Reservationer och förslag till. Mål&Budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservationer och förslag till. Mål&Budget 2010-2012"

Transkript

1 Reservationer och förslag till Mål&Budget

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Folkpartiets förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun Mats Siljebrand Metin Hawsho Gertrud Mankefors Ninos Maraha Bo Håkan Stockhaus Karin Bernmar Nils-Gunnar Lindh Håkan Mankefors 1

33 INNEHÅLL Sid Reservation Mål&Budget samt Taxor&avgifter Hemställan 4 1. SAMMANFATTNING 6 2. INLEDNING 8 3. DRIFTBUDGET Förskola Grundskola och gymnasium Äldreomsorg Stöd och service till funktionshindrade Psykiatri Social omsorg med arbetslinje Miljö och samhällsbyggnad Näringsliv och arbetsmarknad Kultur och fritid Övrigt FINANSIERING RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSMÅL 29 Överenskommelse Alliansen S-V-MP Mål&Budget

34 KOMMUNSTYRELSEN RESERVATION Ärende 3 MÅL&BUDGET SAMT TAXOR OCH AVGIFTER Kommunstyrelsen har i dag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål&Budget samt taxor och avgifter för Folkpartiet har presenterat ett eget budgetförslag, kompletterat med förslag från Allians för Södertälje (M, FP, C, KD och PP). Eftersom vi inte vann gehör för vårt eget förslag, reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut. Folkpartiets förslag till beslut Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige bifaller Folkpartiets förslag till Mål&Budget samt taxor och avgifter enligt Folkpartiets förslag i respektive facknämnd. Södertälje den 16 november 2009 Mats Siljebrand (FP) 3

35 KOMMUNSTYRELSEN Ärende 3 HEMSTÄLLAN MÅL&BUDGET Inriktning och mål 1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Folkpartiets förslag till Mål&Budget Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telgekoncernen fastställs att gälla från och med , utom på de punkter där de strider mot Folkpartiets förslag och uppdrag till koncernstyrelsen. Budget 3. Resultat- och balansbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 4. Finansierings- och investeringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 5. Exploateringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 6. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2. 7. Regeln om resultatöverföring med möjligheter till disposition respektive skyldighet att återställa eget kapital för en enskild nämnd ska gälla. Taxor och ersättningar 8. Taxor och avgifter 2010 i Mål&Budget fastställs i enlighet med bilaga 9, förutom renhållningstaxan, där FP föreslår en lägre höjning, parkeringsavgifter, där FP föreslår sänkningar i vissa fall, samt anmälningsavgiften för installation av värmepumpar, där FP föreslår en sänkning. Vidare föreslår FP en utredning av dels en tidsstyrd maxtaxa för barnomsorg, dels en tidsstyrd taxa för miljötillsyn samt taxor och avgifter inom äldreomsorgen enligt Folkpartiets förslag i äldreomsorgsnämnden. 9. Habiliteringsersättning( lön till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme. 4

36 Låneramar och borgen 10. Den totala låneramen 2010 uppgår till Mkr, varav Mkr för Telgekoncernen (inklusive 858 Mkr för Telge Nät) och Mkr för kommunen. Därutöver har tidigare fastställts borgensramar för SYVAB, Söderenergi, Söderenergi kraftvärmeverket och Fotbollsarenan. Internränta och kalkylränta 11. Internräntan för 2010 fastställs till 5 procent och kalkylräntan till 5 procent. Övrigt 12. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål&Budget inklusive bilagor godkänns, där de inte strider mot Folkpartiets förslag till Mål&Budget

37 1. SAMMANFATTNING 1.1 Mer valuta för skattepengarna Folkpartiet presenterar i förslaget till Mål&Budget för Södertälje kommun såväl satsningar, besparingar, effektiviseringar som omfördelningar. För att kunna minska lånebördan och skapa en sund ekonomi krävs en liberal ekonomisk politik. Den innefattar ökad konkurrensprövning i syfte att effektivisera den kommunala verksamheten och försäljning av vissa kommunala aktiebolag och fastigheter. En sund ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet på kommunens kärnverksamheter. För att klara detta måste Södertälje vårda och utveckla sitt varumärke och bli en mer attraktiv kommun. Vi har fler inpendlare än utpendlare. Det borde vara tvärtom. Att jobba i hektiska Stockholm och bo i natursköna Södertälje vore väl inte fy skam. Men då återstår en del att infria; trivsamma bostäder, bra skolor, trygghet från brott och gärna lite lägre skatt? Här har vi en utmaning som borde kunna samla alla södertäljebor. Folkpartiet vill 2010: Verka för en högre kvalitet inom barnomsorgen, främst genom att personalen ska arbeta med mindre barngrupper och att föräldrarna erbjuds fler alternativa lösningar. Södertälje ska satsa på förskollärarlyftet. Fortsätta läsa-skriva-räkna-satsningen i grundskolan, bland annat genom tidigare diagnostiska prov, fler speciallärare, magnetskolor, läxhjälp, sommarkurser och en skolakut. Vi vill ha ett gymnasium för både händer och huvud. Det individuella programmet avskaffas och ersätts med fem nya vägar till framgångsrika studier. Satsa på en äldreomsorg med ökad valfrihet i boende och hemtjänst, fler händer i vården samt bättre stöd till anhörigvårdare. Tjänsten som oberoende äldreombudsman har på alliansens initiativ återbesatts under Folkpartiet behåller äldreombudsmannen på halvtid. Slå ett slag för en mer kundinriktad kommunal service. Vi satsar på våra fritidsgårdar och en tryggare och grönare stadskärna. Marens vattenspegel och Lotsuddens grönska har räddats med Folkpartiet på barrikaderna. Återstår att rädda stadsskogen i Kusens backe, Vänortsparken och kanalslänterna från alltför pompös bebyggelse. Många av Folkpartiets hjärtefrågor finns med i den blocköverskridande överenskommelsen, som utgör ryggrad i 2010 års Mål&Budget. Sammanlagt anslår Folkpartiet 21,5 miljoner kronor mer till de kommunala verksamheterna än den i minoritet styrande vänstertrions Mål&Budget Dessa insatser finansierar vi fullt ut genom ränteintäkter från försäljning av vissa kommersiella fastigheter och en fjärdedel av beståndet hos Telge Bostäder AB, som antingen omvandlas till bostadsrätter som ägs av de boende eller säljs till andra seriösa bostadsföretag. Vi förordar också mer konkurrensprövning av den kommunala verksamheten, bättre energihushållning, effektivare inköp genom Telge Inköp AB och en jämnare fördelning av effektiviseringar över perioden. 6

38 Sprid effektiviseringarna jämnare över tiden Den globala finanskrisen har ännu inte nått sin kulmen, varför kommunens ekonomi kommer att utsättas för svåra prövningar de närmaste åren. S-V-MP gör det enkelt för sig och skjuter de stora effektiviseringarna/besparingarna till efter valet. För 2010 har förvaltningen föreslagit kostnadsminskningar med 3,5 procent, men vänsterpakten prutar till 2 procent. Så kommer chocken direkt från första dagen på nästa mandatperiod med ett sparbeting på 6,9 procent för både 2011 och Efter septembervalet kommer oktoberrevolutionen det känner vi igen från tidigare. Först ett generöst valbudskap med glada barn och friska pensionärer, sedan har slåttern gått även mitt under brinnande verksamhetsår. Mot denna bakgrund föreslår Folkpartiet att effektiviseringarna fördelas jämnare över de tre åren och att nivån för 2010 fastställs till 3 procent. Det motsvarar cirka 38 miljoner kronor, som förstärker Folkpartiets budget och lämnar utrymme för omprioriteringar och mer måttfulla ramjusteringar längre fram i tiden. 7

39 FOLKPARTIETS FÖRSLAG TILL MÅL&BUDGET INLEDNING 2.1 Liberal värdegrund Folkpartiet är ett idéparti, med liberalismen som ideologisk grund. Marknadsekonomin är den säkraste vägen till välstånd och det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati. En fri marknad måste dock kompletteras med politiska beslut som kan överbrygga klyftor, skapa ökad rättvisa och ekonomisk stabilitet. Sverige ska vara ett öppet och generöst land för flyktingar och invandrare och Södertälje ska sträva efter att bli ett föredöme i sin mångkulturella dräkt. Samtidigt ska vi ha rätt att ställa krav, både på språkkunskaper och på arbetsinsatser. Det ska inte vara allmänt accepterat att vuxna arbetsföra människor ska leva på bidrag under lång tid. 2.2 Prioritera skola och omsorg Utifrån vår liberala värdegrund föreslår vi att Södertälje kommuns kärnverksamheter prioriteras. Vi vill därför satsa på en trygg barnomsorg med valfrihet, en skola för kunskap och arbetsro, en värdig omsorg om våra äldre och att ge de funktionshindrade makten över sina liv. 2.3 Skapa handlingsutrymme Kommunen måste skaffa sig marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. En sund ekonomi förutsätter en resultatnivå som ger kommunen ekonomiska marginaler och handlingsutrymme för att möta förändrade behov hos befolkningen, konjunktursvängningar samt minskade skatteintäkter. Detta har kommunledningen i Södertälje inte mäktat med. Det är nu vi skulle må gott av lite reserver från ladorna, men några sådana finns inte vi har bara koncernen, som kan nalla lite mer från kommuninnevånarnas avgifter istället för skatter. 8

40 3. DRIFTBUDGET Förskola (Ökad kostnad 2,6 Mkr) Inledning Det är viktigt att föräldrar kan välja och påverka barnomsorgen. Barngrupperna får inte bli för stora och personaltätheten ska garantera både kvalitet, valfrihet och trygghet. Vi vill avvakta med erbjudandet om 30 timmars tid för barn i förskolan från och med den 1 juli Det gäller barn till arbetslösa och lediga av annan orsak, som tidigare haft rätt till 15 timmars vistelse per vecka. Folkpartiet föreslår att denna reform skjuts fram till den 1 juli Minskad kostnad 3,4 mkr Erbjud barnomsorg inom två månader Alla familjer som vill och behöver ska få barnomsorg snabbt. Vårt krav är därför att en barnomsorgsplats erbjuds inom två månader Fler alternativa lösningar Efterfrågan på barnomsorg är stark och flera nybyggnadsobjekt har försenats. Det är angeläget att vi får nya platser i alternativa former, till exempel familjedaghem, som kan komma igång med relativt kort varsel. Kostnaderna ryms inom ram Färre barn i grupperna Maxtaxan har lett till ökad efterfrågan på barnomsorg. Vi vill ha färre barn i grupperna och mer personal genom att rekrytera fler behöriga förskollärare och barnskötare. Det är också angeläget med kontinuerlig fortbildning. De pedagogiska måltiderna, då personalen äter tillsammans med barnen, ska bli avgiftsfria. Vi anslår därför extra medel till förbättrad kvalitet inom barnomsorgen. Kostnad 6 Mkr Profilera förskolorna Folkpartiet uppmuntrar profilering av såväl grund- och gymnasieskolor som förskolor. Ett bra exempel på profildagis är förskolor med skogsmulleverksamhet eller inriktning mot språkutveckling. Även engelska bör prövas i förskolan Utred tidsrelaterad maxtaxa Enhetstaxan inom barnomsorgen tar inte hänsyn till vistelsetiden. Konstruktionen innebär att föräldrarna får betala lika mycket oavsett om barnen vistas på hel- eller halvtid. Folkpartiet finner en sådan taxa orättvis och förordar istället en tidsstyrd taxa med maxtaxan som tak. Vi vill därför utreda en tidsrelaterad maxtaxa i Södertälje Förskollärarlyftet lyfter Södertälje För barn och elever i Södertäljes förskolor är välutbildad personal den absolut viktigaste resursen. Att höja kompetensen är en strategisk fråga för kommunen. Förskolelyftet gör yrket mer attraktivt och kan i högre grad säkra tillgången på barnskötare och förskollärare med rätta kvalifikationer. Detta erbjudande från staten får inte slarvas bort den här gången, som dessvärre skedde med lärarlyftet. 9

41 3.2 Grundskola och gymnasium (Ökad kostnad 8 Mkr) Inledning Den svenska skolan har utvecklats till en trefjärdedelsvärld; där en fjärdedel råkar illa ut. En fjärdedel klarar inte grundskolan med godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska, en fjärdedel av eleverna på gymnasiet hoppar av, en fjärdedel av eleverna blir mobbade och en fjärdedel av lärarna är obehöriga. Vi anser att det krävs krafttag för att komma till rätta med problemen i skolan och har både på riksnivå och lokalt lagt fram ett helt batteri av förslag till åtgärder, där kärnan är en Läsa-skriva-räkna-garanti Skapa magnetskolor Folkpartiet har motionerat om att kommunen ska göra en eller flera skolor i kommunen, till exempel i Ronna, Geneta och Hovsjö, till magnetskolor. Begreppet kommer från USA och är en benämning på skolor, som utrustas med särskilt populära program samt välbetalda och kompetenta lärare. Huvudsyftet är att minska segregationen, då barn utanför bostadsområdet väljer sin skola för att den är bra, inte bara nära. Magnetskolor ökar också valfriheten genom att erbjuda program med olika profiler. Kostnad 3 miljoner kronor Förbättra kvalitet och måluppfyllelse För att ge alla elever en ärlig chans att nå de pedagogiska målen vill Folkpartiet satsa på en rad åtgärder års extra anslag på 10 miljoner kronor finns kvar i huvudförslaget. Vi lägger ytterligare 5. Kostnad 5 miljoner kronor. Skolakut Skolan är stundtals en stökig arbetsplats. Elever stör och blir störda. För att möta behovet av särskilt stöd till elever som inte klarar klassrummets sociala koder behövs en särskild skolakut, med lärarteam och specialkompetens, som tar hand om elever som behöver extra uppmärksamhet. Verksamheten är nu igång. Diagnostiska prov Grundskolan ska genomföra diagnostiskt prov som ett komplement till de nationella proven redan i år 2. Då kan man fånga upp de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och därefter sätta in rätt åtgärder. Skriftliga omdömen ska ges från år 1 och betyg från år 6. Dessutom införs för kommunen frivilliga ordningsomdömen i terminsbetygen, dock ej i slutbetygen. Fler speciallärare De elever som har en allt för svag kunskapsgrund ska erbjudas stödundervisning. Skolorna ska ges möjlighet att anställa speciallärare, med fokus på de tidigare åren. Läxläsningshjälp Läxhjälp har funnits tidigare, efter en idé från Folkpartiet, men tyvärr upphört. Läxläsning bör erbjudas i skolorna och kan till skötas till exempel av högskolestuderande och seniorer, gärna pensionerade lärare. Skolorna bör också hålla öppet under loven för elever som behöver ta igen och tenta av. 10

42 Sommarkurser För elever som behöver särskilt mycket stöd i sin språkutveckling i grundskolans tidigare år bör kommunen anordna sommarkurser med inriktning på att läsa, skriva och räkna. Elevernas måluppfyllelse och trivsel vid de sommarskolor som anordnats på Folkpartiets initiativ kan enklast sammanfattas med ett enda ord, nämligen succé. Öka läsintresset Det behövs åtgärder för att öka läsintresset bland barn och ungdomar. Folkpartiet anser att ett särskilt program ska utarbetas, i syfte att stimulera romanläsning bland Södertäljes grundskoleelever. Vi föreslår att skolorna ska kunna ansöka om medel för att ge en skönlitterär bok i gåva några gånger under årskurs 4 till 9. En kanon över klassisk svensk och utländsk litteratur bör upprättas och användas i Södertäljes skolor. Reading Recovery I Nya Zeeland praktiseras Reading Recoverymetoden. Den innebär att de barn som efter ett års läsinlärning ännu inte knäckt koden får intensivträning i läsning. Dessa insatser pågår till dess barnet läser utan svårigheter, vilket ofta sker inom en månad. En lämplig metod är att arbeta utifrån tidningstexter. Språkcoacher I några skolor i Södertälje har elever fått tillgång till språkcoacher i samarbete med näringslivet, till exempel AstraZeneca. Dessa fördjupade kontakter som eleven får med både språket och arbetslivet är mycket utvecklande och ska uppmuntras. Studiecoacher Elever som skolkar löper ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet. Därför behövs det flera åtgärder för att upptäcka och motverka skolket i skolorna. En åtgärd är att anställa studiecoacher. Coachernas uppgift är att kartlägga vilka elever som är i riskzonen. Denna åtgärd följs upp med föräldrakontakter, som syftar till att skapa förtroende hos skolkande elever och motivera dem att komma tillbaka till skolan. Rektor som pedagogisk ledare För att vi skall få högre kvalitet på skolorna i Södertälje, bör rektorerna få större möjligheter att leda och inspirera lärarna i skolans huvuduppgifter, undervisning och fostran. Rektorerna måste få tid och möjlighet att vara pedagogiska ledare och kunna stödja sina lärare i arbetet för kunskap och arbetsro. Lärarlyftet Alliansregeringen har anslagit 3,5 miljarder kronor för att öka lärarkompetensen under åren 2008 till För låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning och för högstadie- och gymnasielärare gäller främst ämnesfördjupning.det är angeläget att kommunen avsätter resurser så att fler lärare får chans att vässa sina kunskaper Motverka våld och mobbning Skolan ska vara en säker och lugn arbetsplats där alla elever kan känna sig trygga. Om en allvarlig situation ändå kräver att en elev flyttas så är det självklart den elev som mobbar som ska flyttas, inte den som blir mobbad. I mycket allvarliga fall, då elever utsätts för direkta hot mot liv och hälsa, ska den hotade eleven ha rätt till egen assistent. 11

43 Till tryggheten hör också rätten till fräscha toaletter. Folkpartiet vill också uppmuntra skolorna till att utbilda i humanistiska värderingar genom levnadslära på schemat. Överhuvudtaget är det nödvändigt med fler vuxna i skolan, gärna i form av klassfarfar, som kan hjälpa och stödja eleverna och fungera som goda förebilder och samtalspartners. För att eleverna ska lära känna positiva förebilder skulle idrottsklubbarna kunna medverka med sina aktiva utövare under temadagar. Nätmobbning är idag den mest omfattande typen av mobbning. Det kan vara eleven själv, en kompis eller någon annan som utsätts för bilder, nedlåtande kommentarer eller hot på nätets chattsajter och communities. Med e-post och sms kan det bli mycket lättare att anmäla mobbning då eleverna förblir anonyma Utred behovet av en teckenspråklig grundskola Folkpartiet vill undersöka möjligheterna att starta en integrerad teckenspråklig grundskola i Södertälje. Det skulle innebära en ökad service och kvalitet för våra hörselskadade elever och på sikt sänkta kostnader för skolskjutsar och skolgång i andra kommuner Sök EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet Södertälje är mångkulturellt. Det är en styrka. Men det betyder också att vi måste avsätta stora resurser på språkundervisning. EU har ett brett program för pedagogisk verksamhet, varför Södertälje kommun snarast borde utreda möjligheterna att få ekonomiskt stöd för till exempel utbildning av lärare i tvåspråkighet. Det är också angeläget att kommunen tar tillvara nyexaminerade lärare med kulturell dubbelkompetens. En Folkpartimotion i detta ämne har besvarats positivt. Men en uppföljande interpellation satte utbildningsnämndens ordförande på pottkanten det här hade man glömt bort på hans kontor Inför syriska som B- och C-språk Många södertäljebor har annan etnisk bakgrund än svensk och andra språk än svenska hörs och används dagligen. Det vore därför lämpligt att införa syriska som B- och C-språk i Södertäljes skolor, som alternativ till andra främmande språk, till exempel tyska, franska och spanska Starta en elitklass på gymnasiet Södertälje behöver bli bättre på att uppmuntra studiemotiverade elever. På gymnasiet har vi haft elitklasser i idrott under lång tid. Vi har också en tradition av rikt utbud inom yrkesutbildningen, som utgör en betydande tillväxtpotential för ortens näringsliv. Nu är det dags för elitklasser även i teoretiska ämnen. Södertälje får inte missa den här möjligheten att sticka upp med lite fräck framåtanda. Vi hade till exempel kunnat söka för ett gymnasieprogram med maritim profil, då all sjöfartspersonal rekryteras utanför kommunen. Positivt; Södertälje sökte. Negativt; det blev nobben men vi kommer igen Skolmat på entreprenad Det behövs grönsaker, kött, fisk och plugg i plugget. Rätt kost ger eleverna den energi de behöver. Att experimentera med avgifter tror vi inte på. Däremot finns det entreprenörer som gärna tar över kommunens egen produktion. Folkpartiet föreslår att en större del av skolmaten läggs ut på anbud. Det kan bli bättre mat eller lägre pris förresten, det kan bli både och. 12

44 3.3 Äldreomsorg (Ökad kostnad 4,5 Mkr) Inledning Folkpartiet anser att äldreomsorgen måste tilldelas ökade ekonomiska resurser för att kunna ge Södertäljes seniorer en god, värdig och meningsfull ålderdom. Detta förutsätter en väl fungerande hemtjänst och ett brett utbud av boenden, såväl vård- och omsorgs-, trygghetssom seniorboende. Äldreomsorgen stärks med 5 miljoner kronor till följd av ökat platsbehov. Till detta lägger Folkpartiet ökade resurser för personalkompetens, enligt nedan Rätten att bo kvar hemma så länge man önskar förutsätter att det finns tillräckliga medel för boendeanpassning. Dessa har under senare år urholkats till följd av besparingsbeting, varför vi föreslår att detta anslag förses med något som budgettekniskt kallas staket, det vill säga pengarna får inte flyttas till annan verksamhet under året Öka valfriheten En kundvalsmodell har inrättats på försök under tre år i centrala Södertälje. Folkpartiet vill att denna modell införs i hela kommunen med start från den 1 juli Individen ska själv få välja vem som utför deras hemtjänst. Vi anser också att biståndsbedömningen för personer över 75 år ska slopas. Kommunen ska erbjuda södertäljebor den hjälp av hemtjänsten som de efterfrågar, utan detaljgranskning som biståndsbedömningen innebär. Den som önskar att bo på ett äldreboende med kvalificerad vård och omsorg ska erbjudas den möjligheten. En mer flexibel och mindre restriktiv biståndsbedömning genererar ett behov av minst 45 nya platser vid våra äldreboenden. Det nya vård- och omsorgsboende, som var tänkt att ersätta Slåttergården, kommer nu i Glasberga med totalt 64 platser Trygghetsboende Folkpartiet har varit drivande för att etablera en mellanvårdsform, numera kallat trygghetsboende. Här avser vi personer som inte är i behov av vård dygnet runt, men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar hemma. Samtliga som önskar denna typ av boende ska erbjudas det utan biståndsbedömning Personalkompetens Behovet att utevistelse, gärna i terapiträdgårdar, är stort och för att möjliggöra det krävs mer fler händer i vården. Det är också angeläget att personalen har en hög kompetens, minst motsvarande undersköterskenivå. Många äldre drabbas av nedsatt syn och hörsel. Folkpartiet vill därför återbesätta de två tidigare indragna heminstruktörstjänsterna för syn- och hörselskadade. Kostnad 4 miljoner kronor Äldreombudsman på halvtid På Folkpartiets och Alliansens initiativ har tjänsten som äldreombudsman återbesatts. Den är välkommen. Det behövs en oberoende stödperson för många äldre, som behöver hjälp i sina kontakter med kommunen och andra myndigheter. Nu har den hotats igen, men Folkpartiet vill behålla denna tjänst på halvtid, vilket också blev beslutet i överenskommelsen. 13

45 3.3.6 Stöd anhörigvårdare Två tredjedelar av den totala vården av äldre utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor för ekonomisk ersättning, avlastning och växelvård. Väntjänsten i kommunen, där äldre hjälper äldre, har en viktig uppgift. Kostnad 0,5 miljoner kronor Bygg nya äldreboenden Ett nytt äldreboende ska uppföras i Södertälje, närmare bestämt Glasberga, som ersättning till Slåttergården i Ronna. I det senaste förslaget ryms betydligt fler platser än om kommunen hållit fast vid kvarteret Pumpan i Geneta. Lillängen i Enhörna återinvigs, med en utökning från tio till trettiofem platser. Det är också viktigt att våra äldre med invandrarbakgrund får sina önskemål tillgodosedda med framför allt avdelningar för personer med assyrisk/syriansk och finsk bakgrund. På dessa äldreboenden är det nödvändigt med tvåspråkig personal Marknära bostadsrätter för äldre Många friska äldre vill gärna bli befriade från arbetskrävande stora villor och trädgårdar men ändå bo kvar i sin hemtrakt i ett marknära alternativ med likartad boendekvalitet, fast mer lättskött. Många äldre villaägare har god och ordnad ekonomi och klarar ofta av att byta investering/bostad utan lån. De villor som blir lediga ligger i många fall centralt nära skolor och förskolor och är starkt efterfrågade av barnfamiljer. 14

46 3.4 Stöd och service till funktionshindrade (Ökad kostnad 0,5 Mkr) Inledning Människor, som tidigare varit isolerade och hänvisade till allmänt godtycke, fick i och med LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) rätt till ett värdigt liv och möjlighet att delta i samhället på lika villkor. I egenskap av arbetsgivare för sina personliga assistenter ska man ha fullständig delaktighet vid rekrytering och anställning vem som anställs, hur schemat läggs upp och vad man behöver hjälp med. Vi vill också satsa på föräldrarådgivare, pröva-på-boenden och annan boendeservice för vuxna funktionshindrade Inrätta en tillgänglighetskonsult/rådgivare För att påskynda och samordna insatserna för att skapa offentliga miljöer som är tillgängliga även för människor med funktionsnedsättning bör kommunen återinrätta tjänsten som tillgänglighetskonsult/rådgivare. Denna befattningshavare ska ha personlig erfarenhet av funktionshinder. Kostnad 0,5 miljoner kronor. 3.5 Psykiatri (Oförändrad kostnad 0 Mkr) Inledning Södertälje kommun har en väl fungerande psykiatri efter lång tid av etablerat samarbete med landstinget och nämns ofta som föredöme för andra kommuner. Alliansregeringen har beslutat om ett helt nytt nationellt program för psykiatrin, med inriktning på mer resurser och fler platser i slutenvård Förstärk den uppsökande verksamheten Kommunen är skyldig att söka upp psykiskt funktionshindrade för att erbjuda hjälp. Det kan också beröra personer, som under sin uppväxt haft odiagnostiserade DAMP- och ADHDsymptom, och som inte klarar vuxenlivet. Den psykiatriska vården har under de senaste åren fått betydligt mer pengar. 15

47 3.6 Social omsorg med arbetslinje (Ökad kostnad 1 Mkr) Inledning Folkpartiet anser att det är viktigt att kommunen värnar om samhällets olycksbarn. Frivilligorganisationer kan med fördel komplettera kommunens sociala verksamhet, till exempel kvinnojouren Vassare socialtjänst Det behövs fler och bättre betalda socialsekreterare, som arbetar med att förebygga social och ekonomisk utslagning och som kan göra hembesök. Likaså behövs fler handläggare inom öppenvård för barn och ungdomar. Ett bättre och mer alert samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärdarna skulle kunna leda till en betydande minskning av hyresskulderna. Det ska också finnas möjlighet till deltidsförsörjning och därmed kunna arbeta parallellt med studier. Alliansen har drivit igenom sex nya tjänster som socialsekreterare Vård på hemmaplan Folkpartiet vill satsa mer på öppenvård. Vård av unga på hemmaplan kan öka möjligheterna till återanpassning, vilket betyder bättre resultat till lägre kostnader. Mini-Maria, den öppna mottagningen för ungdomar, och den socialmedicinska enheten för vuxna spelar en stor roll Bekämpa missbruket i centrum Södertälje kommunen har svårt att komma åt missbruket av alkohol och illegala droger på olika platser i stadskärnan. För att detta arbete ska bli lyckosamt krävs att kommunen tillsammans med fastighetsägarna, polisen och frivilligorganisationer fortsätter att utveckla sina insatser. För att gå vidare avsätter Folkpartiet 1 mkr för väktare, transporter till härbärgen och dagcentraler. Vi ser också att den nya volontärverksamheten kan göra en insats för en bättre ordning i centrum. Kostnad 1 miljon kronor Varva undervisning i svenska med praktik och arbete Språket och arbetet är de viktigaste hörnstenarna för att människor med utländsk bakgrund ska känna sig välkomna, sedda och erkända. Det är viktigt att skapa tillräckligt med praktikplatser, så att alla ges rimlig chans att komma in i en gemenskap och på så sätt utveckla både svenska språket och yrkeskunnandet. Nu måste vi fylla de 50 instegsjobben i kommunen och koncernen Arbete istället för bidrag Det finns många goda exempel på hur man får ner arbetslösheten. Skärholmsmodellen är ett exempel, Kistametoden ett annat, där man har ett unikt samarbete mellan stadsdelen och företagare, som lett till halverad arbetslöshet. Genom rätt prioritering kan även Södertälje sänka de höga arbetslöshetstalen. Om 5 personer växlar från bidrag till arbete ger det 1 miljon kronor i plus för kommunen. 100 nya jobb istället för bidrag skulle således ge 20 miljoner kronor. För den enskilde människan bidrar det till integration, stolthet och egenvärde. Genom aktiva insatser som leder till arbete istället för bidrag kan vi bromsa kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet. Här kan samordningsförbundet för rehabilitering, ett samarbete mellan landstinget och bland andra Södertälje kommun, göra en viktig insats. Vi vill också ställa bestämda krav på att tjänster som upphandlas via Telge Inköp AB ska ha ett betydande inslag av arbeten utförda av praktikanter, lärlingar och arbetsföra med försörjningsstöd. 16

48 3.7 Miljö och samhällsbyggnad (Ökad kostnad 0,5 Mkr) Inledning En genomtänkt politik för miljö och teknisk verksamhet ska göra Södertälje, inte minst stadskärnan, till ett attraktivt område för boende och kommersiell verksamhet. EU är ett viktigt forum för att lösa gränsöverskridande miljöproblem men även lokalt kan vi göra mycket för att minska klimatpåverkan Förnya stadskärnan Södertäljes stadsmiljö fick under några decennier genomgå stora förändringar, från en småstad till en stad i världen. Hela centrumkvarter revs och ersattes av funktionella klossar. Nya bostadsområden växte upp utan känsla för skönhet och trivsel. Med perspektiv på denna utveckling måste kommunen vårda den fysiska miljön bättre. Vi vill göra Kusens backe till ett naturreservat, inte parkeringsgarage. Marens vattenspegel ska inte fyllas igen med schaktmassor, aktivitetspråmar eller glasschabrak. Vänortsparken och Lotsudden ska bevaras som stadsnära rekreationsområde. Förnyelsen av bebyggelsen vid Inre Maren måste ske varsamt. Vi vill inleda detta arbete 2010 i kvarteren Castor, Lyran och Garvaren genom att dels flytta tillfarten till Kringlangaraget, dels ersätta det anskrämliga parkeringsdäcket med kommersiella lokaler och attraktiva bostäder. Vi behöver också skapa ljusare och tryggare parkeringshus, inte minst för att kvinnor ska känna sig trygga. Vi har också riktat uppmärksamhet mot stadens bakgator. Nygatans västra sida känns lika död som Köpmangatan, en plats som för tankarna till ett vindpinat Östberlin. Esplanader, mysiga butiker och grönska istället för bussar och en krympt Oxbacksled skulle onekligen pigga upp stadsbilden. En hängande trädgård på Kringlans tak skulle inte göra saken sämre. Torghandeln är en omistlig del av stadens själ och bidrar till gemyt och trivsel. Vi ser gärna att antalet dagar utökas med fler platser, gärna kompletterat med julmarknad på Marenplan. Och varför inte utse årets torghandlare? Så sker på Hötorget i Stockholm Tillsätt ett skönhetsråd Kommunen befinner sig i ett dynamiskt skede, där stadskärnan i allmänhet och Maren i synnerhet ska förnyas, samtidigt som de yttre kommundelarna utvecklas. Mot bakgrund av denna expansion bör vi aktualisera inrättande av ett fristående rådgivande organ, som kan bevaka frågor som rör arkitektur, stadsbyggande och naturmiljö utan att ta hänsyn till kortsiktiga ekonomiska intressen. Exempel på objekt som skulle må bra av sköna ögon är centrumförnyelsen, spårtaxi och sporthallar Förbättra renhållning och belysning Folkpartiet anser att det är viktigt att ta tillvara Södertäljes fantastiska förutsättningar och få fler människor att bo och trivas här. För detta krävs bättre centrumstädning, parkskötsel samt underhåll av gång- och cykelvägar. Att påbörja sandupptagning tidigare på våren när vädret så tillåter vore en ynnest för både cyklister och fotgängare och leda till minskade halter av skadliga partiklar i stadsluften. Stadsparken och Turingelunden är numera pärlor, men i många planteringar har sly och ogräs tagit överhanden. För att skapa en mer trivsam stad är det angeläget att refuger, diken och andra ytor i gaturummet vårdas. 17

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006

KULTUR OCH FRITIDSPOLITISKT PROGRAM 2006 INLEDNING Fri tid är den tid, då du själv väljer vad du vill göra. Föreningslivet i Malmö - vid sidan av våra stora Kulturinstitutioner och det fria kultur- och idrottslivet - har mycket att erbjuda medborgarna.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5

Strategiskt program. för ett Sandviken fritt från. främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Strategiskt program för ett Sandviken fritt från främlingsfientliga och rasistiska krafter KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005 BIHANG NR 5 Innehållsförteckning Sid BAKGRUND...3 PLATTFORM...4 SYFTE...4 ORGANISATION...4

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

För ett bättre Svedala

För ett bättre Svedala För ett bättre Svedala Trygghet Kvalitet och Respekt Handlingsprogram för Svedala kommun 2007-2010 Vår vision är ett samhälle där enskilda människor bestämmer mer och politiker och tjänstemän bestämmer

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Plan för etnisk mångfald 2007 2009

Plan för etnisk mångfald 2007 2009 BILAGA 20 Plan för etnisk mångfald 2007 2009 Vårdtagarperspektiv Personalperspektiv Äldrenämnden 2007-10-31 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Vidtagna åtgärder enligt tidigare handlingsplaner 4 Nuläget

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Kommunalpolitiska handlingsprogrammet i Moderaternas Södertälje

Kommunalpolitiska handlingsprogrammet i Moderaternas Södertälje Kommunalpolitiska handlingsprogrammet i Moderaternas Södertälje 2011-2014 www.moderaterna.net/sodertalje Möjligheternas Södertälje Den moderata politiken utgår från att människan är unik och har rätt att

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008

Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Investera i Sveriges framtid Pressmeddelande: Socialdemokraternas vårbudget 2008 Socialdemokraterna presenterar idag sin vårbudgetmotion för 2008. Motionen har fokus på nödvändiga investeringar i Sveriges

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer