konsumtionsrapporten konsumtionen konsumtionsrapporten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "konsumtionsrapporten konsumtionen konsumtionsrapporten"

Transkript

1 k kkkkkkkkkkkkkkkkkkk konsumtionsrapporten 2014 konsumtionen 2006 konsumtionsrapporten

2

3 konsumtionsrapporten Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 2014 Omslag av Mariana Alves

4

5 Innehåll INtroduktion 7 Sammanfattning 9 summary 11 Basfakta 13 Konsumtion i kronor 13 Hur väl fungerar konsumentmarknaderna 25 Välbefinnande 26 Fördjupningar 30 Konsumtionsstaden 30 Konsumtionens finansialisering 35 Slutsatser och blickar framåt 40 Bilagor 43 Bilaga 1 Konsumtionen i kronor 44 Bilaga 2 Välbefinnande 50 Bilaga 3 Katetorisering av hushållens konsumtion i Nationalräkenskaperna 52

6

7 INTRODUKTION Vad konsumerar de svenska hushållen och hur har den privata konsumtionen förändrats? I rapportserien Konsumtionsrapporten som ges ut av Centrum för Konsumtionsvetenskap (CFK), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, sammanställs statistik över den svenska privatkonsumtionen. Konsumtionsrapporten ger en bild över konsumtionens förändring över tid och större förändringar och upptäckter tas upp för vidare reflektion. Aktiva forskare bidrar med fördjupningsanalyser utifrån sina specialområden för att sprida ljus över nya konsumtionstrender. Konsumtionen bidrar inte enbart till samhällets tillväxt, utan är också en viktig aspekt av företagens, de statliga myndigheternas och hushållens verksamheter. Handel utgör en växande del av Sveriges BNP, vilket placerar Konsumtionsrapporten i fokus för dem som vill bilda sig en god överblick över hur de svenska hushållen väljer att spendera sina pengar, vilka konsumtionsområden som ökar respektive minskar sina andelar, samt hur konsumtionen förändras över tid. Konsumtionsrapporten 2014 är baserad på aktuell statistik med jämförelser över tiden. John Magnus Roos är rapportens redaktör. Första delen av rapporten innehåller basfakta. Denna del är uppdelad på fyra avsnitt. Det första avsnittet utgår från SCB:s statistik (Nationalräkenskaperna, 2013) och beskriver de viktigaste konsumtionsmönstren med fokus på perioden För att ge en bakgrund till konsumtionsutvecklingen presenterar detta avsnitt även hur priserna förändrats under denna period. Det andra avsnittet utgår från SCB:s statistik (Hushållens utgifter HUT, 2012) och beskriver hushållens utgifter samt hur konsumtionen skiljer sig åt mellan olika hushållskategorier. Det tredje avsnittet utgår från Konsumentverkets Konsumentrapport (2014) som beskriver hur olika marknader i Sverige fungerar. Det fjärde avsnittet utgår från SOM-institutets statistik från 2013 års rikstäckande undersökning om välbefinnande. Andra delen av rapporten innehåller en fördjupningsdel där olika teman analyseras av utvalda forskare. I föreliggande rapport belyses den kontinuerligt växande konsumtionen i Sverige och hur ökningen är relaterad till strukturella, kulturella, politiska och sociologiska aspekter. Denna analysdel är unik i och med att forskare från olika discipliner gör sina egna tolkningar och beskrivningar utifrån aktuell statistik. Sist i rapporten finns en bilaga med detaljerade tabeller och kompletterande information. Detta är den åttonde Konsumtionsrapporten. Den första rapporten i serien publicerades Konsumtionsrapporterna finns tillgängliga för nedladdning på nätet, Vår förhoppning är att Konsumtionsrapporten är till nytta för studenter, forskare, företag, konsumentorganisationer, myndigheter, politiker och konsumenter. konsumtionsrapporten 7

8

9 SAMMANFATTNING I Konsumtionsrapporten 2014 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under Rapporten består av två delar. I den första delen, Basfakta, ges en helhetsbild av hushållens konsumtion som baseras på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), Konsumentverket och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. I denna del analyseras konsumtionsmönster, hur olika marknader fungerar och hur nöjda svenska konsumenter är med sina liv. Den andra delen, Fördjupningar, belyser några konsumtionsområden av särskilt intresse. I slutet presenteras detaljerad statistik i bilagor. Rapporten är publicerad av Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Basfakta Hushållens totala konsumtion uppgick till 1707 miljarder kronor under 2013 Hushållen konsumerade 2,2% mer jämfört med 2012 och 24% mer jämfört med Mellan 2012 och 2013 ökade konsumtionen i stort sett på alla områden. Priserna var stabila från 2012 till Under perioden har priserna ökat med 15,1%. De konsumtionsområden som ökat mest sedan 2012 är: Hushållens konsumtion i utlandet 7,8% Möbler, hushållsartiklar och underhåll 5,5% Hälso-och sjukvård 4,7% Hotell, caféer och restauranger 3,7% De konsumtionsområden som ökat mest mellan 2003 och 2013 är: Hushållens konsumtion i utlandet 66 % Utländsk konsumtion i Sverige 60% Möbler, hushållsartiklar och underhåll 60% Kommunikation 58% Fritid, underhållning och kultur 53% Konsumenter uppgav att de år 2013 var mer nöjda med sina liv än Under 2013 ökade andelen konsumenter som var mycket nöjda med sina liv och andelen som inte var nöjda, medan andelen ganska nöjd minskade. Kvinnor uppgav år 2013 att de var något mer nöjda med sina liv än män. Höginkomsttagare uppgav att de var mer nöjda med sina liv än låginkomsttagare. De som konsumerar mycket uppgav av de var mer nöjda med sina liv än de som konsumerar lite. Fördjupningar Den ökade konsumtionen kan förklaras av strukturella och sociala faktorer och inte enbart genom individens konsumentbeteende. En viktig aspekt i stadsplaneringen är att skapa miljöer som främjar konsumtionen, för att både individ och samhälle skall må bra. 1 Fasta priser, d v s konstant penningvärde/inflationsjusterat konsumtionsrapporten 9

10 Finansialiseringen av konsumtionen innebär ett perspektiv som grundar sig i hushållens lånemöjigheter. Finansialiseringen kan förklara såväl ökad konsumtionen som ökade skillnader mellan rika och fattiga. 10 konsumtionsrapporten

11 SUMMARY The Consumption Report 2014 (Konsumtionsrapporten 2014) provides an overview of the consumption of Swedish households and how it has evolved over the past decade. The report consists of two parts. The first part, Basic facts, gives an overview of households expenditures based on statistics from Statistics Sweden, the Swedish Consumer Agency and the SOM-institute at University of Gothenburg. The first part analyzes national consumption patterns, the functionality of different markets and consumer s life satisfaction. The second part, In-depth articles, highlights some consumption areas of certain interest. Detailed statistics are presented in appendixes. The report is published by Centre for Consumer Science at School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg. Basic facts The Swedish households had expenditures of SEK 1707 billions in The households expenditures increased with 2.2 percent compared to 2012 and increased 24 percent compared to Between 2012 and 2013 the households expenditures increased in almost every category. The prices were stable from 2012 to During the period prices increased with 15.1 percent. Expenditure groups that increased the most compared to 2012 were: Direct purchases abroad by residents, 7.8 percent Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house, 5.5 percent Health and hospital services, 4.7 percent Leisure time and culture, 3.4 percent Restaurants and hotel, 3.6 percent Expenditure groups that increased the most between 2003 and 2013 were: Direct purchases abroad by residents 66 percent Purchases by non-resident households in Sweden 60 percent Furnishings, household equipment and routine maintenance of the house, 60 percent Communication services, 58 percent Leisure time and culture, 53 percent Consumers reported a higher degree of life satisfaction in 2013 compared to During 2013, both the proportions of consumers that were very satisfied with their life and not satisfied increased, while the proportion of consumers that were fairly satisfied decreased. Women reported a slightly higher degree of life satisfaction compared to men. People with high income reported a higher degree of life satisfaction compared to people with lower income. People with high consumption reported a higher degree of life satisfaction compared to people with low consumption. konsumtionsrapporten 11

12 In-depth articles The increased consumption in Sweden is explained through structural and social factors, not only through individual factors. An environment that favours consumption is an important goal in city planning, both for the wellbeing of the individual and for the success of the society. The financialization of the consumption is related to debt-financed private consumption. The financialization of the consumption can be used to explain the increased consumption in Sweden, as well as the growth between rich and poor. 12 konsumtionsrapporten

13 BASFAKTA Basfaktablocket beskriver den privata konsumtionen i Sverige 2013 och visar utvecklingen de senaste tio åren med fokus på hur konsumtionen förändrats sedan Först presenteras utvecklingen av den totala konsumtionen mer generellt, följt av en mer detaljerad beskrivning av utvecklingen inom primära konsumtionsområden. Efter detta avsnitt ges en beskrivning av hushållens fördelning mellan olika hushållskategorier samt utveckling över tiden. Därefter följer ett avsnitt om olika marknaders funktionssätt. I slutet av blocket Basfakta analyseras konsumenters välbefinnande, som är en viktig referenspunkt till konsumtionsutvecklingen. KONSUMTIONEN I KRONOR Hushållens totala konsumtion uppgick till miljarder kronor 2013, tabell 1. Bostaden står för den största delen av den privata konsumtionen, 26,7 procent, och omfattar bland annat hyra, lånekostnader och uppvärmning. Andra stora poster är transporter, 12,4 procent, livsmedel och alkoholfria drycker, 12,4 procent samt fritid, underhållning och kultur, 11,2 procent. I bilaga 3 finns en förteckning över vilka varor och tjänster som ingår i respektive konsumtionsområde. Tabell 1: Hushållens totala konsumtion i Sverige 2013 Konsumtionsområde andel 2013 miljarder kronor 2013 löpande priser förändring sedan 2003 fasta priser förändring sedan 2012 fasta priser genomsnittlig förändring sedan 2003 Livsmedel och alkoholfria drycker 12,4% % 0,8% 1,6% Alkohol och tobak 3,7% 62-1% 0,3% -0,1% Kläder och skor 4,7% 79 31% -0,1% 2,7% Bostad, el, gas och uppvärmning 26,7% 453 9% 1,2% 0,9% Möbler, hushållsartiklar och underhåll 5,0% 85 60% 5,5% 4,8% Hälso- och sjukvård 3,5% 60 35% 4,7% 3,1% Transporter 12,4% 210 7% -0,1% 0,6% Kommunikation 3,2% 54 58% 2,0% 4,7% Fritid, underhållning, kultur 11,2% % 2,5% 4,3% Utbildning 0,3% 5 0% 1,5%.. Hotell, caféer och restauranger 5,9% % 3,6% 2,7% Övriga varor och tjänster 11,2% 190 0% 3,8%.. Delsumma 100,0% % 1,8% 2,1% Hushållens konsumtion i utlandet 84 66% 7,8% 5,2% Utländsk konsumtion i Sverige % 2,8% 4,8% Total konsumtion % 2,0% 2,2% Källa: SCB, Nationalräkenskaperna. Hushållens konsumtionsutgifter fördelade efter ändamål (FN:s klassificering COICOP). Beloppen är uppdaterade enligt publicering konsumtionsrapporten 13

14 Konsumtionen ökar allt mer Under den senaste tioårsperioden ( ) har konsumtionsvolymen ökat med 24 procent 2. Det innebär att vi köpte 24 procent mer och/eller dyrare varor och tjänster under 2013 jämfört med Priserna ökade under dessa år med sammanlagt 17 procent, bilaga 1 - tabell 1.3. Jämfört med 2012 har konsumtionen ökat med 2 procent. Den årliga ökningen de senaste tio åren har legat på 2,2 procent i snitt 3. I löpande priser, det vill säga utan inflationsjustering, ökade hushållens utgifter med 2 procent mellan 2012 och 2013, från miljarder kronor till miljarder kronor. Under 2013 har svenska folkets konsumtion fortsatt att öka inom i stort sett alla områden, tabell 1 a. Sedan krisen i början av 1990-talet har konsumtionen ökat i stort sett varje år, figur 1 a. Eftersom även den svenska befolkningen ökat under denna period har vi valt att redovisa konsumtionsökningen per capita, figur 1 b. Både den totala konsumtionen och konsumtionen per capita har ökat kontinuerligt, med undantag av åren 2008 och Trots den ekonomiska krisen minskade konsumtionen ytterst måttligt under 2008 och 2009, för att återigen öka under Under 2008 och 2009 upplevde svenska folket att både den svenska ekonomin och den egna ekonomin hade försämrats (Weibull, Oscarsson & Bergström, 2013). Även förtroendet för bankerna försämrades rejält under 2008 och Under 2010, då konsumtionen ökade igen, förbättrades förtroendet för bankerna (Holmberg & Weibull, 2014). Under 2010 blev svenska folket också mer optimistiska till såväl Sveriges ekonomi som till sin privata ekonomi (Weibull, Oscarsson & Bergström, 2013). Sedan 2010 har förtroendet för banker dalat och svenska folket har blivit mer pessimistiska till både Sveriges ekonomi och till sin egen privata ekonomi (Holmberg & Weibull, 2014; Weibull, Oscarsson & Bergström, 2013). Trots detta har alltså den svenska konsumtionen ökat. Årets två fördjupningsdelar ger oss ett makroperspektiv på orsakerna till det. Figur 1a: Hushållens totala konsumtion i miljoner kronor under perioden i fasta priser Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, Hushållens konsumtionsutgifter , referensår Mätt i fasta priser. 3 Den genomsnittliga årliga ökningen är mindre än 1/10 av den totala ökningen på 10 år. Om något ökar med 10% per år så blir den totala ökningen 10 år senare 159%. Genomsnittlig årlig förändring på 10 år beräknas genom att ta 10:e roten ur kvoten av konsumtionen år 10 och konsumtionen år konsumtionsrapporten

15 Figur 1b: Hushållens totala konsumtion i kronor per capita under perioden i fasta priser Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, Hushållens konsumtionsutgifter, fasta priser, referensår 2013 och befolkningsstatistik (2014). Livsmedel och alkoholfria drycker Konsumtionen av livsmedel och alkoholfria drycker ökade 0,8 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Den genomsnittliga ökningen av kategorin (livsmedel och alkoholfria drycker) har varit 1,6 procent per år sedan Under tioårsperioden 2003 till 2013 ökade konsumtionen av livsmedel och alkoholfria drycker 17 procent, tabell 1 och figur 2. Priserna ökade med 2,2 procent från 2012 till 2013 och 19,2 procent från 2003 till 2013, bilaga 1. Alkohol och tobak Hushållens köp av alkohol och tobak uppgick år 2013 till 62 miljarder kronor. Detta innebär en ökning med 0,3 procent jämfört med år 2012, tabell 1. Sedan 2003 har konsumtionen av alkohol och tobak minskat med i snitt 0,1 procent per år. Mellan 2003 och 2013 minskade konsumtionen med sammanlagt 1,0 procent, tabell 1 och figur 2. Även statistik från SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning) tyder på att alkoholkonsumtionen i Sverige minskar (Ramstedt, Lindell & Rainanen, 2012). Svenskar tycks dock dricka alkohol oftare än för tio år sedan (Holmberg & Weibull, 2013). Kläder och skor Konsumtionen av kläder och skor minskade med 0,1 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Den genomsnittliga ökningen mellan 2003 och 2013 var 2,7 procent per år. Hushållen konsumerade 31 procent mer kläder och skor under 2013 jämfört med 2003, tabell 1 och figur 2. Priserna på kläder och skor ökade med 0,7 procent mellan 2012 och Mellan 2003 och 2013 ökade priserna med 7,3 procent i denna kategori, bilaga 1. konsumtionsrapporten 15

16 Bostad Den sammanlagda bostadskonsumtionen ökade med 1,2 procent från 2012 till 2013, tabell 1. Den genomsnittliga förändringen mellan 2003 och 2013 var 0,9 procent. Den totala konsumtionsökningen var 9 procent under tioårsperioden, tabell 1 och figur 2. Priserna i bostadskategorin har minskat med 0,8 procent mellan 2012 och Från 2003 till 2013 var prisökningen 19,5 procent, bilaga 1. Figur 2: Förändring i hushållens konsumtion per konsumtionsområde % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % -20% Livsmedel och icke alkoholhaltiga drycker Alkoholhaltiga drycker och tobak Beklädnadsartiklar och skor Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning Möbler, hushållsartiklar och rutinunderhåll Hälso- och sjukvård Transporter Kommunikation Fritid, underhållning och kultur Hotell, caféer och restauranger Hushållens konsumtion i utlandet Utländsk konsumtion i Sverige Hushållens totala konsumtionsutgifter Linjär (Hushållens totala konsumtionsutgifter) Källa: SCB, Nationalräkenskaperna, Hushållens konsumtionsutgifter fördelade efter ändamål (FN:s klassificering COICOP), konsumtionsrapporten

17 Möbler, hushållsartiklar och underhåll Konsumtionskategorin möbler, hushållsartiklar och underhåll ökade med 5,5 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Den genomsnittliga ökningen per år under tioårsperioden var 4,8 procent. Totalt ökade kategorin 60 procent mellan 2003 och 2013, tabell 1 och figur 2. Priserna på möbler och andra hushållsvaror minskade med 2,4 procent mellan 2012 och Jämfört med 2003 ligger priserna 6,7 procent lägre 2013, bilaga 1. Hälso- och sjukvård De hälso- och sjukvårdskostnader som hushållen betalar direkt (ej via skattsedeln, exempel medicin och patientavgifter) uppgår till 3,5 procent av den totala konsumtionen, tabell 1. Dessa kostnader visar på en ökning av konsumtionen av hälso- och sjukvård med 4,7 procent mellan 2012 och Den genomsnittliga ökningen per år under tioårsperioden var 3,1 procent. Den totala ökningen under hela tioårsperioden är 35 procent, tabell 1 och figur 2. Mellan 2012 och 2013 var prisökningen 1,9 procent i denna kategori medan priserna ökade med 20 procent under tioårsperioden 2003 till 2013, bilaga 1. Transporter Transportkonsumtionen består av inköp och drift av fordon och köp av transporttjänster som lokalresor. Konsumtionen minskade med 0,1 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Under tioårs-perioden ser vi en ökning i konsumtionen av transporter på i genomsnitt 0,6 procent per år. Sammantaget innebär det en ökning på 7 procent under perioden , tabell 1 och figur 2. Priserna i transportkategorin minskade med 1 procent från 2012 till 2013 och ökade med 26 procent från 2003 till 2013, bilaga 1. Kommunikation Hushållens konsumtion av kommunikationsrelaterade varor och tjänster (t ex posttjänster, teleutrustning och teletjänster) ökade 2 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Den genomsnittliga årliga ökningen under perioden var 4,7 procent. Konsumtionen ökade med 58 procent mellan 2003 och 2013, tabell 1 och figur 2. Svenskarnas utgifter för kommunikation fortsätter att öka, men vi ser en betydligt mindre ökning sedan Det tycks som att den stora omställningen till kommunikationssamhället/informationssamhället skedde före år 2011, då svenskarna investerade mycket för att ställa om till den mobila livsföringen (Roos, 2012; Westlund, 2011; Persson & Eriksson Björling, 2011). Å andra sidan vet vi inte vad framtiden har i sitt sköte, i form av innovationer och utvecklingsblock inom kommunikationsområdet. Att ökningen sedan 2011 varit mindre påtaglig beror också på att konkurrensen mellan operatörer pressat priserna samt att utfasningen av den fasta telefonin har fortsatt (Bolin, 2014; PTS, 2013; Westlund, 2013). Utfasningen av den fasta telefonin är delvis framkallad av operatörerna själva (Bolin, 2014). Priserna i kommunikationskategorin (post och telekommunikationer) minskade med 2,3 procent från 2012 till 2013 och minskade med 30,8 procent från 2003 till 2013, bilaga 1. Fritid, underhållning och kultur Fritidsområdet ökade med 2,5 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Den genomsnittliga ökningen per år ligger på 4,3 procent under perioden 2003 till Den sammanlagda ökningen under denna tioårsperiod var 53 procent, tabell 1 och figur 2. Priserna minskade med 0,8 procent mellan 2012 och Under tioårsperioden, från 2003 till 2013, sjönk priserna med 11,6 procent, bilaga 1. konsumtionsrapporten 17

18 Utbildning Hushållens kostnader för utbildning är en liten kategori, 0,3 procent av hushållets totala konsumtion, tabell 1. Hotell, caféer och restauranger Hushållens konsumtion på hotell, caféer och restauranger ökade med 3,6 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. I genomsnitt ökade konsumtionen med 2,7 procent per år mellan 2003 och 2013, vilket motsvarar en sammanlagd ökning på 30 procent, tabell 1 och figur 2. Priserna steg med 1,9 procent mellan 2012 och Prisökningen var 72,7 procent mellan 2003 och 2013, bilaga 1. Övriga varor och tjänster Personlig service, personliga artiklar och samhällsservice ingår i kategorin övriga varor och tjänster liksom försäkrings- och finansiella tjänster. Konsumtionen ökade med 3,8 procent från 2012 till 2013, tabell 1. Priserna ökade 1 procent från 2012 till 2013 och 31,4 procent från 2003 till 2013, bilaga 1. Konsumtion i utlandet Hushållens konsumtion i utlandet ökade med 7,8 procent mellan 2012 och 2013, tabell 1. Kategorin är det konsumtionsområde som ökat mest sedan Under perioden har hushållens konsumtion i utlandet ökat med i genomsnitt 5,2 procent per år, vilket motsvarar en sammanlagd ökning på 66 procent, tabell 1 och figur 2. Utländsk konsumtion i Sverige Utländsk konsumtion i Sverige var 2,8 procent större 2013 jämfört med 2012, tabell 1. Den genomsnittliga ökningen är 4,8 procent per år mellan 2003 och 2013, tabell 1 och figur 2. Utländsk konsumtion i Sverige ökade med 60 procent under dessa tio år, tabell 1 och figur konsumtionsrapporten

19 Utgifter per hushåll Utgifterna är kronor per år i ett genomsnittligt hushåll, tabell 2. Bostaden är den största utgiften och står för kronor, 25 procent 4. Därtill kommer möbler med kronor. Den näst största utgiftsposten är fritid och kultur med kronor, 20 procent. Andra stora utgiftsposter är transporter med , 16 procent, och köpta livsmedel , 12 procent. Tabell 2: Utgifter i kronor per hushåll efter hushållsgrupper 2012 Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,8 2,0 4,4 2,7 2,1 konsumtionsenheter 1,77 1,00 2,37 1,51 2,82 1,98 1,57 Beräknad populationsstorlek Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst TOTALA UTGIFTER KÖPTA LIVSMEDEL ALKOHOLFRIA DRYCKER UTEMÅLTIDER ALKOHOLHALTIGA DRYCKER TOBAK FÖRBRUKNINGSVAROR HUSHÅLLSTJÄNSTER KLÄDER OCH SKOR BOSTAD MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUS HÅLLSUTRUSTNING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TRANSPORT FRITID OCH KULTUR SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER Källa: SCB, Hushållens utgifter (HUT) Obs! Delvis annan indelning av utgiftsposter, jämfört med uppgifterna ur nationalräkenskaperna i tabell 1 5. * Barnen är både över och under 19 år. ** Familjer med barn över 19 år + ensamstående med barn över och under Bostadsutgifterna i SCB:s undersökning Hushållens utgifter (HUT) gäller faktiska utgifter. HUT bygger på kassaböcker under två veckor från ett urval av ca hushåll. Vissa uppgifter samlas via telefonintervjuer (sällanköp) och register (t ex a-kassa). Utgifternas indelning i kategorier skiljer sig något från nationalräkenskaperna (NR), tabell 1. 5 Utemåltider tillhör hotell, caféer och restauranger (COICOP 11). Förbrukningsvaror (t ex personlig hygien, rengöring, papper) tillhör både övriga varor och tjänster (12) och möbler, hushållsartiklar och underhåll (05). Hushållstjänster (t ex barntillsyn, försäkringar, frisör, hemtjänst, bankavgifter) tillhör främst övriga varor och tjänster (12). Fritid och kultur tillhör främst fritid, underhållning och kultur (09), men innehåller även kommunikation (COICOP 08), hotell, caféer och restauranger (11) och övriga varor och tjänster (12), bilaga 8. konsumtionsrapporten 19

20 Förändring över tiden Under perioden har hushållens totala utgifter ökat med 5,8 procent. De kategorier som ökade mest var hushållstjänster (61,4 procent), transporter (11,7 procent) och fritid och kultur (8,1 procent). (Beräkningar från tabell 3). Utgifterna för hushållstjänster ökade från kronor till kronor. Denna kategori är bred och inkluderar bland annat barntillsyn, frisör, hemhjälp/ husarbete och utgifter till Kronofogden (bilaga 3). Häri ingår även gåvor mellan privatpersoner. I 2012 års undersökning har gåvor i högre grad än tidigare placerats i kategorin hushållstjänster och förklarar den största delen av ökningen. Den 1 juli 2007 infördes RUT-avdraget och den 8 december 2008 infördes ROT-avdraget vilket också bidragit till en ökad konsumtion av dessa tjänster. Avdragen innebar skattereduktion för privatpersoner då de anlitade hjälp för hushållstjänster respektive renoveringsarbete på bostaden. Avdragen för hushållsarbete fick genomslag redan 2009, men ökade markant under Skattereduktionen medförde framför allt att hushållen anlitade utomstående för att utföra husarbete som de själva tidigare utfört (Skatteverket, 2011). Tabell 3: Genomsnittliga utgifter i kronor per hushåll, (fasta priser 2012 års priser) Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 konsumtionsenheter 1,62 1,62 1,57 1,59 1,57 1,58 1,57 1,57 Beräknad population, 1000 tal TOTALA UTGIFTER KÖPTA LIVSMEDEL ALKOHOLFRIA DRYCKER UTEMÅLTIDER ALKOHOLHALTIGA DRYCKER TOBAK FÖRBRUKNINGSVAROR HUSHÅLLSTJÄNSTER KLÄDER OCH SKOR BOSTAD MÖBLER, INREDNING M M HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TRANSPORT FRITID OCH KULTUR SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER Noter: Undersökningen avseende år 2012 baseras på ett urval om hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade. Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper. I kategorin Hushållstjänster ingår bland annat gåvor mellan privatpersoner. Hushållstjänster har ökat Ökningen beror på att gåvor i högre grad än tidigare placerats i denna kategori. 20 konsumtionsrapporten

21 Utgifterna för fritid och kultur ökade från till Denna kategori är bred och inkluderar bland annat mobiltelefoni, sport, resor och underhållning (bilaga 3). Ökningen inom dessa områden stämmer väl med ökningarna i Nationalräkenskaperna (tabell 1). Att hushållen väljer att spendera mer pengar inom fritid och kultur reflekterar de värdeförändringar som skett i det svenska samhället under perioden De värden som bedöms som allt viktigare är ett liv fullt av njutning, ett behagligt liv och ett spännande liv, medan värden som en ren värld, en vacker värld, en värld i fred, sann vänskap och ärlighet har minskat i betydelse (Oscarsson, 2012). Den värdeförändring som har skett kan också förklara varför kategorin hushållstjänster ökar, då svenskar prioriteterar att frigöra tid från sitt eget husarbete genom att konsultera utomstående (Skatteverket, 2011). Det är intressant att notera att ökningarna i hushållstjänster genomsyrar alla typer av hushållskategorier, men att avdrag för husarbete framför allt sker bland sammanboende där båda parterna arbetar mycket (Skatteverket, 2011; Roos, 2010; tabell 4). Skillnad mellan olika hushållskategorier Utgifterna varierar mycket mellan olika typer av hushåll. Det beror delvis på hushållets sammansättning avseende antal vuxna och barn som lever tillsammans, men också på de ekonomiska förutsättningarna. För att kunna jämföra konsumtionen mellan olika hushållstyper har SCB konstruerat ett mått på hur många konsumtionsenheter ett hushåll består av. Alla kostnader ökar inte proportionellt med antal hushållsmedlemmar (till exempel bostad). Därför används konsumtionsenheter som ett viktsystem som skall spegla hushållets sammansättning (antal barn och vuxna). En ensamboende vuxen räknas som en konsumtionsenhet. Två sammanboende vuxna utan barn är 1,51 konsumtionsenheter. År 2012 hade gruppen ensamstående med barn ett snitt på 1,77 konsumtionsenheter och gruppen sammanboende med barn 2,37. Faktaruta Konsumtionsenhetsskala Gäller fr.o.m Första vuxen (ensamboende eller sammanboende) 1,00 Andra vuxen (sammanboende) 0,51 Ytterligare vuxen 0,60 Barn 1, 0 19 år 0,52 Barn 2, 3,..., 0 19 år 0,42 Källa: SCB Konsumtionen per person med hänsyn till hushållets sammansättning kan skattas genom beräkning av hushållens utgifter dividerat med antal konsumtionsenheter per hushåll. Sammanboende utan barn konsumerar mest per konsumtionsenhet med kronor, medan ensamstående med barn konsumerar minst med kronor, tabell 4. Det är en skillnad på 44 procent. Det innebär att sammanboende utan barn i genomsnitt har 44 procent högre utgifter per konsumtionsenhet. konsumtionsrapporten 21

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2013 konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN konsumtionsrapporten 1 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN 2009 2013 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2012 konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN konsumtionsrapporten 1 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN 2009 2012 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2011 KONSUMTIONSRAPPORTEN 1 konsumtionsrapporten 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN KONSUMTIONSRAPPORTEN 2009 2011 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011

Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Rapport 2011:13 Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 2 (121 ) Hur handlar unga? en studie om ungas konsumtion 2011 Konsumentverket 2011 Utredare: Cathrin Lundqvist och Karin Echeverri 3

Läs mer

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research

Kampen om köpkraften. Handeln i framtiden. hui research Kampen om köpkraften Handeln i framtiden hui research HUI Research AB 103 29 Stockholm Tel: 08-762 72 80 www.hui.se HUI Research Mångfaldigande av innehållet är ej tillåtet. Redaktör: Fredrik Kolterjahn

Läs mer

Konsumentrapporten 2013 läget för Sveriges konsumenter

Konsumentrapporten 2013 läget för Sveriges konsumenter Konsumentrapporten 2013 läget för Sveriges konsumenter Konsumentverket 2013 Rapport 2013:8 Projektledare: Johan Jarelin Form: Spenat Reklambyrå Illustrationer: Annika Carlsson och Marilyn Produktionsbolag

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden

E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden E-handelns påverkan på köpcentrums fastighetsvärden - en studie i köpcentrumutveckling Isabella Lundgren 2 Copyright Isabella Lundgren, 2014 Institutionen för Teknik och Samhälle Avdelningen för Fastighetsvetenskap,

Läs mer

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö

Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö EXAMENSARBETE VT 15 Nyproducerade hyreslägenheter i Malmö Vem flyttar in och av vilken anledning? New constructed rental apartments in Malmo Who moves in and for what reason? Joakim Nilsson Ingves & Mi

Läs mer

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 2010 Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning

Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning Kvinnor, män och energi: makt, produktion och användning Annika Carlsson-Kanyama, Riitta Räty FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar

Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar R A P P O R T Överskuldsättning och ekonomiska problem bland ungdomar En kartläggning av risker KFM Rapport 2008:3 Obs! Använd blanketterna som finns i foldern! Förord Kronofogden och Konsumentverket har

Läs mer

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin

Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Seniorboende 2.0 Äldreboendets plats i den moderna tjänsteekonomin Jonas Arnberg Carin Blom Per Hortlund HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Vägval för framtiden

Vägval för framtiden RAPPORT NR 2 Vägval för framtiden UTMANINGAR FÖR DET KOMMUNALA UPPDRAGET MOT ÅR 2025 Vägval för framtiden 1 Vägval för framtiden 2 Förord Många av våra medlemmar - kommuner, landsting och regioner har

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

ATT LÅNA ELLER ÄGA? En studie om unga kvinnors erfarenheter och uppfattningar kring lånade och begagnade kläder

ATT LÅNA ELLER ÄGA? En studie om unga kvinnors erfarenheter och uppfattningar kring lånade och begagnade kläder ATT LÅNA ELLER ÄGA? En studie om unga kvinnors erfarenheter och uppfattningar kring lånade och begagnade kläder Kandidatuppsats Marknadsföring, 15hp Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska

Läs mer

kairosfuture.com svenskaspel.se casinocosmopol.se

kairosfuture.com svenskaspel.se casinocosmopol.se DEN SVENSKA NÖJESKONSUMTIONEN 2011 NÖJE Nöje är ett tillstånd då man upplever roliga och vanligen underhållande händelser och situationer och kopplas samman med njutning, lycka och skratt. Nöje kan också

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen

Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen IT-kommissionens rapport 1/2002 1 IT-KOMMISSIONENS FÖRORD Studien Under 1990-talet har ett stort antal hushåll skaffat persondatorer

Läs mer

Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Delmål 3: Det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Delmål 3: Det obetalda hem- och omsorgsarbetet Underlag till Jämställdhetsutredningen U2014:06 Delmål 3: Det obetalda hem- och omsorgsarbetet Maria Stanfors, professor Lunds universitet 1 1. Inledning... 3 2. På jämställdhetsfronten intet nytt?...

Läs mer

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas.

Välfärd. för barnfamiljer HÖGST RÄNTEAVDRAG LEVA IHOP LÖNER UNDER LUPP SÖMNLÖSA AV JOBBET. en generationsfråga Utrikes föddas. STATISTIK OM VÄLFÄRD, ARBETSMARKNAD, UTBILDNING OCH BEFOLKNING Välfärd 3/214 LEVA IHOP en generationsfråga Utrikes föddas LÖNER UNDER LUPP Unga kvinnor SÖMNLÖSA AV JOBBET 24 % 14 % HÖGST RÄNTEAVDRAG för

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer