Handlingar till Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunfullmäktige"

Transkript

1 KUNGÖRELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet inleds med information av Ingemar Forzelius, HEMAB, med anledning av ändringar i VA-taxan Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Norra Kyrkogatan 3, och på kommunens webbplats, Mötet är öppet för allmänheten. Det är också möjligt att följa mötet via webb-tv på Föredragningslista Sidnr 1. Val av justerare 2. Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 3 3. Motion - Maxantal inom barnomsorgen Motion - Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, 25 Migrationsverket och kommunen. 5. Motion - Nästa steg i digitaliseringen Motion - Samarbete vid ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar Medborgarförslag - JAK Medborgarförslag - Nollvision på tobaksbruk Medborgarförslag - Tillvaratagande av offentlig sektors möbler Hemställan om beslut angående VA-taxa Vindkraft Hästkullen (Viksjö) Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Avfallsplan Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Budget och mål 2014 Kommunstyrelsen Beslut med anledning av Tertialrapport 2, Svar på interpellation rörande avtalsbrott Avsägelser Valärenden Ärenden för kännedom 325 Göran Norlander ordförande

2

3 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 3(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 2 Dnr Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 4(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 3 Dnr Motion - Maxantal inom barnomsorgen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Bakgrund Ingemar Wiklander (KD) har i en motion daterad föreslagit kommunfullmäktige besluta om att uppdra åt skolförvaltningen att fastställa max antal barn per förskoleavdelning för att säkerställa god kvalitet inom barnomsorgen. Skollagen ställer inga krav på max antal barn per avdelning. Däremot ställs krav på kvalitet gällande barngruppers sammansättning, lokaler och personalens kompetens. I förskolans läroplan anges dessutom mål och riktlinjer för förskolans arbete. Förskolechefen ansvarar för att bevaka dessa kvalitetskrav, där barnens behov står i centrum. För att höja kvaliteten ytterligare har skolnämnden under 2013 genomfört en särskild satsning på förskoleverksamheten i Härnösand med en utökning av förskolans budgetram jämfört med tidigare tilldelade medel. Då förskolorna i Härnösand har olika utformning gällande ytor och indelningav avdelningar är en fastställd gräns med ett max antal barn per avdelning inte något bra mått på kvalitet. För att säkerställa en god kvalitet inom barnomsorgen önskar skolnämnden fortsätta kvalitetsgranska förskoleverksamheten genom att följa upp antalet barn per personal istället för föreslagna maxantalet barn per avdelning. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Skolförvaltningen, remissvar Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 5(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 4 Dnr Motion - Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet I en motion ställd av Kristoffer Bodin (M) , föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att skapa ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen. Detta skulle ge bättre förutsättningar för nyanlända att få hjälp med boende, tillgång till vård m.m. I motionen nämns som förslag t.ex. en gemensam informationshörna och en gemensam drop-in resurs. Redan i dag pågår ett aktivt samarbete mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen. Samarbetet utvecklas ständigt och innefattar även samarbete med civilsamhällets aktörer. Därutöver har arbetsmarknadsenheten anställt två ungdomar som hjälper till vid genomförandet av aktiviteter på eftermiddagar och kvällar i Högsjö. Detta sker i samverkan med migrationsverket och arbetsförmedlingen. Med arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse som bakgrund, gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att Härnösands kommun i stora delar redan uppfyller motionens intentioner och föreslår därmed avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Arbetslivsförvaltningen, tjänsteskrivelse, Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 6(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 5 Dnr Motion - Nästa steg i digitaliseringen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bakgrund Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att Härnösands kommun skyndsamt ska börja använda QR-koder som ett komplement i sitt informationsarbete. QR-koder är på frammarsch i den digitala världen. Genom att skapa dessa koder som ser ut som en fyrkantig bild med små fyrkantiga fält i svart och vitt kan personen skannar den komma åt information av olika slag. Det kan vara en webbsida, telefonnummer, sms och vanlig text. QR-koder kan som exempel läggas in i anställningsannons där den länkar personen till utförligare beskrivning på webben. Härnösands kommun använder redan idag QR-koder i olika sammanhang. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 31

32 32

33 33

34 34

35 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 7(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 6 Dnr Motion - Samarbete vid ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet I en motion inlämnad av Ingemar Wiklander (KD) , beskriver förslagsställaren fördelarna med Yrkeshögskolans eftergymnasiala utbildningsform och föreslår att fler program etableras i samarbete med andra utbildningsanordnare. Detta samarbete föreslås ske med Härnösands folkhögskola, Sollefteå och Kramfors kommuner. Yrkeshögskolan i Härnösand har sedan flera år deltagit i ett länsövergripande nätverk med andra kommuner i syfte att utbyta erfarenheter, samordna frågor till Yrkeshögskoleförbundet samt koordinera ansökningar för att undvika konkurrens. Utifrån att utbildningsanordnare i länet ökat, har ett nytt länsinitiativ tagits för att bredda nätverket så att även folkhögskolor nu ingår. Härnösand har skickat in tre ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten och ett samarbete har även inletts med Stiftelsens Yrkeshögskolan i Sverige, (SKY) som med hjälp av kommunen ansökt om sju nya utbildningar. Utifrån arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse gör kommunledningskontoret bedömningen att Härnösands kommun aktivt är med och befrämjar det samarbete som efterfrågats i motionen och föreslår därmed avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 8(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 7 Dnr Medborgarförslag - JAK Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Sammanfattning av ärendet JAK är en medlemsägd bank som strävar mot en rättvisare ekonomi bl a genom att vara räntefri. Den som sparar i JAK får inte ränta på sina sparade pengar men betalar inte heller ränta på sina lån utan lånar till självkostnadspris. När man sparar får man sparpoäng som man kan använda om man lånar, eller låta andra använda vid sina lån. Förslaget innebär att kommunen sparar i JAK i syfte att stödja lokala företag och föreningar utan att det kostar något eller innebär några risker för kommunen. Det finns ett flertal kommuner som idag använder sig av JAK t.ex. Strömsund, Skellefteå och Boden. Rekommendationer från SKL är att inte spara i JAK för att dela ut de sparpoäng som uppstår till olika föreningar och organisationer. Om Härnösands kommun vill stödja organisationer, föreningar och lokala företag så bör det göras via skattemedel. Kommunens kostnad med att spara i JAK är den ränteintäkt man avstår då man sparar i JAK samt den administration man skapar via att fördela ut sparpoäng. Ekonomichef Bo Glas genomförde en presentation i kommunstyrelsen den 9 april där han förklarade varför han förslog ett avslag på förslaget om stödspar i JAK. Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Tre skäl till att avslå medborgarförslaget: 1. SKL avråder från att gå in i denna hantering 2. Administrationen runt detta tar resurser 3. Kommunen har ingen överlikviditet den kan avstå Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 41

42 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 9(28) Kommunfullmäktige Göran Hådén (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. Göran Hådén (MP) gör följande protokollsanteckning: Flera kommuner använder idag stödspar i JAK som ett effektivt sätt att stödja föreningslivets anläggningar. I Härnösand skulle detta bland annat kunna bli intressant för en ny ridanläggning. Dessutom finns det initiativ inom Framtid Härnösand där finansiering via JAK-stödspar skulle kunna vara en viktig pusselbit i förverkligandet, till exempel kretsloppsodlingen. Sannolikt skulle också nya idéer uppstå om finansieringsformen fanns som ett alternativ. Därför menar Miljöpartiet att Härnösands kommun bör bifalla medborgarförslaget och öppna ett stödspar i JAK så snart likviditetssituationen medger detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 10(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 8 Dnr Medborgarförslag - Nollvision på tobaksbruk Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag inkommet förslår att Härnösands kommun tillsammans ska starta en process för att Härnösand på sikt ska bli först i landet med att inför ett totalt tobaksstopp. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde att återremittera medborgarförslaget för att frågan skall kunna tillföras arbetet inom gruppen för folkhälsoplanen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att uppdra till Rådet för trygghet och hälsa att ta fram en folkhälsoplan för Samtidigt beslutades att enligt beslut i kommunfullmäktige beakta intentionerna i Medborgarförslag Nollvision för tobaksbruk (KS ) i förslaget till folkhälsoplan. Förslaget till ny folkhälsoplan föreslås tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april Att på sikt ha en nollvision mot tobaksbruk är något Härnösands kommun ser som viktigt och redan idag finns ett aktivt arbete mot tobaksbruk. Dock är det viktigt att påpeka att det som medborgarförslaget föreslår, ett förbud mot tobaksbruk, inte är möjligt att besluta om i kommunfullmäktige. I kommunallagens 2 kap fastslås vad som är kommunernas uppgifter. Att fatta ett beslut om ett tobaksförbud faller inte inom de uppgifter som kommunallagen ålägger kommunen att fatta beslut inom. Med den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska avslås. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 11(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 9 Dnr Medborgarförslag - Tillvaratagande av offentlig sektors möbler Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Bakgrund I ett medborgarförslag , föreslås att kommunen inrättar en avdelning där kommunen erbjuder allmänheten att köpa utrangerade möbler. Förslagsställaren vill på detta vis minska resursslöseriet samt skapa arbetstillfällen. Redan i dag tillvaratas mycket av den kontorsutrustning som byts ut i kommunen. Utrustningen tas i stor utsträckning tillvara av kommunens egna verksamheter. Resten återvinns eller återbrukas. Vidare har HEMAB i samarbete med Härnösands kommun öppnat en kretsloppspark på Jägaregatan i Härnösand. Härnösands Kretsloppspark innehåller förutom en komplett återvinningsanläggning även ett så kallat återbruk. Arbetslivsförvaltningen bemannar anläggningen med kundvärdar och arbetsledande personal. Det innebär att arbetslösa, vuxna och ungdomar, samt människor med särskilda behov får vettig och meningsfull sysselsättning. Offentlig sektor och privatpersoner bereds nu möjlighet att lämna möbler och annat gods som är i bra skick till återbruket. Arbetslivsförvaltningen har avtalat med Erikshjälpen om att de hämtar och lagerför dessa inventarier samt sköter försäljningen till allmänheten i sina lokaler på Magasinsgatan. Kommunledningskontoret bedömer att det nyöppnade återbruket uppfyller en stor del av de intentioner förslagsställaren lämnat, och att förslaget till stor del redan är uppfyllt. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55

56 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 12(28) Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 13(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 10 Dnr Hemställan om beslut angående VA-taxa 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa HEMAB:s förslag till VA-taxa 2014 (Bilaga 1), att taxeförändringen gäller från , samt att godkänna HEMAB:s förslag till förändring av fördelningen mellan fast och rörlig del i VA-taxan till 75/25, under förutsättning att förändringen sker successivt under minst 5 år. Bakgrund Styrelsen i HEMAB vill ändra fördelningen mellan fast och rörlig VA-taxa från dagens 55/45 till att under en femårsperiod nå en fördelning mellan rörlig och fast taxa på 75/25 på detta sätt får man en betalningsprofil som bättre motsvarar HEMAB:s kostnadsfördelning. Enligt beslut i KF fick HEMAB mandat att förändra relationen mellan fast och rörlig del i VA-taxan från 50/50 till 55/45 under en femårsperiod. Med utgångspunkt i de förutsättningar HEMAB faktiskt har inom affärsområdet vill HEMAB förändra vattentaxan så att profilen bättre motsvarar kostandsfördelningen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, HEMAB, Hemställan om beslut angående VA-taxa Justerandes sign Utdragsbestyrkande 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 14(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 11 Dnr Vindkraft Hästkullen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om lokalisering av vindkraftverk inom Hästkullens projektområde belägna minst en kilometer från befintliga bostäder. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Västernorrland har inkommit till Härnösands kommun med en begäran om tillstyrkan till Härnösands kommun. Begäran avser en ansökan från E.ON Vind Sverige AB (nedan kallat E.ON eller E.ON Vind) som tagit över projektet efter SCA Energy AB, om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark vid Hästkullen i Härnösand och Timrå kommuner. Timrå kommun har beslutat att tillstyrka lokaliseringen av den del av projektområdet som ligger inom Timrå kommuns geografiska område. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - Vindkraft i Härnösand, nedan kallad planen eller vindkraftplanen, finns riktlinjer för lokalisering av vindkraft samt ett antal områden där kommunen bedömer att det kan finnas förutsättningar för etablering av vindkraftsparker. Enligt riktlinjerna i planen ska vindkraftsetableringar ske med en väl avvägd lokaliseringsprövning och med ett perspektiv som är större än enbart det kommunala. Påverkan på närboende ska bli så liten som möjligt och hänsyn ska tas till bl.a. värdefulla kultur- och naturvärden. 1 Ansökan omfattar maximalt 100 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 220 meter. 2 Verken ska placeras i ett projektområde som omfattar det som i vindkraftplanen kallas område 1 - Hästkullen/Aldersjöåsen, men det sträcker sig också utanför detta. En stor del av projektområdet befinner sig utanför område Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan Kap 1.6 Riktlinjer för etablering av vindkraft i kommunen. 2 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalekn till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Hästkulle, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län. s Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Kap 5.2 Kommunala planer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83

84 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 15(28) Kommunfullmäktige Den placering av verken som framgår på kartor är preliminär och kan komma att ändras inom det sökta området. I vindkraftplanen sägs att avståndet till närmaste nätanslutningar är; ett problem, som vid en eventuell exploatering kommer att leda till stora ingrepp i naturen utanför föreslaget område 4. I dagsläget är det inte klart var elanslutningen kan komma att dras men om det blir aktuellt vill E.ON använda en gemensam anslutningspunkt för vindkraftanläggningarna i Björnlandshöjden och Hästkullen. Preliminärt utpekas en anslutningspunkt vid Nysäter sydväst om projektområdet. 5 Ansökan rör ett område som sammanfaller med ett i vindkraftplanen utpekat område, men som också till stor del befinner sig utanför det utpekade området. Därför bör hänsyn tas till generella riktlinjer för vindkraftetableringar. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om lokalisering av vindkraftverk inom Hästkullens projektområde belägna minst en kilometer från befintliga bostäder. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att i fortsatta dialoger med E.ON Wind och andra berörda parter fortlöpande aktualisera den politiska viljeyttring och vindkraftens lokala nytta som antogs av kommunstyrelsen Jonny Lundin (C) instämmer i yrkandet samt att han yrkar att en tredje attsats läggs till beslutet med följande lydelse: att i enlighet med kommunstyrelsens beslut meddela den sökande, E.ON Vind Sverige AB, Härnösands kommuns önskemål om att närområden och berörda bygder bör kunna förvänta sig att kunna ta del av den bygdepeng/återföringsmedel motsvarande minst 1 % av bruttovärdet av producerad el. Fred Nilsson (S) yrkar avslag på yrkandet från Jonny Lundin (C). Votering begärs och verkställs. 4 Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan s Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Kap Elsystem och elanslutning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 84

85 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 16(28) Kommunfullmäktige Fred Nilsson (S), Sara Nylund (S), Rune Danielsson (S), Monica Fahlén (S), Bjärn Nordling (S), Lennart Mohlin (S), Ingrid Borgh Söderberg (V) och Göran Hådén (MP) röstar för att avslå yrkandet. Anders Gäfvert (M), Sigge Tjärnlund (M), Kristoffer Bodin (M), Jonny Lundin (C) och Stig Coldenberg (SJVP) röstar för att bifalla yrkandet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet från Jonny Lundin (C). Eva Olstedt-Lundgren (FP) gör följande protokollsanteckning: Folkpartiet Härnösand motsätter sig beslutet att bevilja tillståndsansökan för 100 vindkraftverk på Hästkullen. Vi anser att det är en överetablering av vindkraftverk om alla 100 verk uppförs. Hästkullen finns med i den av kommunfullmäktige överenskomna vindkraftsplanen, men denna ansökan täcker ett område större än det utpekade i planen. Folkpartiet anser att den miljöpåverkan som uppstår om 100 vindkraftverk uppförs är för betydande, då det även behövs uppföras vägar och kraftledningsgator inom området. Beslutsunderlag Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Hästkullen, Härnösand och Timrå kommuner, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Hästkullen, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län. Komplettering av tillståndsansökan för vindkraftprojekt Hästkullen Komplettering av tillståndsansökan för vindkraftprojekt Hästkullen: Bilaga 6. Kumulativa Effekter Fotomontage. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Översiktsplan för Härnösands kommun Karta 15 - Naturvård. Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2013, KS Justerandes sign Utdragsbestyrkande 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 17(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 12 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till handlingarna. Bakgrund Enligt 35 och 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats. I ärendebalansen finns idag ( ) 22 obesvarade medborgarförslag och 20 obesvarade motioner. Ärendena visas i bilagor med förklaringar. Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 33 kommunallagen beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och kursivstil. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 18(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 13 Dnr Avfallsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avfallsplan Härnösands kommun med lokala avfallsföreskrifter enligt bilaga 7 och de redovisade tilläggen, samt att Avfallsplan Härnösands kommun och de lokala avfallsföreskrifterna träder i kraft Beskrivning av ärendet Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det finnas en kommunal renhållningsordning i varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. Planen ska innehålla en beskrivning av de förhållanden inom kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. Den kommunala renhållningsskyldigheten avser hantering av hushållsavfall. Naturvårdsverket har givit ut föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Syftet med avfallsplaneringen är att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, regionala- och lokala miljömålen med koppling till avfallshantering, uppnås. Planen ska vara ett verktyg i det kommunala arbetet med avfallsfrågor inom till exempel fysisk planering och energi. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Förslag till Avfallsplan Härnösands kommun samt lokala avfallsföreskrifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 191

192 192

193 193

194 194

195 195

196 196

197 197

198 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 203

204 204

205 205

206 206

207 207

208 208

209 209

210 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223

224 224

225 225

226 226

227 227

228 228

229 229

230 230

231 231

232 232

233 233

234 234

235 235

236 236

237 237

238 238

239 239

240 240

241 241

242 242

243 243

244 244

245 245

246 246

247 247

248 248

249 249

250 250

251 251

252 252

253 253

254 254

255 255

256 256

257 257

258 258

259 259

260 260

261 261

262 262

263 263

264 264

265 265

266 266

267 267

268 268

269 269

270 270

271 271

272 272

273 273

274 274

275 275

276 276

277 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 19(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 14 Dnr Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Härnösands kommun ska ansöka om att ingå som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt att nominera två representanter till suppleantposter i styrelsen för Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti I stiftelseurkunden kan man läsa att syftet med stiftelsen är att: främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas- webb- och e-handelsteknik, systemteknik industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik. Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även kunna arbeta inom andra yrkesområden. Ursprungligen hade stiftelsen 27 stiftare, idag består stiftelsen av ca 100 stiftare. Stiftelseurkunden säger att varje stiftare skall sätta in ett stiftarkapital på kronor. Detta är en engångskostnad och inga andra avgifter tas ut av stiftarna. Stiftelsens styrelse får ej ersättning för sitt uppdrag, ej heller reseersättning eller någon annan form av ersättning. Stiftelsens styrelse ska alltid ha en majoritet av företrädare för näringslivet, då i form av företrädare för enskilda bolag. Styrelse ska alltid ha en ordförande som är landshövding, detta för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta. Stiftelsen SKY ser gärna att Härnösandskommun blir en av dess stiftare. Härnösands kommun kan inledningsvis få två suppleantposter i styrelsen Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 277

278 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Agnetha Höglund Sjölander, Kommunstyrelsen Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Härnösands kommun ska ansöka om att ingå som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt att nominera två representanter till suppleantposter i styrelsen för Stiftelsen Yrkeshögskoklan Sverige. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti I stiftelseurkunden kan man läsa att syftet med stiftelsen är att: främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas- webb- och e-handelsteknik, systemteknik industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik. Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även kunna arbeta inom andra yrkesområden. Ursprungligen hade stiftelsen 27 stiftare, idag består stiftelsen av ca 100 stiftare. Stiftelseurkunden säger att varje stiftare skall sätta in ett stiftarkapital på kronor. Detta är en engångskostnad och inga andra avgifter tas ut av stiftarna. Stiftelsens styrelse får ej ersättning för sitt uppdrag, ej heller reseersättning eller någon annan form av ersättning. Stiftelsens styrelse ska alltid ha en majoritet av företrädare för näringslivet, då i form av företrädare för enskilda bolag. Styrelse ska alltid ha en ordförande som är landshövding, detta för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta. Stiftelsen SKY ser gärna att Härnösandskommun blir en av dess stiftare. Härnösands kommun kan inledningsvis få två suppleantposter i styrelsen. Agnetha Höglund Sjölander Kansli- och utvecklingschef Postadress Kommunledningskontoret Härnösand Besöksadress Rådhuset Nybrogatan 8 Hemsida E-post Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 KALLELSE Sida 1(1) Datum 2014-10-20 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 oktober 2014 kl 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S) 1(32) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-74.15, 14.35-15.40 Ajournering 14.15-14.35 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen fredag 3 maj kl.08.15

Sig-Britt Ahl, tf förvaltningschef Lise-Lott Mineur, sekreterare. Arbetslivsförvaltningen fredag 3 maj kl.08.15 1(19) Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, sal 618, 08.00-15.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Anders Byqvist (S) ordförande Hibo Abduhalli (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-26. kallas härmed till sammanträde tisdagen den 03 mars 2015 på KS-salen 8.30.

KALLELSE. Datum 2015-02-26. kallas härmed till sammanträde tisdagen den 03 mars 2015 på KS-salen 8.30. KALLELSE Datum 2015-02-26 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde tisdagen den 03 mars 2015 på KS-salen 8.30. Hålltider för sammanträdet 08.35 LIS- Landsbygdsutveckling

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle.

Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller via mail: kommunstyrelsen@gavle. Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-02 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-09-02 kl. 08.30- Ordförande Carina Blank Förhinder anmäls till Förhinder anmäls till kommunledningskontorets

Läs mer

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition

Ks 48 Dnr 02/KS1 042. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition 2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10

PROTOKOLL. Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Demokrati och länsutvecklingsberedningen Datum: 2007-05-10 Tid och plats för sammanträdet Beslutande Strömsunds kommunhus den 10 maj 2007 klockan 09:30-17:00 Sandal Björn Geijer Gunnar Danielsson Bo Laws

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Sammanträde i kommunfullmäktige

Sammanträde i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunfullmäktige Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 november 2014, kl. 19.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1

Ärenden Val av justerare Godkännande av AB Vingåkershems köp av fastigheten Hovslagaren 1 VK300S v1.0 040416, Kungörelse 150623 KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2015-06-23, kl. 18.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450

Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 2014-450 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 20-0-26 47 Medborgarförslag om undersökning av invånarnas inställning till Kattegatt Offshore. KS 204-40 KS, KF

Läs mer

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11

OBS kl. 14.00. Föredragningslista. Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kommunstyrelsen 2011-10-11 Kallelse/underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 11 oktober 2011, OBS kl. 14.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Besök av Kilsbostäder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer