En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan"

Transkript

1 En jämförande studie av omvärldsbevakningsverktyg Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet / Kungliga Tekniska Högskolan Januari 2007 Författare: Handledare: Daniel Nyhlén Thomas Sand Docent Hercules Dalianis Uppsatsen motsvarar 20 poäng för vardera författare.

2 Förord Vi vill tacka vår handledare, Hercules Dalianis, för det engagemang och intresse han visat vårt arbete samt den vägledning och snabba svar vi fått och som vi ibland behövt för att kunna gå vidare i rätt riktning. Vi vill också tacka de medverkande företagen, Affärsdata, Aitellu, Agent25, Findagent, Infopaq, Observer och Retriever som gett oss viktig information vid intervjuer samt tillhandahållit verktygen som hela uppsatsen grundar sig på. Utan deras medverkande hade denna uppsats ej varit möjlig att genomföra. Ytterligare tre företag, Docere Intelligence, Nobicon och TT vill vi tacka för att de har ställt upp på intervjuer. Det var från början tänkt att även de skulle medverka i studien men på grund av hur uppsatsen utvecklades så blev deras verktyg inte jämförbara på samma sätt som de andra företagens och vi tvingades att utelämna dem. Thomas Sand & Daniel Nyhlen

3 Sammanfattning En stor del information som tidigare bara fanns tillgänglig i tryckt format i exempelvis tidningar, fackpress, hos företag och myndigheter har i dag blivit tillgänglig via Internet. Internet är också ett medium med hög uppdateringsfrekvens. Detta har öppnat för en marknad av verktyg som använder sig av så kallade intelligenta agenter som söker av källor på Internet och levererar resultaten direkt till användarens dator. På den svenska marknaden finns i dagsläget ett femtontal företag som tillhandahåller verktyg för digital extern omvärldsbevakning av det här slaget. Verktygets användare lägger upp begrepp att söka efter för det ämne som ska bevakas och verktyget söker därefter av informationskällor på Internet (och andra elektroniska källor) och meddelar användaren när de eftersökta begreppen påträffas i källorna. De källor som verktygen söker av består till stor del av nyhetsmedium som till exempel tidningars, radio och TV-kanalers hemsidor och elektroniska tryckfiler. För organisationer kan dessa verktyg vara bra instrument för att hålla sig uppdaterad med vilken information som skrivs om bland annat dem själva, konkurrenter, kunder, branschen som de verkar inom och trender i samhället med mera. Studien syftar till att undersöka de likheter och olikheter som de undersökta företagen uppvisar samt på ett utförligt sätt genomföra tester av de omvärldsbevakningsverktyg som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Under studien genomfördes intervjuer med företagen Aitellu, Affärsdata, Agent25, Findagent, Infopaq, Observer och Retriever, manuella tester av deras verktygsfunktioner samt agenttester där det lades upp tre stycken agenter på samtliga verktyg som under en vecka bevakade de eftersökta begreppen. Resultaten som studien kommit fram till består av en sammanställning av de intervjuer som har genomförts med företagen samt en redogörelse från agent- och funktionstesterna. Analys och slutsats utifrån de resultat som har framkommit visar på att det finns skillnader mellan de olika företagens verktyg. Dels så finns det skillnader i funktioner i verktygen som till exempel trunkering och booleska operatorer och dels skillnader i träffsäkerheten på agenterna när det gäller att hitta artiklar. Varför företagen valt att ha med eller inte ha med vissa funktioner samt varför vissa verktyg får fler träffar än andra är svårt att analysera och ligger utanför studiens avgränsning. Undersökningen konstaterar dock att det finns skillnader och det lämnas öppet för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om varje verktyg. Under studiens gång har det även konstaterats att behovet av jämförande studier av denna typ av verktyg är stor då det finns en påtaglig brist av tidigare studier.

4 Abstract Information that previous only was available in printed format in newspapers, trade press, at companies and governments is today accessible via Internet. Internet is also a medium with a high update frequency. This has open up for a market where a new type of tools for external business intelligence and information gathering uses so called crawlers to search parts of the Internet and delivers the results directly to the user s computer and user account. On the Swedish market approximate fifteen companies provides this kind of tools for external business intelligence. The user decides which expressions or terms that should be monitored and the tool searches the selected sources and notifies the user when the monitored expressions are found. The sources that the tools search are often news related sites like for example newspapers, radio and TV channels web sites and electronic print files. These tools can be useful instruments for companies and help them monitor and observe for example what is being written about them self, competitors, clients, their industry and trends in society. The purpose of the thesis is to examine differences and similarities in tools for external business intelligence that is available on the Swedish market. During the study interviews where carried out with representatives from seven companies. Manual testing of both the monitoring functions and the archive search of this company where performed.the thesis include summary of the interviews and a report of the results from the testing. The conlusions in the thesis are that that there are differences between the tools, for example the boolean and truncate operators as well as the accuracy between the tools in monitoring testing. Why some tools have some functions and others do not and why some get more hits and better accuracy than others is hard to analyze and outside the delimitation of this thesis. The thesis only state that there are difference and it is left to the reader to form his own opinion about every tool. During the writing of the thesis there have also been established that there is a need for comparable studies like this one within the area because of lack of recent writings.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte Avgränsning Målgrupp Tidigare studier på området Disposition 5 2. Metod Vetenskaplig metod För- och nackdelar med metodvalet Tillvägagångssätt Urval Dokumentation Redovisning av intervjuer Analys och slutsats Kritisk granskning av metod Kritisk granskning av metod intervjudelen Kritisk granskning av metod genomförandet av testerna Källkritik Definitioner av omvärldsbevakning Definitioner av de begrepp som förekommer i studien Företagspresentation Affärsdata Agent Aitellu Findagent Infopaq Observer Retriever Sammanfattning av företagspresentationen 21

6 5. Information om de begrepp och funktioner som undersöktes Agenter Sökbegrepp för manuella funktionstester Relevanta träffar, dubbletter och icke-relevanta träffar Testgenomförandet Agenter Christer Fuglesang Klimathotet Nobelpristagaren Orhan Pamuk Manuella funktionstester Booleska operatorer Trunkering Verktygens övriga funktioner Stemming Key Words in Context (KWIC) Leveranstjänster Administration av källor Kategoristöd Analysfunktioner av bevakningsresultaten Hjälpstöd Geografisk belägenhet av nyheter Stöd för främmande språk och översättning Redovisning av resultaten Företagsintervjuer Om verksamheten Om produkten/verktygen Om tekniken Övrigt Agent 1: Christer AND Fuglesang Agent 2: Klimatförändring OR Klimathot Agent 3: Nobelpris* AND Pamuk Fördjupning av Agent Totalsammanställning för hela veckan Verktygens funktioner Booleska operatorer och NEAR funktion Trunkering 44

7 7.3.3 Leveranstjänster Övriga funktioner Analys Slutsatser Avslutande diskussion Reflektioner Framtida forskning Källförteckning 51 Bilagor 55 Bilaga 1: Intervjufrågor 55

8 1. Inledning I denna del av uppsatsen redogörs det först för en bred bakgrund som tar upp bakomliggande historik kring ämnet omvärldsbevakning, därefter fokuseras det mer på det specifika området som studien kommer att behandla. Problemdiskussionen behandlas vidare i uppsatsens problembeskrivning som i sin tur skapar ett syfte med studien. 1.1 Bakgrund Information om omvärlden har alltid haft betydelse för hur företag, organisationer och personer ska agera för att nå önskade mål och visioner. Oavsett om det är information om det egna intresseområdet, konkurrerande organisationer eller den omkringliggande omgivningen så har korrekt information alltid varit viktig för att ett beslutsunderlag ska bli bra. Alla dessa faktorer ingår i definitionen av omvärldsbevakning i den här studien (fler definitioner kring fenomenet omvärldsbevakning beskrivs i kapitel 3). Parallellt med att samhället utvecklats så har även tillgången på information ständigt ökat. Många tekniska innovationer har också haft betydelse för att information blivit mer tillgänglig. Gutenbergs tryckpress, etermedierna, datorn och Internet har enskilt gjort att informationstillgången tagit ett kliv framåt men många fler faktorer har haft betydelse. Ett stort antal mindre innovationer har hjälpt den totala tekniska utvecklingen framåt. Globalisering där tidigare fasta gränser suddas ut har under det senaste decenniet framkallat ökad frihandel och ett ökat tempo (Frankelius, 2001 ). Utöver detta så har system som prioriterar människors frihet och som ger lättare kommunikation och mer tillgänglig information spelat en stor roll för att skapa det informationssamhället som vi idag lever i. Omvärldsbevakning har sin historia i den militära/politiska sektorn men det har blivit allt vanligare att även organisationer och företag samlar in och tolkar information för att kunna bevaka omvärlden. Bevakningen är ofta avsedd för att identifiera förändringar som påverkar organisationens processer och att kunna agera utifrån dessa förändringar (Hamrefors, 2002). Ett stort antal publikationer kring ämnet omvärldsbevakning, samt att många organisationer idag investerar betydande resurser på området, visar att behovet av omvärldsbevakning ökat de senaste åren. Omvärldsbevakning hos företag är idag också sammanbundet med ny teknik som till exempel Internet, datorteknik och mobil kommunikationsteknik (Frankelius, 2001). Omvärldsbevakning har för många företag inneburit ytterligare ett användningsområde för IT där organisationen samlar, strukturerar och analyserar information och händelser som sker utanför företaget (Rexed et al 1997). De senaste åren har ett 15-tal företag etablerat sig på den svenska marknaden och en viktig del av deras affärsidé är att behandla och bearbeta information som finns tillgänglig på Internet. Företagen skiljer sig åt genom att vissa erbjuder tjänster där de etablerar en nära relation till användaren, där de tar hand om en större del av omvärldsbevakningen och erbjuder analyser av den insamlade informationen, medan andra endast erbjuder olika verktyg och stöd för användare att själva be-

9 vaka deras intresseområden på Internet. Gemensamt för företagen som kommer att studeras och intervjuas i denna uppsats är att de tillhandahåller ett verktyg för omvärldsbevakning där deras användare får aktuell information kring de ämnen som de efterfrågar. Verktygen för omvärldsbevakning fungerar i princip som sökmotorer då de indexerar sidor på Internet. Skillnaden mellan omvärldsbevakningsverktygen och sökmotorer är att verktygen bevakar ett betydligt mindre antal sidor men besöker dessa mer frekvent (Våge et al 2003). 1.2 Problemdiskussion Problemställningen i omvärldsbevakning är att veta allt lite före alla andra, att skaffa ett försprång för att kunna agera före alla andra och att få en överblick över alla andra (Dalianis, 2006). I det moderna samhället omges människor dagligen av en enorm mängd information. På grund av att nya medier såsom Internet, mobiltelefoner och dygnet runt nyhetssändningar i radio och TV, får en allt större betydelse i människor vardagliga liv så skapar det ett problem då valmöjligheterna blir allt fler. I en artikel skriven i Svenska Dagbladet och som behandlar ämnet valfrihet (http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did_ asp, ), hävdas det att en av baksidorna med den stora valfriheten i samhället är att det tar tid och kraft att samla in den information som krävs för att kunna göra ett bra val. I artikeln intervjuas Barry Schwartz, psykologiprofessor vid Swarthmore College i USA och författare till Valfrihetens tyranni, som menar att det är få som ser informationssamlande inför olika valsituationer som något givande tidsfördriv. För de flesta tar det värdefull tid från sådant som verkligen skulle ge dem tillfredställelse i livet, exempelvis umgås med familj och vänner. I likhet med artikeln skriven i Svenska Dagbladet existerar samma problematik för företag och organisationer. Den tid det tar till att söka fram rätt information och sedan analysera den informationen ökar i allt större utsträckning. På grund av den ökade mängden tillgänglig information så medför det även att kraven ökar på ledningen i en organisation. Krav som består av att hålla sig uppdaterad dygnet runt med information som berör organisationen vad det gäller marknader, kunder och konkurrenter. I boken Real world intelligence: Organized information for executives skriven av Herbert E. Meyer hävdas det att den skada som kan åsamkas en organisation inte primärt kommer från en konkurrent, utan från en organisation utanför den etablerade industrin och som har en ny revolutionerande teknologi. En teknologi som kommer att innebära stora förändringar för den egna organisationen och för organisationens konkurrenter (Meyer, 1987). En organisationsledning som har tillgång till värdefull information (och även har förmågan att analysera och dra nytta av den informationen) före konkurrenter har därigenom ett försprång på marknaden och kan vidta åtgärder mot de hot som Meyer beskriver. För att kunna söka information så måste organisationen selektivt uppmärksamma 2

10 en strid ström av signaler skapade av en dynamisk omvärld, tolka dessa vanligtvis motsägelsefulla signaler, och slutligen kunna sätta dessa signaler i relation till organisationens mål och aktiviteter (Choo, 2002). Vidare gäller att en organisations förmåga att anpassa sig till den omgivande miljön är beroende av den vetskap och tolkning av de externa förändringar som pågår. Att skanna av den omgivande miljön innebär både att analysera information (granska) och leta efter information (söka) (Choo, 2002). En kompetent organisationsledning känner naturligtvis till fördelarna med att inneha adekvat information, men problem uppstår då informationen ska inhämtas på effektivast sätt. Många företag och organisationer väljer att anlita något eller några av de företag vars verksamhet består av att bevaka och sammanställa information enligt sina användares önskemål. Dessa företag bevakar både svenska och utländska mediekällor för att kunna presentera rapporter som berör deras användare och som innebär en verklig nytta i deras verksamhet. Då antalet företag som bedriver omvärldsbevakning i Sverige uppgår till stycken så uppstår komplikationer för de organisationer som önskar anlita ett eller flera omvärldsbevakningsföretag. Dessa komplikationer består av att veta vilket av dessa tillgängliga system som levererar det bästa resultatet. Sven Hamrefors skriver i sin bok Den uppmärksamma organisationen att företag som anlitar en extern konsult för sin omvärldsbevakning gör sig själva en stor otjänst. Han hävdar att anledningen till varför företag lejer någon annan att göra jobbet är för att företagets medarbetare inte anses vara kompetenta nog att utföra omvärldsbevakningen själva (Hamrefors, 2002). Hamrefors utgår dock ifrån att termen business intelligence handlar om ett företags förmåga att ta fram och förädla intern befintlig data i företagets verksamhet. Det som gäller för den här studien är att begreppet business intelligence betyder just omvärldsbevakning utanför företaget. 1.3 Syfte Studien syftar till att undersöka de likheter och olikheter som de undersökta företagen uppvisar samt på ett utförligt sätt genomföra tester av de omvärldsbevakningsverktyg som finns tillgängliga på den svenska marknaden. 1.4 Avgränsning Studien kommer endast att behandla omvärldsbevakningsföretag med verksamhet i Sverige som erbjuder någon form av databehandlande system i sina produktutbud mot betalning. Således utesluts gratistjänster. 1.5 Målgrupp Uppsatsens målgrupp är personer och organisationer som är intresserade av omvärldsbevakning i allmänhet och verktyg för informationsbevakning av källor på Internet i synnerhet. Det är en förhoppning att de medverkande företagen, som 3

11 möjliggjort en jämförelse av deras verktyg och låtit sig intervjuas, kommer att få nytta av uppsatsen. Även organisationer som använder sig av, eller planerar att införskaffa, verktyg för informationsbevakning kan förhoppningsvis komma att ha nytta av uppsatsen. Det är dock viktigt att påpeka att denna uppsats inte ska ses som ett konsumenttest. Det av den anledningen att vid anlitande av verktyg för omvärldsbevakning så bör organisationer beakta mångt fler aspekter än de som behandlas i uppsatsen. 1.6 Tidigare studier på området Som tidigare nämnts så är omvärldsbevakning ett modernt fenomen som i dagsläget används flitigt högt uppe i organisationer och betydande resurser investeras för att företag ska kunna ha en fungerande omvärldsbevakning. Samtidigt är det ett brett begrepp som ibland innefattar allt från ERP-system (enterprice resource planning), där försök görs att integrera intern företagsdata och processer till ett enhetligt system, till ren omvärldsbevakning som syftar till att bevaka den externa omvärlden för att hålla sig ajour med branschutveckling och tekniska framsteg, trender, lagar och politisk förändring med mera. Eftersom det är ett aktuellt ämne så har det på senare år även skrivits mycket böcker och artiklar och i stor omfattning diskuterats. Vid sök av litteratur till uppsatsen så har det mesta av det som uppdagats till största del handlat om hur organisationer samlar in och tar till vara på intern information för att kunna göra långsiktiga bedömningar. Den här studien ämnar dock inte belysa den typen av omvärldsbevakning. Viss litteratur och ett fåtal uppsatser behandlar omvärldsbevakningsföretagens synsätt, men på detta område är litteraturen mer begränsad. Inom det specifika ämne som ska studeras; en jämförelse av hur omvärldsbevakningsföretags verktyg för omvärldsbevakning presterar, sker det en ständig teknisk utveckling och det har inte gått att uppdaga någon litteratur som gjort en liknande studie. Detta torde således vara en unik studie. 4

12 1.7 Disposition Kapitel 1 Här beskrivs en grundläggande bakgrund till ämnet samt problemformulering och syfte med studien. Kapitel 2 Här redovisas vilken vetenskaplig metod som valts för studien samt varför den valts. Kapitel 3 Här förklaras definitioner av omvärldsbevakning och vanliga begrepp inom ämnet omvärldsbevakning som förekommer i studien Kapitel 4 Här ges en övergripande presentation av företagen som medverkar i studien för att läsaren ska få en bättre uppfattning av företagen. Kapitel 5 Här beskrivs de tre sökbegreppen som skapades och bevakades under en veckas tid samt hur verktygens träffar bedöms. Kapitel 6 Här redogörs för hur testerna med agenterna och de manuella funktionstesterna av företagens verktyg genomförts. Kapitel 7 Här redogörs en samanfattning av intervjusvaren, resultaten som agenternas bevakning samt de manuella funktionstesterna gav. Kapitel 8 Här redogörs för analys. Kapitel 9 Här redogörs för slutsatser. Figur 1. Dispositionsöversikt Kapitel 10 Avslutande diskution 5

13 2. Metod I följande kapitel kommer det att redogöras för vilken arbetsmetod som legat till grund för genomförandet av studien. Valet av vetenskapligt perspektiv presenteras, därefter de metoder som använts för insamlandet och bearbetningen av information samt genomförandet av de praktiska testerna. 2.1 Vetenskaplig metod Metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod (Holme & Solvang, 2000). Lantz (1993) skriver att metodvalet blir avhängigt undersökningens syfte och metoden avgränsar vad som kommer att bli belyst i undersökningen. Hellevik (1984) specificerar följande krav på en metod för att den ska kunna användas i ett forskningsarbete: Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. Det måste göras ett systematiskt urval av information. Det ska gå att utnyttja information på bästa sätt. Resultaten ska presenteras på ett sådant sätt att andra kan kontrollera och granska hållbarheten. Resultaten ska möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga förhållanden som forskaren står inför för att detta ska kunna leda till ett fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete och till ökad förståelse. Då det finns två olika former av metodiska angreppssätt inom forskningen, den kvalitativa och kvantitativa metoden, så måste metodvalet göras utifrån den frågeställning som ämnas undersökas (Holme & Solvang, 2000). Generellt kan sägas att om den som undersöker vill få svar på frågor såsom Hur ofta?, Hur många? och Vem? är en kvantitativ undersökning att föredra. Om den som undersöker i stället vill ha svar på frågor såsom Varför?, Vilka föreställningar? och Vilka motiv? passar en kvalitativ undersökning bättre (Nicou & Sand, 2006). Inom samhällsvetenskaperna brukar den kvalitativa datainsamlande och analyserande metoden anses vara den mest lämpliga i teoriutvecklingsfasen. När det anses nödvändigt att pröva teorin har man däremot traditionellt menat att det är bäst med kvantitativa metoder (Jensen, 1995). Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett förstående syfte. Forskaren är inte inriktat på att pröva om informationen har en generell giltighet. Det primära är att genom olika sätt samla in information, dels att få en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras, dels att beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i. Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade. Metoden är starkt präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning som har valts. Metoden avgör också vilka svar som är tänkbara. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i ana- 6

14 lysen av kvantitativ information (Holme & Solvang, 2000). Då en stor del av arbetet i studien är baserat på intervjufrågor samt analysen av dessa, så väljs en metod som är uppbyggd kring fallstudier med induktiv ansats. Det av den anledningen att det ger forskaren möjlighet att inte vara tvingad att utgå från redan existerande teorier (vilket skulle vara fallet med en deduktiv ansats), utan att efter undersökningen formulera egna. Fallstudiebaserad forskning kan definieras som ett eller flera fall från verkliga livet används som empiriskt underlag för forskning, särskilt när kunskap om ett område helt eller delvis saknas och när det rör sig om komplexa system (Bajera et al, 2004). Fallstudier innefattar flera moment som innebär en dynamisk process som pendlar mellan de olika stegen och förändras under tiden: 1. Planering och design av arbetet 2. Empiri: datainsamling från verkligheten 3. Analys och tolkning som innefattar koppling mellan teori, empiri och slutsats 4. Bedömning och säkerställning av forskningens kvalitet 5. Kommunicera det som fallstudien har kommit fram till (Gustavsson, 2004) En studie kan vidare definieras som en fallstudie om den uppfyller fyra faktorer. Dessa faktorer är vilken typ av frågor som ställs, vilken grad av kontroll som uppnås, hur slutresultatet kan tänkas se ut och om det finns ett avgränsat system för undersökningen (Merriam, 1994). Eftersom en stor del av denna studie baseras på intervjuer med nyckelpersoner på de undersökta företagen finns det fog att kommentera valet av intervjuer som metod. Enligt boken Praktisk statistik (Svante Körner, 2005) så är det viktigt att en studie har en tydligen målsättning. Det primära blir för forskaren att samla in den information som är mest relevant för undersökningen. Den mätning som genomförs ska ske med hög noggrannhet för att undvika slumpmässiga fel i de genererade svaren. Körner betonar vikten av att konstruera intervjufrågorna så att de blir lätta att besvara. Vidare tar han upp ett antal punkter som är viktiga att tänka på för den som genomför intervjun: Fråga om en sak i sänder. Formulera frågorna på lämpligt sätt. Formuleringar som kan misstolkas måste i största möjliga mån undvikas. Intervjuaren ska undvika ledande och prestigeladdade frågor. Risken är hög att denna typ av frågor besvaras oärligt, vilket i slutändan leder till systematiska fel (Körner, 2005). I boken Intervjumetodik (Annika Lantz, 1993) beskrivs fyra former av intervjuer som kan genomföras. Dessa fyra former är Den öppna, Den riktat öppna, Den halvstrukturerade och Den strukturerade. Formen Den riktat öppna har valts för att genomföra intervjuerna i den här studien. Anledningen till det är att utgångspunkten är en modell som anger begrepp. Frågeställningen medger sedan 7

15 individens upplevelse av ett fenomens kvaliteter. Själva upplägget av intervjun är en vid fråga belyses med frågeområden samt att respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren finner meningsfullt. Avslutningsvis medger analysen av intervjun att flera intervjuer på samma tema visar sig delvis olika, vilket är en fördel för förståelsen av fenomenets kvaliteter (Lantz, 1993). Vidare beskriver Lantz att den den öppna intervjun och den öppet riktade karaktäriseras av att de: syftar till att förstå meningen med fenomen i relation till respondentens livsvärden, är deskriptiva, är fokuserade på bestämda temata, är öppna för flertydligheter och förändringar. Interaktionen mellan den som intervjuar och respondenten medger nyanserade svar, och att respondenten har möjlighet att med en intresserad person (intervjuaren) formulera sitt tänkande och söka nyanser och förtydliganden (Lantz, 1993). Utgångspunkten för alla former av datainsamling är att det finns ett problem som ska belysas. Det som påverkar valet av vilken typ av intervju som väljs är i vilket syfte som undersökningen genomförs. Även problemet måste vara väl definierat. De olika formerna av intervjuer som nämnts ovan ger olika typer av data. Metodvalet påverkas därför av undersökningens syfte. Forskaren måste därför tydliggöra och formulera syftet och även övertyga läsaren att problemet är intressant (Lantz, 1993). 2.2 För- och nackdelar med metodvalet Alla vetenskapliga metoder består av både för- och nackdelar. Det viktiga är att forskaren väljer en metod där fördelarna väger upp nackdelarna. Fördelarna med ett visst val av metod bygger på de skäl som forskaren har för att välja metoden, i syfte att gripa sig an med en frågeställning. Forskaren väljer således fallstudiemetoden utifrån forskningsproblemets art och utifrån de frågor som denne ställer sig (Merriam, 1994). Fallstudier innebär att forskaren studerar sammansatta sociala enheter vilka innehåller ett stort antal variabler som kan vara av betydelse för att förstå fenomenet i fråga. Metoden är förankrad i verkliga förhållanden vilket medför att fallstudier resulterar i en innehållsrik och holistisk beskrivning av företeelsen. De nackdelar som kvalitativa fallstudier dras med, är att en analys av en företeelse ofta tar lång tid och kostar mycket pengar att genomföra. Risken finns också att en avslutad fallstudie blir för lång och detaljerad för att beslutsfattare har tid att läsa den. Vidare finns risken för att läsaren av studien kan föreledas att tro att det som redogörs är en redogörelse för helheten av en situation när studien i själva verket endast utgör en del av verkligheten. Forskaren i sin tur är ofta utelämnad åt sin egen kompetens och kreativitet under det mesta av forskningsarbetet. Det ger fördelar vid insamlandet 8

16 och analyserandet av informationen, men som även ställer krav på träning i observation och intervjuande. Vidare är det brist på klara direktiv på hur forskaren ska utforma sin slutrapport (Merriam, 1994). Åsikter om det går att generalisera utifrån fallstudier eller ej, medför konsekvenser för användbarheten hos fallstudien som metod. Om de resultat som framkommer i studien inte anses generaliserbara medför det en nackdel med att använda fallstudier (Zandén, 2003). 2.3 Tillvägagångssätt Urval Urvalet i studien baseras på samtliga omvärldsbevakningsföretag som är verksamma i Sverige. Kriterierna för att omfattas av undersökningen är att företagen ska ta betalt för sina tjänster (således omfattar inte studien de företag som tillhandahåller gratistjänster) och att tjänsten består av bevakning av det anlitande företagets omvärld. På den svenska marknaden finns i dagsläget 11 företag som stämmer in på studiens urvalskrav. Sju av dessa har efter förfrågan gått med på att låta sig ingå i studien vilket medför en deltagarfrekvens på närmare 64 %. Det får anses att 64 % är en godkänd deltagarfrekvens och ger i och med det undersökningen en god tillförlitlighet. Då en explorativ undersökning genomförs finns ett antal säkerhetskontroller som kan användas för att motverka ett skevt urval. Dessa kan vara: Att öka antalet fall att undersöka, Att söka efter kontrasterande fall (extrema, negativa eller motsatta fall), Att sortera data systematiskt och komplettera med fall vilka har låg representativitet, Att göra slumpmässiga urval från den totala population som studeras (Jensen, 1995). Ovanstående säkerhetskontroller blir till stor del överflödiga och oanvändbara i den här studien eftersom urvalet är så pass begränsat så att en totalundersökning kan genomföras. Dock kan säkerhetskontrollen om kontrasterande fall med fördel tillämpas i studien eftersom tonvikten i undersökning läggs på de skillnader som finns mellan de undersökta företagen. Empirin i studien består av tre kategorier: företagen vars verksamhet består av omvärldsanalys, användare av de verktyg som omvärldsanalysföretagen tillhandahåller och föreläsare på Stockholms Universitet som forskar och undervisar om omvärldsanalys. Genom att genomföra tester av verktygen samt intervjua nyckelpersoner i dessa tre grupper ger detta studien ett gott underlag för att belysa problemområdet. 9

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet.

Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig växling mellan delar och helhet. Beteendevetenskaplig metod Kvalitativ analys Eva-Lotta Sallnäs Ph.D. CSC, Kungliga Tekniska Högskolan evalotta@csc.kth.se Kvalitativ databearbetning Analysen syftar till att ge en god gestalt. Kontinuerlig

Läs mer

Google Guide: Tips för sökoptimering

Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide: Tips för sökoptimering Google Guide Digital publikation www.intankt.se, Intankt Författare: Adam Ahlgren Typsnitt: Calibri, 11 punkter Formgivning: Intankt Omslagsfoto: Google Stockholm,

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter

Omvärldsbevakning. Sammanfattning av Business Intelligence-kursen. Nyhetsarkiv och källork. Hämta webbnyheter. Modeller över texter Sammanfattning av Business Intelligence-kursen Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se Omvärldsbevakning Påverkan från omvärlden Påverka omvärlden Tidigare långsam spridning papperstidningar,

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik

Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom ekonomiprogrammet juridik Barnets ställning i vårdnadstvister Elevens idé Martin har en idé om att göra sitt gymnasiearbete om barn

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Business Intelligence. Vad är r Business Intelligence? Andra termer. Övergripande faktorer. Specifika termer för BI är:

Business Intelligence. Vad är r Business Intelligence? Andra termer. Övergripande faktorer. Specifika termer för BI är: Business Intelligence Vad är r Business Intelligence? Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se 070-568 13 59 / 08-674 75 47 Intelligence är ett tvetydigt ord Både förmåga och underrättelse Hercules

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Individuellt PM3 Metod del I

Individuellt PM3 Metod del I Individuellt PM3 Metod del I Företagsekonomiska Institutionen Stefan Loå A. Utifrån kurslitteraturen diskutera de två grundläggande ontologiska synsätten och deras kopplingar till epistemologi och metod.

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik)

Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Risbergska skolan Program Gymnasiearbetets titel (huvudrubrik) Underrubrik Titeln på rapporten måste givetvis motsvara innehållet. En kort överrubrik kan förtydligas med en underrubrik. Knut Knutsson BetvetA10

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet

Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Skriftlig redovisning av gymnasiearbetet Gymnasiearbetet ska förbereda eleven för högskolestudier. Det innebär att gymnasiearbetet utförs och redovisas med arbetssätt och redovisningsformer som liknar

Läs mer

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen

Projektplan. Naturvetenskaps- och tekniksatsningen Projektplan Elever: Klass: Version på planen: Senast uppdaterad: Idé Vilket fenomen eller skeende i er omgivning vill ni undersöka? Exempel: Fåglars olika läten och beteenden vid olika situationer. Ämne

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud

Källkritisk tänkande i den digitala världen. Ulf Jämterud Källkritisk tänkande i den digitala världen Ulf Jämterud 1 Källkritik blir allt viktigare Medaljens baksida Ytinlärning och brist på källkritik 2 (Från Emanuel Karlstens Facebook) Källkritik i skolan 3

Läs mer

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling

En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Datavetenskap Opponenter: Daniel Mester Pirttijärvi Hampus Skystedt Respondent: Johan Björlin En ansats till behovsstyrd applikationsutveckling Oppositionsrapport, C-nivå 2011:05 1 Sammanfattat omdöme

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1

Marknadsundersökning. Mälardalens Högskola Handledare: Rolf Lövgren Produkt och processutveckling, KPP306 Individuell inlämningsuppgift, INL1 Marknadsundersökning 2010 Denna essä behandlar marknadsundersökningar ur ett produktutvecklingsperspektiv för att försöka finna en lämplig process för att ta reda på kundernas behov och önskemål. Mälardalens

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014

Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Mall för uppsatsskrivning 2013-2014 Exempel på framsida samt instruktioner Förnamn Efternamn Klass Entréskolan, Eskilstuna Datum Använd Infoga- menyn i Word och välj sidnummer för att lägga in sidnummer

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Slutrapport Projekt Internet i Sverige

Slutrapport Projekt Internet i Sverige Slutrapport Projekt Internet i Sverige 1. Inledning Wikimedia Sverige är en förening som verkar för att göra kunskap tillgänglig för människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt,

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet engelska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne

CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne CYBERBULLYING IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE - Assessment, Coping, and the Role of Appearance Sofia Berne Avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i psykologi, som med vederbörligt tillstånd

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi.

Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Uppsatsskrivning Rekommendationer från Avdelningen för Industriell Ekonomi. Att skriva uppsats fordrar planering och struktur! I samband med uppsatsskrivning kan extra energi på tankar och motiv bakom

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer

Korrelation och kausalitet

Korrelation och kausalitet Korrelation och kausalitet samt lite metodologi, källkritik och vetenskapsjournalistik I tidningen ser du en artikel med rubriken "Överviktiga är sjukare". Betyder detta att övervikt orsakar dålig hälsa?

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Litet bibliotek i stor omvärld

Litet bibliotek i stor omvärld Litet bibliotek i stor omvärld Omvärldsbevakning arbetsredskap och resurs Bakgrund Omvärldsbevakning : ett treårigt projekt på Länsbiblioteket i Värmland 2002-2005 (Statens Kulturråd och Region Värmland)

Läs mer

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt)

Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Teori Varför uppgradera? Leverantören vill det Implementera helt nya funktioner (revolutionärt) Inledning Syfte Metod Avgränsningar Om Wahlquist Wahlquist Verkstäder grundades 1945 och har idag växt till en storlek av 150 anställda på tre platser: Linköping, Ödeshög och Tallinn. De har en hög teknisk

Läs mer

14 Utvärdering och kvalitetsarbete

14 Utvärdering och kvalitetsarbete 14 Utvärdering och kvalitetsarbete Vad är en utvärdering och vilken nytta har du som distanslärare av en sådan? I Högskoleförordningen 1 kap 14 finns följande text angående kursutvärderingar: 14 Högskolan

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer