Reservationer och förslag till. Mål och budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservationer och förslag till. Mål och budget 2013-2015"

Transkript

1 Reservationer och förslag till Mål och budget

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 Folkpartiets förslag till Mål och budget för Södertälje kommun Visst är vi bäst, Södertälje! 1

50 INNEHÅLL Reservation FP Mål och budget samt Taxor och avgifter 3 Hemställan FP 4 1. SAMMANFATTNING 6 2. INLEDNING 8 3. DRIFTBUDGET Förskola Grundskola och gymnasium Äldreomsorg Stöd och service till funktionshindrade Social omsorg med arbetslinje Miljö och samhällsbyggnad Näringsliv och arbetsmarknad Kultur och fritid Övrigt FINANSIERING RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSMÅL 40 2

51 KOMMUNSTYRELSEN RESERVATION Ärende 13 MÅL OCH BUDGET SAMT TAXOR OCH AVGIFTER Ärende/beslut Kommunstyrelsens majoritet har i dag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget samt taxor och avgifter. Folkpartiets förslag till beslut Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige 1. bifaller Folkpartiets förslag till Mål och budget samt taxor och avgifter enligt Folkpartiets förslag i respektive facknämnd. 2. bifaller Alliansens gemensamma hemställan i anslutning till Mål och budget Södertälje den 26 oktober 2012 Mats Siljebrand (FP) 3

52 KOMMUNSTYRELSEN Ärende 13 HEMSTÄLLAN Mål och budget Inriktning och mål 1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Folkpartiets förslag till Mål och budget Budget 2. Utdebitering av allmän kommunalskatt för år 2013 fastställs till 20,13 kronor per skattekrona. 3. Resultat- och balansbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 4. Finansierings- och investeringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 5. Exploateringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 6. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2. Taxor och ersättningar 7. Taxor och avgifter 2013 i Mål och budget fastställs i enlighet med bilaga 9, förutom renhållnings-, fjärrvärme- och eltaxorna, där FP föreslår mer sparvänliga taxor. Det betyder lägre fasta och högre rörliga avgifter, lägre parkeringsavgifter utanför innerstadszonen och avgiftsfri lördagsparkering. Vi förordar dessutom en tidsstyrd taxa för miljötillsyn samt taxor och avgifter inom äldreomsorgen enligt Folkpartiets förslag i äldreomsorgsnämnden. 8. Habiliteringsersättning ( lön till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme. 4

53 Låne- och borgensram för kommunkoncernen och dess operativa bolag 9. Södertälje kommun varav Syvab 124,6 varav Söderenergi varav Fotbollsarenan AB 85,3 varav SSK Arena Ab 83 varav Täljehallen AB 33,2 varav övrig kommunal borgen 16,1 Telgekoncernen hel- och delägda bolag I låne- och borgensramen ingår inte SKF AB Internränta och kalkylränta 10. Internräntan för 2013 fastställs till 3,5 procent. Kalkylräntan för 2013 fastställs till 5 procent. Övrigt 11. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål och budget inklusive bilagor godkänns, där de inte strider mot Folkpartiets förslag till Mål och budget. Kommunstyrelsens beslut för egen del 1. I Mål och budget tilldelas nämnderna en ram för KF/KS-investeringar (Bilaga 4a). För varje nytt investeringsprojekt som totalt överstiger 5 miljoner kronor för hela projektperioden ska nämnderna begära kommunstyrelsens godkännande för att få starta.. 2. Kommunstyrelsen delegerar till stadsdirektören att besluta om kompensation för tillkommande kapital- och lokalkostnader från och med den 1 januari

54 1. SAMMANFATTNING 1.1 Mer valuta för skattepengarna Sund ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet på kommunens kärnverksamheter. För att klara detta måste Södertälje vårda och utveckla sitt varumärke och bli en mer attraktiv kommun. Vi har fler inpendlare än utpendlare. Det borde vara tvärtom, att jobba i hektiska Stockholm och bo i natursköna Södertälje. Men då återstår en del att infria; trivsamma bostäder i attraktiva lägen för unga och gamla, bra skolor, trygghet från brott och gärna lite lägre skatt. Till det vill vi lägga en rejäl ansträngning för att lyfta vårt varumärke som hemvist för ett dynamiskt näringsliv. Företagsklimatet måste bli hetare. Folkpartiet presenterar i förslaget till Mål och budget för Södertälje kommun såväl satsningar, besparingar, effektiviseringar som omfördelningar. För att kunna minska lånebördan och skapa en ekonomi i balans krävs en liberal ekonomisk politik. Den innefattar bland annat ökad konkurrensprövning i syfte att effektivisera verksamheten och avveckla det kommunala engagemanget i Telge Peab AB, Manpower Telge Jobbstart AB och sälja kommersiella objekt inom Telge Fastigheters bestånd, som exempelvis Lunagallerian. Likaså vore det önskvärt att släppa in externa ägare i Södertälje hamn AB och Tom Tits Experiment. Medborgaren först, respekt för individen och mer än förväntat är kommunens värdegrund. Folkpartiet tar gärna ytterligare ett kliv och säger; mer än förväntat även för våra medarbetare. Vi slår vakt om pengen för friskvårdstimme. Med rökfri arbetstid och stöd för nikotinavvänjning blir vi sundare. Pedagogiska måltider får personalen inom förskolan att stanna och trivas. Alla medarbetare ska känna sig som ambassadörer för Södertälje kommun. Unika karaktärsdrag i stadskärnan måste skyddas. Den lilla Orionkullen med Gamla Flickskolan och den väldiga rullstensåsen Kusens backe är två landmärken, som förtjänar vördnad när stadskärnan förtätas och slussen byggs ut. Folkpartiet vill 2013: Verka för en högre kvalitet inom barnomsorgen, främst genom att personalen ska arbeta med mindre barngrupper och att föräldrarna erbjuds fler alternativa lösningar. Fördubbla läsa-skriva-räkna-satsningen i grundskolan, bland annat genom fler speciallärare med pedagogiska insatser rakt in i klassrummen, läxhjälp och sommarkurser. För att höja läraryrkets status och attraktionskraft måste lönerna höjas. Folkpartiet avsätter totalt 50 miljoner kronor mer till skolan jämfört med huvudförslaget. Utveckla äldreomsorgen med ökad valfrihet i boende och hemtjänst, fler händer i vården samt bättre stöd till anhörigvårdare. Tjänsten som oberoende äldreombudsman ska återbesättas. Parboendegaranti och sällskapshundar i vården stärker hälsa och välbefinnande. 6

55 Slå ett slag för en mer kundinriktad kommunal service, med kortare handläggningstider och tjänstegaranti för bland annat bygglov och alkoholtillstånd. Det innebär att service och tillsyn utförs korrekt och inom utsatt tid, annars kompenseras den sökande. Med utmaningsrätt bjuds externa aktörer in på den kommunala arenan. Spränga Lilla Jönssonligan. För det behövs mer behörig personal på fritidsgårdarna och en bemanning som säkrar ordning, trivsel och trygghet i bostadsområdena. Slå vakt om Inre Marens vattenspegel och Lotsuddens grönska. Hebbevillan och Vänortsparken kommer också att fredas, men det tänkta höghuset i kvarteret Lyran tackar vi nej till. Vi vill göra stadsskogen i Kusens backe till naturreservat och skydda Gamla Flickskolan. Både Orionkullen och stadsskogen ska kunna beskådas och andas. Bygga hall för friidrott och gymnastik i Östertälje samt konstgräs i Järna med byggstart Folkpartiets förslag till Mål och budget är i balans. Våra ökade utgifter är 80 miljoner kronor, detsamma som ökade intäkter/minskade utgifter. Den stora avvikelsen gentemot huvudförslaget motiveras av Folkpartiets kraftiga prioritering på förskolan och skolan, för både pedagogiska insatser och högre lärarlöner motsvarande totalt 50 miljoner kronor. Detta finansierar vi fullt ut genom sänkning av räntekostnader och ökade ränteintäkter från försäljning av kommersiella fastigheter och en fjärdedel av beståndet hos Telge Bostäder AB, som antingen omvandlas till bostadsrätter som ägs av de boende eller säljs till andra seriösa bostadsföretag. Vi förordar också mer konkurrensprövning av den kommunala verksamheten, bättre energihushållning, effektivare upphandlingar genom Telge Inköp AB, försäljningar samt en mer slimmad kommunal organisation. 7

56 FOLKPARTIETS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET INLEDNING 2.1 Liberal värdegrund Folkpartiet är ett idéparti, med socialliberalismen som ideologisk grund. Marknadsekonomin är den säkraste vägen till välstånd och det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati. En fri marknad måste dock kompletteras med politiska beslut som kan överbrygga klyftor, skapa ökad rättvisa och ekonomisk stabilitet (enligt Bertil Ohlin, ordförande i Folkpartiet , bilden). Sverige ska vara ett öppet och generöst land för flyktingar och invandrare och Södertälje ska sträva efter att bli ett föredöme i sin mångkulturella dräkt. Samtidigt ska vi ha rätt att ställa krav, både på språkkunskaper och arbetsinsatser. Det ska inte vara allmänt accepterat att vuxna arbetsföra människor ska leva på bidrag under lång tid. 2.2 Trendbrott Genom aktuella politiska beslut skapas nu incitament för nyanlända flyktingar att söka sig till städer och regioner där det finns arbete och bostäder. Det är också positivt att regeringen efterkommit vår upprepade vädjan om att förlänga tidsspannet för etableringsreformen. De flyktingar som inte fått arbete eller studier efter två år kommer att gå över till Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Det blir en betydande lättnad för det kommunala försörjningsstödet. Det har vänt. Alliansregeringens arbetslinje bär frukt även i Södertäljes trädgårdar. Skatteintäkterna har stigit under flera år och utjämningen gynnar vår kommun, men 2012 blev ett år med negativa överraskningar i form av kraftigt ökade kostnader för hemtjänst, försörjningsstöd och social omsorg. Begrepp som investeringsstopp, besparingsbeting och en stundande närmast hiskelig amorteringsbörda påminner om fortsatt allvar i skuggan av de nationella skuldkriserna i Sydeuropa. 2.3 Prioritera skola och omsorg Utifrån vår liberala värdegrund föreslår vi att Södertälje kommuns kärnverksamheter prioriteras. Vi vill därför satsa på en trygg barnomsorg med valfrihet, en skola för kunskap och arbetsro, en värdig omsorg om våra äldre och att ge de funktionshindrade makten över sina liv. 8

57 2.4 Skapa handlingsutrymme Välfärdssamhället vilar på ett framgångsrikt näringsliv. Södertälje måste skärpa sig för att vinna mark och förtroende hos företagen, kort sagt; skapa ett bättre klimat för entreprenörer och företagare. Då kan också kärnverksamheterna hålla jämna steg med utvecklingen. Kommunen måste skaffa sig marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. En sund ekonomi förutsätter en resultatnivå som ger kommunen handlingsutrymme för att möta förändrad demografi, akuta kriser samt förändrade skatteintäkter. Det är alltid värdefullt att, precis som alliansregeringen, ha ordning och reda i finanserna med välfyllda lador när missväxten slår till. Men här finns inga reserver, bara ständigt stigande lån och reverser. Det drabbar ytterst alla södertäljebor. 2.5 Stoppa våldet mot kvinnor Övergreppen mot kvinnor har många ansikten. I bakgrunden ligger ofta drogmissbruk och bräckliga sociala nätverk, som gisslat enskilda individer och samhället i generationer. Men så i vår tid har patriarkatets handlingar nått bortom allt förstånd. Morden på Fadime Sahindal och Pela Atroshi skakade om Sverige. Det var far respektive två bröder som släckte livet för två unga kvinnor. Motivet stavas heder. Folkpartiet föreslår att det upprättas en handlingsplan för kommunens alla verksamheter med riktlinjer för agerande vid misstanke om hedersrelaterad problematik och våld och hot i nära relationer. Vi behöver vidare stärka stödet till alla våldsutsatta kvinnor, även dem som har en funktionsnedsättning eller ett missbruk i sin vardag. Flickor och unga kvinnor med självskadebeteende och eller aggressivitet ska uppmärksammas tidigt och erbjudas professionell hjälp. Statusen för anställda inom omsorgsyrken måste höjas och kommunen ska erbjuda barnomsorg med flexibla öppettider under dygnets alla tider. På Folkpartiets initiativ har kommunen instiftat ett jämställdhetspris. Detta tilldelas enskild, organisation och företag som fört kvinnornas position framåt i samhället. 9

58 3. DRIFTBUDGET Förskola (FP ökad kostnad 6 miljoner kronor) Inledning Föräldrar ska kunna välja och påverka barnomsorgen. Barngrupperna får inte bli för stora och personaltätheten ska garantera såväl kvalitet, valfrihet som trygghet Erbjud barnomsorg inom en månad Alla familjer som vill och behöver ska få barnomsorg snabbt. Vårt krav är därför att en barn-omsorgsplats erbjuds inom en månad. Reglerna för köplacering ska anpassas efter brukarnas behov och önskemål. Men detta får inte förorsaka panik och närmast kaos av det slag vi bevittnat under året i fallen Pedagogiskt centrum och bebyggelse på bollplaner och lekplatser i Rosenlund. Folkpartiet vill inrätta en tydlig kö för barnomsorgen, som klarar svängningar i efterfrågan. Föräldrar ska kunna anmäla intresse när barnet är sex månader och då ange önskat behovsdatum upp till fyra månader framöver. Systemet ska vara webbaserat så att man kan följa upp sin ansökan och hur läget är på de förskolor som önskats i första hand. Föräldrar ska kunna tacka nej till plats utan att straffas med backning i turordningen. Vi förordar också syskonförtur, som gör vardagen lite enklare för flerbarnsföräldrar Fler alternativa lösningar Efterfrågan på barnomsorg är stark och flera nybyggnadsobjekt har försenats. Det är angeläget att vi får nya platser i alternativa former, till exempel familjedaghem, som kan komma igång med kort varsel. Kostnaderna ryms inom ram Färre barn i grupperna Maxtaxan har lett till ökad efterfrågan på barnomsorg. Vi vill ha färre barn i grupperna och mer personal genom att rekrytera fler behöriga förskollärare och barnskötare. Det är också angeläget med kontinuerlig fortbildning. De pedagogiska måltiderna, då personalen äter tillsammans med barnen, gör yrket mer attraktivt och ska därför vara avgiftsfria. Vi anslår därför extra medel till förbättrad kvalitet inom barnomsorgen. Kostnad 6 miljoner kronor Profilera förskolorna Folkpartiet uppmuntrar profilering av såväl grund- och gymnasieskolor som förskolor. Ett bra exempel på profildagis är förskolor med skogsmulleverksamhet, inriktning mot språkutveckling eller Remida, där barnen lär sig återvända allt mellan himmel och jord och göra konst av skrot. Även engelska bör prövas i förskolan. 10

59 3.1.6 Förskollärarlyftet lyfter Södertälje Välutbildad personal är den absolut viktigaste resursen i förskolan. Att höja kompetensen är en strategisk fråga för kommunen. Förskolelyftet gör yrket mer attraktivt och kan i högre grad säkra tillgången på barnskötare och förskollärare med rätta kvalifikationer. Detta erbjudande från staten får inte slarvas bort den här gången, som dessvärre skedde med lärarlyftet Skärp planeringen av förskolans organisation Senhösten 2011 stod Pedagogiskt centrum klart vid Torekällgymnasiet, som en ordentlig resurs och samlingsplats för samtliga lärare i kommunen. Samtidigt som vi investerat för miljonbelopp i Västergård har S-V-MP försökt lösa den akuta platsbristen inom förskolan genom att flytta Pedagogiskt centrum till mer undanskymda lokaler på Bangatan. Man vill bygga om på nytt vid Torekällgymnasiet den här gången till förskola. Nu ska barnen samsas med gymnasieungdomar och erbjudas utevistelse nästgårds rökrutan. Och behoven motiverar heller inte en förskola på Torekällberget, som dessutom blir betydligt dyrare än en mer traditionell förskolebyggnad. Vänsterstyrets förskoleplanering anno 2012 för tankarna till den förtjusande hönan Agda. 3.2 Grundskola och gymnasium (FP ökad kostnad 44 miljoner kronor) Inledning Den svenska skolan har utvecklats till en trefjärdedelsvärld; där en fjärdedel råkar illa ut. En fjärdedel klarar inte grundskolan med godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska, en fjärdedel av eleverna på gymnasiet hoppar av, en fjärdedel av eleverna blir mobbade och en fjärdedel av lärarna är obehöriga. Det krävs krafttag för att komma till rätta med problemen och vi har både på riksnivå och lokalt lagt fram ett helt batteri av förslag till åtgärder. Nu genomförs den största reformen sedan den allmänna folkskolan Anslaget till skolan höjdes med 100 miljoner kronor lade Folkpartiet på ytterligare 50 miljoner kronor. Så gör vi också för Under åren 2012 till och med 2014 satsar regeringen via Skolverket 20 miljoner kronor om året för att lyfta skolresultaten i stadsdelar som präglas av utanförskap. För Södertäljes del har bland andra Hovsjöskolan fått extra resurser av särskilt kvalificerade lärare. Det är högst angeläget att denna pilotverksamhet fullföljs, utvärderas och finner bestående former Fördubbla läsa-skriva-räkna-satsningen Både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund rankar Södertäljes skolor i bottenskiktet, om än med lite ljusning i sikte för året som gått. Utvärderingar visar att svenska elever halkar efter i matematik och naturvetenskap. Både regeringen och Skolinspektionen har reagerat och agerat. Nu är vi punktmarkerade av tillsynsmyndigheten. 11

60 Folkpartiet föreslår därför en fördubbling av Läsa-skriva-räkna-satsningen, från 10 till 20 miljoner kronor, som ska gå rakt in i klassrummen för pedagogiskt stöd till elever som så behöver. De tio miljoner vi tidigare varit överens om räknas numera in i den allmänna skolpengen och kan således användas till vad som helst, från bokhyllor till elinstallationer. Så var det inte tänkt. Ökad kostnad 10 miljoner kronor Skapa magnetskolor Folkpartiet har föreslagit att kommunen ska göra en eller flera skolor i kommunen, till exempel i Ronna, Geneta och Hovsjö, till magnetskolor. Begreppet kommer från USA och är en benämning på skolor, som utrustas med särskilt populära program samt välbetalda och kompetenta lärare. Huvudsyftet är att minska segregationen, då barn utanför bostadsområdet väljer sin skola för att den är bra, inte bara nära. Magnetskolor ökar också valfriheten genom att erbjuda program med olika profiler. Ökad kostnad 3 miljoner kronor Förbättra kvalitet och måluppfyllelse För att ge alla elever en ärlig chans att nå de pedagogiska målen vill Folkpartiet satsa på en palett av åtgärder. Ökad kostnad 16 miljoner kronor. Skolakut Skolan är stundtals en stökig arbetsplats. För elever med starkt störande beteende finns nu en skolakut, där verksamheten fungerar mycket bra. I nästa steg måste det finnas stödundervisning i mindre grupper när dessa elever återvänder till sin ordinarie skola. Skriftliga omdömen Skriftliga omdömen ska ges från år 1 och betyg från år 6. Syftet är att få grepp om elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dessutom införs för kommunen frivilliga ordningsomdömen i terminsbetygen, dock inte i slutbetygen. På den punkten är det förstås tvärnit från vänster. Denna information bör naturligtvis inte förfölja den enskilde eleven in i vuxenlivet. Därför ska dessa omdömen beläggas med sekretess för utomstående. Fler speciallärare De elever som har svag kunskapsgrund ska erbjudas stödundervisning. Skolorna ska ges möjlighet att anställa speciallärare, med fokus på de tidigare åren. Nu återinförs speciallärarutbildningen i en omfattning som motsvarar efterfrågan. Läxhjälp Läxhjälp ska erbjudas i skolorna och kan till exempel skötas av högskolestuderande och seniorer, gärna pensionerade lärare. Skolorna bör också hålla öppet under loven för elever som behöver stöd att ta igen försummade kunskaper. Södertäljes elever behöver allt stöd som finns att uppbringa för att bryta trenden med sjunkande studieresultat. Till tidigare förslag om matte- och studiecoacher lägger vi nu läxjour via telefon och Internet, kommunikationsmedel som dagens ungdomar behärskar bättre än allt annat. Sommarkurser Elever som behöver särskilt mycket stöd i sin språkutveckling i grundskolans tidigare år ska kunna gå sommarkurser med inriktning på att läsa, skriva och räkna. Måluppfyllelse och trivsel vid de sommarskolor som anordnats kan sammanfattas med ett enda ord, succé. 12

61 Stimulera läslusten Folkpartiet anser att läsning är en grundläggande del av livet och utbildningen. Alla elever ska uppmuntras att läsa mycket och ofta, gärna spänningsromaner. Läsning kan också stimuleras genom att kombinera nytta med nöje, som till exempel se en film eller göra studiebesök. Vi föreslår vidare att skolorna ska kunna ge en skönlitterär bok i gåva några gånger under årskurs 4 till 9. Dagens ungdomar hänger ofta på och messar varandra, men alltför få finner vägen till klassisk skönlitteratur. För att främja barns nyfikenhet vill vi att de ska få lite hjälp på traven att upptäcka den litteratur som passar allra bäst för just dem. Därför föreslår vi att alla skolbibliotek i Södertälje ska få en garanterad bemanning av bibliotekarier, som professionellt kan vägleda barnen på deras läsodyssé. Kostnaden ryms inom skolans utökade ram. Ytterligare ett sätt att egga läslusten och hjälpa barn och föräldrar att hitta god litteratur är att det lokala biblioteket skickar ut ett lånekort till alla sexåringar, tillsammans med lättillgänglig information om vad biblioteket kan stå till tjänst med. Vi föreslår ett låtsaslånekort, som barn och föräldrar enkelt kan byta ut mot ett skarpt vid nästa besök på stadsbiblioteket i Luna eller kommundelsbiblioteket. Reading Recovery I Nya Zeeland praktiseras Reading Recoverymetoden. Den innebär att barn som efter ett års läsinlärning ännu inte knäckt koden får intensivträning. Insatserna pågår till dess eleven läser utan svårigheter, vilket ofta sker inom en månad. Tidningstexter är speciellt tacksamma att arbeta med. Språk- och mattecoacher I några skolor i Södertälje har elever fått tillgång till språkcoacher i samarbete med näringslivet. Dessa fördjupade kontakter som eleven får med både språket och arbetslivet är mycket utvecklande. I naturvetenskap och matematik har svenska elever svårt att hänga med sina konkurrenter. Man behöver inte flyga till Kina eller Japan för att se skillnader det räcker med att ta en tur med Silja Line till Åbo. Om Sverige och Södertälje ska delta i högteknologisk tävlan, måste vi se till att alla som kan och vill får bästa tänkbara stöd i till exempel matematik. Det kan ske bland annat via mattecoacher på nätet, dit eleverna kan vända sig med uppgifter av varierande svårighetsgrad. Studiecoacher Elever som skolkar löper ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet. Därför behövs det flera åtgärder för att upptäcka och motverka olovlig frånvaro. En sådan är att anställa studiecoacher med uppgift att kartlägga elever i riskzonen. Detta följs sedan upp med föräldrakontakt, som syftar till att skapa förtroende hos skolkande elever och motivera dem att komma tillbaka till skolan. Lördagsgymnasium Med Stockholm och Uppsala som förebild vill Folkpartiet hålla gymnasierna öppna även på lördagar. Syftet är att ge de elever som så behöver lite extra skjuts på studierna i något lugnare former. Det kan vara förmiddags- eller eftermiddagspass och helt valfritt för eleven. 13

62 Lärarmentorer På regeringens initiativ har Södertälje fått del av satsningen på lärarmentorer. Det rör sig om en handfull tjänster, men det kan komma att behövas fler. Rektor den pedagogiska ledaren Rektorerna måste få större möjligheter att leda och inspirera lärarna i skolans huvuduppgifter, undervisning och fostran. Skolans högsta ledare måste avlastas administration och ges den tid som krävs för att stödja sina lärare i arbetet för kunskap och arbetsro Motverka våld och mobbning även på nätet Skolan ska vara en säker arbetsplats där alla elever kan känna sig trygga. Om en allvarlig situation ändå kräver att en elev måste byta skola så är det mobbarna som ska flyttas, inte offret. Till tryggheten hör också rätten till fräscha toaletter och mjuka skolgårdar som lockar till lek och spel. Folkpartiet vill också uppmuntra skolorna till att utbilda i humanistiska värderingar. Överhuvudtaget är det nödvändigt med fler vuxna i skolan, gärna i form av klassfarfar, som kan hjälpa och stödja eleverna och fungera som goda förebilder och samtalspartners. För att eleverna ska lära känna positiva förebilder skulle idrottsklubbarna kunna medverka med sina aktiva utövare under temadagar. Nätmobbning är idag den mest omfattande typen av trakasserier. Det kan vara eleven själv, en kompis eller någon annan som utsätts för bilder, nedlåtande kommentarer eller hot på nätets chattsajter och communities. Sådana fasoner ska kunna rapporteras till skolledningen. Med e- post och sms kan det bli mycket lättare att anmäla mobbning då eleverna förblir anonyma Utred behovet av en teckenspråklig grundskola Folkpartiet vill undersöka möjligheterna att starta en integrerad teckenspråklig grundskola i Södertälje. Det skulle innebära en ökad service och kvalitet för våra hörselskadade elever och sänkta kostnader för skolskjutsar och skolgång i andra kommuner Ta del av EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet Södertälje är mångkulturellt. Det är en styrka. Men det betyder också att vi måste avsätta stora resurser på språkundervisning. EU har ett brett program för pedagogisk verksamhet, varför kommunen borde ansöka om ekonomiskt stöd för till exempel utbildning av lärare i tvåspråkighet. Det är också angeläget att kommunen tar tillvara nyexaminerade lärare med kulturell dubbelkompetens Inför syriska som B- och C-språk Många södertäljebor har etnisk och språklig bakgrund från länder utanför Europa. Det vore därför lämpligt att införa syriska som B- och C-språk i Södertäljes skolor, som alternativ till andra främmande språk, till exempel tyska, franska och spanska. 14

63 3.2.9 Starta en spetsklass på gymnasiet Vi behöver bli bättre på att uppmuntra studiemotiverade elever. På gymnasiet har vi länge haft specialklasser i idrott, musik, dans, drama och andra konstnärliga uttryck. Vi har också ett rikt utbud av yrkesutbildning, som utgör en betydande rekryteringsbas för ortens näringsliv. Nu är det dags för spetsklasser även i teoretiska ämnen. Södertälje får inte missa den här möjligheten att sticka upp med lite fräck framåtanda. Vi hade till exempel kunnat söka för ett gymnasieprogram med maritim profil eftersom i stort sett all sjöfartspersonal rekryteras utanför kommunen Introducera privatekonomi på schemat Vi ställs dagligen inför viktiga plånboksfrågor och bombarderas av erbjudanden. SMS-lånen har exploderat och sätter många, inte minst ungdomar, i skuldfällan. Det behövs kunskap om räntor, aktier, fonder med mera för att hålla ordning på sina personliga finanser. En obligatorisk kurs i privatekonomi i gymnasiets slutfas vore en värdefull och färsk grundplåt till att undvika blindskären inför vuxenlivets utmaningar och frestelser Skolmat och städning på entreprenad Det behövs grönsaker, kött, fisk och plugg i plugget. Rätt kost ger rätt energi. Att experimentera med avgifter tror vi inte på. Däremot finns det entreprenörer som gärna tar över kommunens egenregi. Folkpartiet föreslår att en större del av skolmaten läggs ut på anbud. Det kan bli bättre mat eller lägre pris helst både och. Med den nya hyresmodellen kan skolorna själva få ett ord med i laget vid städupphandlingar och på så sätt pressa sina kostnader Höj lärarlönerna skapa karriärvägar Engagerade och välutbildade lärare är nyckeln till elevernas framgång. Lärare ska kunna utveckla sin yrkesroll och göra karriär på den pedagogiska arenan. Skolan behöver både ambitiösa akademiker med djupa ämneskunskaper och slitvargar med socialt hjärta. Men lönen lockar föga. Under de senaste tio åren har löneutvecklingen varit sämst jämfört med alla andra kommunanställda. Det är i längden ohållbart. Alliansregeringen öppnar nu för karriärvägar för lärare som väljer att stanna kvar i undervisningen. Nya befattningar inrättas som förstelärare och lektorer, för vilka betydande statliga stimulansmedel följer med. Här måste Södertälje hålla sig framme och ta del av erbjudandet. Folkpartiet avsätter extra medel för att stärka lärarlönerna. Kostnad 15 miljoner kronor Återinför förberedelseklasserna Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har nyligen gett Skolverket i uppdrag att belysa hur kunskaper bättre ska kartläggas för rätt placering i lägre årskurser, hur vi kan erbjuda extra tid för undervisning och hur statistiken ska ge en mer rättvis bild av elevernas resultatutveckling. 15

64 Allt detta är naturligtvis steg i rätt riktning. Men i Södertälje går vänstermajoritetens beslut stick i stäv med regeringens ambitioner. Förra året antogs nya riktlinjer för mottagande av nyanlända barn i grundskolan, men den praktiska konsekvensen blev att de väl fungerande förberedelseklasserna skrotades. Nu är det den tuffa verkligheten i ordinarie klass som gäller från dag ett. När frågan väcktes i kommunfullmäktige avslöjades en smärre kopparslagare hos utbildningsnämndens ordförande. Det var tydligen ett olycksfall i arbetet. Självklart måste förberedelseklasserna återinföras. 3.3 Äldreomsorg (FP ökad kostnad 5 miljoner kronor) Inledning Folkpartiet anser att äldreomsorgen måste tilldelas ökade ekonomiska resurser för att kunna ge Södertäljes seniorer en god, värdig och meningsfull ålderdom. Detta förutsätter en väl fungerande hemtjänst och ett brett utbud av såväl vård- och omsorgs-, trygghetssom seniorboende. Med vänsterblocket åter i majoritet sitter återställarna lika säkert som amen i kyrkan. Rätten att bo kvar hemma så länge man önskar förutsätter att det finns tillräckliga medel för boendeanpassning. Dessa har under senare år urholkats, varför vi föreslår att detta anslag förses med budgettekniskt staket pengarna får inte flyttas till annan verksamhet under året. Par som levt tillsammans hela vuxenlivet ska inte tvingas att gå skilda vägar när en av dem behöver särskild omsorg. Då ska det finnas plats för båda i den nya bostaden Öka valfriheten inom hemtjänsten En kundvalsmodell har prövats i centrala Södertälje sedan Folkpartiet vill att denna modell införs i hela kommunen enligt LOV. Men vänsterstyret har svängt tillbaka till en mer begränsad valfrihet med upphandling av ett fåtal starka nationella och internationella aktörer på marknaden. Småföretag, ofta med kvinnliga eldsjälar, göre sig icke besvär. Folkpartiet vill ge möjlighet till geografiska begränsningar, som uppmuntrar lokala initiativ. Vi anser också att biståndsbedömningen för personer över 75 år ska göras mer flexibel. Det nya vård- och omsorgsboendet i Glasberga sjöstad med sina 64 platser ersätter med råge utdömda Slåttergården. Äldreboenden ska också kunna erbjudas i enskild regi. Det nedläggningshotade Solgläntan i Hovsjö, med arton boende, måste finnas kvar för att klara platsbehovet. Mycket talar för att det också behövs mark för ett vård- och omsorgsboende i Mölnbo. Med bland andra Helsingborg som förebild vill Folkpartiet förädla livskvaliteten med mini- SPA, där miljön ramas in av konstgjord sandstrand, ljumma vindar, digital fågelsång, gassande sollampor och en fondvägg som för känslorna till den grekiska övärlden mitt i smällkall nordanvind, förslagsvis vid Artursberg eller Glasberga. 16

65 3.3.3 Verka för trygghetsboenden Folkpartiet har varit drivande för att etablera en mellanvårdsform, numera kallat trygghetsboende. Här avser vi personer som inte är i behov av vård dygnet runt, men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar hemma. Trygghetsboenden ska kunna erbjudas även av privata fastighetsägare, inte bara Telge Bostäder. Kostnaden för den enskilde måste vara rimlig. Vi ser fram emot att utredningen om Södertäljes äldreboenden resulterar i att utbyggnaden av trygghetslägenheter tar fart Marknära bostadsrätter för äldre Friska äldre vill gärna välja bort arbetskrävande villor och trädgårdar, men ändå bo kvar i sin hemtrakt i marknära likartad boendekvalitet, fast mer lättskött. Åtskilliga egnahemsägare har god ekonomi och klarar av att byta bostad utan lån. De villor som blir lediga ligger i många fall centralt nära skolor och förskolor och är efterfrågade av barnfamiljer. Det finns flera privata aktörer som specialiserat sig på att bygga den här typen av bostäder. Med rätt koncept borde detta alternativ kunna passa såväl staden som de yttre kommundelarna Utevistelse Terapiträdgårdar fanns det gott om vid förra sekelskiftet och passar minst lika bra idag. Hoppa fallskärm är inte heller fy skam. Utevistelse och motion i hälsosamma doser ökar välbefinnandet, trivseln och livskvaliteten vid vård- och omsorgsboenden och är ett utmärkt inslag i friskvården Heminstruktörer för syn- och hörselskadade Många äldre drabbas av nedsatt syn och hörsel. Folkpartiet vill därför återbesätta de två tidigare indragna heminstruktörstjänsterna för syn- och hörselskadade. Kostnad 1,5 miljoner kronor Relansera äldreombudsmannen På Folkpartiets och Alliansens initiativ blev tjänsten som äldreombudsman återbesatt. Men det blev en kort historia, kantad av vakans och dunkla uppdrag. Äldreombudsmannen har försvunnit för femtioelfte gången i ordningen. Men vi tar strid. Det behövs en oberoende stödperson för många äldre, som vill ha hjälp i sina kontakter med kommunen och andra myndigheter. Kostnad 0,5 miljoner kronor Tillgodose behoven av tvåspråkiga avdelningar Det är angeläget att äldre med invandrarbakgrund får sina önskemål tillgodosedda med vårdavdelningar för seniorer med finsk bakgrund, där det finns tvåspråkig personal. På Mariekällgården finns en tvåspråkig finsk avdelning. För andra språkgrupper får planeringen framdeles ta hänsyn till stigande efterfrågan Rätt att bo tillsammans Tills döden skiljer er åt är en strof i vigselakten. Här finns ingen fotnot om att kommunen kan överpröva detta löfte. Par som levt tillsammans hela vuxenlivet ska inte tvingas att gå skilda vägar när en av dem behöver särskild omsorg. Då ska det finnas plats för båda i den nya bostaden. Det har visat sig att extrakostnaderna för parboende är marginella. Folkpartiets vallöfte från 2010 har nu blivit lag. Återstår att se om de planerade åtta platserna för parboende i Glasberga sjöstad kommer att räcka de närmaste åren. 17

66 Socialt stöd rädda Drömkåken Kommunen har idag tio mötesplatser med en frivilligsamordnare på heltid. Mötesplatserna bedrivs av ideellt arbetande äldre i lokaler där kostnaderna är försumbara, förutom i Morkullan och Luna, som nu hotas av nedläggning. Det finns även några biståndsbedömda dagverksamheter för personer med demensdiagnos, varav en för arabisktalande. Folkpartiet föreslår att minst två av mötesplatserna blir bemannade på vardagar och att vi behåller befattningen som frivilligsamordnare på heltid. Folkpartiet slår vakt om Drömkåken för nydiagnostiserade demenssjuka. Personalen inom hemtjänsten besöker många ensamma äldre, som behöver komma till mötesplatserna, och bör därför ha en broschyr att sätta i händerna på våra seniorer om att mötesplatser finns och var de finns. Kostnad 3 miljoner kronor Vovvar i vården De positiva hälsoeffekterna av husdjur är omvittnade, inte minst när hundar vistas hos gamla människor på äldreboenden. Forskning visar att sällskapsdjur minskar behoven av medicinering, vilket betyder humanare vård och lägre kostnader. På demensboenden dämpas oro och ångest. Att klappa en hund gör att må-bra-hormonet oxytocin utsöndras i hjärnan. Ja, jyckar är lycka därför vill vi pröva fler vårdhundar inom äldreomsorgen Demografirevolution Det är hög tid att ta förestående demografirevolution med allt fler äldre på allvar. Här har kommunen i praktiken kommit i otakt med behov och efterfrågan. Vi lever längre, vi blir friskare men förr eller senare blir vi också krumma och krassliga och det blir fler dementa. Folkpartiet beklagar djupt att det privata initiativet med seniorboende i de södra kommundelarna gick i stöpet främst på grund av en lång rad omvälvande händelser i omvärlden. Nu ligger äldreomsorgens framtid i händerna på en omfattande utredning. Folkpartiet kommer att verka för senior- och trygghetsboenden i hela kommunen. Vi hoppas också att Enegårdens öde inte förskräcker, utan att den svanesången kan komma att förvandlas till en fågel Fenix när tiden är mogen med nya och mer gynnsamma förutsättningar Behåll korttidsplatserna vid Artursberg Södertälje kommun har avvecklat ett antal platser för korttidsboende vid Artursberg när de egentligen skulle behöva öka i antal för att möta behovet hos medicinskt färdigbehandlade patienter vid Södertälje sjukhus. Överbeläggningen på bara geriatriken har ökat med hela 62 procent från augusti 2011 till augusti Och trenden håller i sig. I september 2012 fanns drygt tjugo medicinskt färdigbehandlade äldre patienter, som ännu inte slussats vidare. Kommunen tar helt enkelt inte ansvar för dem som måste stanna kvar i en stressig sjukhusmiljö istället för att skrivas ut och tillfriskna. Samtidigt tvingas kommunen att betala stora summor för dem som tar upp plats på lasarettet efter läkares beslut om utskrivning. För landstinget innebär överbeläggningarna att extrapersonal måste kallas in för att möta behoven. Dagens situation är ohållbar och ovärdig våra äldre kommuninvånare. 18

67 3.4 Stöd och service till funktionshindrade (FP ökad kostnad 1 miljoner kronor) Inledning Människor, som tidigare varit isolerade och hänvisade till allmänt godtycke, fick i och med LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) rätt till ett värdigt liv och möjlighet att delta i samhället på lika villkor. I egenskap av arbetsgivare för sina personliga assistenter ska man ha fullständig delaktighet vid rekrytering och anställning vem som anställs, hur schemat läggs upp och vad man behöver hjälp med. Vi vill också satsa på pröva-påboenden för vuxna funktionshindrade Inrätta en tillgänglighetskonsult/rådgivare På Folkpartiets initiativ har hörslingorna i våra kommunala lokaler fått fast serviceschema. För att göra offentliga miljöer mer tillgängliga för människor med funktionsnedsättning anser vi att kommunen ska återinrätta tjänsten som tillgänglighetskonsult/rådgivare. Denna befattningshavare bör ha personlig erfarenhet av funktionshinder. Kostnad 1 miljon kronor. 3.5 Social omsorg med arbetslinje (FP ökad kostnad 6,5 miljoner kronor) Inledning Folkpartiets socialliberala idéarv manar till ansvar för människor på samhällets skuggsida. Frivilligorganisationer, till exempel brottsofferjouren, Lions, Rädda Barnen och många andra kompletterar på ett nödvändigt sätt kommunens sociala insatser Stärk rättigheterna för placerade barn! Södertälje fick en rejäl känga av tillsynsmyndigheten för ungefär ett år sedan. Det handlade om allvarliga brister i uppföljning och kontroll. Det ledde till skärpning och idag kan vår socialtjänst uppvisa resultat som vida överträffar lagens minimikrav för besök och samtal hos placerade barn. Kritiken har också satt avtryck i en ny sammanhållen familjehemsorganisation och öppenvård med Triangeln som nav. Bra jobbat! Varje barn som placeras har rätt till en särskild socialsekreterare. Denna ska ha en självständig ställning i förhållande till familjehemmet eller institutionen och göra täta besök. Lagen säger två gånger om året. Det räcker inte, det bör ske en gång i kvartalet, eller ännu oftare om så önskas. Familjer med barn ska inte kunna vräkas. Kostnad 2 miljoner kronor. 19

68 3.5.3 Fördubbla antalet hembesök Vi vill se fler och bättre betalda socialsekreterare, som arbetar med att förebygga social utslagning och som kan göra hembesök. Likaså behövs fler handläggare inom öppenvård för barn och ungdomar. Ett mer alert samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärdarna skulle kunna leda till en betydande minskning av hyresskulderna. Det ska också finnas möjlighet till deltidsförsörjning och därmed kunna arbeta parallellt med studier. Alliansen har drivit igenom sex nya tjänster som socialsekreterare. I alla nya biståndsärenden erbjuds hembesök, vilket har visat sig framgångsrikt med både bättre kvalitet i besluten och ökad rättvisa. Fördubblade hembesök minskar kostnaderna för socialt bistånd Förebygg missbruket i centrum - mötesplats Södertälje kommunen har svårt att komma åt missbruket av alkohol och illegala droger på olika platser i stadskärnan. För att lyckas i detta arbete krävs att kommunen tillsammans med fastighetsägarna, polisen, väktare och volontärer fortsätter att utveckla sina förebyggande insatser. Våra medarbetare med titel Uppsökare på överarm och rygg spelar en nyckelroll för att stötta upp yngre män och kvinnor i farozonen. Det behövs en plats som känns mer inbjudande än entrén i Lunagallerian en mötespunkt med värme och insatser för återhämtning. Här ska finnas TV, tidningar, kaffe och ostmackor, kanske bastu och tvättmöjligheter. Vi ser också stödpersoner för rehabilitering, som kan visa vägen genom boendekedjan till eget hushåll utan droger. Kostnad 2 miljoner kronor Arbete istället för bidrag Om 5 personer växlar från bidrag till arbete ger det 1 miljon kronor i plus för kommunen. 100 nya jobb istället för bidrag skulle således ge 20 miljoner kronor. För den enskilde människan bidrar det till integration och egenmakt. Genom aktiva insatser som leder till arbete istället för bidrag kan vi bromsa kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och andra aktörer kan utvecklas med ytterligare upphandlingar på marknaden. Vi måste bli bättre på att utvärdera och hitta rätt, snabbt och lätt. Det är där vi lyckas bäst vi ska satsa mest. Vi tar avstånd ifrån privatkommunala hybrider som Telge Peab och Telge Manpower Jobbstart. Folkpartiet vill också ställa bestämda krav på att tjänster och entreprenader som upphandlas via Telge Inköp AB ska ha ett betydande inslag av arbeten utförda av praktikanter, lärlingar och arbetsföra med försörjningsstöd. Svenska för invandrare (SFI) har upphandlats till 40 procent av kursutbudet. Syftet är att varva studier i svenska språket med praktik och i förlängningen anställning och på så vis stärka arbetslinjen Starta en anhörigskola i Södertälje Karlstad kommun står förebild för ett utbyggt anhörigstöd. Här finns en anhörigskola, vars viktigaste uppgift är att ge plats för allt det svåra, att få tala ut och få råd hur man kommer ur alkohol-, narkotika- och spelmissbruk. En sådan verksamhet behövs även i Södertälje, gärna i samverkan med landstinget och grannkommuner. Kostnad 0,5 miljoner kronor. 20

69 3.5.7 Gör tillsynsorganisationen mer robust Det har stormat rejält kring Södertäljes tillsynsverksamhet för alkoholtillstånd till restauranger och föreningar, till och med så att polisen och nationella insatsstyrkan mot korruption varit inblandad. Det har hänt att hela personalen har sagt upp sig i protest mot politiska sjukbesök, allmänt otrygga arbetsförhållanden och lika oklara ansvarsområden. Folkpartiet anser det ohållbart att inspektörer för bygglov, miljötillsyn och alkoholutskänkning ska mötas av hot och våld. Det behövs en mer robust organisation, gärna i samarbete med andra kommuner. Här krävs mer utbildning, personalförstärkning, extern kompetens och fördjupad information Bostad först nytt grepp mot social utslagning Inga kamphundar, inte slå grannarna på käften, inte störa, inte glömma hyran, inte dra på dig skulder och du måste träffa en stödperson en gång i veckan. Det är några enkla regler för en relativt ny modell för att ge hemlösa och socialt utslagna människor en andra chans i livet. Bostad förstprojektet har prövats i Stockholm med femton lägenheter som snart blir trettio. Idén har hämtats från USA, Kanada och Finland, med tydliga förbättringar i facit. Även i Södertälje brottas vi med omfattande och tung social utslagning, missbruk och hemlöshet. Vad vi ser idag är inte bara det klassiska A- laget i stadskärnan och kanalslänterna, utan också vilsna, men knappast lastgamla, män och kvinnor, som hellre tar svängen om Systembolaget än Arbetsförmedlingen. Vi vill gärna se ett Bostad förstprojekt i Södertälje, med yngre hemlösa missbrukare som målgrupp. Det blir inledningsvis i liten skala, men varje räddad individ räknas. Därför föreslår Folkpartiet fem platser enligt modellen Bostad först med målgruppen bostadslösa i arbetsför ålder. Kostnad 2 miljoner kronor. 3.5 Miljö och samhällsbyggnad (FP ökad kostnad 2,75 miljoner kronor) Inledning EU är ett viktigt forum för att lösa gränsöverskridande miljöproblem men även lokalt kan vi göra mycket för att minska klimatpåverkan. En genomtänkt politik för miljö och teknisk verksamhet ska göra Södertälje, inte minst stadskärnan, till ett attraktivt område för boende och kommersiell verksamhet Förnya stadskärnan Södertäljes stadsmiljö fick under några decennier genomgå stora förändringar, från en idyll till en stad i världen. Hela centrumkvarter revs och ersattes av funktionella klossar. Nya bostadsområden växte upp utan känsla för skönhet och trivsel. Med perspektiv på denna utveckling måste kommunen vårda den fysiska miljön bättre. Vi vill göra Kusens backe till ett naturreservat, inte parkeringsgarage eller motorled i anslutning till en ny slussbro i nordlig position. Marens vattenspegel ska inte fyllas igen med schaktmassor, aktivitetspråmar eller glasschabrak. Vänortsparken och Lotsudden måste bevaras som stadsnära rekreationsområde. 21

70 Förnyelsen av bebyggelsen vid Inre Maren ska ske varsamt. Vi vill inleda detta arbete i kvarteren Castor, Lyran och Garvaren genom att dels flytta tillfarten till Kringlangaraget, dels ersätta det anskrämliga parkeringsdäcket med kommersiella lokaler, attraktiva bostäder och ett kulturhus för alla åldrar. Orionkullen med Gamla Flickskolan är ett kulturhistoriskt landmärke mellan kanalen och centrum. Denna plats måste skyddas i arbetet med omvandlingen av stadskärnan. Nya hus i omedelbart grannskap måste anpassas så att slänterna, själva kullen och dess bebyggelse behåller sina särdrag i centrumflanörens blickfång. Vi behöver också skapa ljusare och tryggare parkeringshus, inte minst för att kvinnor ska känna sig trygga. Likaså har vi riktat uppmärksamhet mot stadens bakgator. Nygatans västra sida känns lika död som Köpmangatan, en plats som för tankarna till ett vindpinat Östberlin. Esplanader, mysiga butiker och grönska istället för bussar och en krympt Oxbacksled skulle onekligen pigga upp stadsbilden. En hängande trädgård på Kringlan och ett svävande glastak över Politikertorget skulle inte göra saken sämre, för att inte tala om lite färg på Mälarbron. Torghandeln är en omistlig del av stadens själ och bidrar till gemyt och trivsel. Vi ser gärna att antalet dagar utökas med fler platser, gärna kompletterat med julmarknad på Marenplan. Och varför inte utse årets torghandlare? Jovisst, det har kommunfullmäktige välsignat Mer kultur och mindre asfalt vid Marenplan Inre Maren är en av Södertäljes mysigaste platser, med vatten, kommers, krogar och kultur, faktiskt två teatrar, STA och Oktober eller Saga och Castor om man så vill. Men här finns också skamfläckar i form av betongdäck och Strandgatan som parkering på första parkett. I stadens hjärta borde det vara mer grönt, mer kultur, mindre asfalt och ingen trafik alls. Folkpartiet har därför förslagit att omvandla området till ett kulturstråk, inramat av naturens alla färger i blomsterarrangemang och lämpliga träd Publika strandpromenader Visionen är given; tänk Södertälje i sommarskrud med två trivsamma promenadvägar på var sin sida om kanalen, som kan erbjuda södertäljebor och besökare massor av intryck och upplevelser. Ett stråk på västra sidan sträcker sig från Lina strand, via Mälarhamnen, gamla slussen, en hängbro under Mälarbron, ett nytt cykelkafé i brovaktarstugan, över Kanalholmen som båtfolket numera lämnat, förbi Orionkullen, via gångbro över blindtarmen, utmed Playa del Maren och gästhamnen med mål Södertälje Södra. På östra sidan börjar promenaden vid Mälarbadet, förbi Telgehus och Sydpoolen med slutmålet Östertälje station. Hela arrangemanget är uppfräschat med belysning, bänkar, papperskorgar och informationstavlor om stadens natur och historia. Allt är anpassat för funktionshindrade och rensat från sly och sopor. Bygget finansieras med sponsorer, EUmedel och inom ramen för stadsförnyelsen i slussområdet. 22

71 Under högsommaren kommer vi att kunna slå oss ned på Playa del Maren, stranden mitt i staden, enligt fullmäktiges enhälliga beslut att gå vidare med Folkpartiets uppslag. Vi har även lanserat tanken om husbåtsboende i Södertäljes centrala vattenlägen. Pontonbron mellan Lotsudden och Borgmästarudden är en välsignelse för fotgängare och cyklister. Medaljens baksida är att förbindelsen portar fritidsbåtar, drakskepp och restaurangfartyg från Marens inre. Folkpartiet ser gärna att denna gångbro flyttas under juni, juli och augusti och ersätts med en mindre passagerarbåt/vattenbuss Tillsätt ett skönhetsråd Kommunen befinner sig i ett skede, där stadskärnan i allmänhet och Maren i synnerhet ska förnyas, samtidigt som de yttre kommundelarna växer. Här skulle vi kunna få god hjälp av ett fristående rådgivande organ, som kan bevaka frågor som rör arkitektur, stadsbyggande och naturmiljö utan hänsyn till kortsiktiga ekonomiska intressen. Exempel på objekt som skulle må bra av sköna ögon är höghus i känsliga miljöer, spårtaxi och sporthallar. Det handlar inte bara om det som byggs nytt, utan också när vi förtätar i områden med etablerade karaktärsdrag, till exempel i gamla villaområden eller i centrum Förbättra renhållning och belysning Folkpartiet anser att det är viktigt att ta tillvara Södertäljes fantastiska förutsättningar och få fler människor att bo och trivas här. För detta krävs bättre centrumstädning, parkskötsel samt underhåll av gång- och cykelvägar. Att påbörja sandupptagning tidigare på våren när vädret så tillåter vore en ynnest för både cyklister och fotgängare och leda till minskade halter av skadliga partiklar i stadsluften. Rökare är ett ömkligt släkte, som förstör för sig själva och andra människor i sin nära omgivning. Därtill kommer alla fimpar i varje vrå i stad och park. Stockholm har en fimpsug. Det borde också Södertälje införskaffa. Ett sätt att göra grön- och promenadstråken lite mer personliga vore att låta södertäljeborna sponsra en egen parkbänk Anställ en landskapsarkitekt Ett trivsamt centrum förutsätter att vi sköter våra park- och grönområden. För att klara denna uppgift behövs det förstärkning av personalen hos stadsträdgårdsmästaren, i första hand en tjänst som landskapsarkitekt. Kostnad 0,75 miljoner kronor Skapa zoner med lägre strålning Mobiltelefonin har skapat nya perspektiv på miljöfrågorna. Det handlar både om att skydda naturvärden och att motverka riskerna för överexponering av strålning. Folkpartiet hävdar försiktighetsprincipen. Mobilmasterna ska placeras utifrån strikt miljöhänsyn. Samverkan mellan operatörer garanterar att det inte blir fler master än nödvändigt. Tillstånden ska kunna omprövas vid konflikt mellan miljökonsekvenser och teknisk utveckling. Det är angeläget att strålningsfria zoner för elöverkänsliga skapas, i första hand vid Molstaberg i Vårdinge. 23

72 3.6.9 Bygg bostäder på gamla ridhustomten Tältet, nästgårds med badanläggningen Sydpoolen, exploaterades lyckosamt med bostäder i början av 2000-talet. Men den återstående delen, den före detta ridhustomten mellan bostadsbebyggelsen och Saltsjöbron, ligger dock för fäfot. Ambitionen måste vara att sätta spaden i jorden nu när efterföljaren till den gamla järnvägsbron står klar Inför avgiftsfri lördagsparkering Folkpartiet vill uppmuntra bilisterna att parkera utanför absoluta centrumkärnan, vilket kräver en ny zonindelning. Vi har därför motsatt oss avgiftshöjningarna på p-platserna vid Tom Tit och sjukhuset, där vi föreslår sänkta avgifter. Det behövs också ett system för boendeparkering, som inte medför ökade avgifter på platser där vi vill se bilarna parkerade, alltså en bit utanför stadskärnan. Likaså bör antalet p-platser för funktionshindrade inventeras och vid behov utökas. Gaturummet måste nyttjas smartare och extra parkeringsplatser, bland annat på skolgårdar, ska öppnas vid stora köphelger. En akut åtgärd är att få bort avigsidorna i de nya automaterna för betalkort. Det är rent puckat att två likadana maskiner intill varandra inte är samordnade. Mindre söktrafik i centrum kräver elektroniska infartsskyltar som hänvisar till lediga parkeringar runt stadskärnan. Dessa angörs i sin tur av minibussar, som går i skytteltrafik mot centrala besöksmål. Arrangemanget kan bli ännu mer lockande med ett turisttåg, som under sommaren kan skapa lite Disneylandkänsla. Detta finansieras via sponsorer. Även husbilsentusiasterna borde få plats i Södertälje. Vid Gästhamnen finns en provisorisk parkering, också på Folkpartiets initiativ. Den bör permanentas när vägomläggningen är klar. Bättre marknadsföring vore önskvärt. Att tillgodose efterfrågan på parkeringsplatser är en ödesfråga för handeln i centrum. Två timmars gratis parkering i P-husen på lördagarna är ett vällovligt initiativ från Centrumföreningen, som gärna får fortsätta. Folkpartiet har föreslagit en tillfällig infartsparkering på Igelstatomten invid Östertälje station som ett akut behov i samband med dubbelspårsbygget mellan stationerna Centrum och Hamn. Även efter årsskiftet kommer det att behövas fler parkeringsplatser vid denna trafikknut. Avgiftsfri lördagsparkering i syfte att stärka centrums attraktionskraft kostar dock en slant. Lägre intäkt 2 miljoner kronor Öka trafiksäkerheten i Södertälje Genom smart och snabb information redan på motorvägen kan vi minska trafiken på Turingegatan och göra motsvarande miljövinster. Det behövs också skyltar som bjuder in passerande till såväl staden som Järna och Hölö. Nollvisionen utgår från att olyckor inte alltid kan förhindras, eftersom människor ibland gör misstag. Trafikmiljö och fordon måste därför utformas så att misstagen inte leder till döden eller allvarliga personskador. Folkpartiet vill ha krocksäkra lyktstolpar på infartslederna och göra särskilda insatser vid olycksdrabbade övergångsställen, inte minst längs Birkavägen. 24

73 En bättre trafikkultur vid Centralplan med respekt för rådande trafikregler vore välkommen, likaså att trafikljusen vid gånggatan är synkroniserade och tar hänsyn till gående med lite lägre tempo i fötterna. En tryggare utfart från Bergaholmsvägen mot Stockholmsvägen bör omedelbart säkerställas. Vidare är det nödvändigt att binda samman befintliga gång- och cykelvägar och förbättra vägskyltningen. Cykelbanor dels mellan Järna och Södertälje, dels utmed vägsträckan mellan Högloftsvägen och Axa Sports Center (beslutad redan 2005), står på Folkpartiets dagordning, likaså en säker skolväg till Björkängsskolan i Ritorp Ladda för laddstolpar Med växande antal el- och hybridbilar behövs laddstolpar. Folkpartiet har föreslagit totalt 30 stycken i staden och de yttre tätorterna. Kommunfullmäktige är med på noterna. Efterfrågan och försäljning av elhybrider och rena elbilar ökar starkt och med regeringens superbilspremie på maximalt kronor står ett genomgripande teknikskifte för dörren Cirkus idag, igår och imorgon Festplatser, dansbanor och biografer har fått stryka på foten för bostäder, butiker och parkeringar. Detta har försvårat möjligheterna för ambulerande cirkusar och tivolin att gästspela i attraktiva lägen. Folkpartiet äskar stööörsta möööjliga tystnad för framtidens clowner och akrobater och föreslår att kommunen säkerställer lämplig mark för dessa burleska evenemang. 3.7 Näringsliv och arbetsmarknad (FP ökad intäkt 5 miljoner kronor) Öka intäkterna från exploatering Södertälje behöver nya företagsetableringar. Ett gott näringslivsklimat kräver en kommunledning som både bokstavligen och bildligt bygger vägar istället för farthinder, som är snabb att öppna dörren när intressenterna knackar på. Planlagd mark ska vara stapelvara, inte beställningsobjekt. Kommunen ska raskt och smidigt handlägga de tillstånd som behövs. Tyvärr har grönvänstern genom åren förbrukat all sin energi på detaljregleringar, med den så kallade handelspolicyn som vapen, lika sofistikerat som en flintyxa. Folkpartiet står för en offensiv näringspolitik, präglad av sund konkurrens. Då kan vi öka intäkterna från exploatering. Trycket på företagsmark i Södertälje är stort. Speciellt efterfrågat är Morabergs arbetsområde. Returen har flyttats och förrådet borde snarast lämna Morabergs solsida och ge plats åt mer sober verksamhet. 25

74 Likaså är flytt av motorbanan i Tuvängen aktuell, också i syfte att frigöra värdefull mark. Dagligvaruhandel i Moraberg och vid Järna trafikplats kan ge båda externområdena en vitamininjektion. Almnäs arbetsplatsområde är en tänkbar ny hemvist för motorsporten, bostäder och logistik. Här finns också plats för både nya och gamla företag, som vill växa. Det natursköna Brandalsund kommer också att erbjuda förnämliga nya bostäder vid havsbandet, uppförda med fingertoppskänsla. Därmed kan vi öka intäkterna av exploatering och skapa nya jobb. Ökad intäkt 5 miljoner kronor Avveckla policyn för lokalisering av handel Policyn för lokalisering av handel, med tydligt uttalat socialistiskt signum, har lagt en hämsko på handelns utveckling i Södertälje. Här gäller mat på en sida av staden, skrymmande varor på den andra. Denna policy måste avvecklas, så att vi kan skapa sund konkurrens och erbjuda allsidigt utbud av varor och tjänster på fler platser i kommunen. Enligt överenskommelse mellan blocken ska handelspolicyn ersättas med riktlinjer för kollektivtrafikförsörjning av köpcentra. Dessvärre dras denna fråga i långbänk av vänstertrion och har slutligen hamnat i en fotnot i översiktsplanen Inrätta företagskansli, tjänstegaranti och utmaningsrätt Alla företag, små som stora, ska bemötas på ett positivt sätt. Södertälje har redan en företagslots, nu vill vi ta nästa steg och inrätta ett företagskansli, som ska utvecklas enligt One Stop Shop-modellen, för alla ärenden till kommunen. Ett embryo finns redan nu i form av Södertälje Direkt, alltså receptionen i stadshuset. Utmaningsrätt har hitintills införts i 35 kommuner runt om i Sverige och i ett landsting. För Södertäljes del vill vi bana väg för alternativa driftsformer. Det ger en bonuseffekt i form av kostnadsfri genomlysning av den kommunala organisationen och kan ofta leda till en värdefull utveckling. Vi behöver skärpa oss för att avancera i Svenskt Näringslivs rankning över landets bästa företagsklimat. Då behövs också en generell tjänstegaranti, både hos verksamhet i egenregi och hos utmanande aktörer. Den innebär att ärenden ska avgöras snabbt och effektivt inom en bestämd tid annars hotar kostnadsrabatt vid förseningar Vässa arbetslivsnämnden Alla insatser för vuxna arbetsföra människor syftar till arbete och egen försörjning som anställd eller företagare. Det ska löna sig att arbeta. För att utveckla arbetslinjen behövs utvärdering av gjorda insatser. Där vi får ut mest ska vi satsa mest. Arbetslivsnämndens främsta uppgift är att få människor som står utanför arbetsmarknaden att växla bidrag mot jobb. Målet är riktat mot fler i arbete efter kortare tid och att fler flyttar till andra kommuner, där det finns både arbete och bostäder. Arbetsförmedlingen ansvarar för flyktingmottagningen. Nu fungerar introduktionen av nyanlända flyktingar enligt Folkpartiets modell, nämligen att man varvar studier i svenska med praktik. Att ställa krav är att bry sig om. Den som är arbetsför ska vara skyldig att ta anvisat jobb i hela landet, inte bara passivt ta emot bidrag. Det är dock rimligt att försörjningsstödet till viss del kan behållas vid kortare anställningar. Det ska aldrig bli mindre i plånboken för att man väljer tillfälligt jobb framför bidrag. 26

75 En grupp som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden är personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Idag finns möjligheten för arbetsgivare att anställa en nyanländ flykting till subventionerade lönekostnader där personen parallellt använder en del av sin tid till språkundervisning. Självklart ska kommunen använda detta generösa erbjudande i större omfattning än idag Fler ungdomar i jobb Ungdomarna kommer ofta i kläm på arbetsmarknaden. En orsak är svag anställningsbarhet till följd av bristande kunskaper. Men det finns också onödiga hinder för oerfarna adepter att få en ärlig chans till egen försörjning. Vi har satt fokus på Lagen om anställningsskydd (Las) och ingångslöner. Las är löst i köttet och har i realiteten spelat ut sin roll på arbetsdomstolens agenda. Det stora problemet är egentligen inte ingångslönen, som löper under en relativt kort tid, utan ingen lön alls, försörjningsstöd och inga framtidsutsikter. Kommunen har ett arbetsgivaransvar, som borde stå öppet för nya idéer och villkor i en föränderlig värld. Folkpartiets mål är att kommunen verkar för minst 150 nya ungdomsjobb per år under , med avtal inom industrin (bland andra Volvo) och handeln som förebild. Detta ska ske genom fördjupat samarbete med arbetsmarknadens aktörer. Det innebär att man ska vara alert och nappa på statliga erbjudanden om bland annat instegs-, nystarts- och lärlingsjobb i nära samverkan med näringslivet. Kommunen och koncernen själv kan förädla grunderna för sin egen rekrytering av medarbetare upp till 26 år med särskilda ungdomsavtal inom vissa yrken. Ett förslag från Folkpartiet har redan lanserats, nämligen att ställa krav på ett antal praktikanter/trainees vid större upphandlingar AstraZeneca livet efter detta Beskedet från AstraZeneca drog som en isande vind över vintermörkret; vi lägger ned all forskning i Södertälje och säger upp minst medarbetare under året. Det blev startskottet för mobilisering. Regeringen utsåg förre utbildningsministern Lars Leijonborg till nationell samordnare, med uppdraget att behålla kvalificerad forskning i landet. Kommunen kompletterade med en egen lokal samordnare, Anitra Steen, med direktiv att driva Södertäljes intressen. Forskning och infrastruktur har nu getts högsta prioritet av Alliansregeringen och det har börjat röra på sig i Södertälje. Världsföretaget lämnar nu spelrum för flera avknoppade spetskompetenser, som beräknas kunna starta i början av nästa år, under arbetsnamnet SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, där Campus Telge kan komma att återta sin plats på den vetenskapliga scenen. Vi välkomnar också samverkan med Mälardalens högskola, för att tillgodose behoven av till exempel förskollärare och sjuksköterskor. Kommunstyrelsen har beslutat om en långsiktig satsning på att bygga upp en breddinkubator i Södertälje tillsammans med Uppsala Innovation Center (UIC). Det är ett led i arbetet med att stimulera till fler livskraftiga tillväxtföretag, både inom life science och inom andra branscher. 27

76 Här ska kommunen erbjuda kvalificerad affärsrådgivning till entreprenörer och företagare. Innovationsbron, som ägs av staten och Industrifonden, investerar i tidig fas på Sveriges inkubatorer. Från det hållet har Södertälje fått positiva besked om medfinansiering. Till detta kan vi lägga forskning knuten till Södertälje sjukhus, som inriktas på att stärka kompetens och utveckla vården inom humanistisk medicin, patientnära omvårdnad och effektiva arbetsprocesser i Lean-anda. Denna verksamhet kan också komma att överta hela eller delar av AstraZenecas toxikologiska forskning. 3.8 Kultur och fritid (FP ökad kostnad 3,5 miljoner kronor) Inledning Folkpartiet värnar kulturarvet. Vi är stolta över Luna kulturhus, Kulturskolan, Torekällbergets museum, Kulturhuset i Järna, Oktoberteatern och Enhörna teaterförening, Södertälje teateramatörer och många flera. Dessa institutioner är betydelsefulla för såväl dagens som morgondagens södertäljebor. Via stadsvandringar, guidade eller på egen hand, kan vi lära känna stadens historia Hellre en unge på plan än på stan Kommunen ska ha en generös inställning till ungdomsverksamhet inom föreningslivet, hellre en unge på plan än på stan. Här gör både stora och små föreningar imponerande insatser för att hålla igång tusentals flickor och pojkar med alltifrån scouting och frimärkssamling till fotboll, basket, simning, ishockey och ridning. Kommunen ska uppmuntra och stödja utvecklande fritidsaktiviteter, samtidigt som vi ställer krav på att föreningarna ger flickor och pojkar lika villkor. Långfärdsskridskor på Måsnarens plogade is vore till glädje för alla åldrar. Funktionsnedsatta måste kunna vara med i olika verksamheter efter egna förutsättningar. En översyn av föreningsstödet har genomförts i syfte att göra det mer rättvist och pricksäkert gentemot kommunens prioriterade grupper Spräng Lilla Jönssonligan Fritidsgårdarna är nödvändiga och kan, genom att erbjuda ännu fler meningsfulla aktiviteter, förebygga social utslagning, busliv, gängbildningar och kriminalitet. Utvecklingen är oroande, med ligor som tar över stadsdelar och framväxande politiska ytterligheter, organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Fritidsgårdarna ska vara bemannade med kompetent personal och ha ett väl fungerande samarbete med ungdomsorganisationer, föreningslivet, Brottsförebyggande rådet, polisen, socialtjänsten, fältarbetarna, nattvandrarna och skolan. Det är så vi spränger Lilla Jönssonligan, det vill säga den svans av barn och yngre tonåringar som ser upp till de hårda grabbarna. 28

77 En enig kultur- och fritidsnämnd har sökt extra anslag ur trygghetspotten för att fylla personalvakanserna på fritidsgårdarna men kommunstyrelsen sa nej. Endast Folkpartiet sa ja. Därför föreslår vi en personalgaranti på fritidsgårdarna, som säkerställer en rimlig bemanning på varje enhet. Kostnad 2,5 miljoner konor Ett Fryshus värmer Ett fryshus i Södertälje skulle ge möjlighet för alla ungdomar att samlas på en och samma plats med olika aktiviteter under ett tak, till exempel klättervägg, musik, konst, teater, samtal och fik. Inte minst skulle denna mötesplats kunna bidra till integrationen i mångfaldens Södertälje. Vi ser gärna ett centrum för kultur i Inre Maren med gott om plats för alla åldrar. Ett Fryshus värmer gott. Samarbetet med Basketbollklubben visar att vi är på rätt väg. SBBK har tagit över Tälje- och Rosenborgshallen mot ett i gengäld kraftigt utökat ansvar för olika ungdomsverksamheter. Mötesplats Täljehallen påminner om hur Fryshuset i Stockholm en gång såg dagens ljus Garantera ett stadsbibliotek med mångfald Våra bibliotek utgör basen för det kommunala kulturutbudet och vi har ett mycket väl fungerande stadsbibliotek i Luna kulturhus. Vi vill utveckla verksamheten i samarbete med folk- och skolbiblioteken. Stadsbiblioteket ska ha ett brett basutbud och tillgodose olika språkgruppers och funktionsnedsattas behov av god litteratur. Luna Kulturhus är stadens mest besökta arena och fungerar som mötesplats med utställningar och forskning. Många av Södertäljes invånare har assyriskt/syrianskt ursprung med en mångtusenårig historia. Kommunen bör känna ett särskilt ansvar att utveckla det assyrisk/syrianska biblioteket i Luna kulturhus. Huvuduppgiften är att samla skrifter och böcker samt berika kunskaperna om denna kultur och historia Museum för idrott, kanalen och citysaneringen Torekällberget är vår levande historia. På Alliansens initiativ har stadsmuseet fått ett årligt tillskott på en miljon kronor. Mer sponsring är alltid välkommen. Då kan vi finansiera utställningar som skildrar efterkrigstidens historia, speciellt den epok då centrum bytte skepnad, från gamla små trähus till tidsandans stora betongblock på och 1970-talet. Men det är beklagligt att många sköra verksamheter inte ryms i budgetramen, till exempel digitalisering av samlingar, kulturhistoriska program och skolverksamheten, som satts på sparlåga. Nu är det dags att besegla Bergets historiska uppdrag med nya perspektiv, främst idrottens och kanalens. 29

78 Här borde det också finnas att café med en liten avdelning för människans bästa vän hunden, och varför inte en miniatyrjärnväg av samma slag som gladde barnen på tidigare medborgardag i Stadshuset? Finansiering sker inom kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram tillsammans med sponsorer. Torekällberget med värdshus behöver sina parkeringar. P-skiva motverkar heldagsparkering och på så vis styr vi bort dem som har andra planer än kulturella och kulinariska. Torekällberget medges en utökad ram för sin verksamhet. Ökad kostnad 1 miljon kronor Använd föreningar, kyrkor och religiösa organisationer i flyktingmottagningen Många flyktingar har sökt sig till Södertälje. Det är inte möjligt för kommunen att ensam stå för individernas introduktion. Det behövs kontaktpersoner, mentorer, coachning, läxhjälp, fritidsaktiviteter och nätverk också från föreningar och kyrkor för att underlätta inträde i samhället och på arbetsmarknaden. En annan idé är att utveckla konceptet med språkcaféer, som idag bedrivs av bland andra Pingstkyrkan, Missionskyrkan och Hagabergs folkhögskola. 3.9 Övrigt (FP 11,25 miljoner kronor) Mer friskvård för kommunal personal Sjukskrivningar av såväl fysiska skäl, till exempel förslitningsskador, som av psykiska skäl, till exempel utbrändhet, är ett växande samhällsproblem. Södertälje kommun är ändå på rätt väg med sjunkande sjuktal, fast med förhoppningsvis tillfälliga toppar. Vi måste se över den totala arbetsmiljön för varje kommunanställd och göra individanpassade friskvårdsinsatser. Kommunen erbjuder en friskvårdstimme i veckan på arbetstid och på Folkpartiets initiativ finns en friskvårdspeng motsvarande kronor per anställd och år. Den vill vi slå vakt om och fortsätta kampen för en rökfri kommunkoncern som arbetsplats Informera om kommunismens illdåd Under 1900-talet har kommunistiska diktaturer gjort sig skyldiga till ohyggliga brott mot de mänskliga rättigheterna. Behov är därför stort om upplysning om de illdåd som skett i kommunismens namn. Känner vi inte till hela historien om dessa grymheter kan liknande fasor komma att upprepas. Ansvaret för att motarbeta detta ligger på oss demokrater och humanister. Folkpartiet föreslår en informationskampanj om kommunismens ogärningar Seyfomonument Det är ett önskemål från en stor del av Södertäljes befolkning att vi hedrar offren för Svärdets år vid tiden för det Ottomanska rikets sönderfall Folkpartiet ser gärna ett minnesmonument i kommunen. Utformning och placering bestäms i samråd med organisationer som företräder berörda folkgrupper. Frågan är dock avförd, sedan rättsprövningen sagt sitt. Vi anser ändå att det finns lagrum för ett privat och ideellt finansierat monument på en plats som kommunen upplåter. 30

79 3.9.4 Ostlänken öppnar spår till Hölö För att säkerställa att den växande kommundelen Hölö på sikt trafikeras med pendeltåg öppnar den blivande Ostlänken nya möjligheter. När allt är på plats kan pendeltågen köras både till Hölö och Vagnhärad på gamla stambanan, till exempel med hjälp av light-rail-teknik En insats för demokratin 2010 års valrörelse var som sju sorger och åtta bedrövelser i skolorna. I skräck för höger- och vänsterextrema utfall i klassrum och korridorer har rektorer och ansvariga lärare ofta valt minsta motståndets lag med ett minimum av organiserade aktiviteter. Vi ber om ursäkt till dem som verkligen ansträngt sig, men på det hela taget visar valet på mycket allvarliga brister, som dessvärre motverkat sitt syfte. Vi får inte huka en gång till. Inför nästa val måste alla skolor ge en omfattande och allsidig information om vad partierna och ideologierna står för Inför rökfri arbetstid För att främja folkhälsan vill Folkpartiet ta ännu ett steg i kampen mot tobaken. Arbetsplatser och restauranger, ja praktiskt taget alla inomhusmiljöer, är numera rökfria. Återstår att se till att våra medarbetare inom kommunen och koncernen fimpar för gott på jobbet. Om vårt förslag antas ser vi det som en framgång, men avser inte att följa upp beslutet med särskilda kontroller och straffsanktioner Brottsligheten kan besegras Samhället får aldrig ge vika för sociala strukturer med egna lagar och normer. Svart ekonomi, beskyddarverksamhet, våld och hot binder samman den undre världens aktörer. Vittnen skräms till tystnad, vilket leder till att rättsstaten sätts ur spel. Södertälje är en av landets mest brottstyngda städer. Dessbättre har vi också gott om poliser. Domarna har fallit mot ett stort antal gärningsmän och polisens särskilda satsning mot Södertäljes tungt kriminella nätverk fortsätter, fastän skandalen kring jäv och hovrättens bakläxa för hela processen är ett tungt och dyrköpt bakslag. Men vi får gilla läget. Kommunens uppgift är att via skolan och fritidsaktiviteter rusta barnen med kunskaper och sunda värderingar som leder till rätt val av livsstil. Det är bättre att besitta egen villa eller lägenhet än att sitta på kåken Oförutsett arbetslinjen och äldreomsorgen Mål och budget är det styrinstrument kommunfullmäktige sätter i händerna på förtroendevalda och medarbetare i nämnder och styrelser. Vid årets slut ska saldot helst vara noll, då har alla skött sina fögderier enligt ritningarna. Men frågan är om det överhuvudtaget finns några helt normala verksamhetsår. Internationella kriser tar ingen som helst notis om kommunala budgetrutiner. Vi har också sett hur utvecklingen inom hemtjänsten förändrar förutsättningarna över bara några månader. Det behövs en buffert för oförutsedda händelser. Folkpartiet fokuserar på insatser som ger återbäring i form av jobb och för att möta en ökad efterfrågan inom hemtjänsten. Kostnad 11 miljoner kronor. 31

80 3.9.9 Medborgardag även 2013 Folkligt, festligt och fullsatt! Ända sedan den spektakulära invigningen 2008 har medborgardagen i stadshuset varit ett mäkta populärt arrangemang i Kringelstan. Senast det begav sig besökte närmare södertäljebor det öppna huset. Ett sprudlande föreningsliv visade upp sig, underhållning bjöds såväl ung som gammal och tillfälle gavs att möta både tjänstemän och förtroendevalda över en kopp kaffe. Medborgardagen är en tradition som kommit för att stanna. Kostnad 0,25 miljon kronor. 4. FINANSIERING (FP ökade intäkter/minskade utgifter 80 miljoner kronor) 4.1 Inledning Alliansregeringen har skött statsfinanserna enligt nationalekonomins ABC. Det mesta såg lite ljusare ut för ett par år sedan, men sedan dess har nygamla problem dykt upp. Kostnaderna drar åter iväg snabbare än intäkterna och flera tunga nämnder aviserar underskott, på vilka kommunstyrelsen utfärdat bakläxa. 4.2 Oförändrad skatt 2013 sänk skatten på sikt År 2001 höjdes kommunalskatten i Södertälje med 50 öre. Två år senare svarade vänsterstyrda Stockholms läns landsting med ytterligare 1 krona och 30 öre höjdes kommunalskatten ännu ett steg med 60 öre. Landstinget var inte sämre utan höjde sin skatt med samma belopp. På tre år fick således södertäljeborna en ökad skattebörda på tre kronor per intjänad hundralapp. Denna skattechock riskerar att leda till att invånare med god skattekraft flyttar ifrån kommunen. Folkpartiet lovar inte en skattesänkning 2013 från nuvarande kronor, men på sikt måste skatten pressas ned till nivå med omkringliggande kommuner. När regeringen visar att det är möjligt att sänka statliga skatter borde kommunen åtminstone ha ambitionen att visa på samma styrka. 4.3 Öka konkurrensprövningen Folkpartiet föreslår en högre takt i konkurrensprövningen av olika verksamheter, alltifrån äldreomsorg till personal- och löneadministration. Arbetslivsnämnden upphandlar 40 procent av svenska för invandrare (SFI), som beräknas ge både högre kvalitet och kostnadsreduceringar. Likaså ser vi helst att kommunen avvecklar sin fordonsverkstad. Minskad kostnad 5 miljoner kronor. 4.4 Öka försäljningsintäkterna Här redovisar vi våra aktuella försäljningsuppdrag inom den kommunala bolagssfären. Telge Rent AB När kommunen nu sålt sin andel i Telge Rent AB blir det också nådastöten för monopolet, som funnits kvar under en övergångsperiod. Det innebär att skolorna och andra kommunala institutioner själva får ett ord med i laget vid upphandling av städning och yttre skötsel och kan på så sätt pressa sina kostnader. Minskad kostnad 2 miljoner kronor. 32

81 Telge Bostäder AB Folkpartiet vill i första hand erbjuda Telge Bostäders hyresgäster att köpa sina lägenheter och i andra hand sälja motsvarande 25 procent av bolagets bestånd, till ett beräknat marknadsvärde av miljoner kronor, till externa intressenter. Vi bedömer att en försäljning ger en nettointäkt om 700 miljoner kronor och en motsvarande förbättring av kommunens eget kapital, vilket genererar sänkning av räntekostnaderna om 26,25 (räntan är 3,75 procent) miljoner kronor per helår och en effekt som börjar utfalla under andra halvåret Detta ska framgå av tydliga ägardirektiv. Om objekt ska säljas får inte detta hindras av motstridiga mål som till exempel blandade upplåtelseformer. Det blir absurt med tanke på att dessa områden idag består av hundra procent hyresrätter. Telge Bostäder ska också kunna sälja för att kunna bygga nytt. Det var därför Folkpartiet sade nej till att dra in halva bolagsvinsten, 30 av 60 miljoner kronor, till kommunen förra året. Sänkt räntekostnad/intäkt 13,2 miljoner kronor. Telge Fastigheter AB Vi föreslår en successiv försäljning av bolagets kommersiella fastighetsbestånd, bland andra följande objekt; Lunagallerian och/eller varuhuset Kringlan, Flundran (inrymmer idag till exempel vaktmästeriet och Pedagogiskt centrum vid Bangatan), centrumfastigheter i Grusåsen och Brunnsäng, före detta stormarknaden (Ö&B) i Södra, Borgmästarvillan med flera, som ska kunna exploateras för kontors- och affärsverksamhet, om totalt miljoner kronor. Folkpartiet säger däremot nej till att avyttra fastigheter inom vård och omsorg. Det kan handla om äldreboenden och andra lokaler för offentlig service, som sedan hyrs tillbaka. I det kortsiktiga perspektivet kan sådana lösningar kännas frestande, men erfarenheter från både privat och kommunal outsourcing visar att detta lättsinne leder raka vägen mot ohemula hyreshöjningar inom några år och sedan för all framtid. Sänkt räntekostnad/intäkt 45 miljoner kronor. Halvårseffekt 22,5 miljoner kronor. Telge Peab AB och Manpower Telge Jobbstart AB Kommunen är delägare i ett stort antal bolag. En del motiveras av exploatering för specifika objekt, till exempel Glasberga, Almnäs och Brandalsund. Andra kan inte motiveras alls. Folkpartiet har sagt nej till de båda rubricerade bolagsbildningarna. Kommunen ska samarbeta, inte gifta sig, med marknadsekonomins aktörer. Att avyttra kommunens aktier i Telge Peab och Manpower Telge Jobbstart handlar dock om små belopp. När nu Telge Peab ber om mer skattepengar för sina förlustaffärer säger Folkpartiet tack och farväl, utan färdkost i form av aktieägartillskott och kommunal borgen. Vi gör densamma befriande separationen med Manpower när avtalet löper ut den 1 juli Då tar vi klivet från olönsamma monopol till sund konkurrens med resultat. Tom Tits Experiment AB, Södertälje Hamn AB, Telge Almnäs AB och Telge Brandalsund AB Flera kommunala bolag är mogna för att bjuda in nya ägare med friskt kapital. Det gäller främst Tom Tit, hamnen, Telge Almnäs och Telge Brandalsund. 33

82 Telge Kraft AB Diskussion förs då och då om förvärv av någon aktör i branschen. Syftet är kort och gott att tjäna pengar. Vi har både ekonomiska och principiella betänkligheter inför sådana affärsupplägg. Kommunägda bolag kan motiveras med graden av nytta för oss som äger verksamheten ifråga. Men skattefinansierade kommersiella äventyr utanför kommun- och nationsgränsen ligger inte i linje med en liberal syn på marknadsekonomi. Folkpartiet föreslår att det välskötta och finansiellt stabila Telge Kraft bjuds ut till försäljning. Ränteintäkt på köpeskillingen 5,6 miljoner kronor. 4.5 Sänk energiförbrukningen Växthuseffekten med omfattande naturkatastrofer i olika delar av världen, även i Sverige, har gjort energiförbrukningen till en ödesfråga. Höga elpriser gör det nödvändigt och lönande att spara energi i kommunala fastigheter och teknisk försörjning. Folkpartiet har alltid drivit linjen att det ska löna sig att spara. Vid prisjusteringar ska detta ske på den rörliga delen. Minskad kostnad 3 miljoner kronor. 4.6 Sänk inköpskostnaderna Samordning mellan koncernen och kommunen pågår och bör kunna leda till ytterligare kostnadsreduceringar. Det kan handla om inköp, telefoni, reception, transport, vaktmästeri, fakturor med mera. Telge Inköp AB har bildats i syfte att minska kostnaderna för alla kommunala förvaltningar och bolag, för allt från gem och papper till asfalt och nya skolor. För denna uppgift krävs kompetens om marknaden. Resultatet av den nyligen genomförda genomlysningen bör ytterligare kunna bidra till detta. Minskad kostnad 15 miljoner kronor. 4.7 Sänk lokalhyrorna Folkpartiet vill skapa tydliga incitament för att kommunal verksamhet inte ska behöva bära kostnader för onödigt stora och ineffektiva lokaler. Våra kommunala skolor ägs av Telge Fastigheter AB. Detta bolag går med överskott och betalar så kallat koncernbidrag till skattekollektivet. Detta är en onödig rundgång av gemensamma tillgångar. Folkpartiet har föreslagit att Telge Fastigheter i sina ägardirektiv åläggs att sänka hyran för skolorna, vilket också sker enligt den nya hyresmodellen. Den lägre intäkten för fastighetsbolaget finansieras inom vinstmarginalen. Vi föreslår också att överytor inom den kommunala verksamheten ställs om för uthyrning till externa aktörer. Minskad kostnad 3 miljoner kronor. 4.8 Effektivare organisation Kommunal organisation är i grunden helt opersonlig. Medborgaren först politikerna är inte ens omnämnda i Södertälje kommuns värdegrund, som också omfattar Respekt för individen och Mer än förväntat. Ändå vill en del ledande politiker ha sina egna lekstugor. 34

83 När vi avvecklat miljöutskottet fick vi istället ett hållbarhetsutskott, fortfarande för att Miljöpartiets kommunalråd vill ha ett litet ekologiskt skafferi i stadshusets västra flygel. Folkpartiet vidhåller; lägg ned hållbarhetsutskottet dess ansvarsområden tillhör miljönämnden. Kommunikationsavdelningen är en alltmer högrest slingerväxt i stadshusrabatten. Alla delar av förvaltningen kommunicerar och informerar men relationerna till den centrala funktionen upplevs som ansträngda. Vi vill se över och slimma rutinerna för kommunikation såväl internt som utåt mot medborgarna Folkpartiet är också öppet för sparsamhet i den politiska organisationen. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser bör lite oftare kunna ställa in sammanträden med tunna ärendelistor och där inga vitala intressen sätts ur spel. Tidigare har kommunfullmäktige vilat hela augusti, men sedan några år har vi istället fått två möten i september. Det kan ifrågasättas. För samtliga förslag; Minskad kostnad 1,9 miljoner kronor. 4.9 Sluträkning Folkpartiets förslag till Mål och budget är i balans. Våra ökade utgifter är 80 miljoner, detsamma som ökade intäkter/minskade utgifter. Av nämnda summa går 50 miljoner kronor till förskolan och skolan. Detta finansieras genom sänkta räntekostnader och ränteintäkter från försäljning av kommersiella fastigheter och en fjärdedel av Telge Bostäder AB, som omvandlas till bostadsrätter som ägs av de boende. Vi står också öppna för försäljning till andra seriösa företag. Mer konkurrensprövning, effektivare energihushållning, slimmad kommunal organisation och pressade kostnader för upphandling ger också extra råg i ryggen. 35

84 4.10 RESULTAT-, FINANS OCH BALANSBUDGET Sammanställning driftbudget FP, miljoner kronor Ökade utgifter/minskade intäkter Mkr Färre barn i förskolans grupper, fria pedagogiska måltider 6 Fördubblad läsa-skriva-räkna-satsning 10 Magnetskolor 3 Ökad kvalitet och måluppfyllelse i skolan 16 Höjda lärarlöner 15 Heminstruktörer för syn- och hörselskadade 1,5 Äldreombudsman 0,5 Socialt stöd, mötesplatser för äldre, Drömkåken 3 Tillgänglighetskonsult/rådgivare 1 Stärkta rättigheter för placerade barn 2 Insatser mot missbruket i centrum mötesplats 2 Anhörigskola 0,5 Bostad först nytt grepp mot hemlöshet 2 Landskapsarkitekt 0,75 Avgiftsfri lördagsparkering 2 Fritidsgårdarna, personalgaranti 2,5 Torekällberget, ökad ram 1 Medborgadagen ,25 Oförutsett, buffert arbetsmarknad och äldreomsorg 11 Totalt 80 miljoner kronor Ökade intäkter/minskade utgifter Mkr Ökad intäkt exploatering 5 Ökad konkurrensprövning 5 Minskade städkostnader 2 Försäljning/omvandling till bostadsrätter inom Telge Bostäder AB, räntenetto, halvårseffekt 13,2 Försäljning inom Telge Fastigheter AB, räntenetto, halvårseffekt 22,5 Försäljning Telge Kraft AB 5,6 Ökad energieffektivisering 3 Sänkta inköpskostnader 15 Effektivare organisation/kf/ks/nämnder/hållbarhetsutskott 1,9 Lägre investeringskostnader, räntenetto 3,8 Lägre lokalhyror 3 Totalt 80 miljoner kronor 36

85 5. ÄGARDIREKTIV TILL TELGE AB Inriktning Ägarstruktur Telge ska särskilt analysera förutsättningen för att skapa strategiska samarbeten och ägarsamarbeten med näringslivet där det kan skapas verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar. Folkpartiet säger nej till nya hybrider, som Telge Peab AB, men däremot ja till breddat ägande i till exempel Södertälje hamn och Tom Tits experiment AB. 5.2 Oljehantering Telge ska verka för att Södertälje hamn får en utökad kapacitet för att hantera bränsle. Folkpartiet är försiktigt positivt till en utredning om en eventuell överflyttning av oljehanteringen från Loudden på Djurgården i Stockholm till Södertälje, men eftersom vi ännu inte tagit ställning i frågan och vägt alla fördelar och nackdelar mot varandra inte minst de miljömässiga föreslår vi att detta ägardirektiv utgår. 5.3 Koncernbidrag Telge ska för 2013 ha ett resultat som möjliggör överföring till kommunen med 104 miljoner kronor. Folkpartiet menar att de ekonomiska konsekvenserna för Telge AB (detta får ej leda till ökad upplåning) och förutsättningarna för själva transaktionen noga måste tydliggöras innan koncernbidraget överförs. 5.4 Beslut av taxor Om en taxeförändring och påföljande taxenivå påtagligt avviker från omvärldens ska taxeförändringen hanteras i Telge AB : Folkpartiet föreslår att taxeförändringar av denna dignitet även ska beslutas av kommunfullmäktige. 6. INVESTERINGSBUDGET (FP ökad kostnad 38 miljoner kronor) 6.1 Inledning För att möta efterfrågan på träningsmöjligheter bör det med ganska små medel gå att skapa dessa ytor på skolgårdar, i anslutning till parker, idrottsplatser och sporthallar. Detta ska givetvis ske i samarbete med föreningar och berörda förvaltningar. Spontanidrottsplatserna med konstgräs i Hovsjö, Fornhöjden, Brunnsäng och Ronna är formidabla succéer, där det är knökfullt med ungar till långt in på kvällarna. Vi ser också fram mot den nya hallen för friidrott och gymnastik i Östertälje, som skulle kunna uppföras och drivas på entreprenad. Det finns privata aktörer som är beredda att både bygga och driva denna starkt efterfrågade anläggning. 37

86 6.2 Bygg hall för friidrott och gymnastik i Östertälje och anlägg konstgräsplan i Järna Kultur- och fritidsnämnden har tidigare uttalat önskemål om att investeringar i en hall för friidrott och gymnastik och Pershagens idrottshall beaktas med samma tyngd som andra skolobjekt. Här finns mycket goda argument. I tjänstemannaförslaget framgår att skolan kommer i första rummet för investeringar. Kultur- och fritid finns inte med på banan överhuvudtaget. Om det nu är så att pedagogiska investeringar går före allt annat, så borde såväl hallen i Östertälje, Pershagens idrottshall/konstgräs och konstgräs i Järna vara högt prioriterade. I dessa arenor kommer skolan att finnas på dagarna, föreningslivet på kvällarna. Igelstavikens Gymnasium kommer att behöva hallen för oumbärliga delar av hela kurser på idrottsprogrammen. I Pershagen är det nog ingen som ser den nya idrottshallen och konstgräset som fritidslyx. Också här är det främst skolan som behöver utrymme för att klara den kroppsliga delen av läroplanen, eller gymnastik med lek och idrott som det hette förr. Genom samarbete med frivilliga är nu objekten i Pershagen på gång inom 2012 års investeringsram. Det gäller även den så kallade multihallen, där projektering inletts tack vare en ny modell för kostnadsjakt via delade upphandlingar. Investeringskostnad: Hall för friidrott och gymnastik 30 miljoner kronor. Konstgräs i Järna 6 miljoner kronor. Jämkas mot försäljning enligt punkt Cykelkafé vid kanalen Det saknas idag en mötespunkt för cyklister, där man under sommarhalvåret har möjlighet att lufta ringarna och få enklare reparationer utförda. Man ska kunna ställa ifrån sig sin cykel under bevakning, få tips och råd om utrustning, säkerhet, hälsa, cykelvägar och attraktioner i kommunen, gärna till kaffe och räkmacka. Det skulle passa vid den gamla brovaktarstugan vid Stora torget. Kostnaden rym i stadsförnyelsen. 6.4 På väg mot nollvisionen För att öka trafiksäkerheten och underlätta för gående och funktionshindrade att passera över till exempel Nygatan och Birkavägen vill vi anlägga flera upphöjda och säkra övergångsställen. Myllret av skyltar och vägmärken kan distrahera trafikanter. I holländska Drachten har man reducerat antalet vägmärken med betydande minskning av olyckor som följd. Motsvarande åtgärder prövas nu i Södertälje. Som komplement till fysiska hastighetsdämpande åtgärder vore det bra med digital information om hur fort bilisterna kör med blinkljus vid hastighetsöverträdelse. Vi måste också minska utsläppen från fossila bränslen och uppmuntra hälsofrämjande fysisk aktivitet genom sammanhängande gång- och cykelbanor. Dessutom är det hög tid för cykelbanor utmed Genetaleden, likaså längs den smala och av tung trafik hårt utsatta väg 57 genom Järna tätort samt mellan Järna och Södertälje. 6.5 Fräscha upp Södertäljes infarter Den västra infarten vid Axa Sports Center/Scaniarinken har fått en välgörande ansiktslyftning, medan den norra vid Moraberg fortfarande ger ett sorgligt intryck. Motorvägsskyltarna vid E4/E20 finns nu på plats, men vi efterlyser motsvarande information vid Järna och Hölö. 38

87 6.6 Montera solfångare på Stadshuset Vårt nya folkliga och futuristiska stadshus kan också främja energisnåla lösningar för uppvärmning och ventilation. Ett rejält kliv in i framtiden vore att utrusta det nya kontorshuset och stadsscenen med solpaneler. Det skulle bli ett miljövänligt tillskott i gestaltningen, som både kan lyfta estetiken och sänka energikostnaderna. Telge Fastigheter AB står för finansieringen. 6.7 Glasa in Fotbollsläktaren Syrianska FC kämpar i allsvenskan, Assyriska FF i superettan, dessvärre i båda fallen fast förankrade i tabellbotten. Publiken sviker huvudläktaren som fått skamfilat rykte för kyla och vind. Folkpartiet anser att det är klubbarnas, arenabolagets och sponsorernas uppgift att göra fotbollen mer inbjudande och matcherna till familjefester. Ett förslag är att glasa in kortsidorna på den stora läktaren. 6.8 Tak och belysning på skatebanan Det vore ett lyft för skateparken vid Sydpoolen att få ett enkelt tak för regniga dagar och belysning för mörka kvällar. En toalett vore också på plats, inte minst mot bakgrund att den här livliga platsen kommer att expandera med en parkourarena. Allt det förutsätter dock finansiell medverkan från sponsorer och ägarna till friskvårdanläggningen invid. 6.9 Skolinvesteringar Folkpartiet har rakt av sågat förslaget till ny skolorganisationen. Vi vill ha kvar Igelstavikens gymnasium och Fornbackaskolans mellanstadium. Planerna att omvandla Moraberg till en enklav för elever utan behörighet till nationella program känns som ett villospår i arbetet mot utanförskap. Det är högst rimligt att åtminstone fordonsprogrammet är kvar i Moraberg, där motorgård och övriga faciliteter finns idag. En rekorddyr förskola på Torekällberget är också sällsynt illa tajmad Sammanställning investeringsbudget FP, miljoner kronor Objekt Belopp År Belopp År Multihall, Östertälje Friskola Ritorp/Viksberg, projektering Konstgräs, Järna FP säger nej till följande objekt: Ombyggnad Igelsta, gy till gsk Ombyggnad Västergård Ny förskola, Torekällberget Ett attraktivare Södertälje? 7, Lägre investeringsnivå ger ett räntenetto på 3,8 miljoner kronor. 39

88 7. VERKSAMHETSMÅL 2013 Mål 7.1 De verksamheter som fungerar bättre i annan regi än kommunens, ska inte bedrivas av kommunen. Mål 7.2 Årets löpande driftintäkter ska minst täcka årets kostnader, avskrivningar och räntor. Kommunens investeringar ska finansieras till 75 % med egna medel. Mål 7.3 Södertälje kommun ska fortsätta försäljning av kommunala fastigheter och konkurrensutsatta bolag. Mål 7.4 Södertälje kommun ska under mandatperioden uppfylla FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Mål 7.5 Mångkulturell kompetens ska räknas som en merit vid kommunala tjänstetillsättningar på ledande nivåer. Nu ser vi fram mot en livlig budgetdebatt i kommunfullmäktige! 40

89 CENTERPARTIETS BUDGETFÖR ÖRSLAG FÖR SÖDERTÄLJE KOMMUN

90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING - FÖRSLAG TILL BESLUT 4 SÄRSKILD PROPOSITION 6 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR 8 DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA 10 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH TOLERANS 10 OMSORG AV BARN OCH VUXNA 12 ÄLDREOMSORG 14 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 18 UTBILDNING 25 FÖRETAGSAMHET OCH ENTREPRENÖRSKAP 33 LANDSBYGDEN 37 ARBETE 38 KULTUR OCH FRITID 40 SAMHÄLLSBYGGNAD OCH OFFENTLIG MILJÖ 42 ÄGARDIREKTIV TILL TELGE 47 SÖDERTÄLJE KOMMUN SOM ARBETSGIVARE 51 KOMMUNENS EKONOMI 53 TABELLER 56 HEMSTÄLLAN 62

91 KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag till beslut Centerpartiet Mål & Budget Inledning Centerpartiet ser möjligheter i Södertälje kommuns utmaningar, möjligheter till trygghet, mångfald, hållbarhet, företagande. I Centerpartiets Södertälje sätts barnen i centrum, äldre får välja en god kvalité på sin omsorg, företagen trivs och näringslivet växer och mår bra. Förutsättningarna finns men s-v-mp gör att resan känns lång och krokig. Att anta Centerpartiets budget skulle räta upp och förkorta vägen fram till ett bra Södertälje för alla oss som bor här. Mångfald är ett begrepp som i ett ord fångar mycket av det som är Södertälje. För centerpartiet är det en av de stora fördelarna med Södertälje. Mångfalden finns överallt, i stad och på landsbygd, personer med olika bakgrunder och tillhörigheter, företagare, entreprenörer och människor med skiftande och breda kompetenser. Utmaningarna är stora men mångfalden är en förutsättning som ger stora möjligheter för att lyckas i arbetet med att utveckla och göra Södertälje kommun till en bra plats att leva på. En stor utmaning under de närmaste åren förblir sysselsättningen och därför är ökade kontakter och en fördjupad relation till näringslivet absolut nödvändig. Vi bör dessutom utvidga arbetet tillsammans med olika samarbetspartner och förstärka våra kontakter på regional och internationell nivå. Ett omfattande arbete behövs för att få fler företag att vilja vara med och ta sig an samhällets gemensamma utmaningar, när företagen är med på allvar kommer integration och sysselsättning få positiva resultat och vi får ett gott samhälle att leva i. Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen behöver dessutom utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Bemötandet och inställningen till företagare måste förbättras. Villkor som kan underlätta företagandet är ett måste, några exempel; förenklade regler, se över avgiftsfloran för att minska kostnaderna för företagen och öppna för att fler entreprenörer ska kunna konkurrera om att få utföra kommunala tjänster. Att skapa det socialt och ekologiskt hållbara Södertälje är en annan utmaning som vi har framför oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att klara och därför har vi många bra förslag i vår budget. Vi är övertygade om att använda tillväxten för att driva miljö- och klimatfrågorna är rätt väg att gå. Sverige ligger i dag i framkant i världen när det gäller klimat- och miljöarbetet. Centerpartiet startade denna utveckling i början av 1960-talet när vi la Riksdagens första miljömotion och utvecklingen har gått att göra parallellt med att välfärden växt och tillväxten varit en motor. Inom förskolan ska kvalitet och mångfald klaras genom att tillföra resurser och hålla nere barngruppernas storlek. För att ge ALLA barn och ungdomar möjlighet att nå kunskapsmålen måste kvaliteten i grund- och gymnasieskolorna förbättras och utvecklas. Vårt krav på mer lärarledd tid för eleverna har burit frukt. Nu måste det förverkligas tillsammans med ett annat krav från Centerpartiet - mer rektorstid för lärarna. Rektor måste få tid att ta ett större ansvar för skolans pedagogiska resultat. Centerpartiet vill föra in nytänkande i skolan genom att bland annat föreslå en årskurs 7 - gymnasieskola. 4

92 I äldreomsorgen måste kvalitet och mångfald lyftas och säkerställas för att förebygga ohälsa och värna livskvaliteten. I 2012 års budget föreslog vi att kommunen skulle införa fritt kundval fullt ut för hemtjänst i enlighet med den nya lagen om valfrihet (LOV), det är nu genomfört. Nu är det viktigt att slå vakt om detta goda beslut och om det behövs försvara det mot ideologiska vänsterangrepp.. Valfrihet är viktigt, kombinerat med kvalitetskontroller, för att säkerställa brukarnas behov och integritet. Vi föreslår nu tillsammans med Alliansen att LOV ska införas för vård- och omsorgsboenden. Andra angelägna frågor för våra äldre är god mat, måltidsmiljöer, förebyggande hälsovård och välutvecklade mötesplatser för våra äldre Kommunens arbete med kvalité handlar om att utöka värdet för medborgarna. En offensiv kvalitetsutveckling bidrar till ett framgångsrikt Södertälje där varje verksamhet är en lärande organisation som ständigt utvecklas för Södertäljebornas bästa. Detta kräver insatser, samt ett ledarskap som styr processer i förbättring och förändringar. Personalen måste få en större delaktighet, ett tydligt ansvar och ledarskap. Då först kan personalen bli vår största tillgång för att hitta nya framtidslösningar. Centerpartiet i Södertälje är av den uppfattningen att effektivisering av den kommunala verksamheten ska fortsätta för att kunna leverera hög kvalité i alla verksamheter. Detta förutsätter att vi är öppna för det som är utmärkande för ett modernt arbetssätt. Centerpartiet står därför bakom införandet av Lean Production i Södertälje kommuns verksamhet På denna grund föreslår Centerpartiet en budget för ett Södertälje som ger alla delaktighet, ökat självbestämmande och en god jordmån för ALLA människor att växa. Samtidigt som Centerpartiet på ett antal strategiska punkter visar att det finns ett tydligt alternativ till den nuvarande politiska majoriteten. Vår budget ger också förutsättningar för att skapa en bred plattform kring frågor som sysselsättning, hållbar utveckling och kvalitetssäkring av den kommunala verksamheten. Tage Gripenstam, gruppledare Centerpartiet 5

93 SÄRSKILD PROPOSITION Följande förslag vill Centerpartiet ställa under särskild proposition till kommunfullmäktige: Södertälje antar den globala utmaningen och startar ett nytt internationellt gymnasieprogram där världen är både rekryteringsbas och mål för utbildningen. Vi föreslår att en tvåparallellig 7-Gy-skola ska starta läsåret 2015/16. Vi föreslår att det av utbildningsnämnden fattade beslutet om en ny gymnasieorganisation inte förverkligas och att Torekällbergets förskola inte byggs. Det innebär att investeringsmedlen 2013, 95 mkr och 2014; 40 mkr inte används för den förändringen. Centerpartiet föreslår att regler och mallar ska tas fram för att mindre lokala företag ska kunna delta i anbudsgivningar vid kommunal/koncern upphandling. Det är angeläget att främja mångfalden i näringslivet. För att öka tillgängligheten för alla Södertäljebor till Södertälje kommun och bl a underlätta arbetssökandes möjligheter till arbete eller egenförsörjning ska ett virtuellt kontor med information på flera språk startas och utvecklas. Kommunen ska inleda ett brett samarbete med olika fastighetsägare för att kunna upprätta åtgärdsplan för minskning av energianvändning och följa Green Building program vid varje ny byggnation av fastigheter. Kostnadsfria bygglov för installering av solfångare eller solceller på fastigheter/hus ska gälla alla fastighetsägare. Kommunen ska genomföra en förstudie för att hitta lämpliga objekt att placera solfångare och solceller på i kommunen. Södertälje ska satsa på specialkompetens och utbilda kommunens hemtjänstpersonal och erbjuda utbildning till övriga utförare som dagligen möter människor i gränslandet till demens. Kommunen tillsammans med studieförbunden erbjuder föräldrarna utbildning med en speciell inriktning på tonårsföräldrar för att motverka hedersrelaterat våld. Att anställa fler fältassistenter för att förstärka arbetet bland ungdomar. Vi behöver öka antalet fältassistenter för att kunna täcka behovet även på helger. En utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr Att kommunfullmäktige beslutar att slå fast att dammarna i Moraån ska vara kvar. Cykelpaket Vi avsätter 3 mkr extra per år för att öka genomförandet av cykelplanen. Vi föreslår att man inför vintersäsongen 2013/14 ska införskaffa teknik/maskin (Norrköpings kommun har lyckats) för att vinterröja gång- och cykelvägar för att stimulera cykling året runt. Vi avsätter för Investering 2 mkr och för drift andra halvåret 2013, 0,4 mkr. 6

94 Vi föreslår att kommunen investerar 2013 i trygga och säkra cykelgarage vid Östertälje och Södertälje Centrums pendeltågsstationer, uppskattat antal platser per station, i investeringsbudgeten avsätter vi ett schablonbelopp av 5 mkr. Inför ett lånecykelsystem i kommunen i samarbete med en extern aktör, starta i Södertälje stad., Att anta samtliga förslag i Alliansens gemensamma hemställan

95 VÄRDEGRUND OCH PRIORITERINGAR Södertälje är en unik kommun. Tillsammans är vi över invånare i en internationell huvudstad mitt i en spännande utvecklingsprocess. En kommun befolkad av en ovanlig kombination av människor med rötter i olika delar av världen. Här hittar vi internationella företag, Europas antroposofiska centrum, världshistoriska konstverk, Tom Tits Experiment, sportstjärnor, urnordiska sevärdheter, och unika naturtillgångar. Södertälje är möjligheternas stad och majoriteten måste bli mycket bättre på att delta i och driva den utveckling som ska ske i vår stad och i hela regionen, självklart tillsammans med alla våra fantastiska invånare. Södertälje har stora utmaningar framför sig för att kunna uppnå målen, bland dessa prioriterar Centerpartiet; skolan, att bekämpa arbetslöshet i alla sina former, att göra Södertälje till en klimatsmart kommun och att införa en nolltolerans mot främlingsfientlighet och utanförskap. Vi är övertygade om att det som behövs för att bryta utanförskapet och för att möjliggöra fler och bättre jobb i Södertälje är en mer framtidsinriktad och flexibel arbetsmarknad. Vi måste också ha en öppnare syn när det gäller näringslivet i Södertälje med ett bättre bemötande av alla företag och en mer positiv attityd till företagande. Dessutom tror vi att en hållbar utveckling som tar hänsyn till miljön och klimatet, och som värnar våra ekonomiska resurser och naturresurser är grunden för all bra tillväxt. Helhetsperspektivet och hållbar samhällsutveckling är två principer som genomsyrar Centerpartiets politik i kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer i Södertälje Södertälje ska vara den mest klimatsmarta kommunen på alla områden. Vi är övertygade om att Södertälje har det som krävs för att vara framtidens stad och vara en förebild i Sverige. Därför vill Centerpartiet att människor som valt att verka, leva och bo i Södertälje ska uppleva att de har makt att förverkliga sina drömmar. Vi vill stärka den enskildes möjligheter och ge goda förutsättningar för den enskilde att växa. Alla människor är lika mycket värda och unika. På den grunden ska kommunen främja mångfald, valfrihet och delaktighet. Kommunen ska bli tydligare i att klargöra medborgarnas ansvar och rättigheter. Vår framtidsvision är en stolt och förenad kommun med människor som jobbar tillsammans för att uppnå målet för en bättre vardag för alla. Vi sammanfattar vår framtidssyn i tre punkter nedan. 1. DET FÖRETAGSAMMA SÖDERTÄLJE Den gemensamma välfärden förbättras i samma takt som företagsamheten i Södertälje utvecklas och fler arbeten kommer till. I Centerpartiets Södertälje är företagen hjältar och entreprenörskap och företagande genomsyrar all kommunal verksamhet från förskola till bolag, från elev till tjänsteman. Södertälje kommun ska kort- och långsiktigt arbeta för en mycket bättre kontakt med och service för Näringslivet samt utveckla samarbetet mellan näringsliv, kommun och ideell sektor. 8

96 2. DET TRYGGA OCH TOLERANTA SÖDERTÄLJE Samhället ska garantera en grundläggande ekonomisk trygghet till alla sina medborgare, samtidigt som kommunen ska stimulera människor till arbete genom att förbättra och ta tillvara möjligheterna som individerna har att klara sin egen försörjning. En ökad valfrihet inom vård, skola och omsorg är en del av det trygga Södertälje där invånarna har makten över sina val och kvalitén på verksamheten. Skolorna i Södertälje har under flera år haft svårt att nå upp till kunskapsmålen för våra barn- och ungdomar. Det är den enskilt viktigaste uppgiften att här ge dem goda förutsättningar för att lyckas i vuxenlivet. Bli trygga och självständiga människor med alla möjligheter att förverkliga och ta ansvar för sig själva. Centerpartiet prioriterar skolan för våra barns och samhällets bästa. Södertälje ska bli bättre på att utnyttja mångfald som en av kommunens största resurser. Det skapar ett framgångsrikt samhälle i ständig utveckling som gör att kommunen kommer att kunna hantera den nya tidens utmaningar och förändringar i omvärlden. Samarbetet mellan det civila samhället (föreningar, kyrkor m.fl.) och kommunen måste ökas och stärkas för att vi gemensamt ska lyckas med att bygga ett samhälle där alla respekteras oavsett bakgrund och får möjlighet att arbeta, försörja sig själva och utvecklas. Centerpartiet vill införa en nollvision i kommunen mot mobbning, diskriminering, utanförskap (handikapp, sjukdomar) och främlingsfientlighet. Vi står för ett samarbete mellan alla de demokratiska krafterna i samhället och mot all sorts diskriminering av individer på grund av sin kultur, etnicitet, läggning och sociala bakgrund. 3. DET HÅLLBARA OCH MILJÖMEDVETNA SÖDERTÄLJE I Centerpartiets Södertälje kommer kommunen att bli en förebild på hur man positivt påverkar vår livsmiljö och tar sig an klimatutmaningarna. Bland annat genom att kommunen blir bättre på att hantera gemensamma miljövärden, effektivisera regelverken och göra möjligt för människor att själva göra miljöriktiga och klimatsmarta val. Sedan 90-talet har en rad internationella beslut om hur vi bättre ska värna miljön på kommunal nivå antagits av den Svenska regeringen, Södertälje kommun ska anpassa dessa beslut till sina egna mål inom miljöutveckling, samt belöna, upplysa och informera alla invånarna så att hela vårt samhälle tillsammans kan prioritera genomförandet och gå före i arbete för en hållbar kommun. 9

97 DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA Alliansregeringen har bäddat för att Sveriges invånare och kommuner ska ha goda förutsättningar att klara sin ekonomi trots den oroliga och på sina håll tuffa ekonomin i vår omvärld. Självklart märks den internationella oron även i Södertälje, skatteintäkterna ökar inte tillräckligt, arbetslösheten inte minst ungdomsarbetslösheten står och stampar på en hög nivå, våra industrier märker av den internationella lågkonjunkturen. Södertälje kommuns ekonomi står inför en utmaning där det gäller att alla drar åt samma håll. Arbetslösheten måste ner, försörjningsstödet måste minska, Leanarbetet, växthuset, måste bli en naturlig del av hela organisationens arbetssätt, varje slösad krona måste ersättas med en krona för kvalité och god verksamhet. På köpet får vi en bättre arbetsmiljö och högre frisknärvaro, varje procent av sjukskrivningar kostar mellan mkr/år. Lånenivåerna i kommunkoncernen har nått nya oanade höjder, 12 miljarder, och det är dags att börja amortera för att trygga vår ekonomi längsiktigt. Finansmarknaden förändras snabbt i kölvattnet på de ekonomiska oroligheterna som startade 2008 och avlöser varandra. Nu finns det fortfarande angelägna investeringar att göra för invånarnas bästa och det är vi från Centerpartiets sida beredda att göra och som tidigare år finansiera genom att sälja en del av våra tillgångar. Utmaningarna är svåra men vi är övertygade om att vi med bättre kvalité kan klara både ekonomin och fortsätta amorteringarna av den stora låneskulden. Centerpartiet är ett ansvarstagande parti med fokus på invånarnas bästa. TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH TOLERANS MÅNGFALD OCH INTEGRATION Centerpartiets utgångspunkt är alla människors lika värde och rättigheter. Det yttersta målet är att var och en ska kunna växa som människa och dessutom ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Alla människor har i grunden samma rättigheter och skyldigheter. Centerpartiet vill ha ett samhälle som tar tillvara alla de livserfarenheter som landets invånare har och som en del har förvärvat utanför landets gränser. Ett mångkulturellt samhälle bygger på respekt för varandra och de kunskaper vi har oavsett var de har förvärvats. Det är viktigt att man inte ser invandrare som en enhetlig grupp. Alla människor har olika bakgrund och erfarenheter därmed olika behov och möjligheter. En av våra viktigaste uppgifter är att förändra synsättet på och förhållningssättet till varandra, alla invånare i Sverige behövs för att vi ska få förmånen att fortsätta leva i ett land, Södertälje, som har tillväxt, utvecklas och med ett högt välstånd. Interaktiv språkundervisning ska vara en del av de tjänsterna som erbjuds på det nya virtuella kontoret för målgruppen med invandrarbakgrund. Denna variant av undervisning praktiseras idag i delar av Europa bl.a. i Katalonien, vilket har visat goda resultat. Genom interaktiv undervisning har målgruppen en enastående möjlighet att på egen hand ta del av kunskapsförmedling och snabba på sin språkinlärning och den är ett flexibelt alternativ som kan anpassas till individernas behov. Validering för att kunna använda de nya kunskaperna vid bl.a. ansökningar till vidareutbildning är viktigt att lösa. 10

98 DISKRIMINERING Vi måste stärka vårt antidiskrimineringsarbete. Alla former av diskriminering måste åtgärdas och beivras. Därför förordar vi att kommunen inför en antidiskrimineringsklausul i alla våra kommunala upphandlingar. Dessutom måste den som söker en anställning bedömas utifrån sina kvalifikationer och inte efter sitt kön, religion, hur namnet stavas eller var han/hon kommer ifrån. Kommunen måste aktivt arbeta med attityd- och opinionsförändring. HBTq Centerpartiet har länge varit pådrivande i kampen för homo-, bi- och transpersoners likaberättigande. Människor som älskar en person av samma kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och delaktighet i samhällsgemenskapen som människor som älskar en person av motsatt kön. Fortfarande drabbas homo-, bi- och transpersoner i Södertälje av ett socialt förtryck och utsätts fortfarande för våldsbrott och diskriminering, vilket är helt oacceptabel. HBTq - perspektivet bör genomsyra hela den kommunala förvaltningens sätt att tänka och agera. Därför efterlyser Centerpartiet att den nya mångfaldsplanen lika som jämställdhetsplan eller integrationsplan inlemmar HBTq - perspektivet i kommunens policys och verksamhet. Med denna plan kan vi vara de första i hela Europa som gör sig känd i frågan om homo-, bi- och transpersoners rättigheter. Dessutom vill vi aktivt stödja de organisationer och föreningar som hjälper homo-, bioch transpersoner och rekommenderar speciella informationsinsatser inom samtliga skolor i Södertälje, samt till olika föreningar. Till vår hjälp har vi Ungdomsmottagningen som under 2012 har certifierats för sitt arbete för HBTq gruppens likabehandling. VÅLD I NÄRA RELATIONER Våld i nära relationer sker i alla kulturer och i alla folkgrupper och samhället behöver därför alltid arbeta med dessa frågor De ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck står enligt Rädda Barnen ofta med ena foten i familjens kultur med långtgående kontroll av deras beteende och umgänge och med den andra foten i den svenska tonårskulturen. Vi menar att arbetet med dessa ungdomar, flickor såväl som pojkar, kräver kunskaper i kulturfrågor, tonårsutveckling och familjedynamik. Många av föräldrarna i dessa familjer har oftast, på grund av språksvårigheter och kulturkrockar, en annan syn på sina tonåringar och deras förehavanden både under skoltid och på fritiden. Centerpartiet anser att det är viktigt att öka förståelsen i hela familjen för deras nya samhälle. Därför föreslår vi att kommunen tillsammans med studieförbunden erbjuder föräldrarna utbildning och att man utvecklar föräldraträffar/möten för att på ett pedagogiskt sätt förändra synen, ge insikt och ett nytt förhållningssätt. JÄMSTÄLLDHET Enligt Centerpartiet är principen om alla människors lika rätt och värde grunden för ett jämställt samhälle. Individer ska, oavsett kön, behandlas lika, ha fria livsval och lika ansvar i samhället. För ett jämlikt Södertälje måste både män och kvinnor vara delaktiga i processen. Samtidigt som vi tror att det handlar om att arbeta med attitydförändringar vill vi satsa på de lösningar som tar till vara människors individuella behov. En viktig aktivitet i skolan är att främja att flickor/kvinnor får ta större plats och stärka deras självkänsla och självförtroende. 11

99 Centerpartiet i Södertälje vill arbeta för att kvinnor får mer makt och inflytande i såväl offentlig som privat sektor, exempelvis genom att få fler kvinnor att starta företag och öppna upp offentlig sektor för företagande så att fler kvinnor i praktiken kan bli företagare. Vi vill också minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor och motverka våldet mot kvinnor, bland annat genom information och att utbilda myndighetspersoner i frågan. ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDRAR En rapport från riskdagens utredningstjänst visar att andelen barn i fattiga enförälderhushåll ökat från 14,9 procent 2006 till 26,9 procent Arbetslösheten är upp till 14 procent i gruppen ensamstående mammor med barn under sju år. Den ekonomiska standarden skiljer sig ofta stort mellan ensamföräldrar och sammanboende föräldrar. Det är dags att ställa nya Krav på förändringar för att förbättra för ensamföräldrar och deras barn. Centerpartiet föreslog 2011 att en utredning för att undersöka hur kommunens verksamhet kan anpassa sig efter de nya omständigheterna med enförälderhushåll skulle tas fram. Nu pågår ett sådant arbete och vi vill nu se förslag på vad vi i kommunen kan göra för att förbättra deras situation. DEMOKRATI Att ständigt arbeta för demokratins utvecklande är viktigt. Människor måste hela tiden påminnas om allas våra möjligheter och ansvar. Vårt grundläggande ansvar för upprätthållande av allas lika rätt och värde där en folkstyrd demokrati är en viktig grund. I Södertälje kommun är det arbetet extra viktigt då vi har en mångfald av människor med olika kulturbakgrund, som kommer från länder där detta inte är självklart. En lokal fråga där majoriteten inte föregått med gott exempel är den där man förhalat ett demokratiskt löfte, frågan om kommundelning. Löftet var att senast tredje kvartalet 2011 genomföra en folkomröstning i frågan: ska kommunen delas i två nya kommuner? Nu ger alliansen s-v-mp en ny möjlighet, vi föreslår att folkomröstningen sker under 2013 i samband med kyrkovalet. Förslaget finns med i den gemensamma hemställan. OMSORG AV BARN OCH VUXNA Centerpartiet i Södertälje föreslår: För att säkerställa att kommunen aktivt arbetar med tillgänglighetsfrågor avsätter vi 0.5 mkr/år En åtgärd vi föreslår är att det ska genomföras en översyn av tillgängligheten i alla kommunala lokaler och i den kommunala gatu- och markmiljön. En förstärkning av budgeten för införande av en tjänst som heminstruktör, 0,5 mkr. Inrätta fler fältassistenter för att förstärka arbete med ungdomar och avsätter 2,0 mkr 2013 för detta. En utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr. 12

100 LÅT BARNEN FÅ VARA BARN Föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn är en självklar utgångspunkt för det stödjande arbete som kommunen utför. Barnens rättigheter ska hävdas, och det är viktigt att arbetet inriktas på att låta barnen vara barn. Barnomsorgen är ett stöd för föräldrar som studerar eller arbetar och ska på den grunden utformas så att den främjar det enskilda barnets utveckling. Utbyggnaden och effektiviseringen av barnomsorgen har under senare år medfört stora påfrestningar på barnen, personalen och lokalerna. Det utförs ett fantastiskt arbete utifrån givna förutsättningar, men tyvärr tvingas barnen vistas i för stora grupper, för tidigt. Vi föreslår en löpande utvärdering och utveckling av de nya förskole- och skolhusen enligt Södertälje modellen så att vi inte har verksamhet i hus/lokaler med stora arbetsmiljöproblem för barn och vuxna. FÖREBYGGANDE ARBETE BLAND BARN OCH UNGDOMAR Ohälsan bland våra barn och unga visar på en oroande utveckling i hela landet. Vardagen består idag av alltför många familjer som har problem av olika slag, arbetslöshet, missbruk, sjukskrivning mm. När det är svårt för de vuxna och kan det vara svårt att orka och klara att stödja barnen när de får problem. Centerpartiet vill satsa på förebyggande insatser för att möta barn som har det svårt hemma och visar tecken på att skada sig själva eller vara på väg in i missbruk eller kriminalitet. Det finns tyvärr alltför många barn till missbrukare där barnen tvingas att vara den starkare, dvs. vara förälder till sin förälder. Skolkurator, samtalsgrupper är exempel på stödåtgärder för dessa utsatta. Insatserna för personer med sociala problem är alltid viktiga men särskilt när det gäller den här gruppen. Centerpartiet föreslår därför en utökning av resurserna till Ungdomsmottagningen motsvarande 2 kuratorstjänster, 1,2 mkr. En yrkesgrupp vi särskilt vill nämna av stor betydelse är fältassistenterna, personer som möter de som har insatsbehov eller riskerar att få dem. Fältassistenterna är en nyckelgrupp i både det förebyggande arbetet och i omhändertagandet av dem som behöver hjälp med sina problem. Samarbetet mellan kommunens verksamheter och polisen är en viktig framgångsfaktor och det ska på alla sätt uppmuntras. En verksamhet av stor betydelse för många föräldrar och barn men som ofta hamnar i skymundan är den öppna förskolan. Här möts föräldrar och barn med olika kulturbakgrunder ofta i en verksamhet arrangerad av andra än kommunen. Centerpartiet vill lyfta denna verksamhet och är beredda att satsa resurser för att ge möjlighet att till exempel höja kompetensen hos dem som arbetar i den Öppna förskolan. DROGPOLITIK - NOLLTOLERANS MOT DROGER Det beslut som tagits med anledning av Centerpartiets förslag, att starta en process för att forma ett narkotika- eller drogpolitiskt program måste leda till handling. För att visa en samlad attityd mot droger är det viktigt att klart tydliggöra kommunens hållning i all verksamhet. Nolltolerans mot narkotika är ett inslag som bör ingå i kommunens interna arbete. Det är ständigt angeläget med nya utbildningar för exempelvis nattvandrare för att öka kunskapen om olika droger och missbruk. 13

101 VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindrade är en grupp i samhället som i olika utsträckning har möjlighet att klara sig med eller utan olika typer av samhälleligt stöd. Tillgänglighet är viktigt, så viktigt att Riksdagen har bestämt att 2010 skulle samhället vara tillgänglighetsanpassat för handikappade. Ett mål som inte uppnåtts i Södertälje. Att ha en god samhällsplanering som underlättar de funktionshindrades vardag är ett krav, det gäller exempelvis kollektivtrafiken och bostadsmiljön. I Södertälje finns en omfattande problematik som visar sig i svårigheter att ta sig till exempel kollektivt från bostaden till centrum, problem med att ta sig över gator, genom parker mm. De klyftor som fortfarande finns i staden mellan individer med och utan handikapp måste överbryggas för att förvandla Södertälje till en kommun för alla. En annan viktig tillgänglighetsfråga är rätten att få och få välja personlig assistans. En åtgärd vi föreslår är att det ska genomföras en översyn av tillgängligheten i alla kommunala lokaler och i den kommunala gatu- och markmiljön. Hur har vi genomfört 2010 års mål om tillgänglighetsanpassning i våra skolor, äldreboenden, kommersiella lokaler och vad behöver mer göras? HEMINSTRUKTÖRER FÖR SYN- OCH HÖRSELSKADADE BEHÖVS FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET När våra oftast självklara förmågor börjar svikta finns idag fantastiska hjälpmedel som gör att vi kan vara aktiva långt upp i åren. Tekniken har utvecklats enormt under senare år. Men teknisk utveckling kan ibland upplevas mer som inveckling. Vad vore bättre då än att en kunnig vänlig person finns tillgänglig, antingen för besök eller för hembesök som hjälper till att förklara och vårda tekniken? Det handlar om byte av batterier (som blir mindre och mindre) eller rengöring och justering. Vid ett hembesök (komplement till uppsökande verksamhet) kan så många fler frågor tas upp och iakttagelser kan göras som innebär att en person kanske också behöver stöd av annat slag. ÄLDREOMSORG Centerpartiet i Södertälje föreslår: Ge de äldre ökat självbestämmande över innehållet i sin hemtjänst utifrån sina individuella behov. Ge möjlighet åt den äldre över 80 år att själv beställa de insatser, i form av städ, tvätt och inköp, som hen anser sig vara i behov av utan biståndsbedömning Inför uppsökande verksamhet och förebyggande hembesök med erbjudanden om individuella samtal till kommunens alla innevånare över 75 Äldreombudsman inrättas med en halvtidstjänst. 0,5 mkr Under 2013 ska ett nytt vård- och omsorgsboende projekteras i Mölnbo, Vårdinge kommundel att de korttidsplatser som lämnats vid Artursberg bör behållas då utvecklingen av behoven entydigt pekar åt det hållet. Finansieras med minskat antal vårddygn på sjukhuset/n av färdigbehandlade patienter. 14

102 Centerpartiet avsätter medel inom ram för anläggande av Sinnenas trädgård vid vård- och omsorgsboenden En satsning på att bygga vanliga hyresbostäder med god tillgänglighet, möjlighet till service och social gemenskap, vi kallar det seniorbostäder. Kyld mat ska utvärderas. Projekt med unga i omsorgen (modell Ung Omsorg) ska startas under 2013 Iden att organisera besök av unga i äldrevården kan realiseras i samarbete med vårdutbildningarna. Ingår också i alliansen hemställan 2013 Beslutar att mötesplatser för äldre får kommunalt stöd i minst samma omfattning som 2012 och att det finansieras inom äldreomsorgsnämndens ekonomiska ram. Anslår 300 tkr extra till äldreomsorgsnämnden i syfte att att garantera lunchserveringen vid Bergviks värdshus Anslår 500 tkr extra till äldreomsorgsnämndens budget för verksamheten vid Drömkåken. Uppdrar till äldreomsorgsnämnden att genomföra Lagen om valfrihet LOV- fullt ut gällande vård- och omsorgsboenden RESPEKT OCH INFLYTANDE FÖR ÄLDRE Utgångspunkten måste alltid vara äldre människors rätt till god livskvalitet. Det är helt klart att framtidens äldre själva vill ta del i och ha möjlighet att välja både vårdgivare och omsorgens innehåll. Kommunen behöver stimulera småföretagsutveckling, kooperativa och ideella lösningar. Genom att ge personal möjlighet att starta eget, på en kvinnodominerad marknad kommer fler kvinnor att bli egna företagare, kommunen kan på så sätt bidra till ett mer jämställt näringsliv. LOV reformen får den effekten. Majoriteten, S-V-Mp, har dock valt vad de kallar Södertäljemodellen. Vi vill även att företag ska kunna vända sig till ett visst geografiskt område eller en viss målgrupp Centerpartiet vill göra satsningar på områden som kommer att ha betydelse i framtiden både när gäller ekonomi och livskvalitet. De äldre som har de största behoven ska naturligtvis vara prioriterade när de gäller vård och boende. Här liksom på andra områden gäller det att sätta den äldre i centrum och forma organisationerna flexibelt för att med respekt möta den enskildes behov. Vår kommun ser olika ut i centrala staden och utanför staden. Utvecklingen av frivilligverksamheten behöver fortsätta. Det är ett viktigt led i bättre hälsa och välbefinnande. För centerpartiet är det angeläget att de får fortsatt stöd. Nestors verksamhet har en naturlig roll när det gäller vidareutbildning av personal och ett utbyggt stöd för anhöriga. Studieförbunden ser vi som en självklar samarbetspart även i det här sammanhanget. 15

103 VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE I HELA KOMMUNEN Även på äldre dagar ska delaktighet och valfrihet gälla. Det nya vård- och omsorgsboendet i Glasberga tas i bruk december 2012 är efterlängtat. Men det kommer inte att räcka till för behoven. Ett vård- och omsorgsboende bör byggas i Vårdinge, vi föreslår projekteringsmedel för att inom ramen för Telge Fastigheter under 2013 utreda lämplig plats, modell och omfattning. Centerpartiet föreslår också en mellanform där flexibel biståndsbedömning införs, under tiden som vi bygger ut vård- och omsorgsboenden, menar vi att Solgläntan ska få vara kvar för att sedan utvecklas till ett boende inom ramen flexibel biståndsbedömning. Centerpartiet föreslår också att de korttidsplatser som lämnats vid Artursberg bör behållas då utvecklingen av behoven entydigt pekar åt det hållet. Finansieras med minskat antal vårddygn på sjukhuset/n av färdigbehandlade patienter. Vård- och omsorgsboenden måste utvecklas, eventuellt med särskilda språkgruppsavdelningar, för att möta behoven för åldrande större invandrargrupper, exempelvis med assyrisk/syriansk och kaldeisk bakgrund. Alliansen föreslår att LOV ska införas inom vårdoch omsorgsboendet. SPECIALKOMPETENS OM DEMENSSJUKDOM Demenssjukdomar finns i alla åldrar men ökar kraftigt med stigande ålder. Cirka sju procent av befolkningen över 65 år lider av någon demenssjukdom. Det betyder att cirka människor lider av en demenssjukdom. Av dem har nästan hälften Alzheimers sjukdom. Fortfarande vet vi alldeles för lite om hur personer med demenssjukdomar själva hanterar och förstår sin situation, i samspel med andra människor. Här räcker inte den medicinska forskningen till. Den fokuserar på det som är svårt och problematiskt, på det som är trasigt, och säger inte mycket om den potential som finns hos personen. Centerpartiets vill göra en satsning även på framtidens demenssjuka. Vi vill satsa på spetskompetens - den bästa vården på specialavdelningar. Stor utbildningssatsning på hemtjänstens personal som dagligen möter människor i gränslandet till demens. Till skillnad mot vad man trott tidigare kan man träna sina hjärnceller så att de håller sig friska längre. Ensamhet och passivitet är med andra ord starka riskfaktorer. Vi vill även använda ny teknik (ex GPS) för att snabbt kunna hitta en dement person som lämnat sitt boende och i sin förvirring och sjukdom ger sig utomhus oberoende av väder, klädsel och tid på dygnet. Samarbetet med Nestor är angeläget och intressant är även projektet med mötesplatsen Drömkåken för dem som nyligen fått en demensdiagnos. UNG OMSORG Ung Omsorg är ett bemanningskoncept som erbjuder ett nationellt omsorgskomplement till den reguljära äldrevården. Konceptet ger äldre livsglädje och energi och gör de unga intresserade av vårdarbete. Det startade som ett projekt 2007 med fokus på att få in ungdomar i arbetslivet och 16

104 samtidigt ge de äldre en högre kvalitet på de sociala aktiviteterna. Verksamheten slog så väl ut att den har fått fortsätta. Den engagerar cirka 500 ungdomar i åldrarna år som arbetar vid helger och skollov. Våra äldre i Södertälje skulle ha stor nytta av att träffa unga människor. Vårdutbildningen, som vi har i Södertälje, skulle kunna stimulera fram ett sådant intresse. Ungdomarna från Ung Omsorg ersätter så klart inte någon, utan fungerar som extra resurser utöver personalen. Vi föreslår att förutsättningarna för ett sådant arbete ska utredas och startas under våren ÄLDRE FÅR EN BÄTTRE VARDAG I SÖDERTÄLJE Centerpartiet vill se våra satsningar på lång sikt - på framtiden. Med det sättet att tänka börjar vi i det friska som våra äldre har och gör satsningar på rehabilitering, förhindra fallskador, aktivering och livskvalitet. Vi vill ge alla äldre möjlighet att äta minst en måltid per dag i gemenskap med andra, till exempel genom att använda kommunens olika matsalar och skolrestauranger. Maten är viktig och modellen med kyld mat ska ses över och där det är möjligt, ska det till de som bor kvar i hemmet vara möjligt att få tillagad mat istället för den veckoranson kyld mat som nu erbjuds. Det ska finnas kök och restauranger på äldreboenden. Bergsviks lunchrestaurang är en sådan viktig mötesplats där äldre men också andra kan mötas, äta tillsammans och umgås. En viktig verksamhet där lunchrestaurangen flera gånger hotats av nedläggning. Därför föreslår vi nu tillsammans i alliansen en förstärkning av äldreomsorgens budget med 500 tkr för att säkerställa denna i den omfattning den har idag med serverad mat. Vardagstillvaron på våra äldreboenden ska fortsätta att förbättras. Det ska också vara möjligt att få skjuts från boendet till gemensamma måltider. Ledsagning för promenader, ärenden och utevistelse skall bli möjlig, där kan olika initiativ som exempelvis Ung Omsorg vara en resurs. Trädgården är ett redskap både för rehabilitering och habilitering och den har dessutom ett terapeutiskt värde, dels för behandling men också för stimulans och aktivitet. Centerpartiet vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att årligen med start 2013 i samarbete med äldreomsorgsnämnden och tekniska nämnden färdigställa en Sinnenas trädgård vid ett vård- och omsorgsboende tills alla dessa har fått sin egen trädgård nya och befintliga. Ett annat centerpartiförslag är att använda djur i äldrevården. Det har visat sig vara en stor trygghet och stimulans att kunna klappa en hund eller kela med en katt. STÖD TILL ANHÖRIGVÅRDARE Två tredjedelar av den totala vården av äldre utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor till exempel när det gäller avlastning, växelvård och tillgång till korttidsplatser. Södertälje har under 2012 avvecklat i stort sett alla anhöriganställningar. Sedan LOV infördes för hemtjänst har flera privata företag anställt dessa personer och flera med anknytning till vissa brukare. Majoriteten beslöt att förbjuda sådana anställningar. Ett beslut som alliansens gruppledare överklagat till förvaltningsrätten. Korttidsplatserna vid Artursberg har så gott som avvecklats vilket är ett stort misstag. Dessa platser behövs som avlastning och som ett stödboende för den som legat på sjukhus. 17

105 SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE Utöver vård- och omsorgsboende med kvalificerad vård och omsorg dygnet runt ska vi utveckla boenden för personer som inte är i behov av vård dygnets alla timmar. Men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar i sina nuvarande hem. Samtliga som önskar denna typ av boenden ska kunna erbjudas det utan biståndsbedömning. Gemensamt boende kan motverka den isolering och ensamhet som många äldre upplever idag. Centerpartiet ser gärna att man provar en ny form av upphandling för att testa marknaden. En upphandling där villkoren skulle sättas till vad som behövs i boendet i form av lokaler och en maximerad hyra per lägenhet och storlek och med möjlighet till ett långt engagemang för den som då är beredd att bygga. Det är naturligtvis viktigt att man arbetar med att få fram riktiga Trygghetsbostäder i hela kommunen, men Centerpartiet förordar starkt att det snarast påbörjas i Järna efter det segslitna arbetet från engagerade Järnabor med flera för att förverkliga först ett kooperativt Trygghetsboende i Järna och sedan Hölö. Många brustna förhoppningar ställer extra höga krav på kommunen för att det byggs Trygghetsbostäder just i Järna. FLEXIBEL BISTÅNDSBEDÖMNING, Biståndsbedömningen till vård- och omsorgsboende ska ses över, där uppdraget är att göra denna mindre restriktiv och mer flexibel. Vi uppskattar att det behövs 20 nya platser I särskilt boende för att tillgodose dessa behov. Biståndsmöjligheten ska anpassas till dem som är mellan gemensamhetsboende och det tyngre vård- och omsorgsboendet. DATORER OCH TV-SPEL FÖR ÄLDRE Kommunen bör erbjuda nya aktiviteter, som bidrar till att äldre människor kan hålla sig i god kondition både fysiskt och psykiskt. Det är belagt att om äldre spelar dataspel kan det motverka demens. Meningen är att de äldre ska ha nytta av sitt dataspelande, som vilken pedagogisk övning som helst. Tekniken möjliggör möten mellan människor och skapar plattformar för sällskap över åldersgränser. De ska kunna skapa nya gemenskaper och komma bort från sin ensamhet. Detta ska ses som ett led i att erbjuda stimulerande aktiviteter för pensionärer på äldreboenden och mötesplatser för äldre. MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING Centerpartiet i Södertälje föreslår: Utveckla miljöledningssystem inom kommunen som en del i ett kvalitetsledningssystem. Satsa på framtidens kollektivtrafik. Vi har därför tagit initiativ till ett samarbete mellan Södertälje kommun, Scania, SL och Swebus. Inför kostnadsfritt bygglov för installering av solfångare och solceller på alla fastigheter, samt 18

106 genomförande av en förstudie för att hitta lämpliga objekt att placera solfångare och solceller på i kommunen. Starta en upplysningskampanj för att minska användandet av dubbdäck och att kommunen slutar att använda dubbdäck inom den egna verksamheten i enlighet med Centerpartiets förslag. Skärpa energibesparingsprogrammet och ta krafttag för att uppnå målsättningen 3% per år i alla delar av kommunens och koncernens verksamheter, Telge Fastigheter Ab och Telge Bostäder Ab har som lokalhållare ett särskilt ansvar för detta. Genomför en utredning och kartläggning av kommunkoncernens fastigheter enligt EPC metoden för att kartlägga energieffektiviseringar. Kommunen leder arbetet i samarbete med Telge. Har i andra fastighetsbestånd lett till energibesparingar på över 20 %, konsultkostnader finansieras inom ramen för Telge Bostäder AB och Telge Fastigheter AB. Punkten finns även med under ägardirektiv startas framtagandet av En strategisk Vattenplan som hållbart säkerställer vattenfrågorna i sin helhet vår kommun. Starta ett uppdrag för en ny miljötaxa. Avgifterna för tillsyn enligt miljöbalken tar inte sikte på personligt ansvar och gagnar inte den som handlar miljövänligt. Ge en tydlig rabatt på 20 % av avgifterna för miljöcertifierade verksamheter samt branschsystem för miljöcertifiering och aktivt miljöarbete som miljöhusesyn. Vi tillgodoräknar budgeten 0,5 mkr i effektivisering. Södertälje skall vara en föregångare på miljöområdet och förknippas med bra miljöval. För att kunna stärka de lokala möjligheterna att agera miljövänligt och vara ett föredöme i miljöarbetet anslår vi 2 mkr extra/år. Kommunens startar ett projekt för att informera och ge incitament till fastighetsägare/handlare för att de tillsammans med producenterna ska införa ett lokalt återvinningssystem i sina lokaler till gagn för dem som inte har hushållsnära sortering. Inför ett lånecykelsystem i kommunen i samarbete med en extern aktör, starta i Södertälje stad., Inför personalbilar i enlighet med det förslag vi tidigare presenterat. Att det inrättas ett nytt kultur/naturskyddsområde som innefattar de delar av Moraåns dalgång som inte ingår i nuvarande ansökan till länsstyrelsen om naturskyddsområde. Nästa etapp bör vara i anslutning till och uppströms det område som nu prövas. Att kommunfullmäktige beslutar att slå fast att dammarna i Moraån ska vara kvar. Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste standarden enligt GBP. 19

107 Alliansens gemensamma hemställan 2013 Låter genomföra den flerspråkiga informationskampanjen Håll Södertälje rent. Uppdra åt Tekniska nämnden och Telge Återvinning att ta fram en ny plan för väl fungerande system för papperskorgar, utformning och sortering Fastställer fortsatt i ägardirektiv för Telge Nät AB, Telge Energi AB och Telge Återvinning AB att taxor och avgifter ska förändras mot en högre andel rörliga avgifter och en mindre del fasta avgifter och att den långsiktiga målsättningen är en fördelning procent. Föreslår att VA taxan och renhållningstaxan i de delar som berör Södertälje kommuns invånare fastställs av kommunfullmäktige. EN KLIMATSÄKER KOMMUN Södertälje skall vara en föregångare på miljöområdet och förknippas med bra miljöval oavsett om det gäller upphandling, planering eller verksamhet. Det är angeläget att kommunen kan erbjuda en mosaik av olika metoder. För då stärks de lokala möjligheterna att agera miljövänligt och vara ett föredöme i miljöarbetet. Vi anslår 2 mkr extra 2013 och ytterligare 4 mkr under perioden FOLKHÄLSAN Södertälje kommun ska medverka till och planera för att förbättra folkhälsan. Vi ser ett tydligt behov av att förbättra folkhälsan i hela befolkningen och då inte minst för barnen. Det är många saker som påverkar folkhälsan och som vi därför måste vara rädda om och utveckla. Skolhälsovården, idrott i skolan och på fritiden, maten i skola och i äldreomsorgen och föreningslivet för att nämna några. Den psykiska ohälsan har ökat särskilt bland unga, här har kommunen en viktig roll tillsammans med landstinget. Kommunen kan särskilt arbeta med de bakomliggande faktorerna i ett förebyggande arbete. UPPHANDLING OCH INKÖP Centerpartiet menar att upphandlingspolicyn behöver justeras och arbetas samman med policyn för miljövänlig upphandling till ett dokument för att få tydlighet och styrkraft. Det är angeläget att kommunen agerar aktivt som aktör på marknaden för att driva fram en miljövänlig utveckling. Samtidigt är det viktigt att kommunens egen verksamhet certifieras, annars kan det te sig orimligt att ställa de kraven på leverantörer, särskilt de mindre företagen. Kraven på de mindre företagen måste anpassas till de möjligheter som kan anses rimliga att leva upp till med en strategi om hur man steg för steg ska kunna skärpa miljökraven i upphandlingarna, då hänger alla med och vi klarar en grön omställning som både ger en bättre miljö och värnar om de lokala jobben och tillväxten. 20

108 ÅTERVINNINGSSTATIONER OCH PAPPERSKORGAR Centerpartiet vill starkt påpeka vikten av att fortsätta utveckla och komplettera återvinningsstationerna så att det blir lätt för människor att agera miljövänligt. Nu pågår en spännande satsning med bostadsnära sortering en metod som kan minska behovet av fler Att underlätta för alla att sortera och återlämna fler fraktioner på ett enkelt sätt är viktigt. Även när man bor i lägenhet och idag oftast bara enkelt kan sortera i gröna påsen och restpåsen. Ett sätt att underlätta är att det ställs ut mindre återlämningsstationer i större butiker och köpcentra, goda exempel finns till exempel i Täby kommun. Kommunens roll i detta är att informera och ge incitament till fastighetsägare/handlare för att de tillsammans med producenterna ska införa ett sådant återvinningssystem till gagn för dem som inte har hushållsnära sortering. I årets budget föreslår vi tillsammans i alliansen att det är dags att modernisera kommunens papperskorgar i mening att underlätta och stimulera invånare och besökare att slänga sina sopor där i stället för på marken och helst som sorterat skräp för att underlätta återvinning. INOMHUSKLIMATET Det måste satsas på förbättring av inomhusmiljön i skolor och förskolor den skall vara så bra att inte ytterligare barn drabbas av allergier på grund av dåligt inomhusklimat. BYGG OCH BYGG OM FÖR KLIMATET Under 2004 inledde Europeiska kommissionen Green Building programmet (GBP), en kvalitetsmärkning inom EU av energieffektiva byggnader med litet koldioxidutsläpp. Detta program syftar till att förbättra energieffektiviteten och öka integreringen av förnybara energikällor i byggnader på frivillig basis. Programmet riktar sig till företag och organisationer, offentliga och privata, som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Programmet går steget längre än energideklarationerna genom att kräva att åtgärdsförslagen i energideklarationen genomförs. Centerpartiet föreslår att det skrivs in i ägardirektiven att alla hus som byggs ska följa den senaste standarden enligt GBP. Se även under kapitlet, samhällsbyggnad och stadsmiljö. FRAMTIDENS TRANSPORTER Scania, Södertäljes största företag flyttar aktivt fram positionerna för att påverka Södertäljes framtid. Scania lägger energin på att bidra med den kompetens som finns inom företaget i syfte att hitta långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Målet i samarbetet med kommunen är att Södertäljes kollektivtrafik ska hålla absolut världsklass. Centerpartiet, som är initiativtagare till projektet, stödjer samarbetet mellan Södertälje kommun, Scania, SL och Swebus. Centerpartiet arbetar också för att transporter ska samordnas så mycket som möjligt för att minska miljöbelastningen från den trafik som kommunens verksamheter skapar. Vi är därför nöjda med att det nu pågår ett arbete för samordning av transporter i Södertörnskommunerna. 21

109 LÅNECYKELSYSTEM En levande stad kräver transportmöjligheter för alla. Våra förflyttningar bör ske så energisnålt och med så liten miljöstörning, som möjligt. Att förenkla för stadens invånare och besökare att välja ett miljövänligt sätt att ta sig fram i staden är positivt. Centerpartiet har under flera år föreslagit att kommunen ska arbeta för bättre cykelnät i hela kommunen även mellan våra tätorter och grannkommuner. Vi har också motionerat om att satsa på ett lånecykelsystem och göra Södertälje kommun till en cykelvänlig stad. Samtidigt underlättar vi för turism och ger fler möjligheten att upptäcka fler delar av staden och kommunen. Att öka andelen resor med cykel i förhållande till bilresor bör betraktas som ett mål i sig samtidigt som cykeln är ett bra komplement för att förenkla hela resan i kollektivtrafiken. Lånecyklar är en del i att kunna uppfylla dessa mål. En lånecykel fungerar på ungefär samma sätt som en stadsbuss, där alla som betalar en viss avgift får åka med. En lånecykel kan vem som helst trampa iväg på och i likhet med kollektivtrafiken finns det särskilda platser där man kan hoppa på och av fordonet. Vi föreslår att kommunen inrättar ett lånecykelsystem med hjälp av en utomstående aktör. KOMMUNANSTÄLLDA OCH MILJÖBILAR Med syfte att påskynda övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen bör Södertälje göra en satsning för de kommunanställda lika som allt fler stora företag och andra offentliga verksamheter/myndigheter gör. Genom direkt avtal med olika företag förfogar Södertälje över möjligheten att erbjuda sin tillsvidareanställda personal att leasa miljöklassade bilar och betala kostnaden via ett bruttolöneavdrag. På så sätt uppmuntras personalen att byta ut sina äldre personbilar till nyare miljöbilar och därmed bidra att koldioxidutsläppen minskar. Dessutom bidrar det till att fler får trafiksäkrare fordon. KLIMATSMART - INRÄTTA MOBILITETSKONTOR Transportfrågorna och trafikproblemen står högt både på myndigheternas samt medborgarnas agenda därför välkomnade centerpartiet tidigt förslaget i Agenda 21 programmet om att inrätta ett mobilitetskontor. Syftet är att stimulera till bilpooler och samåkning, ge information om bästa möjliga kommunikationslösning för resenärer samt samarbeta med företagen i kommunen kring hur man kan effektivisera transporter i syfte att minska utsläppen. Erfarenheterna från andra kommuner som har satsat på detta har visat sig goda. En start har gjorts där kommunen genom upphandling anlitat en privat bilpool som kan användas utanför ordinarie arbetstid av Södertäljeborna. Även informationssystem växer nu fram som underlättar reseplaneringen från dörr till dörr. Det tog lång tid för Centerpartiets ide att börja förverkligas. Nu går det allt fortare åt rätt håll. Vi fortsätter att i olika forum driva dessa för miljön viktiga frågor. MILJÖ- VA- OCH RENHÅLLNINGSTAXORNA Framtidens avfallshantering måste baseras på återanvändning och återvinning. Förbränning och deponering ska undvikas som sista steg i hanteringskedjan. Förbränning av sopor ska i princip inte ske. Nya tillstånd och utvecklingen av Tvetaanläggningen ska innebära en fortsatt kraftfull satsning på avfallssortering. Detta måste paras med tydliga krav på producenterna om ren 22

110 produktion och återanvändning och återvinning. Självklart skall utgångspunkten för Tvetaanläggningen vara att försiktighetsprincipen tillämpas aktivt för att exempelvis förhindra läckage till omgivningen. Taxorna ska utformas så att de premierar resurshushållning och de som agerar miljövänligt. Renhållningstaxan för avfallshämtning ska ändras så att det är större skillnad och mer lönsamt att sortera och återvinna sitt avfall. Behöver man tömma sitt kärl sällan eller kan samordna sig med grannen så ska det belönas med en märkbart lägre taxa. När det gäller VA - taxorna har vi under åren sagt och föreslagit att nya taxor dels ska vara rättvisa och kollektiva, vilket ska gälla alla anslutningar även i omvandlingsområdena, dessutom ska VA taxan också bidra till att vattenförbrukningen minskar dvs. taxan ska omfördelas till att en större andel ska vara rörlig och en mindre del fast. Inte heller ska de stora företagen gynnas på bekostnad av bostadskollektivet. Centerpartiet vill införa en regel, 80 % ska vara den rörliga avgiften och 20 % den fasta delen. Centerpartiet föreslår en förnyad översyn av taxorna baserad på vad som ovan anförs. Återigen handlar det om att främja möjligheter, inte straffa invånarna eller hitta ett sätt att finansiera myndighetens ambitioner. Det är viktigt att kommunen främjar miljöklokt handlande genom att bygga ut stöd- och informationsverksamheten till såväl enskilda som småföretagare. Medel från näringslivsområdet kan omfördelas till detta ändamål och möjligheter att samordna med rådgivningen för energisparåtgärder bör prövas. Avgifterna för tillsyn enligt Miljöbalken tar inte sikte på personligt ansvar och gagnar inte den som handlar miljövänligt. Centerpartiet föreslår ett uppdrag om att återkomma med förslag till en förnyad taxa för miljöavgifter. Förslaget skall säkra effektivt miljöarbete, främja effektivisering av myndighetsutövandet, ta vara på personligt ansvar samt sträva efter att minska dubbelarbete. Möjligheterna att som verksamhetsutövare få välja rörlig timdebitering skall beaktas i ett nytt förslag. Det nya taxeförslaget ska utarbetas med sikte på genomförande från halvårsskiftet och väntas ge en effektiviseringsvinst inkl minskade intäkter på 0,5 mkr från år Miljöcertifierade verksamheter samt branschsystem för miljöcertifiering och aktivt miljöarbete som miljöhusesyn eller Greppa Näringen ska ge en tydlig rabatt på 20 % av avgifterna. I taxorna ska också hänsyn tas till företagens omfattning på verksamheten till exempel kan det inte vara rimligt att ett sommaröppet kafé har samma avgifter som en året runt öppen restaurang. SOLFÅNGARE Centerpartiet i Södertälje vill att satsningen på solfångare och solceller ska bli en del i kommunens miljöarbete för att bygga ett hållbart samhälle. Därför vill vi dels att kommunen avstår att ta betalt för hantering av bygglov för både privata (genomfört) och andra aktörer som vill installera solfångare eller solceller på sina fastigheter, samt genomföra en förstudie för att hitta lämpliga objekt att placera solfångare och solceller på i kommunen. Rapporten som är på gång skall fungera som ett beslutsunderlag för var kommande installationer skall uppföras inom Södertälje. Vårt syfte är också att rapporten skall fungera som en metodbeskrivning till installation av solfångare respektive solceller i kommunen, troligen behöver den kompletteras med detta. 23

111 VATTENVÅRD Centerpartiet har föreslagit och vunnit gehör för att Södertälje kommun ska införa våtkompostering av avloppsvatten från enskilda hushåll med efterföljande hygienisering. Detta är en kretsloppslösning som återför ca 90% av kväve, kalium och fosfor till åkermarken och som kraftigt minskar behovet av konstgödsel. Östersjön är ett unikt innanhav. Vårt som vi delar med många människor runt om i flera länder. Vi har ett särskilt ansvar för att göra vad vi kan för att återställa Östersjön i för kommande generationer ett gott hälsotillstånd. Därför ser vi med glädje på den stora satsning i miljardklassen som regeringen gör i sitt centerpartiledda miljödepartement för att rädda Östersjön och de insatser som gjorts för att öka fiskbestånden det också från ett centerpartilett landsbygdsdepartement. Och att vi nu tack vare centerpartiet verkar kunna stå fast vid de skärpta svavelutsläppsreglerna från EU för sjöfarten i Östersjön. Men det räcker inte, vi måste göra vad vi kan för att lokalt bidra till ett friskare hav. Våtkomposteringsprojektet är ett sådant andra viktiga insatser är inrättande av Vattenvårdsförbund där alla intressenter från lantbruket till enskilda kan vara med, våtmarksprojekt, inrättande av vattenskyddsområden, jordbrukets satsning på Greppa näringen som radikalt minskat utsläppen från jordbruket, skogsbruket, buffertzoner och mycket mera. För Centerpartiet är det här mycket viktiga frågor vattnet är inte bara Östersjön utan också vårt viktigaste livsmedel och en fantastisk rekreationsplats. Det är dags att ta ett helhetsgrepp över vattenfrågorna i sjökommunen Södertälje. I majoritetens budgetförslag nämns framtagandet av en vattenplan, vilket är det vi föreslår. Skillnaden är att i vårt förslag vill vi ta helhetsgreppet över alla vattenfrågor, där vattenskyddsområden, VA policy och plan och vattenvårdsförbund mm ingår som delar. En strategisk Vattenplan som hållbart säkerställer vattenfrågorna i sin helhet vår kommun. GRÖNT - ETT VAL FÖR SÖDERTÄLJEBORNA Kommunen kan bli bättre på att utnyttja de mest energisnåla lösningarna. De beräkningarna som gjorts på samhällsbyggnadskontoret visar att det finns potential att spara åtskilliga megawattimmar (MVH) per år. Besparingskravet som skärptes till 3 % 2008 kräver ett starkt fokus och insatser från både brukare, de kommunala fastighetsägarna och energiproducenterna/inköparna för att lyckas. Det är uppenbart att en helhetssyn med till exempel EPC lösningar kan både finansiera investeringar för energibesparingar och ge bidrag för att klara annan upprustning av vårt samlade fastighetsbestånd. Genom en aktiv satsning på grön energi, energisparande och ett tydligt grönt vägval i strategiska utvecklingsfrågor skapas förutsättningar att minska utsläppen av koldioxid i kommunen. Självklart krävs också ytterligare åtgärder inom trafikområdet för att minska bilismen och göra den bilism som finns mer effektiv och miljövänlig här kan kommunen bidra genom att aktivt arbeta med åtgärder riktade till sin egen personal. Att underlätta cykling är en viktig åtgärd. Se förslag längre fram. 24

112 MILJÖINFORMATION OCH KAMPANJ PÅ FLERA SPRÅK Genom en flerspråkig information om miljö, hushållning och hålla rent kan Södertälje understödja hela informationsprocessen för ett Renare och Bättre Södertälje. Syftet är att sprida information om miljö och vad man skall tänka på när man väljer att leva miljövänligt. Därför föreslår vi en flerspråkig informationskampanj för ett renare Södertälje och hur vi var och en och tillsammans värnar vår miljö i vardagen och tar vårt gemensamma ansvar. Finansieras i den gemensamma överenskommelsen 2009, ej genomfört. UPPLYSNINGSKAMPANJ FÖR ATT MINSKA ANVÄNDANDET AV DUBBDÄCK Vi föreslår att kommunen startar en upplysningskampanj via bland annat hemsidan och Ditt Södertälje, för att tipsa om hur man kan köra säkert med dubbfria däck. Och att man tar bort användandet av dubbdäck på de egna fordon som används av eller hyrs in av Södertälje kommun. Vi kan tänka oss undantag för utvalda fordon inom hemtjänsten och för service som ofta körs långt ut på landsbygden, dygnet runt. NATURSKYDDSOMRÅDE Moraåns dalgång i Järna är en fantastisk tillgång för natur och djurliv men också för rekreation för många människor. Under det senaste året har vi från Centerpartiet i Järna uppmärksammat den vid flera tillfällen. Senast när man skulle ta bort regleringen av ån vilket skulle fördärva stora värden, syftet var att underlätta för laxfiskar att ta sig upp till sina reproduktionsplatser. Vi har därför enats om att vi vill inrätta ett nytt naturskyddsområde som innefattar hela eller delar av Moraåns dalgång. Vi föreslog att frågan skulle utredas under 2011 nu kommer det ett förslag från miljökontoret som vi ställer oss bakom som en första etapp och avsätter 0,5 mkr för att öka tillsynen och skötseln av alla naturskyddsområden. Under 2013 ska vi fortsätta med att skydda Moraån och vi föreslår att nästa etapp blir längs Moraån uppströms i direkt anslutning till det nuvarande förslaget. Dessutom föreslår vi att kommunfullmäktige fastslår att kommunen ska verka för att dammarna i Moraån inte rivs. Möjligen kan de kompletteras för att underlätta fiskvandring. UTBILDNING Centerpartiet i Södertälje föreslår: Fördelningsramen till förskolorna ökar med 10,0 mkr/år för att kunna hålla nere barngruppernas storlek. Budgeten för grundskolan förstärks med 10 mkr/år för att öka lärartätheten och värna mångfalden i skolutbudet. Bibliotekens resurser förstärks med 2 Mkr/år

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2011-05-26 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Reservationer och förslag till. Mål&Budget 2010-2012

Reservationer och förslag till. Mål&Budget 2010-2012 Reservationer och förslag till Mål&Budget 2010-2012 2009-11-16 Folkpartiets förslag till Mål&Budget 2010-2012 för Södertälje kommun Mats Siljebrand Metin Hawsho Gertrud Mankefors

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gärdslösa Förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gärdslösa Förskola 2015 2016 På vår förskola är man respekterad för den man är! Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Gärdslösa

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version

Pedagogisk. Snabbguide och information. omsorg i hemmet. 2012, reviderad version Pedagogisk omsorg i hemmet 2012, reviderad version Snabbguide och information Vad handlar det om? Vem riktar det sig till? Pedagogisk omsorg i hemmet är ett nytt alternativ till förskola och fritidshem

Läs mer