Kriskommunikationsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriskommunikationsplan"

Transkript

1 Styrdokument 1(18) KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen och ersätter tidigare beslutad plan per den Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post KUMLA Stadshuset, Torget

2 (18) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Syfte med kriskommunikationsplanen Grundprinciper med kommunens krisorganisation Geografiskt områdesansvar och samverkan Ansvarsfördelning av kommunikationsarbetet Informationsgruppen och dess arbetsuppgifter Larmning av informationsgruppen Ledning och samordning (informationssamordnare + ersättare) Webb och intra (Webbredaktör + ersättare) Service Dokumentation Växel och upplysningscentral Förmedling av information Telefonnummer vid krissituationer Allmänhet Särskilda grupper och drabbade Informationskanaler Ledningsfunktioner i händelse av kris Krisledningsnämnd Krisledningsnämndens ansvar Krisledningsstab Krisledningsstabens arbetsuppgifter POSOM psykiskt och socialt omhändertagande Särskilt informationsansvar Avveckling och efterarbete Revidering... 18

3 (18) 1. Sammanfattning Kriskommunikation handlar om att kunna kommunicera under en kris, att se till att förmedlingen av information vid en kris sker snabbt, enkelt och korrekt. Det är viktigt att samordna informationsflöden när det gäller kommunikationen mellan olika myndigheter samt kartlägga vilka myndigheter som är involverade i en händelse. Krisledningsnämnden har det övergripande informationsansvaret i kommunen och kommundirektören har det operativa ansvaret. Informationssamordnaren är en länk mellan staben och verksamheterna. Informationssamordnaren kan kalla in förstärkning till informationsorganisationen från kommunens informationsgrupp. Ett antal informationsfunktioner har identifierats, där varje funktion ska kunna hanteras av en ordinarie person samt en ersättare/avbytare. Informationssamordnaren ansvarar för ledning och samordning av informationsarbetet, för framtagande av information samt ansvarar för mediakontakter och analys av informationsläget. Webbredaktören ansvarar för omvärldsbevakning, mailbevakning och publicering av information på kommunens hemsida och intranät. En servicefunktion behövs för att ordna med praktiska ting och informationsarbetet ska även dokumenteras fortlöpande. Två telefonister bemannar växeln och det ska finnas personer som kan byta av vid behov. Tre personer, som vanligtvis är avbytare i växeln, bemannar upplysningscentralen.

4 (18) 2. Inledning Kriskommunikation handlar om att kunna kommunicera under en kris, att se till att förmedlingen av information vid en kris sker snabbt, enkelt och korrekt. Vid allvarliga händelser och kriser hamnar alltid informationsfrågorna i centrum. Behovet av information växer i takt med att olika informationskanaler utvecklas, vilket ställer krav på kommunernas förmåga att kunna kommunicera. Fungerar inte kommunikationen är risken stor att förtroendet för kommunen skadas och att krisen förvärras. Det är viktigt att kommunen äger krisen, d.v.s. kan förmedla rätt bild av krisen. Ofta tvingas krisledningsorganisationen hantera två kriser parallellt, den riktiga krisen och den som består av den bild av krisen som förmedlats. Aktuell information ska ges både internt och externt. Den interna informationen ska nå ut till kommunens anställda och sprids exempelvis genom intranätet. Det är viktigt att alla anställda, även de som inte deltar aktivt i hanteringen av krisen, har tillgång till ett korrekt informationsunderlag eftersom kommunens anställda kan bli tillfrågade om vad som händer. Meddelarfriheten gäller självklart, det är ingen som kan bestämma vad kommunens anställda väljer att säga till media, men det kan vara till stor hjälp att ha tillgång till korrekt information och veta till vem man kan vända sig, eller hänvisa till, för vidare frågor. Den externa informationen vänder sig till aktörer utanför den egna organisationen, som allmänhet, drabbade, anhöriga, massmedia, samverkande aktörer och andra myndigheter. Det är viktigt att informationen är snabb, korrekt och enkel och att den svarar på allmänhetens, mediernas och andra organisationers frågor. 2.1 Syfte med kriskommunikationsplanen Skulle en kris eller allvarlig händelse inträffa måste kommunen ha en kriskommunikationsplan. Syftet med planen är att klargöra hur informationsorganisationen ska fungera vid en extraordinär händelse eller i händelse av kris. Behovet av resurser ska klarläggas och resurserna säkerställas. Det är också nödvändigt att fastställa samverkansformer för informationsverksamheten.

5 (18) 3. Grundprinciper med kommunens krisorganisation Enligt det krishanteringssystem som den före detta Krisberedskapsmyndigheten numera kallad MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), har arbetat fram ska samhällets krishantering ses ur ett underifrånperspektiv, vilket innebär att krisberedskapen i samhället ska utgå från den normala organisationen. Detta innebär i sin tur att kommunen ska ansvara för sina verksamheter i händelse av en extraordinär händelse. Krishanteringssystemet har tre grundprinciper: - Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under en extraordinär händelse eller en kris. - Likhetsprincipen: En verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt överensstämma i vardagen och i kris. - Närhetsprincipen: Krisen ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga. 3.1 Geografiskt områdesansvar och samverkan Kommunen har ett geografiskt områdesansvar i fråga om extraordinära händelser. Detta innebär att Kumla kommun ska verka för att olika aktörer inom kommunens gräns samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. De olika aktörerna finns inom regionala och lokala myndigheter, kommunala bolag samt andra organisationer och företag. De krishanteringsåtgärder, inklusive information till allmänheten, som vidtas av de olika aktörerna under en händelse ska samordnas genom kommunen. För att underlätta samordning är samverkan med andra aktörer central. Kommunen ska aktivt samverka med andra myndigheter och organisationer som är direkt berörda i händelse av en kris. För att förbättra och underlätta samverkan vid en kris ska krisledningen vara beredd att skicka en representant till aktörens krisledningsplats. Kommunen ska även vid kris kunna erbjuda andra myndigheter plats för samverkan på kommunens krisledningsplats.

6 (18) 4. Ansvarsfördelning av kommunikationsarbetet Krisledningsnämnden har det övergripande informationsansvaret och kommundirektören har det operativa ansvaret. Informationssamordnaren är en länk mellan staben och verksamheterna. All information ska passera staben innan den förmedlas vidare såväl internt som externt. Det bör poängteras att den som äger problemet ska hantera och svara på frågor. Det är således inte alltid kommunens ansvar att hantera problemet inklusive förmedling av information. Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för uppgifter om skadades tillstånd och Polisen ansvarar för underrättelser till anhöriga. 4.1 Informationsgruppen och dess arbetsuppgifter Informationsarbetet utgör en stor och viktig del av hanteringen av en kris och det behövs fler personer än informationssamordnaren som arbetar med detta. Informationssamordnaren kan kalla in förstärkning till informationsorganisationen från kommunens informationsgrupp. Ett antal informationsfunktioner har identifierats, där varje funktion ska kunna hanteras av en ordinarie person samt en ersättare/avbytare. I händelse av en kris ska även en person från växeln finnas med vid gemensamma samlingar och genomgångar Larmning av informationsgruppen Vid inkallning av informationsgruppen ringer informationssamordnaren någon i gruppen som sedan ringer vidare. Mötesplatsen för informationsgruppen är rum Hällabrottet i Stadshuset. Informationssamordnaren fördelar uppgifterna och förbereder eventuell skiftgång Ledning och samordning (informationssamordnare + ersättare) Ingå i staben Informationssamordnaren är en länk mellan krisledningsstaben och informationsgruppen, växeln och upplysningscentralen Produktion av information Informationssamordnaren utarbetar underlag för information till den egna organisation och samverkande samt underlag för information till allmänheten och media. Informationen ska vara enkel, snabb, korrekt och entydig, och svara på följande grundläggande frågor:

7 (18) - Vad har hänt? - Hur ser prognosen ut för den närmaste tiden? - Vad har kommunen och myndigheterna gjort? - Vilka åtgärder planeras? - Hur bör den enskilde förhålla sig? - Hur får allmänheten mer information? Mediekontakter Informationssamordnaren samråder med kommundirektören om vem som blir presstalesman och vem eller vilka som ska vara kommunens representanter vid en presskonferens. Informationssamordnaren meddelar media vem som är presstalesman och vilka tider det kommer att hållas presskonferenser. Denna information meddelas även växeln. Informationssamordnaren ser till att ett pressrum ställs i ordning, oftast rum Kumla i stadshuset, men om så behövs även utanför Stadshuset. Det är viktigt att kommunen tecknar bilden av krisen åt media och att samma bild når ut till alla, såväl internt som externt. Råd inför mediekontakter: Alltid vid mediekontakter Se intervjun som en möjlighet. Var tillgänglig. Ring tillbaka snarast om det inte passar just nu. Ta det lugnt, tänkt igenom ditt budskap i förväg. Ta ansvar, erkänn fel, var ärlig och visa empati. Var saklig och svara på frågorna, ge journalisten fakta. Håll dig inom ditt eget yrkesområde. Utgår från att allt är on the record. Aldrig vid mediekontakter Ljuga, gilla eller spekulera. Bli upprörd eller arg. Haka på journalistens spekulationer eller rykten. Använda facktermer eller byråkratiskt språk. Diskutera individer eller sådant som är sekretessbelagt. Använda uttrycket ingen kommentar. Lova saker utan att det är genomtänkt eller förankrat Analys Informationssamordnaren svarar även för analys av situationen, och planerar för kommande steg i informationsarbetet.

8 (18) Webb och intra (Webbredaktör + ersättare) Analysfunktion och omvärldsbevakning Att ha en bra analys- och omvärldsbevakning vid kriser är viktigt. Mitt under krisens mest intensiva fas kan det vara svårt att hålla reda på de budskap som kommuniceras men det är ändå angeläget att försöka få en överblick av vilka budskap som andra berörda myndigheter, kommuner, företag och organisationer ger. Självfallet kan meningsskiljaktigheter finnas, samtidigt som det är viktigt att olika organisationer inte ger dubbla budskap i grundfrågor. Omvärldsbevakning är också ett nödvändigt redskap för att fånga upp hur mottagarna uppfattar informationen och för att undersöka hur kommunen uppfattas.

9 (18) E-post Kommunens och beredskapssamordnarens e-postbrevlådor ska bevakas. Personen som sköter denna bevakning öppnar mailen, gör en grov filtrering av relevant information, skriver ut denna, och vidarebefordrar informationen till informationsgruppen och staben. Korrespondensen ska sparas Publicering Information som producerats av kommunens informationssamordnare/informatörer och stämts av med kommundirektören läggs ut på Kumla kommuns hemsida (www.kumla.se) samt på kommunens intranät. Informationen på intranätet ska endast hänvisa till hemsidan, detta för att endast ha en sida att uppdatera. Kontakt tas även med Länsstyrelsen i Örebro län för lämpliga publiceringsmöjligheter. Kumla kommun har satt ett effektmål för informationen som innebär att kommunen ska kunna ge kommuninvånarna tillgång till aktuell information minst tre gånger per dygn Service Lämplig funktion utses för att ordna med praktiska ting. Denna har till uppgift att: - Agera budbärare och vidarebefordra skriftlig information mellan olika aktörer - Ställa i ordning lokaler som kan behövas - Ordna med mat och dryck - Ordna med den kontorsutrustning som behövs till sammanträdesrummen. En kriskorg med kontorsmaterial till informationsgruppens förfogande finns hos informationssamordnaren Dokumentation En god dokumentation är viktig både ur ett rättsäkerhetsperspektiv och för att hålla reda på det som är sagt och gjort. Det är också nödvändigt för att senare kunna göra uppföljningar av hur informationsarbetet under krisen har fungerat. 4.2 Växel och upplysningscentral Två telefonister bemannar växeln och det finns 2-3 personer som kan byta av vid behov. De personer, som vanligtvis är avbytare i växeln, bemannar upplysningscentralen. Det kan även vara lämpligt att någon eller några experter inom det aktuella krisområdet sitter i upplysningscentralen.

10 (18) I händelse av en kris ska även en person från växeln finnas med vid gemensamma samlingar och genomgångar Förmedling av information En person från växeln finns alltid med vid gemensamma samlingar och genomgångar av informationssamordnaren. Informationssamordnaren utarbetar information och förmedlar den kontinuerligt till växel och upplysningscentral. Informationen ska vara skriftlig, enkel och saklig. Växeln och upplysningscentralen ska endast ge den information som informationssamordnaren förmedlat. Spekulationer och diskussioner ska i högsta grad undvikas. Om en person som ringer är mycket upprörd är det bra att upprepa informationen flera gånger. Man kan be personen återkomma om han/hon önskar mer information och även tala om att information finns på kommunens hemsida. Drabbade personer kan rådas att ta kontakt med POSOM:s stödcenter om ett sådant är upprättat. Det är viktigt att växelpersonalen och personalen i upplysningscentralen får uppgifter från informations-samordnaren om vem de kan koppla till för mer information Telefonnummer vid krissituationer - Växeln: Upplysningscentralens telefonnummer: (fast telefon i vilrummet), (fast telefon vid växelns kontor), (mobil anknytning). - Krisledningsnämndens kristelefon: (rum Åbytorp) Denna telefon har en direktlinje och går således inte via kommunens växel. Telefonen finns i kommunstyrelsens ordförandes tjänsterum. - Krisledningsstabens telefonnummer: (rum Ekeby) - POSOM-ledningsgrupps kristelefon: Denna telefon har en direktlinje och går således inte via kommunens växel. Telefonen finns i rum Sannahed.

11 (18) 5. Allmänhet Frågor från allmänheten ska besvaras och uppgifter om krisens utveckling ska tas emot och vidarebefordras till staben. Frågor som ofta kommer från allmänheten är: - Vad har hänt? - Varför har det hänt? - Vilka konsekvenser får det för mig? - Var och när får jag information? - Hur kan jag skydda mig, mina anhöriga och min egendom? - När är faran över? 5.1 Särskilda grupper och drabbade Det blir ofta ett stort informations- och medietryck vid olika kriscentrum. Det är viktigt att kunna hantera så att särskilt drabbade får både det stöd och den information de behöver och att den mediepersonal som kommer till platsen får den information de behöver. Samtidigt måste särskild hänsyn visas mot drabbade personer i chock. Det är bra om det finns särskild personal vid kriscentrum som är beredd på att möta medier så att drabbade skyddas. Omhändertagande av drabbade och anhöriga samt praktisk hjälp kan förmedlas av POSOM (se kap. 8). Utöver de grupper som själva väljer att ta kontakt med kommunen finns det särskilda grupper som kommunen själv måste ta initiativ till kontakt med och som kan behöva särskild information. Exempel på dessa grupper är personer med någon form av funktionsnedsättning eller språksvårigheter. Information samt telefonnummer till Örebro läns landstings tolk- och översättningsservice finns i krisskåpet i rum Sannahed samt i kriskorgarna hos kommunledningssekreteraren och informationssamordnaren.

12 (18) 6. Informationskanaler Pressmeddelanden Pressmeddelandets rubrik ska tydligt tala om vad meddelandet handlar om. I ingressen presenteras den viktigaste informationen. Pressmeddelandet ska helst inte överskrida en A4-sida. Det ska alltid innehålla namn, titel och nummer till aktuella kontaktpersoner. Presskonferenser Informationssamordnaren samråder med kommundirektören om vem som blir presstalesman och vem eller vilka som ska vara kommunens representanter vid en presskonferens. Informationssamordnaren meddelar media vem som är presstalesman och vilka tider det kommer att hållas presskonferenser. Denna information meddelas även växeln. Informationssamordnaren ser till att ett pressrum ställs i ordning, oftast rum Kumla i stadshuset, men om så behövs även utanför Stadshuset. Lokalradion Sveriges Radio i Örebro och Kumla närradio, 94,3. Myndighetsmeddelanden, VMA VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Det finns två nivåer på meddelanden: varning och information. Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, egendom eller i miljön. Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. WIS WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationshantering mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris.

13 (18) WIS har adressen och kan nås av informationssamordnaren samt krisberedskapssamordnaren. Krisinformation.se Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunens hemsida Nås via Intranätet Nås via Stadshusets TV-skärmare Bibliotekets kommunala anslagstavla

14 (18) 7. Ledningsfunktioner i händelse av kris Kommunens organisation och verksamhet ska så långt som möjligt överensstämma med den normala organisationen. Vid en extraordinär händelse kan kommunens krisledningsnämnd kallas in. 7.1 Krisledningsnämnd Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen. Krisledningsnämndens beslutanderätt är till största delen delegerad till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden har de samlade politiska beslutsbefogenheterna och ansvarar för prioriteringar, extraordinära resurser och den samlade informationen. Kommunstyrelsens ordförande, med vice ordförande som ersättare, har mandat att aktivera krisledningsnämnden. Ordföranden gör bedömningen när en extraordinär händelse inträffat. För att aktivera krisledningsnämnden krävs att händelsen markant avviker från det normala. Det innebär att händelsen måste vara en allvarlig störning eller att den är av den art att det finns en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Störningen kräver i sin tur en skyndsam insats av kommunens organisation. En sådan situation kan vara en större händelse som hotar liv, hälsa, miljö eller egendom. I vissa fall kan en centralisering av beslutanderätten vara nödvändig för att möjliggöra ett snabbt och enkelt beslutsfattande. Det innebär att i brådskande fall kan kommunstyrelsens ordförande vidta förvaltningsuppgifter för nämndens räkning Krisledningsnämndens ansvar Krisledningsnämndens ansvar är att: - Besluta i frågor som rör den kommunala organisationen. - Besluta i frågor som berör större grupper av människor. - Besluta i frågor som rör ställningstaganden som påkallas av grannkommuner, länsstyrelsen, andra myndigheter m fl. - Prioritera och samordna resurser. - Samordna ledning. - Samordna den interna och externa informationen och företräda kommunen utåt och ge en samlad bild av läget. I brådskande fall har krisledningsnämnden befogenhet att, enligt lag (2003:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, ta över

15 (18) beslutanderätt från övriga nämnder. De uppgifter som krisledningsnämnden har att fullgöra framgår av nämndens reglemente, vilket återfinns i Reglemente för kommunstyrelsen i Kumla kommun, 7. Rätt att överta beslutanderätt från andra nämnder rör: - Använda lokaler, utrustning och personal. - Beordra om stängning och utrymning av verksamheter. - Aktivera övriga nämnders beredskapsplaner. - Överta informationsansvaret i de delar som berör händelsen. När förhållandena medger det, ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som övertagits från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 7.2 Krisledningsstab Krisledningsstaben kallas in vid en extraordinär händelse. Kommundirektören, med ställföreträdande kommundirektör som ställföreträdare, fungerar som operativ chef och ansvarar för den operativa ledningen av kommunen. Under sig har kommundirektören en stab bestående av beredskapssamordnaren, informationssamordnaren och kommunledningssekreteraren. Beroende på situationen kan annan personal komma ifråga. Det är kommundirektören som gör bedömningen om vilken personal som krävs Krisledningsstabens arbetsuppgifter Stabens uppgift är att stå till krisledningsnämndens förfogande. Den har till uppgift att lösa specifika uppgifter inom berörda verksamheter. När det gäller beslutanderätt och verkställighet gäller samma ansvars- och rollfördelning mellan de förtroendevalda å ena sidan och kommundirektören med stab å andra sidan, som i den ordinära kommunala verksamheten. Krisledningsstaben har till uppgift att: - Leda och samordna det operativa arbetet efter direktiv och beslut från krisledningsnämnden. - Samla de förvaltningschefer och nyckelpersoner som ska ingå i krisledningsstaben. - Larma ut växeltelefonister till en upplysningscentral. - Bedöma vilka insatser som är aktuella och i vilken ordning insatserna ska prioriteras. - Bedöma behovet av personal.

16 (18) - Informera samverkansaktörerna i kommunen. Dessa är i första hand räddningstjänst, polis, primärvård och kyrka. - Rapportera till länsstyrelsen. - Ge aktuell information till allmänhet och massmedia. - Sköta den operativa ledningen.

17 (18) 8. POSOM psykiskt och socialt omhändertagande En grupp som kan komma att aktiveras vid en olycka, kris eller extraordinär händelse är POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande). Gruppen har till uppgift att socialt, fysiskt och psykiskt omhänderta drabbade vid en olycka eller kris. Det innebär att kommunen i ett akut skede skapar trygghet och ger omsorg till drabbade av en olycka. POSOM-ledningsgrupp leder och fördelar arbetsuppgifter och ser till att nödvändiga resurser finns tillgängliga. I POSOM-ledningsgrupp ingår förvaltningscheferna från social-förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, stationschefen från räddningstjänsten, polismästaren, vårdcentralschefen och kyrkoherden från Svenska kyrkan. Kommunens socialchef är ordförande i ledningsgruppen som sammanträder i rum Sannahed, Stadshuset. POSOM-insatsgrupp består av specialister som genomför de egentliga hjälpinsatserna. I gruppen ingår personal från socialförvaltningen, vårdcentralen och Svenska kyrkan. Stödgrupperna består av intresserade inom olika verksamhetsområden och frivilligorganisationer. Deras uppgift är att i första hand ta hand om praktiska göromål vid en omhändertagandeinsats. 8.1 Särskilt informationsansvar Vid olyckor och kriser som inte klassats som extraordinära händelser är POSOMordförande ansvarig för informationen. Ordföranden ansvarar för att ett regelbundet samband upprättas mellan kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören för information om läget. POSOM-ordförande är även talesman och kontaktperson gentemot allmänhet och media. Ordföranden kan begära in hjälp till informationsarbetet genom att kalla in informationssamordnaren, som i sin tur kan ringa in ytterligare förstärkning från informationsgruppen. Vid en extraordinär händelse är POSOM underordnad krisledningsnämnden. 9. Avveckling och efterarbete När krisorganisationen avvecklas är det viktigt att meddela berörda inom kommunen och samverkande att så skett.

18 (18) Dagboken ska slutföras och allt underlagsmaterial från skräplådan samlas in. Arbetet ska utvärderas och slutsatser dras. Sedan kan erfarenheterna omsättas i nya planer, instruktioner, rutiner och övningar. 10. Revidering Kriskommunikationsplanen ska revideras varje mandatperiod och/eller vid behov. Reviderad plan antas av kommunstyrelsen.

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap

2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB. Kommunikationsplan. För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap 2008-12-14 1(8) FFS 163.01 FB Kommunikationsplan För allvarlig samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige: 2007-12-19, 317 Adress: Finspångs kommun

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun

Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun H Ä R J E D A L E N S K O M M U N Krishanteringsplan för extraordinära händelser Härjedalens kommun Upprättad 2006-06-13 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-08-28 KRISHANTERINGSPLAN 2006-06-13 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 1. Kommunikationsplan

Bilaga 1. Kommunikationsplan STYRDOKUMENT Sida 1(12) Bilaga 1 Kommunikationsplan Område Styrning och ledning Fastställd KS 2012-06-12 81 Program Program för skydd och säkerhet Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Krisledningsplan,

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Kriskommunikationsplan Riktlinjer för kommunikation vid extraordinär och allvarlig händelse Dokumenttyp Kriskommunikationsplan Dokumentnamn Kriskommunikationsplan, riktlinjer för kommunikation vid extraordinär

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Malung-Sälens kommuns plan för att kommunen skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Fejmån våren 2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-09-26.

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan

FÖRFATTNINGSSAMLING. Kriskommunikationsplan FÖRFATTNINGSSAMLING Kriskommunikationsplan 1 Kriskommunikationsplan för Norrtälje kommun vid extraordinära händelser eller vid krissituation 2012-11-13 Innehåll Inledning Mål Tilltal och förhållningssätt

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24

PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. Informationsplan. Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Informationsplan Antagen av kommunstyrelsen 2011-01-24 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Allmän del av informationsplanen...3 3. Åtgärdskalender för

Läs mer

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten

Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Kommunledningskontoret 2011-11-29 Referens Bilaga 1 Åtgärdslista för kommunikationsenheten Åtgärd Ansvarig 1. Sammankalla hela eller delar av Kommunikationsansvarig kommunikationsenheten. Orientera om

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun

Krisledningsorganisation 2013. Luleå kommun Krisledningsorganisation 2013 Luleå kommun Innehåll Sammanfattningsvis föreslås följande 4 Bakgrund 4 Ny organisation 2013 4 Krisledningsorganisation - allmänt 4 Krisledningsnämnd 5 Krisledningsstab 5

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier.

Krishanteringsplan. Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. 10Sidan 1 av 10Sidan 1 av 10110101 Krishanteringsplan Plan för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-16, 101 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Riktlinjer för information i Götene kommun

Riktlinjer för information i Götene kommun Riktlinjer för information i Götene kommun Handläggare: Rogher Selmosson Antagen av: Kommunstyrelsen 2009-09-23 Ks 223 09/KS311 Innehåll 1. Bakgrund sid. 3 2. Mål sid. 3 3. Information och kommunikation

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN

KRISLEDNINGSPLAN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN FÖR SKELLEFTEÅ KOMMUN KRISLEDNINGSORGANISATIONEN GÄLLER FR.O.M. 2007-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Allmänt... 3 2 Övergripande målsättning för operativ krishantering - enligt kommunens plan för extraordinära

Läs mer

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010

Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Sandvikens kommuns plan för hantering av extraordinära händelser 2007 2010 Förslag från kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 69 Dnr KS2008/209 Kommunkansliet Sandvikens kommuns

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Mall för utvärdering av informationshantering i kris. Högskolan i Skövde. på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mall för utvärdering av informationshantering i kris. Högskolan i Skövde. på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län Mall för utvärdering av informationshantering i kris Högskolan i Skövde på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 7 september 2011 INSTRUKTIONER Mallens syfte Länsstyrelsen i Västra Götalands

Läs mer

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016

Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun. vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Krisledningsplan för Örnsköldsviks kommun vid allvarliga samhällsstörningar och extraordinära händelser samt höjd beredskap 2013-2016 Dokumenttyp Ledningsplan Dokumentägare Brand och säkerhet Dokumentnamn

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23

POSOM-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018. Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 POSOM-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 2014-2018 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-09-23 Grästorp kommuns krishantering omfattar följande dokument: Risk- och sårbarhetsanalys

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17.

Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse. Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Bil 3 Ledningsplan vid extraordinär händelse Befattningskort avseende hanterandet av extraordinär händelse. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-17. Befattningskort Kommundirektör, Din roll är att leda

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser

20 Juni 2012 handlingar separat bilaga. Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 66 Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära händelser Version 6 2012-05-02 Antagen av Kommunfullmäktige 201x-xx-xx, FÖRSLAG Borås

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179

Informationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 Antagen av Kommunfullmäktige 2007-12-20, 179 1 Inledning Det ska vara självklart för medborgare att få svar på frågor, information om hur kommunen arbetar, vilka tjänster som finns, vilka beslut som tas

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning

Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Riktlinjer för kommunikation i Nynäshamns kommun Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2014-2016. Antagen i kommunfullmäktige 2013-12-16

Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2014-2016. Antagen i kommunfullmäktige 2013-12-16 Plan för allvarliga och extraordinära händelser 2014-2016 Antagen i kommunfullmäktige 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 5 1.1 Laghänvisning... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Mål... 5 1.3.1 Ledning och

Läs mer

Plan för Extraordinär händelse

Plan för Extraordinär händelse Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 0. Förkortningar och definitioner... 3 1. Inledning... 4 1.1 Krisledningsplan... 4 1.2 Kriskommunikationsplan... 5 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17

Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17 Tre Stiftelsers krisplan 2015 06 17 1. Händelse inom någon av Stiftelsernas verksamheter Om en händelse inträffar i någon av våra verksamheter där personal och/eller boende blir de först berörda ska personalen

Läs mer

Policy för kontakter med massmedier

Policy för kontakter med massmedier Policy för kontakter med massmedier INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så arbetar journalister... 6 Riktlinjer vid mediekontakter.... 7 Rutiner vid journalistkontakter.... 9 Kriskommunikation... 12 Offentlighet och

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas

Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Plan Kriskommunikation Stockholms läns landsting Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Tillämpning 19 maj 2015 Till dess nytt beslut fattas Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av _ Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad

POLICY. Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY Solna stad kommunicerar Kommunikationspolicy för Solna stad POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119

Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm KS08119 SÖDERTÄLJE KOMMUN Tj änsteskrivelse ~ KOMMUNSTYRELSENS Monika Larsson Kommunikationsdirektör 08-550 224 50 monika.larsson@sodertalje.se Kommunstyrelsen Södertälje kommuns riktlinjer för kommunikation Dm

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2011-2014 för Upplands-Bro kommun Sidan 1 av 9 1. INLEDNING... 3 2. BAKGRUND... 3 3. VÄRDEGRUND FÖR KOMMUNIKATION... 3 4. ÖVERGRIPANDE SYFTE MED KOMMUNIKATIONEN... 3 5. KANALSTRATEGI...

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2013-09-10 Kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämndens ledamöter, bemanning av krisledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer Detta dokument

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer