KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014"

Transkript

1 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 27 februari 2014 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Valärenden bilaga 27, sid 5 3. Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångskolan) genom bolagsköp bilaga 28, sid 8 4. Slutredovisning av mål och åtgärder för LundaEko bilaga 29, sid 35 Motioner 5. Motion från Mats Olsson (V) Tillbaks till arbetslinjen rehabilitera (bordlagt ärende) bilaga 30, sid Motion från Börje Hansson (C) Planera för en stationsnära bebyggelse i Stångby och spara den goda åkerjorden (bordlagt ärende) bilaga 31, sid Motion från Nita Lorimer (V) Lund som modern gång- och cykelstad Ge Lunds cykel-och gångstråk riktiga namn (bordlagt ärende) bilaga 32, sid Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om lämpliga namn på nya gator i Lunds kommun bilaga 33, sid 206 (bordlagt ärende) 9. Motion från Björn Abelson (S) samt Lena Fällström (S) Förtäta för att ge plats för fler företag i Lund (bordlagt ärende) bilaga 34, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) Upphandla djurvänliga produkter (bordlagt ärende) bilaga 35, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) Bygg mer bostäder utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor bilaga 36, sid 237 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (2) Motion från Anna-Lena Hogerud (S) samt Anders Almgren (S) Vita jobb ansvar för arbetsmiljö och schyssta villkor vid upphandlingar bilaga 37, sid 256 Frågor 13. Eventuellt inkomna frågor Interpellationer 14. Interpellation från Cecilia Emanuelsson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) Tag vetenskapen på allvar vad kan göras för att klara klimatmålet i Lund? bilaga 38, sid Interpellation från Johan Lambreus Mattsson (MP) och Anette Mårtensson (MP) ställd till servicenämndens ordförande Jan B Tullberg (M) om riktlinjer för resor och transporter användning av förvaltningens miljöklassade fordon bilaga 39, sid 282 Medborgarförslag 16. Medborgarförslag att platsen norr om Kristallen döps till Gösta Adrian-Nilssons plats bilaga 40, sid Medborgarförslag angående kommunpolicy om köttfri mat som standard för ledamöter och kommunalt anställda bilaga 41, sid Medborgarförslag Är spåren i vägen? bilaga 42, sid 293 Sammanträdet kommer att hålla en kort paus kl Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor. Lund den 14 februari 2014 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE, samt via Internet och kan även följas på plats från läktaren i Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på :

4 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014 Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom , Detaljplan för Offerkällan 1, Lunds kommun. Dnr KS 2013/0239 Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet Vård- och omsorgsförvaltningen/myndighetsfunktionen rapportering till kommunfullmäktige Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 31/ , Dnr KS 2014/0028 Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att redovisa per den 31/ Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis , Detaljplan för del av Önneslöv 38:3 i Dalby, Lunds kommun, Dnr KS 2013/0872 Detaljplanen har vunnit laga kraft Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2013/0947 Fördjupningen av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög har vunnit laga kraft Regeringens skrivelse En politik för en levande demokrati, Dnr KS 2014/0124 Socialförvaltningen i Lund/Verksamhetsområde arbete och försörjning, Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen;gäller IFO, Dnr KS 2014/0131 Antal gynnande icke verkställda beslut för 4:e kvartalet 2013 är noll ärende. Antal avbrutna verkställigheter för 4:e kvartalet 2013 är noll ärende.

5 5 Valberedning Protokollsutdrag Bilaga Val av ny revisor i stiftelsen Lund Arena efter bortgångne Einar Malmström (FP) Dnr KF 2013/0155 Beslutsunderlag Valberedningens beslut den 3 december Kommunfullmäktiges beslut den 19 december Valberedningens beslut den 7 januari Valberedning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Bertil Göransson (C), Norra Nöbbelöv 9, Lund, till ny revisor i stiftelsen Lund Arena efter bortgångne Einar Malmström (FP), för tiden till och med utgången av år Justerare Utdragsbestyrkande 2 (2)

6 6 Valberedning Protokollsutdrag 2 (2) Heléne Alpfjords (V) avsägelse av uppdrag som ledamot i BSN Lund stad från och med den 1 mars 2014 Dnr KF 2014/0010 Beslutsunderlag Heléne Alpfjords (V) avsägelse inkommen den 13 januari Valberedning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att befria Heléne Alpfjord (V) från uppdraget från och med den 1 mars 2014, att utse nuvarande ersättaren Ibrahim Kakahama (V), Vikingavägen 23A, Lund, till ny ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad efter Heléne Alpfjord (V) från och med den 1 mars 2014 till och med utgången av år 2014 att utse Jesper Sahlen Raquette (V), Magistratsvägen 55B, Lund, till ny ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad efter Ibrahim Kakahama (V) från och med den 1 mars 2014 till och med utgången av år Justerare Utdragsbestyrkande

7 7 Valberedning Protokollsutdrag 2 (2) Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, Sydvästra Dnr KF 2014/0017 Sammanfattning För tre av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, utgår mandatperioden i och med att stiftelsestämman hållits år Dessa huvudmän är: Mette-Maaria Lundström (omval möjligt) Wiggo Marsvik (omval möjligt) Robert Svensson (omval möjligt) För en av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, uppnås 12-årsgränsen i och med att stiftelsestämman hållits år Denna huvudman är: Göran Wallén (uppnår 12-årsgränsen) Beslutsunderlag Sparbanksstiftelsen Öresund skrivelse daterad den 22 januari Valberedning beslutar att bordlägga valet av huvudman efter Robert Svensson (S) att föreslå kommunfullmäktige att utse Mette-Maaria Lundström (FP), Björnstorp 841, Genarp, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år att utse Wiggo Marsvik (M),Blåvingevägen 45, Södra Sandby, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år att utse Louise Rehn Winsborg (M), Blockvägen 11, Dalby, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år Justerare Utdragsbestyrkande

8 Lunds kommun Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Bilaga Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångsskolan) genom bolagsköp Dnr KS 2014/0040 Sammanfattning Fråga är om förvärv av Östervångsskolan från ägaren staten genom ett bolagsförvärv. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, 77. Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, 7. Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november Servicenämndens beslut den 11 december 2013, 114. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal med Nordrike Fastighets AB avseende förvärv av aktierna i Nordrike 4 Fastighets AB för en total köpeskilling om 57 miljoner femtiotusen ( ) kr, att till ledamöter i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, biträdande kommundirektören Carin Hillåker och ekonomidirektören Henrik Weimarsson, att till ordförande i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, att till stämmoombud på extra bolagsstämma utse Mats Helmfrid (M) med Anders Almgren (S) som ersättare, samt att befullmäktiga administrative chefen Pontus Gunnarsson att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Servicenämnden Kommunrevisionen Akten Justerare Utdragsbestyrkande 1

9 9 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångsskolan) genom bolagsköp Dnr KS 2014/0040 Sammanfattning Fråga är om förvärv av Östervångsskolan från ägaren staten genom ett bolagsförvärv. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, 77. Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, 7. Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november Servicenämndens beslut den 11 december 2013, 114. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Barnkonsekvensanalys Barn till föräldrar som kommer till Lund för att forska eller arbeta i internationella företag under en begränsad tid har behov av utbildning som är internationellt accepterad. ISLK är ett viktigt inslag i Lunds kommuns ambition att erbjuda dessa barn en anpassad skolgång. Genom att ISLK erbjuds ändamålsenliga lokaler kan dess verksamhet utvecklas och Lunds kommun på ett bättre sätt tillgodose internationella barns skolgång i Lund. Ärendet Skolverksamheten i Östervångsskolan kommer att upphöra eftersom Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund, som bedriver skolverksamheten i Östervångsskolan, har tecknat samarbetsavtal om att etablera ett samarbete med Tunaskolan och att där bedriva verksamhet i den s.k. Tvillingskolan. Vidare finns ett behov av att lokalisera annan utbildningsverksamhet till Östervångsskolan. Sedan kommunfullmäktige den 26 april 2012 beslutade att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan har förhandlingar ägt rum med Specialfastigheter Sverige AB. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

10 10 Tjänsteskrivelse 2 (3) Fastighetsförvärvet föreslås ske i form av ett bolagsförvärv. Säljarbolaget är ett dotterbolag till Specialfastigheter Sverige AB. Bolaget som avses förvärvas, Nordrike 4 Fastighets AB, har varit ett s.k. lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet, utöver att bolaget innan tillträdesdagen har förvärvat och därefter förvaltat fastigheten Lund Dövskolan 11. Avsikten är att kommunen tills vidare ska fortsätta äga fastigheten genom bolaget och således inte utlösa de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom att t.ex. överlåta fastigheten från bolaget till kommunen. Avtalet innebär att säljaren lämnar en rad garantier avseende framförallt bolaget. Däremot är garantierna vad avser fastigheten mycket begränsade och avtalet innebär således att fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Även i övrigt innehåller avtalet beloppsmässiga ansvarsbegränsningar som har bedömts långtgående men hanterbara. Servicenämnden har tillstyrkt förvärvet. Inför beslut om igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan beräknades investeringsutgiften för köp av Östervångskolan till kr. Den totala köpeskillingen som sedermera förhandlats fram för förvärvet uppgår till kr. Därav avser 50 tkr aktiekapitalet i bolaget. I övrigt kommer köpeskillingen att vara fördelad på en del som avser köpeskilling för aktierna och en del som avser lösen av den skuld som uppkommer när fastigheten säljs in till bolaget. Köpet av Östervångskolan har blivit tidsförskjutet från planerade år 2013 till år Därmed finns inga medel avsatta i 2014 års investeringsbudget. Kommunkontoret föreslår att servicenämnden i samband med beredningen av 2013 års bokslut ska ges en utökad investeringsram med 54 mnkr för att finansiera köpet. Beslut om förändringar i 2014 års investeringsramar sker i KS den 2 april. Kommunfullmäktige behöver bl.a. utse nya styrelseledamöter i det bolag som förvärvas. Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal med Nordrike Fastighets AB avseende förvärv av aktierna i Nordrike 4 Fastighets AB för en total köpeskilling om 57 miljoner femtiotusen ( ) kr,

11 11 Tjänsteskrivelse 3 (3) att till ledamöter i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, biträdande kommundirektören Carin Hillåker och ekonomidirektören Henrik Weimarsson, att till ordförande i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, att till stämmoombud på extra bolagsstämma utse Mats Helmfrid (M), samt att befullmäktiga administrative chefen Pontus Gunnarsson att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet. Anette Henriksson kommundirektör Pontus Gunnarsson administrativ chef Beslut expedieras till: Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Kommunkontoret, administrativa avdelningen Servicenämnden Kommunrevisionen Nordrike Fastighets AB Akten

12 LUNDS KOMMUN Servicenämnden 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Östervångsskolan - fastighetsförvärv SN 2011/0013 Sammanfattning Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Föreliggande förslag till överenskommelse innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 57 mnkr genom att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Nordrike 4 Fastighets AB som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövskolan II. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige protokollsutdrag 77, Kommunstyrelsen protokollsutdrag 7, Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, Servicenämnden beslutar att för sin del tillstyrka förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 57 mnkr på det sätt som beskrivs i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsanteckning Johan Lambreus-Mattsson (MP) med instämmande av Nita Lorimer (V) Det är olyckligt att kommunen köper ett bolag. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Handläggare Ekonomichef SF Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 13 Serviceförvaltningen 1 (3) Leif Borg Servicenämnden Östervångsskolan - förvärv Dnr SN 2011/0013 Sammanfattning Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Föreliggande förslag till överenskommelse innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 57 mnkr genom att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Nordrike 4 Fastighets AB som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövskolan II. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige protokollsutdrag 77, Kommunstyrelsen protokollsutdrag 7, Aktieöverlåtelseavtal, 2013-xx-xx Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, Barnkonsekvensanalys Barn till föräldrar som kommer till Lund för att forska eller arbeta i internationella företag under en begränsad tid har behov av utbildning som är internationellt accepterad. ISLK är ett viktigt inslag i Lunds kommuns ambition att erbjuda dessa barn en anpassad skolgång. Genom att ISLK erbjuds ändamålsenliga lokaler kan dess verksamhet utvecklas och Lunds kommun på ett bättre sätt tillgodose internationella barns skolgång i Lund. Ärendet Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Bakgrunden till detta intresse är dels att Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund, som bedriver skolverksamheten i Östervångsskolan, har tecknat ett samarbetsavtal om att etablera ett samarbete med Tunaskolan och att där i nya och ombyggda lokaler bedriva verksamhet i den så kallat Tvillingskolan. Samtidigt upphör skolverksamheten i Östervångsskolan. Dels också att utbildningsnämnden har uttalat ett starkt intresse av att lokaliera Internationella Skolan i Lund, ISLK, till Östervångsskolan. Inför behandlingen i servicenämnden i juni 2012 noterades bland annat följande i tjänsteskrivelsen: \\intra.lund.se\groupdata\301115\dokument\ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kiliansgatan Lund

14 (3) Byggnaden Östervångsskolan är i gott skick men anpassad för undervisning i mindre grupper. Serviceförvaltningen har därför utrett förutsättningarna för att etablera ISLK i kv Dövstumskolan 11. Utredningen visar att det är möjligt att bygga om den äldre byggnadsminnesförklarade byggnaden för normal skolverksamhet. Tomten ger också förutsättningar för en ny byggnad för bland annat skolidrott, vilken behövs för att tillgodose ISLK:s samlade lokalbehov. Möjligheterna att lokaliera Spykens utomhusidrott på idrottsytorna till fastighetens östra del övervägs kopplat till den planerade utvecklingen av kv Råbykungen/Stenkrossen. Gällande detaljplan för Dövstumskolan anger A = allmänt ändamål för hela fastigheten. Stadsbyggnadskontoret har bekräftat bedömningen att förändringarna kan genomföras inom gällande detaljplan. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 26 april 2012 att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan. Sedan dess har förhandlingar med växlande intensitet ägt rum mellan serviceförvaltningen och Specialfastigheter. Utan att försöka analysera vilka omständigheter som försvårat en tidigare uppgörelse lämnas här enbart en redogörelse över det nu föreliggande förslaget till överenskommelse. Förhandlingarna har på kommunens sida genomförts av serviceförvaltningen och kommunkontoret. Fastighetsförvärvet föreslås ske i form av ett bolagsförvärv som innebär att det som förvärvas är aktierna i ett av säljaren nystartat aktiebolag som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövstumskolan 11. En mycket stor andel av de transaktioner som sker inom fastighetsbranschen genomförs på detta sätt. Avsikten är att kommunen tills vidare skall fortsätta äga fastigheten genom bolaget och således inte utlösa de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom att t.ex. överlåta fastigheten från bolaget till kommunen. Några affärstransaktioner utöver införsäljningen av fastigheten har inte förekommit i bolaget. Avtalet innebär att säljaren lämnar en rad garantier avseende framförallt bolaget. Däremot är garantierna vad avser fastigheten mycket begränsade och avtalet innebär således att fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Säljaren tar alltså inget ansvar för byggnadernas skick etc. vilket är en vanlig ansvarsfördelning i transaktioner av detta slag. Även i övrigt innehåller avtalet beloppsmässiga ansvarsbegränsningar som har bedömts långtgående men hanterbara. En av de frågor som diskuterats under förhandlingarna är det gåvobrev som nämns i punkten 10.3 i avtalet. Kommunens ståndpunkt har varit att säljaren under den inledande delen av förhandlingarna inte varit beredd att ta tillräcklig hänsyn till detta gåvobrev vid bestämmande av priset. Vid de fortsatta förhandlingarna har säljarna delvis accepterat kommunens \\Intra.lund.se\GroupData\301115\Dokument\Ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx

15 (3) ståndpunkt och förhandlingarna har resulterat i en sänkning av det pris som var aktuellt i tidigare skede. Avtalet är inte villkorat av beslut om godkännande eftersom avsikten är att avtalet undertecknas av båda parter efter att kommunfullmäktiges beslut om godkännande vunnit laga kraft. Avsikten är att avtalet verkställs i samband med att det har undertecknats. Serviceförvaltningens förslag Servicenämnden föreslås besluta att för sin del tillstyrka förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 57 mnkr på det sätt som beskrivs i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Serviceförvaltningen Leif Borg T f servicedirektör Expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Handläggare Ekonomichef SF Akten \\Intra.lund.se\GroupData\301115\Dokument\Ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx

16 16 Serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Per-Olof Järvegren Servicenämnden Samarbetsavtal med SPSM rörande lokaler för Östervångsskolan på Tunaskolan Diarienummer SN 2011/0013 Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Lunds kommun genom BSN Lund stad och servicenämnden har utarbetat ett samarbetsavtal. Avtalets syfte är att Östervångsskolan etablerar ett samarbete med Tunaskolan i nya och ombyggda lokaler inom Tunaskolans tomt. Serviceförvaltningen föreslår också att Lunds kommun förhandlar med Specialfastigheter om ett förvärv av byggnaden Östervångsskolan för ISLK:s lokalbehov. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige förslag till samarbetsavtal Bilagt förslag till Samarbetsavtal Östervångsskolan Denna tjänsteskrivelse Barnkonsekvensanalys Samarbetsavtal har utarbetats för att tillgodose barn och ungas behov av adekvata verksamhetslokaler i en utvecklande miljö. Ärendet I ett tidigare ärende har föreslagits och godkänts ett avtal mellan Specialfastigheter, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Lunds kommun. Pga ändrade förutsättningar har Specialfastigheter önskat att ärendena om nya resp befintliga lokaler behandlas separat. SPSM, som är ansvarig myndighet för Östervångsskolan, har sökt ett samarbete med Lunds kommun i syfte utveckla sin verksamhet. Samverkan med en grundskola i Lund för F-9 med särskola har ansetts vara optimal. Tunaskolan har identifierats som lämplig partnerskola i Lund. Förslaget till samarbetsavtalet och bilagd aktivitetsplan speglar parternas olika intentioner och åtaganden. Enligt samarbetsavtalet ska det successivt \\application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 40 Kiliansgatan Lund

17 17 Tjänsteskrivelse 2 (3) ersättas av konkreta avtal mellan berörda parter såsom hyreskontrakt, samverkansavtal om gemensamma lokaler och i övrigt enligt parternas ställningstagande. Kommunstyrelsen förslås ge berörda förvaltningar i uppdrag att teckna samarbetsavtalet med SPSM, så att arbetet kan fortgå enligt tids och aktivitetsplanen. Lunds kommun har via utbildningsnämnden ett uttalat behov av nya, större och attraktiva skollokaler för ISLK (Internationell School of Lunds kommun). Skolan behöver tillgodose ett ökade antal internationella elever. Östervångsskolan har bedömts vara ett attraktivt alternativ med tanke på internationella familjer och deras barn och ungdomar. Lokalerna i Östervångsskolan har bedömts att med vissa förändringar kunna nyttjas av ISLK. Kopplat till att Östervångsskolan lokaler enligt lokalprogrammet kan integreras med Tunaskolans har Specialfastigheters ursprungliga intresse i ärendet förändrats. Ett trepartsavtal, som ursprungligen togs fram och godkändes av kommunfullmäktige våren 2011 är inte längre aktuellt. Frågan om befintliga Östervångsskolan utgör en renodlad fastighetsfråga. Den regleras bäst direkt mellan Specialfastigheter och Lunds kommun vid en eventuell fastighetsaffär. Förhandlingar har inletts och kan leda till ett förslag till köpekontrakt under våren Ett sådant fastighetsförvärv ska godkännas av kommunfullmäktige, varför serviceförvaltningen får återkomma i den delen. Serviceförvaltningens förslag Servicenämnden föreslås besluta Att för sin del godkänna samarbetsavtalet med SPSM Att begära att kommunstyrelsen ger BSN Lund stad och servicenämnden i uppdrag att ingå samarbetsavtalet med SPSM och övriga nödvändiga avtal för projektets genomförande Att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan i samråd med berörda förvaltningar. Serviceförvaltningen Per-Olof Järvegren Servicedirektör Anders Eson Welin Chef projektavdelningen \\Application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\Ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc

18 18 Tjänsteskrivelse 3 (3) Expedieras till:: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och skolnämnd Lund stad Servicedirektören Fastighetschefen Chef projektavdelningen Akten \\Application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\Ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan Dnr KS 2012/0992 Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten bedriver utbildning för elever med hörselnedsättning på Östervångskolan. Det är önskvärt att inkludera dessa elever med kommunala grundskoleelever, i detta fall med elever på Tunaskolan. Därmed frigörs Östervångskolan som Statens Specialfastigheter har erbjudit Lunds kommun att köpa. Kommunkontoret, serviceförvaltningen, barn- och skolförvaltningen Lunds stad och utbildningsförvaltningen har under en längre tid planerat för att lösa delar av den lokalbrist som finns i centrala Lund. Om tio år behövs ytterligare minst gymnasieplatser samtidigt som centrala Lund förtätas och ytterligare grund- och förskoleplatser måste skapas. Anpassningen av Tunaskolan och köpet av Östervångskolan medför en flyttkedja som ger ett tillskott på nya elevplatser i centrala Lund. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens, barn- och skolförvaltningen Lunds stad och serviceförvaltningens tjänsteskrivelser för äskande till Investeringsplan , Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2012 Yrkanden Ander Almgren (S), Tove Klette (FP), Mats Helmfrid (M) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att servicenämnden ges i uppdrag att förhandla om förvärv av Östervångskolan, att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad investering på 195 miljoner kronor, att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under förutsättning att Östervångskolan förvärvas, att servicenämnden får i uppdrag att teckna hyresavtal med Statens specialpedagogiska myndighet för Tunaskolan, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att kontinuerligt följa den fortsatta planeringen. Justerare Utdragsbestyrkande

33 33 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ges i uppdrag att förhandla om förvärv av Östervångskolan, att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad investering på 195 miljoner kronor, att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under förutsättning att Östervångskolan förvärvas, att servicenämnden får i uppdrag att teckna hyresavtal med Statens specialpedagogiska myndighet för Tunaskolan, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att kontinuerligt följa den fortsatta planeringen. Beslut expedieras till: Servicenämnden, Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden Lunds stad, Kommunkontorets ekonomiavdelning, Akten Justerare Utdragsbestyrkande

34 34

35 Lunds kommun Kommunstyrelsen 35 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Slutedovisning av mål och åtgärder för LundaEko Dnr KS 2014/0049 Sammanfattning Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling antogs av Lunds kommunfullmäktige i mars 2006 för perioden Kommunkontoret har genomfört en genomgång och bedömning av programmets sextio lokala miljömål samt en bedömning av programmets 124 åtgärder utifrån de redovisningar som har lämnats in av nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Uppföljning av de lokala miljömålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Sammanställning av nämnders och styrelsers inlämnade svar angående åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Tabell över samtliga åtgärder med bedömning av resultat, upprättad den 4 december Bedömning och kommentar av de åtgärder som inte har genomförts i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 10 december 2013, 50. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av mål och åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling (LundaEko) samt översända den till samtliga nämnder för kännedom. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

36 36 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Strategiska utvecklingsavdelningen Kristina Fontell Redovisning av mål och åtgärderna i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling Dnr KS 2013/1083 Sammanfattning Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling antogs av Lunds kommunfullmäktige i mars 2006 för perioden Kommunkontoret har genomfört en genomgång och bedömning av programmets sextio lokala miljömål samt en bedömning av programmets 124 åtgärder utifrån de redovisningar som har lämnats in av nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Uppföljning av de lokala miljömålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , Sammanställning av nämnders och styrelsers inlämnande svar angående åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , Tabell över samtliga åtgärder med bedömning av resultat Bedömning och kommentar av de åtgärder som inte har genomförts i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling Tjänsteskrivelse Lokala miljömål i LundaEko LundaEkos lokala miljömål utgår från de av riksdagen antagna 16 nationell miljökvalitetsmålen. Uppföljning av Lunds lokala miljömål anknyter till den nationella och regionala uppföljning som har skett av de nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån nämndernas årliga rapportering av de åtgärder som är kopplade till de olika målen, uppföljning av indikatorer i miljöövervakningsprogrammet samt nationella och regionala bedömningar av de nationella miljökvalitetsmålen har avdelningen gjort en uppföljning av LundaEkos 60 lokala miljömål. Målen har delats in i huvudkategorierna uppnått, inte uppnått och ej uppföljningsbart, med i vissa fall ytterligare preciseringar. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse redovisning avmål och åtgärder i LundaEko (2).docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl Zoltan Wagner (KD) med ersättare Ann-Christine Salomonsson (S)

Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl Zoltan Wagner (KD) med ersättare Ann-Christine Salomonsson (S) 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 a, Lund kl 1700-1900 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP)

Läs mer

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-12 286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Sammanfattning Lunds kommuns Fastighets AB

Läs mer

Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8

Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8 KS.2016.0529 Sida 1 (8) 2016-10-14 Predrag Amanovic 0413-622 84 Predrag.Amanovic@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Lokalbehov Arbete och Försörjning och Barn och Utbildning på Östergatan 8 Ärendebeskrivning

Läs mer

LUNDS KOMMUN Servicenämnden

LUNDS KOMMUN Servicenämnden 1 Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 A, Lund kl 17.00 20.00 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus-Mattsson (MP)

Läs mer

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 7 december 2006 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Emma Mesán, tfn 046/35 59 49, e-post:emma.mesan@lund.se

Läs mer

onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 7 maj 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Mats Helmfrid Göran Sundberg, tel 046-35 47 65, e-post: goran.sundberg@lund.se

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

107 Remiss av Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Dnr KS 2016/1214

107 Remiss av Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Dnr KS 2016/1214 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (3) Sammanträdesdatum 2017-03-01 107 Remiss av Transportstyrelsens rapport Miljözoner för lätta fordon Dnr KS 2016/1214 Sammanfattning Näringsdepartementet har översänt

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

torsdagen den 5 mars 2009 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 5 mars 2009 kl i Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (7) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 5 mars 2009 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare:

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjer för markanvisning KS.2017.0178 Sida 1 (6) 2017-04-04 Gustav Svebring 0413-625 47 Gustav.Svebring@eslov.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer för markanvisning Ärendebeskrivning Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2010-02-16. Tid 8.30 8.55. IT-enhetens sammanträdesrum. Omfattning 28-32 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2010-02-16 Tid 8.30 8.55 Plats IT-enhetens sammanträdesrum Omfattning 28-32 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten

Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gunilla Svensson 2013-01-15 SFN 2013/0021 0480-450 513 Servicenämnden Motion Jonas Lövgren (M) - Ang uppsamling av avrinnande regnvatten Förslag till

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00. Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M)

Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00. Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats och

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra?

Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 10 (24) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-03-27 Kf 18 Ks 26 Au 42 Ks/2012-0439 Svar på motion angående Hur mycket får det bullra? Förslag till

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut

Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI+V (Dnr 112-12/2017) Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Stockholm Vatten VA AB:s (556175-1867)

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006)

Utlåtande 2006: RI (Dnr /2006) Utlåtande 2006: RI (Dnr 129-240/2006) Överföring av stadens minoritetsposter i de kommunala bolagen till Stockholms Stadshus AB Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 mars 2006 Kommunstyrelsen

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-09-03 28 (33) 116 KÖP AV COOPS FASTIGHETER, DALSKOGEN 1:1, 1:36 och 1:39 Dnr: LKS 2014-359-253 Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk

Läs mer

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse

KALLELSE 2014-12-11. Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11. Kallelse KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-12-11 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-11 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429, stadshuset Ängelholm, 2014-12-11, klockan 14:00 Ärenden:

Läs mer

Kommunledningskontoret Björkhem

Kommunledningskontoret Björkhem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 2:a vån 15:25-16:04 Beslutande Pierre Månsson (FP) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Ewa Wemby (M) Peter Johansson (M) Anders Björklund

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30-18.10 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut

Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av exploateringsavtal underlag och beslut Katrineholms kommun Granskning av exploateringsavtal underlag

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet

Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet Tjänsteskrivelse 1(2) Magnus Norrbom Tel. 0142-85115 2016-10-31 KOF/2015:25 Kultur- och fritidsnämnden Utökade investeringsmedel för Skogssjöområdet äskar, efter samråd med Service- och teknikförvaltningens

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och miljömål 2006-2010 Götene kommuns miljöpolicy och lokala miljömål Bakgrund Följande dokument innehåller miljöpolicy och miljömål för Götene kommun. Miljöpolicyn anger kommunens

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset

Kommunstyrelsen KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsen Sammanträde 2013-08-20, kl. 13.00 i Kungsbackarummet, Stadshuset Efter sammanträdet information om och utdelning av läsplattor 1 (7) Datum 2013-08-09 Ärende Sid.

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Anmälningar Länsstyrelsens beslut 2016-12-14 att utse Jean Niyongabo (MP) till ny ledamot samt att utse Sofie Lemontzis (MP) till ny ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016) Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr 112-847/2016) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen (utveckling

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET Tekniska förvaltningen kl kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) TEKNISKA NÄMNDEN, ARBETSUTSKOTTET Tekniska förvaltningen kl kl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Ordförande Vice ordförande 2:vice ordförande Tekniska förvaltningen kl. 16.00 kl. 18.00 Tomas Avenborg (m) Kerstin Lindbom (fp) Mikael Thunberg (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård

Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-12-02 Dnr KS 2015/0408 Överenskommelse mellan Österåkers kommun och landstinget i Stockholms län om samverkan när en individ

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-02

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 15:00-18.15 Ordförande: Helmfrid Mats (M) Vice ordförande: Wallin Christer (M) 2:e vice ordförande: Almgren Anders (S) Ledamöter: Johannessen

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-12-22 Remisshandling från KS 2008-10-28

Beslutsunderlag Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2008-12-22 Remisshandling från KS 2008-10-28 SÖDERTÄLJE fl Tjänsteskrivelse UTBllDN INCSKONTORET 2008-12-22 @ Mohamed Zaalouk Utvecklingsledare 08-550 21632 mohamed.zaalouk@sodertalje.se Utbildningsnämnden Yttrande angående motion av Tage Gripenstam

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013 Anmälningar Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0140 att utse Magnus Bonde (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB PROTOKOLL Arbetsutskottet 2017-08-31 26 Samverkansavtal för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 2018-2021 Dnr 17 062 Sammanfattning År 2010 beslutades att Almi Företagspartner Stockholm AB och Almi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S)

Sammanträdesdatum 2010-03-16. Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP) Per-Lennart Hansson (C) Rune Granqvist (S) Eva Norrman (S) Sid 1 (15) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 19.05 Ledamöter Torsten Czernyson (KD) ordförande Lars Dahlquist (M) vice ordförande Mätta Ivarsson (MP) andre vice ordförande Antti Malminen (FP)

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS

Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer