Kriskommunikationsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriskommunikationsplan"

Transkript

1 Styrdokument 1(18) KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen och ersätter tidigare beslutad plan per den Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post KUMLA Stadshuset, Torget

2 (18) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Syfte med kriskommunikationsplanen Grundprinciper med kommunens krisorganisation Geografiskt områdesansvar och samverkan Ansvarsfördelning av kommunikationsarbetet Informationsgruppen och dess arbetsuppgifter Larmning av informationsgruppen Ledning och samordning (informationssamordnare + ersättare) Webb och intra (Webbredaktör + ersättare) Service Dokumentation Växel och upplysningscentral Förmedling av information Telefonnummer vid krissituationer Allmänhet Särskilda grupper och drabbade Informationskanaler Ledningsfunktioner i händelse av kris Krisledningsnämnd Krisledningsnämndens ansvar Krisledningsstab Krisledningsstabens arbetsuppgifter POSOM psykiskt och socialt omhändertagande Särskilt informationsansvar Avveckling och efterarbete Revidering... 18

3 (18) 1. Sammanfattning Kriskommunikation handlar om att kunna kommunicera under en kris, att se till att förmedlingen av information vid en kris sker snabbt, enkelt och korrekt. Det är viktigt att samordna informationsflöden när det gäller kommunikationen mellan olika myndigheter samt kartlägga vilka myndigheter som är involverade i en händelse. Krisledningsnämnden har det övergripande informationsansvaret i kommunen och kommundirektören har det operativa ansvaret. Informationssamordnaren är en länk mellan staben och verksamheterna. Informationssamordnaren kan kalla in förstärkning till informationsorganisationen från kommunens informationsgrupp. Ett antal informationsfunktioner har identifierats, där varje funktion ska kunna hanteras av en ordinarie person samt en ersättare/avbytare. Informationssamordnaren ansvarar för ledning och samordning av informationsarbetet, för framtagande av information samt ansvarar för mediakontakter och analys av informationsläget. Webbredaktören ansvarar för omvärldsbevakning, mailbevakning och publicering av information på kommunens hemsida och intranät. En servicefunktion behövs för att ordna med praktiska ting och informationsarbetet ska även dokumenteras fortlöpande. Två telefonister bemannar växeln och det ska finnas personer som kan byta av vid behov. Tre personer, som vanligtvis är avbytare i växeln, bemannar upplysningscentralen.

4 (18) 2. Inledning Kriskommunikation handlar om att kunna kommunicera under en kris, att se till att förmedlingen av information vid en kris sker snabbt, enkelt och korrekt. Vid allvarliga händelser och kriser hamnar alltid informationsfrågorna i centrum. Behovet av information växer i takt med att olika informationskanaler utvecklas, vilket ställer krav på kommunernas förmåga att kunna kommunicera. Fungerar inte kommunikationen är risken stor att förtroendet för kommunen skadas och att krisen förvärras. Det är viktigt att kommunen äger krisen, d.v.s. kan förmedla rätt bild av krisen. Ofta tvingas krisledningsorganisationen hantera två kriser parallellt, den riktiga krisen och den som består av den bild av krisen som förmedlats. Aktuell information ska ges både internt och externt. Den interna informationen ska nå ut till kommunens anställda och sprids exempelvis genom intranätet. Det är viktigt att alla anställda, även de som inte deltar aktivt i hanteringen av krisen, har tillgång till ett korrekt informationsunderlag eftersom kommunens anställda kan bli tillfrågade om vad som händer. Meddelarfriheten gäller självklart, det är ingen som kan bestämma vad kommunens anställda väljer att säga till media, men det kan vara till stor hjälp att ha tillgång till korrekt information och veta till vem man kan vända sig, eller hänvisa till, för vidare frågor. Den externa informationen vänder sig till aktörer utanför den egna organisationen, som allmänhet, drabbade, anhöriga, massmedia, samverkande aktörer och andra myndigheter. Det är viktigt att informationen är snabb, korrekt och enkel och att den svarar på allmänhetens, mediernas och andra organisationers frågor. 2.1 Syfte med kriskommunikationsplanen Skulle en kris eller allvarlig händelse inträffa måste kommunen ha en kriskommunikationsplan. Syftet med planen är att klargöra hur informationsorganisationen ska fungera vid en extraordinär händelse eller i händelse av kris. Behovet av resurser ska klarläggas och resurserna säkerställas. Det är också nödvändigt att fastställa samverkansformer för informationsverksamheten.

5 (18) 3. Grundprinciper med kommunens krisorganisation Enligt det krishanteringssystem som den före detta Krisberedskapsmyndigheten numera kallad MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), har arbetat fram ska samhällets krishantering ses ur ett underifrånperspektiv, vilket innebär att krisberedskapen i samhället ska utgå från den normala organisationen. Detta innebär i sin tur att kommunen ska ansvara för sina verksamheter i händelse av en extraordinär händelse. Krishanteringssystemet har tre grundprinciper: - Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under en extraordinär händelse eller en kris. - Likhetsprincipen: En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma i vardagen och i kris. - Närhetsprincipen: Krisen ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. 3.1 Geografiskt områdesansvar och samverkan Kommunen har ett geografiskt områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. Detta innebär att Kumla kommun ska verka för att olika aktörer inom kommunens gräns samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. De olika aktörerna finns inom regionala och lokala myndigheter, kommunala bolag samt andra organisationer och företag. De krishanteringsåtgärder, inklusive information till allmänheten, som vidtas av de olika aktörerna under en händelse ska samordnas genom kommunen. För att underlätta samordning är samverkan med andra aktörer central. Kommunen ska aktivt samverka med andra myndigheter och organisationer som är direkt berörda i händelse av en kris. För att förbättra och underlätta samverkan vid en kris ska krisledningen vara beredd att skicka en representant till aktörens krisledningsplats. Kommunen ska även vid kris kunna erbjuda andra myndigheter plats för samverkan på kommunens krisledningsplats.

6 (18) 4. Ansvarsfördelning av kommunikationsarbetet Krisledningsnämnden har det övergripande informationsansvaret och kommundirektören har det operativa ansvaret. Informationssamordnaren är en länk mellan staben och verksamheterna. All information ska passera staben innan den förmedlas vidare såväl internt som externt. Det bör poängteras att den som äger problemet ska hantera och svara på frågor. Det är således inte alltid kommunens ansvar att hantera problemet inklusive förmedling av information. Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för uppgifter om skadades tillstånd och Polisen ansvarar för underrättelser till anhöriga. 4.1 Informationsgruppen och dess arbetsuppgifter Informationsarbetet utgör en stor och viktig del av hanteringen av en kris och det behövs fler personer än informationssamordnaren som arbetar med detta. Informationssamordnaren kan kalla in förstärkning till informationsorganisationen från kommunens informationsgrupp. Ett antal informationsfunktioner har identifierats, där varje funktion ska kunna hanteras av en ordinarie person samt en ersättare/avbytare. I händelse av en kris ska även en person från växeln finnas med vid gemensamma samlingar och genomgångar Larmning av informationsgruppen Vid inkallning av informationsgruppen ringer informationssamordnaren någon i gruppen som sedan ringer vidare. Mötesplatsen för informationsgruppen är rum Hällabrottet i Stadshuset. Informationssamordnaren fördelar uppgifterna och förbereder eventuell skiftgång Ledning och samordning (informationssamordnare + ersättare) Ingå i staben Informationssamordnaren är en länk mellan krisledningsstaben och informationsgruppen, växeln och upplysningscentralen Produktion av information Informationssamordnaren utarbetar underlag för information till den egna organisation och samverkande samt underlag för information till allmänheten och media. Informationen ska vara enkel, snabb, korrekt och entydig, och svara på följande grundläggande frågor:

7 (18) - Vad har hänt? - Hur ser prognosen ut för den närmaste tiden? - Vad har kommunen och myndigheterna gjort? - Vilka åtgärder planeras? - Hur bör den enskilde förhålla sig? - Hur får allmänheten mer information? Mediekontakter Informationssamordnaren samråder med kommundirektören om vem som blir presstalesman och vem eller vilka som ska vara kommunens representanter vid en presskonferens. Informationssamordnaren meddelar media vem som är presstalesman och vilka tider det kommer att hållas presskonferenser. Denna information meddelas även växeln. Informationssamordnaren ser till att ett pressrum ställs i ordning, oftast rum Kumla i stadshuset, men om så behövs även utanför Stadshuset. Det är viktigt att kommunen tecknar bilden av krisen åt media och att samma bild når ut till alla, såväl internt som externt. Råd inför mediekontakter: Alltid vid mediekontakter Se intervjun som en möjlighet. Var tillgänglig. Ring tillbaka snarast om det inte passar just nu. Ta det lugnt, tänkt igenom ditt budskap i förväg. Ta ansvar, erkänn fel, var ärlig och visa empati. Var saklig och svara på frågorna, ge journalisten fakta. Håll dig inom ditt eget yrkesområde. Utgår från att allt är on the record. Aldrig vid mediekontakter Ljuga, gilla eller spekulera. Bli upprörd eller arg. Haka på journalistens spekulationer eller rykten. Använda facktermer eller byråkratiskt språk. Diskutera individer eller sådant som är sekretessbelagt. Använda uttrycket ingen kommentar. Lova saker utan att det är genomtänkt eller förankrat Analys Informationssamordnaren svarar även för analys av situationen, och planerar för kommande steg i informationsarbetet.

8 (18) Webb och intra (Webbredaktör + ersättare) Analysfunktion och omvärldsbevakning Att ha en bra analys- och omvärldsbevakning vid kriser är viktigt. Mitt under krisens mest intensiva fas kan det vara svårt att hålla reda på de budskap som kommuniceras men det är ändå angeläget att försöka få en överblick av vilka budskap som andra berörda myndigheter, kommuner, företag och organisationer ger. Självfallet kan meningsskiljaktigheter finnas, samtidigt som det är viktigt att olika organisationer inte ger dubbla budskap i grundfrågor. Omvärldsbevakning är också ett nödvändigt redskap för att fånga upp hur mottagarna uppfattar informationen och för att undersöka hur kommunen uppfattas.

9 (18) E-post Kommunens och beredskapssamordnarens e-postbrevlådor ska bevakas. Personen som sköter denna bevakning öppnar mailen, gör en grov filtrering av relevant information, skriver ut denna, och vidarebefordrar informationen till informationsgruppen och staben. Korrespondensen ska sparas Publicering Information som producerats av kommunens informationssamordnare/informatörer och stämts av med kommundirektören läggs ut på Kumla kommuns hemsida ( samt på kommunens intranät. Informationen på intranätet ska endast hänvisa till hemsidan, detta för att endast ha en sida att uppdatera. Kontakt tas även med Länsstyrelsen i Örebro län för lämpliga publiceringsmöjligheter. Kumla kommun har satt ett effektmål för informationen som innebär att kommunen ska kunna ge kommuninvånarna tillgång till aktuell information minst tre gånger per dygn Service Lämplig funktion utses för att ordna med praktiska ting. Denna har till uppgift att: - Agera budbärare och vidarebefordra skriftlig information mellan olika aktörer - Ställa i ordning lokaler som kan behövas - Ordna med mat och dryck - Ordna med den kontorsutrustning som behövs till sammanträdesrummen. En kriskorg med kontorsmaterial till informationsgruppens förfogande finns hos informationssamordnaren Dokumentation En god dokumentation är viktig både ur ett rättsäkerhetsperspektiv och för att hålla reda på det som är sagt och gjort. Det är också nödvändigt för att senare kunna göra uppföljningar av hur informationsarbetet under krisen har fungerat. 4.2 Växel och upplysningscentral Två telefonister bemannar växeln och det finns 2-3 personer som kan byta av vid behov. De personer, som vanligtvis är avbytare i växeln, bemannar upplysningscentralen. Det kan även vara lämpligt att någon eller några experter inom det aktuella krisområdet sitter i upplysningscentralen.

10 (18) I händelse av en kris ska även en person från växeln finnas med vid gemensamma samlingar och genomgångar Förmedling av information En person från växeln finns alltid med vid gemensamma samlingar och genomgångar av informationssamordnaren. Informationssamordnaren utarbetar information och förmedlar den kontinuerligt till växel och upplysningscentral. Informationen ska vara skriftlig, enkel och saklig. Växeln och upplysningscentralen ska endast ge den information som informationssamordnaren förmedlat. Spekulationer och diskussioner ska i högsta grad undvikas. Om en person som ringer är mycket upprörd är det bra att upprepa informationen flera gånger. Man kan be personen återkomma om han/hon önskar mer information och även tala om att information finns på kommunens hemsida. Drabbade personer kan rådas att ta kontakt med POSOM:s stödcenter om ett sådant är upprättat. Det är viktigt att växelpersonalen och personalen i upplysningscentralen får uppgifter från informations-samordnaren om vem de kan koppla till för mer information Telefonnummer vid krissituationer - Växeln: Upplysningscentralens telefonnummer: (fast telefon i vilrummet), (fast telefon vid växelns kontor), (mobil anknytning). - Krisledningsnämndens kristelefon: (rum Åbytorp) Denna telefon har en direktlinje och går således inte via kommunens växel. Telefonen finns i kommunstyrelsens ordförandes tjänsterum. - Krisledningsstabens telefonnummer: (rum Ekeby) - POSOM-ledningsgrupps kristelefon: Denna telefon har en direktlinje och går således inte via kommunens växel. Telefonen finns i rum Sannahed.

11 (18) 5. Allmänhet Frågor från allmänheten ska besvaras och uppgifter om krisens utveckling ska tas emot och vidarebefordras till staben. Frågor som ofta kommer från allmänheten är: - Vad har hänt? - Varför har det hänt? - Vilka konsekvenser får det för mig? - Var och när får jag information? - Hur kan jag skydda mig, mina anhöriga och min egendom? - När är faran över? 5.1 Särskilda grupper och drabbade Det blir ofta ett stort informations- och medietryck vid olika kriscentrum. Det är viktigt att kunna hantera så att särskilt drabbade får både det stöd och den information de behöver och att den mediepersonal som kommer till platsen får den information de behöver. Samtidigt måste särskild hänsyn visas mot drabbade personer i chock. Det är bra om det finns särskild personal vid kriscentrum som är beredd på att möta medier så att drabbade skyddas. Omhändertagande av drabbade och anhöriga samt praktisk hjälp kan förmedlas av POSOM (se kap. 8). Utöver de grupper som själva väljer att ta kontakt med kommunen finns det särskilda grupper som kommunen själv måste ta initiativ till kontakt med och som kan behöva särskild information. Exempel på dessa grupper är personer med någon form av funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Information samt telefonnummer till Örebro läns landstings tolk- och översättningsservice finns i krisskåpet i rum Sannahed samt i kriskorgarna hos kommunledningssekreteraren och informationssamordnaren.

12 (18) 6. Informationskanaler Pressmeddelanden Pressmeddelandets rubrik ska tydligt tala om vad meddelandet handlar om. I ingressen presenteras den viktigaste informationen. Pressmeddelandet ska helst inte överskrida en A4-sida. Det ska alltid innehålla namn, titel och nummer till aktuella kontaktpersoner. Presskonferenser Informationssamordnaren samråder med kommundirektören om vem som blir presstalesman och vem eller vilka som ska vara kommunens representanter vid en presskonferens. Informationssamordnaren meddelar media vem som är presstalesman och vilka tider det kommer att hållas presskonferenser. Denna information meddelas även växeln. Informationssamordnaren ser till att ett pressrum ställs i ordning, oftast rum Kumla i stadshuset, men om så behövs även utanför Stadshuset. Lokalradion Sveriges Radio i Örebro och Kumla närradio, 94,3. Myndighetsmeddelanden, VMA VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, egendom eller i miljön. Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. WIS WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationshantering mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris.

13 (18) WIS har adressen och kan nås av informationssamordnaren samt krisberedskapssamordnaren. Krisinformation.se Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens hemsida Nås via Intranätet Nås via Stadshusets TV-skärmare Bibliotekets kommunala anslagstavla

14 (18) 7. Ledningsfunktioner i händelse av kris Kommunens organisation och verksamhet ska så långt som möjligt överensstämma med den normala organisationen. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd kallas in. 7.1 Krisledningsnämnd Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen. Krisledningsnämndens beslutanderätt är till största delen delegerad till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden har de samlade politiska beslutsbefogenheterna och ansvarar för prioriteringar, extraordinära resurser och den samlade informationen. Kommunstyrelsens ordförande, med vice ordförande som ersättare, har mandat att aktivera krisledningsnämnden. Ordföranden gör bedömningen när en extraordinär händelse inträffat. För att aktivera krisledningsnämnden krävs att händelsen markant avviker från det normala. Det innebär att händelsen måste vara en allvarlig störning eller att den är av den art att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Störningen kräver i sin tur en skyndsam insats av kommunens organisation. En sådan situation kan vara en större händelse som hotar liv, hälsa, miljö eller egendom. I vissa fall kan en centralisering av beslutanderätten vara nödvändig för att möjliggöra ett snabbt och enkelt beslutsfattande. Det innebär att i brådskande fall kan kommunstyrelsens ordförande vidta förvaltningsuppgifter för nämndens räkning Krisledningsnämndens ansvar Krisledningsnämndens ansvar är att: - Besluta i frågor som rör den kommunala organisationen. - Besluta i frågor som berör större grupper av människor. - Besluta i frågor som rör ställningstaganden som påkallas av grannkommuner, länsstyrelsen, andra myndigheter m fl. - Prioritera och samordna resurser. - Samordna ledning. - Samordna den interna och externa informationen och företräda kommunen utåt och ge en samlad bild av läget. I brådskande fall har krisledningsnämnden befogenhet att, enligt lag (2003:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, ta över

15 (18) beslutanderätt från övriga nämnder. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av nämndens reglemente, vilket återfinns i Reglemente för kommunstyrelsen i Kumla kommun, 7. Rätt att överta beslutanderätt från andra nämnder rör: - Använda lokaler, utrustning och personal. - Beordra om stängning och utrymning av verksamheter. - Aktivera övriga nämnders beredskapsplaner. - Överta informationsansvaret i de delar som berör händelsen. När förhållandena medger det, ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som övertagits från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 7.2 Krisledningsstab Krisledningsstaben kallas in vid en extraordinär händelse. Kommundirektören, med ställföreträdande kommundirektör som ställföreträdare, fungerar som operativ chef och ansvarar för den operativa ledningen av kommunen. Under sig har kommundirektören en stab bestående av beredskapssamordnaren, informationssamordnaren och kommunledningssekreteraren. Beroende på situationen kan annan personal komma ifråga. Det är kommundirektören som gör bedömningen om vilken personal som krävs Krisledningsstabens arbetsuppgifter Stabens uppgift är att stå till krisledningsnämndens förfogande. Den har till uppgift att lösa specifika uppgifter inom berörda verksamheter. När det gäller beslutanderätt och verkställighet gäller samma ansvars- och rollfördelning mellan de förtroendevalda å ena sidan och kommundirektören med stab å andra sidan, som i den ordinära kommunala verksamheten. Krisledningsstaben har till uppgift att: - Leda och samordna det operativa arbetet efter direktiv och beslut från krisledningsnämnden. - Samla de förvaltningschefer och nyckelpersoner som ska ingå i krisledningsstaben. - Larma ut växeltelefonister till en upplysningscentral. - Bedöma vilka insatser som är aktuella och i vilken ordning insatserna ska prioriteras. - Bedöma behovet av personal.

16 (18) - Informera samverkansaktörerna i kommunen. Dessa är i första hand räddningstjänst, polis, primärvård och kyrka. - Rapportera till länsstyrelsen. - Ge aktuell information till allmänhet och massmedia. - Sköta den operativa ledningen.

17 (18) 8. POSOM psykiskt och socialt omhändertagande En grupp som kan komma att aktiveras vid en olycka, kris eller extraordinär händelse är POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande). Gruppen har till uppgift att socialt, fysiskt och psykiskt omhänderta drabbade vid en olycka eller kris. Det innebär att kommunen i ett akut skede skapar trygghet och ger omsorg till drabbade av en olycka. POSOM-ledningsgrupp leder och fördelar arbetsuppgifter och ser till att nödvändiga resurser finns tillgängliga. I POSOM-ledningsgrupp ingår förvaltningscheferna från social-förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, stationschefen från räddningstjänsten, polismästaren, vårdcentralschefen och kyrkoherden från Svenska kyrkan. Kommunens socialchef är ordförande i ledningsgruppen som sammanträder i rum Sannahed, Stadshuset. POSOM-insatsgrupp består av specialister som genomför de egentliga hjälpinsatserna. I gruppen ingår personal från socialförvaltningen, vårdcentralen och Svenska kyrkan. Stödgrupperna består av intresserade inom olika verksamhetsområden och frivilligorganisationer. Deras uppgift är att i första hand ta hand om praktiska göromål vid en omhändertagandeinsats. 8.1 Särskilt informationsansvar Vid olyckor och kriser som inte klassats som extraordinära händelser är POSOMordförande ansvarig för informationen. Ordföranden ansvarar för att ett regelbundet samband upprättas mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören för information om läget. POSOM-ordförande är även talesman och kontaktperson gentemot allmänhet och media. Ordföranden kan begära in hjälp till informationsarbetet genom att kalla in informationssamordnaren, som i sin tur kan ringa in ytterligare förstärkning från informationsgruppen. Vid en extraordinär händelse är POSOM underordnad krisledningsnämnden. 9. Avveckling och efterarbete När krisorganisationen avvecklas är det viktigt att meddela berörda inom kommunen och samverkande att så skett.

18 (18) Dagboken ska slutföras och allt underlagsmaterial från skräplådan samlas in. Arbetet ska utvärderas och slutsatser dras. Sedan kan erfarenheterna omsättas i nya planer, instruktioner, rutiner och övningar. 10. Revidering Kriskommunikationsplanen ska revideras varje mandatperiod och/eller vid behov. Reviderad plan antas av kommunstyrelsen.

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara:

Vid alla typer av kriser ska kommunens information vara: 1 (7) RIKTLINJE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING RIKTLINJE Riktlinje för information vid kris Sala kommuns information i samband med en olycka eller extraordinär händelse syftar till att ge drabbade, allmänhet,

Läs mer

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad

Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse. Beslutad Uppdaterad Informationsplan för Valdemarsviks kommun gällande särskild händelse Beslutad 2009-11-27 Uppdaterad 2016-05-26. 1 INNEHÅLL 1. Allmänt..3 2. Mål och riktlinjer...3 3. Ledning och ansvarsfördelning....3-4

Läs mer

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69

Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser. Antagen av Kommunfullmäktige , 69 Informationsplan vid extraordinära händelser, stora olyckor och andra kriser Antagen av Kommunfullmäktige 2009-08-27, 69 Dokumentets historia Upprättad: 2009-03-26 Antagen: 2009-08-27 Reviderad: 2015-10-29

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen

Informationsplan. vid kris. Antagen av kommunstyrelsen Informationsplan vid kris Antagen av kommunstyrelsen 2012-08-30 101 Information vid kris Kommunens information vid kris syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun

Kriskommunikationsplan Bräcke kommun Kriskommunikationsplan Bräcke kommun 1 Rev 2010-04-20 Rev 2010-06-07 Rev 2012-08-29 Bilaga 8 till Ledningsplan 22/2008 Kriskommunikationsplan - kommunikation i händelse av kris 1. Inledning och syfte Kriskommunikation

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015. Beslutad av kommunfullmäktige Lagstadgad plan 2016-01-04 Plan för hantering av extraordinära händelser KS 2016/0015 Beslutad av kommunfullmäktige 2016-02-02 Ersätter Plan för hantering av extraordinära händelser beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Kriskommunikationsplan. För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplan För Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kriskommunikationsplanen är en bilaga till Länsstyrelsens Krisledningsplan med rapportnummer 2013:105 Beslutande: Annika Braide, informationsenheten

Läs mer

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING LILLA EDETS KOMMUN kommunledningsförvaltningen 2012/KS0213 Dpl 018 PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING Ledning och information Fastställd av fullmäktige 2012-12-12, 83 Reviderad 2012-12-12 1. Inledning

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige den 2016-02-29 9 Ledningsplan vid extraordinär händelse Sidan 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 1. Mål och ansvar... 3

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärderinför och vid extraordinära

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun

Styrande dokument. Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Styrande dokument Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-04-19, 97 Gäller från och med 2016-04-29 Ersätter Kriskommunikationsplan för Oskarshamns kommuns ledning

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation Samordnad kommunikation - före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län Regional kommunikationsstrategi Utgiven november 2015 Tryck: Taberg Media Group Produktion: Länsstyrelsen Gävleborg Innehållsförteckning

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan HANDLINGSPLAN Antagen, datum 2012-04-23 Sida 1(8) Kriskommunikationsplan Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Kommunledningskontoret 283 80 Osby Telefon 0479-52 80 00 vx Fax 0479-52 82 97 E-post

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM

Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM Bilaga 4 ÖVERENSKOMMELSE 1(7) Gert Andersson 0155-26 40 72 Överenskommelse om effektivare samverkan i Södermanlands län i händelse av en krissituation mm DSAM I händelse av en krissituation och höjd beredskap

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten,

Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, Styrande regeldokument Policy Sida 1 (5) Kriskommunikationsplan för Region Norrbotten, 2017 2019 Kriskommunikationsplanen gås igenom årligen. Den uppdateras vid behov och skall då på nytt godkännas av

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan

POLICY Dokumentansvarig Krisinformationsplan Dokumentansvarig Annica Ohlsson, 0485-470 18 annica.ohlsson@morbylanga.se POLICY Beslutande Kommunchefen 2016-11-03 1(7) Beteckning Handbok Giltighetstid 2020 Aktualitetsprövning/revidering senast Årligen

Läs mer

Kriskommunikationsplan för Nora kommun

Kriskommunikationsplan för Nora kommun Dnr Ks 347/2014 Kriskommunikationsplan för Nora kommun Kriskommunikationsplan för organisation och ledning vid små som stora oönskade händelser Nerikes Brandkår Nora kommun Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Grästorps kommun Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Lednings- och informationsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-10-19 Innehåll Inledning...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser Plan för hantering av extraordinära händelser Lagstadgad plan enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap Dokumenttyp:

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Krisledningsplan 2015-2018

Krisledningsplan 2015-2018 Krisledningsplan 2015-2018 Plan för extraordinära händelser eller allvarlig störning i Torsås kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-16 Innehåll Inledning... 2 Extraordinär händelse... 3 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

BESLUT redigerad Dnr 12/626

BESLUT redigerad Dnr 12/626 BESLUT redigerad 2013-11-06 Dnr 12/626 1(6) bkdkd Krisplan för KMH I händelse av akut nöd eller krissituation: Rädda, larma, släck! 1. Andas djupt och försök bevara ditt lugn 2. Säkra platsen försök släcka

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad

Central krisledningsplan för Helsingborgs stad SID 1(10) Central krisledningsplan för Helsingborgs stad PROGRAM POLICY RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(10) Helsingborgs

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Marks kommun för mandatperioden 2015-2018 Dokumenttyp Plan Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare Fastställd av Kommunfullmäktige Gäller

Läs mer

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av:

Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun Diarienr Beslutad av: Kriskommunikationsplan Delprogram till handlingsplan trygg och säker kommun Värnamo kommun 2015-2018 Diarienr. 2016-353 Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-01-26 1 Dokumentansvarig: Kommunikatör Innehåll

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Informationsplan vid. extraordinär händelse

Informationsplan vid. extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinär händelse Informationsplan vid extraordinära händelser för Lysekils kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-27 88. Reviderad av kommunfullmäktige 2015-10-29 98. 1

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer