningschef i beredskap (RCB) Motsvarar tjänsteman i beredskap (TiB) och är krisorganisationens förstakontakt för inrapportering av händelser av olyckskaraktär, som bedöms vara av sådan art att de kan kräva aktivering av krisorganisationen. RCB kontaktar kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande för beslut om aktivering av krisledningsorganisationen. Larmlista (se bilaga A.1.5) 10. POSOM Till krisledningens förfogande står POSOM som är en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid katastrofer. POSOM sammankallas vid behov. Arbetet bedrivs enligt plan för POSOM. Delegation att aktivera POSOM har; Krisledningsnämnden Krisledningsstaben Räddningschef i beredskap (RCB) POSOM-gruppens samordnare (eller dennes ersättare) Larmlista (se bilaga A.1.6) 11. Kommunikation Kommunikation mellan krisledning och verkställande funktioner i kommunen sker vid kris (i möjligaste mån) som under ordinarie verksamhet via telefoni och e-post. RAKEL Vid störningar i kommunikationen finns tio RAKEL- enheter att tillgå från Räddningstjänstens krisberedskapsenhet. Enheterna är placerade i Arvika och är gemensamma för Eda, Arvika och Säffle kommuner, vid kommunöverskridande händelse är tillgången på RAKEL- enheter begränsad. Enheterna är programmerade för kommunikation internt i kommunen, mot Räddningstjänsten, externt med Arvika och Säffle

11 11(18) kommuner samt med öppna kanaler till samverkansfunktioner och myndigheter. WIS Behörigheter och kompetens att använda WIS finns hos säkerhetssamordnarna. De har ansvar för att uppdatera samt hämta hem information från kommunikationsplattformen vid händelse av ökat informations- eller kommunikationsbehov. 12. Övning och utbildning Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap är kommunen ålagd att öva och utbilda förtroendevalda och tjänstemän varje mandatperiod. Tjänstemän och politiker med funktion i Eda kommunens krisledningsorganisation ska under varje mandatperiod kallas till; Utbildning alternativt repetitionsutbildning Intern krisledningsövning (övande av kommunens krisledningsorganisation) Samverkansövning (krisledningsövning med externa aktörer, t.ex. annan kommun, myndighet eller företag) Utbildning och övning samordnas av kommunens krisberedskapsenhet och räddningstjänsten. Vid behov sker revidering av krisledningsplanen i samband med genomförd övning.

12 12(18) 13. Aktivering och åtgärdsplan Larm- och inkallningsprocess vid allvarlig händelse. 14. Aktivering av krisledningsorganisation Generellt vid olyckor Räddningschef i beredskap erhåller rapport om händelse. RCB kontaktar kommunchefen som fattar beslut om krishanteringsnivå. Kommunchefen sammankallar samtliga eller utvalda delar av krisledningsstaben enligt larmlista, samt informerar krisledningsnämnden. a) Vid nivå 1-2 leder huvudberörd verksamhetschef krisorganisationen. b) Vid nivå 3 leder krisledningsstaben krisorganisationen.

13 13(18) c) Vid nivå 4 sammankallar kommunchefen krisledningsnämnden enligt larmlista för att leda krisledningsorganisationen. Krisledningsorganisationen samlas på förutbestämd plats och inleder krishantering. När ska krisledningsorganisationen aktiveras? Krisledningsorganisationen ska aktiveras: Vid händelser som avviker från det normala som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma och samordnade insatser av kommunens resurser Vid händelser som inte kan lösas på annan nivå i kommunens organisation. Hur initieras krisledningsorganisationen? Var och en i den kommunala verksamheten som har ansvar för eller kännedom om det inträffade ska i första hand underrätta ansvarig chef om det inträffade. Ansvarig chef kontaktar kommunchefen och har möjlighet att kontakta räddningschef i beredskap (RCB) för dennes bedömning. Om ansvarig chef inte kan nås kontaktas RCB direkt eller via SOS-alarm. Vem beslutar att starta krisledningsorganisationen? Ansvarig chef eller räddningschef i beredskap (RCB) kontaktar kommunchefen eller kommunstyrelsens ordförande för beslut. Vem kallar in krisledningsstaben? Kommunchefen kallar in samtliga eller valda delar av krisledningsstaben vid behov efter samråd med krisledningsnämndens ordförande. Vid inkallning meddelas tid och plats för samling. Vem kallar in krisledningsnämnden? Kommunchefen kontaktar krisledningsnämndens ordförande eller, i dennes frånvaro, vice ordförande för stöd, beslut och deras eventuella övertagande av ansvaret för krisledningsorganisationen. För kontaktinformation, se larmlistor A.1 Nivå Händelsetyp Ansvar Nivå 4 Extraordinär händelse Krisledningsnämnden med stöd av krisledningsstaben Nivå 3 Mycket allvarlig händelse Krisledningsstaben Nivå 2 Allvarlig händelse Berörd verksamhet med stöd av krisledningsstaben

14 14(18) Nivå 1 Oroande händelse Berörd verksamhet i samråd med kommunchef (och krisledningsstaben) Nivåer, ansvar och agerande Oroande händelse, nivå 1 Nivå 1 Oroande händelse Berörd verksamhet i samråd med kommunchefen (och krisledningsstaben) Händelsen är av sådan art att om den förvärras riskerar den att bli en allvarlig eller mycket allvarlig händelse. Det kan också vara en händelse som intresserar media och allmänhet. Aktivering Berörd verksamhet aktiverar sin egen krisledningsgrupp och meddelar kommunchef och räddningschef i beredskap (RCB). Ansvar Berörd verksamhet hanterar händelsen på egen hand. Delar av krisledningsstaben kan vid behov vara ett stöd. Informationsansvarig kontaktas för stöd av samordning av information internt och externt. Rapportering Verksamhetschefen informerar vid behov kommunchefen, räddningschef i beredskap (RCB) och kommunstyrelsens ordförande. Krisledningsstaben Påbörjar beredskapsplanering inför eventuell eskalering av händelsen. Avslut Beslut om avslut av krishanteringen tas av berörd verksamhetschef i samråd med kommunchefen. Allvarlig händelse, nivå 2 Nivå 2 Allvarlig händelse Berörd verksamhet med stöd av kommunchefen och krisledningsstaben Händelse som är mer omfattande än en oroande händelse. Flera verksamheter är sannolikt inblandade och en central samordning är nödvändig. Samordning med t.ex. polis och räddningstjänst är trolig. Beslut behöver tas som inte kan vänta till nästa dag. Påtagligt tryck från media och allmänhet.

15 15(18) Aktivering Beslut om nivå 2, allvarlig händelse, tas av kommunchefen i samråd med räddningschef i beredskap (RCB). Kommunchefen sammankallar krisledningsstaben för ökad beredskap. Ansvar Berörd verksamhetschef leder och ansvarar för krishanteringen med stöd av krisledningsstaben. POSOM Krisledningsstaben kan vid behov sammankalla POSOM. Rapportering Ansvarig verksamhetschef rapporterar till kommunchefen, räddningschef i beredskap (RCB) och vid behov till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. Kommunen är även skyldig att rapportera inträffade händelser till länsstyrelsen (beror på hur händelsens art och utveckling), detta kan göras genom kommunchef, kommunstyrelsens ordförande eller RCB. Kommunchefen Kommunchefens uppgift är att vara ett stöd för berörda verksamheter samt leda alternativt stödja krisledningsstaben, i det senare krävs att kommunchefen har utsett en annan stabschef som leder krisledningsstabens arbete. Krisledningsstaben Krisledningsstabens uppgifter i en allvarlig händelse är bl.a. att skapa och följa lägesbild dokumentera beslut och föra loggbok samordna informationsinsatser samordna kommunens åtgärder och resurser samverka med andra aktörer (t.ex. polis, landsting, frivilligorganisationer, näringsliv) vid behov sammankalla POSOM Avslut Beslut om avslut av krishanteringen tas av verksamhetschefen i samråd med kommunchefen. Händelsen hanteras därefter inom ansvarig verksamheten. Mycket allvarlig händelse, nivå 3 Nivå 3 Mycket allvarlig händelse Krisledningsstaben Händelsen är mer omfattande än en allvarlig händelse eller riskerar att bli det. Den kräver att annan verksamhet läggs åt sidan för att enbart ägna sig åt att hantera händelsen. Händelsen berör sannolikt stora delar av kommunens verksamheter. Kommunen behöver göra en tillfällig anpassning av

16 16(18) verksamheten och t.ex. kraftigt utöka informationsverksamheten, samordna informationsinsatserna och erbjuda ett krisstöd i form av POSOM. Starkt tryck från media och allmänhet. Aktivering Beslut om nivå 3, mycket allvarlig händelse, tas av kommunchefen eller kommunstyrelsens ordförande i samråd med RCB. Krisledningsstaben sammankallas till kommunhuset eller annan förutbestämd plats. Ansvar Krishanteringen samordnas av kommunchefen som leder krisledningsstaben i samråd med berörd verksamhetschef. Kommunchefen har möjlighet att utse annan stabschef. POSOM Krisledningsstaben kan vid behov sammankalla POSOM. Rapportering Krisledningsstaben rapporterar till länsstyrelsen (vid behov) och krisledningsnämnden. Kommunchefen Kommunchefens uppgift är att vara ett stöd för berörda verksamheter samt leda alternativt stödja krisledningsstaben, i det senare krävs att kommunchefen har utsett en annan stabschef för att leda krisledningsstabens arbete. Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden sammankallas och hålls underrättad om händelsen och lägesbild. Krisledningsstaben Krisledningsstabens uppgifter i en mycket allvarlig händelse är bl.a. att skapa och följa lägesbild dokumentera beslut och föra loggbok samordna informationsinsatser samordna kommunens åtgärder och resurser samverka med andra aktörer (t.ex. Polis, Landsting, frivilligorganisationer, näringsliv) vid behov sammankalla POSOM rapportera till krisledningsnämnden och länsstyrelsen (vid behov) Avslut Beslut om avslut av händelsen tas av kommunchefen i samråd med berörd verksamhetschef.

17 17(18) Extraordinär händelse, nivå 4 Nivå 4 Extraordinär händelse Krisledningsnämnden med stöd av krisledningsstaben En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver skyndsamma insatser av en kommun. Ett stort antal människor kan komma att drabbas vid en extraordinär händelse. Situationen kan bli svår att hantera när många människor är berörda. Händelsen kan medföra stor arbetsbelastning, kollektiv stress, stort medialt intresse samt ge långsiktiga politiska följder. Kommunen behöver göra en tillfällig omorganisation och t.ex. kraftigt utöka informationsverksamheten samt erbjuda ett samordnat POSOM. Aktivering Krisledningsnämndens ordförande beslutar om situationen är sådan att kommunen står under påverkan av en extraordinär händelse och att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe. Krisledningsorganisationen samlas på kommunhuset eller annan förutbestämd plats. Ansvar Krisledningsnämnden har det övergripande, yttersta ansvaret för krishanteringen. Krisledningsnämnden kan vid behov besluta att överta berörda utskotts beslutsfattande rörande händelsen/krisen. Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice ordförande vid ordförandes förhinder) får besluta på utskottets vägnar i ärenden som är så brådskande att utskottets avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till utskottet. POSOM Krisledningsnämnden kan vid behov sammankalla POSOM. Rapportering Krisledningsstaben rapporterar till länsstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunchefen Kommunchefens uppgift är att vara ett stöd för drabbade verksamheter samt leda alternativt stödja krisledningsstaben. I det senare krävs att kommunchefen utsett en annan stabschef för att leda krisledningsstabens arbete. Krisledningsnämnden Krisledningsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens krishantering och fastställer övergripande mål och direktiv för hela

18 18(18) krisledningsorganisationens arbete. Krisledningsnämnden fungerar också som kommunens ansikte utåt. Krisledningsstaben Krisledningsstabens uppgifter i en mycket allvarlig händelse är bl.a. att skapa och följa lägesbild dokumentera beslut och föra loggbok samordna informationsinsatser samordna kommunens åtgärder och resurser samverka med andra aktörer (t.ex. polis, landsting, näringsliv) vid behov sammankalla POSOM rapportera till krisledningsnämnden och länsstyrelsen Avslut Beslut om avslut av händelsen tas av krisledningsnämnden. När beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats ska följande beaktas att; avvecklingen sker successivt, framför allt av kommunikationsfunktionerna överlämning av personal till ordinarie tjänstgöring föregås av dialog om behov av ledighet, information eller debriefing handlingar i ärendet diarieförs och arkiveras

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad Elin Dahlgren TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-29 Sida 1(2) Antagande av styrdokument med tillhörande krisledningsplan för Eda kommun Beredning KSAU 2015-11-16

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4

Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4 Krisledningsplan Dokumentet Krisledningsplan 2011-2014 är antaget av kommunfullmäktige den 2010-12-20. Ses över för revidering senast [Aug 2014]. Kontaktperson: [Säkerhetsansvarig, Kommunledningskontoret].

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar

Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar 2013 2014 Rapport godkänd av kommunstyrelsen 2013-11-06 Härjedalens kommun Medborgarhuset 842 80 SVEG 0680-161 00 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning och övning Mjölby kommun -2018 Diarienummer KS/2014:162 Datum: -11-17 Kommunfullmäktige Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Målgrupper...

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSSTABEN

INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSSTABEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 INSTRUKTIONER FÖR KRISLEDNINGSSTABEN 2 Innehållsförteckning Åtgärdslista 1..3 Åtgärdslista 2..4 Åtgärdslista 3.5 Kommunens ledningsorganisation

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Delprogram utbildning & övning. Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Delprogram utbildning & övning Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby kommun - 1 Inledning Syfte och mål Samhället bör ha en generell förmåga att hantera allvarliga händelser oavsett deras karaktär.

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser

Krishanteringsplan. Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser 2014 Krishanteringsplan Handlingsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår - Krisberedskap Askersunds kommun 2014-01-01 Innehållsförteckning INLEDNING... 3

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Utdrag ur Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför behöver vi en plan?...4

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING LILLA EDETS KOMMUN kommunledningsförvaltningen 2012/KS0213 Dpl 018 PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING Ledning och information Fastställd av fullmäktige 2012-12-12, 83 Reviderad 2012-12-12 1. Inledning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Plan för extraordinära händelser i Heby kommun HebyFS 2015:20 Infördes i författningssamlingen 20 maj 2015 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Säkerhetssamordnare Peo Carlsson 2015-04-27 1 (11) Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller

Läs mer

Laholms kommuns ledningsplan vid extraordinär händelse

Laholms kommuns ledningsplan vid extraordinär händelse DNR 2013-014 Laholms kommuns ledningsplan vid extraordinär händelse 2013 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-02-26 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Begreppsdefinition...

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer