GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling"

Transkript

1 GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling Per Arvidson, PlanB. Per-Magnus Andersson, PlanB. 31 maj 1 juni 2012

2 Agera som förebild i arbetet med att leda organisationen med UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING Att utveckla deltagarnas affärskompetens och finansiella kunskaper för att säkerställa korrekt implementering av affärsplanen. DU KOMMER ATT: Förstå de nödvändiga förutsättningar som bidrar till affärsutveckling, samt hinder för denna. - Value Creation (Värdeskapande) Förstå grunderna om finansiella modeller. Utföra praktiska och konkreta arbeten som relaterar till de finansiella aspekterna av din verksamhets/avdelnings affärsplan.

3 VARFÖR STARTAR MAN FÖRETAG? För vem? Vilka värden? ÄGAREN! Shareholder / Stakeholder? Mjuka värden! - Förverkliga en vision - Testa en affärsidé - Självförverkligande - Att vara sin egen - Strategi - Konkurrensfördelar etc. Finansiella! TJÄNA PENGAR!!

4 TJÄNA PENGAR? Synen på att tjäna pengar varierar med vem som är ägare! Tre olika ägarambitioner avgör krav på lönsamhet! Hur rik vill ägaren bli? - Mat för dagen? - Ekonomisk oberoende? Hur lång tid? - Driver företaget tills jag är 65 år? - Exit efter 5 år? Riskbenägenhet? - Pantsätter aldrig huset? - Skuldsätter mig så mycket som möjligt? Familjeföretag? Börsbolag? Riskkapitalbolag?

5 VALUE CREATION - finansiellt värdeskapande! Fem faktorer avgör företagets (ägarens) förmåga att skapa finansiella värden! Givet ägarambitioner (se föregående bild!) Tillväxt - organisk? - förvärvad? Marginaler - prissättning? - inköp? - kostnadskontroll? - produktivitet? - kalkyler? Kassaflöde - kapitalbindning? - rörelsekapital? - lager? - kundfordringar? - leverantörsskulder? - äga/leasa/hyra? - likviditet? Finansiering - eget kapital? - skulder? - soliditet? Multipel Expansion - image? - varumärke? - ledarskap? - kompetens? - rapportering? - etc.

6 STAKEHOLDERS

7 VALUATION OF SAAB SOTP* EBITDA 11e EV/EBITDA EV Value/share Indicative value per segment (SEKm, adj. (x) (SEKm) (SEK) Aeronautics , Dynamics , Electronic Defence Sys , Security & Defence Sol , Support & Services , Adj EBITDA 2, , Combitech EBIT Assets held for sale Group EBITDA, adj. 3, , Liquid funds on balance sheet 5, Interest bearing liabilities -1, Pension liabilities -4 0 Pension fund deficit -1,002-9 Book value of Saab Leasing 1, Equity value 17, Advance payments -1, Equity value excl advance payments 16, *SOTP Sum Of The Parts Source: Carnegie Research

8 FINANSIELLA NYCKELTAL 8

9 INKOMST UTGIFT När man levererar/ När man tar emot en skickar en faktura vara/faktura Fordran uppstår Skuld uppstår INTÄKT KOSTNAD Periodiserad inkomst Periodiserad utgift INBETALNING När pengar betalas in till företaget UTBETALNING När pengar betalas ut från företaget

10 " Likviditet = Inbetalningar utbetalningar " Resultat = Intäkter kostnader " Lönsamhet = Resultat / Kapital

11 EKONOMISK MODELL Systematisering av ekonomisk information Konton, projekt, kostnadsställe, begrepp.. Mätning på två ledder: Resultat under året: kostnadsställe, division, affärsenheten Resultat i projektet: under året och över projektets längd

12 EKONOMISK MODELL Intäkter Kundprojekt Vinst Andra projekt Kst Externa kostnader

13 RESULTATRÄKNING = Rapport över periodens resultat Intäkter (Sales) - Kostnad såld vara (COGS) = Bruttomarginal (Gross income) - Omkostnader (Operating expenses) = Rörelseresultat (Operating income) Rörelsemarginal = Rörelseresultat/Intäkter Mål: 10%

14 ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL " Resultaträkning (inkl noter) Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad " Balansräkning (inkl noter) Civilrättslig och skatterättslig värdering " Förvaltningsberättelse (inkl förslag till vinstdisposition) " Revisionsberättelse " Ev tillkommer kassaflödesanalys (finansieringsanalys) o koncernredovisning

15 METODIK FÖR FÖRETAGSBEDÖMNING Granskning Gruppering Justering Analys Slutsatser

16 GRUPPERING AV BALANSRÄKNINGENS POSTER Grupperad balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balance sheet Fixed assets Current assets Shareholders equity Long term debts Current liabilities

17 RESULTATRÄKNING Income statement/p-l " Kostnadsslagsindelad " Funktionsindelad " Resultatnivåer Årets resultat/ Net Earnings EAT Resultat före skatt/ebt Resultat före finansiella poster (rörelseresultat)/ebit Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Resultat före goodwillavskrivningar och övriga avskrivningar (EBITDA)

18 NYCKELTAL LIKVIDITET- LIQIUDITY Kassalikviditet = Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjad checkkredit (Acid test ratio) Kortfristiga skulder Balanslikviditet = Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit (Primary liquidity ratio) Kortfristiga skulder Rörelsekapital = Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit - kortfristiga skulder (Operating working capital OWC)

19 NYCKELTAL SOLIDITET SOLIDITY Andelen eget kapital = Justerat Eget kapital Totalt kapital (Equity ratio) Räntetäckningsgrad = Rörelseresultat + finansiella intäkter (Interest coverage ratio) Finansiella kostnader Skuldsättningsgrad = Skulder Eget kapital (Debt ratio alt Net debt/equity ratio))

20 NYCKELTAL- LÖNSAMHET PROFITABILITY Räntabilitet på totalt kapital = Rörelseresultat + finansiella intäkter Totalt kapital (ROA) Vinstprocent = Rörelseresultat + finansiella intäkter Omsättningen (Profitmargin) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättningen Totalt kapital (Capital turnover) DUPONT SAMBAND!

21 21 Du Pont-Modellen

22 ISORÄNTABILITETSDIAGRAM

23 NYCKELTAL LÖNSAMHET Räntabilitet på sysselsatt kapital = Rörelseresultat + finansiella intäkter Sysselsatt kapital (ROCE) Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster Eget kapital (ROE)

24 BESLUT OM FINANSIELLT RISKTAGANDE - Finansiell hävstång (samband mellan olika räntabilitetsmått) Re = Rt + (Rt Rs) x S / E Total risk = Affärsrisk + Finansiell risk (Rt Rs) = förräntningsmarginal S / E = skuldsättningsgrad

25 AKTIERELATERADE NYCKELTAL Direktavkastning = Utdelning per aktie Börskurs (Dividend Yield) P/E tal = Börskurs per aktie Vinst per aktie (Earnings per share) P/S tal = Börskurs per aktie Omsättning Substansvärde per aktie = Eget kapital (Book value per share) Antal aktier

26 FINANCIAL BUSINESS PLAN Long Term Expectations Growth: 10% INCOME STATEMENT BUSINESS PLAN 2011 Projection P1 SEK million Sales external Sales internal TOTAL SALES COGS GROSS MARGIN ,1% 28,8% 28,7% 29,1% 30,5% 30,5% Marketing expenses Administration Management Fee Research and Development Other operating costs Share of income, ass. companies OpInc - OPERATING INCOME % 7% 9% 11% 12% 13%

27 CARNEGIE GUESSES OUR BUSINESS PLAN = (1+10%) (1+10%)2 (1+10%)3 " Carnegie valuation of SDS is 2310 MSEK

28 WHAT IS A MULTIPLE? Value = EBITDA EBITDA-multiple " Often calculated from comparable companies in the market " SDS Multiple today is 5,0 " Higher growth and higher profitability merits a higher Multiple

29 DISKUSSION " Hur kan jag bidra till min BA s value creation? " Hur kan jag bidra till Saab s value creation?

30 SAAB Verksamhetsstyrning 30

31 ANSVARSENHETER Input Använda resurser - uttryckt i kostnader Resursomvandling Utnyttjat Kapital Output Varor o tjänster Sida 31

32 VARIANTER PÅ ANSVARSENHETER " Intäktsansvarsenheter " Kostnadsansvarsenhet - två varianter " Resultatansvarsenhet " Investeringsansvarsenhet Sida 32

33 ANSVARSENHETER " Fördelar - Decentraliserat ansvar - Snabba beslutsvägar - Kvalitet i beslut - Resultatmedvetenhet - Träning för blivande chefer Sida 33

34 INTÄKTS- ELLER BIDRAGSANSVAR För enheter som främst påverkar intäktssidan Ofta ingår även egna särkostnader Ansvar för extern försäljning (men inte produktion och utveckling) Mått: Täckningsbidrag (t.ex. intäkter minus försäljningskostnader) Bruttomarginal (t.ex. intäkter minus varukostnader) Sid 48-49

35 KOSTNADSANSVAR ( cost center ) På den lägsta organisatoriska nivån Hur väl har kostnadsmålen uppnåtts? Ansvar för fullgörande av sin uppgift och resursförbrukningn för detta Mått: Kostnader Avvikelser i förhållande till standardkostnader Produktivitetsmått Sid 49-50

36 RESULTATANSVAR ( profit center ) För enheter som inte kan påverka kapitalposter Ofta artificiellt (även interna poster) Ansvar för Resultat (intäkter minus kostnader) Mått: Resultat i absoluta termer Marginaler (resultat i förhållande till omsättning) Förädlingsgrad (resultat + personalkostnader i förhållande till omsättning) Sid 48-49

37 LÖNSAMHETSANSVAR Svarar mot ägarnas avkastningskrav Räntabilitetskrav Benämns även investeringsansvar & räntabilitetsansvar Ansvar för Resultat/Kapital Mått: Kvotmått (t.ex. Räntabilitet på sysselsatt kapital) Residualmått (Resultat belastat med kalkylmässig ränta) Sid 48

38 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RISKER Förutsättningar Relevant information Mätbara resultat och effekter Kontroll över ansvarsvariablerna Risker Kortsiktighet Suboptimering Dubbelarbete Sida 38

39 ANSVARSENHETERS I OLIKA SAMMANHANG " Lämplig för traditionell funktionsorganisation " Projektstyrning? Enstaka projekt Hela verksamheten projektorienterad (multiprojektorganisation) Investeringsprojekt " Flödesorienterad styrning? " Matrisorienterad styrning? Sida 39

40 ORGANISATION AS OF 2012 CEO Dep. CEO & COO Corporate functions CMO Functional Management Marketing and Business Development Aeronautics Dynamics Electronic Defence Systems Security and Defence Solutions Support and Services Combitech* *Independent subsidiary reported as a business area

41 DISKUSSION " Diskutera hur varje BA är organiserad utifrån ekonomisk styrning. " Hur är din BA organiserad?

42 INTERPRISSÄTTNING " Internprestationer - prestationer mellan självständiga enheter inom ett företag, för vilka separat resultat- eller kostnadsberäkning görs " Internpris det värde som åsätts en internprestation

43 SYFTE MED INTERPRISSÄTTNING " Ge styreffekter " Motivera till ekonomiskt tänkande " Möjliggöra rättvis resultatbedömning " Underlag för extern prissättning

44 METODER FÖR INTERNPRISSÄTTNING " Kostnadsbaserade internpriser Särkostnad Självkostnad Självkostnad + vinstpålägg " Marknadsbaserade internpriser " Förhandlingsbaserade internpriser

45 DISKUSSION " Hur kan jag bidra till min BA s value creation? " Hur kan jag bidra till Saab s value creation?

46 PROJEKTSTYRNING succesiv resultatavräkning " Hur resultatavräknar man projekt som sträcker sig över en längre period ibland flera år? " Huvudregel: När arbete kan anses vara slutfört! " Två huvudvarianter: I takt med löpande leverans och delfakturering. I takt med utfört och nedlagt arbete successiv resultatavräkning! Två varianter: Pågående arbete tas upp till högre värde än anskaffningsvärden (d v s nedlagda kostnader + vinstpålägg) Beräknad del av projektet redovisas som intäkt succesivt i förhållande till färdigställandegraden Förutsättningar: Ger en rättvisande bild Tillförlitlighet d v s i förväg känd projektinkomst samt att färdigställandegraden kan fastställas med säkerhet

47 PROJEKTEKONOMI Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. En formell definition på projekt är: En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Ref. Wikipedia Projekt = en arbetsuppgift som skall genomföras inom vissa givna ramar (exempelvis i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser) för att ett bestämt mål skall nås. Ref. Nationalencyklopedin

48 PROJEKTEKONOMI Projektredovisningsmodell Pris uppbyggnad Resultat uppbyggnad Tariff uppbyggnad Vinst R&D: Pålägg för täckning av egna och fördelade kostnader för Forskning och Utveckling M&S: Pålägg för täckning av egna och fördelade kostnader för Marknadsföring och försäljning ADM: Pålägg för täckning av kostnader för Affärsenhets ledning, stab, Saab Mgm.Fee Omkostnadspålägg) Bruttomarginal Rörelseresulta t Resultaträkning + INTÄKT - COGS = BRUTTOMARGINAL - OMKOSTNADER = RÖRELSERESULTAT Tariff som belastar projektet per arbetad timme Fördelade fasta kostnader för supportfunktioner på Saab Support Fördelade fasta kostnader för supportfunktioner på affärsenhetsnivå Fördelade fasta kostnader för divisionsstab Externa kostnader ex. representation, arvoden, resor, traktamenten, teleräkningar etc. Datorkostnader Hyror. Personal relaterade direkta kostnader ex. utbildning, personalsammankomster etc. Löner och Soc.kost Kostnadställets egna kostnader Försäljningspris / Intäkt Övriga direkt debiterade kostnadskonton Arbetskostnad Kostnad såld vara (COGS)

49 STRATEGISK PLANERING OCH BUDGETERING Affärsplan Strategi- och målformulering Formulering av strategiska program och mål Budgetering Övergripande strategier och mål Strategiska planer och fördjupande mål Budgetar 49

50 BUDGETERING " Begreppet budget Prognos Handlingsplan Konsekvensberäkning " Budgeteringens syften Planering Samordning (kommunikation) Kontroll (uppföljning) Delegering (ansvarsfördelning) Information " Budgeten som ansvarsmarkering eller planeringsverktyg 50

51 TRADITIONELLA SYFTEN Prognos Planering Samordning Kontroll Relativ fokusering kring dokumenten Moderna syften Åtagande Motivation Kommunikation Relativ fokusering kring processen 51

52 BUDGETARBETE BUDGETUPPSTÄLLNING Budgetuppställande Budgetuppföljning Prognoser Planer Analys Kontroll (feed back) Budget Utfall Budgetperiod Styrning 52

53 NÅGRA MODELLER FÖR BUDGETUPPSTÄLLANDE Nedbrytningsmetod Företagsledning Budgetuppställande Sammanställning Budgetchef Uppdelning Ändringsförslag Budgeterare Granskning Uppbyggnadsmetod Företagsledning Budgetchef Förutsättningar Anvisningar Budgetuppställande Sammanställning Delbudgetförslag Budgeterare Budgetuppställande 53

54 SAMBAND MELLAN SYFTE & BUDGETMETOD Huvudsyfte Motivation & arbetstillfredställelse Samordning Prioritering & resursfördelning Metoder Direkt uppbyggnad Iterativ Kombination Direkt nedbrytning 54

55 OLIKA TYPER AV BUDGETS " Fast budget " Budgetrevision " Budgetprognos " Rullande budget / budgetprognos 55

56 56 ROLLING FINANCIAL FORECAST

57 OLIKA SYSTEMSTRUKTURER FÖR BUDGETERING 1. Traditionellt - budgetering och strategisk planering 2. Hybrid - traditionell budgetering + prognoser 3. Prognosorienterat - rullande prognoser för t.ex. 12 månader (specialfall: årets första prognos ett åtagande, jfr budget) 4. Budget- och prognoslöst 57

58 PROGNOSSYSTEMETS FÖRDERLAR " Slipper dyrbar budgeteringsprocess " Snabbare anpassning till förändringar i omgivningen " Bättre framförhållning när kalenderåret närmar sig slutet " Måste bryta gamla låsningar mellan budget, organisation och beslut " Mer verklighetsnära planeringsarbete, sker vid varje enhet då behov uppstår

59 PROGNOSSYSTEMETS NACKDELAR " Mindre tydlig samordning mellan resultatenheter " Svårare ansvarsmarkering och uppföljning " Lättare komma undan dåligt genomfört planeringsarbete (många tillfällen till omarbetning) " Problem få bra underlag för kalkyler

60 HUR ARGUMENTERAR DE SOM TROR PÅ PROGNOS ISTÄLLET FÖR BUDGET? " Från byråkratiskt system för programstyrning till system för personliga kontakter! " Från formella processer till informella dialoger! " Från tro på planerbarhet till ständig anpassning till förändrad verklighet!

61 KOMPLETTERING TILL PROGNOS " Målformuleringsprocess som ersättning för budgetprocess (målstyrning) " Balanced Scorecard som ersättning alternativt komplement till budget

62 PLANER ELLER PARERA? (Bergstrand 2003) Företagets handlingsfrihet Hög Resultatansvar och rullande prognoser Planering genom årsbudget och prognoser Låg? Planering i långtidsplan och budget Låg Hög Prognossäkerhet i marknaden

63 SAABS BUDGET AND FORECAST " Business Plan is a commitment over 5 years! " Budget is a commitment and is based on first year in Business Plan! Not meeting your commitment is not a career-enhancing behaviour " Forecast is based on an analysis of: consequences of current situation / changes actions taken to mitigate negative development actions taken to seize opportunities to exceed budget The sum of this should be that actual at a minimum reaches budget " Saab uses short forecast to continuously be updated on best available view of future development and actions

64 BENCHMARKING " Sätta egna verksamheten i relation till andras verksamhet " Göra jämförelser, låta sig inspireras, lära av andra, ta efter andra i syfte att förbättra den egna verksamheten. " Olika slag av benchmarking Intern benchmarking Konkurrensinriktad benchmarking Funktionsinriktad benchmarking 64

65 65 BENCHMARKING ett exempel

66 BENCHMARIKINGPROCESSEN (sex steg) 1. bestäm vad som skall benchmarkas 2. identifiera viktigaste processer och funktioner - kartlägg den egna verksamheten - sök mått på egna effektiviteten 3. identifiera benchmarkingpartners - vem är bra på vad 4. informationsinsamling - val av metod 5. analysarbete - jämför prestationer (kvalité, jämförbarhet etc) - analysera skillnader 6. genomför förbättringsarbeten Från benchmarking till benchlearning!

67 BALANCED SCORECARDl (BSC) Kan ha många olika utformningar och namn (Balanserat styrkort, Styrkort, BSC, Tableau de bord, Dashboard, KPI-modell, Verksamhetsnavigator, m.m.) What gets measured gets done The balanced scorecard is like the dials in an airplane cockpit: It gives managers complex information at a glance. Fyra perspektiv / grupper av nyckeltal: " Finansiellt perspektiv " Kundperspektiv " Internt processperspektiv " Utvecklingsperspektiv (innovationsförmåga och organisatoriskt lärande) 67

68 Ett femte perspektiv? (alt ersätta något av de fyra ovan) " Humanperspektiv ( human resource, anställda, personal etc.) Ytterligare perspektiv? " Leverantörsperspektiv " Miljöperspektiv ( sustainability ) Olika utformning möjligt " Företag, affärsområde, division, arbetsgrupp eller personligt " Frivilligt eller obligatoriskt " Aggregerbar info eller lokal utformning 68

69 BALANCED SCORECARD - typmodell Mål Finansiellt Nyckeltal Mål Kund Nyckeltal Vision och strategi Mål Process Nyckeltal Lärande och tillväxt Mål Nyckeltal FEKH60

70 Finansiella mått - Rörelseresultat - Kassaflöde - Räntabilitet på sysselsatt kapital - Ekonomiskt förädlingsvärde (EVA) Kundmått - Nöjd-kund-index - Marknadsandel - Nöjd-partner-index - Bibehållandegrad av kunder Interna processmått - Genomloppstid - Omarbetning, kassering - Produkttillgänglighet Innovationsmått - Försäljning av nya produkter - Utvecklingstid för nya produkter - FoU-kostnader/totala kostnader - Antal nya idéer lämnade till idégruppen Medarbetarmått - Nöjd-anställd-index - Utbildningsindex - Genomsnittsålder - Personalomsättning 70

71 INTELLEKTUELLT KAPITAL Marknadsvärde Intellektuellt kapital Justerat eget kapital Strukturkapital Humankapital Organisationskapital Kundkapital Processkapital Innovationskapital FEKH60

72 Arbetsprocess för utveckling av ett Balanced Scorecard Bestäm företagets vision Fastställ strategiska mål för respektive fokusområde. Identifiera kritiska framgångsfaktorer. Utveckla nyckeltalen Formulera mål för respektive nyckeltal Ta fram handlingsplaner. Några råd " Arbeta gärna med workshops el dyl. " Involvera alla kritiska nyckelpersoner. " Lägg inte ut för mycket av arbetet externt. 72

73 BALANCE SCORECARD - krav för framgång! " Kreativ process måste få ta tid! " Gemensam grundsyn på bransch och företag! " Vägen viktigare än målet? " Begränsad i perspektiv och nyckeltal! " Ledning/ägarintresse! " Koppling till belöningssystem! " Förankrad i hela organisationen - helhetssyn! " Visuellt lätt att kommunicera! " Färskvara tätt uppdatering! " Enkla uppföljningsrutiner!

74 SDS SCORECARD 2012 Performance Keep or exceed budget for each individual quarter and improve each quarter compared to last year. Successful integration of M&A Sensis performance Successful handling of low-prof units Local Operational Excellence plan in all units Profitable Growth Stretch OI targets -total -India / US /Thailand Establishment and growth in Coastal Surveillance incl. MPA, MSA Accelerate growth in AEW Secure order intake 2013 Best use of M&S budget / MA establishment People Improve employee satisfaction index and Leadership index IPM implementation Ratio female managers Employee turnover Site strategy in place Portfolio Decrease use of hazardous compounds Product contribution, business case, roadmaps for all areas Trackfire on track Innovate in new product /areas (eg. Cyber, Coastal surveillance, Security)

75 DISKUSSION " Vad är ditt förslag till Balance scorecard för din enhet?

76 VALUE CREATION finansiellt värdeskapande! Fem faktorer avgör företagets (ägarens) förmåga att skapa finansiella värden! Tillväxt Marginaler Kassaflöde Finansiering Multipel Expansion

77 GODMORGON OCH VÄLKOMNA! UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING Att utveckla deltagarnas affärskompetens och finansiella kunskaper för att säkerställa korrekt implementering av affärsplanen. DU KOMMER ATT: Förstå de nödvändiga förutsättningar som bidrar till affärsutveckling, samt hinder för denna. - Value Creation (Värdeskapande) Förstå grunderna om finansiella modeller. Utföra praktiska och konkreta arbeten som relaterar till de finansiella aspekterna av din verksamhets/avdelnings affärsplan. Agera som förebild i arbetet med att leda organisationen med ett affärsinriktat och finansiellt tänkesätt.

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN

VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN Delårsrapport Delårsrapport januari januari-juni september 2013 2012 VIDTAGNA ÅTGÄRDER ÅTERSTÄLLER RÖRELSEMARGINALEN NETTOOMSÄTTNING 278,9 Mkr (278,8) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 28,9 Mkr (34,6) RÖRELSEMARGINAL

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Frågor till Redovisning i ett nötskal

Frågor till Redovisning i ett nötskal Frågor till Redovisning i ett nötskal FAKTAFRÅGOR Nedan följer 16 flervalsfrågor (fördelade på fyra områden med fyra frågor i vardera). För varje fråga kan antingen ett, två eller tre svarsalternativ vara

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

2010 2011 2012 2013E 2014E

2010 2011 2012 2013E 2014E IAR Systems Group AB Q1 i linje med förväntningarna Analytiker: Johan Broström +46 8 545 07 221 Datum: 2013-04-29 Med en omsättning på SEK 57,7 miljoner och ett rörelseresultat på SEK 8,1 miljoner var

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35.

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35. Strategisk planering Taktisk planering Operativ planering Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35. Budgeterad balansräkning Likviditetsbudget

Läs mer

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform

TRANSFERPRISER. Ekonomisk styrning VT Utbredd ekonomisk organisationsform 1 RESULTATENHETER OCH TRANSFERPRISER Ekonomisk styrning VT-2013 RESULTATENHETER Utbredd ekonomisk organisationsform Ansvar Likartad struktur i hela världen Ökad spridning inom offentlig sektor New Public

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna...

Ekonomistyrning. IKEA: Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna... Ekonomistyrning Kapitel 16 och 26 ingår inte I kursen! Inledande begrepp Företag affärsdrivande verksamhet i bolagsform Vad är det övergripande målet med att driva ett företag? Ekonomi hushållning med

Läs mer

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm

Lagercrantz Group AB. 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Välkommen till årsstämma 2012 Lagercrantz Group AB 28 augusti 2012 Hotell Anglais Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2011/12 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2012/13

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys

Övningarnas innehåll. 6. Analyser och framtid. 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande. 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer och kostnadsanalys 3. Operationer I: Produkter och produktion 2. Kassa- och

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport januari-september 2017 Delårsrapport januari-september 2017 Delårsrapport januari-september 2017 Stärkt kassaflöde, ökade avskrivningar belastar resultatet Nettoomsättning 608 Mkr (483) Resultat efter finansnetto 69,5 Mkr (57,6)

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Strategisk planering och styrning Stort förändringstryck i omgivningen Nedskärningar med krav oförändrad servicenivå Operativ och strategisk planering måste samordnas Målformuleringen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C

Övningsuppgifter, sid 1 [10] nyckeltal - facit, nivå C Övningsuppgifter, sid 1 [10] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2015 30 september 2015 Kvartalet, juli september 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,9 (-0,7)

Läs mer

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Rapport 1 januari 30 september 2011 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Rapport 1 januari 30 september ADDvise Lab Solutions AB (publ) Juli september Nettoomsättningen för perioden uppgick till 10,0 MSEK (2,5), en ökning med 300 % jämfört med samma period föregående år EBITDA

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport januari juni 2016 OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT KASSAFLÖDE Nettoomsättning 318 Mkr (296) Resultat efter finansnetto 40,5 Mkr (43,8) Rörelsemarginal 13,6 % (15,8) Vinst

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Vinst per aktie upp 33% Nettoomsättning 192 Mkr (157) Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0) Rörelsemarginal 13,7 % (12,4) Vinst per

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.709), en ökning med 34 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01--2005-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 28.095 (24.981), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 13 procent. Resultatet

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

Omsättningen ökade med 3% gentemot föregående år

Omsättningen ökade med 3% gentemot föregående år Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 december 2008 till 28 februari 2009 Omsättningen ökade med 3% gentemot föregående år Ökad orderingång med gentemot föregående år. Den ökade orderingången

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer