För ett bättre Svedala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett bättre Svedala"

Transkript

1 För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer mindre. 1

2 Samhället och individen... 3 Ett samhälle där enskilda bestämmer mer... 3 Demokrati och inflytande... 3 Skola och barnomsorg... 4 Barnomsorg... 4 Kultur och fritid upplevelserika Svedala... 5 Vård och Omsorg Trygghet och Kvalitet... 6 Socialtjänst... 6 Äldreomsorg... 6 Närsjukvård... 6 Funktionshindrade... 6 Teknisk verksamhet... 7 Räddningstjänsten... 7 Brottsförebyggande arbete... 8 Tillväxt i balans hela kommunen ska leva...9 Möjlighet att bygga och bo i hela kommunen... 9 Näringsliv och infrastruktur Kommunikationer och infrastruktur Miljö och energi Effektivare energianvändning En sund ekonomi

3 Samhället och individen Ett samhälle där enskilda bestämmer mer Verklig livsglädje och trygghet kommer ur en grundläggande känsla av att man har inflytande över sitt liv. Vi moderater arbetar för ett samhälle där människor bestämmer mer över sin egen vardag. Våra grundläggande värderingar bygger på tolerans och respekt mellan människor och alla människors lika värde. Vi har tilltro till varje människas inneboende kraft, vilja och förmåga. Vi strävar därför efter att fler beslut ska kunna fattas av den enskilde individen. Vi vill ha en gemensamt finansierad utbildning, sjukvård och omsorg som garanterar kvalitet, tillgänglighet och trygghet för alla. Vi vill uppmuntra olika alternativa driftsformer inom delar av den kommunala verksamheten. Det ökar mångfalden och brukarnas valfrihet och bidrar till ökad effektivitet. Det offentliga ska finnas med som utförare och för att garantera kvalitet och tillgänglighet för alla. Demokrati och inflytande SvedalaModeraterna vill ha en fungerande närdemokrati med medborgarmöten och där medborgarna kan lägga förslag till kommunfullmäktige i form av medborgarförslag. Att stärka närdemokratin är viktigt och det finns mycket kvar att göra Vi behöver utvärdera organisationen och arbetssättet i Vision Organisationen måste hela tiden utvecklas och ansvarsfördelningen vara tydlig för alla. Medborgarna ska lätt kunna få information och kontakt med såväl tjänstemän som politiker. Vi tror på ökat medborgarengagemang i många olika former och att politikerna ska lyssna på medborgarna - även när det inte är valår. Politiken är till för medborgarna och inte tvärtom! 3

4 Skola och barnomsorg Kunskap och Trygghet - Ordning och Reda Varje skola ska erbjuda eleverna möjligheter att nå sina uppsatta mål. Varje elev är unik och har rätt till stöd och stimulans utifrån sina förutsättningar. Behövs det särskilda insatser ska de sättas in tidigt. Utbildningen ska ge goda kunskaper och färdigheter och vara en bra förberedelse inför mötet med arbetslivet och vuxenvärlden. Skolan måste få en trygg och bra arbetsmiljö både för elever och personal. Alla elever måste få en chans att bli sedda vilket bl a förutsätter mindre undervisningsgrupper. Rätt att välja skola och alternativa skolformer ökar valfriheten för eleverna och blir en utmaning för skolorna att genom hög kvalitet locka till sig elever. De kommunala skolorna ska ges frihet att utforma verksamhet och pedagogik i nära samarbete med föräldrar och elever. : Vi ska ha en skola med kvalitet för alla och som främjar utveckling av olika pedagogiska inriktningar. Renovera Centralskolan snarast. Satsa på att utveckla den kommunala Musikskolan som en viktig del i en framtida "Kulturskola" Skolan måste vara en trygg arbetsplats för både elever och personal. Mobbning ska aldrig accepteras. Betyg ska ges tidigare än idag och i fler steg. Föräldrar och elever ska ha rätt att välja den skola som passar dem bäst. Vi vill uppmuntra tillkomsten av såväl enskilda som kommunala friskolor. Fortsätta att utveckla vår gymnasieskola och ha ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Barnomsorg Föräldrarna ska själva kunna välja den barnomsorgsform som passar dem och barnet bäst. Därför uppmuntrar vi tillkomsten av alternativ inom barnomsorgen. Det ska finnas valfrihet mellan daghem och familjedaghem, mellan kommunala och andra driftsformer. : Det ska i Svedala kommun finnas ett varierat utbud av barnomsorg med frihet för familjen att välja den barnomsorgsform som passar bäst. Uppmuntra alternativa driftsformer av barnomsorg Dessa ska ha samma ekonomiska förutsättningar som den kommunala verksamheten. Uppmuntra och informera om möjligheten att driva familjedaghem i egen regi en möjlighet som faktiskt finns redan idag. Det ska finnas frihet för kommunala förskolor att utforma och utveckla verksamheten i samverkan med föräldrarna. Skapa barngrupper i förskolan som är välavvägda, ej för stora och med hänsyn tagen till antalet närvarande vuxna och på gruppernas sammansättning. Öppna förskolan ska erbjudas gratis och ändamålsenliga lokaler i Bara, Klågerup och Svedala. 4

5 Kultur och fritid upplevelserika Svedala Till en attraktiv kommun hör ett rikt och aktivt kultur- och föreningsliv som vi vill uppmuntra och stödja. Stödet ska ges med betoning på kvalitet och bredd. Vi vill prioritera barn- och ungdomsverksamhet. Vi har många föreningar som gör ett fantastiskt arbete och de är idag en av våra viktigaste resurser för våra barn och ungdomar. Genom ett nära samarbete och med ett bibehållet flexibelt bidragssystem vill vi att verksamheterna ska kunna fortsätta att utvecklas. Föreningarna ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Föreningar som vill ta över anläggningar i egen drift ska uppmuntras till detta. Vi vill satsa på föreningarna i kommunen, däribland teaterföreningarna. Vår vision är ett Kulturhus i kommunen där många verksamheter kan samlas under ett tak. Kulturlivet i kommunen behöver förstärkas. Ungdomar behöver mötesplatser där de kan umgås på sin fritid. Samverkan med de goda och ideella krafter som finns bland nattvandrare och cafégrupper ska eftersträvas. Vi ska utveckla en "Kulturskola" Vi vill öka det ekonomiska stödet till föreningar verksamma i kommunen. Vi anser det är väl använda pengar och föreningarna har under för många år drabbats av alltför kraftiga neddragningar. Det finns ett uppdämt behov av såväl upprustning av befintliga idrottsplatser som uppförandet av nya. Vi vill planera för att såväl kulturhus som simhall ska kunna bli verklighet när ekonomin tillåter. En av förutsättningarna är att kommunens kärnverksamheter därigenom inte drabbas av neddragningar för att finansiera ny verksamhet. : Kulturlivet och biblioteken ska stimuleras till ett brett utbud och till att kommunens kultursamlingar och historiska sevärdheter är lättillgängliga. Öka stödet till föreningar som skapar en aktiv fritid för ungdomar och prioritera de som arbetar med drogförebyggande åtgärder. Det är önskvärt med ett brett utbud av aktiviteter. Öka underhållet av våra lokaler och anläggningar alla föreningar i vår kommun ska kunna erbjudas bra, ändamålsenliga lokaler och anläggningar. Renovera idrottsplatsen i Bara, Sporthallen i Svedala och flera fotbollsplaner. Investera i en utomhusscen som lätt kan sättas upp och flyttas. Detta för att underlätta olika kulturarrangemang och då även i Bara och Klågerup. Vi vill arbeta för att det ska anordnas en kulturvecka i kommunen varje sommar Vi ska ha kvar våra flexibla regler för bidrag till föreningarna. Vi vill utveckla och förstärka fältgruppen. Ungdomar ska ha tillgång till mötesplatser där de kan umgås på sin fritid. Det ska finnas vuxna på plats och nära samverkan med olika frivilliga grupper. När ekonomin tillåter och våra nuvarande anläggningar är i gott skick vill vi satsa på nya anläggningar. Det är en viktigt för att göra vår kommun mer attraktiv såväl för nuvarande som nya invånare. 5

6 Vård och Omsorg Trygghet och Kvalitet Vård och omsorg är en prioriterad kommunal kärnverksamhet. Människor som hamnar i en utsatt situation på grund av sjukdom, funktionshinder eller av sociala skäl har rätt till samhällets stöd. Alla ska bli bemötta med respekt, värdighet och empati. Det sociala arbetet ska bygga på valfrihet och en helhetssyn på individens situation samt inriktas på individuellt utformade stödåtgärder Socialtjänst Vi vill att alla ska kunna utveckla sin personliga förmåga och kunna ta hand om sig själv och detta bör vara målet för socialtjänstens insatser. Förebyggande arbete är viktigt det sparar både lidande och resurser. Stöd ska ges till föräldrar bland annat i form av utbildning. Vi ska också både ge stöd till och ställa krav på föräldrar till barn och ungdomar med problem. Hjälp och utbildning ska erbjudas för att bryta ett eventuellt missbruk. Äldreomsorg Omsorgen om äldre ska vara av hög kvalitet och präglas av valfrihet för den enskilde. Var och en ska ha möjlighet att bestämma mer om hur han eller hon ska få sina behov tillgodosedda. Det finns skäl att tro att fler av framtidens äldre själva vill bestämma var och hur de ska bo och vem som ska vårda och hjälpa dem. Institutionsboendet det särskilda boendet kommer sannolikt att vara förbehållet de svårast sjuka, dementa och personer med stort vårdbehov. Alltfler kommer att vilja bo kvar längre i sin hemmiljö och det innebär att mer flexibla former av hemtjänst måste utvecklas och att lämpliga seniorbostäder kan erbjudas. Behovsprövningen och beslut om omfattningen av hemtjänst ska ligga kvar hos kommunen och avgiften för hemtjänst ska vara densamma för den enskilde oavsett vem som utför tjänsten. Närsjukvård Det är viktigt att god och lättillgänglig närsjukvård erbjuds. Vårdcentralerna i Bara och Svedala ska ha fast anställda allmänläkare. Alla ska helst kunna träffa samma läkare vid upprepade besök Funktionshindrade Funktionshindrades behov måste beaktas i planprocessen, t ex när det gäller tillgänglighet och framkomlighet vid ny- och ombyggnad av lokaler, bostäder och infrastruktur. Skapa möjligheter för fler att kunna bo kvar i sin egen bostad längre med den vård och hjälp som behövs och med en individuellt utformad hemtjänst. Denna service behöver inte nödvändigtvis utföras av den kommunala hemtjänsten. Få igång byggandet av centrala och lättillgängliga bostäder i Bara och Klågerup. Möjligheten att kunna bo kvar på sin hemort måste bli likvärdig inom våra tre tätorter. Arbeta för en bra närsjukvård i kommunen. Den ska vara tillgänglig för alla. Vi anser att det viktigaste är tillgänglighet och kvalitet inte vem som är utförare. Den som är bäst skickad att erbjuda god och tillgänglig vård för alla är också den som ska vara utförare. 6

7 Teknisk verksamhet Kommunens tekniska verksamhet kan förbättras. Konkurrensutsättning och entreprenader i delar av den tekniska verksamheten leder till högre effektivitet. Vatten- och avloppsförsörjningen behöver tryggas på lång sikt och taxorna för vatten, avlopp och renhållning ska vara lägsta möjliga för god service och säkerhet, och de ska upplevas som rättvisa. Ett förbättrat kretslopp är viktigt för miljön. Trädgårdsavfall ska kunna lämnas i Svedala, Bara och Klågerup. Miljöstationer för återvinning ska anläggas lättillgängligt och där de inte stör omgivningen. Vi vill satsa på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder som att bygga rondeller i besvärliga korsningar och ombyggnad av gångtunneln i Bara. Gatorna i boendeområdena ska utformas för den låga hastighet som är motiverad. De oskyddade trafikanterna ska prioriteras i trafiksäkerhetsarbetet. Gator och grönområden ska vara väl underhållna så att kommunen upplevs som snygg och välvårdad. På de kommunala fastigheterna har underhållet släpat efter i många år. Detta innebär en allvarlig kapitalförstöring och skapar arbetsmiljöer som inte kan accepteras. Underhållet måste förbättras kraftigt. Öka fastighetsunderhållet Konkurrensutsätta delar av den tekniska verksamheten. Verka för en säkrare trafikmiljö Räddningstjänsten Räddningstjänsten utgör en av kommunens kärnverksamheter. Räddningstjänsten måste ha välutbildad personal och en fullgod teknisk utrustning. Materielen ska hålla hög klass vilket kommer att kräva stora insatser efter de senare årens nerdragningar. : Räddningstjänsten ska tillföras tillräckliga resurser. Nödvändiga investeringar ska göras i fordon och kommunikations-utrustning för att garantera god kvalité och effektivitet i räddningstjänstens arbete. Behålla räddningstjänsten i egen regi så långt det är möjligt och öka samarbetet med närliggande kommuner Öka stödet till ungdomsbrandkåren 7

8 Brottsförebyggande arbete Svedala kommun ska vara en kommun där alla kan känna sig trygga överallt och dygnet runt. Detta kräver ett målmedvetet brottsförebyggande arbete nära samarbete mellan skola, fältgrupp, socialtjänst, polis och ideella organisationer. Polisen har en självklar roll ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete och det förutsätter naturligtvis att det finns poliser. Det brottsförebyggande arbetet måste också beaktas när vi bygger nya bostadsområden. Befintliga gång och cykelvägar, skolgårdar mm som inbjuder till brott ska ses över och vid behov åtgärdas. : Hela Svedala kommun ska vara en trygg kommun för alla dygnet runt Satsa mer på brottsförebyggande arbete. Sätta upp övervakningskameror vid de mest utsatta platserna i Bara, Klågerup och Svedala. Ha ett nära samarbete mellan skola, socialtjänst, fältgrupp, polis, nattvandrare m fl. Ha kvar en bemannad polisstation i Svedala Öka stödet till brottsofferjouren. i i 8

9 Tillväxt i balans hela kommunen ska leva Det behövs aktiva centra i våra tre tätorter Bara, Klågerup och Svedala. En tillväxt i balans innebär att hela kommunen får möjlighet att utvecklas, inte bara Svedala tätort. Det innebär även att skapa bättre möjligheter för boende och företagande i Bara och Klågerup. Centrum i Bara måste omgående rustas upp och göras mer attraktivt och levande. Där behövs både byggande av bostäder och en snar utveckling av Centrum. Vi kommer verka för ökat byggande av lägenheter i våra tätorter, så att de som vill lämna villaboendet ändå ska kunna bo kvar på sin hemort. Vi vill också på så sätt skapa möjlighet för unga som flyttar hemifrån att kunna bo kvar på hemorten. Möjlighet att bygga och bo i hela kommunen Intresset för att bygga i Svedala har ökat de senaste åren. Tegelbruksområdet är snart klart och intresset är fortsatt stort även i andra områden i vår kommun. Detta är glädjande efter ett antal år av stagnation i byggandet. Man ska i större utsträckning få lov att bygga och bo var man vill även på landsbygden. Nya bebyggelseområden bör få utvecklas där det finns möjligheter att samtidigt bevara miljö och landskapsbild. I kommunen finns gott om mark lämplig för bostadsbyggande. Denna tillgång ska utnyttjas. Översiktsplanens rigida regelverk ska ändras i liberal riktning. Ny bebyggelse på landsbygden bör ansluta till skånsk tradition och skånsk byggnadsstil. Skapa blandad bebyggelse i Bara, Klågerup och Svedala bostadsrätter, villor och hyreslägenheter. Ha en befolkningstillväxt i balans med omgivningen för att klara av att möta det ökande behovet av barnomsorg och skolor mm. Via snabb och effektiv planläggning ska kommunen tillgodose behovet av tomter för bebyggelse i samtliga tre tätorter, även fribyggartomter. Snarast få igång en omedelbar upprustning av Bara Centrum. 9

10 Näringsliv och infrastruktur Svedala kommun har ett bra läge med god infrastruktur och nära till väldigt mycket. Vi vill uppmuntra nyetableringar och ett bra och nära samarbete med såväl nya som befintliga företag. Vi vill erbjuda snabb och god service för näringslivet. Vi vill kunna medverka till att förmedla hyreslokaler för nystartade företag i syfte att de lättare ska kunna överbrygga den allra första osäkra tiden. Såväl stora som små företag ska vara välkomna till vår kommun. Fler företag är en förutsättning för fler jobb. Fler jobb är en förutsättning för att klara välfärden. Svedala kommuns miljökvaliteter och sevärdheter i kombination med de goda kommunikationerna skapar bra förutsättningar för att utveckla besöksnäringarna. Vi vill satsa på småföretagande och på att skapa fler jobb. Vi vill även lyfta fram turism, evenemang och attraktioner som ett led i att utveckla Svedala kommun. Kommunikationer och infrastruktur Det krävs en del investeringar i infrastrukturen. En ökad inflyttning är bevis på kommunens attraktionskraft som boendeort och tryggar möjligheterna att långsiktigt kunna erbjuda innevånarna en god service. Vi kommer att aktivt arbeta för bättre kollektivtrafik, framför allt behöver kommunikationerna mellan våra olika kommundelar förbättras. Kollektivtrafik till och från t ex Holmeja men även övriga mindre byar ska beaktas i planeringen, speciellt för de äldre som kanske inte längre vill köra bil men ändå vill bo kvar i sitt hus så länge de kan. Genom samordning av alla resurser för samhällsbetalda resor tror vi att servicen kan förbättras avsevärt även utanför tätorterna. Snarast få igång en omedelbar upprustning av Bara Centrum. Satsa på småföretagande inom besöksnäringarna. Vi vill öka turism, evenemang och attraktioner i Svedala kommun. Särskild uppmärksamhet ägnas åt nyetablering av småföretag, i synnerhet inom tjänstesektorn. Färdiga tomter ska finnas för företag som vill etablera sig. här Vi vill hjälpa till att förmedla hyreslokaler för nystartade företag. Verka för bättre kommunikationer inom kommunen samt förbättra infrastrukturen med tåg, bussar och bredband. Svedala kommun ska vara en av Skånes 5 bästa företagarkommuner senast år Korsningarna på Storgatan måste bli trafiksäkra. Vi vill ha en nära samverkan med affärsidkarna om hur Storgatan ska utformas i framtiden. Vi vill att våra tre tätorters centra görs mer attraktiva. Flera parkeringsplatser behövs i Svedala. Ha ett nära samarbete med det lokala näringslivet. En central tjänsteman ska ha ansvaret för att förmedla det lokala näringslivets behov och ansvara för att tillgodose och förmedla önskemål. 10

11 Miljö och energi SvedalaModeraterna slår vakt om miljön och den fantastiska naturen i kommunen. Den har växt fram genom ett varsamt och hållbart utnyttjande av naturresurserna och bevaras bäst genom att ta tillvara enskilda människors ansvar för framtiden och miljön. Bevarande genom reservat och offentligt skydd ska bara användas då det är absolut nödvändigt. Kommunen ska leva upp till sitt ansvar för miljötillsynen i samverkan med näringsidkarna och medborgarna och arbeta för ständiga förbättringar av miljön med ett långsiktigt hållbart nyttjande som vision. I vår tid med ökad stress och krav på prestation är behovet av rekreation och avkoppling stort. En vacker natur och närheten till storstäder skapar ett stort tryck på naturen i Svedala kommun. Vår unika miljö och natur måste skyddas så att värdena bevaras. Därför måste det rörliga friluftslivets behov och skyddandet av vår unika miljön samverka och balanseras mot markägare och de boende. Vi värnar om vår allemansrätt som samtidigt innebär en allemansskyldighet. Även våra grönområden och parker i tätorterna är viktiga för den dagliga upplevelsen. De innebär tillgång till daglig utevistelse och möjlighet till lek. Grönområden och parker ger ökad livskvalitet i vardagen. Främja det rörliga friluftslivet för rekreation och avkoppling i balans med naturen så att våra fina naturmiljöer kan bevaras. Vi vill ha levande parker och grönområden i tätorterna Goda möjligheter till lek är viktigt. Därför vill vi att det ska finnas bra och ändamålsenliga lekplatser i samtliga tätorter. Effektivare energianvändning Vårt välstånd och vår infrastruktur har kunnat utvecklas genom riklig tillgång till billig energi. Minskande tillgång till billig olja och kol och riskerna för påverkan på det globala klimatet gör det nödvändigt att förändra vår energianvändning och vårt val av energikällor. I första hand måste en anpassning ske genom besparing och effektivare energianvändning. Därför vill vi stödja fastighetsägare som vill installera ytjordvärme och andra energisparande system. Vi vill också arbeta för ökad användning av förnybara bränslen som t ex halm, flis och biogas. Vi ställer oss också bakom en försiktig utbyggnad av vindkraften, med beaktande av de olägenheter som denna kan medföra för kringboende. Vindkraften kan med hänsyn till dess marginella bidrag till landets energiförsörjning aldrig väga tyngre än bevarandet av Svedalas miljömässiga kvaliteter. Vi vill också stödja de möjligheter för entreprenörer och företagare som en förändrad energisektor medför. Detta skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i vår kommun. Ta ansvar för miljön och för en hållbar utveckling Stödja privata och kommunala energibesparande åtgärder. Vid byggandet av nya bostadsområden ska alternativa uppvärmningsmöjligheter beaktas. Samarbeta med det lokala näringslivet och lantbruk inom kommunen när det gäller planering av uppvärmning av bostäder med alternativa energikällor. 11

12 En sund ekonomi Svedalas ekonomi behöver stärkas långsiktigt trots att kommunalskatten nyligen har höjts. Stora investeringar i bl a infrastrukturen ligger framför oss de kommande åren Dessa investeringar är nödvändiga för att tillväxten ska kunna fortsätta. Det leder till ett ökat lånebehov vilket är oroande då Svedala kommun redan idag har bland Skånes högsta låneskuld per invånare. Kommunal verksamhet ska bedrivas på bästa sätt, effektivt och med hög kvalitet. Kommunal verksamhet som inte är myndighetsutövning kan delvis utföras av annan än kommunen. Kommunen ska finnas kvar som utförare för att behålla sin kompetens och för att garantera att alla medborgare har samma tillgång till service med trygghet och kvalitet. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt och med hög kvalitet. Den kan utföras kommunalt eller på entreprenad. Det viktiga är att tjänsterna utförs med minst samma kvalitet som idag till högst samma kostnad. Värna om den långsiktiga ekonomin, satsa på våra kärnverksamheter och anläggningar samt noga överväga varje investering. Kommunen ska ha en tydlig och decentraliserad organisation, där man tillvaratar medarbetarnas kompetens och intresse. Den politiska uppföljningen av ekonomin och verksamheterna ska vara effektiv och målinriktad. Kommunen ska vara en bra och modern arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetenta och engagerande medarbetare. Ingen diskriminering av något slag ska tillåtas och alla anställda ska behandlas med respekt. Skattemedlen ska användas på bästa sätt. Vi tror inte på skattehöjningar som en långsiktig lösning på att ge medborgarna mer valuta för pengarna. Vi vill att Svedala ska vara en framtidsinriktad kommun som har en balanserad befolkningstillväxt i hela kommunen. Vi vill arbeta för låga kommunala taxor och skatter. Vi vill att Svedala kommun ska utmärkas av Trygghet Kvalitet Respekt 12

För ett bättre Svedala. Trygghet Kvalitet och Respekt

För ett bättre Svedala. Trygghet Kvalitet och Respekt För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Moderaternas handlingsprogram för Svedala kommun 2011-2014. Vi vill ha ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiken mindre.

Moderaternas handlingsprogram för Svedala kommun 2011-2014. Vi vill ha ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiken mindre. Moderaternas handlingsprogram för Svedala kommun 2011-2014 Vi vill ha ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiken mindre. 1 2 Innehåll Samhället och individen... 4 Demokrati och inflytande...

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust

Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Plattform för den politiska majoriteten på Orust 2014-2018 Samverkan för ett mer hållbart och jämlikt Orust Den politiska majoriteten i Orust kommun, Socialdemokraterna, Centernpartiet, Miljöpartiet de

Läs mer

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010

Socialdemokraterna. förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Socialdemokraterna 123 förslag som förbättrar och utvecklar Ulricehamns kommun 2007 2010 Vår kommun behöver nya tag, ett nytt ledarskap och en handlingskraftig ledning, som sätter kommunens intressen före

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Valprogram för Falköpings kommun 2014

Valprogram för Falköpings kommun 2014 Valprogram för Falköpings kommun 2014 Centerpartiets grundläggande värderingar bygger på alla människors lika rätt och värde. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att forma sin egen framtid! Det

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Bygg Ulricehamn starkare

Bygg Ulricehamn starkare Vi är stolta över Ulricehamn. Kommunen växer. Dessutom finns flera framgångsrika företag. De senaste åren har en rad gynnsamma beslut tagits för och i kommunen. Samtidigt kan vi inte blunda för att det

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt

Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt Danderyd 2010-10-31 Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt - överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Lidköping Framtidskommunen

Lidköping Framtidskommunen 1 Lidköping Framtidskommunen Lidköping är den välkomnande och hållbara kommunen med framtidstro och är ett tillväxtcentrum för Västra Skaraborg med ständigt inflöde av nya medborgare. Lidköpings miljöarbete

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Kronoberg inför 2010. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 Kronoberg inför 2010 s valprogram 2006 2010 Vision: I Kronobergs län skapar vi det goda livet! Vi tar tillvara det vi är bra och unika på. Känslan av det goda livet lever och sprids långt utanför våra

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Örebro - världens bästa stad för barn!

Örebro - världens bästa stad för barn! Socialdemokraterna i Örebro Örebro 2011-05-05 Örebro - världens bästa stad för barn! Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser dit man kan gå och träffa andra barn och

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE:

DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: DET HÄR VILL VÄNSTERPARTIET I LYCKSELE: Vi vill arbeta för minskade klyftor i arbetsvillkor och löner, i boendet, i utbildningen, i vården, i trafiken. Vi vill minska klyftorna mellan rika och fattiga,

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka

Socialdemokraterna i Klippans kommun. Tillsammans är vi starka Socialdemokraterna i Klippans kommun Tillsammans är vi starka Handlingsprogram 2015-2018 Innehållsförteckning Vår vision för kommunen 3 Barnomsorg och utbildning 4 Trygghet och omsorg 5 Personalpolitik

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

En stark kommunal ekonomi är förutsättning för att Tjörn ska kunna utvecklas och kunna svara upp mot ökade krav på service och omsorg.

En stark kommunal ekonomi är förutsättning för att Tjörn ska kunna utvecklas och kunna svara upp mot ökade krav på service och omsorg. Jämställdhet Vår politik tar sin utgångspunkt i alla människors lika värde. Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Fortfarande tjänar kvinnor mindre än män, tar större ansvar för hushållsarbetet

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Enköping 2015-2018 Allmän del i handlingsprogrammet Full sysselsättning är en av moderaternas viktigaste frågor. Vi är inte nöjda förrän alla som kan och vill

Läs mer

Vision. Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. VISION OCH MÅLMODELL

Vision. Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre. VISION OCH MÅLMODELL Vision Vi har tagit fram fyra grundstenar som bygger visionen. Det handlar om ord och begrepp som hela tiden återkommit under arbetet och som kommer att bära upp visionen. Bättre Simrishamn är en plats

Läs mer

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 FÖR ETT JÄMSTÄLLT GULLSPÅNG Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande

Filippa Reinfeldt Kommunstyrelsens ordförande Täby Täby kan bli en ännu bättre kommun att leva i! Täby har en mycket välskött ekonomi, en trygg äldrevård och våra skolor tillhör Sveriges bästa. Men jag är övertygad om att Täby kan bli ännu bättre.

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

Enhetsplan 2016. Biblioteket

Enhetsplan 2016. Biblioteket Enhetsplan 2016 Biblioteket 2 Innehållsförteckning 1 Biblioteket...3 1.1 Verksamhetsområde 9: Bibliotek, kultur och fritid (inklusive fritidsgårdar)...3 1.1.1 Verksamhet och syfte...3 1.1.2 Verksamhetens

Läs mer

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern

VALPROGRAM 2014 Ragundacentern VALPROGRAM 2014 Ragundacentern Centerpartiet står för närodlad politik. Det betyder att beslut ska fattas av människorna själva eller så nära som möjligt de som berörs. Med människan i centrum arbetar

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS 2015-05-05 [1] KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 2015 2018 MEDBORGAREN I FOKUS Gemensamt förslag [2] Kommunfullmäktiges mål 2015-2018 Styrmodellen De av kommunfullmäktige fastställda målen för mandatperioden 2015-2018

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257

Fritidsplan för Åstorps kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Fritidsplan för Åstorps kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-08-27 Dnr 2012/257 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan 7 E-post: kommun@astorp.se Telefon: 042-640 00 Fax: 042-642 10 Org. nr.

Läs mer

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö

Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö SUNDSVAL LS KOMMUN Sundsvalls Agenda 21 för en god livsmiljö Boende Makt Avfall Transporter Natur Produktion Hälsa Energi Kunskap Konsumtion Vägvisare för miljö och utveckling för de kommande 25 åren.

Läs mer

Mer Svedala för pengarna

Mer Svedala för pengarna Mer Svedala för pengarna Valet 2014 Vi bryr oss Söker du ytterligare information eller vill ha kontakt med oss? Besök www.moderat.se/svedala sök oss på Facebook eller kontakta Linda Allansson Wester, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplanen omfattar de politiska intentionerna som de uttrycks i Vision 2050, riktningar, program, kommunstyrelsen målområden

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Möjligheternas Uppsala

Möjligheternas Uppsala Möjligheternas Uppsala Valmanifest 2010 mojligheternasuppsala.se 10 punkter för ett Möjligheternas Uppsala 1. Uppsalas tillväxt börjar med barnens uppväxt 2. Fler jobb 3. Bättre jobb 4. Minskade klyftor

Läs mer

Proposition 1. Angående ökad trygghet i Spånga

Proposition 1. Angående ökad trygghet i Spånga Proposition 1 Angående ökad trygghet i Spånga Spånga ska vara en trygg plats både för oss som bor här och för människor som reser hit. I takt med att Spånga växer, uppstår en rad utmaningar, som vi som

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014

MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 MODERATERNA I KARLSTAD Valplattform 2014 Fyra framgångsrika år Nya Moderaterna i Karlstad vill att besökare i Karlstad ska känna sig välkomna och uppleva vår kommun som en attraktiv och öppen kommun. Vi

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se

Fritidsnämnden HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Beslutad 2008-01-30. www.hassleholm.se Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Beslutad 2008-01-30 www.hassleholm.se HÄSSLEHOLMS KOMMUN FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2 (8) Fritids- och idrottspolitiskt måldokument Fritidsnämnden Hässleholms

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm

VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM. Ett mänskligare stockholm VAL 2010 Kristdemokraterna i StockholmS STAD VALMANIFEST ETT MÄNSKLIGARE STOCKHOLM Ett mänskligare stockholm Ett mänskligare Stockholm Vi älskar Stockholm. Här möts gammalt och nytt, tradition och förnyelse.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM

SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM SOCIALDEMOKRATERNA, MILJÖPARTIET OCH VÄNSTERPARTIET I LERUM PRESENTERAR MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNING INFÖR 2009-2010 Lerum är för oss Kvalitet och Trygghet. Lerum är för oss Valmöjligheter och Rättvisa.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Folkhälsopolitiskt program

Folkhälsopolitiskt program Folkhälsopolitiskt program för Eslövs kommun januari 2004 december 2007 Folkhälsa allas vårt ansvar! Produktion: Text: Kristina Warming, Folkhälsosamordnare. Layout: Informationsenheten. Tryck: Prinfo

Läs mer

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola

GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola GRUNDVERKSAMHET - Östertull Montessoriförskola Östertull Montessoriförskola är Lunds första och enda kommunala montessoriförskola. Förskolan öppnades augusti 2002. Förskolan är auktoriserad. Det betyder

Läs mer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer

Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer Järfälla attraktivt & tryggt för seniorer! Inbjudan till DIALOG om hur kommunen ska utveckla bra levnadsvillkor för framtidens seniorer 2 Inledning bakgrund och syfte Hur samhället ska utformas för att

Läs mer

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17

Kalmar län kan mer. Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar. Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar Handledning för politikutveckling Kalmar län 2015-17 Kalmar län kan mer Vi vill ha de bästa svaren på Kalmar läns framtidsutmaningar.

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

FöREGÅNGSKOMMUNEN HÅBO

FöREGÅNGSKOMMUNEN HÅBO FöREGÅNGSKOMMUNEN HÅBO HÅBOMODERATERNAS KOMMUNALA HANDLINGSPROGRAM 2010 TILLVÄXT SAMARBETE VALFRIHET HÅBO KOMMUN INLEDNING Tillväxt samarbete - valfrihet Tillväxt skall prägla Håbo kommun de kommande fyra

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Barn -, skol - och ungdomspolitik

Barn -, skol - och ungdomspolitik I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA... Barn -, skol - och ungdomspolitik INLEDNING Skolan är en utmaning för vårt samhälle och utgör grunden för både individens och samhällets utveckling. Utbildning

Läs mer

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å

PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å PITEÅ - MÖJLIGHETERNAS KOMMUN Va l p r o g r a m f ö r S o c i a l d e m o k r a t e r n a i P i t e å TRYGGT, ATTRAKTIVT OCH UTHÅLLIGT Tryggt, attraktivt och uthålligt Piteå ska vara en möjligheternas

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Friggagatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vår vision... 3 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av ett

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB.

Sollentuna kommun ska fortsätta att långsiktigt äga de tre kommunala bolagen AB Sollentunahem, AB Solom och Sollentuna Energi AB. Politisk överenskommelse för mandatperioden 2014-2018 Den politiska majoriteten (M, FP och KD) fortsätter att leda kommunen mot målet att vara en kommun i framkant, en kommun som är attraktiv för alla

Läs mer

( $& % # $ ' ) * * + ) *,* "#- " Ulric Andersen. oppositionsråd och Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i 2006 års val

( $& % # $ ' ) * * + ) *,* #-  Ulric Andersen. oppositionsråd och Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i 2006 års val $ ( $& % # $ '! #$ %$ $ & % # $' $ ( & )**+ )*,* #-. )*/* Ulric Andersen oppositionsråd och Socialdemokraternas kommunalrådskandidat i 2006 års val 0 #- Vi socialdemokrater, och många med oss, är på det

Läs mer

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut

En äldrepolitik för framtiden. En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut En äldrepolitik för framtiden En rapport som beskriver socialdemokratisk äldrepolitik och hur alternativet ser ut 2 Sammanfattning Att utveckla äldreomsorgen är tveklöst en av framtidens stora utmaningar

Läs mer

Året i korthet 2012 1

Året i korthet 2012 1 Året i korthet 2012 1 Skärgårdskommunen med en ekonomi i nationell topp Tack vare ett samarbete med Österåkers grannkommuner, kommer Roslagsbanan att rustas upp. I det här formatet berättar vi om året

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN

2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 2010-10-21 HÅLLBAR OCH SOLIDARISK UTVECKLING AV KRISTINEHAMNS KOMMUN 1 tillsammans arbeta för en utveckling av vår kommun, som är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Här finns redan mycket vi

Läs mer