Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar"

Transkript

1 Plan för extraordinär händelse och andra samhällsstörningar Rapport godkänd av kommunstyrelsen

2 Härjedalens kommun Medborgarhuset SVEG Sida 2

3 Innehållsförteckning Varför behöver vi en plan?... 4 Planen som förberedelse för krishantering... 4 Planen som ett operativt hjälpmedel... 4 Planen ett levande dokument... 4 Bakgrund... 5 Riskreducerande arbete... 5 Övergripande mål... 6 Mål i samband med extraordinär händelse eller andra störningar... 6 Definition av en kris/extraordinär händelse... 7 När aktiveras planen?... 7 Exempel på när krisledning kan sammankallas... 8 Larmande av krisledningen... 8 Organisation vid extraordinär händelse... 9 Krisledningsnämnden... 9 Krisledningsstaben... 9 Informationsarbete Informationsgruppen...10 Viktigt meddelande till allmänheten...11 Stödfunktioner POSOM Stödresurs för psyko-socialt omhändertagande...11 Extern samverkan...11 IT-Avdelning...11 Ekonomi Ersättning till kommunens personal...12 Avveckling Utvärdering Bilagor Sida 3

4 Varför behöver vi en plan? Det finns ett antal olika skäl till att kommunen behöver en plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personal i sin vanliga roll. I vissa avseenden måste man dock göra en anpassning av den ordinarie organisationen till en ledning som bättre kan svara mot de speciella krav som ställs på kommunen vid en större händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering. Man behöver också i planen fastställa vilka lokaler, personal och hjälpmedel som ska finnas till hands under krishanteringen. Planen som förberedelse för krishantering För att klara krishanteringen vid en större händelse måste kommunens organisation vara förberedd. Förtroendevalda, förvaltningschefer och andra nyckelpersoner måste i förväg känna till vad som gäller när en kris inträffar. Genom planen får alla berörda inom och utanför kommunen möjlighet att förbereda sig för sin uppgift. Planen som ett operativt hjälpmedel Vid en kris är det nästan alltid de inledande timmarna som är svårast. Förhållanden präglas nästan alltid av osäkerhet om vad som har hänt och vad man ska göra inte sällan ett kaos. För att ge stöd i denna situation finns i planen en kortfattad och tydlig beskrivning av organisation, roller, uppgifter, lokaler, hjälpmedel m.m. Följande plan bidrar till att starta upp krisledningsarbetet på ett ordnat och effektivt sätt. I takt med att krisens händelseförlopp fortskrider bör denna plan få minskat fokus till förmån för den kunskap och erfarenhet som återfinns inom deltagande verksamheterna. Planen ett levande dokument Till planen finns ett antal bilagor. En del av dessa är checklistor som är utformade för att de ska kunna användas som konkreta verktyg i det inledande skedet av en kris. Revidering av plan för extraordinära händelser och ska ske vid varje ny mandatperiod och beslutas av kommunfullmäktige. Revidering av bilagorna ska däremot ske varje år och vid behov (t.ex. vid omorganiseringar). Revidering av bilagorna äger kommunchefen rätt att fatta beslut om. Arbetet sker i samarbete med säkerhetssamordnaren. Sida 4

5 Bakgrund Samhällets krishanteringssystem är uppbyggt på tre principer: Ansvarsprincipen, Likhetsprincipen och Närhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris. Likhetsprincipen innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under normala förhållanden som under kris. Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga Utöver detta finns även ett geografiskt områdesansvar på lokal, regional och nationell nivå. Det är kommunen som har det lokala områdesansvaret, länsstyrelsen som har det regionala och staten som har det nationella områdesansvaret. Det geografiska områdesansvaret för inte med sig några särskilda befogenheter och det går inte att ta över en annans aktörs ansvar. Enligt statsmaktens intentioner ska kommunernas krishanteringsförmåga bygga på den ordinarie organisationen och dess verksamheter för att upprätthålla säkerhet och uthållighet Kommunen ska ha en planering för hur risker och sårbarhet ska undanröjas eller minskas. Framträdande i lagrum: Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Nedanstående plan för extraordinär händelse och beskriver de förutsättningar som behövs för att kommunens verksamhet ska kunna ledas på ett tillfredställande sätt vid en större störning. När händelser uppstår som inte kan lösas inom det ordinarie lagrummet, Kommunallagen, gäller Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen ska enligt lag ses över och fastställas för varje ny mandatperiod. Riskreducerande arbete Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, är kommunen skyldig att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser där kommunens risker och sårbarheter dokumenteras och analyseras på övergripande nivå samt inom varje förvaltning. Risk- och sårbarhetsanalysen ska genomföras första året i varje ny mandatperiod. Årliga revideringar utförs på bilagor och rapporteras till Länsstyrelsen. Dessa analyser ska sedan ligga till grund för kommunens förebyggande arbete för att minimera risker genom en övergripande handlingsplan för riskreducering samt för förvaltningarnas handlingsplaner. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka Sida 5

6 säkerhetsmedvetenheten inom de områden som kan påverka kommunen, kartlägga vilka resurser som finns och vilka resurser som behövs samt ta fram åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten och krishanteringsförmågan. Samtliga förvaltningar och kommunala bolag ska utföra en risk- och sårbarhetsanalys samt upprätta en plan för extraordinär händelse och andra samhällstörningar som kan drabba organisationen. Ansvarsområden: Kommunens säkerhetsgrupp ansvarar för att kommunens förvaltningar och bolag årligen reviderar sina analyser och krisplaner. Säkerhetsgruppen ansvarar även för att den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen samt övergripande åtgärdsplan uppdateras när förändring föreligger. Säkerhetssamordnaren leder arbetet och är ansvarig för att sammanställa den övergripande risk- och sårbarhetsanalysen och planen. Övergripande mål Kommunens övergripande mål är att: erbjuda ett samhälle där invånarnas upplevda säkerhet och trygghet ständigt ökar uppfattas som en säker och trygg kommun för dem som vistas, bor, eller har tillgångar i kommunen genom ett aktivt säkerhets- och riskhanterings arbete enligt givna riktlinjer vara en trygg och säker kommun, att arbeta och bo i medborgarna, miljön och samhällsviktiga verksamheter ska skyddas mot olyckor, skador, sabotage, hot och andra störningar ha en plan för samt ha vidtagit förberedande åtgärder så att invånarnas behov av värme, vatten, el, vård och omsorg, skola och barnomsorg, räddningstjänst och information kan tillgodoses vid en extraordinär händelse eller andra störningar ha god kunskap om vilka risker som finns i kommunen samt ha en god förmåga att hantera olyckor, extraordinära händelser och andra störningar på begäran kunna lämna stöd såväl till närliggande kommuner som drabbade enskilda personer Mål i samband med extraordinär händelse eller andra störningar Kommunens mål i samband med extraordinär händelse eller andra störningar är att: samtliga nämndsområden med tillhörande verksamheter ska fungera krisledningsnämnden ska ha en omedelbar och över tid uthållig förmåga att leda och samordna hela kommunens verksamhet vid en extraordinär händelse krisledningsnämnden är beslutsför inom tre timmar efter beslut av krisledningsnämndens ordförande krisledningsfunktionerna har avbrottsfri el samt fungerande sambandsfunktioner dygnet runt krisledningsstaben ska vara operativ inom två timmar efter kallelse samt kunna presentera nödvändig information inom tre timmar till krisledningsnämnden och till allmänheten inom fyra timmar Sida 6

7 varje förvaltning ska ha kunskap och förmåga att arbeta i en krisorganiserad kommun och vara operativa inom tre timmar omsorgen om äldre, handikappade och barn prioriteras arbetet organiseras så att krisverksamheten kan bedrivas under en längre tid Definition av en kris/extraordinär händelse Definitioner av när en händelse är en kris eller extraordinära händelser varierar och det kan vara svårt att göra bedömandet om en händelse är just en kris. Att en normal händelse till exempel en olycka kan utveckla sig till en kris gör det inte lättare. Definitioner finns dock: Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (krisinformation.se -2013). För att det ska vara en kris så: ska händelsen vara oväntad och avvika från det normala ska grundläggande värden så som liv, hälsa, miljö, förtroende och viktiga samhällsfunktioner hotas ska skyndsamma åtgärder krävas kännetecknas händelsen av osäkerhet krävs det samverkan mellan flera aktörer räcker inte ordinarie resurser och/eller rutiner till drabbas många människor För att något ska räknas som extraordinär händelse i fredstid så är definitionen Avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting Extraordinär händelse som begrepp är definierat i Lag (2006:544) ) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Till begreppet är särskilda befogenheter och skyldigheter för kommuner och landsting kopplade. Några händelser som har definierats som extraordinär händelse är bland annat Branden i Göteborg med många skadade och döda ungdomar 1998 Översvämningarna i Arvika 2000 Tsunamin i Asien 2004 De långvariga elavbrotten efter stormen Gudrun 2005 När aktiveras planen? Planen och krisledningsorganisationen i sin helhet aktiveras när krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare bedömer att det är en extraordinär händelse. Information om lägesbilden för att göra bedömningen huruvida extraordinär händelse föreligger får krisledningsnämndens ordförande från någon av de som har delegation. Sida 7

8 Delegation för att larma och informera krisledningsnämndens ordförande har: Förvaltningschefer Kanslichef Säkerhetssamordnare Räddningsledare i tjänst Räddningschef Kommunchefen eller ansvarig förvaltningschef kan besluta om att tillämpliga delar av planen och krisledningsorganisationen ska aktiveras för att stötta den ordinarie organisationen vid. Exempel på när krisledning kan sammankallas Krisledningen kan till exempel sammankallas: Vid händelser som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma och samordnade insatser av kommunens resurser. I övrigt när störningar på verksamheten inte kan lösas på annan nivå i den kommunala organisationen eller det finns ökat behov av information och/eller samordning. När besvärliga eller intrikata händelser, var de än inträffar, kan misstänkas få ett stort medialt intresse eller i övrigt innebära att kommunen på ett eller annat sätt behöver agera så ska krisledningen kontaktas för samråd om hur situationen ska hanteras. Larmande av krisledningen Krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare ansvarar för att larma krisledningsnämnden vid extraordinär händelse. Kommunchefen eller dennes ersättare ansvarar för att larma och kalla in krisledningsstaben eller delar av denna för tjänstgöring vid extraordinär händelse eller annan samhällsstörning. Larmning sker via telefonsamtal eller meddelande via SMS eller e-post. Om larmning sker via SMS eller e-post ska mottagandet bekräftas genom att besvara meddelandet. Fungerar inte tekniska lösningar för att larma utses en person att åka hem och hämta personer som saknas för krisledningen. Sida 8

9 Organisation vid extraordinär händelse Krisledningsnämnden Krisledningsstaben Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Förvaltningen för Bildning, fritid & kultur Socialförvaltningen Krisledningsnämnden Nämnden får fatta beslut om att ta över hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som behövs för att hantera en extraordinär händelse. Det är nämndens ansvar att tolka kommunens roll vid en extraordinär händelse. Nämnden fattar övergripande beslut om vad som ska genomföras för att hantera händelsen. Exempel på beslut som nämnden kan fatta är: omfördelning av kommunens resurser, personal och material förändring i servicenivåer på kommunens verksamheter begäran om bistånd och stöd utifrån(externa aktörer t.ex. försvarsmakten) att ge bistånd och stöd till enskild Krisledningsnämnden är ytterst ansvarig för hanteringen av extraordinär händelse. Krisledningsnämndens ordförande, eller dennes ersättare, tillsammans med sakkunnig/-a deltar på presskonferenser och mediaintervjuer. Krisledningsstaben Staben arbetar för krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare. Stabens uppgifter är att ta fram och analysera underlag samt ge beslutsförslag till krisledningsnämnden ansvara för samordning och samverkan internt och externt ansvarar för att ta fram informationsunderlag samt samordna informationsflödet intern och extern Sida 9

10 se till att all information, alla underlag och alla beslut dokumenteras och sparas så att hanteringen av händelsen kan utvärderas följer upp alla beslut planerar för åtgärder på längre sikt Vid behov kan staben ta över ledningen av all kommunal verksamhet om krisledningsnämnden så beslutar. Informationsarbete En extraordinär händelse ställer stora krav på det kommunala informationsarbetet. I samband med en extraordinär händelse syftar kommunens informationsarbete till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia en så riktig och snabb information som möjligt. Kravet på korrekt information är stort både internt och externt. Den bör vara snabb för att minska oro, förebygga ryktesspridning och ge svar på sådant som allmänhet, medier, myndigheter och organisationer vill veta. Dock kan sekretess eller andra beaktanden föreligga som fördröjer eller hindrar att information släpps som till exempel förundersöknings sekretess eller ifall anhöriga till avlidna inte har informerats. Därför ska kommunens information samordnas så att kommunen går ut med samma information och budskap oavsett informationsväg. Det är ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förfall för denne, vice ordförande, som är kommunens ansikte utåt och som leder presskonferenser och intervjuer. Vid behov medverkar sakkunnig expert och/eller relevanta medlemmar ur krisledningsstaben. Under den tid räddningsinsatser pågår är det räddningstjänsten som är informationsansvarig. Räddningstjänsten skall skicka information till kommunen vid större händelser eller i samband med. Det är viktigt att denna information samordnas med ev. övrig information från kommunen för att säkerställa att samma information ges via alla informationsvägar. Detta kan till exempel åstadkommas genom att man skapar en central plats för information som man sedan hänvisar till genom olika kommunikationskanaler. Informationsgruppen Informationsgruppen ska komma igång snarast efter att inträffad händelse har blivit känd. Alla kontakter med media organiseras via informationsgruppen. Det är dock särskilt utpekade medarbetare som är ansiktet utåt som anges i punkten informationsarbete ovan. Informationsgruppen ansvarar för att sammanställa all känd information som kommer från allmänheten, företag, nämnder, förvaltningar, myndigheter, organisationer, massmedia och så vidare skriva informationsutkast för stabschef, ansvarig chef och, vid extraordinär händelse, krisledningsnämndens ordförande att besluta om det ska delges allmänheten säkerställa att det är korrekt information som delges från kommunen och att den kommer ut så snabbt det är möjligt Sida 10

11 Till informationsgruppen knyts de resurser som behövs för att kunna hantera informationsflödet både in till staben och ut till allmänhet/övriga aktörer. Viktigt meddelande till allmänheten Alla myndigheter har enligt lag rätt att begära kostnadsfri sändning i radio och TV av meddelanden som är av vikt för allmänheten, så kallat myndighetsmeddelande. Under en räddningsinsats har räddningsledaren rätt att sända ut VMA (viktigt meddelande till allmänheten) i radio och TV. Allmänheten ska få ett klart besked om vad de ska vidta för åtgärder direkt och därefter få fortlöpande information om händelseutvecklingen. Stödfunktioner POSOM Stödresurs för psyko-socialt omhändertagande POSOM är en stödresurs som finns inom kommunen. POSOM ska användas vid större olyckor och katastrofer där ordinarie stödgrupper inte räcker till. POSOM kan stötta chockade och/eller drabbade människor vid en krisartad händelse. Arbetsuppgifterna kan bestå av krisstöd, sorgesamtal eller hjälp med gruppers psykiska efterreaktioner. POSOM kan larmas in av räddningstjänst, polis eller krisledningsstaben. Extern samverkan Vid en större händelse kan kommunen befinna sig i en situation där behov av samverkan med externa aktörer är framträdande. Externa aktörer som kan komma i fråga kan vara: Räddningstänstförbundet Polisen Länsstyrelsen Landstinget Försvarsmakten Frivilligorganisationer Privata entreprenörer Kraftbolag Trafikverket (och andra myndigheter) Integrationsservice/tolkar Religiösa organisationer Bilaga 6: Kontaktlista externa aktörer innehåller kontaktuppgifter till externa aktörer som till exempel kommuner i Jämtlands län, myndigheter samt andra aktörer. IT-Avdelning Ansvarar för att teknisk utrustning och kommunikationer fungerar. Sida 11

12 Ekonomi Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar då denna är i funktion. Då inte krisledningsnämnden är i funktion bär varje nämnd sina egna kostnader. Ersättning till kommunens personal Krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. Avveckling Krisledningsnämnden eller kommunfullmäktige tar beslut om när de anser att den extraordinära händelsen är över och kommunen kan återgå till ordinarie verksamhet/normalläge. Kommunchef eller stabschef fattar beslut om att avveckla hela eller delar av krisledningsstaben då krisledningsnämnden inte är i funktion. Delar som kan behöva vara fortsatt aktiva kan vara till exempel informationsgruppen. Kommunchef eller dess ersättare ansvarar för att lokaler ställs i ordning och att material lämnas tillbaka. Utvärdering Efter att Härjedalens kommuns krisledningsorganisation i någon form varit verksam skall efterföljande utvärderingsarbete fullföljas. Säkerhetssamordnare tar initiativ och är övergripande ansvarig för utvärderingen. Varje verksamhet i krisledningsarbetet är dock ansvarig för att delge säkerhetssamordnaren deras förslag till förbättringar samt egen utvärdering av verksamhetens arbete i krisen. Informatörsgruppen analyserar genomfört informations- och dokumentationsarbetet och föreslår förbättringar. Delges säkerhetssamordnare. Kommunchefen och säkerhetssamordnaren analyserar genomfört krisledningsarbete och föreslår förbättringar. Säkerhetssamordnare genomför gemensam genomgång av händelsen och gör erforderliga intervjuer med berörd personal, samt föreslår förbättringar. Förvaltningschefer analyserar arbetet på förvaltningsnivå och föreslår förbättringar. När krisen är över ska följande åtgärder vidtas eller beaktas: 1. Situationsanalys för att bedöma att krisen verkligen är över? a. Kan krisledningsorganisationen snabbt sättas igång på nytt om det visar sig att man gjort en felbedömning? b. Bedöm utvecklingen på sikt och planera för alternativ händelseutveckling Sida 12

13 2. Normaliseringsbesked till medborgarna 3. Arbeta med konsekvensfrågor vilka konsekvenser ger detta på kort och lång sikt? 4. Planera för åtgärder på längre sikt vad kan man göra annorlunda? 5. Se till att all dokumentation tas om hand och sparas. Sida 13

14 Bilagor Bilaga 1 Initiala åtgärder Initiala åtgärder för krisledningsstaben i stort samt informationsarbetet. Bilaga 2 Checklista vid genomgång Checklista att använda som utgångspunkt vid planering av genomgång och informationsmöten. Bilaga 3 Lokaler för krisledning Lokaler att använda för krisledningsarbetet. Bilaga 4 Larmlista och personalplanering Lista på personer knutna till krisledningsnämnd och krisledningsstab Bilaga 5 Utbildningsplan Årsplanering för utbildning av krisledningsnämnd och krisledningsstab Bilaga 6 Kontaktlista externa aktörer Innehåller kontaktuppgifter till externa aktörer som till exempel kommuner i Jämtlands län, trygghetens hus, statlig sektor samt övriga. Innehåller videolänk uppgifter i förekommande fall. Sida 14

15 Plan för extraordinär händelse och Härjedalens kommun Medborgarhuset SVEG Sida 15

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

- Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Utdrag ur Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Varför behöver vi en plan?...4

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING LILLA EDETS KOMMUN kommunledningsförvaltningen 2012/KS0213 Dpl 018 PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING Ledning och information Fastställd av fullmäktige 2012-12-12, 83 Reviderad 2012-12-12 1. Inledning

Läs mer

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering

Direkttelefon Referens Lag och annan statlig reglering Direkttelefon Referens 0910-73 46 09 2011-08-15 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Erik Nordlund händelser, 2011--14 1. BAKGRUND Kommunledningskontoret har utarbetat denna ram- och målplan för

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad KS 216/16 Dokumenthanteringsplan Stödjande processer i Mölndals stad 2.7 Kris och säkerhet Antagen av Kommunstyrelsen 2016-08-24 169 Gäller från och med 2016-01-01 Verksamhetsområde 2. Stödjande process

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Central krisledningsplan

Central krisledningsplan PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Central krisledningsplan för Örebro kommun. Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Örebro kommun

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun. November 2008 Christina Norrgård Revisionsrapport Krisberedskap och krisledning Lindesbergs kommun November 2008 Christina Norrgård 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...3 2 Bakgrund...4 2.1 Aktuell lagstiftning...4 2.2 Uppdrag

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Säkerhetsavdelningen Krisplan

Säkerhetsavdelningen Krisplan Säkerhetsavdelningen Krisplan 2015 2018 Krisplan 2015 2018 1 Inledning: Hantera avvikelser på ett systematiskt sätt n Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets krisberedskap

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Risker i fred och under höjd beredskap.5 2 Mål 6 2.1 Övergripande mål..6 3 Samverkan...7

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73

Krishanteringsplan. Antagen av kommunfullmäktige den , 117 och ersätter tidigare antagen plan från , 73 Krishanteringsplan För Köpings kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige den

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Krisledningsplan för Timrå kommun

Krisledningsplan för Timrå kommun Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Fastställd av kommunfullmäktige 2016-xx-xx, xxx 1 (11) Innehållsförteckning 1.

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

S Krisledningsnämnden Reglemente

S Krisledningsnämnden Reglemente www.hassleholm.se S Krisledningsnämnden Reglemente Diarienummer: 2015/377 170 Fastställt den: 2015-09-28 122 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Plan för extraordinära händelser i Heby kommun HebyFS 2015:20 Infördes i författningssamlingen 20 maj 2015 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Grästorps kommun Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Lednings- och informationsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-10-19 Innehåll Inledning...

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/

Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor Dnr: ST 2013/ Krisplan vid Linnéuniversitetet allmän bakgrund Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 1. Inledning 3 2. Vad är en kris vid Linnéuniversitetet?

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148

KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN. 1. Inledning. - Mål. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige , 148 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 6 1 (7) KRISLEDNINGSPLAN FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2015-10-26, 148 1. Inledning Krisledningsplan för Timrå kommun inför och vid samhällsstörningar, extraordinära

Läs mer

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN

KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN KRIS VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN, STRÖMSTADS KOMMUN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Planen är tänk att ge en kort beskrivning av KRISBEREDSKAP och den verksamhet som bedrivs inom enheten.

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun

Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Ansvar och roller i kommunens krisberedskapsarbete... 1 3 Genomförande av

Läs mer

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA!

Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Krisberedskap vid samhällsstörning/extraordinär händelse VÄLKOMNA! Arbetar med två kompetensområden - Säkerhet - Krisberedskap Dennis Salenborn Risk- och säkerhetssamordnare Tel.0303-738501 dennis.salenborn@stenungsund.se

Läs mer