GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling"

Transkript

1 GODMORGON OCH VÄLKOMNA! Affärsmässighet och verksamhetsstyrning Business Controlling Per Arvidson, PlanB. Per-Magnus Andersson, PlanB. 31 maj 1 juni 2012

2 Agera som förebild i arbetet med att leda organisationen med UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING Att utveckla deltagarnas affärskompetens och finansiella kunskaper för att säkerställa korrekt implementering av affärsplanen. DU KOMMER ATT: Förstå de nödvändiga förutsättningar som bidrar till affärsutveckling, samt hinder för denna. - Value Creation (Värdeskapande) Förstå grunderna om finansiella modeller. Utföra praktiska och konkreta arbeten som relaterar till de finansiella aspekterna av din verksamhets/avdelnings affärsplan.

3 VARFÖR STARTAR MAN FÖRETAG? För vem? Vilka värden? ÄGAREN! Shareholder / Stakeholder? Mjuka värden! - Förverkliga en vision - Testa en affärsidé - Självförverkligande - Att vara sin egen - Strategi - Konkurrensfördelar etc. Finansiella! TJÄNA PENGAR!!

4 TJÄNA PENGAR? Synen på att tjäna pengar varierar med vem som är ägare! Tre olika ägarambitioner avgör krav på lönsamhet! Hur rik vill ägaren bli? - Mat för dagen? - Ekonomisk oberoende? Hur lång tid? - Driver företaget tills jag är 65 år? - Exit efter 5 år? Riskbenägenhet? - Pantsätter aldrig huset? - Skuldsätter mig så mycket som möjligt? Familjeföretag? Börsbolag? Riskkapitalbolag?

5 VALUE CREATION - finansiellt värdeskapande! Fem faktorer avgör företagets (ägarens) förmåga att skapa finansiella värden! Givet ägarambitioner (se föregående bild!) Tillväxt - organisk? - förvärvad? Marginaler - prissättning? - inköp? - kostnadskontroll? - produktivitet? - kalkyler? Kassaflöde - kapitalbindning? - rörelsekapital? - lager? - kundfordringar? - leverantörsskulder? - äga/leasa/hyra? - likviditet? Finansiering - eget kapital? - skulder? - soliditet? Multipel Expansion - image? - varumärke? - ledarskap? - kompetens? - rapportering? - etc.

6 STAKEHOLDERS

7 VALUATION OF SAAB SOTP* EBITDA 11e EV/EBITDA EV Value/share Indicative value per segment (SEKm, adj. (x) (SEKm) (SEK) Aeronautics , Dynamics , Electronic Defence Sys , Security & Defence Sol , Support & Services , Adj EBITDA 2, , Combitech EBIT Assets held for sale Group EBITDA, adj. 3, , Liquid funds on balance sheet 5, Interest bearing liabilities -1, Pension liabilities -4 0 Pension fund deficit -1,002-9 Book value of Saab Leasing 1, Equity value 17, Advance payments -1, Equity value excl advance payments 16, *SOTP Sum Of The Parts Source: Carnegie Research

8 FINANSIELLA NYCKELTAL 8

9 INKOMST UTGIFT När man levererar/ När man tar emot en skickar en faktura vara/faktura Fordran uppstår Skuld uppstår INTÄKT KOSTNAD Periodiserad inkomst Periodiserad utgift INBETALNING När pengar betalas in till företaget UTBETALNING När pengar betalas ut från företaget

10 " Likviditet = Inbetalningar utbetalningar " Resultat = Intäkter kostnader " Lönsamhet = Resultat / Kapital

11 EKONOMISK MODELL Systematisering av ekonomisk information Konton, projekt, kostnadsställe, begrepp.. Mätning på två ledder: Resultat under året: kostnadsställe, division, affärsenheten Resultat i projektet: under året och över projektets längd

12 EKONOMISK MODELL Intäkter Kundprojekt Vinst Andra projekt Kst Externa kostnader

13 RESULTATRÄKNING = Rapport över periodens resultat Intäkter (Sales) - Kostnad såld vara (COGS) = Bruttomarginal (Gross income) - Omkostnader (Operating expenses) = Rörelseresultat (Operating income) Rörelsemarginal = Rörelseresultat/Intäkter Mål: 10%

14 ÅRSREDOVISNINGENS INNEHÅLL " Resultaträkning (inkl noter) Funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad " Balansräkning (inkl noter) Civilrättslig och skatterättslig värdering " Förvaltningsberättelse (inkl förslag till vinstdisposition) " Revisionsberättelse " Ev tillkommer kassaflödesanalys (finansieringsanalys) o koncernredovisning

15 METODIK FÖR FÖRETAGSBEDÖMNING Granskning Gruppering Justering Analys Slutsatser

16 GRUPPERING AV BALANSRÄKNINGENS POSTER Grupperad balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Balance sheet Fixed assets Current assets Shareholders equity Long term debts Current liabilities

17 RESULTATRÄKNING Income statement/p-l " Kostnadsslagsindelad " Funktionsindelad " Resultatnivåer Årets resultat/ Net Earnings EAT Resultat före skatt/ebt Resultat före finansiella poster (rörelseresultat)/ebit Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) Resultat före goodwillavskrivningar och övriga avskrivningar (EBITDA)

18 NYCKELTAL LIKVIDITET- LIQIUDITY Kassalikviditet = Omsättningstillgångar - varulager + outnyttjad checkkredit (Acid test ratio) Kortfristiga skulder Balanslikviditet = Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit (Primary liquidity ratio) Kortfristiga skulder Rörelsekapital = Omsättningstillgångar + outnyttjad checkkredit - kortfristiga skulder (Operating working capital OWC)

19 NYCKELTAL SOLIDITET SOLIDITY Andelen eget kapital = Justerat Eget kapital Totalt kapital (Equity ratio) Räntetäckningsgrad = Rörelseresultat + finansiella intäkter (Interest coverage ratio) Finansiella kostnader Skuldsättningsgrad = Skulder Eget kapital (Debt ratio alt Net debt/equity ratio))

20 NYCKELTAL- LÖNSAMHET PROFITABILITY Räntabilitet på totalt kapital = Rörelseresultat + finansiella intäkter Totalt kapital (ROA) Vinstprocent = Rörelseresultat + finansiella intäkter Omsättningen (Profitmargin) Kapitalets omsättningshastighet = Omsättningen Totalt kapital (Capital turnover) DUPONT SAMBAND!

21 21 Du Pont-Modellen

22 ISORÄNTABILITETSDIAGRAM

23 NYCKELTAL LÖNSAMHET Räntabilitet på sysselsatt kapital = Rörelseresultat + finansiella intäkter Sysselsatt kapital (ROCE) Räntabilitet på eget kapital = Resultat efter finansiella poster Eget kapital (ROE)

24 BESLUT OM FINANSIELLT RISKTAGANDE - Finansiell hävstång (samband mellan olika räntabilitetsmått) Re = Rt + (Rt Rs) x S / E Total risk = Affärsrisk + Finansiell risk (Rt Rs) = förräntningsmarginal S / E = skuldsättningsgrad

25 AKTIERELATERADE NYCKELTAL Direktavkastning = Utdelning per aktie Börskurs (Dividend Yield) P/E tal = Börskurs per aktie Vinst per aktie (Earnings per share) P/S tal = Börskurs per aktie Omsättning Substansvärde per aktie = Eget kapital (Book value per share) Antal aktier

26 FINANCIAL BUSINESS PLAN Long Term Expectations Growth: 10% INCOME STATEMENT BUSINESS PLAN 2011 Projection P1 SEK million Sales external Sales internal TOTAL SALES COGS GROSS MARGIN ,1% 28,8% 28,7% 29,1% 30,5% 30,5% Marketing expenses Administration Management Fee Research and Development Other operating costs Share of income, ass. companies OpInc - OPERATING INCOME % 7% 9% 11% 12% 13%

27 CARNEGIE GUESSES OUR BUSINESS PLAN = (1+10%) (1+10%)2 (1+10%)3 " Carnegie valuation of SDS is 2310 MSEK

28 WHAT IS A MULTIPLE? Value = EBITDA EBITDA-multiple " Often calculated from comparable companies in the market " SDS Multiple today is 5,0 " Higher growth and higher profitability merits a higher Multiple

29 DISKUSSION " Hur kan jag bidra till min BA s value creation? " Hur kan jag bidra till Saab s value creation?

30 SAAB Verksamhetsstyrning 30

31 ANSVARSENHETER Input Använda resurser - uttryckt i kostnader Resursomvandling Utnyttjat Kapital Output Varor o tjänster Sida 31

32 VARIANTER PÅ ANSVARSENHETER " Intäktsansvarsenheter " Kostnadsansvarsenhet - två varianter " Resultatansvarsenhet " Investeringsansvarsenhet Sida 32

33 ANSVARSENHETER " Fördelar - Decentraliserat ansvar - Snabba beslutsvägar - Kvalitet i beslut - Resultatmedvetenhet - Träning för blivande chefer Sida 33

34 INTÄKTS- ELLER BIDRAGSANSVAR För enheter som främst påverkar intäktssidan Ofta ingår även egna särkostnader Ansvar för extern försäljning (men inte produktion och utveckling) Mått: Täckningsbidrag (t.ex. intäkter minus försäljningskostnader) Bruttomarginal (t.ex. intäkter minus varukostnader) Sid 48-49

35 KOSTNADSANSVAR ( cost center ) På den lägsta organisatoriska nivån Hur väl har kostnadsmålen uppnåtts? Ansvar för fullgörande av sin uppgift och resursförbrukningn för detta Mått: Kostnader Avvikelser i förhållande till standardkostnader Produktivitetsmått Sid 49-50

36 RESULTATANSVAR ( profit center ) För enheter som inte kan påverka kapitalposter Ofta artificiellt (även interna poster) Ansvar för Resultat (intäkter minus kostnader) Mått: Resultat i absoluta termer Marginaler (resultat i förhållande till omsättning) Förädlingsgrad (resultat + personalkostnader i förhållande till omsättning) Sid 48-49

37 LÖNSAMHETSANSVAR Svarar mot ägarnas avkastningskrav Räntabilitetskrav Benämns även investeringsansvar & räntabilitetsansvar Ansvar för Resultat/Kapital Mått: Kvotmått (t.ex. Räntabilitet på sysselsatt kapital) Residualmått (Resultat belastat med kalkylmässig ränta) Sid 48

38 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RISKER Förutsättningar Relevant information Mätbara resultat och effekter Kontroll över ansvarsvariablerna Risker Kortsiktighet Suboptimering Dubbelarbete Sida 38

39 ANSVARSENHETERS I OLIKA SAMMANHANG " Lämplig för traditionell funktionsorganisation " Projektstyrning? Enstaka projekt Hela verksamheten projektorienterad (multiprojektorganisation) Investeringsprojekt " Flödesorienterad styrning? " Matrisorienterad styrning? Sida 39

40 ORGANISATION AS OF 2012 CEO Dep. CEO & COO Corporate functions CMO Functional Management Marketing and Business Development Aeronautics Dynamics Electronic Defence Systems Security and Defence Solutions Support and Services Combitech* *Independent subsidiary reported as a business area

41 DISKUSSION " Diskutera hur varje BA är organiserad utifrån ekonomisk styrning. " Hur är din BA organiserad?

42 INTERPRISSÄTTNING " Internprestationer - prestationer mellan självständiga enheter inom ett företag, för vilka separat resultat- eller kostnadsberäkning görs " Internpris det värde som åsätts en internprestation

43 SYFTE MED INTERPRISSÄTTNING " Ge styreffekter " Motivera till ekonomiskt tänkande " Möjliggöra rättvis resultatbedömning " Underlag för extern prissättning

44 METODER FÖR INTERNPRISSÄTTNING " Kostnadsbaserade internpriser Särkostnad Självkostnad Självkostnad + vinstpålägg " Marknadsbaserade internpriser " Förhandlingsbaserade internpriser

45 DISKUSSION " Hur kan jag bidra till min BA s value creation? " Hur kan jag bidra till Saab s value creation?

46 PROJEKTSTYRNING succesiv resultatavräkning " Hur resultatavräknar man projekt som sträcker sig över en längre period ibland flera år? " Huvudregel: När arbete kan anses vara slutfört! " Två huvudvarianter: I takt med löpande leverans och delfakturering. I takt med utfört och nedlagt arbete successiv resultatavräkning! Två varianter: Pågående arbete tas upp till högre värde än anskaffningsvärden (d v s nedlagda kostnader + vinstpålägg) Beräknad del av projektet redovisas som intäkt succesivt i förhållande till färdigställandegraden Förutsättningar: Ger en rättvisande bild Tillförlitlighet d v s i förväg känd projektinkomst samt att färdigställandegraden kan fastställas med säkerhet

47 PROJEKTEKONOMI Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. En formell definition på projekt är: En temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst. Ref. Wikipedia Projekt = en arbetsuppgift som skall genomföras inom vissa givna ramar (exempelvis i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsatser) för att ett bestämt mål skall nås. Ref. Nationalencyklopedin

48 PROJEKTEKONOMI Projektredovisningsmodell Pris uppbyggnad Resultat uppbyggnad Tariff uppbyggnad Vinst R&D: Pålägg för täckning av egna och fördelade kostnader för Forskning och Utveckling M&S: Pålägg för täckning av egna och fördelade kostnader för Marknadsföring och försäljning ADM: Pålägg för täckning av kostnader för Affärsenhets ledning, stab, Saab Mgm.Fee Omkostnadspålägg) Bruttomarginal Rörelseresulta t Resultaträkning + INTÄKT - COGS = BRUTTOMARGINAL - OMKOSTNADER = RÖRELSERESULTAT Tariff som belastar projektet per arbetad timme Fördelade fasta kostnader för supportfunktioner på Saab Support Fördelade fasta kostnader för supportfunktioner på affärsenhetsnivå Fördelade fasta kostnader för divisionsstab Externa kostnader ex. representation, arvoden, resor, traktamenten, teleräkningar etc. Datorkostnader Hyror. Personal relaterade direkta kostnader ex. utbildning, personalsammankomster etc. Löner och Soc.kost Kostnadställets egna kostnader Försäljningspris / Intäkt Övriga direkt debiterade kostnadskonton Arbetskostnad Kostnad såld vara (COGS)

49 STRATEGISK PLANERING OCH BUDGETERING Affärsplan Strategi- och målformulering Formulering av strategiska program och mål Budgetering Övergripande strategier och mål Strategiska planer och fördjupande mål Budgetar 49

50 BUDGETERING " Begreppet budget Prognos Handlingsplan Konsekvensberäkning " Budgeteringens syften Planering Samordning (kommunikation) Kontroll (uppföljning) Delegering (ansvarsfördelning) Information " Budgeten som ansvarsmarkering eller planeringsverktyg 50

51 TRADITIONELLA SYFTEN Prognos Planering Samordning Kontroll Relativ fokusering kring dokumenten Moderna syften Åtagande Motivation Kommunikation Relativ fokusering kring processen 51

52 BUDGETARBETE BUDGETUPPSTÄLLNING Budgetuppställande Budgetuppföljning Prognoser Planer Analys Kontroll (feed back) Budget Utfall Budgetperiod Styrning 52

53 NÅGRA MODELLER FÖR BUDGETUPPSTÄLLANDE Nedbrytningsmetod Företagsledning Budgetuppställande Sammanställning Budgetchef Uppdelning Ändringsförslag Budgeterare Granskning Uppbyggnadsmetod Företagsledning Budgetchef Förutsättningar Anvisningar Budgetuppställande Sammanställning Delbudgetförslag Budgeterare Budgetuppställande 53

54 SAMBAND MELLAN SYFTE & BUDGETMETOD Huvudsyfte Motivation & arbetstillfredställelse Samordning Prioritering & resursfördelning Metoder Direkt uppbyggnad Iterativ Kombination Direkt nedbrytning 54

55 OLIKA TYPER AV BUDGETS " Fast budget " Budgetrevision " Budgetprognos " Rullande budget / budgetprognos 55

56 56 ROLLING FINANCIAL FORECAST

57 OLIKA SYSTEMSTRUKTURER FÖR BUDGETERING 1. Traditionellt - budgetering och strategisk planering 2. Hybrid - traditionell budgetering + prognoser 3. Prognosorienterat - rullande prognoser för t.ex. 12 månader (specialfall: årets första prognos ett åtagande, jfr budget) 4. Budget- och prognoslöst 57

58 PROGNOSSYSTEMETS FÖRDERLAR " Slipper dyrbar budgeteringsprocess " Snabbare anpassning till förändringar i omgivningen " Bättre framförhållning när kalenderåret närmar sig slutet " Måste bryta gamla låsningar mellan budget, organisation och beslut " Mer verklighetsnära planeringsarbete, sker vid varje enhet då behov uppstår

59 PROGNOSSYSTEMETS NACKDELAR " Mindre tydlig samordning mellan resultatenheter " Svårare ansvarsmarkering och uppföljning " Lättare komma undan dåligt genomfört planeringsarbete (många tillfällen till omarbetning) " Problem få bra underlag för kalkyler

60 HUR ARGUMENTERAR DE SOM TROR PÅ PROGNOS ISTÄLLET FÖR BUDGET? " Från byråkratiskt system för programstyrning till system för personliga kontakter! " Från formella processer till informella dialoger! " Från tro på planerbarhet till ständig anpassning till förändrad verklighet!

61 KOMPLETTERING TILL PROGNOS " Målformuleringsprocess som ersättning för budgetprocess (målstyrning) " Balanced Scorecard som ersättning alternativt komplement till budget

62 PLANER ELLER PARERA? (Bergstrand 2003) Företagets handlingsfrihet Hög Resultatansvar och rullande prognoser Planering genom årsbudget och prognoser Låg? Planering i långtidsplan och budget Låg Hög Prognossäkerhet i marknaden

63 SAABS BUDGET AND FORECAST " Business Plan is a commitment over 5 years! " Budget is a commitment and is based on first year in Business Plan! Not meeting your commitment is not a career-enhancing behaviour " Forecast is based on an analysis of: consequences of current situation / changes actions taken to mitigate negative development actions taken to seize opportunities to exceed budget The sum of this should be that actual at a minimum reaches budget " Saab uses short forecast to continuously be updated on best available view of future development and actions

64 BENCHMARKING " Sätta egna verksamheten i relation till andras verksamhet " Göra jämförelser, låta sig inspireras, lära av andra, ta efter andra i syfte att förbättra den egna verksamheten. " Olika slag av benchmarking Intern benchmarking Konkurrensinriktad benchmarking Funktionsinriktad benchmarking 64

65 65 BENCHMARKING ett exempel

66 BENCHMARIKINGPROCESSEN (sex steg) 1. bestäm vad som skall benchmarkas 2. identifiera viktigaste processer och funktioner - kartlägg den egna verksamheten - sök mått på egna effektiviteten 3. identifiera benchmarkingpartners - vem är bra på vad 4. informationsinsamling - val av metod 5. analysarbete - jämför prestationer (kvalité, jämförbarhet etc) - analysera skillnader 6. genomför förbättringsarbeten Från benchmarking till benchlearning!

67 BALANCED SCORECARDl (BSC) Kan ha många olika utformningar och namn (Balanserat styrkort, Styrkort, BSC, Tableau de bord, Dashboard, KPI-modell, Verksamhetsnavigator, m.m.) What gets measured gets done The balanced scorecard is like the dials in an airplane cockpit: It gives managers complex information at a glance. Fyra perspektiv / grupper av nyckeltal: " Finansiellt perspektiv " Kundperspektiv " Internt processperspektiv " Utvecklingsperspektiv (innovationsförmåga och organisatoriskt lärande) 67

68 Ett femte perspektiv? (alt ersätta något av de fyra ovan) " Humanperspektiv ( human resource, anställda, personal etc.) Ytterligare perspektiv? " Leverantörsperspektiv " Miljöperspektiv ( sustainability ) Olika utformning möjligt " Företag, affärsområde, division, arbetsgrupp eller personligt " Frivilligt eller obligatoriskt " Aggregerbar info eller lokal utformning 68

69 BALANCED SCORECARD - typmodell Mål Finansiellt Nyckeltal Mål Kund Nyckeltal Vision och strategi Mål Process Nyckeltal Lärande och tillväxt Mål Nyckeltal FEKH60

70 Finansiella mått - Rörelseresultat - Kassaflöde - Räntabilitet på sysselsatt kapital - Ekonomiskt förädlingsvärde (EVA) Kundmått - Nöjd-kund-index - Marknadsandel - Nöjd-partner-index - Bibehållandegrad av kunder Interna processmått - Genomloppstid - Omarbetning, kassering - Produkttillgänglighet Innovationsmått - Försäljning av nya produkter - Utvecklingstid för nya produkter - FoU-kostnader/totala kostnader - Antal nya idéer lämnade till idégruppen Medarbetarmått - Nöjd-anställd-index - Utbildningsindex - Genomsnittsålder - Personalomsättning 70

71 INTELLEKTUELLT KAPITAL Marknadsvärde Intellektuellt kapital Justerat eget kapital Strukturkapital Humankapital Organisationskapital Kundkapital Processkapital Innovationskapital FEKH60

72 Arbetsprocess för utveckling av ett Balanced Scorecard Bestäm företagets vision Fastställ strategiska mål för respektive fokusområde. Identifiera kritiska framgångsfaktorer. Utveckla nyckeltalen Formulera mål för respektive nyckeltal Ta fram handlingsplaner. Några råd " Arbeta gärna med workshops el dyl. " Involvera alla kritiska nyckelpersoner. " Lägg inte ut för mycket av arbetet externt. 72

73 BALANCE SCORECARD - krav för framgång! " Kreativ process måste få ta tid! " Gemensam grundsyn på bransch och företag! " Vägen viktigare än målet? " Begränsad i perspektiv och nyckeltal! " Ledning/ägarintresse! " Koppling till belöningssystem! " Förankrad i hela organisationen - helhetssyn! " Visuellt lätt att kommunicera! " Färskvara tätt uppdatering! " Enkla uppföljningsrutiner!

74 SDS SCORECARD 2012 Performance Keep or exceed budget for each individual quarter and improve each quarter compared to last year. Successful integration of M&A Sensis performance Successful handling of low-prof units Local Operational Excellence plan in all units Profitable Growth Stretch OI targets -total -India / US /Thailand Establishment and growth in Coastal Surveillance incl. MPA, MSA Accelerate growth in AEW Secure order intake 2013 Best use of M&S budget / MA establishment People Improve employee satisfaction index and Leadership index IPM implementation Ratio female managers Employee turnover Site strategy in place Portfolio Decrease use of hazardous compounds Product contribution, business case, roadmaps for all areas Trackfire on track Innovate in new product /areas (eg. Cyber, Coastal surveillance, Security)

75 DISKUSSION " Vad är ditt förslag till Balance scorecard för din enhet?

76 VALUE CREATION finansiellt värdeskapande! Fem faktorer avgör företagets (ägarens) förmåga att skapa finansiella värden! Tillväxt Marginaler Kassaflöde Finansiering Multipel Expansion

77 GODMORGON OCH VÄLKOMNA! UTBILDNINGENS MÅLSÄTTNING Att utveckla deltagarnas affärskompetens och finansiella kunskaper för att säkerställa korrekt implementering av affärsplanen. DU KOMMER ATT: Förstå de nödvändiga förutsättningar som bidrar till affärsutveckling, samt hinder för denna. - Value Creation (Värdeskapande) Förstå grunderna om finansiella modeller. Utföra praktiska och konkreta arbeten som relaterar till de finansiella aspekterna av din verksamhets/avdelnings affärsplan. Agera som förebild i arbetet med att leda organisationen med ett affärsinriktat och finansiellt tänkesätt.

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Vitec 2013 på 30 sekunder

Vitec 2013 på 30 sekunder Vitec 2013 på 30 sekunder Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

ME2030 - Företagsvärdering

ME2030 - Företagsvärdering ME2030 - Företagsvärdering 31/3 Analys av historik II, Strategisk analys Jens Lusua Investerat kapital OA-OL Investerat kapital NOA Rörelsefrämmande tillgångar Total funds invested Total funds invested

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2

Fråga 1 Lösningsförslag 1 Fråga 2 Fråga 1 Förklara nedanstående begrepp: a. Man kan prata om tre stycken kostnadsdrivare. Vilka är de och var innebär de? b. Vilka tre internprestationer brukar man identifiera? c. Vad är syftet med internprissättning?

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35.

Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35. Strategisk planering Taktisk planering Operativ planering Olika typer av planering: strategisk, taktisk och operativ. Figuren är bearbetad från Samuelsson (1996) sid. 35. Budgeterad balansräkning Likviditetsbudget

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

6. Övningen Investeringens lönsamhet. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 6. Övningen Investeringens lönsamhet TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid 5. Försäljning, marknadsföring och kundens bemötande 4. Operationer II: Processer

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY

MÅL LEKTION 6. Integrerad styrning. BALANSERAT STYRKORT - Ursprung 1 HALMSTAD UNIVERSITY LEKTION 6 Integrerad styrning HALMSTAD UNIVERSITY MÅL Kunskap och förståelse om - Balanserat styrkort som modell för integrerad styrning Färdighet och omdöme avseende - modellens förutsättningar - modellens

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Ekonomisk planering. David T. Rosell david.rosell@liu.se

Ekonomisk planering. David T. Rosell david.rosell@liu.se Ekonomisk planering David T. Rosell david.rosell@liu.se Ekonomisk planering - en viktig del av idékvalificeringen och affärsplaneringen Business venture idea Product feasibility Industry/market feasibility

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013

Omtentamen i Ekonomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 Örebro universitet Handelshögskolan Omtentamen i konomistyrning Fö1020, 3hp, Vt 2013 atum: 21 augusti 2013 Lärare: Mats ornvik Skriv tentamenskod på samtliga inlämnade ark. ndast en uppgift besvaras per

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys

EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006. Sammanfattning av Nyckeltalsanalys EXTERN REDOVISNING, PA-PROGRAMMET LINKÖPINGS UNIVERSITET 2006 Sammanfattning av Nyckeltalsanalys Christina Öberg, 2006 Innehållsförteckning NYCKELTALSANALYS... 3 STORLEKSUTVECKLING... 3 LIKVIDITET... 3

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Halvårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari Juni 2011 Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8). Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0). Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Prestationsmätning. Syften och riktlinjer med prestationsmätning. Räntabilitet på totalt, sysselsatt och eget kapital

Prestationsmätning. Syften och riktlinjer med prestationsmätning. Räntabilitet på totalt, sysselsatt och eget kapital 1 Extra övningar, Block 8 Prestationsmätning Syften och riktlinjer med prestationsmätning 8:1 Du har nyligen anställts som controller på ett medelstort företag. På företaget är man i dagarna på gång med

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer