KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014"

Transkript

1 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 27 FEBRUARI 2014

2 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den 27 februari 2014 kl Följande ärenden ska behandlas: 1. Anmälningar bilaga 2. Valärenden bilaga 27, sid 5 3. Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångskolan) genom bolagsköp bilaga 28, sid 8 4. Slutredovisning av mål och åtgärder för LundaEko bilaga 29, sid 35 Motioner 5. Motion från Mats Olsson (V) Tillbaks till arbetslinjen rehabilitera (bordlagt ärende) bilaga 30, sid Motion från Börje Hansson (C) Planera för en stationsnära bebyggelse i Stångby och spara den goda åkerjorden (bordlagt ärende) bilaga 31, sid Motion från Nita Lorimer (V) Lund som modern gång- och cykelstad Ge Lunds cykel-och gångstråk riktiga namn (bordlagt ärende) bilaga 32, sid Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) om lämpliga namn på nya gator i Lunds kommun bilaga 33, sid 206 (bordlagt ärende) 9. Motion från Björn Abelson (S) samt Lena Fällström (S) Förtäta för att ge plats för fler företag i Lund (bordlagt ärende) bilaga 34, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) Upphandla djurvänliga produkter (bordlagt ärende) bilaga 35, sid Motion från Emma Berginger (MP) samt Petter Forkstam (MP) Bygg mer bostäder utnyttja tomma p-platser och överblivna ytor bilaga 36, sid 237 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Rådhuset, Stortorget Lund

3 Kungörelse 2 (2) Motion från Anna-Lena Hogerud (S) samt Anders Almgren (S) Vita jobb ansvar för arbetsmiljö och schyssta villkor vid upphandlingar bilaga 37, sid 256 Frågor 13. Eventuellt inkomna frågor Interpellationer 14. Interpellation från Cecilia Emanuelsson (MP) ställd till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (M) Tag vetenskapen på allvar vad kan göras för att klara klimatmålet i Lund? bilaga 38, sid Interpellation från Johan Lambreus Mattsson (MP) och Anette Mårtensson (MP) ställd till servicenämndens ordförande Jan B Tullberg (M) om riktlinjer för resor och transporter användning av förvaltningens miljöklassade fordon bilaga 39, sid 282 Medborgarförslag 16. Medborgarförslag att platsen norr om Kristallen döps till Gösta Adrian-Nilssons plats bilaga 40, sid Medborgarförslag angående kommunpolicy om köttfri mat som standard för ledamöter och kommunalt anställda bilaga 41, sid Medborgarförslag Är spåren i vägen? bilaga 42, sid 293 Sammanträdet kommer att hålla en kort paus kl Kommunfullmäktige kommer ca kl att hålla högst en timmes debatt för interpellationer samt eventuellt inkomna frågor. Lund den 14 februari 2014 Annika Annerby Jansson Ordförande Kommunfullmäktige i Lund Sammanträdet sänds i Lunds lokal-tv i samarbete med Lunds student-tv, STEVE, samt via Internet och kan även följas på plats från läktaren i Stadshallens sessionssal. Kungörelser och protokoll publiceras på :

4 Förteckning över anmälningar till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014 Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolens dom , Detaljplan för Offerkällan 1, Lunds kommun. Dnr KS 2013/0239 Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet Vård- och omsorgsförvaltningen/myndighetsfunktionen rapportering till kommunfullmäktige Lunds kommun gällande icke verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, äldreomsorg per 31/ , Dnr KS 2014/0028 Vård- och omsorgsförvaltningen har inga icke verkställda beslut gällande omsorg om äldre att redovisa per den 31/ Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis , Detaljplan för del av Önneslöv 38:3 i Dalby, Lunds kommun, Dnr KS 2013/0872 Detaljplanen har vunnit laga kraft Byggnadsnämndens underrättelse/lagakraftbevis Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög i Lund, Lunds kommun, Dnr KS 2013/0947 Fördjupningen av översiktsplanen för Lund NE/Brunnshög har vunnit laga kraft Regeringens skrivelse En politik för en levande demokrati, Dnr KS 2014/0124 Socialförvaltningen i Lund/Verksamhetsområde arbete och försörjning, Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen;gäller IFO, Dnr KS 2014/0131 Antal gynnande icke verkställda beslut för 4:e kvartalet 2013 är noll ärende. Antal avbrutna verkställigheter för 4:e kvartalet 2013 är noll ärende.

5 5 Valberedning Protokollsutdrag Bilaga Val av ny revisor i stiftelsen Lund Arena efter bortgångne Einar Malmström (FP) Dnr KF 2013/0155 Beslutsunderlag Valberedningens beslut den 3 december Kommunfullmäktiges beslut den 19 december Valberedningens beslut den 7 januari Valberedning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Bertil Göransson (C), Norra Nöbbelöv 9, Lund, till ny revisor i stiftelsen Lund Arena efter bortgångne Einar Malmström (FP), för tiden till och med utgången av år Justerare Utdragsbestyrkande 2 (2)

6 6 Valberedning Protokollsutdrag 2 (2) Heléne Alpfjords (V) avsägelse av uppdrag som ledamot i BSN Lund stad från och med den 1 mars 2014 Dnr KF 2014/0010 Beslutsunderlag Heléne Alpfjords (V) avsägelse inkommen den 13 januari Valberedning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att befria Heléne Alpfjord (V) från uppdraget från och med den 1 mars 2014, att utse nuvarande ersättaren Ibrahim Kakahama (V), Vikingavägen 23A, Lund, till ny ledamot i barn- och skolnämnd Lund stad efter Heléne Alpfjord (V) från och med den 1 mars 2014 till och med utgången av år 2014 att utse Jesper Sahlen Raquette (V), Magistratsvägen 55B, Lund, till ny ersättare i barn- och skolnämnd Lund stad efter Ibrahim Kakahama (V) från och med den 1 mars 2014 till och med utgången av år Justerare Utdragsbestyrkande

7 7 Valberedning Protokollsutdrag 2 (2) Val av huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, Sydvästra Dnr KF 2014/0017 Sammanfattning För tre av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, utgår mandatperioden i och med att stiftelsestämman hållits år Dessa huvudmän är: Mette-Maaria Lundström (omval möjligt) Wiggo Marsvik (omval möjligt) Robert Svensson (omval möjligt) För en av de huvudmän i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra, som enligt reglementet ska utses av Lunds kommun, uppnås 12-årsgränsen i och med att stiftelsestämman hållits år Denna huvudman är: Göran Wallén (uppnår 12-årsgränsen) Beslutsunderlag Sparbanksstiftelsen Öresund skrivelse daterad den 22 januari Valberedning beslutar att bordlägga valet av huvudman efter Robert Svensson (S) att föreslå kommunfullmäktige att utse Mette-Maaria Lundström (FP), Björnstorp 841, Genarp, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år att utse Wiggo Marsvik (M),Blåvingevägen 45, Södra Sandby, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år att utse Louise Rehn Winsborg (M), Blockvägen 11, Dalby, till huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra Skåne för tiden till och med stiftelsestämman år Justerare Utdragsbestyrkande

8 Lunds kommun Kommunstyrelsen 8 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Bilaga Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångsskolan) genom bolagsköp Dnr KS 2014/0040 Sammanfattning Fråga är om förvärv av Östervångsskolan från ägaren staten genom ett bolagsförvärv. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, 77. Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, 7. Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november Servicenämndens beslut den 11 december 2013, 114. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal med Nordrike Fastighets AB avseende förvärv av aktierna i Nordrike 4 Fastighets AB för en total köpeskilling om 57 miljoner femtiotusen ( ) kr, att till ledamöter i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, biträdande kommundirektören Carin Hillåker och ekonomidirektören Henrik Weimarsson, att till ordförande i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, att till stämmoombud på extra bolagsstämma utse Mats Helmfrid (M) med Anders Almgren (S) som ersättare, samt att befullmäktiga administrative chefen Pontus Gunnarsson att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Servicenämnden Kommunrevisionen Akten Justerare Utdragsbestyrkande 1

9 9 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Administrativa avdelningen Emma Mesán Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Lund Dövskolan 11 (Östervångsskolan) genom bolagsköp Dnr KS 2014/0040 Sammanfattning Fråga är om förvärv av Östervångsskolan från ägaren staten genom ett bolagsförvärv. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012, 77. Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2013, 7. Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 november Servicenämndens beslut den 11 december 2013, 114. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari Barnkonsekvensanalys Barn till föräldrar som kommer till Lund för att forska eller arbeta i internationella företag under en begränsad tid har behov av utbildning som är internationellt accepterad. ISLK är ett viktigt inslag i Lunds kommuns ambition att erbjuda dessa barn en anpassad skolgång. Genom att ISLK erbjuds ändamålsenliga lokaler kan dess verksamhet utvecklas och Lunds kommun på ett bättre sätt tillgodose internationella barns skolgång i Lund. Ärendet Skolverksamheten i Östervångsskolan kommer att upphöra eftersom Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund, som bedriver skolverksamheten i Östervångsskolan, har tecknat samarbetsavtal om att etablera ett samarbete med Tunaskolan och att där bedriva verksamhet i den s.k. Tvillingskolan. Vidare finns ett behov av att lokalisera annan utbildningsverksamhet till Östervångsskolan. Sedan kommunfullmäktige den 26 april 2012 beslutade att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan har förhandlingar ägt rum med Specialfastigheter Sverige AB. Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget Lund

10 10 Tjänsteskrivelse 2 (3) Fastighetsförvärvet föreslås ske i form av ett bolagsförvärv. Säljarbolaget är ett dotterbolag till Specialfastigheter Sverige AB. Bolaget som avses förvärvas, Nordrike 4 Fastighets AB, har varit ett s.k. lagerbolag och har inte bedrivit någon verksamhet, utöver att bolaget innan tillträdesdagen har förvärvat och därefter förvaltat fastigheten Lund Dövskolan 11. Avsikten är att kommunen tills vidare ska fortsätta äga fastigheten genom bolaget och således inte utlösa de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom att t.ex. överlåta fastigheten från bolaget till kommunen. Avtalet innebär att säljaren lämnar en rad garantier avseende framförallt bolaget. Däremot är garantierna vad avser fastigheten mycket begränsade och avtalet innebär således att fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Även i övrigt innehåller avtalet beloppsmässiga ansvarsbegränsningar som har bedömts långtgående men hanterbara. Servicenämnden har tillstyrkt förvärvet. Inför beslut om igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan beräknades investeringsutgiften för köp av Östervångskolan till kr. Den totala köpeskillingen som sedermera förhandlats fram för förvärvet uppgår till kr. Därav avser 50 tkr aktiekapitalet i bolaget. I övrigt kommer köpeskillingen att vara fördelad på en del som avser köpeskilling för aktierna och en del som avser lösen av den skuld som uppkommer när fastigheten säljs in till bolaget. Köpet av Östervångskolan har blivit tidsförskjutet från planerade år 2013 till år Därmed finns inga medel avsatta i 2014 års investeringsbudget. Kommunkontoret föreslår att servicenämnden i samband med beredningen av 2013 års bokslut ska ges en utökad investeringsram med 54 mnkr för att finansiera köpet. Beslut om förändringar i 2014 års investeringsramar sker i KS den 2 april. Kommunfullmäktige behöver bl.a. utse nya styrelseledamöter i det bolag som förvärvas. Kommunkontorets förslag Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal med Nordrike Fastighets AB avseende förvärv av aktierna i Nordrike 4 Fastighets AB för en total köpeskilling om 57 miljoner femtiotusen ( ) kr,

11 11 Tjänsteskrivelse 3 (3) att till ledamöter i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, biträdande kommundirektören Carin Hillåker och ekonomidirektören Henrik Weimarsson, att till ordförande i bolagets styrelse utse kommundirektören Anette Henriksson, att till stämmoombud på extra bolagsstämma utse Mats Helmfrid (M), samt att befullmäktiga administrative chefen Pontus Gunnarsson att underteckna nödvändiga handlingar i samband med förvärvet. Anette Henriksson kommundirektör Pontus Gunnarsson administrativ chef Beslut expedieras till: Kommunkontoret, ekonomiavdelningen Kommunkontoret, administrativa avdelningen Servicenämnden Kommunrevisionen Nordrike Fastighets AB Akten

12 LUNDS KOMMUN Servicenämnden 12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Östervångsskolan - fastighetsförvärv SN 2011/0013 Sammanfattning Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Föreliggande förslag till överenskommelse innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 57 mnkr genom att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Nordrike 4 Fastighets AB som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövskolan II. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige protokollsutdrag 77, Kommunstyrelsen protokollsutdrag 7, Aktieöverlåtelseavtal Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, Servicenämnden beslutar att för sin del tillstyrka förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 57 mnkr på det sätt som beskrivs i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsanteckning Johan Lambreus-Mattsson (MP) med instämmande av Nita Lorimer (V) Det är olyckligt att kommunen köper ett bolag. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Handläggare Ekonomichef SF Akten Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

13 13 Serviceförvaltningen 1 (3) Leif Borg Servicenämnden Östervångsskolan - förvärv Dnr SN 2011/0013 Sammanfattning Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Föreliggande förslag till överenskommelse innebär att kommunen förvärvar fastigheten för 57 mnkr genom att förvärva samtliga aktier i Aktiebolaget Nordrike 4 Fastighets AB som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövskolan II. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige protokollsutdrag 77, Kommunstyrelsen protokollsutdrag 7, Aktieöverlåtelseavtal, 2013-xx-xx Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse, Barnkonsekvensanalys Barn till föräldrar som kommer till Lund för att forska eller arbeta i internationella företag under en begränsad tid har behov av utbildning som är internationellt accepterad. ISLK är ett viktigt inslag i Lunds kommuns ambition att erbjuda dessa barn en anpassad skolgång. Genom att ISLK erbjuds ändamålsenliga lokaler kan dess verksamhet utvecklas och Lunds kommun på ett bättre sätt tillgodose internationella barns skolgång i Lund. Ärendet Frågan om att förvärva Östervångsskolan från ägaren staten via Specialfastigheter Sverige AB har varit föremål för kommunens intresse under lång tid. Bakgrunden till detta intresse är dels att Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Lund, som bedriver skolverksamheten i Östervångsskolan, har tecknat ett samarbetsavtal om att etablera ett samarbete med Tunaskolan och att där i nya och ombyggda lokaler bedriva verksamhet i den så kallat Tvillingskolan. Samtidigt upphör skolverksamheten i Östervångsskolan. Dels också att utbildningsnämnden har uttalat ett starkt intresse av att lokaliera Internationella Skolan i Lund, ISLK, till Östervångsskolan. Inför behandlingen i servicenämnden i juni 2012 noterades bland annat följande i tjänsteskrivelsen: \\intra.lund.se\groupdata\301115\dokument\ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kiliansgatan Lund

14 (3) Byggnaden Östervångsskolan är i gott skick men anpassad för undervisning i mindre grupper. Serviceförvaltningen har därför utrett förutsättningarna för att etablera ISLK i kv Dövstumskolan 11. Utredningen visar att det är möjligt att bygga om den äldre byggnadsminnesförklarade byggnaden för normal skolverksamhet. Tomten ger också förutsättningar för en ny byggnad för bland annat skolidrott, vilken behövs för att tillgodose ISLK:s samlade lokalbehov. Möjligheterna att lokaliera Spykens utomhusidrott på idrottsytorna till fastighetens östra del övervägs kopplat till den planerade utvecklingen av kv Råbykungen/Stenkrossen. Gällande detaljplan för Dövstumskolan anger A = allmänt ändamål för hela fastigheten. Stadsbyggnadskontoret har bekräftat bedömningen att förändringarna kan genomföras inom gällande detaljplan. Kommunfullmäktige beslutade sedan den 26 april 2012 att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan. Sedan dess har förhandlingar med växlande intensitet ägt rum mellan serviceförvaltningen och Specialfastigheter. Utan att försöka analysera vilka omständigheter som försvårat en tidigare uppgörelse lämnas här enbart en redogörelse över det nu föreliggande förslaget till överenskommelse. Förhandlingarna har på kommunens sida genomförts av serviceförvaltningen och kommunkontoret. Fastighetsförvärvet föreslås ske i form av ett bolagsförvärv som innebär att det som förvärvas är aktierna i ett av säljaren nystartat aktiebolag som i sin tur är ägare till fastigheten Lund Dövstumskolan 11. En mycket stor andel av de transaktioner som sker inom fastighetsbranschen genomförs på detta sätt. Avsikten är att kommunen tills vidare skall fortsätta äga fastigheten genom bolaget och således inte utlösa de skattekonsekvenser som kan uppkomma genom att t.ex. överlåta fastigheten från bolaget till kommunen. Några affärstransaktioner utöver införsäljningen av fastigheten har inte förekommit i bolaget. Avtalet innebär att säljaren lämnar en rad garantier avseende framförallt bolaget. Däremot är garantierna vad avser fastigheten mycket begränsade och avtalet innebär således att fastigheten överlåts i det skick den befinner sig i vid tidpunkten för överlåtelsen. Säljaren tar alltså inget ansvar för byggnadernas skick etc. vilket är en vanlig ansvarsfördelning i transaktioner av detta slag. Även i övrigt innehåller avtalet beloppsmässiga ansvarsbegränsningar som har bedömts långtgående men hanterbara. En av de frågor som diskuterats under förhandlingarna är det gåvobrev som nämns i punkten 10.3 i avtalet. Kommunens ståndpunkt har varit att säljaren under den inledande delen av förhandlingarna inte varit beredd att ta tillräcklig hänsyn till detta gåvobrev vid bestämmande av priset. Vid de fortsatta förhandlingarna har säljarna delvis accepterat kommunens \\Intra.lund.se\GroupData\301115\Dokument\Ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx

15 (3) ståndpunkt och förhandlingarna har resulterat i en sänkning av det pris som var aktuellt i tidigare skede. Avtalet är inte villkorat av beslut om godkännande eftersom avsikten är att avtalet undertecknas av båda parter efter att kommunfullmäktiges beslut om godkännande vunnit laga kraft. Avsikten är att avtalet verkställs i samband med att det har undertecknats. Serviceförvaltningens förslag Servicenämnden föreslås besluta att för sin del tillstyrka förvärv av fastigheten för en köpeskilling om 57 mnkr på det sätt som beskrivs i serviceförvaltningens tjänsteskrivelse Serviceförvaltningen Leif Borg T f servicedirektör Expedieras till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Handläggare Ekonomichef SF Akten \\Intra.lund.se\GroupData\301115\Dokument\Ärende till SN 2013\131211\Östervångsskolan\SF tjänsteskrivelse Östervångsskolan förvärv 2014.docx

16 16 Serviceförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) Per-Olof Järvegren Servicenämnden Samarbetsavtal med SPSM rörande lokaler för Östervångsskolan på Tunaskolan Diarienummer SN 2011/0013 Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Lunds kommun genom BSN Lund stad och servicenämnden har utarbetat ett samarbetsavtal. Avtalets syfte är att Östervångsskolan etablerar ett samarbete med Tunaskolan i nya och ombyggda lokaler inom Tunaskolans tomt. Serviceförvaltningen föreslår också att Lunds kommun förhandlar med Specialfastigheter om ett förvärv av byggnaden Östervångsskolan för ISLK:s lokalbehov. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige förslag till samarbetsavtal Bilagt förslag till Samarbetsavtal Östervångsskolan Denna tjänsteskrivelse Barnkonsekvensanalys Samarbetsavtal har utarbetats för att tillgodose barn och ungas behov av adekvata verksamhetslokaler i en utvecklande miljö. Ärendet I ett tidigare ärende har föreslagits och godkänts ett avtal mellan Specialfastigheter, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Lunds kommun. Pga ändrade förutsättningar har Specialfastigheter önskat att ärendena om nya resp befintliga lokaler behandlas separat. SPSM, som är ansvarig myndighet för Östervångsskolan, har sökt ett samarbete med Lunds kommun i syfte utveckla sin verksamhet. Samverkan med en grundskola i Lund för F-9 med särskola har ansetts vara optimal. Tunaskolan har identifierats som lämplig partnerskola i Lund. Förslaget till samarbetsavtalet och bilagd aktivitetsplan speglar parternas olika intentioner och åtaganden. Enligt samarbetsavtalet ska det successivt \\application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 40 Kiliansgatan Lund

17 17 Tjänsteskrivelse 2 (3) ersättas av konkreta avtal mellan berörda parter såsom hyreskontrakt, samverkansavtal om gemensamma lokaler och i övrigt enligt parternas ställningstagande. Kommunstyrelsen förslås ge berörda förvaltningar i uppdrag att teckna samarbetsavtalet med SPSM, så att arbetet kan fortgå enligt tids och aktivitetsplanen. Lunds kommun har via utbildningsnämnden ett uttalat behov av nya, större och attraktiva skollokaler för ISLK (Internationell School of Lunds kommun). Skolan behöver tillgodose ett ökade antal internationella elever. Östervångsskolan har bedömts vara ett attraktivt alternativ med tanke på internationella familjer och deras barn och ungdomar. Lokalerna i Östervångsskolan har bedömts att med vissa förändringar kunna nyttjas av ISLK. Kopplat till att Östervångsskolan lokaler enligt lokalprogrammet kan integreras med Tunaskolans har Specialfastigheters ursprungliga intresse i ärendet förändrats. Ett trepartsavtal, som ursprungligen togs fram och godkändes av kommunfullmäktige våren 2011 är inte längre aktuellt. Frågan om befintliga Östervångsskolan utgör en renodlad fastighetsfråga. Den regleras bäst direkt mellan Specialfastigheter och Lunds kommun vid en eventuell fastighetsaffär. Förhandlingar har inletts och kan leda till ett förslag till köpekontrakt under våren Ett sådant fastighetsförvärv ska godkännas av kommunfullmäktige, varför serviceförvaltningen får återkomma i den delen. Serviceförvaltningens förslag Servicenämnden föreslås besluta Att för sin del godkänna samarbetsavtalet med SPSM Att begära att kommunstyrelsen ger BSN Lund stad och servicenämnden i uppdrag att ingå samarbetsavtalet med SPSM och övriga nödvändiga avtal för projektets genomförande Att ge servicenämnden i uppdrag att arbeta vidare med frågan om förvärv av Östervångsskolan i samråd med berörda förvaltningar. Serviceförvaltningen Per-Olof Järvegren Servicedirektör Anders Eson Welin Chef projektavdelningen \\Application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\Ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc

18 18 Tjänsteskrivelse 3 (3) Expedieras till:: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och skolnämnd Lund stad Servicedirektören Fastighetschefen Chef projektavdelningen Akten \\Application87.lund.se\lundhome$\ubh5074\home\dokument\Ärende till nämnden\120215\sf Tjänsteskrivelse Östervångsskolan på Tunaskolan.doc

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Igångsättningstillstånd för Tunaskolan och Östervångskolan Dnr KS 2012/0992 Sammanfattning Specialpedagogiska skolmyndigheten bedriver utbildning för elever med hörselnedsättning på Östervångskolan. Det är önskvärt att inkludera dessa elever med kommunala grundskoleelever, i detta fall med elever på Tunaskolan. Därmed frigörs Östervångskolan som Statens Specialfastigheter har erbjudit Lunds kommun att köpa. Kommunkontoret, serviceförvaltningen, barn- och skolförvaltningen Lunds stad och utbildningsförvaltningen har under en längre tid planerat för att lösa delar av den lokalbrist som finns i centrala Lund. Om tio år behövs ytterligare minst gymnasieplatser samtidigt som centrala Lund förtätas och ytterligare grund- och förskoleplatser måste skapas. Anpassningen av Tunaskolan och köpet av Östervångskolan medför en flyttkedja som ger ett tillskott på nya elevplatser i centrala Lund. Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens, barn- och skolförvaltningen Lunds stad och serviceförvaltningens tjänsteskrivelser för äskande till Investeringsplan , Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 december 2012 Yrkanden Ander Almgren (S), Tove Klette (FP), Mats Helmfrid (M) och Emma Berginger (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att servicenämnden ges i uppdrag att förhandla om förvärv av Östervångskolan, att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad investering på 195 miljoner kronor, att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under förutsättning att Östervångskolan förvärvas, att servicenämnden får i uppdrag att teckna hyresavtal med Statens specialpedagogiska myndighet för Tunaskolan, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att kontinuerligt följa den fortsatta planeringen. Justerare Utdragsbestyrkande

33 33 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen beslutar att servicenämnden ges i uppdrag att förhandla om förvärv av Östervångskolan, att servicenämnden får igångsättningstillstånd för Tunaskolan för beräknad investering på 195 miljoner kronor, att servicenämnden får igångsättningstillstånd att anpassa och bygga till Östervångskolan med beräknad investering på 110 miljoner kronor under förutsättning att Östervångskolan förvärvas, att servicenämnden får i uppdrag att teckna hyresavtal med Statens specialpedagogiska myndighet för Tunaskolan, att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att kontinuerligt följa den fortsatta planeringen. Beslut expedieras till: Servicenämnden, Utbildningsnämnden, Barn- och skolnämnden Lunds stad, Kommunkontorets ekonomiavdelning, Akten Justerare Utdragsbestyrkande

34 34

35 Lunds kommun Kommunstyrelsen 35 Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Bilaga Slutedovisning av mål och åtgärder för LundaEko Dnr KS 2014/0049 Sammanfattning Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling antogs av Lunds kommunfullmäktige i mars 2006 för perioden Kommunkontoret har genomfört en genomgång och bedömning av programmets sextio lokala miljömål samt en bedömning av programmets 124 åtgärder utifrån de redovisningar som har lämnats in av nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Uppföljning av de lokala miljömålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Sammanställning av nämnders och styrelsers inlämnade svar angående åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Tabell över samtliga åtgärder med bedömning av resultat, upprättad den 4 december Bedömning och kommentar av de åtgärder som inte har genomförts i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , upprättad den 4 december Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskotts beslut den 10 december 2013, 50. Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisningen av mål och åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling (LundaEko) samt översända den till samtliga nämnder för kännedom. Beslut expedieras till: Kommunfullmäktige Akten Justerare Utdragsbestyrkande

36 36 Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Strategiska utvecklingsavdelningen Kristina Fontell Redovisning av mål och åtgärderna i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling Dnr KS 2013/1083 Sammanfattning Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling antogs av Lunds kommunfullmäktige i mars 2006 för perioden Kommunkontoret har genomfört en genomgång och bedömning av programmets sextio lokala miljömål samt en bedömning av programmets 124 åtgärder utifrån de redovisningar som har lämnats in av nämnder och styrelser. Beslutsunderlag Uppföljning av de lokala miljömålen i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , Sammanställning av nämnders och styrelsers inlämnande svar angående åtgärder i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling , Tabell över samtliga åtgärder med bedömning av resultat Bedömning och kommentar av de åtgärder som inte har genomförts i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling Tjänsteskrivelse Lokala miljömål i LundaEko LundaEkos lokala miljömål utgår från de av riksdagen antagna 16 nationell miljökvalitetsmålen. Uppföljning av Lunds lokala miljömål anknyter till den nationella och regionala uppföljning som har skett av de nationella miljökvalitetsmålen. Utifrån nämndernas årliga rapportering av de åtgärder som är kopplade till de olika målen, uppföljning av indikatorer i miljöövervakningsprogrammet samt nationella och regionala bedömningar av de nationella miljökvalitetsmålen har avdelningen gjort en uppföljning av LundaEkos 60 lokala miljömål. Målen har delats in i huvudkategorierna uppnått, inte uppnått och ej uppföljningsbart, med i vissa fall ytterligare preciseringar. C:\Users\000457\Desktop\KS Tjänsteskrivelse redovisning avmål och åtgärder i LundaEko (2).docx Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Kyrkogatan Lund

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701

286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-12 286 Utökad kommunal borgen för Lunds kommuns Fastighets AB Dnr KS 2014/0701 Sammanfattning Lunds kommuns Fastighets AB

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0142 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december 2013 Anmälningar Länsstyrelsens beslut den 12 december 2013, Dnr KF 2013/0140 att utse Magnus Bonde (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Östra Esplanaden 5, Arvika, kl. 14.00 17.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Minnesanteckningar kompol 2014-01-27

Minnesanteckningar kompol 2014-01-27 Minnesanteckningar kompol 2014-01-27 Närvarande: Hanna, Gösta, Abe, Olof, Karin, Jesper, Saima, Mats, Nilla, Helmut, Sten, Johan, Sirwan, Ibrahim, Helena, Sven-Inge, Lars, Sven-Bertil, Jens, Marianne,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal avseende Fastigheten i Väsby AB Tjänsteutlåtande Projektledare/exploateringsingenjör 2015-04-08 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Godkännande av aktieöverlåtelseavtal

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef

Övriga närvarande Erik Rånlund renhållningsdirektör Agneta Ingemarsson ekonomichef Sid 1 (13) Plats och tid Traktorvägen 16, Lund, kl 18.00 20.40 Ledamöter Torsten Czernyson (kd) ordförande Lars Dahlquist (m) vice ordförande Mätta Ivarsson (mp) andre vice ordförande Antti Malminen (fp)

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

LUNDS KOMMUN Servicenämnden

LUNDS KOMMUN Servicenämnden Plats och tid Serviceförvaltningen, Teknik & Service, Råbyvägen 33 A, Lund kl 17.00 21.00 1 Ordförande Jan B Tullberg (M) Vice ordförande Karl Branzén (FP) 2:e vice ordförande Johan Lambreus Mattsson (MP)

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare

Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 3 (14) 2014-12-18 Kf 28 Ks 111 Au 153 Ks/2013-0470 Svar på motion om bygglovsbefrielse för solceller/solfångare Kommunstyrelsen föreslå besluta att motionen

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310

Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget.

Läs mer

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag

Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se. Åtgärder med anledning av medborgarförslaget Kung för en dag 1 (2) 2013-05-13 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Lerner 08-523 068 32 Anders.lerner@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Åtgärder med anledning av medborgarförslaget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, sammanträdesrum vån 2, kl. 18.00-20.01 Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande, (närvarande 54-64, 66-72) Carl von Friesendorff

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 8(14) 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-04-14 28 Övergång från leasing till köp av elev- och personaldatorer (2015-BUN-44) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att vid utgången

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer