Omvärldsbevakning. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsbevakning. December 2014"

Transkript

1 Omvärldsbevakning December 2014

2 Småland-Blekinges Brysselkontors omvärldsbevakning bygger på nödvändiga avgränsningar. Urvalet baseras på att vi ser på EU-frågor med Småland-Blekingeglasögon. Vi har valt att ta fram frågor som har en EU-relevans för våra län. Följaktligen gör vi bedömningen att EU:s eller andra europeiska regioners aktiviteter föranleder Småland-Blekinge att se närmare på sitt engagemang på den europeiska arenan såväl som på hemmaplan. Aktiviteterna kan baseras på EU-finansiering, direktiv eller samarbeten. Omvärldsbevakningen avser att svara på frågan vad som kan eller bör göras och lämnar frågan om hur det ska göras till hemmaplan! Omvärldsbevakningen är indelad i tre kategorier: Strategiska ärenden Frågor av strategisk vikt med regelbunden uppföljning av status på hemmaplan Bevakningsärenden Frågor föranleder aktivitet utifrån bevakning Informationsärenden Frågor föranleder inte aktivitet, men påverkar huvudmännen och kan leda till uppdrag för organisationen Parallellt med omvärldsbevakningen som gäller för hela Småland-Blekinge, har varje län lämnat in specificerade dokument till Brysselkontoret där deras respektive intressen för internationellt arbete beskrivs. Specifikt för denna uppdatering: Med ett nytt EU-parlament och EU-kommission har EU gjort en nystart. Precis som förväntat kommer vi att se ett fortsatt fokus på ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och social inkludering. Kommissionens ordförande Juncker utlovar dessutom en kommission som kommer vara politisk som aldrig förr. Ur ett regionalt perspektiv ser vi att policyinitiativ nu tas och att dokument som legat i frysboxen äntligen offentliggörs. Så är t ex fallet med meddelandet om hållbara byggnader, vars indikatorer kommer spela en roll för trähus. Lyckligtvis ser det ut som om Småland- Blekinge kan få vara med i den referensgrupp som tar fram förslagen! I denna omvärldsbevakning har några bevakningsområden lagts till sidan och istället ersatts av Folkhälsa, åldringsvård och e-hälsans betydelse samt Vatten. Vidare introduceras begrepp som kan vara väl värda att lägga på minnet, exempelvis Digitala inre marknaden. Generellt sett har svenska regionkontor i Bryssel fullt upp med att assistera sina hemmaregioner med aktiviteter i samarbetsstrukturer (exv plattformar och nätverk) för att underlätta deltagande i EU:s nya program. När konkurrensen hårdnat kring vissa EU-medel, framstår arbetet med att skaffa sig rätt samarbeten och att påverka kommande utlysningar som allt mer betydelsefull. 2

3 Innehållsförteckning 1. Strategiska ärenden Ökade transportmöjligheter i sydöstra Sverige med hjälp av TEN-T finansiering? Arbetskraftsförsörjning Ökat deltagande i EU-finansierade program Bevakningsärenden Informations- och kommunikationsteknik (IKT) Folkhälsa, åldringsvård och e-hälsans betydelse Vatten Informationsärenden Livsmedel Hållbara byggnader Annex avslutade ärenden

4 1. Strategiska ärenden 1.1 Ökade transportmöjligheter i sydöstra Sverige med hjälp av TEN-T finansiering? EU-relevans Var sjunde år kommer EU:s plan för investeringar i infrastruktur. Finansieringen av vägar, järnvägar samt sjöfart görs enligt ett system av transportkorridorer genom Europa. EUkommissionen låter medlemsstaterna lyfta fram sina prioriterade projekt. För närvarande implementeras planen fram till år Småland-Blekinge har nu möjligheter att före nästa förutsedda TEN-T plan föra fram sina synpunkter till olika parter. Delar av våra län berörs av Scandinavian-Mediterraneankorridoren (del av stomnätverket). Engagemanget är olika bland Europas regioner vid de särskilda korridormöten som hålls mellan samordnaren, medlemsstaterna och andra intressenter, exv regioner. Bedömningen från dessa konferenser är att en ökad samverkan i norra Europa torde vara gynnsam för vår sak i och med att prioriteringar nu görs om när vilka investeringar som ska göras längs korridoren. Alla utfästa projekt inte är finansierade och slutnotan för projekten är heller inte känd, varför medel teoretiskt skulle kunna tas från projekt ämnade för det övergripande nätverket. Genom att ta fram relevant data till utredare under beslutsprocessen kan vi manifestera en gemensam stark position. Dessutom skulle vi få möjlighet att påverka sekundär- och tertiärstråk, d v s transportflöden utanför våra län som har en indirekt påverkan på infrastrukturen hos oss. Styrgruppen för Småland-Blekingesamarbetet beslutade under hösten om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till hur arbetet med påverkan av den europeiska TEN-T-kartan inför 2020 ska läggas upp. Transportfrågan i sydöstra Sverige har dock en vidare betydelse än enbart TEN-T-finansiering. Enlig Trafikverkets kapacitetsutredning kommer efterfrågan på person- och godstransporter mellan södra- och sydöstra Sverige samt Östeuropa att öka, sannolikt mer än flödet mot Västeuropa framöver. För vår landsdel ställer detta ökade krav på hav- och landförbindelser, vilket innefattar anpassningar till europeiska planeringsramar och standarder. Transport handlar även om rörlighet i vidare bemärkelse, till exempel viljan att förflytta sig till och från våra län. Det påverkar allt från arbetsmarknad till attraktionskraft i ungdomars och turisters ögon. Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Det är av vitalt intresse att den svenska nationella nivån, andra svenska regionala infrastrukturparter och EU-kommissionen, får ta del av Småland-Blekinges fakta och vision utifrån vår geografiska placering. Lika viktigt är det att anpassa sig till europeiska planeringsramar, exv för standarder för rälsbunden trafik. På så sätt ökar chansen för våra länatt få en plats i en förväntad kommande TEN-T-plan från och därmed radikalt öka möjligheterna för infrastruktursatsningar. Brysselkontoret: På huvudmännens uppdrag kan nätverksmöten i Bryssel ordnas mellan regioner längs Scandinavian-Mediteranneankorridorens sträckningar och/eller EUkommissionens korridorsamordnare. 4

5 1.2 Arbetskraftsförsörjning EU-relevans Demografiska prognoser för de kommande decennierna pekar på trender för en krympande arbetskraft i de flesta europeiska länder. Bristen på arbetskraft bidrar till en radikalt ökad kamp om kompetensen mellan städer, regioner och länder. EU-kommissionen pekar på att Europa har för många med en kompetens som inte matchar den europeiska arbetsmarknaden. År 2025 antas hälften av arbetstillfällena kräva högkvalificerade färdigheter, medan endast 1/10 av arbetstillfällena kommer kunna räknas som lågkvalificerade. Till detta ska läggas att rörligheten på arbetsmarknaden är för låg. År 2020 uppskattas Europa behöva ITkunniga personer. Vid sidan av direkt kompetensbehov ser vi även att arbetsmarknadens rörlighet påverkas av utvecklingen kring den digitala inre marknaden (se 2.1). Under 2014 har EU tagit fram direktiv om arbetstid och erkännande av yrkeskvalifikationer. Vidare kommer man även att ta fram en rapport över den fria rörligheten för arbetskraften i EU. Vår svenska EU-parlamentsledamot Cecilia Wikström arbetar för närvarande med att vi ska kunna inför en s k fast track för vissa yrkeskategorier. I EU-kommissionens årliga landsspecifika rekommendationer till Sverige som presenterades i somras, riktads viss kritik mot bland annat utbildningssystemet och hanteringen av ungdomsarbetslösheten. Även om det handlar om just rekommendationer, kan man anta att Sveriges regioner kommer påverkas framöver. I linje med rekommendationerna i OECD-studien finns initiativ i Småland-Blekinge som arbetar med arbetskraftsinflyttning. Under hösten har Småland-Blekingesamarbetet beslutat om en gemensam studie kring att bättre ta tillvara på kompetensen hos internationella och svenska studenter samt att hämta erfarenheter från andra aktörer inom Europa, närmare bestämt Stuttgart i Tyskland. Det är en strategisk fråga som ligger på hemmaplan, däremot finns det anledning att värdera frågan högt, då flera europeiska regioner ser över sina strategier för att hantera arbetskraftsbristen. Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Arbetet med den ovannämnda pågående studien i regionerna och översyn över möjligheterna till läns- och landsöverskridande samarbete fortsätter. Vid en ökande arbetskraftsbrist torde behovet av bilaterala avtal med utländska regioner öka successivt. En gemensam arbetsgrupp i Småland-Blekinge tillsattes under 2014 för att utarbeta förslag för att implementera direktiven om arbetstid samt erkännande av yrkeskvalifikationer. Brysselkontoret: Bistår gärna huvudmännen i EU-kommissionens visade intresse för överläggningar med våra län utifrån vårt arbete kring arbetskraftsbrist. Vid önskan har Brysselkontoret möjlighet att skapa kontaktnätverk och utveckla samarbete med andra regioner, exempelvis genom bilaterala avtal. Kontoret kommer bevaka både direktiv och rapporter. Kontoret har redan signalerat sitt intresse för ett regionalt nätverk i Bryssel kring attraktion av arbetskraft som planeras. 5

6 1.3 Ökat deltagande i EU-finansierade program EU-relevans År 2014 markerade starten på EU:s nya programperiod som löper fram till Mycket i EU:s program känner vi igen, men det är otvivelaktigt många delar som är nya eller har förändrats. Småland-Blekinge är duktigt på att nyttja EU-medel, särskilt de så kallade strukturfonderna. Ändå finns det en stor potential att öka medlen för våra län, framför allt genom att delta i de tematiska EU-finansierade programmen. Det rör sig bland annat om program för forskning och innovation, kultur, utbildning och företagande samt näringslivsutveckling. Dessa EUprogram kan samtidigt bidra till att främja de förändringar länen vill uppnå. Samtidigt som hanteringen av många EU-finansierade program har blivit något förenklad, ser vi samtidigt en strävan mot ökade krav på koordinering. För att ta del av Horisont 2020 krävs det idag att en bredare ansats med flera kompetenser engagerade för den sökande än i jämförelse med tidigare programperioder. För andra områden, exempelvis livsmedel, tar den sökande lämpligen sin utgångspunkt i flera fonder för att arbeta med ämnet från flera perspektiv; hälsa, miljö, entreprenörskap, etc. Den nödvändiga koordineringen för deltagande i EU-program kan innebära en ökad tyngd och betydelse för regionala strategier. OECD har understrukit vikten av att vårt näringsliv kliver uppåt i produktionsvärdekedjan och Vinnova har visat på våra läns underrepresentation (oavhängigt anledning) i EU:s tidigare forskningsprogram. Som ett resultat har styrgruppen för Småland-Blekingesamarbetet tidigare pekat ut forskning & innovationsprogrammet Horisont 2020 som särskilt angeläget och beslutat om en framtida samordning av länens innovationsstrategier. I avvaktan på att de regionala innovationsstrategierna blir klara, har under hösten viktiga steg tagits för att samordna länens aktörers gemensamma behov. Något som möjliggjort ett helt annat anslag på Brysselarenan. Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Oavsett tematsikt område, är det betydelsefullt att vi fortsatt stödjer aktiviteter som främjar deltagande, exempelvis informationsseminarier, engagemang i nätverket ERRIN eller samordning av organisationers verksamhet för att kunna stödja småoch mellanstora företag på bästa sätt. För att kunna följa upp utvecklingen mot ökad innovationsgrad i vårt näringsliv kan en sammanställning av ansökningar och godkända Horisont 2020-projekt som har deltagare från våra län vara nyttig. Vidare kan länsöverskridande strategier inom specifika områden ge enskilda kommuner en tillräckligt stor kritisk massa för att kunna genomföra projekt. Så skulle fallet kunna vara med skolors utbytes- eller drop out-projekt. Brysselkontoret: Förutom att förmedla nyheter om EU-finansierade program och dess möjligheter, fortsätter Brysselkontoret med att initialt bevaka ERRIN:s arbetsgrupper. Kontorets betydelse för att hjälpa till att påverka innehållet i framtida utlysningar torde vara av ökande karaktär. 6

7 2. Bevakningsärenden 2.1 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) EU-relevans IKT betraktas inom EU som ett avgörande verktyg för att ta sig an Europas samhällsutmaningar. Definitionen är lika bred som användningsområdet, vilket överlappar flera sektorer. För den lokala- och regionala nivån bedöms IKT ha särskild relevans för hälsoområdet, i synnerhet då arbetet involverar olika kompetenser och organisationer. Som nummer ett bland EU-kommissionens nye ordförande Junckers fem personliga prioriteringar är det en tydlig signal från den nya EU-kommissionen att den digitala inre marknaden är något som man kommer att satsa på. Den digitala inre marknaden handlar i grund och botten om att ta bort nationella hinder för transaktioner som sker på nätet. Den bygger vidare på idén om den gemensamma marknaden som var avsedd att avskaffa handelshinder mellan medlemsstater. Bland annat vill man främja e-handeln genom att man gör betaltjänsterna enklare att använda, pålitligare/säkrare och mer konkurrenskraftiga. Det finns också ett behov att angripa de viktigaste orsakerna till bristen på investeringar: Här pekas bland annat på snabb bredbandsuppkoppling, ett företagsklimat som gynnar en kunskapsekonomi, ramar för användning av öppen data parallellt med rättsliga ramar för att säkra kunskapstillgångarna. Med konsekvenser för både utvecklingen av små och medelstora företag och regler kring hälsoansvaret, följer Europas regioner utvecklingen av EU-kommissionens grönbok om M- Health (mobil kommunikationsteknologi) från i våras med stort intresse. Detsamma gäller Europaparlamentets lagstiftningsarbete kring databaser med personregister, vilket kan påverka möjligheten att bedriva forskning. Grönboken om m-hälsa offentliggjordes En digital inre marknad Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Utvecklingen för frågor som rör IKT pågår för fullt i våra län. För att kunna dra nytta av exv EU-finansiering synkroniseras vårt arbete med fördel till EU:s arbete med den digitala inre marknaden, länsvis (exv RUS) såväl som interregionalt. Våra län tjänar sannolikt på att kommunicera sina erfarenheter kring m-hälsa till både nationell och europeisk nivå. Brysselkontoret: Utifrån dagens uppdrag från huvudmännen kommer fokus ligga på e-hälsa och arbetet som bedrivs i nätverk så som ERRIN för att ta del av informationsutbyten, utlysningar och projektsamverkan. Vi följer även utvecklingen av ovan nämnda lagstiftning. 7

8 2.2 Folkhälsa, åldringsvård och e-hälsans betydelse EU-relevans Det råder inget tvivel om att EU ser utmaningen vi står inför på hälsoområdet. För varje år får fler och fler medlemsstater anmärkningar i EU:s årliga landsspecifka rekommendationer. En kostnadsexplosion i kombination med en demografi som ändrar sig snabbt, gör att det knyts både EU-medel och förhoppningar om ökat gränsöverskridande samarbete till området. Frågor som EU fokuserar på är bland annat patientrörlighet (fri rölighet för vårdtjänster), resistens mot antibiotika, samarbete kring ovanliga sjukdomar, forskning och IKT-lösningar för hälsa, s k e-hälsa. För det sistnämnda ser EU en stark marknadspotential. Begreppet e-hälsa rymmer en uppsjö av frågor och under IKT-avnittet nämns både den digitala inre marknaden och m-hälsa, vilka antas få stor påverkan på hälsoområdet genom både initiativ och lagstiftning. Andra exempel är initiativen kring aktivt och hälsosamt åldrande och riktlinjerna för användningen av patientjournaler som togs fram i somras. Reglerna syftar till att hjälpa gränsöverskridande resenärer som behöver sjukvård i ett annat EU-landet och där man behöver ha tillgång till patientens journal från hemlandet. Som en konsekvens vill EU skapa en plattform där man förvaltar européers journaler och därför utveckla en gemensam kommunikationsteknik för att öka sjukvårdssystemens kompabilitet genom en slags e-förvaltning. EU-kommissionen har därför förväntningar på att flera regioner ska samverka inom ramen för ehealth Action Plan. I takt med rapporter om ökande ojämlik tillgång till hälsa, både mellan öst och väst, stad och landsbygd samt välmående och utsatta stadsdelar, avser den nya EU-kommissionären för hälsa (Andriukaitis) att arbeta fram en strategi under mottot Hälsa för alla, allt för hälsa. Patientrörlighetsdirektivet implementerades Riktlinjer togs fram för användning av patientjournaler Hälsa för alla, allt för hälsa Grönboken om m-hälsa offentliggjordes Sjunde utlysningen inom AAL lanseras Fortsatt arbete Småland-Blekinge: För att få tillgång till EU-medel framöver behöver våra län fortsätta utveckla breda samarbeten som inkluderar flera kompetenser. Tiden av specialistkunskap som finansieras av EU torde vara över. Detta kräver identifiering av områden där extern kompletterande kompetens är önskvärd. Det gäller vårdinrättningar, IKT-företag och lärosäten, både läns- och landsgränsöverskridande. Ett gott exempel på detta arbetssätt visas av nedresta parter till ERRIN Brokerage Events (samarbetsbörs i Bryssel) med gemensamma idéer. Tillgänglighet till data om jämlik hälsa torde även det vara en fördel att kunna visa upp för projektarbete inom ramen för ESF och social inkludering. Brysselkontoret: Ökat deltagande i nätverk för att ta del av informationsutbyte, utlysningar och projekt. Följa utvecklingen av arbetsgrupper (ERRIN) för aktivt och hälsosamt åldrande samt ojämlik tillgång till hälsa och utvecklingen kring den nya EU-kommissionens förslag. 8

9 2.3 Vatten EU-relevans Bredden på vattenrelaterade frågor är stor och på senare år har vi därför kunnat se en tendens mot att EU försökt samordna arbetet genom att ta fram strategier. Parallellt med horisonellt arbete så som Östersjöstrategin och Blue Growth, arbetar man från EU:s håll med en rad tematiska frågor, inte sällan kopplade till folkhälsa; dricks-och badvatttenkvalitet, torka kontra översvämningar. Andra områden är innovation kring övergödning eller energi. EU är väl medvetet om att det är Europas regioner som verkställer och implementerar gemensamma målsättningar. Vilket delvis återspeglas genom tillgängliga EU-medel. Exempelvis finns det fonder knutna till EU Water Framework som förhoppningsvis är tillgängliga att söka. Precis som för många andra områden handlar finansieringen dock om att regionerna förväntas nyttja olika tematiska fonder för ett gemensamt mål utifrån en framtagen strategi. I takt med att vattenfrågan förflyttas alltmer från en ren nationell ensak till en regional angelägenhet, ökar nätverkens aktivititet i Bryssel. Detta öppnar för projekt- och samarbetsmöjligheter för Småland-Blekinge inom en rad betydelsefulla områden. Som ett led i det regionala engagemanget lyckades Småland-Blekinge nyligen få med vår svenska EU-parlamentariker Anna Hedh i EU-parlamentets intergrupp för kust, hav och öar, vilket ger oss en utmärkt plattform för att föra fram våra åsikter. Surface Water Protection from Pollution Directive antogs Water Framework Directive antogs Bathing Water Directive antogs EU Floods Directive Östersjöstrategin antogs Östersjöstrategin uppdateras Ground Water Directive antogs The Marine Strategy Directive antogs Blue Growth antogs Drinking Water Directive från 1998 väntas uppdateras Fortsatt arbete Småland-Blekinge: Överväga regionala strategier för vattenfrågan när betydelsen av att angripa utmaningar ur ett flernivåsperspektiv ökar och därmed lättare kunna ta del av EUmedel. Eftersom möjligheten för att erhålla EU-medel från Water Framework är knutet till medlemsstaterna, tas kontakter med fördel med vår nationella nivå. Brysselkontoret: Ta fram underlag för vår svenska EU-parlamentariker Anna Hehds deltagande i intergruppen för kust, hav och öar. Bevaka eventuella finansieringsmöjligheter från EU Water Framework Directive. Assistans till huvudmännen för att dra till sig profilerande värdskap för EU-kommissionens troliga konferenser om Blue Growth. Ökad bevakning av Brysselbaserade nätverk (ERRIN, WssTP, ibsg, m fl) för informationsinhämtning och för att finna samarbetspartner till våra huvudmän. 9

10 3. Informationsärenden 3.1 Livsmedel På uppdrag av en av huvudmännen analyserade Brysselkontoret aspekter att ta hänsyn till vid framtagandet av en länsstrategi för livsmedel. Vid arbetet framkom intressant information, varför ett PM nu har tagits fram för alla länens läsning. Huvudpunkterna går ut på att: Arbetstillfällena runt omkring jordbruket ökar och värdet av deras produktion likaså Certifieringens betydelse för livsmedel ökar i och med ökad global konkurrens Pengar till säljfrämjande åtgärder finns att söka för export till Asien Anslagen för livsmedelsforskning ökar 3.2 Hållbara byggnader Under sommaren släpptes efter en lång väntan EU-kommissionen meddelande om hållbara byggnader. Bakgrunden är att Europa idag har fler än 60 olika byggnadsutvärderingssystem. Målet med meddelandet är att uppnå en effektiv användning av resurser och att minimera påverkan på miljön. Vidare eftersträvar man att tillhandahålla relevant, jämförbar och kostnadseffektiv information. Härutöver hoppas man skapa: Överföring av goda exempel till fler marknader och länder Ett verktyg till offentliga instanser i myndighetsutövningen En professionellare kunskapsbas för rådgivning och beslutsfattande Under den kommande tiden kommer indikatorer att tas fram. Det finns stora möjligheter för Småland-Blekinge/Smart Housing att påverka utformningen av indikatorerna genom att ingå i en referensgrupp som sätts samman just nu. Även om material inte kommer att föreskrivas, kan det vara intressant för våra län att arbeta för prestandakrav som in sin tur gör valet av både glas och trä som byggnadsmaterial attraktivt. 10

11 4. Annex avslutade ärenden Avslutade ärenden Resultat Dokumentation Genom region- och nätverks-samverkan EU-kommissionens pressrelease ser det ut som svenska regionala 20 feb flygplatser kommer kunna motta driftsstöd i kontrast till de ursprungliga ARC-rapport om planerna. Detta p g a att EUkommissionen riktlinjerna Offentligt stöd till regionala flygplatser öppnar upp för flygplatser med färre än passagerare och som av respektive stat räknas som allmännyttiga. Troligtvis kommer det att mynna ut i att kommunerna i Sverige själva får göra bedömningarna om relevansen för fortsatt stöd. Näringsdepartementet lär enligt utsago inte vara så intresserade av bedömningsansvaret. Fokus på marknadssnedvridning p g a lågprisbolagen lär kvarstå. Alternativa bränslen Luftkvalitetsdirektivet Tobaksdirektivet Dir. om erkännande av yrkeskvalifik. Efter behandligen i ministerrådet under våren beslutades att frågan skall implementeras på nationell nivå. Det innebär att Sveriges riksdag fattar beslut om och hur exv utbyggnad av laddningsstolpar till elbilar skall ske. I vilken utsträckning direktivets intentioner kommer att genomföras beslutas av respektive medlemsstat på nationell nivå. Frågan betraktas således som utagerad i en EU-kontext. Med tanke på frågans vikt och enskilda aktörerers engagemang fortsätter dock Brysselkontoret att följa med i nyhetsflödet från Bryssel. Målen kompletteras av ett uppdaterat direktiv med nationella utsläppstak för de viktigaste ämnena. Nya tak ska gälla från 2020 och Frågan ligger just nu på nationell och regional nivå. Direktivet implementeras för närvarande i Sverige. Styrgruppen beslöt den 6 mars 2014 att ge chefsgruppen i uppddrag att tillsätta en tillfällig arbetsgrupp för arbetskraftsförsörjningsfrågor för att möta behovet av en väl fungerande arbetskraftsinvandring i Småland- Blekinge framöver. Uppdraget kommer genomföras i flera steg, där steg 1, som i första hand rör regionförbunden, är att Pressmedelande från Europa rådet Info om direktivet Info om direktivet Info om direktivet PM SmålandBlekinge 11

12 Stöd till offentlig verksamhet Kreativa och kulturella industrier närmare analysera problemställningen. Regionförbundet södra Småland har fått i uppdrag att bjuda in en företrädare för övriga regionförbund till en första överläggning. Gruppundantagsförordningen är antagen och SGEI-områdena (Services of General Economic Interest) finns integrerade i andra riktlinjer. Redan nu kan positiva effekter skönjas genom förenklingar kring offentligt stöd till innovation. I sina kontakter med den nationella nivån, kan det lämpa sig för huvudmännen att fortsatt hålla ögonen på gäller möjligheterna för riskkapital, miljö- och energistöd samt omstrukturering av företag i kris. Ansvarig utredare för det svenska regionalstödet heter Katalin Frydenlund och arbetar på Näringsdepartementet. Vid sidan av kultur ser EU kreativa näringar som ett strategiskt område för innovationsutveckling. Det innebär att frågan är horisontell och i ett EUperspektiv hanteras som en sådan. Digitalisering är t ex ett tydligt tema för kommande EU-finansierade utlysningar som spänner över flera områden. Linnéuniversitet har framgångsrikt deltagit två gånger i EU Design Days och har därmed satt våra län på kartan. Under 2014 har informationen från Brysselkontoret om EU-finansierade programmet Kreativa Europa intensifierats och återkoppling hemifrån pekar på intresse för och möjliga projekt på kulturområdet. Regionala projekt har tillsammans med Brysselkontoret etablerat marknadsföring i Bryssel (exv ArtLine och Bridging Ages). Mot bakgrund av framtida uppdrag samt att flera av våra huvudmän engagerat sig i ett deltagande i kulturbiennalen Manifesta skulle ärendet mycket väl kunna komma att tas upp igen. Gruppundantagsförordningen 12

2014-02-10. Omvärldsbevakning

2014-02-10. Omvärldsbevakning 2014-02-10 Omvärldsbevakning Småland-Blekinges Brysselkontors omvärldsbevakning bygger på nödvändiga avgränsningar. Urvalet baseras på att vi ser på EU-frågor med Småland-Blekingeglasögon. Vi har valt

Läs mer

Förslag på verksamhetsinriktning för åren

Förslag på verksamhetsinriktning för åren 2015-11-22 Förslag på verksamhetsinriktning för åren 2016-2019 Inledning Regionen är en del av den Europeiska unionen (EU). Beslut i Bryssel påverkar de fyra länen i regionen och lärosätena samt dagordningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Omvärldsbevakning december 2016

Omvärldsbevakning december 2016 Omvärldsbevakning december 2016 Småland-Blekinges Brysselkontors omvärldsbevakning bygger på att vi gör ett urval av EU-frågor som har EU-relevans utifrån våra läns situationer. Följaktligen gör vi bedömningen

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Bakgrund. Östersjön med region = en angelägenhet för hela EU (8 av 9 Östersjöländer i EU) Ursprungligt initiativ från Europaparlamentet 2006

Bakgrund. Östersjön med region = en angelägenhet för hela EU (8 av 9 Östersjöländer i EU) Ursprungligt initiativ från Europaparlamentet 2006 1 EU:s strategi för Östersjöregionen Informationsmöte med Baltic Sea NGO Network 2 oktober 2013 Sofia Wennerstrand, s EU-kansli E-post: sofia.wennerstrand@regeringskansliet.se Bakgrund Östersjön med region

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Nyheter från Bryssel

Nyheter från Bryssel Nyheter från Bryssel Läget i Bryssel just nu! Läget i Bryssel Mycket på gång just nu! Verksamheten börjar att ta form Fokus på projektrådgivning, partnersök, hjälp med kontakter i Bryssel, deltagande i

Läs mer

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017.

Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. 2015-01-28 PM Regionförbundets handlingsprogram för Östersjöarbete 2015-2017. Bakgrund Med Sveriges längsta kuststräcka är det självklart att Östersjöns status och havet som kontaktväg betytt och betyder

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Stockholmsregionens Europaförening (SEF) Stockholm, den 5 september 2013 Verksamhetsrapport maj-sep 2013 Ordinarie föreningsstämma 31 maj Godkänd årsrapport 2012 och ansvarsfrihet åt styrelsen Stockholmsregionens

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM17. Meddelande om en öppen utbildning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om en öppen utbildning Utbildningsdepartementet 2013-10-30 Dokumentbeteckning KOM (2013) 654 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL

VERKSAMHETSPLAN KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL VERKSAMHETSPLAN 2016-2017 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2016-2017 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015

Kommittédirektiv. En förbättrad varumärkesrätt inom EU. Dir. 2015:53. Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Kommittédirektiv En förbättrad varumärkesrätt inom EU Dir. 2015:53 Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 2015 Sammanfattning Genom att använda sig av varumärken kan företag särskilja och framhäva sina

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Att söka EU-pengar 1

Att söka EU-pengar 1 1 Att söka EU-pengar Varför söka EU-pengar? 2 Marknadsutveckling Kompetensutveckling Produktutveckling Samverkan Internationellt nätverk 3 EUs organisation Europaparlamentet - det folkvalda organet Ministerrådet

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram

Rekrytering och kvarhållning En handlingsram Rekrytering och kvarhållning En handlingsram 1.1 Allas tillgång till sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet, som utgör en väsentlig del av den europeiska sociala modellen. Alla relevanta aktörer

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer