Inledning Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 4. Syfte...4. Extraordinära händelser...4. Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4"

Transkript

1 Krisledningsplan Dokumentet Krisledningsplan är antaget av kommunfullmäktige den Ses över för revidering senast [Aug 2014]. Kontaktperson: [Säkerhetsansvarig, Kommunledningskontoret]. 1 (21)

2 Innehåll Inledning... 4 Syfte...4 Extraordinära händelser...4 Oroande och allvarliga händelser...4 Mål för krisledningsarbetet...4 Organisation för krisledning... 5 Ansvarsprincipen...5 Anpassad organisation...5 Organisation...5 Krisstaben...5 Lokaler...5 Nivåer och ansvar... 6 Krisstaben... 7 Krisstabens uppgifter...7 Funktioner...7 Oroande händelse, nivå Exempel på inträffade oroande händelser i Eslövs kommun...8 Aktivering...8 Ansvar...8 Rapportering...8 Krisstaben...8 Avslut...8 Allvarlig händelse, nivå Exempel på inträffade allvarliga händelser i Eslövs kommun...9 Aktivering...9 Ansvar...9 Krisstöd...9 Rapportering...9 Krisstaben Avslut Mycket allvarlig händelse, nivå Exempel på inträffade mycket allvarliga händelser i Eslövs kommun Aktivering (21)

3 Ansvar Krisstöd Rapportering Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektören Krisstaben Avslut Extraordinär händelse, nivå Exempel på inträffade extraordinära händelser Krisledningsnämnden...1 Aktivering Ansvar Krisstöd Rapportering Kommundirektören Krisstaben Avslut Krisstöd Eslöv Samverkan Aktivering Ansvar Tillkommande uppgifter i en kris Rapportering Avslut Bilaga 1, Lagstiftning Bilaga 2, Krisledningsnämndens reglemente Bilaga 3, Ordlista (21)

4 Inledning Denna krisledningsplan ska användas under en extraordinär, mycket allvarlig, allvarlig och oroande händelse. Syfte Denna krisledningsplan syftar till att ge berörda förvaltningar stöd och hjälp under en kris att ha en förberedd krisledningsorganisation att förtydliga ansvarsförhållanden. Extraordinära händelser En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Se bilaga 1, Lagstiftning. Oroande och allvarliga händelser Eftersom de flesta kriser som en kommun hanterar inte är extraordinära händelser så finns det ett behov av att klargöra hur krishantering ska ske när händelsen är för stor för den normala organisationen men för liten för krisledningsnämnden. Denna krisledningsplan fastställer även hur dessa händelser ska hanteras. Mål för krisledningsarbetet att minska konsekvenserna av en befarad eller inträffad kris för alla som vistas i Eslövs kommun att säkerställa driften av samhällsviktig verksamhet under en kris att ge medborgare och andra aktörer riktig och relevant information i en kris. 4 (21)

5 Organisation för krisledning När en organisation ställs inför en kris eller ett hot om en kris är det viktigt att alla fokuserar sina insatser mot samma mål. Det handlar om att leda och improvisera under ibland kaotiska och oförutsägbara förhållanden. För att inte förlora tid och för att hanteringen av en händelse ska vara så verkningsfull som möjligt krävs det en samordning av kommunens åtgärder. Ansvarsprincipen Principen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden också ska ha det under kris- och krigssituationer. Undantaget är under en extraordinär händelse, nivå 4, då krisledningsnämnden kan besluta att överta ansvaret Anpassad organisation Stora delar av en kris kan hanteras av berörd förvaltning med personal i sina vanliga roller. I en kris eller hot/risk för en kris behövs det oftast göras en anpassning av organisationen. Anpassningen ska göra att verksamheten bättre klarar de speciella krav som ställs. En del arbetsuppgifter tillkommer i en kris. En del av dessa kommer krisstaben att arbeta med utifrån ett på förhand bestämt arbetssätt. Organisation Eslövs kommun har fyra nivåer gällande organisation för krisledning. Organisationen för krisledning ser i stort sett likadan ut för händelser i alla nivåer. Det som främst skiljer nivåerna åt är antalet personer som bemannar de olika funktionerna. I samtliga händelser förutom nivå 4, extraordinär händelse, är det stabschefen som beslutar om nivå. I en extraordinär händelse tillkommer krisledningsnämnden. Krisstaben Det ska finnas en på förhand utsedd, utbildad och övad krisstab. Krisstaben arbetar enligt särskilda instruktioner och mallar. Exempel på sådana är lägesbild, stabsarbetsplan och kriskommunikationsplan. Lokaler Krisledningsorganisationen använder i första hand lokaler i Stadshuset och i andra hand en alternativ lokal som ska utses och utrustas för ändamålet. Om behov finns kan krisstaben arbeta i annan aktörs lokaler som t. ex. polisens. 5 (21)

6 Nivåer och ansvar Nivå 4 Nivå 3 Nivå 2 Nivå 1 Extraordinär händelse Mycket allvarlig händelse Allvarlig händelse Oroande händelse Ansvar Krisledningsnämnden med stöd av kommundirektören och krisstaben Samordning av kommunstyrelsens ordförande Berörd förvaltning med stöd av kommundirektören och krisstaben Berörd förvaltning med stöd av kommundirektören och krisstaben Berörd förvaltning i samråd med krisstaben 6 (21)

7 Krisstaben Krisstabens viktigaste funktion är att ge berörda förvaltningar i händelsen stöd. Samtliga beslut fattas av den ordinarie organisationen i nivå 1-3. Krisstabens uppgifter skapa och uppdatera lägesbild rapportera till kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, förvaltningschefer, länsstyrelsen m.fl. planera och genomföra kommunövergripande kommunikationsaktiviteter samordna kommunens åtgärder samverka med andra aktörer i händelsen som t.ex. polis och räddningstjänst vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv (se sid. 16) Krisstaben ska vid behov kunna stödjas av personella resurser från annan förvaltning. Det kan handla om ytterligare administrativt stöd, kommunikationsinsatser, krisstödsinsatser och service till hela krisledningsorganisationen i form av iordningställande av lokaler, mat, teknik, dagbok m.m. Antalet personer i varje funktion varierar med omfattningen på händelsen samt tidpunkt. När krisstaben ska starta upp sitt arbete kan det t.ex. vara lämpligt att bemanningen är större. Det är stabschefen som avgör sammansättningen i krisstaben. Funktioner Krisstaben består av: stabschef (sammankallande) kriskommunikatör beredskapssamordnare administratör 7 (21)

8 Oroande händelse, nivå 1 Händelsen är av en sådan art att om den förvärras riskerar den att bli en allvarlig eller mycket allvarlig händelse. Det kan också vara en händelse som intresserar media. Exempel på inträffade oroande händelser i Eslövs kommun Tillfälligt försvunnen elev (2009) Mycket snö (2010) Otillåten Internetanvändning Bergagymnasiet (2010) Försök till anlagd brand förskolan Skogsgläntan (2010) Nivå 1 Oroande händelse Ansvar kvar hos berörd förvaltning Stöd av beredskapssamordnare Rapport till krisstaben, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande Aktivering Berörd förvaltning aktiverar sin egen krisledning och meddelar beredskapssamordnaren. Ansvar Berörd förvaltning hanterar händelsen själv. Delar av krisstaben kan vid behov vara ett stöd. Rapportering Beredskapssamordnaren informerar vid behov krisstaben, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande Krisstaben Påbörjar omfallsplanering, dvs. påbörjar planering för vad som skulle kunna hända om händelsen eskalerar. Avslut Beslut om avslut av krishanteringen tas av berörd förvaltningschef i samråd med beredskapssamordnaren. 8 (21)

9 Allvarlig händelse, nivå 2 Händelse som är mer omfattande än en oroande händelse. Flera förvaltningar är sannolikt inblandade och en central samordning är nödvändig. Samordning med t ex polis och räddningstjänst är trolig. Beslut behöver tas som inte kan vänta till nästa dag. Exempel på inträffade allvarliga händelser i Eslövs kommun Hot mot personal och barn på förskolan Alebo (2009) Hot om skolskjutning Bergagymnasiet (2009) Risk för pandemi (2009) Trädfällningsolycka (2010) Bombhot mot Norrevångsskolan (2010) Brand i Godsmagasinet samt samtidigt brandförsök på Östra skolan (2010) Nivå 2 Allvarlig händelse Ansvar kvar hos berörd förvaltning Stöd av krisstaben Rapport till krisstaben, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande Aktivering Beslut om nivå 2, allvarlig händelse, tas av stabschefen. Stabschefen beslutar var krisstaben ska samlas. Ansvar Berörd förvaltningschef leder och ansvarar för krishanteringen med stöd av krisstaben. Krisstöd Krisstaben kan vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv. Rapportering Stabschefen rapporterar till krisstaben, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande. 9 (21)

10 Krisstaben Krisstabens uppgifter i en allvarlig händelse är bl. a. att skapa och följa lägesbild planera och genomföra kommunikationsaktiviteter samordna kommunens åtgärder samverka med andra aktörer som t. ex. polis och räddningstjänst vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv Avslut Beslut om avslut av krishanteringen tas av förvaltningschefen i samråd med stabschefen. Händelsen hanteras då enbart av den ansvariga förvaltningen. 10 (21)

11 Mycket allvarlig händelse, nivå 3 Händelsen är mer omfattande än en allvarlig händelse eller riskerar att bli det. Den kräver att annan verksamhet läggs åt sidan för att enbart ägna sig åt att hantera händelsen. Händelsen berör sannolikt flera förvaltningar. Kommunen behöver göra en tillfällig anpassning av verksamheten och t.ex. kraftigt utöka kommunikationsverksamheten och erbjuda ett samordnat krisstöd. Vid behov kan kommunstyrelsens ordförande ansvara för samordningen. Kännetecknande för den här typen av händelser är t. ex. ett stort medietryck stort intresse från allmänheten aktivering av krisstöd stort behov av central samordning samt stor ansträngning för ordinarie organisation och resurser. Exempel på inträffade mycket allvarliga händelser i Eslövs kommun Brand Norrevångsskolan (2008) Brand Norrevångshallen (2010) Nivå 3 Mycket allvarlig händelse Ansvar kvar hos berörd förvaltning Stöd av krisstaben och kommundirektören Samordning av kommunstyrelsens ordförande Rapport till Länsstyrelsen (vid behov) och kommunstyrelsens arbetsutskott Aktivering Beslut om nivå 3, mycket allvarlig händelse, tas av stabschefen i samråd med kommundirektören eller kommunstyrelsens ordförande. Krisledningsorganisationen samlas i första hand i Stadshuset. Ansvar Berörd förvaltning leder och ansvarar för krishanteringen med stöd av kommundirektören och krisstaben. Samordning kan vid behov även utövas av kommunstyrelsens ordförande. 11 (21)

12 Krisstöd Krisstaben kan vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv. Rapportering Krisstaben rapporterar till länsstyrelsen (vid behov) och kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter är bl. a. att fastställa övergripande mål och direktiv för hela krisledningsorganisationens arbete. Kommundirektören Kommundirektörens uppgift är att vara ett stöd för berörda förvaltningar och krisstaben. Krisstaben Krisstabens uppgifter i en mycket allvarlig händelse är bl. a. att skapa och följa lägesbild planera och genomföra kommunövergripande kommunikationsaktiviteter samordna kommunens åtgärder samverka med andra aktörer som t.ex. polis och räddningstjänst vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv. Avslut Beslut om avslut av händelsen tas av stabschefen i samråd med berörd förvaltningschef och kommundirektören. 12 (21)

13 Extraordinär händelse, nivå 4 En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Ett stort antal människor kan komma att drabbas vid en extraordinär händelse. Situationen kan bli svår att hantera när många människor är berörda. Detta märks genom den kollektiva stress, det stora mediala intresset som uppstår och de eventuella politiska följder som händelsen kan medföra. Kommunen behöver göra en tillfällig omorganisation och t.ex. kraftigt utöka kommunikationsverksamheten och erbjuda ett samordnat krisstöd. Kännetecknande för den här typen av händelser kan vara ett mycket stort medietryck mycket stort intresse från allmänheten aktivering av krisstöd mycket stort behov av central samordning mycket stor ansträngning för ordinarie organisation och resurser omfattande konsekvenser på kort och lång sikt. Exempel på inträffade extraordinära händelser Några händelser som har varit så omfattande så att behov av särskild krisledning har uppstått 1994 Förlisningen av Estonia då 551 svenskar omkom Tågolyckan i Kävlinge då drygt personer evakuerades efter att ett tåg med ammoniakvagnar vält Diskoteksbranden i Göteborg då 63 ungdomar omkom och många skadades allvarligt Översvämningarna i Arvika som är den mest omfattande översvämning som drabbat Sverige i modern tid Flodvågskatastrofen i Sydostasien där 543 svenskar omkom Stormen Gudrun där fler än tio personer omkom. 13 (21)

14 Nivå 4 Extraordinär händelse Ansvar hos krisledningsnämnden Stöd av förvaltningschefer, kommundirektör Stöd av krisstaben Rapport till Länsstyrelsen och kommunfullmäktige Krisledningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd under en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden har det yttersta ansvaret för kommunens krishantering och fastställer övergripande mål och direktiv för hela krisledningsorganisationens arbete. Krisledningsnämnden fungerar också som Eslövs kommuns ansikte utåt. Aktivering Det är endast krisledningsnämndens ordförande som kan besluta att situationen är sådan att kommunen står under påverkan av en extraordinär händelse och att krisledningsnämnden ska träda i funktion. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. Krisledningsorganisationen samlas i första hand i Stadshuset. Ansvar Krisledningsnämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. Krisledningsnämnden kan vid behov besluta att överta berörda nämnders beslutsfattande rörande krisen. Befogenheterna beskrivs mer ingående i bilaga 1, Reglemente för krisledningsnämnden. Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice ordförande vid ordförandes förhinder) får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Krisstöd Krisledningsnämnden kan vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv. Rapportering Krisstaben rapporterar till länsstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommundirektören Kommundirektörens uppgift är att vara ett stöd för drabbade förvaltningar och krisstaben. 14 (21)

15 Krisstaben Krisstabens uppgifter i en extraordinär händelse är bl. a. att skapa och följa lägesbild planera och genomföra kommunövergripande kommunikationsaktiviteter samordna kommunens åtgärder samverka med andra aktörer som polis och räddningstjänst vid behov sammankalla Krisstöd Eslöv. Avslut Beslut om avslut av händelsen tas av krisledningsnämnden. När beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats ska följande beaktas att avvecklingen sker successivt, framförallt av kommunikationsfunktionerna överlämning av personal till ordinarie tjänstgöring föregås av dialog om behov av ledighet, information och/eller debriefing handlingar i ärendet diarieförs och arkiveras. 15 (21)

16 Krisstöd Eslöv Människors behov av hjälp och stöd från socialtjänsten vid en kris ser olika ut beroende på vad som hänt. Efter orkanen Gudrun fick många svårt att klara vardagen eftersom de var utan el, vatten och telefon. Flodvågskatastrofen i Sydostasien medförde stor efterfrågan av psykologiskt, socialt och praktiskt stöd för de drabbade. Kriget i Libanon medförde att många svenskar som bodde där evakuerades och behövde hjälp med allt från sovplats till tillfälligt ekonomiskt bistånd. Samverkan I grunden gäller ansvarsprincipen. Det är kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver vid en kris. Det ansvar som regleras i socialtjänstlagen är i Eslöv fördelat på tre facknämnder, Barn och Familj, Arbete och Försörjning samt Vård och Omsorg. Socialtjänsten kan i en kris behöva anpassa sin organisation. Samarbete ska ske mellan Arbete och Försörjning, Råd och stödenheten Vård och Omsorg, Vuxenenheten Barn- och Familj, Resursavdelningen Vård och Omsorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska Barn och Familj, Barn- och elevstödsenheten Gymnasie- och Vuxenutbildningen, Gymnasieskolan Kommunledningskontoret, Medborgarcentrum Samverkan ska ske med Räddningstjänsten Syd Polisområde Ringsjöbygden/Eslöv Falcks ambulans Primärvården Svenska kyrkan 16 (21)

17 Aktivering Krisstöd Eslöv kan vid behov sammankallas av krisstaben. Det är dock socialtjänsten som avgör om, när och i vilken omfattning Krisstöd Eslöv ska aktiveras. Endast under en extraordinär händelse, nivå 4, kan krisledningsnämnden besluta om att aktivera Krisstöd Eslöv. Ansvar I nivå 1, oroande händelse, nivå 2, allvarlig händelse och nivå 3, mycket allvarlig händelse hanterar varje aktör sitt normala ansvar enligt ansvarsprincipen. Under en extraordinär händelse, nivå 4, kan krisledningsnämnden överta ansvaret för den kommunala verksamheten. I samtliga nivåer kan uppgifter tillkomma som inte finns i vardagen. Ledning och samordning av dessa sker i första hand av kommunens socialtjänst. Tillkommande uppgifter i en kris Vara ett stöd för drabbade och anhöriga i närheten av en olycksplats. Stödet kan t.ex. vara i form av information, tak över huvudet, mat och dryck, en filt, någon att prata med. Kunna öppna och driva ett informations- och stödcentra. Ett sådant kan med fördel drivas i nära samverkan med primärvården. Genomföra stödinsatser som t.ex. avlastande samtal, debriefing, samtalsgrupper mm under akutfas, mellanfas och långtidsfas. Rapportering Krisstöd Eslöv rapporterar till beredskapssamordnaren i krisstaben. Avslut Beslut om avslut tas av socialtjänsten i samråd med stabschefen och kommundirektören. Samråd måste ske med bl. a. primärvården så att samtliga behövande har fått det stöd de behöver. 17 (21)

18 Bilaga 1, Lagstiftning Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544) är kommunen skyldig att förbereda sig på och ha en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Kommunen är också skyldig att utbilda och öva de personer som ingår i krisledningsorganisationen. Kommunen ska enligt samma lag fastställa en ny plan för hantering av extraordinära händelser för varje mandatperiod. Kommunen ska dessutom analysera vilka extraordinära händelser som skulle kunna inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utfärdat föreskrifter gällande fr.o.m om hur dessa risk- och sårbarhetsanalyser ska utformas. Kommunen har även enligt samma lag ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att kommunen inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Det innebär också att under en extraordinär händelse ska kommunen verka för att samordning sker av krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer och se till att informationen till allmänheten under en sådan händelse samordnas. Denna plan och krisledningsorganisation gäller även för höjd beredskap. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap ingår all samhällsverksamhet som då skall bedrivas i begreppet totalförsvar. Regeringen kan besluta om skärpt eller högsta beredskap om Sverige är i krigsfara enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap (1992:1403). 18 (21)

19 Bilaga 2, Krisledningsnämndens reglemente Nämndens uppgifter och ansvar m. m Krisledningsnämndens uppgifter 1 Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en extraordinär händelse. En extraordinär händelse är en större händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. 2 Krisledningsnämnden ska för varje ny mandatperiod upprätta en plan för hur kommunen skall hantera extraordinära händelser. Planen skall redovisas till kommunfullmäktige för fastställelse. Delegering från kommunfullmäktige 3 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens omfattning eller art. Ett sådant beslut skall omgående sändas till den nämnd som berörs. När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen fattar ett sådant beslut ska de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit omedelbart återgå till ordinarie nämnd. 4 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Ansvar och rapporteringsskyldighet 5 Krisledningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. Krisledningsnämnden ska till kommunfullmäktige rapportera nämndens beslut samt sammanställning av inträffade händelser och vidtagna åtgärder under en extraordinär händelse. Rapportering ska under en extraordinär händelse ske fortlöpande inför varje närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 19 (21)

20 Förvaltningsorganisation 6 Under en extraordinär händelse står den kommunala förvaltningsorganisationen till krisledningsnämndens förfogande. Krisledningsnämndens arbetsformer Sammansättning 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd. Sammanträde/att träda i funktion 8 Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och kallar då till sammanträde. Brådskande ärenden 9 Ordföranden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 10 Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får krisledningsnämnden infordra de yttrande och upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter. Vid beredningen av ärenden som berör annan nämnds verksamhet får nämnden adjungera representanter från berörd nämnd. De adjungerade representanterna får yttra sig men inte delta i nämndens beslut. Sekretess 11 Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinär nämnds verksamhet och har då också tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid sekretesslagens regler tillämpas. För krisledningsnämndens utlämnande av information gäller den sekretess som skulle ha gällt i den ordinarie nämnden. Arbetsformer i övrigt 12 För krisledningsnämnden gäller i tillämpliga delar med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning vad som i övrigt anges i kommunstyrelsens reglemente om kommunstyrelsens arbetsformer. 20 (21)

21 Bilaga 3, Ordlista Krisstab Är en tillfälligt sammansatt grupp med uppgift att fungera som ett stöd under en kris. Krisstaben arbetar på ett i förhand uppgjort sätt för att skapa struktur och trygghet i krishanteringen. Krisstaben arbetar bl. a. med att upprätta lägesbild, har en stabsarbetsplan, en kommunikationsplan samt har en förutbestämd dagordning för stabsmöten. Lägesbild En beskrivning av bl. a. vad som har hänt, när det har hänt, hur situationen ser ut just nu samt vidtagna åtgärder. Stabschef En tillfällig befattning som bemannas av någon ur den ordinarie organisationen med ledarerfarenhet. Viktigaste uppgift är att leda och fördela arbetet i krisstaben. Är även föredragande i krisledningsnämnden. Beredskapssamordnare En tillfällig befattning som bemannas av någon ur den ordinarie organisationen. Främsta uppgift är samverkan med övriga myndigheter/aktörer och att upprätta lägesbild. Kriskommunikatör En tillfällig befattning som bemannas av någon ur den ordinarie organisationen med erfarenhet av kommunikationsfrågor. Viktigaste uppgift är att ta fram en kommunikationsplan för händelsen och ge stöd i kommunikationsfrågor. Administratör En tillfällig befattning som bemannas av någon ur den ordinarie organisationen med erfarenhet av administrativa och organisatoriska frågor. Viktigaste uppgifter är att skriva minnesanteckningar, kallelser, stabsarbetsplan samt att förse krisledningsorganisationen med service i form av t.ex. mat och dryck. 21 (21)

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Central krisledningsplan för Burlövs kommun

Central krisledningsplan för Burlövs kommun 1/15 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:6 DIARIENUMMER KS/2016:869-189 Central krisledningsplan för Burlövs kommun 2017 2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-19, 129 Innehållsförteckning Inledning, bakgrund

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 1 Antagen av KS 2016-04-11 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-05-30 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN 2 Krisledningsnämndens uppgifter Arbetsuppgifter 1 Krisledningsnämnden fullgör de uppgifter som

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:23 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Utöver de bestämmelser i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544) reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser.

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN

Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN Plan för central krisledning MALMÖ STAD, ANTAGEN 2011-12-01 1 PLAN FÖR CENTRAL KRISLEDNING MALMÖ STAD Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-01 Gällande från 2012-01-01 2 Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Syfte

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Styrdokument Reglemente för krisledningsnämnden Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 1.19) Antagen av kommunfullmäktige, 57 2 (5) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 57 3 (5) Reglemente

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd

FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för krisledningsnämnd FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för krisledningsnämnd Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 194 1 Krisledningsnämndens ikraftträdande Krisledningsnämnden skall fullgöra dess uppgifter under extraordinära

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap; SFS 2006:544 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 132 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000023-003 MBLAFS 2015:20 Reglemente för krisledningsnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för krisledningsnämnden.docx

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige

Storumans kommun. Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser. Fastställd av kommunfullmäktige Storumans kommun Handlingsplan för extraordinära händelser och kriser Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27 120 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Bakgrund... 2 1.2 RSA och nämnderna egen planering...

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för krisledningsnämnden Plan/Program 2006-12-18, 191 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen.

Sammanfattning Serviceförvaltningen har tagit fram en reviderad krisledningsplan med anledning av förändringar inom förvaltningen. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-02-10 Vår referens Lars-Göran Lindh Planeringssekreterare LarsGoran.Lindh@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan för serviceförvaltningen SN-2015-29

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan

Utbildningsförvaltningens krisledningsplan s krisledningsplan Diarienummer UF/2016:124 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Krisledningsplan

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun Beslutad av: Kommunfullmäktige Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnare Dokumenttyp: Reglemente Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 2012-09-26 Diarienr: Reglemente för krisledningsnämnden i Åre kommun

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling -1- Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 449 REGLEMENTE OCH LEDNINGSPLAN FÖR KRISTIANSTADS KOM- MUNS KRISLEDNINGSNÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2004-12-14

Läs mer

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS

POSOM-plan. Härnösands kommun Socialförvaltningen Helene Brändström, RUTIN. Rutin KS Socialförvaltningen Helene Brändström, 0611-348309 helene.brandstrom@harnosand.se RUTIN POSOM-plan Dokumentnamn POSOM-plan Dokumenttyp Rutin Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-01 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar?

Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Vår uppgift i eftermiddag Vilka författningar styr hanteringen av samhällsstörningar? Den svenska modellen för att hantera samhällsstörningar legala aspekter Krishanteringssystemet Regeringsformen - Offentligrättsliga

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun

Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun Handlingsplan för krisberedskap i Söderköpings kommun 2015 2018 Antagen av Kommunstyrelsen 2016-02-16 6 1 Innehåll 1 KRISBEREDSKAP KOMMUNENS ANSVAR 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Syfte och mål 4 1.3 Krisledningsorganisation

Läs mer

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser.

Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser. Plan för central krisledning inom Ystad-Österlen regionen vid störningar eller extraordinära händelser. Planen fastställd i Tomelilla kommuns kommunfullmäktige 2015- - Kf Planen fastställd i Ystads kommuns

Läs mer

Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Ledning PLAN VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE UPPRÄTTAD AV SÄKERHETSSTRATEG STEFAN GUSTAFSSON BESLUTAD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 2(15) Innehåll 1. Inledning och bakgrund... 4 1.1. Definition av extraordinär

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48

REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 REGLEMENTE FÖR GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND KF 48 Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-13. Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Med kommunfullmäktige

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer