KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014"

Transkript

1 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 27 februari 2014 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Valärenden bilaga 27, sid 5 3. Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångskolan) genom bolagsköp bilaga 28, sid 8 4. Slutredovisning av mål och åtgärder för LundaEko bilaga 29, sid 35 Motioner 5. Motion från Mats Olsson (V) Tillbaks till arbetslinjen rehabilitera (bordlagt ärende) bilaga 30, sid Motion från Börje Hansson (C) Planera för en stationsnära bebyggelse i Stångby och spara den goda åkerjorden (bordlagt ärende) bilaga 31, sid Motion från Nita Lorimer (V) Lund som modern gång- och cykelstad Ge Lunds cykel-och gångstråk riktiga namn (bordlagt ärende) bilaga 32, sid Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om lämpliga namn på nya gator i Lunds kommun bilaga 33, sid 206 (bordlagt ärende) 9. Motion från Björn Abelson (S) samt Lena Fällström (S) Förtäta för att ge plats för fler företag i Lund (bordlagt ärende) bilaga 34, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) Upphandla djurvänliga produkter (bordlagt ärende) bilaga 35, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) Bygg mer bostäder utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor bilaga 36, sid 237 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (2) Motion från Anna-Lena Hogerud (S) samt Anders Almgren (S) Vita jobb ansvar för arbetsmiljö och schyssta villkor vid upphandlingar bilaga 37, sid 256 Frågor 13. Eventuellt inkomna frågor Interpellationer 14. Interpellation från Cecilia Emanuelsson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) Tag vetenskapen på allvar vad kan göras för att klara klimatmålet i Lund? bilaga 38, sid Interpellation från Johan Lambreus Mattsson (MP) och Anette Mårtensson (MP) ställd till servicenämndens ordförande Jan B Tullberg (M) om riktlinjer för resor och transporter användning av förvaltningens miljöklassade fordon bilaga 39, sid 282 Medborgarförslag 16. Medborgarförslag att platsen norr om Kristallen döps till Gösta Adrian-Nilssons plats bilaga 40, sid Medborgarförslag angående kommunpolicy om köttfri mat som standard för ledamöter och kommunalt anställda bilaga 41, sid Medborgarförslag Är spåren i vägen? bilaga 42, sid 293 Sammanträdet kommer att hålla en kort paus kl Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor. Lund den 14 februari 2014 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE, samt via Internet och kan även följas på plats från läktaren i Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på :

4 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014 Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom , Detaljplan för Offerkällan 1, Lunds kommun. Dnr KS 2013/0239 Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet Vård- och omsorgsförvaltningen/myndighetsfunktionen rapportering till kommunfullmäktige Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 31/ , Dnr KS 2014/0028 Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att redovisa per den 31/ Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis , Detaljplan för del av Önneslöv 38:3 i Dalby, Lunds kommun, Dnr KS 2013/0872 Detaljplanen har vunnit laga kraft Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2013/0947 Fördjupningen av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög har vunnit laga kraft Regeringens skrivelse En politik för en levande demokrati, Dnr KS 2014/0124 Socialförvaltningen i Lund/Verksamhetsområde arbete och försörjning, Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen;gäller IFO, Dnr KS 2014/0131 Antal gynnande icke verkställda beslut för 4:e kvartalet 2013 är noll ärende. Antal avbrutna verkställigheter för 4:e kvartalet 2013 är noll ärende.

5 5 Valberedning Protokollsutdrag Bilaga Val av ny revisor i stiftelsen Lund Arena efter bortgångne Einar Malmström (FP) Dnr KF 2013/0155 Beslutsunderlag Valberedningens beslut den 3 december Kommunfullmäktiges beslut den 19 december Valberedningens beslut den 7 januari Valberedning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Bertil Göransson (C), Norra Nöbbelöv 9, Lund, till ny revisor i stiftelsen Lund Arena efter bortgångne Einar Malmström (FP), för tiden till och med utgången av år Justerare Utdragsbestyrkande 2 (2)

6 6 Valberedning Protokollsutdrag 2 (2) Heléne Alpfjords (V) avsägelse av uppdrag som ledamot i BSN Lund stad från och med den 1 mars 2014 Dnr KF 2014/0010 Beslutsunderlag Heléne Alpfjords (V) avsägelse inkommen den 13 januari Valberedning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att befria Heléne Alpfjord (V) från uppdraget från och med den 1 mars 2014, att utse nuvarande ersättaren Ibrahim Kakahama (V), Vikingavägen 23A, Lund, till ny ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad efter Heléne Alpfjord (V) från och med den 1 mars 2014 till och med utgången av år 2014 att utse Jesper Sahlen Raquette (V), Magistratsvägen 55B, Lund, till ny ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad efter Ibrahim Kakahama (V) från och med den 1 mars 2014 till och med utgången av år Justerare Utdragsbestyrkande

7 7 Valberedning Protokollsutdrag 2 (2) Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, Sydvästra Dnr KF 2014/0017 Sammanfattning För tre av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, utgår mandatperioden i och med att stiftelsestämman hållits år Dessa huvudmän är: Mette-Maaria Lundström (omval möjligt) Wiggo Marsvik (omval möjligt) Robert Svensson (omval möjligt) För en av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, uppnås 12-årsgränsen i och med att stiftelsestämman hållits år Denna huvudman är: Göran Wallén (uppnår 12-årsgränsen) Beslutsunderlag Sparbanksstiftelsen Öresund skrivelse daterad den 22 januari Valberedning beslutar att bordlägga valet av huvudman efter Robert Svensson (S) att föreslå kommunfullmäktige att utse Mette-Maaria Lundström (FP), Björnstorp 841, Genarp, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år att utse Wiggo Marsvik (M),Blåvingevägen 45, Södra Sandby, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år att utse Louise Rehn Winsborg (M), Blockvägen 11, Dalby, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år Justerare Utdragsbestyrkande

8 Lunds kommun Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Bilaga Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångsskolan) genom bolagsköp Dnr KS 2014/0040 Sammanfattning Fråga är om förvärv av Östervångsskolan från ägaren staten genom ett bolagsförvärv. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, 77. Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, 7. Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november Servicenämndens beslut den 11 december 2013, 114. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal med Nordrike Fastighets AB avseende förvärv av aktierna i Nordrike 4 Fastighets AB för en total köpeskilling om 57 miljoner femtiotusen ( ) kr, att till ledamöter i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, biträdande kommundirektören Carin Hillåker och ekonomidirektören Henrik Weimarsson, att till ordförande i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, att till stämmoombud på extra bolagsstämma utse Mats Helmfrid (M) med Anders Almgren (S) som ersättare, samt att befullmäktiga administrative chefen Pontus Gunnarsson att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Servicenämnden Kommunrevisionen Akten Justerare Utdragsbestyrkande 1

9 9 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångsskolan) genom bolagsköp Dnr KS 2014/0040 Sammanfattning Fråga är om förvärv av Östervångsskolan från ägaren staten genom ett bolagsförvärv. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, 77. Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, 7. Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november Servicenämndens beslut den 11 december 2013, 114. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Barnkonsekvensanalys Barn till föräldrar som kommer till Lund för att forska eller arbeta i internationella företag under en begränsad tid har behov av utbildning som är internationellt accepterad. ISLK är ett viktigt inslag i Lunds kommuns ambition att erbjuda dessa barn en anpassad skolgång. Genom att ISLK erbjuds ändamålsenliga lokaler kan dess verksamhet utvecklas och Lunds kommun på ett bättre sätt tillgodose internationella barns skolgång i Lund. Ärendet Skolverksamheten i Östervångsskolan kommer att upphöra eftersom Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund, som bedriver skolverksamheten i Östervångsskolan, har tecknat samarbetsavtal om att etablera ett samarbete med Tunaskolan och att där bedriva verksamhet i den s.k. Tvillingskolan. Vidare finns ett behov av att lokalisera annan utbildningsverksamhet till Östervångsskolan. Sedan kommunfullmäktige den 26 april 2012 beslutade att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan har förhandlingar ägt rum med Specialfastigheter Sverige AB. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

10 10 Tjänsteskrivelse 2 (3) Fastighetsförvärvet föreslås ske i form av ett bolagsförvärv. Säljarbolaget är ett dotterbolag till Specialfastigheter Sverige AB. Bolaget som avses förvärvas, Nordrike 4 Fastighets AB, har varit ett s.k. lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet, utöver att bolaget innan tillträdesdagen har förvärvat och därefter förvaltat fastigheten Lund Dövskolan 11. Avsikten är att kommunen tills vidare ska fortsätta äga fastigheten genom bolaget och således inte utlösa de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom att t.ex. överlåta fastigheten från bolaget till kommunen. Avtalet innebär att säljaren lämnar en rad garantier avseende framförallt bolaget. Däremot är garantierna vad avser fastigheten mycket begränsade och avtalet innebär således att fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Även i övrigt innehåller avtalet beloppsmässiga ansvarsbegränsningar som har bedömts långtgående men hanterbara. Servicenämnden har tillstyrkt förvärvet. Inför beslut om igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan beräknades investeringsutgiften för köp av Östervångskolan till kr. Den totala köpeskillingen som sedermera förhandlats fram för förvärvet uppgår till kr. Därav avser 50 tkr aktiekapitalet i bolaget. I övrigt kommer köpeskillingen att vara fördelad på en del som avser köpeskilling för aktierna och en del som avser lösen av den skuld som uppkommer när fastigheten säljs in till bolaget. Köpet av Östervångskolan har blivit tidsförskjutet från planerade år 2013 till år Därmed finns inga medel avsatta i 2014 års investeringsbudget. Kommunkontoret föreslår att servicenämnden i samband med beredningen av 2013 års bokslut ska ges en utökad investeringsram med 54 mnkr för att finansiera köpet. Beslut om förändringar i 2014 års investeringsramar sker i KS den 2 april. Kommunfullmäktige behöver bl.a. utse nya styrelseledamöter i det bolag som förvärvas. Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal med Nordrike Fastighets AB avseende förvärv av aktierna i Nordrike 4 Fastighets AB för en total köpeskilling om 57 miljoner femtiotusen ( ) kr,

11 11 Tjänsteskrivelse 3 (3) att till ledamöter i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, biträdande kommundirektören Carin Hillåker och ekonomidirektören Henrik Weimarsson, att till ordförande i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, att till stämmoombud på extra bolagsstämma utse Mats Helmfrid (M), samt att befullmäktiga administrative chefen Pontus Gunnarsson att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet. Anette Henriksson kommundirektör Pontus Gunnarsson administrativ chef Beslut expedieras till: Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Kommunkontoret, administrativa avdelningen Servicenämnden Kommunrevisionen Nordrike Fastighets AB Akten

12 LUNDS KOMMUN Servicenämnden 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Östervångsskolan - fastighetsförvärv SN 2011/0013 Sammanfattning Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Föreliggande förslag till överenskommelse innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 57 mnkr genom att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Nordrike 4 Fastighets AB som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövskolan II. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige protokollsutdrag 77, Kommunstyrelsen protokollsutdrag 7, Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, Servicenämnden beslutar att för sin del tillstyrka förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 57 mnkr på det sätt som beskrivs i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsanteckning Johan Lambreus-Mattsson (MP) med instämmande av Nita Lorimer (V) Det är olyckligt att kommunen köper ett bolag. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Handläggare Ekonomichef SF Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 13 Serviceförvaltningen 1 (3) Leif Borg Servicenämnden Östervångsskolan - förvärv Dnr SN 2011/0013 Sammanfattning Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Föreliggande förslag till överenskommelse innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 57 mnkr genom att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Nordrike 4 Fastighets AB som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövskolan II. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige protokollsutdrag 77, Kommunstyrelsen protokollsutdrag 7, Aktieöverlåtelseavtal, 2013-xx-xx Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, Barnkonsekvensanalys Barn till föräldrar som kommer till Lund för att forska eller arbeta i internationella företag under en begränsad tid har behov av utbildning som är internationellt accepterad. ISLK är ett viktigt inslag i Lunds kommuns ambition att erbjuda dessa barn en anpassad skolgång. Genom att ISLK erbjuds ändamålsenliga lokaler kan dess verksamhet utvecklas och Lunds kommun på ett bättre sätt tillgodose internationella barns skolgång i Lund. Ärendet Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Bakgrunden till detta intresse är dels att Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund, som bedriver skolverksamheten i Östervångsskolan, har tecknat ett samarbetsavtal om att etablera ett samarbete med Tunaskolan och att där i nya och ombyggda lokaler bedriva verksamhet i den så kallat Tvillingskolan. Samtidigt upphör skolverksamheten i Östervångsskolan. Dels också att utbildningsnämnden har uttalat ett starkt intresse av att lokaliera Internationella Skolan i Lund, ISLK, till Östervångsskolan. Inför behandlingen i servicenämnden i juni 2012 noterades bland annat följande i tjänsteskrivelsen: \\intra.lund.se\groupdata\301115\dokument\ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kiliansgatan Lund

14 (3) Byggnaden Östervångsskolan är i gott skick men anpassad för undervisning i mindre grupper. Serviceförvaltningen har därför utrett förutsättningarna för att etablera ISLK i kv Dövstumskolan 11. Utredningen visar att det är möjligt att bygga om den äldre byggnadsminnesförklarade byggnaden för normal skolverksamhet. Tomten ger också förutsättningar för en ny byggnad för bland annat skolidrott, vilken behövs för att tillgodose ISLK:s samlade lokalbehov. Möjligheterna att lokaliera Spykens utomhusidrott på idrottsytorna till fastighetens östra del övervägs kopplat till den planerade utvecklingen av kv Råbykungen/Stenkrossen. Gällande detaljplan för Dövstumskolan anger A = allmänt ändamål för hela fastigheten. Stadsbyggnadskontoret har bekräftat bedömningen att förändringarna kan genomföras inom gällande detaljplan. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 26 april 2012 att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan. Sedan dess har förhandlingar med växlande intensitet ägt rum mellan serviceförvaltningen och Specialfastigheter. Utan att försöka analysera vilka omständigheter som försvårat en tidigare uppgörelse lämnas här enbart en redogörelse över det nu föreliggande förslaget till överenskommelse. Förhandlingarna har på kommunens sida genomförts av serviceförvaltningen och kommunkontoret. Fastighetsförvärvet föreslås ske i form av ett bolagsförvärv som innebär att det som förvärvas är aktierna i ett av säljaren nystartat aktiebolag som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövstumskolan 11. En mycket stor andel av de transaktioner som sker inom fastighetsbranschen genomförs på detta sätt. Avsikten är att kommunen tills vidare skall fortsätta äga fastigheten genom bolaget och således inte utlösa de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom att t.ex. överlåta fastigheten från bolaget till kommunen. Några affärstransaktioner utöver införsäljningen av fastigheten har inte förekommit i bolaget. Avtalet innebär att säljaren lämnar en rad garantier avseende framförallt bolaget. Däremot är garantierna vad avser fastigheten mycket begränsade och avtalet innebär således att fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Säljaren tar alltså inget ansvar för byggnadernas skick etc. vilket är en vanlig ansvarsfördelning i transaktioner av detta slag. Även i övrigt innehåller avtalet beloppsmässiga ansvarsbegränsningar som har bedömts långtgående men hanterbara. En av de frågor som diskuterats under förhandlingarna är det gåvobrev som nämns i punkten 10.3 i avtalet. Kommunens ståndpunkt har varit att säljaren under den inledande delen av förhandlingarna inte varit beredd att ta tillräcklig hänsyn till detta gåvobrev vid bestämmande av priset. Vid de fortsatta förhandlingarna har säljarna delvis accepterat kommunens \\Intra.lund.se\GroupData\301115\Dokument\Ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx

15 (3) ståndpunkt och förhandlingarna har resulterat i en sänkning av det pris som var aktuellt i tidigare skede. Avtalet är inte villkorat av beslut om godkännande eftersom avsikten är att avtalet undertecknas av båda parter efter att kommunfullmäktiges beslut om godkännande vunnit laga kraft. Avsikten är att avtalet verkställs i samband med att det har undertecknats. Serviceförvaltningens förslag Servicenämnden föreslås besluta att för sin del tillstyrka förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 57 mnkr på det sätt som beskrivs i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Serviceförvaltningen Leif Borg T f servicedirektör Expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Handläggare Ekonomichef SF Akten \\Intra.lund.se\GroupData\301115\Dokument\Ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx

16 16 Serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Per-Olof Järvegren Servicenämnden Samarbetsavtal med SPSM rörande lokaler för Östervångsskolan på Tunaskolan Diarienummer SN 2011/0013 Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Lunds kommun genom BSN Lund stad och servicenämnden har utarbetat ett samarbetsavtal. Avtalets syfte är att Östervångsskolan etablerar ett samarbete med Tunaskolan i nya och ombyggda lokaler inom Tunaskolans tomt. Serviceförvaltningen föreslår också att Lunds kommun förhandlar med Specialfastigheter om ett förvärv av byggnaden Östervångsskolan för ISLK:s lokalbehov. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige förslag till samarbetsavtal Bilagt förslag till Samarbetsavtal Östervångsskolan Denna tjänsteskrivelse Barnkonsekvensanalys Samarbetsavtal har utarbetats för att tillgodose barn och ungas behov av adekvata verksamhetslokaler i en utvecklande miljö. Ärendet I ett tidigare ärende har föreslagits och godkänts ett avtal mellan Specialfastigheter, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Lunds kommun. Pga ändrade förutsättningar har Specialfastigheter önskat att ärendena om nya resp befintliga lokaler behandlas separat. SPSM, som är ansvarig myndighet för Östervångsskolan, har sökt ett samarbete med Lunds kommun i syfte utveckla sin verksamhet. Samverkan med en grundskola i Lund för F-9 med särskola har ansetts vara optimal. Tunaskolan har identifierats som lämplig partnerskola i Lund. Förslaget till samarbetsavtalet och bilagd aktivitetsplan speglar parternas olika intentioner och åtaganden. Enligt samarbetsavtalet ska det successivt \\application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 40 Kiliansgatan Lund

17 17 Tjänsteskrivelse 2 (3) ersättas av konkreta avtal mellan berörda parter såsom hyreskontrakt, samverkansavtal om gemensamma lokaler och i övrigt enligt parternas ställningstagande. Kommunstyrelsen förslås ge berörda förvaltningar i uppdrag att teckna samarbetsavtalet med SPSM, så att arbetet kan fortgå enligt tids och aktivitetsplanen. Lunds kommun har via utbildningsnämnden ett uttalat behov av nya, större och attraktiva skollokaler för ISLK (Internationell School of Lunds kommun). Skolan behöver tillgodose ett ökade antal internationella elever. Östervångsskolan har bedömts vara ett attraktivt alternativ med tanke på internationella familjer och deras barn och ungdomar. Lokalerna i Östervångsskolan har bedömts att med vissa förändringar kunna nyttjas av ISLK. Kopplat till att Östervångsskolan lokaler enligt lokalprogrammet kan integreras med Tunaskolans har Specialfastigheters ursprungliga intresse i ärendet förändrats. Ett trepartsavtal, som ursprungligen togs fram och godkändes av kommunfullmäktige våren 2011 är inte längre aktuellt. Frågan om befintliga Östervångsskolan utgör en renodlad fastighetsfråga. Den regleras bäst direkt mellan Specialfastigheter och Lunds kommun vid en eventuell fastighetsaffär. Förhandlingar har inletts och kan leda till ett förslag till köpekontrakt under våren Ett sådant fastighetsförvärv ska godkännas av kommunfullmäktige, varför serviceförvaltningen får återkomma i den delen. Serviceförvaltningens förslag Servicenämnden föreslås besluta Att för sin del godkänna samarbetsavtalet med SPSM Att begära att kommunstyrelsen ger BSN Lund stad och servicenämnden i uppdrag att ingå samarbetsavtalet med SPSM och övriga nödvändiga avtal för projektets genomförande Att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan i samråd med berörda förvaltningar. Serviceförvaltningen Per-Olof Järvegren Servicedirektör Anders Eson Welin Chef projektavdelningen \\Application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\Ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc

18 18 Tjänsteskrivelse 3 (3) Expedieras till:: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och skolnämnd Lund stad Servicedirektören Fastighetschefen Chef projektavdelningen Akten \\Application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\Ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan Dnr KS 2012/0992 Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten bedriver utbildning för elever med hörselnedsättning på Östervångskolan. Det är önskvärt att inkludera dessa elever med kommunala grundskoleelever, i detta fall med elever på Tunaskolan. Därmed frigörs Östervångskolan som Statens Specialfastigheter har erbjudit Lunds kommun att köpa. Kommunkontoret, serviceförvaltningen, barn- och skolförvaltningen Lunds stad och utbildningsförvaltningen har under en längre tid planerat för att lösa delar av den lokalbrist som finns i centrala Lund. Om tio år behövs ytterligare minst gymnasieplatser samtidigt som centrala Lund förtätas och ytterligare grund- och förskoleplatser måste skapas. Anpassningen av Tunaskolan och köpet av Östervångskolan medför en flyttkedja som ger ett tillskott på nya elevplatser i centrala Lund. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens, barn- och skolförvaltningen Lunds stad och serviceförvaltningens tjänsteskrivelser för äskande till Investeringsplan , Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2012 Yrkanden Ander Almgren (S), Tove Klette (FP), Mats Helmfrid (M) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att servicenämnden ges i uppdrag att förhandla om förvärv av Östervångskolan, att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad investering på 195 miljoner kronor, att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under förutsättning att Östervångskolan förvärvas, att servicenämnden får i uppdrag att teckna hyresavtal med Statens specialpedagogiska myndighet för Tunaskolan, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att kontinuerligt följa den fortsatta planeringen. Justerare Utdragsbestyrkande

33 33 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ges i uppdrag att förhandla om förvärv av Östervångskolan, att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad investering på 195 miljoner kronor, att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under förutsättning att Östervångskolan förvärvas, att servicenämnden får i uppdrag att teckna hyresavtal med Statens specialpedagogiska myndighet för Tunaskolan, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att kontinuerligt följa den fortsatta planeringen. Beslut expedieras till: Servicenämnden, Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden Lunds stad, Kommunkontorets ekonomiavdelning, Akten Justerare Utdragsbestyrkande

34 34

35 Lunds kommun Kommunstyrelsen 35 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Slutedovisning av mål och åtgärder för LundaEko Dnr KS 2014/0049 Sammanfattning Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling antogs av Lunds kommunfullmäktige i mars 2006 för perioden Kommunkontoret har genomfört en genomgång och bedömning av programmets sextio lokala miljömål samt en bedömning av programmets 124 åtgärder utifrån de redovisningar som har lämnats in av nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Uppföljning av de lokala miljömålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Sammanställning av nämnders och styrelsers inlämnade svar angående åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Tabell över samtliga åtgärder med bedömning av resultat, upprättad den 4 december Bedömning och kommentar av de åtgärder som inte har genomförts i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 10 december 2013, 50. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av mål och åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling (LundaEko) samt översända den till samtliga nämnder för kännedom. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

36 36 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Strategiska utvecklingsavdelningen Kristina Fontell Redovisning av mål och åtgärderna i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling Dnr KS 2013/1083 Sammanfattning Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling antogs av Lunds kommunfullmäktige i mars 2006 för perioden Kommunkontoret har genomfört en genomgång och bedömning av programmets sextio lokala miljömål samt en bedömning av programmets 124 åtgärder utifrån de redovisningar som har lämnats in av nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Uppföljning av de lokala miljömålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , Sammanställning av nämnders och styrelsers inlämnande svar angående åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , Tabell över samtliga åtgärder med bedömning av resultat Bedömning och kommentar av de åtgärder som inte har genomförts i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling Tjänsteskrivelse Lokala miljömål i LundaEko LundaEkos lokala miljömål utgår från de av riksdagen antagna 16 nationell miljökvalitetsmålen. Uppföljning av Lunds lokala miljömål anknyter till den nationella och regionala uppföljning som har skett av de nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån nämndernas årliga rapportering av de åtgärder som är kopplade till de olika målen, uppföljning av indikatorer i miljöövervakningsprogrammet samt nationella och regionala bedömningar av de nationella miljökvalitetsmålen har avdelningen gjort en uppföljning av LundaEkos 60 lokala miljömål. Målen har delats in i huvudkategorierna uppnått, inte uppnått och ej uppföljningsbart, med i vissa fall ytterligare preciseringar. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse redovisning avmål och åtgärder i LundaEko (2).docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson

Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Kallelse 2014-01-25 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 5 februari 2014 kl. 08.30 Plats Ordförande Kommunhuset, lokal: Tryggö, Kungshamn Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr 144-164 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2014-09-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar

Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30. 1 Medborgarförslag Hämtning av grovsopor. 3 Yttrande över motion angående renhållning av parker och gångvägar KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-01-29 Tid Måndagen den 17 februari 2014 kl:18:30 Plats Tumba kommunalhus, lokal 2, plan 2 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag Hämtning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1{2) 2014~02-26 KAllElSE Jlll ROOS DIREKT: 0224-74 70 52 LEDNlNGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen den 4 mars 2014, kl13.30 1 Sponsringspolicy

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling

Stefan Hanna (C) om hyrcyklar i Uppsala. KSN-2015-1162. Handling 2upplate KOMMUNFULLMÄKTIGE ANMÄLNINGSLIS TA 25 maj 2015 Anmälningsärenden: Anmäls dom i Mark- och miljödomstolen den 20 maj 2015 avseende överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2014, 71,

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer