Reservationer och förslag till. Mål&Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservationer och förslag till. Mål&Budget 2010-2012"

Transkript

1 Reservationer och förslag till Mål&Budget

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Folkpartiets förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun Mats Siljebrand Metin Hawsho Gertrud Mankefors Ninos Maraha Bo Håkan Stockhaus Karin Bernmar Nils-Gunnar Lindh Håkan Mankefors 1

33 INNEHÅLL Sid Reservation Mål&Budget samt Taxor&avgifter Hemställan 4 1. SAMMANFATTNING 6 2. INLEDNING 8 3. DRIFTBUDGET Förskola Grundskola och gymnasium Äldreomsorg Stöd och service till funktionshindrade Psykiatri Social omsorg med arbetslinje Miljö och samhällsbyggnad Näringsliv och arbetsmarknad Kultur och fritid Övrigt FINANSIERING RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSMÅL 29 Överenskommelse Alliansen S-V-MP Mål&Budget

34 KOMMUNSTYRELSEN RESERVATION Ärende 3 MÅL&BUDGET SAMT TAXOR OCH AVGIFTER Kommunstyrelsen har i dag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål&Budget samt taxor och avgifter för Folkpartiet har presenterat ett eget budgetförslag, kompletterat med förslag från Allians för Södertälje (M, FP, C, KD och PP). Eftersom vi inte vann gehör för vårt eget förslag, reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut. Folkpartiets förslag till beslut Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige bifaller Folkpartiets förslag till Mål&Budget samt taxor och avgifter enligt Folkpartiets förslag i respektive facknämnd. Södertälje den 16 november 2009 Mats Siljebrand (FP) 3

35 KOMMUNSTYRELSEN Ärende 3 HEMSTÄLLAN MÅL&BUDGET Inriktning och mål 1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Folkpartiets förslag till Mål&Budget Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telgekoncernen fastställs att gälla från och med , utom på de punkter där de strider mot Folkpartiets förslag och uppdrag till koncernstyrelsen. Budget 3. Resultat- och balansbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 4. Finansierings- och investeringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 5. Exploateringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 6. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2. 7. Regeln om resultatöverföring med möjligheter till disposition respektive skyldighet att återställa eget kapital för en enskild nämnd ska gälla. Taxor och ersättningar 8. Taxor och avgifter 2010 i Mål&Budget fastställs i enlighet med bilaga 9, förutom renhållningstaxan, där FP föreslår en lägre höjning, parkeringsavgifter, där FP föreslår sänkningar i vissa fall, samt anmälningsavgiften för installation av värmepumpar, där FP föreslår en sänkning. Vidare föreslår FP en utredning av dels en tidsstyrd maxtaxa för barnomsorg, dels en tidsstyrd taxa för miljötillsyn samt taxor och avgifter inom äldreomsorgen enligt Folkpartiets förslag i äldreomsorgsnämnden. 9. Habiliteringsersättning( lön till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme. 4

36 Låneramar och borgen 10. Den totala låneramen 2010 uppgår till Mkr, varav Mkr för Telgekoncernen (inklusive 858 Mkr för Telge Nät) och Mkr för kommunen. Därutöver har tidigare fastställts borgensramar för SYVAB, Söderenergi, Söderenergi kraftvärmeverket och Fotbollsarenan. Internränta och kalkylränta 11. Internräntan för 2010 fastställs till 5 procent och kalkylräntan till 5 procent. Övrigt 12. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål&Budget inklusive bilagor godkänns, där de inte strider mot Folkpartiets förslag till Mål&Budget

37 1. SAMMANFATTNING 1.1 Mer valuta för skattepengarna Folkpartiet presenterar i förslaget till Mål&Budget för Södertälje kommun såväl satsningar, besparingar, effektiviseringar som omfördelningar. För att kunna minska lånebördan och skapa en sund ekonomi krävs en liberal ekonomisk politik. Den innefattar ökad konkurrensprövning i syfte att effektivisera den kommunala verksamheten och försäljning av vissa kommunala aktiebolag och fastigheter. En sund ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet på kommunens kärnverksamheter. För att klara detta måste Södertälje vårda och utveckla sitt varumärke och bli en mer attraktiv kommun. Vi har fler inpendlare än utpendlare. Det borde vara tvärtom. Att jobba i hektiska Stockholm och bo i natursköna Södertälje vore väl inte fy skam. Men då återstår en del att infria; trivsamma bostäder, bra skolor, trygghet från brott och gärna lite lägre skatt? Här har vi en utmaning som borde kunna samla alla södertäljebor. Folkpartiet vill 2010: Verka för en högre kvalitet inom barnomsorgen, främst genom att personalen ska arbeta med mindre barngrupper och att föräldrarna erbjuds fler alternativa lösningar. Södertälje ska satsa på förskollärarlyftet. Fortsätta läsa-skriva-räkna-satsningen i grundskolan, bland annat genom tidigare diagnostiska prov, fler speciallärare, magnetskolor, läxhjälp, sommarkurser och en skolakut. Vi vill ha ett gymnasium för både händer och huvud. Det individuella programmet avskaffas och ersätts med fem nya vägar till framgångsrika studier. Satsa på en äldreomsorg med ökad valfrihet i boende och hemtjänst, fler händer i vården samt bättre stöd till anhörigvårdare. Tjänsten som oberoende äldreombudsman har på alliansens initiativ återbesatts under Folkpartiet behåller äldreombudsmannen på halvtid. Slå ett slag för en mer kundinriktad kommunal service. Vi satsar på våra fritidsgårdar och en tryggare och grönare stadskärna. Marens vattenspegel och Lotsuddens grönska har räddats med Folkpartiet på barrikaderna. Återstår att rädda stadsskogen i Kusens backe, Vänortsparken och kanalslänterna från alltför pompös bebyggelse. Många av Folkpartiets hjärtefrågor finns med i den blocköverskridande överenskommelsen, som utgör ryggrad i 2010 års Mål&Budget. Sammanlagt anslår Folkpartiet 21,5 miljoner kronor mer till de kommunala verksamheterna än den i minoritet styrande vänstertrions Mål&Budget Dessa insatser finansierar vi fullt ut genom ränteintäkter från försäljning av vissa kommersiella fastigheter och en fjärdedel av beståndet hos Telge Bostäder AB, som antingen omvandlas till bostadsrätter som ägs av de boende eller säljs till andra seriösa bostadsföretag. Vi förordar också mer konkurrensprövning av den kommunala verksamheten, bättre energihushållning, effektivare inköp genom Telge Inköp AB och en jämnare fördelning av effektiviseringar över perioden. 6

38 Sprid effektiviseringarna jämnare över tiden Den globala finanskrisen har ännu inte nått sin kulmen, varför kommunens ekonomi kommer att utsättas för svåra prövningar de närmaste åren. S-V-MP gör det enkelt för sig och skjuter de stora effektiviseringarna/besparingarna till efter valet. För 2010 har förvaltningen föreslagit kostnadsminskningar med 3,5 procent, men vänsterpakten prutar till 2 procent. Så kommer chocken direkt från första dagen på nästa mandatperiod med ett sparbeting på 6,9 procent för både 2011 och Efter septembervalet kommer oktoberrevolutionen det känner vi igen från tidigare. Först ett generöst valbudskap med glada barn och friska pensionärer, sedan har slåttern gått även mitt under brinnande verksamhetsår. Mot denna bakgrund föreslår Folkpartiet att effektiviseringarna fördelas jämnare över de tre åren och att nivån för 2010 fastställs till 3 procent. Det motsvarar cirka 38 miljoner kronor, som förstärker Folkpartiets budget och lämnar utrymme för omprioriteringar och mer måttfulla ramjusteringar längre fram i tiden. 7

39 FOLKPARTIETS FÖRSLAG TILL MÅL&BUDGET INLEDNING 2.1 Liberal värdegrund Folkpartiet är ett idéparti, med liberalismen som ideologisk grund. Marknadsekonomin är den säkraste vägen till välstånd och det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati. En fri marknad måste dock kompletteras med politiska beslut som kan överbrygga klyftor, skapa ökad rättvisa och ekonomisk stabilitet. Sverige ska vara ett öppet och generöst land för flyktingar och invandrare och Södertälje ska sträva efter att bli ett föredöme i sin mångkulturella dräkt. Samtidigt ska vi ha rätt att ställa krav, både på språkkunskaper och på arbetsinsatser. Det ska inte vara allmänt accepterat att vuxna arbetsföra människor ska leva på bidrag under lång tid. 2.2 Prioritera skola och omsorg Utifrån vår liberala värdegrund föreslår vi att Södertälje kommuns kärnverksamheter prioriteras. Vi vill därför satsa på en trygg barnomsorg med valfrihet, en skola för kunskap och arbetsro, en värdig omsorg om våra äldre och att ge de funktionshindrade makten över sina liv. 2.3 Skapa handlingsutrymme Kommunen måste skaffa sig marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. En sund ekonomi förutsätter en resultatnivå som ger kommunen ekonomiska marginaler och handlingsutrymme för att möta förändrade behov hos befolkningen, konjunktursvängningar samt minskade skatteintäkter. Detta har kommunledningen i Södertälje inte mäktat med. Det är nu vi skulle må gott av lite reserver från ladorna, men några sådana finns inte vi har bara koncernen, som kan nalla lite mer från kommuninnevånarnas avgifter istället för skatter. 8

40 3. DRIFTBUDGET Förskola (Ökad kostnad 2,6 Mkr) Inledning Det är viktigt att föräldrar kan välja och påverka barnomsorgen. Barngrupperna får inte bli för stora och personaltätheten ska garantera både kvalitet, valfrihet och trygghet. Vi vill avvakta med erbjudandet om 30 timmars tid för barn i förskolan från och med den 1 juli Det gäller barn till arbetslösa och lediga av annan orsak, som tidigare haft rätt till 15 timmars vistelse per vecka. Folkpartiet föreslår att denna reform skjuts fram till den 1 juli Minskad kostnad 3,4 mkr Erbjud barnomsorg inom två månader Alla familjer som vill och behöver ska få barnomsorg snabbt. Vårt krav är därför att en barnomsorgsplats erbjuds inom två månader Fler alternativa lösningar Efterfrågan på barnomsorg är stark och flera nybyggnadsobjekt har försenats. Det är angeläget att vi får nya platser i alternativa former, till exempel familjedaghem, som kan komma igång med relativt kort varsel. Kostnaderna ryms inom ram Färre barn i grupperna Maxtaxan har lett till ökad efterfrågan på barnomsorg. Vi vill ha färre barn i grupperna och mer personal genom att rekrytera fler behöriga förskollärare och barnskötare. Det är också angeläget med kontinuerlig fortbildning. De pedagogiska måltiderna, då personalen äter tillsammans med barnen, ska bli avgiftsfria. Vi anslår därför extra medel till förbättrad kvalitet inom barnomsorgen. Kostnad 6 Mkr Profilera förskolorna Folkpartiet uppmuntrar profilering av såväl grund- och gymnasieskolor som förskolor. Ett bra exempel på profildagis är förskolor med skogsmulleverksamhet eller inriktning mot språkutveckling. Även engelska bör prövas i förskolan Utred tidsrelaterad maxtaxa Enhetstaxan inom barnomsorgen tar inte hänsyn till vistelsetiden. Konstruktionen innebär att föräldrarna får betala lika mycket oavsett om barnen vistas på hel- eller halvtid. Folkpartiet finner en sådan taxa orättvis och förordar istället en tidsstyrd taxa med maxtaxan som tak. Vi vill därför utreda en tidsrelaterad maxtaxa i Södertälje Förskollärarlyftet lyfter Södertälje För barn och elever i Södertäljes förskolor är välutbildad personal den absolut viktigaste resursen. Att höja kompetensen är en strategisk fråga för kommunen. Förskolelyftet gör yrket mer attraktivt och kan i högre grad säkra tillgången på barnskötare och förskollärare med rätta kvalifikationer. Detta erbjudande från staten får inte slarvas bort den här gången, som dessvärre skedde med lärarlyftet. 9

41 3.2 Grundskola och gymnasium (Ökad kostnad 8 Mkr) Inledning Den svenska skolan har utvecklats till en trefjärdedelsvärld; där en fjärdedel råkar illa ut. En fjärdedel klarar inte grundskolan med godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska, en fjärdedel av eleverna på gymnasiet hoppar av, en fjärdedel av eleverna blir mobbade och en fjärdedel av lärarna är obehöriga. Vi anser att det krävs krafttag för att komma till rätta med problemen i skolan och har både på riksnivå och lokalt lagt fram ett helt batteri av förslag till åtgärder, där kärnan är en Läsa-skriva-räkna-garanti Skapa magnetskolor Folkpartiet har motionerat om att kommunen ska göra en eller flera skolor i kommunen, till exempel i Ronna, Geneta och Hovsjö, till magnetskolor. Begreppet kommer från USA och är en benämning på skolor, som utrustas med särskilt populära program samt välbetalda och kompetenta lärare. Huvudsyftet är att minska segregationen, då barn utanför bostadsområdet väljer sin skola för att den är bra, inte bara nära. Magnetskolor ökar också valfriheten genom att erbjuda program med olika profiler. Kostnad 3 miljoner kronor Förbättra kvalitet och måluppfyllelse För att ge alla elever en ärlig chans att nå de pedagogiska målen vill Folkpartiet satsa på en rad åtgärder års extra anslag på 10 miljoner kronor finns kvar i huvudförslaget. Vi lägger ytterligare 5. Kostnad 5 miljoner kronor. Skolakut Skolan är stundtals en stökig arbetsplats. Elever stör och blir störda. För att möta behovet av särskilt stöd till elever som inte klarar klassrummets sociala koder behövs en särskild skolakut, med lärarteam och specialkompetens, som tar hand om elever som behöver extra uppmärksamhet. Verksamheten är nu igång. Diagnostiska prov Grundskolan ska genomföra diagnostiskt prov som ett komplement till de nationella proven redan i år 2. Då kan man fånga upp de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och därefter sätta in rätt åtgärder. Skriftliga omdömen ska ges från år 1 och betyg från år 6. Dessutom införs för kommunen frivilliga ordningsomdömen i terminsbetygen, dock ej i slutbetygen. Fler speciallärare De elever som har en allt för svag kunskapsgrund ska erbjudas stödundervisning. Skolorna ska ges möjlighet att anställa speciallärare, med fokus på de tidigare åren. Läxläsningshjälp Läxhjälp har funnits tidigare, efter en idé från Folkpartiet, men tyvärr upphört. Läxläsning bör erbjudas i skolorna och kan till skötas till exempel av högskolestuderande och seniorer, gärna pensionerade lärare. Skolorna bör också hålla öppet under loven för elever som behöver ta igen och tenta av. 10

42 Sommarkurser För elever som behöver särskilt mycket stöd i sin språkutveckling i grundskolans tidigare år bör kommunen anordna sommarkurser med inriktning på att läsa, skriva och räkna. Elevernas måluppfyllelse och trivsel vid de sommarskolor som anordnats på Folkpartiets initiativ kan enklast sammanfattas med ett enda ord, nämligen succé. Öka läsintresset Det behövs åtgärder för att öka läsintresset bland barn och ungdomar. Folkpartiet anser att ett särskilt program ska utarbetas, i syfte att stimulera romanläsning bland Södertäljes grundskoleelever. Vi föreslår att skolorna ska kunna ansöka om medel för att ge en skönlitterär bok i gåva några gånger under årskurs 4 till 9. En kanon över klassisk svensk och utländsk litteratur bör upprättas och användas i Södertäljes skolor. Reading Recovery I Nya Zeeland praktiseras Reading Recoverymetoden. Den innebär att de barn som efter ett års läsinlärning ännu inte knäckt koden får intensivträning i läsning. Dessa insatser pågår till dess barnet läser utan svårigheter, vilket ofta sker inom en månad. En lämplig metod är att arbeta utifrån tidningstexter. Språkcoacher I några skolor i Södertälje har elever fått tillgång till språkcoacher i samarbete med näringslivet, till exempel AstraZeneca. Dessa fördjupade kontakter som eleven får med både språket och arbetslivet är mycket utvecklande och ska uppmuntras. Studiecoacher Elever som skolkar löper ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet. Därför behövs det flera åtgärder för att upptäcka och motverka skolket i skolorna. En åtgärd är att anställa studiecoacher. Coachernas uppgift är att kartlägga vilka elever som är i riskzonen. Denna åtgärd följs upp med föräldrakontakter, som syftar till att skapa förtroende hos skolkande elever och motivera dem att komma tillbaka till skolan. Rektor som pedagogisk ledare För att vi skall få högre kvalitet på skolorna i Södertälje, bör rektorerna få större möjligheter att leda och inspirera lärarna i skolans huvuduppgifter, undervisning och fostran. Rektorerna måste få tid och möjlighet att vara pedagogiska ledare och kunna stödja sina lärare i arbetet för kunskap och arbetsro. Lärarlyftet Alliansregeringen har anslagit 3,5 miljarder kronor för att öka lärarkompetensen under åren 2008 till För låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning och för högstadie- och gymnasielärare gäller främst ämnesfördjupning.det är angeläget att kommunen avsätter resurser så att fler lärare får chans att vässa sina kunskaper Motverka våld och mobbning Skolan ska vara en säker och lugn arbetsplats där alla elever kan känna sig trygga. Om en allvarlig situation ändå kräver att en elev flyttas så är det självklart den elev som mobbar som ska flyttas, inte den som blir mobbad. I mycket allvarliga fall, då elever utsätts för direkta hot mot liv och hälsa, ska den hotade eleven ha rätt till egen assistent. 11

43 Till tryggheten hör också rätten till fräscha toaletter. Folkpartiet vill också uppmuntra skolorna till att utbilda i humanistiska värderingar genom levnadslära på schemat. Överhuvudtaget är det nödvändigt med fler vuxna i skolan, gärna i form av klassfarfar, som kan hjälpa och stödja eleverna och fungera som goda förebilder och samtalspartners. För att eleverna ska lära känna positiva förebilder skulle idrottsklubbarna kunna medverka med sina aktiva utövare under temadagar. Nätmobbning är idag den mest omfattande typen av mobbning. Det kan vara eleven själv, en kompis eller någon annan som utsätts för bilder, nedlåtande kommentarer eller hot på nätets chattsajter och communities. Med e-post och sms kan det bli mycket lättare att anmäla mobbning då eleverna förblir anonyma Utred behovet av en teckenspråklig grundskola Folkpartiet vill undersöka möjligheterna att starta en integrerad teckenspråklig grundskola i Södertälje. Det skulle innebära en ökad service och kvalitet för våra hörselskadade elever och på sikt sänkta kostnader för skolskjutsar och skolgång i andra kommuner Sök EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet Södertälje är mångkulturellt. Det är en styrka. Men det betyder också att vi måste avsätta stora resurser på språkundervisning. EU har ett brett program för pedagogisk verksamhet, varför Södertälje kommun snarast borde utreda möjligheterna att få ekonomiskt stöd för till exempel utbildning av lärare i tvåspråkighet. Det är också angeläget att kommunen tar tillvara nyexaminerade lärare med kulturell dubbelkompetens. En Folkpartimotion i detta ämne har besvarats positivt. Men en uppföljande interpellation satte utbildningsnämndens ordförande på pottkanten det här hade man glömt bort på hans kontor Inför syriska som B- och C-språk Många södertäljebor har annan etnisk bakgrund än svensk och andra språk än svenska hörs och används dagligen. Det vore därför lämpligt att införa syriska som B- och C-språk i Södertäljes skolor, som alternativ till andra främmande språk, till exempel tyska, franska och spanska Starta en elitklass på gymnasiet Södertälje behöver bli bättre på att uppmuntra studiemotiverade elever. På gymnasiet har vi haft elitklasser i idrott under lång tid. Vi har också en tradition av rikt utbud inom yrkesutbildningen, som utgör en betydande tillväxtpotential för ortens näringsliv. Nu är det dags för elitklasser även i teoretiska ämnen. Södertälje får inte missa den här möjligheten att sticka upp med lite fräck framåtanda. Vi hade till exempel kunnat söka för ett gymnasieprogram med maritim profil, då all sjöfartspersonal rekryteras utanför kommunen. Positivt; Södertälje sökte. Negativt; det blev nobben men vi kommer igen Skolmat på entreprenad Det behövs grönsaker, kött, fisk och plugg i plugget. Rätt kost ger eleverna den energi de behöver. Att experimentera med avgifter tror vi inte på. Däremot finns det entreprenörer som gärna tar över kommunens egen produktion. Folkpartiet föreslår att en större del av skolmaten läggs ut på anbud. Det kan bli bättre mat eller lägre pris förresten, det kan bli både och. 12

44 3.3 Äldreomsorg (Ökad kostnad 4,5 Mkr) Inledning Folkpartiet anser att äldreomsorgen måste tilldelas ökade ekonomiska resurser för att kunna ge Södertäljes seniorer en god, värdig och meningsfull ålderdom. Detta förutsätter en väl fungerande hemtjänst och ett brett utbud av boenden, såväl vård- och omsorgs-, trygghetssom seniorboende. Äldreomsorgen stärks med 5 miljoner kronor till följd av ökat platsbehov. Till detta lägger Folkpartiet ökade resurser för personalkompetens, enligt nedan Rätten att bo kvar hemma så länge man önskar förutsätter att det finns tillräckliga medel för boendeanpassning. Dessa har under senare år urholkats till följd av besparingsbeting, varför vi föreslår att detta anslag förses med något som budgettekniskt kallas staket, det vill säga pengarna får inte flyttas till annan verksamhet under året Öka valfriheten En kundvalsmodell har inrättats på försök under tre år i centrala Södertälje. Folkpartiet vill att denna modell införs i hela kommunen med start från den 1 juli Individen ska själv få välja vem som utför deras hemtjänst. Vi anser också att biståndsbedömningen för personer över 75 år ska slopas. Kommunen ska erbjuda södertäljebor den hjälp av hemtjänsten som de efterfrågar, utan detaljgranskning som biståndsbedömningen innebär. Den som önskar att bo på ett äldreboende med kvalificerad vård och omsorg ska erbjudas den möjligheten. En mer flexibel och mindre restriktiv biståndsbedömning genererar ett behov av minst 45 nya platser vid våra äldreboenden. Det nya vård- och omsorgsboende, som var tänkt att ersätta Slåttergården, kommer nu i Glasberga med totalt 64 platser Trygghetsboende Folkpartiet har varit drivande för att etablera en mellanvårdsform, numera kallat trygghetsboende. Här avser vi personer som inte är i behov av vård dygnet runt, men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar hemma. Samtliga som önskar denna typ av boende ska erbjudas det utan biståndsbedömning Personalkompetens Behovet att utevistelse, gärna i terapiträdgårdar, är stort och för att möjliggöra det krävs mer fler händer i vården. Det är också angeläget att personalen har en hög kompetens, minst motsvarande undersköterskenivå. Många äldre drabbas av nedsatt syn och hörsel. Folkpartiet vill därför återbesätta de två tidigare indragna heminstruktörstjänsterna för syn- och hörselskadade. Kostnad 4 miljoner kronor Äldreombudsman på halvtid På Folkpartiets och Alliansens initiativ har tjänsten som äldreombudsman återbesatts. Den är välkommen. Det behövs en oberoende stödperson för många äldre, som behöver hjälp i sina kontakter med kommunen och andra myndigheter. Nu har den hotats igen, men Folkpartiet vill behålla denna tjänst på halvtid, vilket också blev beslutet i överenskommelsen. 13

45 3.3.6 Stöd anhörigvårdare Två tredjedelar av den totala vården av äldre utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor för ekonomisk ersättning, avlastning och växelvård. Väntjänsten i kommunen, där äldre hjälper äldre, har en viktig uppgift. Kostnad 0,5 miljoner kronor Bygg nya äldreboenden Ett nytt äldreboende ska uppföras i Södertälje, närmare bestämt Glasberga, som ersättning till Slåttergården i Ronna. I det senaste förslaget ryms betydligt fler platser än om kommunen hållit fast vid kvarteret Pumpan i Geneta. Lillängen i Enhörna återinvigs, med en utökning från tio till trettiofem platser. Det är också viktigt att våra äldre med invandrarbakgrund får sina önskemål tillgodosedda med framför allt avdelningar för personer med assyrisk/syriansk och finsk bakgrund. På dessa äldreboenden är det nödvändigt med tvåspråkig personal Marknära bostadsrätter för äldre Många friska äldre vill gärna bli befriade från arbetskrävande stora villor och trädgårdar men ändå bo kvar i sin hemtrakt i ett marknära alternativ med likartad boendekvalitet, fast mer lättskött. Många äldre villaägare har god och ordnad ekonomi och klarar ofta av att byta investering/bostad utan lån. De villor som blir lediga ligger i många fall centralt nära skolor och förskolor och är starkt efterfrågade av barnfamiljer. 14

46 3.4 Stöd och service till funktionshindrade (Ökad kostnad 0,5 Mkr) Inledning Människor, som tidigare varit isolerade och hänvisade till allmänt godtycke, fick i och med LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) rätt till ett värdigt liv och möjlighet att delta i samhället på lika villkor. I egenskap av arbetsgivare för sina personliga assistenter ska man ha fullständig delaktighet vid rekrytering och anställning vem som anställs, hur schemat läggs upp och vad man behöver hjälp med. Vi vill också satsa på föräldrarådgivare, pröva-på-boenden och annan boendeservice för vuxna funktionshindrade Inrätta en tillgänglighetskonsult/rådgivare För att påskynda och samordna insatserna för att skapa offentliga miljöer som är tillgängliga även för människor med funktionsnedsättning bör kommunen återinrätta tjänsten som tillgänglighetskonsult/rådgivare. Denna befattningshavare ska ha personlig erfarenhet av funktionshinder. Kostnad 0,5 miljoner kronor. 3.5 Psykiatri (Oförändrad kostnad 0 Mkr) Inledning Södertälje kommun har en väl fungerande psykiatri efter lång tid av etablerat samarbete med landstinget och nämns ofta som föredöme för andra kommuner. Alliansregeringen har beslutat om ett helt nytt nationellt program för psykiatrin, med inriktning på mer resurser och fler platser i slutenvård Förstärk den uppsökande verksamheten Kommunen är skyldig att söka upp psykiskt funktionshindrade för att erbjuda hjälp. Det kan också beröra personer, som under sin uppväxt haft odiagnostiserade DAMP- och ADHDsymptom, och som inte klarar vuxenlivet. Den psykiatriska vården har under de senaste åren fått betydligt mer pengar. 15

47 3.6 Social omsorg med arbetslinje (Ökad kostnad 1 Mkr) Inledning Folkpartiet anser att det är viktigt att kommunen värnar om samhällets olycksbarn. Frivilligorganisationer kan med fördel komplettera kommunens sociala verksamhet, till exempel kvinnojouren Vassare socialtjänst Det behövs fler och bättre betalda socialsekreterare, som arbetar med att förebygga social och ekonomisk utslagning och som kan göra hembesök. Likaså behövs fler handläggare inom öppenvård för barn och ungdomar. Ett bättre och mer alert samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärdarna skulle kunna leda till en betydande minskning av hyresskulderna. Det ska också finnas möjlighet till deltidsförsörjning och därmed kunna arbeta parallellt med studier. Alliansen har drivit igenom sex nya tjänster som socialsekreterare Vård på hemmaplan Folkpartiet vill satsa mer på öppenvård. Vård av unga på hemmaplan kan öka möjligheterna till återanpassning, vilket betyder bättre resultat till lägre kostnader. Mini-Maria, den öppna mottagningen för ungdomar, och den socialmedicinska enheten för vuxna spelar en stor roll Bekämpa missbruket i centrum Södertälje kommunen har svårt att komma åt missbruket av alkohol och illegala droger på olika platser i stadskärnan. För att detta arbete ska bli lyckosamt krävs att kommunen tillsammans med fastighetsägarna, polisen och frivilligorganisationer fortsätter att utveckla sina insatser. För att gå vidare avsätter Folkpartiet 1 mkr för väktare, transporter till härbärgen och dagcentraler. Vi ser också att den nya volontärverksamheten kan göra en insats för en bättre ordning i centrum. Kostnad 1 miljon kronor Varva undervisning i svenska med praktik och arbete Språket och arbetet är de viktigaste hörnstenarna för att människor med utländsk bakgrund ska känna sig välkomna, sedda och erkända. Det är viktigt att skapa tillräckligt med praktikplatser, så att alla ges rimlig chans att komma in i en gemenskap och på så sätt utveckla både svenska språket och yrkeskunnandet. Nu måste vi fylla de 50 instegsjobben i kommunen och koncernen Arbete istället för bidrag Det finns många goda exempel på hur man får ner arbetslösheten. Skärholmsmodellen är ett exempel, Kistametoden ett annat, där man har ett unikt samarbete mellan stadsdelen och företagare, som lett till halverad arbetslöshet. Genom rätt prioritering kan även Södertälje sänka de höga arbetslöshetstalen. Om 5 personer växlar från bidrag till arbete ger det 1 miljon kronor i plus för kommunen. 100 nya jobb istället för bidrag skulle således ge 20 miljoner kronor. För den enskilde människan bidrar det till integration, stolthet och egenvärde. Genom aktiva insatser som leder till arbete istället för bidrag kan vi bromsa kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet. Här kan samordningsförbundet för rehabilitering, ett samarbete mellan landstinget och bland andra Södertälje kommun, göra en viktig insats. Vi vill också ställa bestämda krav på att tjänster som upphandlas via Telge Inköp AB ska ha ett betydande inslag av arbeten utförda av praktikanter, lärlingar och arbetsföra med försörjningsstöd. 16

48 3.7 Miljö och samhällsbyggnad (Ökad kostnad 0,5 Mkr) Inledning En genomtänkt politik för miljö och teknisk verksamhet ska göra Södertälje, inte minst stadskärnan, till ett attraktivt område för boende och kommersiell verksamhet. EU är ett viktigt forum för att lösa gränsöverskridande miljöproblem men även lokalt kan vi göra mycket för att minska klimatpåverkan Förnya stadskärnan Södertäljes stadsmiljö fick under några decennier genomgå stora förändringar, från en småstad till en stad i världen. Hela centrumkvarter revs och ersattes av funktionella klossar. Nya bostadsområden växte upp utan känsla för skönhet och trivsel. Med perspektiv på denna utveckling måste kommunen vårda den fysiska miljön bättre. Vi vill göra Kusens backe till ett naturreservat, inte parkeringsgarage. Marens vattenspegel ska inte fyllas igen med schaktmassor, aktivitetspråmar eller glasschabrak. Vänortsparken och Lotsudden ska bevaras som stadsnära rekreationsområde. Förnyelsen av bebyggelsen vid Inre Maren måste ske varsamt. Vi vill inleda detta arbete 2010 i kvarteren Castor, Lyran och Garvaren genom att dels flytta tillfarten till Kringlangaraget, dels ersätta det anskrämliga parkeringsdäcket med kommersiella lokaler och attraktiva bostäder. Vi behöver också skapa ljusare och tryggare parkeringshus, inte minst för att kvinnor ska känna sig trygga. Vi har också riktat uppmärksamhet mot stadens bakgator. Nygatans västra sida känns lika död som Köpmangatan, en plats som för tankarna till ett vindpinat Östberlin. Esplanader, mysiga butiker och grönska istället för bussar och en krympt Oxbacksled skulle onekligen pigga upp stadsbilden. En hängande trädgård på Kringlans tak skulle inte göra saken sämre. Torghandeln är en omistlig del av stadens själ och bidrar till gemyt och trivsel. Vi ser gärna att antalet dagar utökas med fler platser, gärna kompletterat med julmarknad på Marenplan. Och varför inte utse årets torghandlare? Så sker på Hötorget i Stockholm Tillsätt ett skönhetsråd Kommunen befinner sig i ett dynamiskt skede, där stadskärnan i allmänhet och Maren i synnerhet ska förnyas, samtidigt som de yttre kommundelarna utvecklas. Mot bakgrund av denna expansion bör vi aktualisera inrättande av ett fristående rådgivande organ, som kan bevaka frågor som rör arkitektur, stadsbyggande och naturmiljö utan att ta hänsyn till kortsiktiga ekonomiska intressen. Exempel på objekt som skulle må bra av sköna ögon är centrumförnyelsen, spårtaxi och sporthallar Förbättra renhållning och belysning Folkpartiet anser att det är viktigt att ta tillvara Södertäljes fantastiska förutsättningar och få fler människor att bo och trivas här. För detta krävs bättre centrumstädning, parkskötsel samt underhåll av gång- och cykelvägar. Att påbörja sandupptagning tidigare på våren när vädret så tillåter vore en ynnest för både cyklister och fotgängare och leda till minskade halter av skadliga partiklar i stadsluften. Stadsparken och Turingelunden är numera pärlor, men i många planteringar har sly och ogräs tagit överhanden. För att skapa en mer trivsam stad är det angeläget att refuger, diken och andra ytor i gaturummet vårdas. 17

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Reservationer och förslag till. Mål och budget 2013-2015

Reservationer och förslag till. Mål och budget 2013-2015 Reservationer och förslag till Mål och budget 2013-2015 2012-10-26 Folkpartiets förslag till Mål och budget 2013-2015 för Södertälje kommun Visst är vi bäst,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Överenskommelse om Mål&Budget 2008-2010

Överenskommelse om Mål&Budget 2008-2010 Överenskommelse om Mål&Budget 2008-2010 Upprättad mellan m-fp-c-kd-pp och s-v-mp med utgångspunkt från allianspartiernas hemställan i kommunstyrelsen den 7 september 2007 Resultatet av kommunalvalet 2006

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se

Södertälje i världen Världen i Södertälje www.sodertalje.se Södertälje i världen Världen i Södertälje Stockholms storasyster Mötesplatsen Staden som sjuder av liv Knutpunkten Här möts Europavägarna 44 min till Stockholm C Snabbtåg till Göteborg, Malmö, Karlstad

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om förskola, skola och vuxenutbildning februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer