Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll"

Transkript

1 HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var i genomsnitt kr år I genomsnitt går 28,8 procent av utgifterna till boende. Andra stora utgiftsgrupper är fritid och kultur, transport och livsmedel. Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 34,1 procent av utgifterna till boende medan endast 24,8 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Sammanboende med och utan barn lägger större andel av sina utgifter på transport än ensamstående med och utan barn. De olika hushållsgrupperna lägger dock ungefär lika stor andel av sina utgifter på livsmedel samt fritid och kultur. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll Hushållen har delats in i tre grupper, födda i Sverige, norden och utanför norden. Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på utemåltider, alkoholhaltiga drycker och hushållstjänster. Hushåll födda utanför norden är den grupp som lägger minst pengar på livsmedel (se tabell 11). Stora skillnader mellan kvinnor och män Kvinnor i åldern år lägger mer pengar på kläder och skor, personlig hygien och hushållstjänster, än män i samma ålder. Männen lägger däremot mer av sina pengar på utemåltider och alkohol än kvinnorna. Moms Svenska hushåll betalade i genomsnitt ca kr i moms år Av dessa gick ca till 25 procentig moms, ca kr till 12 procentig moms och ca 500 kr till 6 procentig moms. Katarina Hansson, SCB, tfn , Åsa Andersson, SCB, tfn , Statistiken har producerats av SCB, som ansvarar för officiell statistik inom området. ISSN Serie HE Hushållens ekonomi. Utkom den 13 december Tidigare publicering: Se avsnittet Fakta om statistiken. Utgivare av Statistiska meddelanden är Svante Öberg, SCB.

2 SCB 2 HE 35 SM 0502 Innehåll Statistiken med kommentarer 4 Tabellkommentarer 5 Hushåll 5 Individer 5 H-region 5 Ekologiska och miljömärkta varor 6 Moms 6 Födelseland 6 Utbildning 6 Socioekonomisk grupp 6 Bostadstyp 6 Disponibel inkomst (kvartiler) 6 Tabeller 8 Teckenförklaring 8 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år Män och ålder utgifter i kronor per person år Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år H-region utgifter i kronor per hushåll år Andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år ) Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år Födelseland utgifter i kronor per hushåll år ) Utbildning utgifter i kronor per hushåll år ) 20 13a. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år ) 21 13b. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år Bostadstyp utgifter i kronor per hushåll år Disponibel inkomst (kvintiler) utgifter i kronor per hushåll år Disponibel inkomst (kvintiler) andel av totala utgifter per hushåll år Fakta om statistiken 26 Detta omfattar statistiken 26 Utgifter 26

3 SCB 3 HE 35 SM 0502 COICOP 27 Inkomster 27 Definitioner och förklaringar 28 H-region 29 Så görs statistiken 31 Statistikens tillförlitlighet 32 Bra att veta 35 Annan statistik 36 Tidigare publicering 37 Appendix 38 In English 48 Summary 48 List of tables 50 List of terms 51

4 SCB 4 HE 35 SM 0502 Statistiken med kommentarer Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. Tabellerna i detta Statistiska Meddelande (SM) är inte lika detaljerade som i tidigare SM. I detta SM redovisas enbart huvudgrupper av utgifter medan tabeller med både huvudgrupper och undergrupper redovisas på SCB:s hemsida. I detta SM har 2004 års utgifter kompletterats med bland annat disponibel inkomst. Den statistik som presenteras här avser utgifter och inkomster under år Den baseras på ett urval av hushåll. Bland de utvalda hushållen svarade 58 procent. I samtliga tabeller redovisas osäkerhetsmått i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet (se avsnitt Statistikens tillförlitlighet). SM:et innehåller en del nyheter. Bland annat finns en tabell där utgifterna redovisas efter födelseland. Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under åren. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet (se avsnitt Bra att veta). Redovisningar för åren 2003 och 2004 är dock helt jämförbara.

5 SCB 5 HE 35 SM 0502 Tabellkommentarer Hushåll Tabellerna 1, 3 och 5 redovisar genomsnittliga utgifter per hushållsgrupp och år. Siffrorna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. Tabellerna 2 och 4 visar andelar av de totala utgifterna. Andelarna beräknas för samtliga hushåll oberoende av om de haft den aktuella utgiften eller inte. I genomsnitt var de totala utgifterna kr per hushåll år De största utgiftsposterna var bostad, fritid och kultur, transport och livsmedel (se tabell 1). Utgiftsgruppen fritid och kultur innehåller flera olika typer av utgifter (se appendix). Andel av totala utgifter per hushåll år 2004 Fritid & kultur Transport Skattepliktiga förmåner Livsmedel Alkoholfria drycker Utemåltider Alkoholhaltiga drycker Tobak Förbrukningsvaror Hushållstjänster Kläder & skor Hälso- & sjukvård Möbler Bostad Fördelning och omfattning av utgifterna skiljer sig åt mellan olika hushållsgrupper. För ensamstående med barn går 34,1 procent av utgifterna till boende medan endast 24,8 procent av utgifterna för sammanboende med barn går till boende. Sammanboende med och utan barn lägger större andel av sina utgifter på transport än ensamstående med och utan barn. De olika hushållsgrupperna lägger dock ungefär lika stor andel av sina utgifter på livsmedel samt fritid och kultur (se tabell 2). Individer Tabell 6 och 7 redovisar genomsnittliga utgifter per person uppdelat efter kön och ålder. Utgifterna skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Kvinnor i åldern år lägger nästan dubbelt så mycket pengar på kläder och skor än män i samma ålder, kvinnor och män i åldrarna 0-12 och 65- lägger ungefär lika mycket på kläder och skor. Kvinnor i åldern lägger mer än dubbelt så mycket pengar på personlig hygien än män i samma ålder. Män i åldern lägger mer pengar på utemåltider, och alkoholhaltiga drycker än kvinnor i samma ålder (se tabell 6 och 7). H-region Tabell 8 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och H-region (se avsnitt Definitioner och förklaringar). De utgifter som skiljer sig åt mellan H-regionerna är framförallt bostad, fritid och kultur samt utemåltider. I Stockholm lägger man mer pengar på utemåltider, bostad samt fritid och kultur än i övriga Sverige (se tabell 8).

6 SCB 6 HE 35 SM 0502 Ekologiska och miljömärkta varor Tabell 9 visar andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll. Andelarna beräknas enbart bland dem som haft utgift för den aktuella varan. Här bör påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenter köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om den är miljömärkt eller ekologisk eller inte. De varugrupper som hushållen i genomsnitt köper störst andel ekologiskt och/eller miljömärkt är mjölk, ägg, bananer, rotfrukter och förbrukningsvaror (se tabell 9). Moms Tabell 10 visar betald moms per momsgrupp (6, 12 respektive 25 procent). Svenska hushåll betalade i genomsnitt ca kr i moms år Av dessa gick ca till 25 procentig moms, ca kr till 12 procentig moms och ca 500 kr till 6 procentig moms (se tabell 10). Födelseland Tabell 11 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och födelseland. Hushållen har delats in i tre grupper, födda i Sverige, norden 1 och utanför norden (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Svenskfödda hushåll är den grupp som lägger mest pengar på utemåltider, alkoholhaltiga drycker och hushållstjänster. Hushåll födda utanför norden är den grupp som lägger minst pengar på livsmedel (se tabell 11). Utbildning Tabell 12 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och utbildningsnivå. Hushållen har delats in i tre grupper, förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning (se avsnitt Definitioner och förklaringar). Hushåll med eftergymnasial utbildning lägger mer pengar på utemåltider, hushållstjänster, kläder och skor samt bostad än vad hushåll med förgymnasial utbildning gör. Hushåll med förgymnasial utbildning lägger i sin tur mer pengar på tobak än hushåll med eftergymnasial utbildning (se tabell 12). Socioekonomisk grupp Tabell 13a och 13b visar genomsnittliga utgifter per hushåll och socioekonomisk grupp (se Definitioner och förklaringar). Tabell 13a visar utgifter för förvärvsarbetande hushåll och tabell 13b visar utgifter för icke förvärvsarbetande hushåll. De förvärvsarbetande hushållen har delats in i fyra grupper, arbetare, lägre tjänstemän, mellan tjänstemän och högre tjänstemän. De högre tjänstemännen lägger nästan dubbelt så mycket pengar på utemåltider, fritid och kultur samt skattepliktiga förmåner än vad arbetare gör (se tabell 13a och 13b). Bostadstyp Tabell 14 visar genomsnittliga utgifter per hushåll och bostadstyp. Hushållen har delats in i tre grupper, ägt småhus, hyresrätt och bostadsrätt. Hushåll som bor i bostadsrätt lägger mer pengar på utemåltider och bostad än hushåll som bor i ägt småhus och hyreslägenhet. Hushåll som bor i ägt småhus lägger mer pengar på möbler, transport och skattepliktiga förmåner än hushåll som bor i hyres- och bostadsrätt (se tabell 14). Disponibel inkomst (kvartiler) Tabell 15 visar utgifter per hushåll och inkomstgrupp. Hushållen har delats in i fem grupper efter stigande inkomst (kvartiler, se avsnitt Definitioner och förklaringar). Grupp 1 är de hushåll med lägst disponibel inkomst och grupp 5 är de hushåll med högst disponibel inkomst. Utgiftsmönstret är lika för de flesta 1 I gruppen norden ingår Norge, Finland, Danmark och Island

7 SCB 7 HE 35 SM 0502 utgifterna i grupp 1-4 men högre i grupp 5. Hushåll i grupp 5 har högre utgifter när det gäller utemåltider, hushållstjänster, kläder och skor, möbler, transport, fritid och kultur samt skattepliktiga förmåner (se tabell 15).

8 SCB 8 HE 35 SM 0502 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols. Uppgift inte tillgänglig eller för Data not available osäker för att anges. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 1. Hushållsgrupp utgifter i kronor per hushåll år Type of household expenditures per household 2004 in SEK Ensamstående med barn Ensam stående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Samtliga Övriga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,5 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,87 1,00 2,50 1,58 2,94 2,10 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± 990 ± ± ± ± ± 740 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 530 ± 190 ± 200 ± 180 ± 660 ± 460 ± 110 UTEMÅLTIDER ± ± 960 ± 900 ± ± ± ± 510 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 650 ± 540 ± 520 ± 590 ± ± ± 290 TOBAK ± 820 ± 360 ± 310 ± 310 ± ± ± 190 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 820 ± 450 ± 410 ± 380 ± ± ± 230 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± ± 720 KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± ± 920 BOSTAD ± ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± ± 920 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 290 ± 260 ± 610 ± 510 ± 840 ± 890 ± 220

9 SCB 9 HE 35 SM Hushållsgrupp andel av totala utgifter per hushåll år Type of household share of total consumption per household during 2004 in SEK Ensamstående med barn Ensam stående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,5 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,87 1,00 2,50 1,58 2,94 2,10 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 13,3 12,2 13,7 14,5 15,1 14,5 13,4 ± 1,4 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,2 ± 1,3 ± 0,4 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,5 1,0 1,2 1,1 1,4 1,4 1,1 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 UTEMÅLTIDER 3,1 4,1 3,1 2,9 2,4 3,5 3,4 ± 0,8 ± 0,5 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 1,0 ± 0,2 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 0,7 1,8 1,1 1,5 0,9 1,4 1,5 (även lättöl) ± 0,2 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 TOBAK 1,1 1,2 0,8 0,7 1,0 1,7 1,0 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,1 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,3 2,0 2,3 1,9 2,1 2,3 2,1 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,1 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,7 3,8 6,1 4,4 5,6 3,5 4,6 ± 1,0 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,5 ± 1,2 ± 0,6 ± 0,3 KLÄDER OCH SKOR 4,2 4,1 5,3 4,2 4,7 3,7 4,4 ± 0,9 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,5 ± 1,3 ± 0,9 ± 0,4 BOSTAD 34,1 32,7 24,8 26,2 20,3 28,4 28,8 ± 2,5 ± 1,4 ± 0,7 ± 0,9 ± 2,2 ± 2,1 ± 0,6 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH 4,2 3,7 5,9 6,1 5,9 5,0 5,0 HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,2 ± 0,6 ± 0,4 ± 0,6 ± 1,5 ± 1,1 ± 0,3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1,7 3,3 1,5 2,6 1,5 2,9 2,6 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,2 ± 0,5 ± 0,5 ± 1,0 ± 0,4 TRANSPORT 11,4 11,4 15,8 15,4 18,9 13,8 13,7 ± 2,2 ± 1,7 ± 0,9 ± 1,1 ± 2,8 ± 1,9 ± 0,8 FRITID OCH KULTUR 15,9 18,5 17,5 18,0 20,0 17,4 18,0 ± 1,5 ± 1,2 ± 0,7 ± 0,7 ± 1,9 ± 1,5 ± 0,5 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER. 0,2 0,8 0,5 0,3 0,5 0,4. ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,1

10 SCB 10 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn utgifter i kronor per hushåll år Single persons and cohabiting with children expenditures per household during 2004 in SEK Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,2 konsumtionsenheter 1,6 2,23 2,06 2,54 3,02 3,60 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Huhållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 700 ± 830 ± 310 ± 310 ± 440 ± 690 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 980 ± 770 ± ± 650 ± ± TOBAK ± ± 950 ± 640 ± 410 ± 610 ± FÖRBRUKNINGSVAROR ± 890 ± ± 730 ± 600 ± 990 ± HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 230. ± ± ± ± 1 320

11 SCB 11 HE 35 SM Ensamstående och sammanboende med barn andel av totala utgifter per hushåll år Single persons and cohabiting with children share of total consumption per household during 2004 in SEK Ensamstående med barn Sammanboende med barn 1 barn 2+ barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 + barn Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 3,3 3,0 4,0 5,0 6,2 konsumtionsenheter 1,60 2,23 2,06 2,54 3,02 3,60 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 12,2 14,7 12,7 13,7 15,0 16,1 ± 1,8 ± 2,2 ± 0,8 ± 0,6 ± 1,0 ± 2,1 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,4 1,6 1,1 1,2 1,3 1,4 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 UTEMÅLTIDER 3,5 2,7 3,3 3,4 2,6 1,5 ± 1,4 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,4 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 0,6 0,8 1,2 1,0 1,2 0,6 (även lättöl) ± 0,3 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,3 TOBAK 1,3 0,8 0,9 0,7 0,7 0,7 ± 0,6 ± 0,4 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,4 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,3 2,2 2,5 2,2 2,2 2,6 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 HUSHÅLLSTJÄNSTER 5,4 6,1 5,4 6,5 6,0 6,4 ± 1,2 ± 1,5 ± 0,5 ± 0,4 ± 0,6 ± 1,3 KLÄDER OCH SKOR 3,2 5,5 4,6 5,5 5,7 6,0 ± 1,1 ± 1,5 ± 0,7 ± 0,6 ± 0,9 ± 1,8 BOSTAD 35,2 32,6 25,4 24,5 24,1 25,7 ± 3,8 ± 3,0 ± 1,4 ± 1,0 ± 1,6 ± 2,8 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 4,2 4,3 7,0 5,4 5,2 4,9 LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1,8 ± 1,4 ± 1,0 ± 0,5 ± 0,6 ± 1,4 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 1,6 1,8 1,7 1,4 1,7 1,2 ± 1,0 ± 0,8 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,5 TRANSPORT 12,4 10,1 15,8 15,5 16,6 16,2 ± 3,4 ± 2,4 ± 1,8 ± 1,1 ± 1,8 ± 3,0 FRITID OCH KULTUR 15,6 16,3 17,5 17,8 16,9 15,8 ± 2,1 ± 2,2 ± 1,3 ± 1,0 ± 1,3 ± 2,4 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER.. 0,8 0,9 0,6... ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2.

12 SCB 12 HE 35 SM Ensamstående kvinnor och män med och utan barn utgifter i kronor per hushåll år Singel women and men with and without children expenditures per household during 2004 in SEK Ensamstående med barn Ensamstående utan barn Kvinnor Män Alla Kvinnor Män Alla Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6. 2,6 1,0 1,0 1,0 konsumtionsenheter 1,87. 1,87 1,00 1,00 1,00 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± 990 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 640. ± 530 ± 160 ± 360 ± 190 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± 960 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 770. ± 650 ± 630 ± 870 ± 540 TOBAK ± 980. ± 820 ± 430 ± 580 ± 360 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 940. ± 820 ± 720 ± 470 ± 450 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 130. ± 290 ± 210 ± 480 ± 260

13 SCB 13 HE 35 SM Män och ålder utgifter i kronor per person år Men and age expenditures per person during 2004 in SEK Män Alla Antal medverkande personer Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 30 ± 320 ± 920 ± 550 ± 450 ± 360 ± 220 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl). ± 160 ± 450 ± 140 ± 170 ± 70 ± 80 TOBAK ± 70 ± 360 ± 250 ± 230 ± 280 ± 100 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 100 ± 40 ± 170 ± 70 ± 70 ± 40 ± 40 därav Personlig hygien ± 90 ± 40 ± 170 ± 70 ± 60 ± 40 ± 30 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 70 ± 300 ± 490 ± 380 ± 210 ± 260 ± 140 därav Övriga tjänster ± 70 ± 300 ± 490 ± 380 ± 210 ± 260 ± 140 KLÄDER OCH SKOR ± 420 ± 810 ± ± 900 ± ± ± 450 Kläder ± 370 ± 660 ± ± 740 ± 970 ± ± 410 därav Utekläder ± 70 ± 220. ± 80 ± 230. ± 80 Övriga kläder ± 300 ± 530 ± ± 580 ± 600. ± 340 Underkläder ± 70 ± 50 ± 110 ± 70 ± 60 ± 80 ± 30 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 50 ± 150 ± 170 ± ± 80 Skor ± 160 ± 410 ± 400 ± 240 ± 330 ± 180 ± 130 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 80 ± 430 ± 280 ± 420 ± 730 ± ± 490 TRANSPORT ± 520 ± 740 ± 710 ± 710. ± 290 därav Drift av bil ± 450 ± 560 ± 460. ± 220 Lokalresor, transporttjänster ± 100 ± 420 ± 270 ± 490. ± 140 FRITID OCH KULTUR ± 490 ± 810 ± 880 ± 720 ± 780 ± 480 ± 320 därav Lek, sport, hobby ± 430 ± 670 ± 580 ± 570 ± 490 ± 390 ± 240 Underhållning ± 40 ± 170 ± 150 ± 150 ± 230 ± 150 ± 70 Böcker, tidningar, TV-licens etc. ± 100 ± 200 ± 270 ± 130 ± 180 ± 130 ± 70

14 SCB 14 HE 35 SM Kvinnor och ålder utgifter i kronor per person år Women and age expenditures per person during 2004 in SEK Kvinnor Alla Antal medverkande personer Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± UTEMÅLTIDER ± 30 ± 270 ± 710 ± 370 ± 300 ± 170 ± 160 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl).. ± 130 ± 100 ± 180. ± 50 TOBAK ± 120 ± 210 ± 210 ± 150 ± 80 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 120 ± 140 ± 300 ± 170 ± 290 ± 200 ± 90 därav Personlig hygien ± 120 ± 140 ± 300 ± 170 ± 290 ± 200 ± 90 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 90 ± 310 ± 460 ± 450 ± 350 ± 500 ± 180 därav Övriga tjänster ± 90 ± 310 ± 460 ± 440 ± 350 ± 500 ± 180 KLÄDER OCH SKOR ± 610 ± ± ± 740 ± ± ± 440 Kläder ± 500 ± ± ± 620 ± 970 ± ± 390 därav Utekläder ± 110 ± 310 ± 430 ± 210 ± 290 ± 730 ± 150 Övriga kläder ± 400 ± 790 ± 990 ± 460 ± 650 ± 370 ± 260 Underkläder ± 80 ± 180 ± 270 ± 120 ± 130 ± 110 ± 60 Accessoarer, hattar, mössor, vantar etc. ± 40 ± 120 ± 110 ± 60 ± 170. ± 40 Skor ± 240 ± 350 ± 360 ± 300 ± 430 ± 290 ± 150 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± 90 ± 210 ± ± ± ± ± 780 TRANSPORT ± 70 ± 350 ± 240 ± 450 ± 460 ± 370 ± 180 därav Drift av bil ± 350 ± 200. ± 120 Lokalresor, transporttjänster ± 40 ± 280 ± 220 ± 150 ± 300 ± 180 ± 100 FRITID OCH KULTUR ± 730 ± ± 820 ± 500 ± 700 ± ± 320 därav Lek, sport, hobby ± 560 ± ± 420 ± 280 ± 480 ± 230 ± 190 Underhållning ± 70 ± 90 ± 170 ± 60 ± 120 ± 60 ± 40 Böcker, tidningar, TV-licens etc ± 180 ± 200 ± 520 ± 160 ± 180 ± 990 ± 170

15 SCB 15 HE 35 SM H-region utgifter i kronor per hushåll år H-region expenditures per household during 2004 in SEK Stockholm Göteborg och Malmö Större städer Södra mellanbygden Norra tät- och glesbygden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,1 2,0 2,2 2,2 2,1 konsumtionsenheter 1,62 1,57 1,63 1,65 1,63 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållens genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 240 ± 280 ± 160 ± 230 ± 510 UTEMÅLTIDER ± ± ± 740 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 780 ± 810 ± 410 ± 690 ± 950 TOBAK ± 480 ± 580 ± 290 ± 430 ± 510 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 730 ± 520 ± 350 ± 500 ± 780 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 670 ± 660 ± 310 ± 300 ± 770

16 SCB 16 HE 35 SM Andelen köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp och hushåll år ) 9. Share of consumption of ecological and environmental goods per expenditure group and household in 2004 Ensamstående med barn Ensam stående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,5 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,87 1,00 2,50 1,58 2,94 2,10 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL 1,8 2,3 1,9 1,7 1,3 1,7 2,0 ± 0,8 ± 0,8 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,6 ± 0,8 ± 0,3 Bröd, spannmålsprodukter 1,0 1,9 1,1 1,6.. 1,5 ± 0,9 ± 1,1 ± 0,4 ± 0,5.. ± 0,5 Kött. 1,2 1,1 0,5 0,0. 0,9. ± 1,0 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,0. ± 0,4 Mjölk, ost och ägg 5,2 6,7 4,7 4,0 3,9 4,4 5,2 ± 2,4 ± 1,7 ± 0,8 ± 0,7 ± 1,8 ± 1,9 ± 0,7 därav Standardmjölk 9,0 4,4 6,2 4,8.. 5,2 (fett >=1,5%) ± 7,3 ± 3,1 ± 2,0 ± 2,1.. ± 1,3 Mellan- och lättmjölk (fett 11,9 12,4 9,3 9,3 8,9 6,7 10,4 <1,5%) ± 7,1 ± 3,9 ± 1,9 ± 2,5 ± 5,6 ± 4,7 ± 1,6 Filmjölk och yoghurt 5,6 10,9 7,8 10,3 9,3 10,6 9,6 ± 4,7 ± 3,7 ± 1,5 ± 2,5 ± 5,1 ± 5,7 ± 1,5 Ägg 8,5 15,7 9,0 10,4 7,7 15,8 11,8 ± 6,3 ± 5,5 ± 2,4 ± 2,8 ± 5,9 ± 10,1 ± 2,1 Oljor och fetter. 2,7 1,6 1,7. 0,0 1,9. ± 2,0 ± 0,8 ± 0,9. ± 0,0 ± 0,7 Frukt och bär 3,3 1,9 2,2 1,7 1,3 2,3 2,0 ± 2,3 ± 1,1 ± 0,7 ± 0,6 ± 1,0 ± 2,1 ± 0,5 därav Bananer 10,2 5,4 4,2 4,8.. 5,0 ± 7,0 ± 2,9 ± 1,3 ± 1,8.. ± 1,2 Grönsaker 1,3 1,3 2,1 2,3 2,4 2,0 1,8 ± 1,1 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,6 ± 1,5 ± 1,8 ± 0,4 därav Soppor, sallader, grön.. 2,2 2,1.. 2,0 saksrätter.. ± 1,1 ± 1,2.. ± 0,8 Rotfrukter. 5,0 9,4 6,9 9,9. 6,7. ± 3,9 ± 2,7 ± 2,6 ± 8,1. ± 1,6 Potatis 0,0. 2,4 1,9.. 1,9 ± 0,0. ± 1,2 ± 1,4.. ± 0,8 FÖRBRUKNINGSVAROR 4,2 4,5 5,0 6,6 2,2 8,1 5,3 ± 2,7 ± 1,6 ± 1,0 ± 1,4 ± 1,4 ± 4,0 ± 0,8 Personlig hygien.. 1,2 1,1. 1,7 0,9.. ± 0,7 ± 0,8. ± 1,6 ± 0,3 Övriga förbrukningsvaror 6,5 7,7 9,0 10,5 6,1 12,7 9,0 ± 3,8 ± 2,5 ± 1,5 ± 2,0 ± 4,3 ± 5,5 ± 1,2

17 SCB 17 HE 35 SM ) Andelarna har beräknats bland de som har haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenten köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om varan är miljömärkt eller ekologisk eller inte.

18 SCB 18 HE 35 SM Hushållsgrupp betald moms per momsgrupp i kronor per hushåll år Type of household and VAT during 2004 in SEK Ensamstående med barn Ensam stående utan barn Sammanboende med barn Sammanboende utan barn Övriga sammanboende med barn Övriga Samtliga hushåll Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,0 3,9 2,0 4,5 2,8 2,1 konsumtionsenheter 1,87 1,00 2,50 1,58 2,94 2,10 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± ± ± TOTAL BETALD MOMS ± ± ± ± ± ± ± % ± ± ± ± ± ± ± % ± 370 ± 120 ± 180 ± 140 ± 490 ± 380 ± 90 6% ± 150 ± 90 ± 60 ± 60 ± 250 ± 120 ± 40

19 SCB 19 HE 35 SM Födelseland utgifter i kronor per hushåll år ) 11. Country of birth expenditures per household during 2004 in SEK Sverige Norden 3) (exklusive Sverige) Utanför norden Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,2 1,6 2,1 konsumtionsenheter 1,63 1,32 1,63 Beräknad populations storlek ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± 800 ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 120 ± 590 ± 390 UTEMÅLTIDER ± 550 ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 320 ± 860 ± 990 TOBAK ± 200 ± ± 680 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 250 ± 860 ± 890 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± 780 ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± BOSTAD ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 990 ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± TRANSPORT ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 240. ± 460 2) Vid redovisning av födelseland grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens födelseland. 3) Gruppen norden innefattar länderna Finland, Norge, Danmark och Island

20 SCB 20 HE 35 SM Utbildning utgifter i kronor per hushåll år ) 12. Education expenditures per household during 2004 in SEK Förgymnasial Gymnasial Efter- gymnasial Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,0 2,3 2,2 konsumtionsenheter 1,57 1,69 1,63 Beräknad populations storlek ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 240 ± 200 ± 180 UTEMÅLTIDER ± 900 ± 780 ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 580 ± 480 ± 560 TOBAK ± 570 ± 290 ± 330 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 540 ± 350 ± 500 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± 990 ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± BOSTAD ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± TRANSPORT ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 240 ± 280 ± 570 4) Vid redovisning av utbildning grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens utbildningsnivå.

21 SCB 21 HE 35 SM a. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år ) 13a. Socioeconomic group/occupation (20-64 years) expenditures per household during 2004 in SEK Arbetare Lägre tjänstemän Mellan tjänstemän Högre tjänstemän Jordbrukare och företagare Övriga förvärvsarbetande Förvärvsarbetande Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,4 2,1 2,5 2,5.. 2,4 konsumtionsenheter 1,77 1,60 1,80 1,83.. 1,77 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 220 ± 510 ± 320 ± ± 150 UTEMÅLTIDER ± 960 ± ± ± ± 780 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 480 ± ± 860 ± ± 420 TOBAK ± 440 ± ± 660 ± ± 310 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 430 ± ± 690 ± ± 320 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER OCH HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 240 ± 640 ± 590 ± ± 300 5) Vid redovisning av socioekonomisk grupp grupperas hushållet efter hushållsföreståndarens socioekonomiska grupp.

22 SCB 22 HE 35 SM b. Socioekonomisk grupp (20-64 år) utgifter i kronor per hushåll år b. Socioeconomic group/occupation (20-64 years) expenditures per household during 2004 in SEK Övriga ej förvärvsarbetandarbetande Icke förvärvs- Studerande Arbetslösa pensionärer Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 1,4 2,1 1,4. 1,6 konsumtionsenheter 1,21 1,62 1,25. 1,32 Beräknad populations storlek ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 330 ± 550 ± ± 430 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 890 ± ± ± 770 TOBAK ± 720 ± ± ± 560 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 780 ± ± ± 640 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 370..

23 SCB 23 HE 35 SM Bostadstyp utgifter i kronor per hushåll år Type of housing expenditures per household during 2004 in SEK Ensamstående utan barn Ägt småhus Hyresrätt Bostadsrätt Samtliga Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 2,6 1,8 1,8 2,1 konsumtionsenheter 1,88 1,43 1,43 1,62 Beräknad populations storlek ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± 750 ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 210 ± 160 ± 230 ± 110 UTEMÅLTIDER ± 790 ± 920 ± ± 520 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 550 ± 370 ± 700 ± 300 TOBAK ± 260 ± 330 ± 490 ± 190 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 340 ± 380 ± 670 ± 240 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± 740 KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± 940 BOSTAD ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± 920 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± 880 ± ± TRANSPORT ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 450 ± 300 ± 400 ± 220

24 SCB 24 HE 35 SM Disponibel inkomst (kvintiler) utgifter i kronor per hushåll år Disposable income expenditures per household during 2004 in SEK Första - kvintilen Andra - kvintilen Tredjekvintilen Fjärde - kvintilen Femte - kvintilen Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 1,1 1,5 2,0 2,8 3,2 konsumtionsenheter 1,08 1,29 1,55 1,97 2,16 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA ± ± ± ± ± KÖPTA LIVSMEDEL ± ± ± ± ± ALKOHOLFRIA DRYCKER ± 360 ± 180 ± 210 ± 200 ± 240 UTEMÅLTIDER ± ± ± ± ± ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl) ± 540 ± 620 ± 760 ± 480 ± 780 TOBAK ± 460 ± 470 ± 460 ± 420 ± 350 FÖRBRUKNINGSVAROR ± 700 ± 520 ± 490 ± 450 ± 480 HUSHÅLLSTJÄNSTER ± ± ± ± ± KLÄDER OCH SKOR ± ± ± ± ± BOSTAD ± ± ± ± ± MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± ± ± ± ± HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ± ± ± ± ± TRANSPORT ± ± ± ± ± FRITID OCH KULTUR ± ± ± ± ± SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER ± 20 ± 110 ± 180 ± 530 ± 890

25 SCB 25 HE 35 SM Disponibel inkomst (kvintiler) andel av totala utgifter per hushåll år Disposable income share of total consumption per household during 2004 Första - kvintilen Andra kvintilen Tredje kvintilen Fjärde kvintilen Femte kvintilen Antal medverkande hushåll Genomsnittligt antal personer 1,1 1,5 2,0 2,8 3,2 konsumtionsenheter 1,08 1,29 1,55 1,97 2,16 Beräknad populations storlek ± ± ± ± ± Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst ± ± ± ± ± TOTALA UTGIFTERNA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 ± 0,0 KÖPTA LIVSMEDEL 14,4 13,3 13,5 13,8 12,2 ± 1,1 ± 1,1 ± 0,7 ± 0,6 ± 0,5 ALKOHOLFRIA DRYCKER 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 UTEMÅLTIDER 3,4 3,3 3,6 3,1 3,8 ± 0,7 ± 0,6 ± 0,6 ± 0,3 ± 0,3 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 1,4 1,6 1,5 1,2 1,6 (även lättöl) ± 0,4 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 TOBAK 1,4 1,2 1,1 0,7 0,6 ± 0,5 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1 FÖRBRUKNINGSVAROR 2,1 2,2 2,0 2,1 1,9 ± 0,4 ± 0,3 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,1 HUSHÅLLSTJÄNSTER 2,8 4,6 4,4 5,5 5,4 ± 0,7 ± 0,7 ± 0,6 ± 0,4 ± 0,4 KLÄDER OCH SKOR 3,6 4,6 3,7 4,6 5,2 ± 1,0 ± 1,1 ± 0,7 ± 0,5 ± 0,5 BOSTAD 36,0 32,2 28,3 24,9 23,2 ± 2,2 ± 1,6 ± 1,2 ± 1,0 ± 0,8 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 3,6 4,1 4,8 6,0 6,3 LIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 0,9 ± 0,8 ± 0,6 ± 0,5 ± 0,6 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 3,1 3,2 2,6 2,1 1,9 ± 1,1 ± 0,9 ± 0,9 ± 0,6 ± 0,3 TRANSPORT 9,4 11,3 14,9 16,2 16,5 ± 2,4 ± 2,0 ± 1,6 ± 1,2 ± 1,0 FRITID OCH KULTUR 17,5 16,9 18,2 18,1 19,0 ± 1,5 ± 1,2 ± 1,2 ± 1,0 ± 0,9 SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER 0,0 0,2 0,2 0,4 1,4 ± 0,0 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3

26 SCB 26 HE 35 SM 0502 Fakta om statistiken Statistiska centralbyrån (SCB) genomför sedan år 1958, på uppdrag av riksdagen, en undersökning om Hushållens utgifter, HUT (tidigare kallad Hushållens konsumtion, Hushållsbudgetundersökningen och Utgiftsbarometern). Undersökningar har tidigare genomförts 1958, 1969, 1978, 1985 (HUT85), 1988 (HUT88), 1992 (HUT92), 1995 (UTB95), 1996 (UTB96), 1999 (UTB99), 2000 (UTB00), 2001 (UTB01) och 2003 (HUT2003). Från och med år 2003 görs undersökningen årligen. Den undersökning som presenteras i detta SM avser utgifter och disponibel inkomst under år Urvalsstorleken är hushåll och av dessa svarade 58 procent. Att en så relativt stor andel av hushållen medverkat är tillfredsställande för undersökningen Hushållens utgifter, inte minst med tanke på den stora arbetsinsats som hushållen är förbundna till vid deltagande. Bortfallet kan dock orsaka skevhet i statistiken (se avsnitt Så görs statistiken och Statistikens tillförlitlighet). Huvudsyftet med undersökningen är att belysa utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper. Undersökningen redovisar fördelningen mellan olika slags varor och tjänster. Siffrorna används även som underlag i beräkningarna av nationalräkenskaper (NR) och konsumentprisindex (KPI). Detta omfattar statistiken Målpopulationen utgörs av samtliga hushåll (se avsnitt Definitioner och förklaringar), där minst en av hushållsmedlemmarna är i åldern Åldersgränsen har satts till 79 år eftersom det kan vara svårt för äldre personer att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen kräver. Utgifter De utgifter som redovisas i detta SM är: Livsmedel, kläder, tobak, transport och resor, teater, boende, möbler och husgeråd Reparation och underhåll av hus, bostadsrätt, fritidshus etc. Köp av bil, motorcykel, moped etc. Förenings- och medlemsavgifter A-kassa och fackföreningsavgift Räntor Gåvor, såsom kollekt, bidrag till organisationer och privatpersoner etc. Skattepliktiga förmåner För detaljerad redovisning av de olika utgifterna, se appendix. Uppgifter om skattepliktiga förmåner, såsom förmån av fri bostad och fri bil, har hämtats från register. Det skattepliktiga förmånsbeloppet har justerats med hänsyn till förmånstagarens marginalskatt, det vill säga beloppet har minskats med marginalskatten på förmånsbeloppet. Omfattningen av hushållens utgifter påverkas till stor del av hushållets disponibla inkomst. Det finns dock fler faktorer som kan påverka men som ibland kan vara svåra att mäta. Bland annat bör man ta hänsyn till i vilken del av landet man bor eftersom att boendekostnaderna kan variera. Vissa hushåll måste låna pengar för att få sin vardagsekonomin att gå ihop, vilket betyder att dessa

27 SCB 27 HE 35 SM 0502 hushåll intecknar sina framtida konsumtionsmöjligheter. När lånen ska betalas tillbaka måste hushållen dra ner på sina övriga utgifter. Hushåll som däremot kunnat spara har en innestående buffert för utgifter och investeringar. Lön för arbete i annat land, arv, gåvor, mellanhushållstransfereringar och svarta inkomster kan också påverka konsumtionen. Utgifterna påverkas även av möjligheten att byta varor och tjänster med sin omgivning samt att kunna producera egna varor, till exempel grönsaker. COICOP OECD har efter samråd med Eurostat, UNSD och OECD-ländernas internationella statistikorgan tagit fram en gemensam kod för utgifter, COICOP 2. COICOP-koden är uppdelad i 12 huvudgrupper med en fyrställig kod. Koden har utvecklats för att förenkla internationella jämförelser. För den här undersökningen har COICOP-koden utvecklats till att vara sjuställig, samt utökats med fler huvudgrupper utöver de 12 som finns i den ordinarie COICOP. Exempel på utgifter som inte ingår i ordinarie COICOP: A-kassa och fackföreningsavgift Räntor Gåvor, såsom kollekt, bidrag till organisationer och privatpersoner etc. Anledningen till att dessa utgifter finns med i denna undersökning är att alla utgifter bör fångas upp. Den mer detaljerade COICOP-koden och det utökade innehållet möjliggör även för användarna att bilda egna grupper som överensstämmer med deras användning. Den ökade detaljeringsgraden är gjord på ett sådant sätt att man kan ta fram statistik på den ordinarie fyrställiga koden. Investering och sparande räknas inte som utgift. Exempel på investering kan vara köp av hus och värdehöjande om- och tillbyggnad av hus. Exempel på sparande kan vara banksparande, fonder, aktier och pensionssparande. I appendix finns en förteckning över vilka varor och tjänster som ingår i de olika utgiftsområdena samt hur dessa samlats in (via intervju, bokföring eller administrativa register). I appendix ser man även vilka varor och tjänster som ingår i ordinarie COICOP och vad som ingår i redovisningen i denna undersökning. Inkomster Uppgifter om inkomster, som är preliminära, hämtas från administrativa register. Förvärvsinkomst är summan inkomst av tjänst och näringsverksamhet minskat med allmänna avdrag och förlustavdrag. Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. 2 European Union (EU:s) Classification Of Individual Consumption by Purpose

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter Den nya HUT:en Hushållens utgifter Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE...3 ÖVERSYNEN ÅR 2002...4 KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR ÅR 2003...5 ÖKAD URVALSSTORLEK OCH MINSKAT URVALSFEL...5 UTÖKAD MÅLPOPULATION...5

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus

Mer kvar då boendet är betalt. Boendeutgiften oförändrad procent av barnen bor i småhus BO 23 SM 0701 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2005 Housing and housing expenses in 2005 I korta drag Mer kvar då boendet är betalt Det genomsnittliga konsumtionsutrymmet har ökat med nästan

Läs mer

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus

Mer kvar då boendet är betalt. Små hushåll bor i flerbostadshus BO 23 SM 0801 Boende och boendeutgifter 2006 Housing and housing expenses in 2006 I korta drag Höjd boendeutgift 2006 Den genomsnittliga boendeutgiften ökade mellan åren 2005 och 2006. För hushåll med

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Attityder till ekologiska December 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(23) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Resultat från attitydundersökningen...4 Ekologiska

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2014 efter region BO 39 SM 1401 Hyror i bostadslägenheter 2013 Rents for dwellings 2013 I korta drag 1,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,7 procent mellan 2013 och 2014. Hyreshöjningen

Läs mer

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2015 efter region BO 39 SM 1501 Hyror i bostadslägenheter 2014 Rents for dwellings 2014 I korta drag 1,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 1,3 procent mellan 2014 och 2015. Regionalt

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter 2004:6 Den nya HUT:en Hushållens utgifter I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik vid SCB producerar.

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll

Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013. Tablå A. Hushållsinkomst efter transfereringar 2012 2013. Kronor per hushåll JO 42 SM 1501 Jordbrukarhushållens inkomster 2013 Incomes of agricultural households 2013 I korta drag Jordbrukarhushållens inkomster ökade 2013 Jordbrukarhushållens genomsnittliga hushållsinkomst efter

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. December 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 14.1.2002 Tel 25496 KPI 2001:12 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND December 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder

Läs mer

Hushållens utgifter. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden

Hushållens utgifter. Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Hushållens utgifter 1999 2001 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Hushållens utgifter 1999-2001 Statistiska centralbyrån April 2003 2 Hushållens utgifter (HUT) 1999-2001 Slutlig rapport The Household

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juli 2000 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 17.8.2000 Tel 25496 KPI 2000:7 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juli 2000 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,0 3,5

Läs mer

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001

KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND. Juni 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 30.7.2001 Tel 25496 KPI 2001:6 KONSUMENTPRISINDEX FÖR ÅLAND Juni 2001 Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 4,5 4,0

Läs mer

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region

Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2009 efter region BO 39 SM 0901 Hyror i bostadslägenheter 2008, korrigerad 2010-04-29 Rents for dwellings 2008 I korta drag Korrigering är gjord i tabell 20 för Jämtlands län och för Östersund. Uppgifterna för Ny hyra per

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten

KONSUMTIONSRAPPORTEN. konsumtionsrapporten. konsumtionsrapporten KONSUMTIONSRAPPORTEN 2010 konsumtionsrapporten 1 konsumtionsrapporten 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2009 2010 Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter

2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter BO 39 SM 0501 Hyror i bostadslägenheter 2004 Rents for dwellings 2004. I korta drag 2,3 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,3 procent mellan januari 2004 och januari

Läs mer

Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll. Stora skillnader mellan kvinnor och män

Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll. Stora skillnader mellan kvinnor och män HE 35 SM 0501 Hushållens utgifter 2004 Utgiftsrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var i genomsnitt 248 560 kr år 2004.

Läs mer

Hushållens konsumtion 2012

Hushållens konsumtion 2012 Inkomst och konsumtion 214 Hushållens konsumtion 212 Finländarna konsumerade år 212 ungefär 5 procent mer än år 85 Under perioden 85 212 ökade hushållens konsumtionsutgifter reellt med 41 procent per hushåll

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014

Pressmeddelande från SCB 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentprisindex (KPI) för december 2002: Oförändrad inflationstakt 1(7) 2003-01-16 kl 10:00 Nr 2003:014 Konsumentpriserna steg med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period

Läs mer

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök

2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter. Knappt kr för 3 rum och kök BO 39 SM 0801 Hyror i bostadslägenheter 2007 Rents for dwellings 2007. I korta drag 2,7 procents hyreshöjning för hyresrätter I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011

Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 AM 52 SM 1201 Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor 2011 Wages/salaries and employment in the municipal sector 2011 I korta drag Medellönen var 25 000 kronor i kommunerna 2011 Den genomsnittliga

Läs mer

Figur A. Antal nötkreatur i december

Figur A. Antal nötkreatur i december JO 23 SM 1501 Antal nötkreatur i december 2014 Number of cattle in December 2014 I korta drag Antalet mjölkkor minskar Det totala antalet nötkreatur i landet beräknas ha uppgått till 1 436 487 st i december

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard 2013

Hushållens ekonomiska standard 2013 Hushållens ekonomiska standard 2013 SCB, Stockholm 08-506 940 00 SCB, Örebro 019-17 60 00 www.scb.se STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(16) Hushållens ekonomiska standard 2013 Uppgifterna i denna sammanställning

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard Hushållens ekonomiska standard Sta Hushållens ekonomiska standard Innehåll Innehåll Hushållens ekonomiska standard... 5 De totala beloppen för olika inkomstslag... 6 Inkomstspridning... 7 Ekonomisk standard

Läs mer

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18)

Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning. Metod RAPPORT 2012-11-22 1(18) Avdelningen för Nationalräkenskaper Klas Lindström RAPPORT 2012-11-22 1(18) Beräkningar av mörkertalet i BTP för pensionärer och äldreförsörjningsstödet för pensionärer. Inledning På uppdrag av Riksrevisionen

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Hushållens ekonomi Household fi nances

Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household fi nances Hushållens ekonomi Household finances 345 374 Hushållens ekonomi Household finances 350 375 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika åldrar 994 och 2003

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans

UF 70 SM 0401. Studiestöd 2002. Återbetalning av studiestöd. Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students 2002 Repayment of student loans UF 70 SM 0401 Studiestöd 2002 Återbetalning av studiestöd Financial aid for students

Läs mer

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området =

Närområdesprofil Område: Kista. Antal boende inom området = Antal arbetande inom området = Närområdesprofil Område: Kista Antal boende inom området = 13 941 Antal arbetande inom området = 27 951 Ingående postnummerområden Källa: Posten 2013-04-01 SCB:S Registret över totalbefolkningen 2012-12-31

Läs mer

Hushållens ekonomi 2015

Hushållens ekonomi 2015 Hushållens ekonomi 2015 24 februari 2015 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för löntagare De flesta med ett arbete fortsätter att få det bättre även 2015. Många får mer kvar i plånboken efter att nödvändiga

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2011 13 Hushållens ekonomi Household finances Sida Page 13.1 Hushållens inkomster... 311 Household income 13.2 Förmögenhet...

Läs mer

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Boverket. Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006 Boverket december 2006 Titel: Hushållens boendeekonomi år 2004 med prognos för 2006

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Statistisk årsbok 214 13 Household finances 13.1 Hushållens inkomster. 281 Household income 13.2 Hushållens tillgångar och skulder. 284 Households assets and debts

Läs mer

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005

Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 Boverket Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Hushållens boendeutgifter och inkomster 1997-2005 - redovisade efter upplåtelseform Boverket april 2006 Titel:

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall,

Antalet nötkreatur fortsätter att minska. Färre svinföretag men betydligt högre besättningsstorlekar. Anders Grönvall, JO 20 SM 0601 Husdjur i juni 2005 Slutlig statistik Livestock in June 2005 I korta drag Antalet nötkreatur fortsätter att minska Totala antalet nötkreatur uppgick i juni 2005 till 1 604 900, en minskning

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 konsu k m o t n i s o u n m s t r i a o p n p s o rar pt pen o rt en

KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 konsu k m o t n i s o u n m s t r i a o p n p s o rar pt pen o rt en KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2008 Ulrika Holmberg och Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Haninge Områdesbeskrivning Nedersta, hantverksområdet Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal)

Statistikrapport. Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde. Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Statistikrapport Aktuell kommun Gävle Områdesbeskrivning 2 KM runt Hemlingby fritidsområde Sammanfattning Inom statistikområdet (totalt antal) Befolkning Utländsk Bakgrund Hushåll Förvärvsarbetande Köpkraft

Läs mer

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn ,

Johanna Öhman, SCB, tfn , Hans Heggemann, SCB, tfn , HE 21 SM 1001, korrigerad version Inkomstfördelningsundersökningen 2008 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2008 I korta drag Korrigering 2012-01-25 Tabell 6 och 7 har korrigerats avseende

Läs mer

Konsumentprisindex för pensionärer 2011

Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Konsumentprisindex för pensionärer 2011 Innehåll sid 3 sid 4 sid 7 sid 10 sid 12 sid 15 Inledning Konsumtionsmönster Utveckling under 2000-talet Konsumentpriser Prisindex för pensionärer Sammanfattning

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Sverige har börjat halka efter Varför?

Sverige har börjat halka efter Varför? Sverige har börjat halka efter Varför? 1 Miljarder ton koldioxidekvivalenter / år Tvågradersmålet P = 20 % P = 80 % P = 50 % Rummukainen m fl, 2011, SMHI rapport År Kumulativ emissionsbudget WBGU, 2009

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2005 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 UF 70 SM 0601 Återbetalning av studiestöd 2005 Repayment of student loans 2005 I korta drag Obetydlig ökning av antalet låntagare Antalet

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loans 2006 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 1 UF 70 SM 0701 Återbetalning av studiestöd 2006 Repayment of student loans 2006 I korta drag Minskning av antalet låntagare för första

Läs mer

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007

Återbetalning av studiestöd Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan 2007 UF 70 SM 0801 Återbetalning av studiestöd 2007 Repayment of student loan

Läs mer

Hur stora är dina inkomster?

Hur stora är dina inkomster? Hur stora är dina inkomster? Börja med att ställa samman inkomsterna per månad. Använd nettoinkomst, dvs lön efter skatt och andra eventuella avdrag. Kr per månad Vidare till sparande Inkomst, din egen

Läs mer

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv

10. Familjeekonomi ur olika perspektiv Barn och deras familjer 2004 Barnens ekonomiska standard bestäms huvudsakligen av föräldrarnas inkomster tillsammans med samhälleliga bidrag och ersättningar. Genom arbete under framförallt lov skaffar

Läs mer

Hushållens ekonomiska standard

Hushållens ekonomiska standard STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Hushållens ekonomiska standard Den ekonomiska standarden, (medianvärdet för den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, räknat i fasta priser) har ökat varje år sedan

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

He Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 69 916 90-94 67 993 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Kommunfakta 2015. barn och familj

Kommunfakta 2015. barn och familj Kommunfakta 2015 barn och familj Kommunfakta 2015 Barn & familj Definitioner Kommentarer Källor KÄLLOR TILL STATISTIKEN Grund för redovisningen av familjeförhållanden är SCB:s befolkningsregister. Data

Läs mer

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen

Länsrapporten 1. Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Länsrapporten 1 Del 1 av 4 från Länsförsäkringar Maj 217 Lång väntan för att få ihop till kontantinsatsen Det tar dubbelt så lång tid att spara ihop till en kontantinsats om du bor i än om du bor i. Längst

Läs mer

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD

BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD UTREDNINGSTJÄNSTEN Tommy Lowén Tfn: 08-786 5661 PM 2010-05-18 Dnr 2010:0991 BARN I HUSHÅLL MED LÅG EKONOMISK STANDARD Hur många och hur stor andel av under 18 år lever i som har en låg ekonomisk standard

Läs mer

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen

Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Pressmeddelande 19 mars 2014 Ytterligare ett år med bättre ekonomi för hushållen Ekonomin har fortsatt att förbättras för de flesta, många hushåll har mer kvar i plånboken i januari 2014 jämfört med för

Läs mer

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4

30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44 30-34 20-24 10-14 0-4 Majorna-Linné, Göteborg Majorna-Linné, Göteborg Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 32 972 90-94 30 469 815 812 90-94 816 200 4 875 115

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 upplaga 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2008 upplaga 2 Merja Mankila och Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan

Läs mer

Ökade inkomster ojämnt fördelade. Ida Forsgren, SCB, tfn , Petter Lundberg, SCB, tfn ,

Ökade inkomster ojämnt fördelade. Ida Forsgren, SCB, tfn , Petter Lundberg, SCB, tfn , HE 21 SM 0801 Inkomstfördelningsundersökningen 2006 Redovisning på riksnivå Income distribution survey 2006 I korta drag Ökade inkomster ojämnt fördelade Hushållens ekonomiska standard har ökat för varje

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering

2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering 2016-02-17 Dnr 2015:2099 Revidering Givet följande skatteomläggning: Samtliga momssatser harmonieras till ordinarie 25 procent. Jobbskatteavdraget (alla steg) i nuvarande form avskaffas helt. Med de offentliga

Läs mer

Gä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 49 804 90-94 49 073 140 281 90-94 141 534 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 14 180 90-94 14 682 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Fa Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 519 90-94 6 767 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Da Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 576 90-94 15 845 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

En Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 753 90-94 21 140 177 483 90-94 176 681 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ha Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 801 90-94 48 151 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 3 757 90-94 3 650 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 45 948 90-94 47 254 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Bro Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 172 90-94 6 341 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ös Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 31 260 90-94 29 806 63 191 90-94 64 185 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015

Invånare efter födelseland 2015 Familjer efter antal barn < 18 år 2015 Ka Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 15 814 90-94 16 032 76 780 90-94 79 473 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Mö Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2014 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 446 90-94 6 611 117 265 90-94 118 333 4 875 115 90-94 4 872 240 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Su Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 48 845 90-94 48 788 121 243 90-94 122 654 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lu Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 58 748 90-94 58 086 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Sto Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 468 339 90-94 455 177 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lill Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 6 346 90-94 6 832 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ör Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 73 162 90-94 71 038 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 16 911 90-94 16 995 823 020 90-94 825 662 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Ma Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 163 619 90-94 158 955 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Lid Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 23 812 90-94 22 490 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

La Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 22 029 90-94 21 932 655 350 90-94 648 277 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 75 516 90-94 77 450 221 348 90-94 224 313 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Lin Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 11 621 90-94 11 941 145 593 90-94 145 419 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 20 336 90-94 20 771 1 120 812 90-94 1 110 627 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 72 786 90-94 72 432 131 710 90-94 132 566 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Va Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 30 534 90-94 30 496 157 523 90-94 157 261 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer

Vä Bakgrundsfakta % Folkmängd 31 december 2015 Riket Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män Kvinnor Ålder Män 18 014 90-94 18 035 118 074 90-94 119 605 4 920 051 90-94 4 930 966 80-84 70-74 60-64 50-54 40-44

Läs mer