Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna"

Transkript

1 Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna

2 Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig på forskning.se.

3 Innehåll 1. Teknisk bakgrund Problem Förutsättningar Mål Teknik före IS-projektet Forskning.se:s pilotprojekt Teknik inom IS-projektet Strategi för val av teknik Tekniska målsättningar Översikt av tekniskt genomförande Ramverktyget FORSIS Forskning.se:s sökmodul Nya söktjänster forskning.se Återstående utveckling ramverktyget FORSIS Riktlinjer för sökbarhet på internet IS-projektets erfarenheter av riktlinjer IS-projektets framtagna riktlinjer Erfarenheter Förändring av internetpublicering Google:s påverkan Nya funktioner i FORSIS Förändring av lastkajskonceptet

4 1. Teknisk bakgrund 1.1 Problem Decentraliserat Ingen överblick Inga riktlinjer för sökbarhet 1.2 Förutsättningar 1.3 Mål Låg materialkvalitet för sökmotorer Hitta allt hitta rätt (Google vs forskning.se) Låg nivå av standardisering och riktlinjer Samla in all svensk forskningsinformation på nätet Gör sökbar Ge feedback till förbättringar av sökbarhet och kvalitet hos lärosätena Skapa kringtjänster 2. Teknik före IS-projektet 2.1 Forskning.se:s pilotprojekt Översikt 2006 startade forskning.se ett pilotprojekt för att testa och utvärdera möjligheten att använda sig av modern sökteknologi för att göra svensk forskningsinformation, publicerad på Internet, sökbar från forskning.se:s egen webbplats. Projektets målsättning var att samla in projektdatabaser från ett urval av lärosäten i Sverige. Vid inhämtning skulle även en kategorisering ske av innehållet. Kategoriseringen skulle baseras på det inhämtade materialet Teknisk lösning Autonomy Pilotprojektet använde Autonomy som sökmotor. Autonomy hanterade indexering av webbsidor, automatisk kategorisering av webbsidor samt sökning i webbsidor. Autonomy fanns inköpt för Vetenskapsrådets räkning sedan tidigare och blev därför ett naturligt val för pilotprojektet. Med Autonomy följde en demowebb kallad Portal-in-a-box. Denna webb användes dels för att testa sökning och dels för att skapa speciella kategorier för de inhämtade webbsidorna. FSESearchProxy För att underlätta inhämtning av endast relevant forskningsinformation användes en egen utvecklad Java-komponent kallad FSESearchProxy. Komponentens 4

5 uppgift var att filtrera bort sidor på den webbplats/källa som skulle göras sökbar på forskning.se: s webbplats. En anledning till att en sådan komponent utvecklades berodde på att Autonomys egen inhämtningskomponent inte var så flexibel och lättarbetad vad gäller att filtrera bort irrelevanta sidor, som man inte ville göra sökbara. En annan anledning var att kunna hämta in webbsidor som är generellt svåra för sökmotorer att ta sig igenom. T ex webbsidor som endast ger åtkomst av forskningsinformation via en sökruta. Med hjälp av FSESearchProxy kunde Autonomy gå till en speciell webbsida, skapad av FSESearchProxy, och hämta en lista av webbsidor som redan hämtats via Java-komponenten. Ytterligare en anledning var att ha möjlighet till byte av sökmotor ifall behov skulle uppstå. I och med att FSESearchProxy komponenten skapade s k återanvändbara lastkajer med forskningsinformation skulle detta underlätta vid ett eventuellt framtida byte av sökmotor. I FSESearchProxy-komponenten användes även en open-source komponent kallad HTMLParser. HTMLParsers uppgift var att gå igenom en webbplats för att hitta vilka sidor som skulle läggas på lastkajen. FSESearchProxy var därmed en slags samordnare av ett antal HTMLParser jobb. Varje HTMLParser jobb skapade en lastkaj utifrån jobbets inställningar. Inställningarna lagrades i en fil tillsammans med FSESearchProxy Erfarenheter från pilotprojektet Språkkodning av webbsidor En extra komponent för omkodning av webbsidor behövde byggas eftersom det förekom webbsidor i pilotprojektets källor som hade blandad språkkodning. Denna blandning av hur en webbsida var språkkodad ställde till problem för Autonomys inhämtningskomponent. För att lösa problemet, tills Autonomy hade hunnit komma ut med en ny förbättrad version av inhämtningskomponenten, byggdes omkodningskomponenten. Begränsningar i FSESearchProxy Ändringar och tillägg i inställningsfilen för komponenten krävde administrativ tillgång till den server som kör komponenten. HTMLParser komponenten krävde väldig teknisk insikt för att kunna inhämta mer komplicerade webbsidor. HTMLParser hade även svårt att hämta sidor som använde sig av s k webbsessioner, vilket innebar att HTMLParser behövde lagra sessionsdata temporärt för varje sidhämtning den gjorde, om inte så dirigerades HTMLParser tillbaka till webbplatsens startsida och tappade därmed möjligheten att gå igenom alla sidorna. Java-koden växte ur sin funktion genom att fler och fler källor gick att hämta in via FSESearchProxy-komponenten. För varje källa som inte matchade något som tidigare hade använts i komponenten krävdes tillägg av ytterligare Java-kod för att hantera den nya typen av inhämtad källa. Lastkajernas placering och Autonomy FSESearchProxy komponenten placerade lastkajerna endast som filer på serverns katalogstruktur. Den kände aldrig till att filerna sedan används av en 5

6 webbserver för att göra dem tillgänglig för inhämtning via Autonomys inhämtningskomponent. Bättre stöd för inhämtningar via öppen källkod Det finns andra komponenter som är mer lättarbetade vad gäller att filtrera och skapa lastkajer i FSESearchProxy. Tester visade att man skulle kunna nå betydligt längre genom att gå från HTMLParser till WebHarvest vid inhämtningen av webbsidorna. 3. Teknik inom IS-projektet 3.1 Strategi för val av teknik IS-projektets budget för teknisk utveckling har varit relativt liten. Detta har avspeglats i val av teknisk plattform. IS-projektet ansåg att tiden var mogen för att använda open-source teknik för att skapa stödverktyget FORSIS. Open-source teknik hade redan funnits ett antal år, vid starten av FORSIS-utvecklingen 2007, och den hade även byggts på med ett antal olika ramverk för att snabbt kunna bygga webbbaserade system. Ett av dessa ramverk, kallat Spring Framework, hade i princip blivit standard när det handlade om att bygga flexibla och utbyggbara webblösningar i programmeringsspråket Java. Spring hade redan alla förutsättningar, bl. a. användarhantering och schemaläggning, inbyggda som ISprojektet såg som viktiga funktioner som behövde finnas i stödverktyget FORSIS. Därför beslutades det att FORSIS skulle byggas med hjälp Spring ramverk och att programmeringsspråket skulle vara Java. Java hade redan tidigare använts för att skapa inhämtningskomponenten FSESearchProxy och var därför lämpligt att även ligga till grund för FORSIS eftersom man kunde återanvända en stor del av den Java-kod som redan tidigare hade utvecklats. En annan aspekt av val av teknik har varit att open-source som koncept innebär att koden är publikt tillgänglig utan dyra licenskostnader, vilket har gjort att man inom IS-projektet har kunnat lägga mer pengar på själva utvecklingen av FORSIS. Man har även ansett att detta leder till att fler utvecklare kan använda och lära sig den teknik som stödverktyget har utvecklats med. Även här har mognaden av Java-programmering och kunskapen om open-source tagits med vid val av teknik. Vid starten av FORSIS-utvecklingen 2007 var Java, Spring och open-source väl fungerande tekniker och paradigm för utveckling av webbbaserade verktyg. Under perioden då pilotprojektet använde en egenutvecklad inhämtningskompent kallad FSESearchProxy testades ett antal olika s k web scraping komponenter i kombination med FSESearchProxy. Web scraping är en teknik för att programmeringsmässigt hämta information från webbplatser genom att gå ut på internet och simulera en webbläsares beteende för att kunna surfa till olika webbplatser. Denna erfarenhet ledde fram till att FORSIS använder en web scraping komponent kallad WebHarvest. WebHarvest är utvecklad under open-source licens kan både användas som inbyggd komponent i FORSIS och som fristående testverktyg för en person som vill testa att hämta och analysera webbsidor från en viss webbplats. 6

7 Under 2010 har FORSIS fått tillgång till ytterligare en web scraping komponent, kallad HtmlUnit. HtmlUnit används framför allt i samband med testdriven webbapplikationsutveckling. Anledningen till införandet av HtmlUnit är att WebHarvest inte har klarat av att hantera webbplatser som använder ett publiceringsverktyg som kräver att varje sida som en webbläsare besöker på webbplatsen lagras i en s k session. WebHarvest har för närvarande inte någon sådan funktion inbyggd utan kräver att de webbplatser som komponenten används på kan leverera webbsidor som inte kräver sessionslagring i webbläsaren. Under 2010 hade open-source komponenten HtmlUnit kommit så långt att den kunde hantera dessa temporära sessioner. Efter en kort testperiod implementerades HtmlUnit som ett komplement till inhämtningskomponenten WebHarvest. Detta har medfört att FORSIS som stödverktyg för inhämtning av webbsidor har blivit mer komplett och kan klara att hämta de flesta typer av webbsidor som finns på internet. 3.2 Tekniska målsättningar Följande mål låg till grund för utvecklingen inom IS-projektet: Skapa ett stödverktyg för den administrativa hanteringen av inhämtning av källor. Skapa ett stödverktyg som tillåter internetbaserad administration och inloggning av olika roller. Skapa ett stödverktyg som ger möjlighet till feedback och analys av de källor som verktyget hanterar. Skapa ett stödverktyg som tar till vara på de erfarenheter som finns från tidigare pilotprojekt. 3.3 Översikt av tekniskt genomförande Koncepttest av ny teknik, struktur och ramverk IS-projektets pilotprojekt visade att konceptet med lastkajer fungerade. Dock fanns det andra sätt att gå vidare med konceptet. För att visa att ett bättre stödverktyg kunde byggas utifrån samma koncept började vi testa konceptet med hjälp av moderna och öppna Java-komponenter. Testet innebar att en första version av ramverktyget FORSIS utvecklades. I testet ingick även en övergång till en mer lättarbetad komponent för inhämtning av webbsidor Utveckling FORSIS Efter koncepttestet av nytt ramverktyg påbörjades en design- och utvecklingsfas där forskning.se tog hjälp av användbarhets- och utvecklingskonsulter för att bygga ett ramverktyg som skulle underlätta inhämtning av webbsidor på internet Förvaltning FORSIS 2010 övergick utvecklingen av ramverktyget FORSIS till att mestadels handla om förvaltning och användning av det verktyg som hade byggts. FORSIS tillåter nu att en inloggad användare kan administrera källor som ska hämtas in till forskning.se: s sökmotor. Under 2010 har en person arbetat med att lägga till nya källor och aktivera inhämtning av de nya källorna till sökmotorn. Personen som har gjort detta har dels arbetat med att tekniskt analysera webbsidors HTML-kod för att därefter skapa en inhämtning av källor till ramverktygets lastkajer. Hittills 7

8 har det krävts, av personer som arbetar med FORSIS, en förståelse inom HTMLkod och XML för att kunna slutföra en inhämtning av källor till FORSIS. Det har även krävts lite extra Java-programmeringskunskap för vissa källor. Dessa källor har varit svåra att hämta med den inhämtningskomponent som används generellt i FORSIS. Därför har utvecklarna av FORSIS infört en kompletterande inhämtningskomponent för de svårare källorna, dock kräver denna komponent viss Java-kunskap. Men det har istället lett fram till ett mer fulländat verktyg för att underlätta inhämtning av webbsidor till forskning.se: s sökmotor Förbättring av befintlig sökmodul Sedan 2007 har forskning.se helt använt Autonomy som sökmotor. Under tiden IS-projektet har pågått har forskning.se även arbetat med att förbättra, anpassa och utnyttja den befintliga sökmodul (se 3.5) som togs fram för vårt publiceringssystem SiteVision Nya söktjänster på forskning.se Den sökmodul som forskning.se och IS-projektet använder för att få ut sökresultat från inhämtade källor i FORSIS är byggd på ett sätt som tillåter användning utöver den gällande söksidan på forskning.se. Det har medfört att ISprojektet har kunnat testa andra typer av sökfunktioner som finns i Autonomy för att förhöja sökupplevelsen på forskning.se. Några av dessa test har blivit permanenta delar av webbplatsen i form av relaterat material rutan för pressmeddelanden och sökmolnet på den avancerade söksidan Genomförda analysrapporter När utvecklingen av FORSIS hade gått över i förvaltning 2010 påbörjades även en översyn av de inhämtade källor som för närvarande gick att söka i via forskning.se. Översynen av externt inhämtat material från lärosäten och forskningsaktörer, visade ett behov hos lärosäten och forskningsaktörer av att få konkreta förslag på hur dessa aktörer skulle kunna förbättra sina webbplatser för sökning av forskningsinformation. Därför beslutade IS-projektet att genomföra en analys av en utvald webbplats med forskningsinformation. Dels för att ge feedback till webbansvariga för webbplatsen men även för att kunna testa vad en sådan analys borde innehålla. IS-projektet valde att analysera webbplatsen för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och specifikt deras publicerade forskningsdatabas Förvaltning av Autonomy och annan teknik Under IS-projektets gång har den använda sökmotorn Autonomy blivit uppgraderad. Driftmiljön och driftorganisationen hos Vetenskapsrådet har även den blivit förändrad. Detta har medfört att vissa administrativa uppgifter har behövt genomföras för att hålla system och verktyg aktuella och uppgraderade. 3.4 Ramverktyget FORSIS Status FORSIS juni 2010 I detta läge används FORSIS av forskning.se: s redaktion för att förenkla och administrera inhämtning av forskningsinformation från källor på internet. FORSIS är förberett för att klara inhämtning av alla typer av källor. Beroende på avgränsning och resurstillgång inom IS-projektet valde man att börja hämta källor från lärosäten och forskningsfinansiärers projektdatabaser. Därför finns 8

9 det fortfarande källor som hämtas in till sökmotorn Autonomy som inte går först via FORSIS. Exempel på detta är sökning i forskning.se: s pressmeddelanden och i de faktalänkar och frågelådor som forskning.se refererar till. För närvarande ligger cirka 30 st. källor i FORSIS. Samtliga hämtar webbsidor från ett lärosäte eller forskningsfinansiärs publika projektdatabas alternativt projektbeskrivningssidor Interna koncept i FORSIS Jobblistekonceptet: - FORSIS hanterar ett obegränsat antal jobb. Varje jobb kan schemaläggas. - Ett jobb innehåller en lista av aktioner som jobbet ska genomföra när det aktiveras av FORSIS. - Varje aktionslista kan i sig bestå av flera olika aktioner och som körs enligt en bestämd ordning och som definieras för varje aktionslista. - En aktion gör en specifik sak, t ex hämtar webbsidor, skickar e-post eller skapar en analysrapport. En aktion kan återanvändas och ingå i flera aktionslistor. - En aktion är kopplad till en aktionskonfiguration. Konfigurationen bestämmer vad som ska ske inom aktionen. T ex så bestämmer aktionskonfigurationen vilken startsida som en inhämtningsaktion ska utgå ifrån när den påbörjar en inhämtning av webbsidor till FORSIS. - FORSIS känner av om en aktionskonfiguration har valt att ange parametrar som ska vara återanvändbara och utbytbara. T ex skulle en parameter kunna vara vilken startsida som aktionskonfigurationen ska använda vid inhämtning av webbsidor. Om så är fallet kräver FORSIS administrativa sidor att parametern fylls i för varje gång ett nytt jobb skapas och som använder aktionskonfigurationen. - Ett jobb kan välja olika aktionslistor beroende på val av kategorier. T ex så kan kategorin typ av källa = Forskningsdatabas leda till att en viss aktionslista måste genomföras då jobbet schemaläggs eller körs direkt av FORSIS. Lastkajskonceptet: - Varje inhämtad källa i FORSIS genererar en eller flera HTML-sidor som är sammanlänkade med varandra. - På dessa HTML-sidor finns de sidor som ska indexeras av en sökmotor inlagda som HTML-länkar. En länk går till en sida från källan. T ex kan en länk motsvara en sida hos ett lärosäte som presenterar ett forskningsprojekt. - En sökmotor kan gå direkt till källans lastkajsida i FORSIS och där hämta alla relevanta sidor som källan har att erbjuda. En sökmotor behöver därmed inte hantera filtrering av skräpsidor och irrelevanta sidor, detta sker i FORSIS när lastkajen skapas Gemensam hantering av källor I FORSIS kan man direkt få en överblick över de källor som IS-projektet har valt att hämta in till sin sökmotor. Verktyget presenterar detta som en lista över inlagda källor med viss tilläggsinformation för varje källa, t ex typ av källa, status och organisation varifrån källan hämtas. För varje källa som presenteras i FORSIS kan man se en detaljsida som presenterar information om källan. Denna sida visar vad källan har för kategorisering i FORSIS och även en status på den senaste körningen av jobbet som hämtar in källan. Det går även att testa och köra en full inhämtning av sidor 9

10 från källan. Ifall källan redan har körts av ett jobb så finns det en länk till en lastkajsida som jobbet har skapat dynamiskt för varje gång jobbet körs. Denna lastkajsida innehåller inget grafiskt förutom en text som talar om hur många sidor som senast hämtats samt en lista av HTML-länkar till varje relevant sida hos källan som jobbet har för avsikt att hämta. Man kan direkt på startsidan, som man når efter inloggning i FORSIS, välja att skapa en ny källa. Denna process resulterar i att källan kopplas till ett inhämtningsjobb i FORSIS. Vid skapandet av källan kan man direkt testa och se om de inställningar man valt, t ex källans webbadress, verkligen stämmer och fungerar att hämta ifrån innan den slutligen sparas i FORSIS Gemensam inhämtning av källor För att en källa ska kunna skapas i FORSIS krävs vissa förutsättningar. En förutsättning är att administratören sedan tidigare har lagt till en särskild inhämtningskonfiguration som används vid inhämtning av en viss typ av källa. Denna konfiguration, tillsammans med ytterligare data för att följa jobblistekonceptet som används i FORSIS, se kapitel (3.4.2), leder fram till att en redaktör kan lägga till en ny källa som använder en viss konfiguration enligt en viss jobblista i FORSIS. Varje källa kan därmed ha olika konfigurationer men även återanvända redan befintliga konfigurationer för att hämta in sidor från webbplatser på internet. Inhämtningskonfigurationerna är ändringsbara direkt i FORSIS för en inloggad administratör. Detta betyder att man kan förändra varje källa i FORSIS ifall källans webbplatsstruktur har förändrats. När en källa körs påbörjar FORSIS en inhämtning av källans relevanta webbsidor. Webbsidorna lagras i en s k lastkaj, se även (3.4.2) för detta, där endast webbsidornas webbadresser sparas i form av HTML-länkar. Denna last kan sedan användas av godtycklig sökmotor, i forskning.se: s fall Autonomy, för att göra informationen sökbar Feedback och analysmöjligheter Eftersom FORSIS bygger på ett jobblistekoncept, se kapitel (3.4.2), så finns redan möjligheten att bygga på med e-postfunktionalitet. Detta betyder att det finns redan förberett ett jobb som kan skicka ut e-post i olika form direkt från verktyget. Ett exempel där detta kan användas är status för en inhämtad källa i FORSIS som kan skickas direkt till källans ägare. E-posten kan skickas varje gång en ny inhämtning har genomförts. Innehållet skulle kunna vara förslag till förbättringar av sökbarheten i källan eller statistik över hur många sidor som har hämtats in respektive hur många sidor som inte har hämtats av olika anledningar. FORSIS använder sig av komponenter för att skicka e-post och för att gå igenom webbsidor. Det innebär att ramverktyget FORSIS har obegränsade möjligheter till att skapa olika typer av analyser och rapporter som granskar innehållet i webbsidor och därefter, om behov finns, skickar dessa via e-post till intresserade personer. Förutom källor finns några speciella inhämtningsjobb i FORSIS. Eftersom FORSIS är utvecklat för att klara flera typer av inhämtningar enligt ett jobblistekoncept, kan jobb skapas i FORSIS som gör andra saker än att specifikt hämta webbsidor till sökmotorn. I och med detta har det därför lagts till ett jobb som gör en analys av hur många FoU-aktörer i Sverige som har en webbplats med direktlänk till forskningsinformation. Det finns även ett jobb som kontaktar Autonomy för att skapa en sammanställning av de sökord som i realtid söks på via sökrutan på forskning.se. 10

11 3.4.6 Användarhantering FORSIS har från början inbyggd hantering av användare och användarkonton. Tanken är att verktyget ska kunna hantera olika typer av användare och därmed presentera olika funktioner för dessa. För närvarande kan en användare som loggar in göra allt som finns inlagt i verktyget, d v s skapa källor och köra inhämtningsjobb av källor. I framtiden ska det gå att dela upp funktioner efter användare eller roll, t ex så skulle en producent kunna ange bara var och hur en källa ska hämtas medan en redaktör hos forskning.se skulle kunna bedöma om källan har relevant forskningsinformation och administratören skulle kunna bedöma om de uppgifter som lämnats av producenten är tillräckliga för att en inhämtning av källan ska bli genomförbar Schemalagd inhämtning av källor Varje källa i FORSIS går att schemalägga enligt olika intervall. För närvarande finns tre olika intervall: - För att köras en gång vid en framtida tidpunkt - För att köras en gång per dag - För att köras en gång per vecka Väljer man ett intervall och sparar det för en källa i FORSIS kommer det att automatiskt köras en inhämtning av webbsidor från källan enligt det valda intervallet. FORSIS är uppbyggt för att klara en parallell körning av schemalagda inhämtningar av källor. 3.5 Forskning.se:s sökmodul Forskning.se: s webbplats använder för närvarande ett publiceringsverktyg som heter SiteVision. I SiteVision finns möjligheten att integrera externa komponenter enligt Portlet-standarden, även kallat moduler. Forskning.se har därför utvecklat en sökmodul som kopplar ihop SiteVision med Autonomy. Detta medför att forskning.se: s webbplats kan presentera sökbart innehåll som finns inhämtat i Autonomys sökmotor. Det innebär också att andra webbplatser som använder SiteVision eller följer Portlet-standarden skulle kunna återanvända forskning.se: s sökmodul. Se även kapitel 3.6 för konkreta användningsområden av sökmodulen på forskning.se Genomförda förbättringar Under IS-projektet senare del har denna sökmodul förbättrats på ett antal punkter. Bl. a har modulen fått en generell hantering av felmeddelanden som kan visas i olika form på forskning.se: s webbplats då modulen av olika anledningar inte kan nå Autonomy för att få ut en träfflista baserad på en sökning som gjorts via forskning.se: s söksidor. Modulen har även blivit förbättrad med avseende på hur SiteVision har valt att följa Portlet-standarden. 3.6 Nya söktjänster forskning.se Avancerad söksida Sedan tidigare har forskning.se en avancerad söksida som aktiveras direkt från vänstermenyn: s sökruta eller via fliken Söktjänster överst i forskning.se. Denna 11

12 sida gör det möjligt att filtrera sökningen efter forskning.se: s fastställda kategorier för det material som presenteras på webbplatsen. För att visa söksidan har forskning.se utvecklat en egen SiteVision-modul som integrerar Autonomy med SiteVision. Modulen använder sig av Java-teknik och följer Portletstandarden som används av SiteVision Relaterat material ruta En funktion som finns med i Autonomy är att skapa sökresultat som bygger på jämförelser mellan den webbsida som användaren tittar på och andra inhämtade webbsidor i Autonomy. Denna jämförelse kan leda fram till förslag på andra webbsidor som är intressanta att besöka. Autonomy jämför webbsidans textinnehåll med andra sidors textinnehåll och gör en beräkning av sannolikheten för att dessa liknar varandra. Denna funktion används på forskning.se: s webbplats och kallas för Relaterat material. Förslag på liknande sidor i Autonomy visas i en separat ruta som finns med på forskning.se: s pressmeddelande- och temasidor. I rutan visas förslag på relaterat material hämtat från tre typer av kategorier: - Alternativa pressmeddelanden via forskning.se - Tidskrifter som forskning.se hämtar in i Autonomy - Forskningsprojekt som forskning.se hämtar in i Autonomy Sökmoln (Autonomy Query Guidance) På forskning.se: s avancerade söksida finns en extra funktion kallad sökmoln som bygger på en funktion i Autonomy som heter Autonomy Query Guidance (AQG). Funktionen tar fram de mest förekommande begreppen och orden inom ett sökresultat. Det innebär att funktionen är aktiv först efter att en besökare på forskning.se: s avancerade söksida har sökt efter något och därmed fått fram en lista av sökträffar. Med hjälp av detta sökmoln kan man få förslag på ord och begrepp som kan leda besökaren fram till mer avgränsade och därmed mer relevanta sökträffar. 3.7 Återstående utveckling ramverktyget FORSIS Efter omprioriteringar av utvecklingen av FORSIS under 2009 valdes viss användarvänlighet bort från FORSIS för att man istället skulle kunna slutföra utvecklingen av FORSIS som ett fungerande administrativt verktyg för forskning.se: s redaktion och framförallt för de personer som arbetar med ISprojektet. Följande funktioner har därför blivit nedprioriterade och återstår fortfarande att genomföra för att verktyget ska anses vara färdigutvecklat med avseende på de inledande målsättningarna Användare och roller FORSIS saknar en mer avancerad hantering av användare och roller. Verktyget kräver att man loggar in men därefter finns inga funktioner för att presentera olika sidor utifrån användare eller roller. Ytterligare utveckling skulle innebära att administratören kan tilldela olika roller, t ex redaktör eller granskare, och avgöra vem som får skapa och administrera källor i FORSIS. 12

13 3.7.2 Förenklad hantering av nya källor En tanke med FORSIS var att generalisera inhämtningen av källor på ett sådant sätt att producenter av forskningsinformation själva skulle kunna logga in och ange exakt vad på en webbplats som ska hämtas till FORSIS. Detta skulle ske genom att producenterna gick igenom en s k wizard där de fick svara på ett antal frågor angående den källa de ville få inhämtad av FORSIS. För att en sådan wizard skulle fungera behövdes ett antal generella inhämtningsmallar som kunde användas beroende på vilken typ av webbplatsstruktur man angivit i wizarden. De generella mallarna skulle byggas med avseende på hur FORSIS inhämtningskomponent arbetade. Denna inhämtningskomponent, WebHarvest, hade några få utvecklare kunskap om i början av utvecklingen av FORSIS. Dock var komponenten väldigt enkel att sätta sig in i, genom att den var utvecklad som en open-source komponent och för att den hade en ganska lättförståelig manual. Detta medförde att IS-projektet valde att inte försöka generalisera användandet av inhämtningskomponenten i FORSIS och därmed skapa den förenklade wizarden. Istället valde man att via FORSIS och dess inhämtningskomponent hämta ett stort antal källor utan att gå via en enkel wizard. Detta har inneburit ett visst tekniskt förfarande för att hämta varje ny källa. Detta förfarande har varit något mer tidskrävande men har istället lett fram till att fler källor har kunnat hämtas in via FORSIS Automatisering av feedback och analysfunktioner Funktioner för olika typer av feedback till de som producerar forskningsinformationen som hämtas in av FORSIS har ännu inte implementerats. Det har skapats några rapporter som använder FORSIS för att analysera hur de inhämtade webbplatsernas sökbarhet ser ut. T ex så har en rapport skapats som räknar hur många webbplatser som har en direktlänk till forskning. Dock går dessa rapporter inte ut automatiskt via e-post från FORSIS. Verktyget har även haft en ansats att kunna bedöma och betygsätta en inhämtad webbplats sidor utifrån forskning.se: s riktlinjer för sökbarhet. Detta finns förberett i FORSIS men har ännu inte testats mer än i tidigare nämnd direktlänksrapport. FORSIS är förberett och testat för att kunna hantera flera typer av jobb. Det jobb som är implementerat är det som hämtar webbsidorna till en lastkaj i FORSIS. Det som återstår är alltså att få igång ett jobb av typen e-postutskick. När detta har testats går det att kombinera inhämtnings- och e-postutskicksjobb för en källa i FORSIS. Det betyder att när en webbplats har hämtats in och gjorts till en lastkaj i FORSIS går det därefter ut ett automatiskt e-post med möjlighet att informera producenterna av webbplatsen statusen på det som har inhämtats till FORSIS. I denna statusinformation kan även diverse rapporter och analyser av det inhämtade ingå. 13

14 4. Riktlinjer för sökbarhet på internet 4.1 IS-projektets erfarenheter av riktlinjer Producenter av forskningsprojektbeskrivningar behöver inte längre skapa innehållet via en databas utan kan direkt skapa innehåll i ett publiceringsverktyg. Detta har påverkat de riktlinjer som IS-projektet skrev i början av projektet. Riktlinjerna har varit baserade på att lärosäten och andra forskningsaktörer har byggt eller kommer att bygga upp en forskningsdatabas med information om exempelvis pågående forskning och göra den publik på internet. Allteftersom ISprojektet har fortlöpt har gränsen mellan publik forskningsdatabas på internet och en webbplats med publicerad forskningsinformation suddats ut. Många webbplatser som tidigare hade separerat forskningsdatabasen och webbplatsen har gjort om sin webbplats på ett sådant sätt att forskningsdatabasen är integrerad i den befintliga webbplatsen. Detta talar för att de riktlinjer för sökbarhet som forskning.se tar fram kommer att ses som en levande process där revideringar av tidigare riktlinjer kommer krävas utifrån var och hur forskningsinformation presenteras på internet, nu och i framtiden. Exempel på nya revideringar som behöver göras för IS-projektets riktlinjer: - Ta med intressanta delar från Googles riktlinjer för webbansvariga - Ta med intressanta delar från arbete som gjorts för Semantic Web Ta med intressanta delar från tillgänglighetsriktlinjer som WAI och WCAG - Lägga till riktlinjer för hantering av pdf dokument på internet - Lägga till riktlinjer för hantering av webbsidor som använder Adobe Flash 4.2 IS-projektets framtagna riktlinjer Projektet har tagit fram riktlinjer som bygger på internetstandarderna XHTML, Dublin Core Metadata och Open Archive Initiative (OAI). Dessa riktlinjer försöker visa på de olika nivåer av sökbarhet som finns för sökmotorer på internet. Riktlinjerna visar också vad man bör tänka på när man bygger upp en webbplats, både gällande innehållet och hur man strukturerar en webbplats. XHTML är viktig för att webbsidor enkelt ska gå att hantera på samma sätt som information skapad i XML-format. XML är ett enkelt sätt att garantera att information och data går att avgränsa i egna element. Ett element kan exempelvis vara ett namn, telefonnummer eller projektrubrik. Det XHTML bl. a. tillför till vanlig standard-html är ett krav på att HTML-taggar ska gå att använda som egna XML-element. Detta medför att det blir enklare för sökmotorer att hitta specifika element, t ex rubrik, ingress eller brödtext, eftersom de då kan avgöra var ett elements innehåll börjar och slutar. Dublin Core är en standard för att metadatamärka webbsidor. Med hjälp av denna standard går det att beskriva kortfattat vad en viss webbsida innehåller utan att behöva läsa igenom den först. Exempel på Dublin Core metadata är skapat datum, rubrik och författare för en webbsida. OAI är en standard för att skapa öppna publika arkiv som kan interagera med varandra via internet. Exempelvis skulle ett lärosätes projektdatabas kunna 14

15 utbyta information med ett annat lärosätes projektdatabas om båda har följt rekommendationer från OAI för att skapa interoperabilitet. 5. Erfarenheter 5.1 Förändring av internetpublicering Publicering på internet har förändrats sedan 2006 då IS-projektets pilot påbörjades. Då fanns det många webbplatser hos lärosätena som ännu inte hade gått över till ett modernt publiceringsverktyg, t ex EpiServer, SiteVision eller Polopoly. Många lärosäten hade påbörjat processen men hade fått lov att avvakta byte av publiceringsverktyg tills deras interna processer och arbetssätt hade anpassats efter hur man använder publiceringsverktyg. I vissa fall hade lärosätet en redan publicerad projektdatabas men inte någon enhetlig webbplats i övrigt. I andra fall var lärosätets centrala webbplats lanserad men man saknade en funktion för att presentera pågående forskning, t ex en projektdatabas, via webben. Detta ledde fram till att många lärosäten hamnade i en situation där kompromisser var nödvändiga för att dels kunna presentera information om lärosätet och dels kunna presentera den forskning som bedrivs. Redan tidigt stötte IS-projektet på dessa kompromisser i samband med att projektets uppgift var att hämta in webbsidor som beskriver lärosätenas forskning. Även betydelsen av begreppet forskningsdatabas som IS-projektet använder har förändrats. I och med att publiceringsverktygen har utvecklats har även strukturen på många webbplatser ändrats. Från att ha haft en separat del där forskningsdatabasen presenteras, har databaserna istället blivit mer integrerade i webbplatserna. Exempelvis behöver inte producenter av forskningsprojektbeskrivningar skapa innehållet via en databas utan kan direkt skapa innehållet i ett publiceringsverktyg. Publiceringsverktygen har oftast en egen databas som lagrar innehållet för den webbplats som skapas genom verktyget. Utveckling av ramverktyget FORSIS innebär att det i princip går att hoppa över Autonomys inhämtningskomponent helt och direkt indexera sidor från FORSIS in i Autonomy. Detta betyder att det även går att använda FORSIS som grund för att indexera till andra sökmotorer också. Detta är inget som har gjorts i dagsläget men med en ganska begränsad insats skulle FORSIS kunna utvecklas åt detta håll. Det skulle betyda att FORSIS i framtiden skulle kunna agera middleware-produkt för indexering av webbplatser i godtycklig sökmotor. 5.2 Google:s påverkan I och med införandet av Google Translate på forskning.se går det nu att även få söksidan översatt till annat språk. Dock bara för de sökträffar som visas på söksidans första visade träffar. Och det går inte att översätta ett sökord till ett annat språk och förvänta sig att forskning.se: s söksida ska förstå att man vill ha träffar på det nya språket. 15

16 Detta har lett fram till tankar på att eventuellt låta ramverktyget FORSIS samverka med Google Translate på ett sådant sätt att t ex alla inhämtade forskningsprojekt kan bli sökbara på andra språk än svenska på forskning.se: s söksida. Idén bygger på att Autonomy går till FORSIS lastkaj för en källa och programmatiskt översätter, med hjälp av Google Translate, varje sida som hämtas från lastkajen samtidigt som man anger för Autonomy att detta material ska lagras i sökmotorn med en markering att det är översatt till ett annat språk. 5.3 Nya funktioner i FORSIS Skapa källor via simulerad webbläsare En idé som uppstod under IS-projektets utveckling av FORSIS var att låta producenter av forskningsinformation själva ange vilka webbsidor och vilket innehåll på dessa som ska hämtas in i en sökmotor. För detta krävs det ett enkelt intuitivt sätt att låta producenterna visa de olika källornas startsidor för FORSIS. Ett sätt att lösa detta på skulle vara att använda befintliga open-source komponenter som kan integreras som s k plugin:s i dagens webbläsare. En sådan plugin skulle kunna spela in ett flöde av länkklickningar och knapptryckningar som görs för att en webbläsare ska nå fram till en viss sida på internet. Detta inspelade flöde skulle senare kunna spelas upp i FORSIS genom att integrera tekniken bakom webbläsarpluginen i FORSIS. Idén är att kunna uppnå ett enkelt webbgränssnitt där en producent kan starta inspelningen, surfa som vanligt till den sida på en webbplats som motsvarar startsida för inhämtning till FORSIS och för en sida som ska hämtas till FORSIS markera mellan vilka textblock eller sidlayouter som rubrik, ingress och brödtext finns. Därefter skulle FORSIS kunna spela upp denna information för att hitta en startpunkt för inhämtning av webbsidor samt även veta vilka element i webbsidan som motsvarar rubrik, ingress och brödtext. Tester av olika typer av webbplugins har gjorts under ISprojektet och visar att detta är möjligt. Den främsta pluginkandidaten för att göra detta heter WebTestRecorder och ingår som ett verktyg för en open-source komponent som heter Canoo WebTest. 5.4 Förändring av lastkajskonceptet Ramverktyget FORSIS används för att hämta in källor i filtrerad och komprimerad form via en s k lastkaj som sedan en sökmotor indexerar. FORSIS skapar för närvarande lastkajerna som fysiskt placerade HTML-sidor, en för varje källa i ramverktyget. Dessa HTML-sidor skulle kunna tas bort helt i en framtida version av FORSIS genom att man hoppar över steget att skapa HTMLsidorna helt och låter de sidor från källorna som ligger länkade i lastkajerna gå direkt in i sökmotorn. Detta är möjligt genom att programmera ett s k jobblistejobb (se 3.4.2) som för varje källa går igenom dess relevanta sidor och direkt indexerar dem i sökmotorn. 16

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Lathund för Lifos-systemet

Lathund för Lifos-systemet BFD12 080926 1 (10) 2012-02-03 Lathund för Lifos-systemet Beskrivning av förändringar i det nya systemet som lanserades i september 2011 Innehåll Informationsinnehållet... 2 Behörighet... 2 Ny struktur...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

Hur mår Sveriges universitets och

Hur mår Sveriges universitets och Hur mår Sveriges universitets och högskolors webbplatser?...och organisationen bakom? VAD FINNS BAKOM MASKEN? Hur mår Sveriges Universitets och högskolors webbplatser? Trendundersökning Erfarenheter från

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Användarmanual för Centeped

Användarmanual för Centeped Användarmanual för Centeped Sid 1/12 Innehållsförteckning 1. Programstart...3 2. Systemkrav...3 3. Manual...3 4. Nyheter...3 5. Komma igång...3 5.1 Inloggning...3 5.2 Rollbeskrivning...4 5.3 Lokal administratör...4

Läs mer

Nitha Kunskapsbank Manual

Nitha Kunskapsbank Manual Nitha Kunskapsbank Innehållsförteckning Nitha Kunskapsbank...1 1 Inledning och läsanvisning...2 2 Att arbeta i Nitha...3 3 Funktioner i Nitha Kunskapsbank...4 3.1 Startsidan... 4 3.2 Logga in i Nitha kunskapsbank...

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016 Artologik Survey&Report Nya funktioner, oktober 2016 1 Innehållsförteckning Enkäter... 3 Använd avvikande tema för enskilda frågor i enkäten... 3 Öppna svarsenkäten som matchar en viss fritext... 3 Rapporter...

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet

Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kunskapscentrumcentrum för Äldres Säkerhet Kravspecifikation Webbplatsen ska vara uppbyggd så att den följer riktlinjerna från World Web Consortium (W3W). Webbplatsen ska följa standarder för uppmärkningskod.

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Checklista för kursmall i Pingpong

Checklista för kursmall i Pingpong Checklista för kursmall i Pingpong Länk till JU:s videoguider om Pingpong Syftet med kursmallen i Pingpong är att skapa enhetlighet för studenter, en gemensam nivå för information och underlätta för dig

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare.

Det fasta innehållet finns på sidor och kan inte ändras av den som har rollen författare. Allmänt om hemsidan och Wordpress Brantevik.se är baserad på Wordpress (WP). Från Wickipedia: Wordpress, ofta versaliserat WordPress, är ett blogg- och innehållshanteringssystem. Det distribueras under

Läs mer

Uppdaterad: Manual Licensansökan för Parasport

Uppdaterad: Manual Licensansökan för Parasport Uppdaterad: 2015-11-11 Manual Licensansökan för Parasport Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänt om licenser 4 Licensmodulen 4 Roller 5 Ansökan om licenser Omregistrering 5 Nyregistrering 8 En licens

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Manual HSB Webb brf

Manual HSB Webb brf BEHÖRIGHETSSYSTEMET ALLMÄNT Alla användare som ska arbeta med HSB Webb måste först skapas och registreras i systemet. När du registreras som användare får du ett användarnamn och ett lösenord som du sedan

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV

Version 3.2 A SERVICE FROM OPV 2016 - Version 3.2 A SERVICE FROM OPV INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGGA IN PÅ OPV STORAGE 3 STARTSIDA 4 MENYER 5 KATEGORIER 6 SÖK 7 LADDA NER Direktnerladdning 8 LADDA NER Kundvagn 9 NERLADDNINGSHISTORIK FÖR

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering.

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. Lär känna EPiserver Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. EPiServer CMS EPiServer CMS är en plattform för innehållshantering

Läs mer

Produktbeskrivning, SmartAss / Procydo Guider

Produktbeskrivning, SmartAss / Procydo Guider Produktbeskrivning, SmartAss / Procydo Guider Standardkomponenter Sök Söksidorna är centrala i systemet. Det finns olika typer av söksidor för olika ändamål, bland annat en filtrerad sökfunktion som gör

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Textalk AB Krokslätts fabriker 12 431 37 Mölndal. Tel: 031 8729 20 Fax: 031 674894 info@textalk.se

Textalk AB Krokslätts fabriker 12 431 37 Mölndal. Tel: 031 8729 20 Fax: 031 674894 info@textalk.se Skapa professionell webbtidning på nolltid WebNews är ett system för Internetbaserade tidningar. Principen är enkel Du kan själv på nolltid skapa Din egen tidning direkt i Din webbläsare. WebNews är mycket

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Användarhandledning Analys & sök Version: 1.2

Användarhandledning Analys & sök Version: 1.2 Användarhandledning Analys & sök Version: 1.2 Umefast AB 2009 www.umefast.se Innehåll 1. Analys & sök... 2 1.1. Syfte och avgränsningar... 2 1.2. Förutsättningar för arbete med modulen... 2 1.3. Teknik...

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer