Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet"

Transkript

1 Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari juni

2 2

3 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5 Sammanfattning... 6 Styrgruppen... 8 Bibliotekens ökade strategiska roll... 8 Om IS-projektet... 9 Nyttiggörande Målgrupper Källor Kvalitetsdrivande Samarbetspartners Avgränsningar av material Förslag på vidareutveckling av söktjänsterna Kostnader Andra aktörer Workshop Konferensen Synlig och Sökbar Del 2: Fördjupad information om IS-projektets tre huvudmål, avvikelser, omvärldsbevakning och tekniska utmaningar Huvudmål Göra det enklare att hitta information om svensk forskning Huvudmål Förbättra kvaliteten på svensk forskningsinformation, innehållsligt och strukturmässigt samt öka kvantiteten Huvudmål Bidra till att resultat från FoU kommer till nytta i samhället och för och enskilda individer Avvikelser i projektet Omvärldsbevakning Alternativa metoder för att hantera forskningsinformation Teknisk sammanfattning Teknisk rapport nns tillgänglig på 3

4 samt Förord Svensk forskning står inför stora utmaningar så står det i regeringens proposition Ett lyft för forskning och innovation. Det kan vi alla instämma i. Övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle sätter allt mer fokus på intellektuella tillgångar och hur vi använder dem på bästa sätt. Det innebär att våra lärosäten, forskningsfinansiärer och alla andra forskningsaktörer måste arbeta strategiskt med frågan. Det gäller såväl internt i de olika organisationerna som externt i ett större nationellt och globalt perspektiv. Göteborgs universitet valde 2004 att lyfta samverkansfrågorna till ledningsnivå genom att tillsätta ytterligare en prorektor med samverkan och externa relationer som särskild uppgift. Jag har sedan dess arbetat med hela samverkansområdet allt från forskningskommunikation till innovation. Bra struktur och söktjänster är viktiga ingredienser för att underlätta informationsspridning kommunikation. Vi har ett stort ansvar att nyttiggöra vår forskning och det gör vi på många olika sätt. Längst tradition har givetvis vetenskaplig publicering, där vi idag har databaser som gör det lätt att hitta publikationer via våra bibliotek. Med Open Access gör vi dem tillgängliga för en större målgrupp. Forskningsinformation på webben blir av allt bättre kvalitet, men här finns inte samma struktur kvaliteten varierar och det är betydligt svårare att få en överblick av svensk forskning för olika målgrupper. Det kan gälla såväl politiker som journalister, näringsliv, offentlig sektor och en intresserad allmänhet. När jag fick frågan om jag ville leda en styrgrupp för projektet Infrastruktur och söktjänster (IS), som kan svara upp mot dessa viktiga behov av forskningsinformation, var det lätt att tacka ja. Vi satte samman en styrgrupp med representation från universitetsledning, universitetsbibliotek och informationsansvariga vid universitet och forskningsfinansiärer samt Sveriges uppstå. universitets- och högskoleförbund. Vi har kontinuerligt haft en omvärldsbevakning under resans gång för att säkerställa att vi är på rätt väg och fått bekräftat att bra struktur och söktjänster är viktiga ingredienser för att underlätta informationsspridning och kommunikation. Vad vi kan se är det arbete som görs inom (som projektet lyder under) att söka och målgruppsanpassa information om ett lands forskning unikt. Vi är övertygade om att hög kvalitet och åtkomlighet på forskningsinformation dessutom leder till möten, där konkreta samverkansprojekt kan Vi tror att vi har mycket att vinna på att involvera och engagera fler i arbetet samt fortsätta att arbeta för kvalitetshöjning, samordning och synergieffekter. Genom ett utökat samarbete med olika målgrupper kan vi öka kunskapen om och nyttiggörandet av svensk forskning. Vi är övertygade om att hög kvalitet och god åtkomlighet på forskningsinformation dessutom leder till möten där konkreta samverkansprojekt kan uppstå. Det är därför viktigt att arbetet går hand i hand med andra delar av samverkans- och informations-/kommunikationsarbetet och utgör en strategisk fråga på ledningsnivå. Margareta Wallin Peterson, professor, prorektor Ordförande för styrgruppen 4

5 Bakgrund till IS-projektet IS-projektet startades av forskning.se, en nationell webbplats som lanserades 2002 genom ett samarbete mellan fyra statliga forskningsfinansiärer med syftet att underlätta synliggörandet av svensk forskning. Idag står tio forskningsfinansiärer 1 och landets universitet och högskolor bakom forskning.se. Vetenskapsrådet (VR) är förvaltande organ för webbplatsen. Forskning.se började arbeta med sökfrågor inom Se vidare sid 19 svensk forskning redan hösten Detta skedde efter en konferens, då forskningsfinansiärer, forskande myndigheter och landets lärosäten diskuterade konsekvenserna av att VR lade ner Safari 2. (Safari startade på uppdrag av regeringen som en följd av IT-propositionen Intentionen var då att ge allmänhet och utbildningsväsende tillgång till lämpligt utformad forskningsinformation. Systemet skulle också utformas som inkörsport för företag.) Erfarenheterna från Safari utvärderades av VR och finns att läsa i rapporten Utvärdering av SAFARI ett nationellt internetbaserat forskningsinformationssystem. Rapport 2002:3. Erfarenheterna från Safari ledde till tre viktiga utgångspunkter inför IS-projektet: återanvänd befintlig information, ställ låga tekniska krav på producenterna och visa upp de goda exemplen. Att flytta ansvaret till forskning.se 2002 var en logisk lösning, då forskning.se:s verksamhetsidé är att skapa en nationell plattform för forskningsinformation. Flera av forskning.se:s uppgifter stödjer dessutom arbetet med sökfrågor, till exempel: att göra det enklare att hitta information om forskning underlätta för alla som arbetar med forskningsinformation skapa synergieffekter initiera samarbeten. IS-PROJEKTETS TRE HUVUDMÅL: Göra det enklare att hitta information om svensk forskning Förbättra kvaliteten på svensk forskningsinformation Bidra till att resultat från FoU kommer till nytta i samhället Åren lät forskning.se göra ett antal inventeringar av hur lärosätena presenterade sin forskningsinformation. Söksystemet Autonomy köptes in av VR och implementerades så småningom i sökarbetet på forskning.se. Under 2005 anställdes en särskild projektledare för sökfrågorna, som därmed fick ökat fokus inom forskning.se. Bland annat påbörjades ett pilotprojekt för att skapa ett nationellt informationsnätverk för forskningsinformation på internet tillsammans med de tio finansiärerna bakom forskning.se och följande lärosäten: Karlstads universitet, Lunds universitet, dåvarande Lärarhögskolan i Stockholm, Umeå universitet samt Uppsala universitet. 1 Forsknings nansiärerna är: Energimyndigheten, FAS, Formas, KK-stiftelsen, Mistra, Naturvårdsverket, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Vårdalstiftelsen. 2 En nationell databas där FoU-organisationer skulle lägga in och ämneskategorisera sin forskningsinformation. 5

6 Sammanfattning Arbetet med infrastruktur och söktjänster har inneburit en rad kontakter med representanter för olika målgrupper, som bekräftat att det finns ett fortsatt behov av att skapa bättre överblick och göra forskningsinformationen till konsumenterna mer lättillgänglig och sökbar. Tekniken finns och utvecklas kontinuerligt, men kunskapsnivån varierar och en strategi för nationell samordning saknas. Styrgruppen bedömer att en nationell satsning behövs under de närmsta åren för att samordna strukturfrågorna och samverkan mellan landets FoU-aktörer och bibliotek. I dagsläget är behovet av riktlinjer och stöd stort för hantering av forskningsinformation på internet, sökfrågor och relevant omvärldsbevakning. STYRGRUPPENS UPPDRAG HAR VARIT ATT: Sätta mål för projektet och styra inom ramen för budget och tidplan Stödja arbetet att utveckla forskningsinformation på internet, genom förankring och marknadsföring Fatta strategiska beslut, peka ut vägval samt ge direktiv och hållning gentemot andra projekt och aktörer Styrgruppens slutsatser och rekommendationer utifrån erfarenheterna från IS-projektet Styrgruppens slutsatser: Det finns ett stort behov av lättillgänglig, lättöverskådlig och lättsökt forskningsinformation för att forskningsresultaten på ett bättre sätt än idag ska kunna bidra till stärkt svensk konkurrenskraft. Att bättre strukturera forskningsinformationen är en strategisk fråga för Sverige som kunskapsnation och behöver därför lyftas till ledningsnivå hos universitet, högskolor, forskningsfinansiärer och forskningsinstitut. Det finns ett fortsatt behov av nationell samordning, teknisk utveckling och omvärldsbevakning av forskningsinformation på internet. En öppenhet för alternativa vägar, finansiärer och samarbetspartners är en viktig framgångsfaktor. Styrgruppen rekommenderar: Att en fortsatt nationell samordning behövs under de närmsta åren. Att kopplingen till biblioteken och rollfördelningen i relation till dessa och deras databaser som SwePub med flera är en viktig fråga, som bör poängteras i den fortsatta samordningen. Att ett system med workshops, råd och riktlinjer, blogg med mera för informationsproducenterna, bör byggas in för kontinuerlig kunskapsdelning i den nationella samordningen. 6

7 En väl fungerande infrastruktur för forskningsinformation, skulle gynna konsumenterna på flera sätt. Då ges en förutsättning, för olika utförare och kreatörer, att skapa fler och bättre söktjänster utifrån individuella och mer målgruppsspecifika behov. En genomtänkt infrastruktur för forskningsinformation kommer också till nytta för producenterna, vars material kommer till ökad användning i fler sammanhang, vilket både stärker den egna marknadsföringen och öppnar för samverkan. Förutom en bred nationell söktjänst för forskningsinformation, vill vi poängtera vikten av att komplettera med målgruppsanpassade söktjänster. För att komma till nytta bör dessa placeras i en miljö där målgrupperna redan befinner sig och känner sig hemma. Den som söker information gör det i ofta i olika roller. En funktionell söktjänst för forskningsinformation måste därför erbjuda flera alternativ för olika användare. IS-projektet har fokuserat på information skriven på svenska. Vi vet att många nyttjare föredrar en första övergripande information på svenska för att lättare kunna orientera sig och hitta rätt dokument. När man väl hittat den information som är relevant, klarar de flesta att ta till sig information också på engelska. Blandningen mellan svenska och engelska i söktjänster ställer annars till bekymmer för användaren, som behöver söka på två språk för att vara säker på att få med allt. En av de tre initiala förutsättningarna, att inte ställa några tekniska krav, har något reviderats. IS-projektet ställer fortfarande inga krav på informationsproducenterna, men har börjat ge rekommendationer om grundläggande metamärkning. När det gäller forskningsinformation och kompetensbeskrivningar på webben, finns stora möjligheter att öka tillgänglighet och användbarhet genom kompletterande märkning. Fortfarande krävs dock samordning kring dessa frågor. En viktig erfarenhet från IS-projektet är nämligen att svensk forskningsinformation presenteras med mycket varierande namn, format och teknisk struktur, vilket försvårar nationell överblick och teknisk inhämtning. Genom att indexera forskningsinformation av god kvalitet och göra den tillgänglig för fler användare, är vår hypotes att kvaliteten successivt kommer att förbättras. Eventuella brister i innehållslig kvalitet och struktur blir tydligare, när informationen placeras i ett större sammanhang och kan jämföras med annan liknande information. Feedback blir således kvalitetshöjande och leder till en god spiral. STYRGRUPPEN FÖR IS- PROJEKTET HAR HAFT FÖLJANDE SAMMANSÄTTNING: Margareta Wallin Peterson, Göteborgs universitet, prorektor. Ordförande Lars Holberg, Linköpings universitet, informationsdirektör Ingvar Isfeldt, Stiftelsen för Strategisk Forskning, informationschef Kjell Jonsson, Umeå universitet, prorektor, tidigare överbibliotekarie Bengt Karlsson, SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), generalsekreterare Tomas Nilsson, VR, kommunikationschef, från maj 2009 Ylva Sjönell, VINNOVA, kommunikationsdirektör Lena Wollin, VR, kommunikationschef, till maj 2009 PROJEKTLEDARE FÖR IS-PROJEKTET: Ulf Daneklev, forskning.se, fram till maj 2008 (vakant maj-nov) Agneta Ringaby, forskning.se, från nov 2008 Tekniskt ansvarig: Anders Flodell, forskning.se 7

8 Vår erfarenhet från projektet är att många producenter av forskningsinformation känner ansvar för strukturfrågorna och nyttan av en nationell samordning för presentation av forskningsinformation. Representanter för olika konsumentgrupper av forskningsinformation, understryker behovet och nyttan av en bättre överblick och tillgänglighet hos den information som redan finns inte minst för att hitta relevanta samarbetspartners och förbättra möjligheten till konstruktiv kommunikation. Genom att svensk forskningsinformation samlades på en nationell plats, ökade också synligheten markant för forskningsinformation via Google. Inom IS-projektet undersöktes även alternativa möjligheter att lyfta forskningsinformation direkt via Google ett arbete som kan utvecklas ytterligare till en bra kompletterande tjänst, i synnerhet för ostrukturerad information, se även sid 20. Styrgruppen Sökarbetet på forskning.se intensifierades i januari 2008 genom IS-projektet. Professor Margareta Wallin Peterson, prorektor vid Göteborgs universitet, accepterade förfrågan om att axla rollen som ordförande i en styrgrupp för sökfrågorna. VR bjöd, som förvaltande organ för forskning.se, in ett antal organisationer att utse en representant vardera i styrgruppen. Forskning.se ägde projektet och två personer i styrgruppen för IS ingick även i styrgruppen för forskning.se. Bibliotekens ökade strategiska roll Forskningsbiblioteken spelar i detta sammanhang en central och allt viktigare roll. De utvecklar nya, sökbara och användarvänliga informationstjänster för sina stora informationsresurser och samlingar. LIBRIS samkatalog och SwePub är exempel på detta. Genom SwePub når man referenser till publikationer från ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser. På sikt kommer SwePub:s innehåll att integreras i LIBRIS nationella söktjänst. I SwePub finns också ett stort populärvetenskapligt material, som förmedlar vetenskaplig information till allmänheten. Man kan även räkna med att allt fler vetenskapliga tidskrifter kommer att bli fritt tillgängliga genom spridningen av så kallad Open Access-publicering, vilket gör att artiklar i fulltext blir lättare för alla, inte bara forskare och högskolestudenter, att nå från ett stort antal sökplattformar. 8

9 Om IS-projektet Utgångspunkten för arbetet inom IS-projektet var att det är svårt för såväl nyttjare och intresserad allmänhet som forskare att få en samlad bild av den forskning som bedrivs i Sverige, vem som gör vad och vad forskningen resulterar i. IS står för infrastruktur och söktjänster. Infrastruktur handlar om hur olika typer av forskningsinformation på internet lagras tekniskt och presenteras, och där menar vi att det finns ett behov av att skapa nationella riktlinjer för detta. Med en bra teknisk infrastruktur kan forskningsinformationen lättare återanvändas av fler, leda till behovsanpassade tjänster och därmed på ett effektivare sätt nå ut i samhället. IS står för infrastruktur och söktjänster Att skapa söktjänster var därför en logisk följd, när vi inom projektet ville visa hur användbar och efterfrågad forskningsinformationen är. Ett viktigt skäl till att skapa nationella söktjänster var också att ge överblick och förenkla sökningen av den forskningsinformation som ligger utspridd i en mängd olika databaser och webbsidor. Samverkan har varit ett ledord i IS-projektet, dels med finansiärer, lärosäten och andra myndigheter som tillhandahåller relevant information om forskning, dels med representanter för de målgrupper som efterfrågar informationen. Under arbetets gång har vi än mer insett nödvändigheten av samverkan för att nå resultat, undvika dubbelarbete och reducera kostnader. Samverkan blir inte minst viktig i ett internationellt perspektiv, när vi tillsammans vill marknadsföra Sverige som forskningsnation i olika sammanhang. Projektet har drivits mellan 1 januari 2008 och 30 juni 2010 inom ramen för forskning.se, vars styrgrupp under en längre tid prioriterat nationell sökning i verksamhetsplaner och budget. När IS-projektet inleddes 2008, tillförde VR även extra pengar under två år. Slutsatserna från projektet presenteras för VR och styrgruppen för forskning.se. Denna rapport skickas även till departement, universitet, högskolor, andra FoU-myndigheter, forskningsinstitut med flera. Vad är forskning.se? Söksträng : UNGDOM BROTT + FORSKNING, för Google De tre uppgifterna för universitet och högskolor är utbildning, forskning och samverkan. Forskningsinformationen är viktig för samtliga uppgifter och bör också ses som en viktig ingrediens i kunskapstriangelns tre delar forskning, utbildning och innovation. 9

10 Nyttiggörande En företagare i Uddevalla, ska via skrivbordet på datorn snabbt kunna söka fram lokal forskningskompetens inom ytbehandling av betong. En biologilärare ska få färska nyheter inom sitt ämne på skolans intranät och ska inför sin planering, kunna få fram pågående forskning om stamceller. En handbollstränare ska direkt på sin idrottsförenings webbsida kunna söka fram forskning om dopning eller idrottsskador. En redaktör på en webbplats för patienter med stroke, ska kunna ange nyckelord som styr vilka forskningsnyheter som automatiskt importeras till webbplatsen. Två viktiga mål med IS-projektet har varit att: underlätta nyttiggörandet av svensk forskning genom att göra resultaten mer lättillgängliga och överskådliga och att öka intresset och förtroendet för forskning genom att göra informationen lättare sökbar och med sökresultat av hög kvalitet. Att forskning är en grundförutsättning för ett lands konkurrenskraft och tillväxt är de flesta överens om. Dock räcker inte forskningen i sig själv, utan den måste spridas och nyttiggöras på olika sätt i samhället för att ha avsedd effekt på tillväxt och välfärd. Det finns därför ett stort behov av ett ökat synliggörande både av den forskning som utförs och de resultat den leder till. Detta är viktigt för att skapa de samarbeten mellan forskning och till exempel företag, landsting och andra organisationer i samhället som krävs för att forskningen ska komma till användning. IS-projektet startades för att bidra till det genom att dels visa på vad som i dagsläget är sökbart eller inte och även bidra till att mer forskningsinformation blir sökbar och av hög kvalitet, dels utveckla söktjänster som kan hjälpa användaren att sålla bland alla olika källor som finns på internet, där alla typer av information normalt blandas om vartannat utan kvalitetsgranskning. Framtida möjligheter en vision En tjänsteman på kommunen ska via intranätet kunna hitta forskning om ungdomsbrottslighet och få länkar till aktuella forskare. En företagare inom säkerhetsbranschen ska kunna prenumerera på de senaste nyheterna om sensorer till sin mobil. En skolelev som jobbar med ett projektarbete, ska direkt i sin Iphone kunna söka forskningsnyheter om resistenta bakterier. Merparten av svensk forskningsinformation finns på svenska och engelska och nås bland annat genom forskning.se, som via olika tjänster exporterar informationen vidare till bibliotek, branschinriktade webbplatser eller direkt till användarens egen dator eller mobil. Grupper av användare liksom enskilda personer, kan själva skräddarsy sökningar och nyhetsflöden efter just sina behov och intressen. Användaren får automatiskt förslag på fördjupningar via universitetens publiceringsdatabaser, förslag på rätt kompetens, konkreta kontaktuppgifter och diskussionsforum. Företagare och forskare kan hitta olika finansieringsalternativ. Flera nationella och internationella aktörer använder sig av tjänsterna för att hitta svenska samarbetspartners. Även andra aktörer har sett möjligheterna och byggt upp fler skräddarsydda tjänster med hjälp av den nu mer tillgängliga forskningsinformationen, vilket ytterligare bidrar till att forskningens resultat kommer till nytta i samhället. 10

11 Målgrupper I en vidare mening är IS-projektets målgrupper såväl producenter som konsumenter av forskningsinformation. Producenterna är universitet, högskolor, forskningsfinansiärer, andra myndigheter och forskningsinstitut som finansierar eller bedriver forskning. Viktiga konsumenter är näringsliv, offentlig sektor samt intresserad allmänhet. Vid utveckling av specifika söktjänster behöver konsumentgruppen brytas ner till specifika målgrupper som till exempel lärare, politiker, journalister, gymnasieelever med flera. IS-projektet har visat att det är möjligt att göra mer material sökbart genom arbete med olika källor. Projektet har också visat att ytterligare kvalitetsarbete med själva sökningen ger en mer överskådlig presentation av sökresultaten till gagn för läsaren. Till exempel delas den sökta informationen upp i forskningsprojekt, pressmeddelanden, artiklar etc. Källkritiken underlättas därmed redan från start, vilket höjer sökningens kvalitet. Så långt IS-projektet nu nått inkluderas universitet/högskolor, forskningsfinansiärer och ett antal forskningsinstitut i de bearbetade källorna. För att denna söktjänst ska bli ett starkt nationellt instrument, behöver fler källor från universitet/högskolor och forskningsinstitut inkluderas, till exempel med kompetensbeskrivningar. Vidare kan värdet av tjänsten ytterligare höjas genom koppling till rapporter och avhandlingar via samarbete med SwePub. Detta innebär att IS-projektet borde lyftas till nationell nivå och bli ett verktyg i den nationella forskningspolitiken. Ovanstående illustration visar var i FoU-systemet IS-projektet samt ytterligare några nationella samordningsprojekt kan placeras. 11

12 Källor Inom IS-projektet hanterades i första hand forskningsinformation som enbart ligger på internet, som exempelvis pågående och avslutade forskningsprojekt, forskningsbeskrivningar och nyheter. Vetenskapliga publikationer hanteras redan på ett utmärkt sätt av andra aktörer inom biblioteksvärlden. Såväl information som tjänster uppfattas av användare som trovärdiga genom att de universitet, högskolor, stiftelser och myndigheter som står bakom materialet i sökningen i sig är trovärdiga och borgar för en hög kvalitet på innehållet. Sedan tidigare erbjuder forskning.se sökning i pressmaterial, samlade svar från forskare på frågor från allmänheten och ett urval faktasidor. IS-projektets nya indexeringar av extern information: TYP AV INFORMATION ANTAL FRÅN Forskningsprojekt projekt 12 lärosäten 10 nansiärer 2 forskningsinstitut Tidskrifter nummer Totalt ca 40 tidskrifter i urval från lärosäten och forsknings nansiärer samt Forskning & Framsteg Totalt antal pressmeddelanden Pressmeddelanden ca dokument ca 50 organisationer Därutöver förklaras cirka ord via Nationalencyklopedin, som hämtats inom ISprojektet. Sökning inom tidskrifter är ett test, som tydligt visar svårigheterna att presentera korrekt datummärkning i blandat material. Mer intressant vore att börja hämta in forskares kompetensbeskrivningar, som ökar i antal och ofta ger en bra bild av forskarens samlade erfarenhet och medverkan i olika forskningsprojekt. Kvalitetsdrivande IS-projektet har varit ett kvalitetsdrivande projekt, där ett av målen varit att successivt inspirera till bättre kvalitet på svensk forskningsinformation både innehållsligt och strukturmässigt. En strategi för att nå det målet har varit att ge feedback och ta fram riktlinjer för att nå en mer enhetlig presentation. En annan strategi har varit att återanvända befintlig information i olika nationella söktjänster. Genom att lyfta den goda forskningsinformation som finns och visa hur den kan komma till nytta och att den är efterfrågad, ville vi skapa incitament till informationsproducenterna att på sikt höja kvaliteten på sin information både innehållsligt och strukturmässigt. När vi återanvänt befintlig information, har vi gjort ett urval grundat på innehållslig och teknisk kvalitet, dvs hur tydlig och hämtningsbar informationen är. En viktig del av ISprojektet har varit att visa vad som idag är sökbart och vad som inte är det på grund av att källornas strukturella kvalitet varierar. 12

13 Samarbetspartners IS-projektet har haft två övergripande målgrupper och samarbetspartners producenter och konsumenter av forskningsinformation. Producenter Vi har sett det som en självklarhet att kunna ge stöd och återkoppling till producenter av forskningsinformation. En tydlig och enhetlig struktur gynnar inte bara externa sökmotorer utan även intern sökning och ger möjlighet till bättre överblick. Att bättre kunna tillvarata och återanvända material som producerats gynnar inte bara marknadsföringen av svensk forskning utan även marknadsföringen för varje enskild organisation. Samarbete inom sökfrågor förstärker också arbetet med det egna varumärket genom att omvärlden får tillgång till materialet både på den egna hemsidan och genom ytterligare spridning via den nationella platsen. Konsumenter Konsumenter av forskningsinformation är en lika viktig samarbetspart. Det är svårt att generellt veta vad olika målgrupper vill ha för information. Därför är det viktigt att tillsammans med representanter för olika användargrupper komma fram till deras specifika behov. Här kommer vårt arbete med målgruppsanpassade söktjänster in, dvs söktjänster utvecklade i samarbete med representanter från målgruppen. Dessa tjänster bör placeras i en miljö där målgrupperna redan är och känner sig hemma för att komma till nytta. Söktjänster anpassade efter olika målgruppers behov, ersätter dock inte behovet av en bred och mer allmän söktjänst som komplement. Vår erfarenhet från användarundersökningar är att de som söker information gör det i olika roller: som beslutsfattare, yrkesverksam, föreningsmedlem, för egna fritidsintressen, som patient, förälder etc. En nationell söktjänst för forskningsinformation måste därför erbjuda flera alternativ för olika användare och helst öppna för helt individuella behov. Avgränsningar av material SAMARBETSPARTNERS: Producenter och konsumenter av forskningsinformation PRODUCENTER AV FORSKNINGSINFORMATION: Universitet, högskolor, forsknings nansiärer, andra myndigheter och forskningsinstitut som nansierar eller bedriver forskning KONSUMENTER AV FORSKNINGSINFORMATION: Näringsliv, offentlig sektor, intresserad allmänhet SPECIFIKA MÅLGRUPPER FÖR SÖKTJÄNSTER KAN VARA: Politiker, journalister, lärare med era yrkesgrupper, företagare, patienter, föreningsmedlemmar, gymnasieelever, föräldrar med era VIKTIG FORSKNINGSINFORMATION: Forskningsbeskrivningar av pågående och avslutade forskningsprojekt Nyheter/pressmeddelanden om resultat och nysatsning Beskrivningar av forskares kompetens och erfarenheter Syftet med IS-projektet har varit att lyfta fram den forskning som bedrivs i Sverige. Att söka bland internationella forskningsprojekt har inte ingått i projektet. I första hand har vi även koncentrerat oss på texter skrivna på svenska. Vår erfarenhet är att många nyttjare föredrar en första övergripande information på svenska för att lättare kunna orientera sig och hitta rätt dokument i ett stort utbud. När man väl hittat relevant information, klarar de flesta att ta till sig information också på engelska. Forskningsinformation likställs ibland med populärvetenskap 3, vilket är en genre som egentligen rymmer mycket mer än vad vi nöjer oss med inom detta projekt korta sammanfattande texter på begriplig svenska vilket är gott nog. 3 Enligt NE innebär populärvetenskap oftast information som gjorts lättfattlig genom enkel, underhållande stil, ofta färgad av entusiasm för ämnet. I sin vidaste form är populärvetenskap vetenskaplig information som inte riktar sig till fackmän på det aktuella området. 13

14 Förslag på vidareutveckling av söktjänsterna Vid IS-projektets avrundning återstår en rad aktiviteter som redaktionen på forskning.se ser som möjliga att fortsätta arbeta med: 1. Fylla på med fler källor för att bli mer heltäckande i första hand komplettera med ytterligare lärosäten men även med material från forskningsinstitut och forskande myndigheter utöver högskolan 2. Testa och justera sökwidget/nyhetswidget 4 i samarbete med fler målgrupper och externa webbplatser 3. Testa en samkörning med SwePub för att skapa relationer mellan inhämtad forskningsinformation och publikationer presenterade i SwePub 4. Utveckla Googlespåret i samverkan med Google 5. Komplettera med forskarporträtt/forskares kompetensbeskrivningar samt relatera dessa uppgifter till nyheter, projekt och ev till databasen med alla FoU-aktörer 6. Utveckla stödverktyget för till exempel analys och möjlighet att exportera resultaten alternativt släppa in externa användare 7. Komplettera med fler nyheter än pressmeddelanden Kostnader KOSTNADER 1 JANUARI JUNI 2010 = 30 MÅNADER Konsultstöd Konferens Resor, arv, övrigt Löner TOTALT Kostnaderna för IS-projektet har belastat forskning.se:s budget och arbetet har under projekttiden prioriterats av styrgruppen för forskning.se i årsbudgetarna. Utöver detta har VR tillfört kronor extra under perioden. Utöver ovanstående kostnader tillkommer support- och avskrivningskostnader för söksystemet Autonomy, som för ovanstående period var kr, varav Vetenskapsrådet stod för cirka kr. Söksystemet Autonomy köptes in av VR Ett slags miniwebbplats i form av en sökruta med tillhörande information som uppdateras automatiskt. En widget kan placeras var som helst på vilken webbplats som helst. 14

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://mdh.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering (Uppdaterad 2013-06-14) Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Webbpolicy för Klippans kommun

Webbpolicy för Klippans kommun Webbpolicy för Klippans kommun Framtagen av Kommunkansliet 2006-10-11 (ändring 2006-10-31) 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Syfte och målgrupper... 3 4. Riktlinjer... 3 5. Ansvar...

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18

DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 DiVA KTH:s publikationsdatabas Manual Uppdaterad 2015-02-18 Innehåll Vad är DiVA?... 2 Registrera publikationer i DiVA... 2 Tänk på att... 2 Manuell registrering i DiVA... 2 Gör så här... 2 Steg 1. Välj

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Projektplan Magasinet

Projektplan Magasinet Magasinet agnes.walmstedt@gmail.com juliask_y@hotmail.com ludvig93@live.se Bakgrund Projektets förutsättningar Detta projektarbete görs inom Medieteknik A på Södertörns högskola. Projektets syfte är att

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Open Access-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011 Tomas Lundén & Peter Sjögårde Göteborgs universitetsbibliotek & KTH Biblioteket Mötesplats Open Access Linnéuniversitetet, Växjö 1-2

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september

Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Open access.se underlag för styrgrupp den 16 september Jan Hagerlid, Kungliga biblioteket, samordnare för OpenAccess.se Sidnummer 1 Mål och prioriteringar På kort sikt: Vad ska stå på webbplatsen nu? Ta

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering

Registrera och publicera i DiVA manuell registrering Registrera och publicera i DiVA manuell registrering För att registrera en publikation manuellt gör så här 1. Sök i DiVA http://oru.diva-portal.org/ för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsplan 2014-2016 Snabbt, innovativt och relevant. Stockholms universitetsbibliotek -2016 Snabbt, innovativt och relevant Innehåll Verksamhetsplan 2014 Inledning... 3 Bibliotekets infrastruktur och organisation stöder användarna att hitta relevanta resurser... 5 Biblioteket ger användarna

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET

E-PLIKT E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET E-PLIKT FÖR GÖTEBORGS UNIVERSITET PRESENTATION FÖR KONTAKTPERSONER DISPOSITION Nätverk och kontaktpersoner Historik och bakgrund Rekvisit för e-pliktigt material Gruppdiskussion Hur gör man med e-plikt

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument

Stefan Andersson SVEP. Övergripande mål - SVEP. Harmonisering av metadatabeskrivningar för elektroniskt publicerade dokument Stefan Andersson Uppsala universitetsbibliotek, Enheten för digital publicering http://publications.uu.se SVEP Svenska högskolans elektroniska publicering Projektet syftar till att främja en mer samordnad

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation för webbplats Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket www.axiell.se Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar - Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Axiell Arena Axiell Arena Axiell

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43

Yttrande över betänkande av Utredningen om framtidens stöd till konsumenter, SOU 2012:43 2012-10-12 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 12-7536 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer

Bibliotek och ITs informationssökningswebb

Bibliotek och ITs informationssökningswebb Bibliotek och ITs informationssökningswebb 1. Hur det började I kontakt med högskolans studenter uppmärksammades under 2002 problem med bibliotekets dåvarande informationssökningswebb. Tankar väcktes om

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL)

EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) EDLocal EDLocal tillgängliggör digitalt kulturarvsmaterial från lokala och regionala aktörer genom European Digital Library (EDL) Kortfattad sammanfattning av EDLocal Under tre års projekttid siktar EDLocal

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola. Verktyg för verkligheten Webbtjänster från Svensk Byggtjänst

Lunds Tekniska Högskola. Verktyg för verkligheten Webbtjänster från Svensk Byggtjänst Lunds Tekniska Högskola Verktyg för verkligheten Webbtjänster från Svensk Byggtjänst Inloggning webbtjänster Ny användare steg 1 Registrera dig på www.byggtjanst.se. (se nästa sida) När du registrerar

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra

Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra Se även twitterflödet från erfautbytet på: http://live.twingly.com/socintra Har även skapat en lista på alla som twittrade på #socintra: http://twitter.com/#!/molbimien/socintra Presentationsrunda (medurs)

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014

Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning samt bedömningskriterier som

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner

Biblioteksresurser. Vt 2014 Tanja Donner Biblioteksresurser Vt 2014 Tanja Donner Text Ämnesguide Vårdvetenskap Söka hemifrån När ni klickar på länken till någon av våra databaser när ni inte är på högskolan kommer denna ruta att komma fram. Logga

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

NÄRHET ELLER DISTANS

NÄRHET ELLER DISTANS NÄRHET ELLER DISTANS Konsekvenser av digital internkommunikation Sveriges Kommuner och Landsting 2014-11-25 Catrin Johansson Professor i organisationers kommunikation Mittuniversitetet SOCIALA MEDIER

Läs mer

Webbpolicy Övertorneå kommun

Webbpolicy Övertorneå kommun 1 Webbpolicy Kanslienheten september 2006 2 Inledning Den officiella kommunala hemsidan är en viktig informationskälla och informations- och marknadsföringskanal som ökar i betydelse. En hemsida är under

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer