Reservationer och förslag till. Mål&Budget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reservationer och förslag till. Mål&Budget 2010-2012"

Transkript

1 Reservationer och förslag till Mål&Budget

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Folkpartiets förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun Mats Siljebrand Metin Hawsho Gertrud Mankefors Ninos Maraha Bo Håkan Stockhaus Karin Bernmar Nils-Gunnar Lindh Håkan Mankefors 1

33 INNEHÅLL Sid Reservation Mål&Budget samt Taxor&avgifter Hemställan 4 1. SAMMANFATTNING 6 2. INLEDNING 8 3. DRIFTBUDGET Förskola Grundskola och gymnasium Äldreomsorg Stöd och service till funktionshindrade Psykiatri Social omsorg med arbetslinje Miljö och samhällsbyggnad Näringsliv och arbetsmarknad Kultur och fritid Övrigt FINANSIERING RESULTAT-, FINANS- OCH BALANSBUDGET INVESTERINGSBUDGET VERKSAMHETSMÅL 29 Överenskommelse Alliansen S-V-MP Mål&Budget

34 KOMMUNSTYRELSEN RESERVATION Ärende 3 MÅL&BUDGET SAMT TAXOR OCH AVGIFTER Kommunstyrelsen har i dag beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål&Budget samt taxor och avgifter för Folkpartiet har presenterat ett eget budgetförslag, kompletterat med förslag från Allians för Södertälje (M, FP, C, KD och PP). Eftersom vi inte vann gehör för vårt eget förslag, reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut. Folkpartiets förslag till beslut Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige bifaller Folkpartiets förslag till Mål&Budget samt taxor och avgifter enligt Folkpartiets förslag i respektive facknämnd. Södertälje den 16 november 2009 Mats Siljebrand (FP) 3

35 KOMMUNSTYRELSEN Ärende 3 HEMSTÄLLAN MÅL&BUDGET Inriktning och mål 1. Inriktning och mål fastställs i enlighet med Folkpartiets förslag till Mål&Budget Allmänna och särskilda ägardirektiv för Telgekoncernen fastställs att gälla från och med , utom på de punkter där de strider mot Folkpartiets förslag och uppdrag till koncernstyrelsen. Budget 3. Resultat- och balansbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 4. Finansierings- och investeringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 5. Exploateringsbudget för godkänns i enlighet med Folkpartiets förslag. 6. Kommunstyrelsen ges rätten att besluta om fördelning och/eller omfördelning av samtliga centralt budgeterade kostnadsanslag under centrala poster i bilaga 1:2. 7. Regeln om resultatöverföring med möjligheter till disposition respektive skyldighet att återställa eget kapital för en enskild nämnd ska gälla. Taxor och ersättningar 8. Taxor och avgifter 2010 i Mål&Budget fastställs i enlighet med bilaga 9, förutom renhållningstaxan, där FP föreslår en lägre höjning, parkeringsavgifter, där FP föreslår sänkningar i vissa fall, samt anmälningsavgiften för installation av värmepumpar, där FP föreslår en sänkning. Vidare föreslår FP en utredning av dels en tidsstyrd maxtaxa för barnomsorg, dels en tidsstyrd taxa för miljötillsyn samt taxor och avgifter inom äldreomsorgen enligt Folkpartiets förslag i äldreomsorgsnämnden. 9. Habiliteringsersättning( lön till arbetstagare i daglig verksamhet) fastställs till 6,00 kronor/timme. 4

36 Låneramar och borgen 10. Den totala låneramen 2010 uppgår till Mkr, varav Mkr för Telgekoncernen (inklusive 858 Mkr för Telge Nät) och Mkr för kommunen. Därutöver har tidigare fastställts borgensramar för SYVAB, Söderenergi, Söderenergi kraftvärmeverket och Fotbollsarenan. Internränta och kalkylränta 11. Internräntan för 2010 fastställs till 5 procent och kalkylräntan till 5 procent. Övrigt 12. De övriga villkor och förutsättningar som anges i Mål&Budget inklusive bilagor godkänns, där de inte strider mot Folkpartiets förslag till Mål&Budget

37 1. SAMMANFATTNING 1.1 Mer valuta för skattepengarna Folkpartiet presenterar i förslaget till Mål&Budget för Södertälje kommun såväl satsningar, besparingar, effektiviseringar som omfördelningar. För att kunna minska lånebördan och skapa en sund ekonomi krävs en liberal ekonomisk politik. Den innefattar ökad konkurrensprövning i syfte att effektivisera den kommunala verksamheten och försäljning av vissa kommunala aktiebolag och fastigheter. En sund ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet på kommunens kärnverksamheter. För att klara detta måste Södertälje vårda och utveckla sitt varumärke och bli en mer attraktiv kommun. Vi har fler inpendlare än utpendlare. Det borde vara tvärtom. Att jobba i hektiska Stockholm och bo i natursköna Södertälje vore väl inte fy skam. Men då återstår en del att infria; trivsamma bostäder, bra skolor, trygghet från brott och gärna lite lägre skatt? Här har vi en utmaning som borde kunna samla alla södertäljebor. Folkpartiet vill 2010: Verka för en högre kvalitet inom barnomsorgen, främst genom att personalen ska arbeta med mindre barngrupper och att föräldrarna erbjuds fler alternativa lösningar. Södertälje ska satsa på förskollärarlyftet. Fortsätta läsa-skriva-räkna-satsningen i grundskolan, bland annat genom tidigare diagnostiska prov, fler speciallärare, magnetskolor, läxhjälp, sommarkurser och en skolakut. Vi vill ha ett gymnasium för både händer och huvud. Det individuella programmet avskaffas och ersätts med fem nya vägar till framgångsrika studier. Satsa på en äldreomsorg med ökad valfrihet i boende och hemtjänst, fler händer i vården samt bättre stöd till anhörigvårdare. Tjänsten som oberoende äldreombudsman har på alliansens initiativ återbesatts under Folkpartiet behåller äldreombudsmannen på halvtid. Slå ett slag för en mer kundinriktad kommunal service. Vi satsar på våra fritidsgårdar och en tryggare och grönare stadskärna. Marens vattenspegel och Lotsuddens grönska har räddats med Folkpartiet på barrikaderna. Återstår att rädda stadsskogen i Kusens backe, Vänortsparken och kanalslänterna från alltför pompös bebyggelse. Många av Folkpartiets hjärtefrågor finns med i den blocköverskridande överenskommelsen, som utgör ryggrad i 2010 års Mål&Budget. Sammanlagt anslår Folkpartiet 21,5 miljoner kronor mer till de kommunala verksamheterna än den i minoritet styrande vänstertrions Mål&Budget Dessa insatser finansierar vi fullt ut genom ränteintäkter från försäljning av vissa kommersiella fastigheter och en fjärdedel av beståndet hos Telge Bostäder AB, som antingen omvandlas till bostadsrätter som ägs av de boende eller säljs till andra seriösa bostadsföretag. Vi förordar också mer konkurrensprövning av den kommunala verksamheten, bättre energihushållning, effektivare inköp genom Telge Inköp AB och en jämnare fördelning av effektiviseringar över perioden. 6

38 Sprid effektiviseringarna jämnare över tiden Den globala finanskrisen har ännu inte nått sin kulmen, varför kommunens ekonomi kommer att utsättas för svåra prövningar de närmaste åren. S-V-MP gör det enkelt för sig och skjuter de stora effektiviseringarna/besparingarna till efter valet. För 2010 har förvaltningen föreslagit kostnadsminskningar med 3,5 procent, men vänsterpakten prutar till 2 procent. Så kommer chocken direkt från första dagen på nästa mandatperiod med ett sparbeting på 6,9 procent för både 2011 och Efter septembervalet kommer oktoberrevolutionen det känner vi igen från tidigare. Först ett generöst valbudskap med glada barn och friska pensionärer, sedan har slåttern gått även mitt under brinnande verksamhetsår. Mot denna bakgrund föreslår Folkpartiet att effektiviseringarna fördelas jämnare över de tre åren och att nivån för 2010 fastställs till 3 procent. Det motsvarar cirka 38 miljoner kronor, som förstärker Folkpartiets budget och lämnar utrymme för omprioriteringar och mer måttfulla ramjusteringar längre fram i tiden. 7

39 FOLKPARTIETS FÖRSLAG TILL MÅL&BUDGET INLEDNING 2.1 Liberal värdegrund Folkpartiet är ett idéparti, med liberalismen som ideologisk grund. Marknadsekonomin är den säkraste vägen till välstånd och det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati. En fri marknad måste dock kompletteras med politiska beslut som kan överbrygga klyftor, skapa ökad rättvisa och ekonomisk stabilitet. Sverige ska vara ett öppet och generöst land för flyktingar och invandrare och Södertälje ska sträva efter att bli ett föredöme i sin mångkulturella dräkt. Samtidigt ska vi ha rätt att ställa krav, både på språkkunskaper och på arbetsinsatser. Det ska inte vara allmänt accepterat att vuxna arbetsföra människor ska leva på bidrag under lång tid. 2.2 Prioritera skola och omsorg Utifrån vår liberala värdegrund föreslår vi att Södertälje kommuns kärnverksamheter prioriteras. Vi vill därför satsa på en trygg barnomsorg med valfrihet, en skola för kunskap och arbetsro, en värdig omsorg om våra äldre och att ge de funktionshindrade makten över sina liv. 2.3 Skapa handlingsutrymme Kommunen måste skaffa sig marginaler för att kunna parera oförutsedda händelser. En sund ekonomi förutsätter en resultatnivå som ger kommunen ekonomiska marginaler och handlingsutrymme för att möta förändrade behov hos befolkningen, konjunktursvängningar samt minskade skatteintäkter. Detta har kommunledningen i Södertälje inte mäktat med. Det är nu vi skulle må gott av lite reserver från ladorna, men några sådana finns inte vi har bara koncernen, som kan nalla lite mer från kommuninnevånarnas avgifter istället för skatter. 8

40 3. DRIFTBUDGET Förskola (Ökad kostnad 2,6 Mkr) Inledning Det är viktigt att föräldrar kan välja och påverka barnomsorgen. Barngrupperna får inte bli för stora och personaltätheten ska garantera både kvalitet, valfrihet och trygghet. Vi vill avvakta med erbjudandet om 30 timmars tid för barn i förskolan från och med den 1 juli Det gäller barn till arbetslösa och lediga av annan orsak, som tidigare haft rätt till 15 timmars vistelse per vecka. Folkpartiet föreslår att denna reform skjuts fram till den 1 juli Minskad kostnad 3,4 mkr Erbjud barnomsorg inom två månader Alla familjer som vill och behöver ska få barnomsorg snabbt. Vårt krav är därför att en barnomsorgsplats erbjuds inom två månader Fler alternativa lösningar Efterfrågan på barnomsorg är stark och flera nybyggnadsobjekt har försenats. Det är angeläget att vi får nya platser i alternativa former, till exempel familjedaghem, som kan komma igång med relativt kort varsel. Kostnaderna ryms inom ram Färre barn i grupperna Maxtaxan har lett till ökad efterfrågan på barnomsorg. Vi vill ha färre barn i grupperna och mer personal genom att rekrytera fler behöriga förskollärare och barnskötare. Det är också angeläget med kontinuerlig fortbildning. De pedagogiska måltiderna, då personalen äter tillsammans med barnen, ska bli avgiftsfria. Vi anslår därför extra medel till förbättrad kvalitet inom barnomsorgen. Kostnad 6 Mkr Profilera förskolorna Folkpartiet uppmuntrar profilering av såväl grund- och gymnasieskolor som förskolor. Ett bra exempel på profildagis är förskolor med skogsmulleverksamhet eller inriktning mot språkutveckling. Även engelska bör prövas i förskolan Utred tidsrelaterad maxtaxa Enhetstaxan inom barnomsorgen tar inte hänsyn till vistelsetiden. Konstruktionen innebär att föräldrarna får betala lika mycket oavsett om barnen vistas på hel- eller halvtid. Folkpartiet finner en sådan taxa orättvis och förordar istället en tidsstyrd taxa med maxtaxan som tak. Vi vill därför utreda en tidsrelaterad maxtaxa i Södertälje Förskollärarlyftet lyfter Södertälje För barn och elever i Södertäljes förskolor är välutbildad personal den absolut viktigaste resursen. Att höja kompetensen är en strategisk fråga för kommunen. Förskolelyftet gör yrket mer attraktivt och kan i högre grad säkra tillgången på barnskötare och förskollärare med rätta kvalifikationer. Detta erbjudande från staten får inte slarvas bort den här gången, som dessvärre skedde med lärarlyftet. 9

41 3.2 Grundskola och gymnasium (Ökad kostnad 8 Mkr) Inledning Den svenska skolan har utvecklats till en trefjärdedelsvärld; där en fjärdedel råkar illa ut. En fjärdedel klarar inte grundskolan med godkända betyg i kärnämnena matematik, svenska och engelska, en fjärdedel av eleverna på gymnasiet hoppar av, en fjärdedel av eleverna blir mobbade och en fjärdedel av lärarna är obehöriga. Vi anser att det krävs krafttag för att komma till rätta med problemen i skolan och har både på riksnivå och lokalt lagt fram ett helt batteri av förslag till åtgärder, där kärnan är en Läsa-skriva-räkna-garanti Skapa magnetskolor Folkpartiet har motionerat om att kommunen ska göra en eller flera skolor i kommunen, till exempel i Ronna, Geneta och Hovsjö, till magnetskolor. Begreppet kommer från USA och är en benämning på skolor, som utrustas med särskilt populära program samt välbetalda och kompetenta lärare. Huvudsyftet är att minska segregationen, då barn utanför bostadsområdet väljer sin skola för att den är bra, inte bara nära. Magnetskolor ökar också valfriheten genom att erbjuda program med olika profiler. Kostnad 3 miljoner kronor Förbättra kvalitet och måluppfyllelse För att ge alla elever en ärlig chans att nå de pedagogiska målen vill Folkpartiet satsa på en rad åtgärder års extra anslag på 10 miljoner kronor finns kvar i huvudförslaget. Vi lägger ytterligare 5. Kostnad 5 miljoner kronor. Skolakut Skolan är stundtals en stökig arbetsplats. Elever stör och blir störda. För att möta behovet av särskilt stöd till elever som inte klarar klassrummets sociala koder behövs en särskild skolakut, med lärarteam och specialkompetens, som tar hand om elever som behöver extra uppmärksamhet. Verksamheten är nu igång. Diagnostiska prov Grundskolan ska genomföra diagnostiskt prov som ett komplement till de nationella proven redan i år 2. Då kan man fånga upp de elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi och därefter sätta in rätt åtgärder. Skriftliga omdömen ska ges från år 1 och betyg från år 6. Dessutom införs för kommunen frivilliga ordningsomdömen i terminsbetygen, dock ej i slutbetygen. Fler speciallärare De elever som har en allt för svag kunskapsgrund ska erbjudas stödundervisning. Skolorna ska ges möjlighet att anställa speciallärare, med fokus på de tidigare åren. Läxläsningshjälp Läxhjälp har funnits tidigare, efter en idé från Folkpartiet, men tyvärr upphört. Läxläsning bör erbjudas i skolorna och kan till skötas till exempel av högskolestuderande och seniorer, gärna pensionerade lärare. Skolorna bör också hålla öppet under loven för elever som behöver ta igen och tenta av. 10

42 Sommarkurser För elever som behöver särskilt mycket stöd i sin språkutveckling i grundskolans tidigare år bör kommunen anordna sommarkurser med inriktning på att läsa, skriva och räkna. Elevernas måluppfyllelse och trivsel vid de sommarskolor som anordnats på Folkpartiets initiativ kan enklast sammanfattas med ett enda ord, nämligen succé. Öka läsintresset Det behövs åtgärder för att öka läsintresset bland barn och ungdomar. Folkpartiet anser att ett särskilt program ska utarbetas, i syfte att stimulera romanläsning bland Södertäljes grundskoleelever. Vi föreslår att skolorna ska kunna ansöka om medel för att ge en skönlitterär bok i gåva några gånger under årskurs 4 till 9. En kanon över klassisk svensk och utländsk litteratur bör upprättas och användas i Södertäljes skolor. Reading Recovery I Nya Zeeland praktiseras Reading Recoverymetoden. Den innebär att de barn som efter ett års läsinlärning ännu inte knäckt koden får intensivträning i läsning. Dessa insatser pågår till dess barnet läser utan svårigheter, vilket ofta sker inom en månad. En lämplig metod är att arbeta utifrån tidningstexter. Språkcoacher I några skolor i Södertälje har elever fått tillgång till språkcoacher i samarbete med näringslivet, till exempel AstraZeneca. Dessa fördjupade kontakter som eleven får med både språket och arbetslivet är mycket utvecklande och ska uppmuntras. Studiecoacher Elever som skolkar löper ökad risk att hamna i missbruk och kriminalitet. Därför behövs det flera åtgärder för att upptäcka och motverka skolket i skolorna. En åtgärd är att anställa studiecoacher. Coachernas uppgift är att kartlägga vilka elever som är i riskzonen. Denna åtgärd följs upp med föräldrakontakter, som syftar till att skapa förtroende hos skolkande elever och motivera dem att komma tillbaka till skolan. Rektor som pedagogisk ledare För att vi skall få högre kvalitet på skolorna i Södertälje, bör rektorerna få större möjligheter att leda och inspirera lärarna i skolans huvuduppgifter, undervisning och fostran. Rektorerna måste få tid och möjlighet att vara pedagogiska ledare och kunna stödja sina lärare i arbetet för kunskap och arbetsro. Lärarlyftet Alliansregeringen har anslagit 3,5 miljarder kronor för att öka lärarkompetensen under åren 2008 till För låg- och mellanstadielärare prioriteras fortbildning inom läsning, skrivning och räkning och för högstadie- och gymnasielärare gäller främst ämnesfördjupning.det är angeläget att kommunen avsätter resurser så att fler lärare får chans att vässa sina kunskaper Motverka våld och mobbning Skolan ska vara en säker och lugn arbetsplats där alla elever kan känna sig trygga. Om en allvarlig situation ändå kräver att en elev flyttas så är det självklart den elev som mobbar som ska flyttas, inte den som blir mobbad. I mycket allvarliga fall, då elever utsätts för direkta hot mot liv och hälsa, ska den hotade eleven ha rätt till egen assistent. 11

43 Till tryggheten hör också rätten till fräscha toaletter. Folkpartiet vill också uppmuntra skolorna till att utbilda i humanistiska värderingar genom levnadslära på schemat. Överhuvudtaget är det nödvändigt med fler vuxna i skolan, gärna i form av klassfarfar, som kan hjälpa och stödja eleverna och fungera som goda förebilder och samtalspartners. För att eleverna ska lära känna positiva förebilder skulle idrottsklubbarna kunna medverka med sina aktiva utövare under temadagar. Nätmobbning är idag den mest omfattande typen av mobbning. Det kan vara eleven själv, en kompis eller någon annan som utsätts för bilder, nedlåtande kommentarer eller hot på nätets chattsajter och communities. Med e-post och sms kan det bli mycket lättare att anmäla mobbning då eleverna förblir anonyma Utred behovet av en teckenspråklig grundskola Folkpartiet vill undersöka möjligheterna att starta en integrerad teckenspråklig grundskola i Södertälje. Det skulle innebära en ökad service och kvalitet för våra hörselskadade elever och på sikt sänkta kostnader för skolskjutsar och skolgång i andra kommuner Sök EU-stöd för utbildning av lärare i tvåspråkighet Södertälje är mångkulturellt. Det är en styrka. Men det betyder också att vi måste avsätta stora resurser på språkundervisning. EU har ett brett program för pedagogisk verksamhet, varför Södertälje kommun snarast borde utreda möjligheterna att få ekonomiskt stöd för till exempel utbildning av lärare i tvåspråkighet. Det är också angeläget att kommunen tar tillvara nyexaminerade lärare med kulturell dubbelkompetens. En Folkpartimotion i detta ämne har besvarats positivt. Men en uppföljande interpellation satte utbildningsnämndens ordförande på pottkanten det här hade man glömt bort på hans kontor Inför syriska som B- och C-språk Många södertäljebor har annan etnisk bakgrund än svensk och andra språk än svenska hörs och används dagligen. Det vore därför lämpligt att införa syriska som B- och C-språk i Södertäljes skolor, som alternativ till andra främmande språk, till exempel tyska, franska och spanska Starta en elitklass på gymnasiet Södertälje behöver bli bättre på att uppmuntra studiemotiverade elever. På gymnasiet har vi haft elitklasser i idrott under lång tid. Vi har också en tradition av rikt utbud inom yrkesutbildningen, som utgör en betydande tillväxtpotential för ortens näringsliv. Nu är det dags för elitklasser även i teoretiska ämnen. Södertälje får inte missa den här möjligheten att sticka upp med lite fräck framåtanda. Vi hade till exempel kunnat söka för ett gymnasieprogram med maritim profil, då all sjöfartspersonal rekryteras utanför kommunen. Positivt; Södertälje sökte. Negativt; det blev nobben men vi kommer igen Skolmat på entreprenad Det behövs grönsaker, kött, fisk och plugg i plugget. Rätt kost ger eleverna den energi de behöver. Att experimentera med avgifter tror vi inte på. Däremot finns det entreprenörer som gärna tar över kommunens egen produktion. Folkpartiet föreslår att en större del av skolmaten läggs ut på anbud. Det kan bli bättre mat eller lägre pris förresten, det kan bli både och. 12

44 3.3 Äldreomsorg (Ökad kostnad 4,5 Mkr) Inledning Folkpartiet anser att äldreomsorgen måste tilldelas ökade ekonomiska resurser för att kunna ge Södertäljes seniorer en god, värdig och meningsfull ålderdom. Detta förutsätter en väl fungerande hemtjänst och ett brett utbud av boenden, såväl vård- och omsorgs-, trygghetssom seniorboende. Äldreomsorgen stärks med 5 miljoner kronor till följd av ökat platsbehov. Till detta lägger Folkpartiet ökade resurser för personalkompetens, enligt nedan Rätten att bo kvar hemma så länge man önskar förutsätter att det finns tillräckliga medel för boendeanpassning. Dessa har under senare år urholkats till följd av besparingsbeting, varför vi föreslår att detta anslag förses med något som budgettekniskt kallas staket, det vill säga pengarna får inte flyttas till annan verksamhet under året Öka valfriheten En kundvalsmodell har inrättats på försök under tre år i centrala Södertälje. Folkpartiet vill att denna modell införs i hela kommunen med start från den 1 juli Individen ska själv få välja vem som utför deras hemtjänst. Vi anser också att biståndsbedömningen för personer över 75 år ska slopas. Kommunen ska erbjuda södertäljebor den hjälp av hemtjänsten som de efterfrågar, utan detaljgranskning som biståndsbedömningen innebär. Den som önskar att bo på ett äldreboende med kvalificerad vård och omsorg ska erbjudas den möjligheten. En mer flexibel och mindre restriktiv biståndsbedömning genererar ett behov av minst 45 nya platser vid våra äldreboenden. Det nya vård- och omsorgsboende, som var tänkt att ersätta Slåttergården, kommer nu i Glasberga med totalt 64 platser Trygghetsboende Folkpartiet har varit drivande för att etablera en mellanvårdsform, numera kallat trygghetsboende. Här avser vi personer som inte är i behov av vård dygnet runt, men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar hemma. Samtliga som önskar denna typ av boende ska erbjudas det utan biståndsbedömning Personalkompetens Behovet att utevistelse, gärna i terapiträdgårdar, är stort och för att möjliggöra det krävs mer fler händer i vården. Det är också angeläget att personalen har en hög kompetens, minst motsvarande undersköterskenivå. Många äldre drabbas av nedsatt syn och hörsel. Folkpartiet vill därför återbesätta de två tidigare indragna heminstruktörstjänsterna för syn- och hörselskadade. Kostnad 4 miljoner kronor Äldreombudsman på halvtid På Folkpartiets och Alliansens initiativ har tjänsten som äldreombudsman återbesatts. Den är välkommen. Det behövs en oberoende stödperson för många äldre, som behöver hjälp i sina kontakter med kommunen och andra myndigheter. Nu har den hotats igen, men Folkpartiet vill behålla denna tjänst på halvtid, vilket också blev beslutet i överenskommelsen. 13

45 3.3.6 Stöd anhörigvårdare Två tredjedelar av den totala vården av äldre utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor för ekonomisk ersättning, avlastning och växelvård. Väntjänsten i kommunen, där äldre hjälper äldre, har en viktig uppgift. Kostnad 0,5 miljoner kronor Bygg nya äldreboenden Ett nytt äldreboende ska uppföras i Södertälje, närmare bestämt Glasberga, som ersättning till Slåttergården i Ronna. I det senaste förslaget ryms betydligt fler platser än om kommunen hållit fast vid kvarteret Pumpan i Geneta. Lillängen i Enhörna återinvigs, med en utökning från tio till trettiofem platser. Det är också viktigt att våra äldre med invandrarbakgrund får sina önskemål tillgodosedda med framför allt avdelningar för personer med assyrisk/syriansk och finsk bakgrund. På dessa äldreboenden är det nödvändigt med tvåspråkig personal Marknära bostadsrätter för äldre Många friska äldre vill gärna bli befriade från arbetskrävande stora villor och trädgårdar men ändå bo kvar i sin hemtrakt i ett marknära alternativ med likartad boendekvalitet, fast mer lättskött. Många äldre villaägare har god och ordnad ekonomi och klarar ofta av att byta investering/bostad utan lån. De villor som blir lediga ligger i många fall centralt nära skolor och förskolor och är starkt efterfrågade av barnfamiljer. 14

46 3.4 Stöd och service till funktionshindrade (Ökad kostnad 0,5 Mkr) Inledning Människor, som tidigare varit isolerade och hänvisade till allmänt godtycke, fick i och med LSS (Lagen om stöd och service till funktionshindrade) rätt till ett värdigt liv och möjlighet att delta i samhället på lika villkor. I egenskap av arbetsgivare för sina personliga assistenter ska man ha fullständig delaktighet vid rekrytering och anställning vem som anställs, hur schemat läggs upp och vad man behöver hjälp med. Vi vill också satsa på föräldrarådgivare, pröva-på-boenden och annan boendeservice för vuxna funktionshindrade Inrätta en tillgänglighetskonsult/rådgivare För att påskynda och samordna insatserna för att skapa offentliga miljöer som är tillgängliga även för människor med funktionsnedsättning bör kommunen återinrätta tjänsten som tillgänglighetskonsult/rådgivare. Denna befattningshavare ska ha personlig erfarenhet av funktionshinder. Kostnad 0,5 miljoner kronor. 3.5 Psykiatri (Oförändrad kostnad 0 Mkr) Inledning Södertälje kommun har en väl fungerande psykiatri efter lång tid av etablerat samarbete med landstinget och nämns ofta som föredöme för andra kommuner. Alliansregeringen har beslutat om ett helt nytt nationellt program för psykiatrin, med inriktning på mer resurser och fler platser i slutenvård Förstärk den uppsökande verksamheten Kommunen är skyldig att söka upp psykiskt funktionshindrade för att erbjuda hjälp. Det kan också beröra personer, som under sin uppväxt haft odiagnostiserade DAMP- och ADHDsymptom, och som inte klarar vuxenlivet. Den psykiatriska vården har under de senaste åren fått betydligt mer pengar. 15

47 3.6 Social omsorg med arbetslinje (Ökad kostnad 1 Mkr) Inledning Folkpartiet anser att det är viktigt att kommunen värnar om samhällets olycksbarn. Frivilligorganisationer kan med fördel komplettera kommunens sociala verksamhet, till exempel kvinnojouren Vassare socialtjänst Det behövs fler och bättre betalda socialsekreterare, som arbetar med att förebygga social och ekonomisk utslagning och som kan göra hembesök. Likaså behövs fler handläggare inom öppenvård för barn och ungdomar. Ett bättre och mer alert samarbete mellan socialtjänsten och hyresvärdarna skulle kunna leda till en betydande minskning av hyresskulderna. Det ska också finnas möjlighet till deltidsförsörjning och därmed kunna arbeta parallellt med studier. Alliansen har drivit igenom sex nya tjänster som socialsekreterare Vård på hemmaplan Folkpartiet vill satsa mer på öppenvård. Vård av unga på hemmaplan kan öka möjligheterna till återanpassning, vilket betyder bättre resultat till lägre kostnader. Mini-Maria, den öppna mottagningen för ungdomar, och den socialmedicinska enheten för vuxna spelar en stor roll Bekämpa missbruket i centrum Södertälje kommunen har svårt att komma åt missbruket av alkohol och illegala droger på olika platser i stadskärnan. För att detta arbete ska bli lyckosamt krävs att kommunen tillsammans med fastighetsägarna, polisen och frivilligorganisationer fortsätter att utveckla sina insatser. För att gå vidare avsätter Folkpartiet 1 mkr för väktare, transporter till härbärgen och dagcentraler. Vi ser också att den nya volontärverksamheten kan göra en insats för en bättre ordning i centrum. Kostnad 1 miljon kronor Varva undervisning i svenska med praktik och arbete Språket och arbetet är de viktigaste hörnstenarna för att människor med utländsk bakgrund ska känna sig välkomna, sedda och erkända. Det är viktigt att skapa tillräckligt med praktikplatser, så att alla ges rimlig chans att komma in i en gemenskap och på så sätt utveckla både svenska språket och yrkeskunnandet. Nu måste vi fylla de 50 instegsjobben i kommunen och koncernen Arbete istället för bidrag Det finns många goda exempel på hur man får ner arbetslösheten. Skärholmsmodellen är ett exempel, Kistametoden ett annat, där man har ett unikt samarbete mellan stadsdelen och företagare, som lett till halverad arbetslöshet. Genom rätt prioritering kan även Södertälje sänka de höga arbetslöshetstalen. Om 5 personer växlar från bidrag till arbete ger det 1 miljon kronor i plus för kommunen. 100 nya jobb istället för bidrag skulle således ge 20 miljoner kronor. För den enskilde människan bidrar det till integration, stolthet och egenvärde. Genom aktiva insatser som leder till arbete istället för bidrag kan vi bromsa kostnadsutvecklingen för försörjningsstödet. Här kan samordningsförbundet för rehabilitering, ett samarbete mellan landstinget och bland andra Södertälje kommun, göra en viktig insats. Vi vill också ställa bestämda krav på att tjänster som upphandlas via Telge Inköp AB ska ha ett betydande inslag av arbeten utförda av praktikanter, lärlingar och arbetsföra med försörjningsstöd. 16

48 3.7 Miljö och samhällsbyggnad (Ökad kostnad 0,5 Mkr) Inledning En genomtänkt politik för miljö och teknisk verksamhet ska göra Södertälje, inte minst stadskärnan, till ett attraktivt område för boende och kommersiell verksamhet. EU är ett viktigt forum för att lösa gränsöverskridande miljöproblem men även lokalt kan vi göra mycket för att minska klimatpåverkan Förnya stadskärnan Södertäljes stadsmiljö fick under några decennier genomgå stora förändringar, från en småstad till en stad i världen. Hela centrumkvarter revs och ersattes av funktionella klossar. Nya bostadsområden växte upp utan känsla för skönhet och trivsel. Med perspektiv på denna utveckling måste kommunen vårda den fysiska miljön bättre. Vi vill göra Kusens backe till ett naturreservat, inte parkeringsgarage. Marens vattenspegel ska inte fyllas igen med schaktmassor, aktivitetspråmar eller glasschabrak. Vänortsparken och Lotsudden ska bevaras som stadsnära rekreationsområde. Förnyelsen av bebyggelsen vid Inre Maren måste ske varsamt. Vi vill inleda detta arbete 2010 i kvarteren Castor, Lyran och Garvaren genom att dels flytta tillfarten till Kringlangaraget, dels ersätta det anskrämliga parkeringsdäcket med kommersiella lokaler och attraktiva bostäder. Vi behöver också skapa ljusare och tryggare parkeringshus, inte minst för att kvinnor ska känna sig trygga. Vi har också riktat uppmärksamhet mot stadens bakgator. Nygatans västra sida känns lika död som Köpmangatan, en plats som för tankarna till ett vindpinat Östberlin. Esplanader, mysiga butiker och grönska istället för bussar och en krympt Oxbacksled skulle onekligen pigga upp stadsbilden. En hängande trädgård på Kringlans tak skulle inte göra saken sämre. Torghandeln är en omistlig del av stadens själ och bidrar till gemyt och trivsel. Vi ser gärna att antalet dagar utökas med fler platser, gärna kompletterat med julmarknad på Marenplan. Och varför inte utse årets torghandlare? Så sker på Hötorget i Stockholm Tillsätt ett skönhetsråd Kommunen befinner sig i ett dynamiskt skede, där stadskärnan i allmänhet och Maren i synnerhet ska förnyas, samtidigt som de yttre kommundelarna utvecklas. Mot bakgrund av denna expansion bör vi aktualisera inrättande av ett fristående rådgivande organ, som kan bevaka frågor som rör arkitektur, stadsbyggande och naturmiljö utan att ta hänsyn till kortsiktiga ekonomiska intressen. Exempel på objekt som skulle må bra av sköna ögon är centrumförnyelsen, spårtaxi och sporthallar Förbättra renhållning och belysning Folkpartiet anser att det är viktigt att ta tillvara Södertäljes fantastiska förutsättningar och få fler människor att bo och trivas här. För detta krävs bättre centrumstädning, parkskötsel samt underhåll av gång- och cykelvägar. Att påbörja sandupptagning tidigare på våren när vädret så tillåter vore en ynnest för både cyklister och fotgängare och leda till minskade halter av skadliga partiklar i stadsluften. Stadsparken och Turingelunden är numera pärlor, men i många planteringar har sly och ogräs tagit överhanden. För att skapa en mer trivsam stad är det angeläget att refuger, diken och andra ytor i gaturummet vårdas. 17

Reservationer och förslag till. Mål och budget 2013-2015

Reservationer och förslag till. Mål och budget 2013-2015 Reservationer och förslag till Mål och budget 2013-2015 2012-10-26 Folkpartiets förslag till Mål och budget 2013-2015 för Södertälje kommun Visst är vi bäst,

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018

Gröna sköna Tyresö. Kommunplan 2015-2018 Gröna sköna Tyresö Kommunplan 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT... 4 2. EN BUDGET FÖR VÄLBEFINNANDE... 5 3. MILJÖPARTIETS VISION FÖR TYRESÖ KOMMUN 2030... 7 TYRESÖ EN GRÖNSKANDE

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Borås Stad Budget 2014

Borås Stad Budget 2014 Borås Stad Budget 2014 Budget Borås Stad 2014 Produktion: Stadskansliet, Borås Stad Tryck: Borås Stads Kommuntryckeri» Textile Fashion Center invigs våren 2014 Budget 2014 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Valprogram 2014 2018

Valprogram 2014 2018 Valprogram 2014 2018 Innehåll 3 Klimat 3 Förnybar energi Energianvändning Trafik 4 Infartsparkeringar Kollektivtrafik Spårbilar 5 Bilpooler och samåkning Cykling Maten 5 Utbildning Skola 6 Grön skoltråd

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018

HELA SVERIGES PARTI. Innehållsförteckning. Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 HELA SVERIGES PARTI Gävle kommunplan Sverigedemokraternas budget 2015 och utblick 2016-2018 Innehållsförteckning Politisk huvudskrivelse 2 Beslutsunderlag 3 FÖRVALTNINGSPLAN Omvärld 4 Näringsliv och arbetsmarknad

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer