Omvärldsbevakning. December 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsbevakning. December 2014"

Transkript

1 Omvärldsbevakning December 2014

2 Småland-Blekinges Brysselkontors omvärldsbevakning bygger på nödvändiga avgränsningar. Urvalet baseras på att vi ser på EU-frågor med Småland-Blekingeglasögon. Vi har valt att ta fram frågor som har en EU-relevans för våra län. Följaktligen gör vi bedömningen att EU:s eller andra europeiska regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge att se närmare på sitt engagemang på den europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan baseras på EU-finansiering, direktiv eller samarbeten. Omvärldsbevakningen avser att svara på frågan vad som kan eller bör göras och lämnar frågan om hur det ska göras till hemmaplan! Omvärldsbevakningen är indelad i tre kategorier: Strategiska ärenden Frågor av strategisk vikt med regelbunden uppföljning av status på hemmaplan Bevakningsärenden Frågor föranleder aktivitet utifrån bevakning Informationsärenden Frågor föranleder inte aktivitet, men påverkar huvudmännen och kan leda till uppdrag för organisationen Parallellt med omvärldsbevakningen som gäller för hela Småland-Blekinge, har varje län lämnat in specificerade dokument till Brysselkontoret där deras respektive intressen för internationellt arbete beskrivs. Specifikt för denna uppdatering: Med ett nytt EU-parlament och EU-kommission har EU gjort en nystart. Precis som förväntat kommer vi att se ett fortsatt fokus på ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och social inkludering. Kommissionens ordförande Juncker utlovar dessutom en kommission som kommer vara politisk som aldrig förr. Ur ett regionalt perspektiv ser vi att policyinitiativ nu tas och att dokument som legat i frysboxen äntligen offentliggörs. Så är t ex fallet med meddelandet om hållbara byggnader, vars indikatorer kommer spela en roll för trähus. Lyckligtvis ser det ut som om Småland- Blekinge kan få vara med i den referensgrupp som tar fram förslagen! I denna omvärldsbevakning har några bevakningsområden lagts till sidan och istället ersatts av Folkhälsa, åldringsvård och e-hälsans betydelse samt Vatten. Vidare introduceras begrepp som kan vara väl värda att lägga på minnet, exempelvis Digitala inre marknaden. Generellt sett har svenska regionkontor i Bryssel fullt upp med att assistera sina hemmaregioner med aktiviteter i samarbetsstrukturer (exv plattformar och nätverk) för att underlätta deltagande i EU:s nya program. När konkurrensen hårdnat kring vissa EU-medel, framstår arbetet med att skaffa sig rätt samarbeten och att påverka kommande utlysningar som allt mer betydelsefull. 2

3 Innehållsförteckning 1. Strategiska ärenden Ökade transportmöjligheter i sydöstra Sverige med hjälp av TEN-T finansiering? Arbetskraftsförsörjning Ökat deltagande i EU-finansierade program Bevakningsärenden Informations- och kommunikationsteknik (IKT) Folkhälsa, åldringsvård och e-hälsans betydelse Vatten Informationsärenden Livsmedel Hållbara byggnader Annex avslutade ärenden

4 1. Strategiska ärenden 1.1 Ökade transportmöjligheter i sydöstra Sverige med hjälp av TEN-T finansiering? EU-relevans Var sjunde år kommer EU:s plan för investeringar i infrastruktur. Finansieringen av vägar, järnvägar samt sjöfart görs enligt ett system av transportkorridorer genom Europa. EUkommissionen låter medlemsstaterna lyfta fram sina prioriterade projekt. För närvarande implementeras planen fram till år Småland-Blekinge har nu möjligheter att före nästa förutsedda TEN-T plan föra fram sina synpunkter till olika parter. Delar av våra län berörs av Scandinavian-Mediterraneankorridoren (del av stomnätverket). Engagemanget är olika bland Europas regioner vid de särskilda korridormöten som hålls mellan samordnaren, medlemsstaterna och andra intressenter, exv regioner. Bedömningen från dessa konferenser är att en ökad samverkan i norra Europa torde vara gynnsam för vår sak i och med att prioriteringar nu görs om när vilka investeringar som ska göras längs korridoren. Alla utfästa projekt inte är finansierade och slutnotan för projekten är heller inte känd, varför medel teoretiskt skulle kunna tas från projekt ämnade för det övergripande nätverket. Genom att ta fram relevant data till utredare under beslutsprocessen kan vi manifestera en gemensam stark position. Dessutom skulle vi få möjlighet att påverka sekundär- och tertiärstråk, d v s transportflöden utanför våra län som har en indirekt påverkan på infrastrukturen hos oss. Styrgruppen för Småland-Blekingesamarbetet beslutade under hösten om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till hur arbetet med påverkan av den europeiska TEN-T-kartan inför 2020 ska läggas upp. Transportfrågan i sydöstra Sverige har dock en vidare betydelse än enbart TEN-T-finansiering. Enlig Trafikverkets kapacitetsutredning kommer efterfrågan på person- och godstransporter mellan södra- och sydöstra Sverige samt Östeuropa att öka, sannolikt mer än flödet mot Västeuropa framöver. För vår landsdel ställer detta ökade krav på hav- och landförbindelser, vilket innefattar anpassningar till europeiska planeringsramar och standarder. Transport handlar även om rörlighet i vidare bemärkelse, till exempel viljan att förflytta sig till och från våra län. Det påverkar allt från arbetsmarknad till attraktionskraft i ungdomars och turisters ögon. Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Det är av vitalt intresse att den svenska nationella nivån, andra svenska regionala infrastrukturparter och EU-kommissionen, får ta del av Småland-Blekinges fakta och vision utifrån vår geografiska placering. Lika viktigt är det att anpassa sig till europeiska planeringsramar, exv för standarder för rälsbunden trafik. På så sätt ökar chansen för våra länatt få en plats i en förväntad kommande TEN-T-plan från och därmed radikalt öka möjligheterna för infrastruktursatsningar. Brysselkontoret: På huvudmännens uppdrag kan nätverksmöten i Bryssel ordnas mellan regioner längs Scandinavian-Mediteranneankorridorens sträckningar och/eller EUkommissionens korridorsamordnare. 4

5 1.2 Arbetskraftsförsörjning EU-relevans Demografiska prognoser för de kommande decennierna pekar på trender för en krympande arbetskraft i de flesta europeiska länder. Bristen på arbetskraft bidrar till en radikalt ökad kamp om kompetensen mellan städer, regioner och länder. EU-kommissionen pekar på att Europa har för många med en kompetens som inte matchar den europeiska arbetsmarknaden. År 2025 antas hälften av arbetstillfällena kräva högkvalificerade färdigheter, medan endast 1/10 av arbetstillfällena kommer kunna räknas som lågkvalificerade. Till detta ska läggas att rörligheten på arbetsmarknaden är för låg. År 2020 uppskattas Europa behöva ITkunniga personer. Vid sidan av direkt kompetensbehov ser vi även att arbetsmarknadens rörlighet påverkas av utvecklingen kring den digitala inre marknaden (se 2.1). Under 2014 har EU tagit fram direktiv om arbetstid och erkännande av yrkeskvalifikationer. Vidare kommer man även att ta fram en rapport över den fria rörligheten för arbetskraften i EU. Vår svenska EU-parlamentsledamot Cecilia Wikström arbetar för närvarande med att vi ska kunna inför en s k fast track för vissa yrkeskategorier. I EU-kommissionens årliga landsspecifika rekommendationer till Sverige som presenterades i somras, riktads viss kritik mot bland annat utbildningssystemet och hanteringen av ungdomsarbetslösheten. Även om det handlar om just rekommendationer, kan man anta att Sveriges regioner kommer påverkas framöver. I linje med rekommendationerna i OECD-studien finns initiativ i Småland-Blekinge som arbetar med arbetskraftsinflyttning. Under hösten har Småland-Blekingesamarbetet beslutat om en gemensam studie kring att bättre ta tillvara på kompetensen hos internationella och svenska studenter samt att hämta erfarenheter från andra aktörer inom Europa, närmare bestämt Stuttgart i Tyskland. Det är en strategisk fråga som ligger på hemmaplan, däremot finns det anledning att värdera frågan högt, då flera europeiska regioner ser över sina strategier för att hantera arbetskraftsbristen. Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Arbetet med den ovannämnda pågående studien i regionerna och översyn över möjligheterna till läns- och landsöverskridande samarbete fortsätter. Vid en ökande arbetskraftsbrist torde behovet av bilaterala avtal med utländska regioner öka successivt. En gemensam arbetsgrupp i Småland-Blekinge tillsattes under 2014 för att utarbeta förslag för att implementera direktiven om arbetstid samt erkännande av yrkeskvalifikationer. Brysselkontoret: Bistår gärna huvudmännen i EU-kommissionens visade intresse för överläggningar med våra län utifrån vårt arbete kring arbetskraftsbrist. Vid önskan har Brysselkontoret möjlighet att skapa kontaktnätverk och utveckla samarbete med andra regioner, exempelvis genom bilaterala avtal. Kontoret kommer bevaka både direktiv och rapporter. Kontoret har redan signalerat sitt intresse för ett regionalt nätverk i Bryssel kring attraktion av arbetskraft som planeras. 5

6 1.3 Ökat deltagande i EU-finansierade program EU-relevans År 2014 markerade starten på EU:s nya programperiod som löper fram till Mycket i EU:s program känner vi igen, men det är otvivelaktigt många delar som är nya eller har förändrats. Småland-Blekinge är duktigt på att nyttja EU-medel, särskilt de så kallade strukturfonderna. Ändå finns det en stor potential att öka medlen för våra län, framför allt genom att delta i de tematiska EU-finansierade programmen. Det rör sig bland annat om program för forskning och innovation, kultur, utbildning och företagande samt näringslivsutveckling. Dessa EUprogram kan samtidigt bidra till att främja de förändringar länen vill uppnå. Samtidigt som hanteringen av många EU-finansierade program har blivit något förenklad, ser vi samtidigt en strävan mot ökade krav på koordinering. För att ta del av Horisont 2020 krävs det idag att en bredare ansats med flera kompetenser engagerade för den sökande än i jämförelse med tidigare programperioder. För andra områden, exempelvis livsmedel, tar den sökande lämpligen sin utgångspunkt i flera fonder för att arbeta med ämnet från flera perspektiv; hälsa, miljö, entreprenörskap, etc. Den nödvändiga koordineringen för deltagande i EU-program kan innebära en ökad tyngd och betydelse för regionala strategier. OECD har understrukit vikten av att vårt näringsliv kliver uppåt i produktionsvärdekedjan och Vinnova har visat på våra läns underrepresentation (oavhängigt anledning) i EU:s tidigare forskningsprogram. Som ett resultat har styrgruppen för Småland-Blekingesamarbetet tidigare pekat ut forskning & innovationsprogrammet Horisont 2020 som särskilt angeläget och beslutat om en framtida samordning av länens innovationsstrategier. I avvaktan på att de regionala innovationsstrategierna blir klara, har under hösten viktiga steg tagits för att samordna länens aktörers gemensamma behov. Något som möjliggjort ett helt annat anslag på Brysselarenan. Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Oavsett tematsikt område, är det betydelsefullt att vi fortsatt stödjer aktiviteter som främjar deltagande, exempelvis informationsseminarier, engagemang i nätverket ERRIN eller samordning av organisationers verksamhet för att kunna stödja småoch mellanstora företag på bästa sätt. För att kunna följa upp utvecklingen mot ökad innovationsgrad i vårt näringsliv kan en sammanställning av ansökningar och godkända Horisont 2020-projekt som har deltagare från våra län vara nyttig. Vidare kan länsöverskridande strategier inom specifika områden ge enskilda kommuner en tillräckligt stor kritisk massa för att kunna genomföra projekt. Så skulle fallet kunna vara med skolors utbytes- eller drop out-projekt. Brysselkontoret: Förutom att förmedla nyheter om EU-finansierade program och dess möjligheter, fortsätter Brysselkontoret med att initialt bevaka ERRIN:s arbetsgrupper. Kontorets betydelse för att hjälpa till att påverka innehållet i framtida utlysningar torde vara av ökande karaktär. 6

7 2. Bevakningsärenden 2.1 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) EU-relevans IKT betraktas inom EU som ett avgörande verktyg för att ta sig an Europas samhällsutmaningar. Definitionen är lika bred som användningsområdet, vilket överlappar flera sektorer. För den lokala- och regionala nivån bedöms IKT ha särskild relevans för hälsoområdet, i synnerhet då arbetet involverar olika kompetenser och organisationer. Som nummer ett bland EU-kommissionens nye ordförande Junckers fem personliga prioriteringar är det en tydlig signal från den nya EU-kommissionen att den digitala inre marknaden är något som man kommer att satsa på. Den digitala inre marknaden handlar i grund och botten om att ta bort nationella hinder för transaktioner som sker på nätet. Den bygger vidare på idén om den gemensamma marknaden som var avsedd att avskaffa handelshinder mellan medlemsstater. Bland annat vill man främja e-handeln genom att man gör betaltjänsterna enklare att använda, pålitligare/säkrare och mer konkurrenskraftiga. Det finns också ett behov att angripa de viktigaste orsakerna till bristen på investeringar: Här pekas bland annat på snabb bredbandsuppkoppling, ett företagsklimat som gynnar en kunskapsekonomi, ramar för användning av öppen data parallellt med rättsliga ramar för att säkra kunskapstillgångarna. Med konsekvenser för både utvecklingen av små och medelstora företag och regler kring hälsoansvaret, följer Europas regioner utvecklingen av EU-kommissionens grönbok om M- Health (mobil kommunikationsteknologi) från i våras med stort intresse. Detsamma gäller Europaparlamentets lagstiftningsarbete kring databaser med personregister, vilket kan påverka möjligheten att bedriva forskning. Grönboken om m-hälsa offentliggjordes En digital inre marknad Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Utvecklingen för frågor som rör IKT pågår för fullt i våra län. För att kunna dra nytta av exv EU-finansiering synkroniseras vårt arbete med fördel till EU:s arbete med den digitala inre marknaden, länsvis (exv RUS) såväl som interregionalt. Våra län tjänar sannolikt på att kommunicera sina erfarenheter kring m-hälsa till både nationell och europeisk nivå. Brysselkontoret: Utifrån dagens uppdrag från huvudmännen kommer fokus ligga på e-hälsa och arbetet som bedrivs i nätverk så som ERRIN för att ta del av informationsutbyten, utlysningar och projektsamverkan. Vi följer även utvecklingen av ovan nämnda lagstiftning. 7

8 2.2 Folkhälsa, åldringsvård och e-hälsans betydelse EU-relevans Det råder inget tvivel om att EU ser utmaningen vi står inför på hälsoområdet. För varje år får fler och fler medlemsstater anmärkningar i EU:s årliga landsspecifka rekommendationer. En kostnadsexplosion i kombination med en demografi som ändrar sig snabbt, gör att det knyts både EU-medel och förhoppningar om ökat gränsöverskridande samarbete till området. Frågor som EU fokuserar på är bland annat patientrörlighet (fri rölighet för vårdtjänster), resistens mot antibiotika, samarbete kring ovanliga sjukdomar, forskning och IKT-lösningar för hälsa, s k e-hälsa. För det sistnämnda ser EU en stark marknadspotential. Begreppet e-hälsa rymmer en uppsjö av frågor och under IKT-avnittet nämns både den digitala inre marknaden och m-hälsa, vilka antas få stor påverkan på hälsoområdet genom både initiativ och lagstiftning. Andra exempel är initiativen kring aktivt och hälsosamt åldrande och riktlinjerna för användningen av patientjournaler som togs fram i somras. Reglerna syftar till att hjälpa gränsöverskridande resenärer som behöver sjukvård i ett annat EU-landet och där man behöver ha tillgång till patientens journal från hemlandet. Som en konsekvens vill EU skapa en plattform där man förvaltar européers journaler och därför utveckla en gemensam kommunikationsteknik för att öka sjukvårdssystemens kompabilitet genom en slags e-förvaltning. EU-kommissionen har därför förväntningar på att flera regioner ska samverka inom ramen för ehealth Action Plan. I takt med rapporter om ökande ojämlik tillgång till hälsa, både mellan öst och väst, stad och landsbygd samt välmående och utsatta stadsdelar, avser den nya EU-kommissionären för hälsa (Andriukaitis) att arbeta fram en strategi under mottot Hälsa för alla, allt för hälsa. Patientrörlighetsdirektivet implementerades Riktlinjer togs fram för användning av patientjournaler Hälsa för alla, allt för hälsa Grönboken om m-hälsa offentliggjordes Sjunde utlysningen inom AAL lanseras Fortsatt arbete Småland-Blekinge: För att få tillgång till EU-medel framöver behöver våra län fortsätta utveckla breda samarbeten som inkluderar flera kompetenser. Tiden av specialistkunskap som finansieras av EU torde vara över. Detta kräver identifiering av områden där extern kompletterande kompetens är önskvärd. Det gäller vårdinrättningar, IKT-företag och lärosäten, både läns- och landsgränsöverskridande. Ett gott exempel på detta arbetssätt visas av nedresta parter till ERRIN Brokerage Events (samarbetsbörs i Bryssel) med gemensamma idéer. Tillgänglighet till data om jämlik hälsa torde även det vara en fördel att kunna visa upp för projektarbete inom ramen för ESF och social inkludering. Brysselkontoret: Ökat deltagande i nätverk för att ta del av informationsutbyte, utlysningar och projekt. Följa utvecklingen av arbetsgrupper (ERRIN) för aktivt och hälsosamt åldrande samt ojämlik tillgång till hälsa och utvecklingen kring den nya EU-kommissionens förslag. 8

9 2.3 Vatten EU-relevans Bredden på vattenrelaterade frågor är stor och på senare år har vi därför kunnat se en tendens mot att EU försökt samordna arbetet genom att ta fram strategier. Parallellt med horisonellt arbete så som Östersjöstrategin och Blue Growth, arbetar man från EU:s håll med en rad tematiska frågor, inte sällan kopplade till folkhälsa; dricks-och badvatttenkvalitet, torka kontra översvämningar. Andra områden är innovation kring övergödning eller energi. EU är väl medvetet om att det är Europas regioner som verkställer och implementerar gemensamma målsättningar. Vilket delvis återspeglas genom tillgängliga EU-medel. Exempelvis finns det fonder knutna till EU Water Framework som förhoppningsvis är tillgängliga att söka. Precis som för många andra områden handlar finansieringen dock om att regionerna förväntas nyttja olika tematiska fonder för ett gemensamt mål utifrån en framtagen strategi. I takt med att vattenfrågan förflyttas alltmer från en ren nationell ensak till en regional angelägenhet, ökar nätverkens aktivititet i Bryssel. Detta öppnar för projekt- och samarbetsmöjligheter för Småland-Blekinge inom en rad betydelsefulla områden. Som ett led i det regionala engagemanget lyckades Småland-Blekinge nyligen få med vår svenska EU-parlamentariker Anna Hedh i EU-parlamentets intergrupp för kust, hav och öar, vilket ger oss en utmärkt plattform för att föra fram våra åsikter. Surface Water Protection from Pollution Directive antogs Water Framework Directive antogs Bathing Water Directive antogs EU Floods Directive Östersjöstrategin antogs Östersjöstrategin uppdateras Ground Water Directive antogs The Marine Strategy Directive antogs Blue Growth antogs Drinking Water Directive från 1998 väntas uppdateras Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Överväga regionala strategier för vattenfrågan när betydelsen av att angripa utmaningar ur ett flernivåsperspektiv ökar och därmed lättare kunna ta del av EUmedel. Eftersom möjligheten för att erhålla EU-medel från Water Framework är knutet till medlemsstaterna, tas kontakter med fördel med vår nationella nivå. Brysselkontoret: Ta fram underlag för vår svenska EU-parlamentariker Anna Hehds deltagande i intergruppen för kust, hav och öar. Bevaka eventuella finansieringsmöjligheter från EU Water Framework Directive. Assistans till huvudmännen för att dra till sig profilerande värdskap för EU-kommissionens troliga konferenser om Blue Growth. Ökad bevakning av Brysselbaserade nätverk (ERRIN, WssTP, ibsg, m fl) för informationsinhämtning och för att finna samarbetspartner till våra huvudmän. 9

10 3. Informationsärenden 3.1 Livsmedel På uppdrag av en av huvudmännen analyserade Brysselkontoret aspekter att ta hänsyn till vid framtagandet av en länsstrategi för livsmedel. Vid arbetet framkom intressant information, varför ett PM nu har tagits fram för alla länens läsning. Huvudpunkterna går ut på att: Arbetstillfällena runt omkring jordbruket ökar och värdet av deras produktion likaså Certifieringens betydelse för livsmedel ökar i och med ökad global konkurrens Pengar till säljfrämjande åtgärder finns att söka för export till Asien Anslagen för livsmedelsforskning ökar 3.2 Hållbara byggnader Under sommaren släpptes efter en lång väntan EU-kommissionen meddelande om hållbara byggnader. Bakgrunden är att Europa idag har fler än 60 olika byggnadsutvärderingssystem. Målet med meddelandet är att uppnå en effektiv användning av resurser och att minimera påverkan på miljön. Vidare eftersträvar man att tillhandahålla relevant, jämförbar och kostnadseffektiv information. Härutöver hoppas man skapa: Överföring av goda exempel till fler marknader och länder Ett verktyg till offentliga instanser i myndighetsutövningen En professionellare kunskapsbas för rådgivning och beslutsfattande Under den kommande tiden kommer indikatorer att tas fram. Det finns stora möjligheter för Småland-Blekinge/Smart Housing att påverka utformningen av indikatorerna genom att ingå i en referensgrupp som sätts samman just nu. Även om material inte kommer att föreskrivas, kan det vara intressant för våra län att arbeta för prestandakrav som in sin tur gör valet av både glas och trä som byggnadsmaterial attraktivt. 10

11 4. Annex avslutade ärenden Avslutade ärenden Resultat Dokumentation Genom region- och nätverks-samverkan EU-kommissionens pressrelease ser det ut som svenska regionala 20 feb flygplatser kommer kunna motta driftsstöd i kontrast till de ursprungliga ARC-rapport om planerna. Detta p g a att EUkommissionen riktlinjerna Offentligt stöd till regionala flygplatser öppnar upp för flygplatser med färre än passagerare och som av respektive stat räknas som allmännyttiga. Troligtvis kommer det att mynna ut i att kommunerna i Sverige själva får göra bedömningarna om relevansen för fortsatt stöd. Näringsdepartementet lär enligt utsago inte vara så intresserade av bedömningsansvaret. Fokus på marknadssnedvridning p g a lågprisbolagen lär kvarstå. Alternativa bränslen Luftkvalitetsdirektivet Tobaksdirektivet Dir. om erkännande av yrkeskvalifik. Efter behandligen i ministerrådet under våren beslutades att frågan skall implementeras på nationell nivå. Det innebär att Sveriges riksdag fattar beslut om och hur exv utbyggnad av laddningsstolpar till elbilar skall ske. I vilken utsträckning direktivets intentioner kommer att genomföras beslutas av respektive medlemsstat på nationell nivå. Frågan betraktas således som utagerad i en EU-kontext. Med tanke på frågans vikt och enskilda aktörerers engagemang fortsätter dock Brysselkontoret att följa med i nyhetsflödet från Bryssel. Målen kompletteras av ett uppdaterat direktiv med nationella utsläppstak för de viktigaste ämnena. Nya tak ska gälla från 2020 och Frågan ligger just nu på nationell och regional nivå. Direktivet implementeras för närvarande i Sverige. Styrgruppen beslöt den 6 mars 2014 att ge chefsgruppen i uppddrag att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för arbetskraftsförsörjningsfrågor för att möta behovet av en väl fungerande arbetskraftsinvandring i Småland- Blekinge framöver. Uppdraget kommer genomföras i flera steg, där steg 1, som i första hand rör regionförbunden, är att Pressmedelande från Europa rådet Info om direktivet Info om direktivet Info om direktivet PM SmålandBlekinge 11

12 Stöd till offentlig verksamhet Kreativa och kulturella industrier närmare analysera problemställningen. Regionförbundet södra Småland har fått i uppdrag att bjuda in en företrädare för övriga regionförbund till en första överläggning. Gruppundantagsförordningen är antagen och SGEI-områdena (Services of General Economic Interest) finns integrerade i andra riktlinjer. Redan nu kan positiva effekter skönjas genom förenklingar kring offentligt stöd till innovation. I sina kontakter med den nationella nivån, kan det lämpa sig för huvudmännen att fortsatt hålla ögonen på gäller möjligheterna för riskkapital, miljö- och energistöd samt omstrukturering av företag i kris. Ansvarig utredare för det svenska regionalstödet heter Katalin Frydenlund och arbetar på Näringsdepartementet. Vid sidan av kultur ser EU kreativa näringar som ett strategiskt område för innovationsutveckling. Det innebär att frågan är horisontell och i ett EUperspektiv hanteras som en sådan. Digitalisering är t ex ett tydligt tema för kommande EU-finansierade utlysningar som spänner över flera områden. Linnéuniversitet har framgångsrikt deltagit två gånger i EU Design Days och har därmed satt våra län på kartan. Under 2014 har informationen från Brysselkontoret om EU-finansierade programmet Kreativa Europa intensifierats och återkoppling hemifrån pekar på intresse för och möjliga projekt på kulturområdet. Regionala projekt har tillsammans med Brysselkontoret etablerat marknadsföring i Bryssel (exv ArtLine och Bridging Ages). Mot bakgrund av framtida uppdrag samt att flera av våra huvudmän engagerat sig i ett deltagande i kulturbiennalen Manifesta skulle ärendet mycket väl kunna komma att tas upp igen. Gruppundantagsförordningen 12

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Förslag till beslut 2015-08-12 8. Samarbetsavtal Småland-Blekinge, Sydsveriges europakontor i Bryssel

Förslag till beslut 2015-08-12 8. Samarbetsavtal Småland-Blekinge, Sydsveriges europakontor i Bryssel Förslag till beslut 2015-08-12 8 REGIONSTYRELSEN 2015-09-02 Dnr 112-238-2015 Anna-Lena Cederström 0455-30 50 01 Samarbetsavtal Småland-Blekinge, Sydsveriges europakontor i Bryssel Regionförbunden i Småland

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Lägesrapport, Brysselnätverket 20 september 2013 Uppstart av kontoret Arbetsplats finns nu i Sweden House Skylt finns nu på väggen utanför min dörr! Ombyggnad

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Anne Graf. Kommunikation

Anne Graf. Kommunikation Anne Graf Kommunikation Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU www.northsweden.eu Rådgivning Påverkan Information INTRESSEBEVAKNING PROGRAMBEVAKNING Håll koll på Bryssel Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016

Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Strategi Digital kompetens Krokoms kommuns förskolor och skolor 2014-2016 Vision Krokoms framgångsrika skolor utmanar och formar framtiden Inledning Krokoms kommun har gjort medvetna satsningar under årens

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö

Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete. Peter Jadesjö Projektorganisation - strategiskt EU-projektarbete Peter Jadesjö Målsättning med kursen Öka nyttan för den egna organisationen av genomförda EU-projekt 0900 Kaffe 09.20 Inledning/presentation Övergripande

Läs mer

2010-04-18 Gemensamberedning med

2010-04-18 Gemensamberedning med Ståndpunkt i EU-fråga Utkast/Arbetsutgåva Näringsdepartementet 2010-04-18 Gemensamberedning med Trafik Ståndpunkt i frågan om införandet av Infrastrukturregister enligt art 35 i Driftskompatibilitetsdirektivet

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter

Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter. Sammanfattning av svenska ståndpunkter 30 september 2011 Ministry for Rural Affairs, Sweden Sveriges svar på grönboken om säljfrämjande åtgärder och informationskampanjer för jordbruksprodukter Sammanfattning av svenska ståndpunkter Övergripande

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010

Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Aktuellt om e-handel inom SFTI (Single Face To Industry) Kerstin Wiss Holmdahl, SKL, NEA:s julkarameller den 8 december 2010 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 SFTI (Single Face

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80

Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Beslutsförslag 2012-03-26 FALKENBERG Kommunledningskontoret Kanslienheten Henrik Lundahl Remiss: West Swedens framtida inriktning och organisation. Dnr KS2012-80 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund

Lägesrapport Brysselkontoret. Styrgruppen 16 oktober, Lund Lägesrapport Brysselkontoret Styrgruppen 16 oktober, Lund Hälsning från Bryssel https://www.youtube.com/watch? v=ogj8vzmqp0c Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm

Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm 1(5) Landsbygdsnätverksträff 26 nov 2012, Piperska muren Stockholm Rapport från Lasse Carlsson, Hela Sverige ska leva Dagen inleddes med att Nätverkets ordf Peter Melin beskrev dagens upplägg med speeddating,

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor

Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Möjligheter inom sektorsprogrammen till projekt inom sociala frågor Vänersborg, 21 augusti 2015 Kajsa Sundström Van Zeveren kajsa.sundstrom@regionvarmland.se Isabel Poli isabel.poli@regionvarmland.se Vad

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer