Handlingar till Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunfullmäktige"

Transkript

1 KUNGÖRELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet inleds med information av Ingemar Forzelius, HEMAB, med anledning av ändringar i VA-taxan Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Norra Kyrkogatan 3, och på kommunens webbplats, Mötet är öppet för allmänheten. Det är också möjligt att följa mötet via webb-tv på Föredragningslista Sidnr 1. Val av justerare 2. Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 3 3. Motion - Maxantal inom barnomsorgen Motion - Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, 25 Migrationsverket och kommunen. 5. Motion - Nästa steg i digitaliseringen Motion - Samarbete vid ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar Medborgarförslag - JAK Medborgarförslag - Nollvision på tobaksbruk Medborgarförslag - Tillvaratagande av offentlig sektors möbler Hemställan om beslut angående VA-taxa Vindkraft Hästkullen (Viksjö) Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Avfallsplan Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Budget och mål 2014 Kommunstyrelsen Beslut med anledning av Tertialrapport 2, Svar på interpellation rörande avtalsbrott Avsägelser Valärenden Ärenden för kännedom 325 Göran Norlander ordförande

2

3 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 3(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 2 Dnr Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 4(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 3 Dnr Motion - Maxantal inom barnomsorgen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Bakgrund Ingemar Wiklander (KD) har i en motion daterad föreslagit kommunfullmäktige besluta om att uppdra åt skolförvaltningen att fastställa max antal barn per förskoleavdelning för att säkerställa god kvalitet inom barnomsorgen. Skollagen ställer inga krav på max antal barn per avdelning. Däremot ställs krav på kvalitet gällande barngruppers sammansättning, lokaler och personalens kompetens. I förskolans läroplan anges dessutom mål och riktlinjer för förskolans arbete. Förskolechefen ansvarar för att bevaka dessa kvalitetskrav, där barnens behov står i centrum. För att höja kvaliteten ytterligare har skolnämnden under 2013 genomfört en särskild satsning på förskoleverksamheten i Härnösand med en utökning av förskolans budgetram jämfört med tidigare tilldelade medel. Då förskolorna i Härnösand har olika utformning gällande ytor och indelningav avdelningar är en fastställd gräns med ett max antal barn per avdelning inte något bra mått på kvalitet. För att säkerställa en god kvalitet inom barnomsorgen önskar skolnämnden fortsätta kvalitetsgranska förskoleverksamheten genom att följa upp antalet barn per personal istället för föreslagna maxantalet barn per avdelning. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Skolförvaltningen, remissvar Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 5(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 4 Dnr Motion - Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet I en motion ställd av Kristoffer Bodin (M) , föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att skapa ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen. Detta skulle ge bättre förutsättningar för nyanlända att få hjälp med boende, tillgång till vård m.m. I motionen nämns som förslag t.ex. en gemensam informationshörna och en gemensam drop-in resurs. Redan i dag pågår ett aktivt samarbete mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen. Samarbetet utvecklas ständigt och innefattar även samarbete med civilsamhällets aktörer. Därutöver har arbetsmarknadsenheten anställt två ungdomar som hjälper till vid genomförandet av aktiviteter på eftermiddagar och kvällar i Högsjö. Detta sker i samverkan med migrationsverket och arbetsförmedlingen. Med arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse som bakgrund, gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att Härnösands kommun i stora delar redan uppfyller motionens intentioner och föreslår därmed avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Arbetslivsförvaltningen, tjänsteskrivelse, Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 6(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 5 Dnr Motion - Nästa steg i digitaliseringen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bakgrund Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att Härnösands kommun skyndsamt ska börja använda QR-koder som ett komplement i sitt informationsarbete. QR-koder är på frammarsch i den digitala världen. Genom att skapa dessa koder som ser ut som en fyrkantig bild med små fyrkantiga fält i svart och vitt kan personen skannar den komma åt information av olika slag. Det kan vara en webbsida, telefonnummer, sms och vanlig text. QR-koder kan som exempel läggas in i anställningsannons där den länkar personen till utförligare beskrivning på webben. Härnösands kommun använder redan idag QR-koder i olika sammanhang. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 31

32 32

33 33

34 34

35 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 7(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 6 Dnr Motion - Samarbete vid ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet I en motion inlämnad av Ingemar Wiklander (KD) , beskriver förslagsställaren fördelarna med Yrkeshögskolans eftergymnasiala utbildningsform och föreslår att fler program etableras i samarbete med andra utbildningsanordnare. Detta samarbete föreslås ske med Härnösands folkhögskola, Sollefteå och Kramfors kommuner. Yrkeshögskolan i Härnösand har sedan flera år deltagit i ett länsövergripande nätverk med andra kommuner i syfte att utbyta erfarenheter, samordna frågor till Yrkeshögskoleförbundet samt koordinera ansökningar för att undvika konkurrens. Utifrån att utbildningsanordnare i länet ökat, har ett nytt länsinitiativ tagits för att bredda nätverket så att även folkhögskolor nu ingår. Härnösand har skickat in tre ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten och ett samarbete har även inletts med Stiftelsens Yrkeshögskolan i Sverige, (SKY) som med hjälp av kommunen ansökt om sju nya utbildningar. Utifrån arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse gör kommunledningskontoret bedömningen att Härnösands kommun aktivt är med och befrämjar det samarbete som efterfrågats i motionen och föreslår därmed avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 8(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 7 Dnr Medborgarförslag - JAK Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Sammanfattning av ärendet JAK är en medlemsägd bank som strävar mot en rättvisare ekonomi bl a genom att vara räntefri. Den som sparar i JAK får inte ränta på sina sparade pengar men betalar inte heller ränta på sina lån utan lånar till självkostnadspris. När man sparar får man sparpoäng som man kan använda om man lånar, eller låta andra använda vid sina lån. Förslaget innebär att kommunen sparar i JAK i syfte att stödja lokala företag och föreningar utan att det kostar något eller innebär några risker för kommunen. Det finns ett flertal kommuner som idag använder sig av JAK t.ex. Strömsund, Skellefteå och Boden. Rekommendationer från SKL är att inte spara i JAK för att dela ut de sparpoäng som uppstår till olika föreningar och organisationer. Om Härnösands kommun vill stödja organisationer, föreningar och lokala företag så bör det göras via skattemedel. Kommunens kostnad med att spara i JAK är den ränteintäkt man avstår då man sparar i JAK samt den administration man skapar via att fördela ut sparpoäng. Ekonomichef Bo Glas genomförde en presentation i kommunstyrelsen den 9 april där han förklarade varför han förslog ett avslag på förslaget om stödspar i JAK. Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Tre skäl till att avslå medborgarförslaget: 1. SKL avråder från att gå in i denna hantering 2. Administrationen runt detta tar resurser 3. Kommunen har ingen överlikviditet den kan avstå Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 41

42 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 9(28) Kommunfullmäktige Göran Hådén (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. Göran Hådén (MP) gör följande protokollsanteckning: Flera kommuner använder idag stödspar i JAK som ett effektivt sätt att stödja föreningslivets anläggningar. I Härnösand skulle detta bland annat kunna bli intressant för en ny ridanläggning. Dessutom finns det initiativ inom Framtid Härnösand där finansiering via JAK-stödspar skulle kunna vara en viktig pusselbit i förverkligandet, till exempel kretsloppsodlingen. Sannolikt skulle också nya idéer uppstå om finansieringsformen fanns som ett alternativ. Därför menar Miljöpartiet att Härnösands kommun bör bifalla medborgarförslaget och öppna ett stödspar i JAK så snart likviditetssituationen medger detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 10(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 8 Dnr Medborgarförslag - Nollvision på tobaksbruk Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag inkommet förslår att Härnösands kommun tillsammans ska starta en process för att Härnösand på sikt ska bli först i landet med att inför ett totalt tobaksstopp. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde att återremittera medborgarförslaget för att frågan skall kunna tillföras arbetet inom gruppen för folkhälsoplanen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att uppdra till Rådet för trygghet och hälsa att ta fram en folkhälsoplan för Samtidigt beslutades att enligt beslut i kommunfullmäktige beakta intentionerna i Medborgarförslag Nollvision för tobaksbruk (KS ) i förslaget till folkhälsoplan. Förslaget till ny folkhälsoplan föreslås tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april Att på sikt ha en nollvision mot tobaksbruk är något Härnösands kommun ser som viktigt och redan idag finns ett aktivt arbete mot tobaksbruk. Dock är det viktigt att påpeka att det som medborgarförslaget föreslår, ett förbud mot tobaksbruk, inte är möjligt att besluta om i kommunfullmäktige. I kommunallagens 2 kap fastslås vad som är kommunernas uppgifter. Att fatta ett beslut om ett tobaksförbud faller inte inom de uppgifter som kommunallagen ålägger kommunen att fatta beslut inom. Med den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska avslås. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 11(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 9 Dnr Medborgarförslag - Tillvaratagande av offentlig sektors möbler Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Bakgrund I ett medborgarförslag , föreslås att kommunen inrättar en avdelning där kommunen erbjuder allmänheten att köpa utrangerade möbler. Förslagsställaren vill på detta vis minska resursslöseriet samt skapa arbetstillfällen. Redan i dag tillvaratas mycket av den kontorsutrustning som byts ut i kommunen. Utrustningen tas i stor utsträckning tillvara av kommunens egna verksamheter. Resten återvinns eller återbrukas. Vidare har HEMAB i samarbete med Härnösands kommun öppnat en kretsloppspark på Jägaregatan i Härnösand. Härnösands Kretsloppspark innehåller förutom en komplett återvinningsanläggning även ett så kallat återbruk. Arbetslivsförvaltningen bemannar anläggningen med kundvärdar och arbetsledande personal. Det innebär att arbetslösa, vuxna och ungdomar, samt människor med särskilda behov får vettig och meningsfull sysselsättning. Offentlig sektor och privatpersoner bereds nu möjlighet att lämna möbler och annat gods som är i bra skick till återbruket. Arbetslivsförvaltningen har avtalat med Erikshjälpen om att de hämtar och lagerför dessa inventarier samt sköter försäljningen till allmänheten i sina lokaler på Magasinsgatan. Kommunledningskontoret bedömer att det nyöppnade återbruket uppfyller en stor del av de intentioner förslagsställaren lämnat, och att förslaget till stor del redan är uppfyllt. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55

56 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 12(28) Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 13(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 10 Dnr Hemställan om beslut angående VA-taxa 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa HEMAB:s förslag till VA-taxa 2014 (Bilaga 1), att taxeförändringen gäller från , samt att godkänna HEMAB:s förslag till förändring av fördelningen mellan fast och rörlig del i VA-taxan till 75/25, under förutsättning att förändringen sker successivt under minst 5 år. Bakgrund Styrelsen i HEMAB vill ändra fördelningen mellan fast och rörlig VA-taxa från dagens 55/45 till att under en femårsperiod nå en fördelning mellan rörlig och fast taxa på 75/25 på detta sätt får man en betalningsprofil som bättre motsvarar HEMAB:s kostnadsfördelning. Enligt beslut i KF fick HEMAB mandat att förändra relationen mellan fast och rörlig del i VA-taxan från 50/50 till 55/45 under en femårsperiod. Med utgångspunkt i de förutsättningar HEMAB faktiskt har inom affärsområdet vill HEMAB förändra vattentaxan så att profilen bättre motsvarar kostandsfördelningen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, HEMAB, Hemställan om beslut angående VA-taxa Justerandes sign Utdragsbestyrkande 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 14(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 11 Dnr Vindkraft Hästkullen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om lokalisering av vindkraftverk inom Hästkullens projektområde belägna minst en kilometer från befintliga bostäder. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Västernorrland har inkommit till Härnösands kommun med en begäran om tillstyrkan till Härnösands kommun. Begäran avser en ansökan från E.ON Vind Sverige AB (nedan kallat E.ON eller E.ON Vind) som tagit över projektet efter SCA Energy AB, om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark vid Hästkullen i Härnösand och Timrå kommuner. Timrå kommun har beslutat att tillstyrka lokaliseringen av den del av projektområdet som ligger inom Timrå kommuns geografiska område. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - Vindkraft i Härnösand, nedan kallad planen eller vindkraftplanen, finns riktlinjer för lokalisering av vindkraft samt ett antal områden där kommunen bedömer att det kan finnas förutsättningar för etablering av vindkraftsparker. Enligt riktlinjerna i planen ska vindkraftsetableringar ske med en väl avvägd lokaliseringsprövning och med ett perspektiv som är större än enbart det kommunala. Påverkan på närboende ska bli så liten som möjligt och hänsyn ska tas till bl.a. värdefulla kultur- och naturvärden. 1 Ansökan omfattar maximalt 100 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 220 meter. 2 Verken ska placeras i ett projektområde som omfattar det som i vindkraftplanen kallas område 1 - Hästkullen/Aldersjöåsen, men det sträcker sig också utanför detta. En stor del av projektområdet befinner sig utanför område Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan Kap 1.6 Riktlinjer för etablering av vindkraft i kommunen. 2 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalekn till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Hästkulle, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län. s Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Kap 5.2 Kommunala planer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83

84 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 15(28) Kommunfullmäktige Den placering av verken som framgår på kartor är preliminär och kan komma att ändras inom det sökta området. I vindkraftplanen sägs att avståndet till närmaste nätanslutningar är; ett problem, som vid en eventuell exploatering kommer att leda till stora ingrepp i naturen utanför föreslaget område 4. I dagsläget är det inte klart var elanslutningen kan komma att dras men om det blir aktuellt vill E.ON använda en gemensam anslutningspunkt för vindkraftanläggningarna i Björnlandshöjden och Hästkullen. Preliminärt utpekas en anslutningspunkt vid Nysäter sydväst om projektområdet. 5 Ansökan rör ett område som sammanfaller med ett i vindkraftplanen utpekat område, men som också till stor del befinner sig utanför det utpekade området. Därför bör hänsyn tas till generella riktlinjer för vindkraftetableringar. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om lokalisering av vindkraftverk inom Hästkullens projektområde belägna minst en kilometer från befintliga bostäder. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att i fortsatta dialoger med E.ON Wind och andra berörda parter fortlöpande aktualisera den politiska viljeyttring och vindkraftens lokala nytta som antogs av kommunstyrelsen Jonny Lundin (C) instämmer i yrkandet samt att han yrkar att en tredje attsats läggs till beslutet med följande lydelse: att i enlighet med kommunstyrelsens beslut meddela den sökande, E.ON Vind Sverige AB, Härnösands kommuns önskemål om att närområden och berörda bygder bör kunna förvänta sig att kunna ta del av den bygdepeng/återföringsmedel motsvarande minst 1 % av bruttovärdet av producerad el. Fred Nilsson (S) yrkar avslag på yrkandet från Jonny Lundin (C). Votering begärs och verkställs. 4 Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan s Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Kap Elsystem och elanslutning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 84

85 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 16(28) Kommunfullmäktige Fred Nilsson (S), Sara Nylund (S), Rune Danielsson (S), Monica Fahlén (S), Bjärn Nordling (S), Lennart Mohlin (S), Ingrid Borgh Söderberg (V) och Göran Hådén (MP) röstar för att avslå yrkandet. Anders Gäfvert (M), Sigge Tjärnlund (M), Kristoffer Bodin (M), Jonny Lundin (C) och Stig Coldenberg (SJVP) röstar för att bifalla yrkandet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet från Jonny Lundin (C). Eva Olstedt-Lundgren (FP) gör följande protokollsanteckning: Folkpartiet Härnösand motsätter sig beslutet att bevilja tillståndsansökan för 100 vindkraftverk på Hästkullen. Vi anser att det är en överetablering av vindkraftverk om alla 100 verk uppförs. Hästkullen finns med i den av kommunfullmäktige överenskomna vindkraftsplanen, men denna ansökan täcker ett område större än det utpekade i planen. Folkpartiet anser att den miljöpåverkan som uppstår om 100 vindkraftverk uppförs är för betydande, då det även behövs uppföras vägar och kraftledningsgator inom området. Beslutsunderlag Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Hästkullen, Härnösand och Timrå kommuner, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Hästkullen, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län. Komplettering av tillståndsansökan för vindkraftprojekt Hästkullen Komplettering av tillståndsansökan för vindkraftprojekt Hästkullen: Bilaga 6. Kumulativa Effekter Fotomontage. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Översiktsplan för Härnösands kommun Karta 15 - Naturvård. Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2013, KS Justerandes sign Utdragsbestyrkande 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 17(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 12 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till handlingarna. Bakgrund Enligt 35 och 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats. I ärendebalansen finns idag ( ) 22 obesvarade medborgarförslag och 20 obesvarade motioner. Ärendena visas i bilagor med förklaringar. Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 33 kommunallagen beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och kursivstil. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 18(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 13 Dnr Avfallsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avfallsplan Härnösands kommun med lokala avfallsföreskrifter enligt bilaga 7 och de redovisade tilläggen, samt att Avfallsplan Härnösands kommun och de lokala avfallsföreskrifterna träder i kraft Beskrivning av ärendet Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det finnas en kommunal renhållningsordning i varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. Planen ska innehålla en beskrivning av de förhållanden inom kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. Den kommunala renhållningsskyldigheten avser hantering av hushållsavfall. Naturvårdsverket har givit ut föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Syftet med avfallsplaneringen är att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, regionala- och lokala miljömålen med koppling till avfallshantering, uppnås. Planen ska vara ett verktyg i det kommunala arbetet med avfallsfrågor inom till exempel fysisk planering och energi. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Förslag till Avfallsplan Härnösands kommun samt lokala avfallsföreskrifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 191

192 192

193 193

194 194

195 195

196 196

197 197

198 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 203

204 204

205 205

206 206

207 207

208 208

209 209

210 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223

224 224

225 225

226 226

227 227

228 228

229 229

230 230

231 231

232 232

233 233

234 234

235 235

236 236

237 237

238 238

239 239

240 240

241 241

242 242

243 243

244 244

245 245

246 246

247 247

248 248

249 249

250 250

251 251

252 252

253 253

254 254

255 255

256 256

257 257

258 258

259 259

260 260

261 261

262 262

263 263

264 264

265 265

266 266

267 267

268 268

269 269

270 270

271 271

272 272

273 273

274 274

275 275

276 276

277 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 19(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 14 Dnr Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Härnösands kommun ska ansöka om att ingå som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt att nominera två representanter till suppleantposter i styrelsen för Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti I stiftelseurkunden kan man läsa att syftet med stiftelsen är att: främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas- webb- och e-handelsteknik, systemteknik industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik. Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även kunna arbeta inom andra yrkesområden. Ursprungligen hade stiftelsen 27 stiftare, idag består stiftelsen av ca 100 stiftare. Stiftelseurkunden säger att varje stiftare skall sätta in ett stiftarkapital på kronor. Detta är en engångskostnad och inga andra avgifter tas ut av stiftarna. Stiftelsens styrelse får ej ersättning för sitt uppdrag, ej heller reseersättning eller någon annan form av ersättning. Stiftelsens styrelse ska alltid ha en majoritet av företrädare för näringslivet, då i form av företrädare för enskilda bolag. Styrelse ska alltid ha en ordförande som är landshövding, detta för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta. Stiftelsen SKY ser gärna att Härnösandskommun blir en av dess stiftare. Härnösands kommun kan inledningsvis få två suppleantposter i styrelsen Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 277

278 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Agnetha Höglund Sjölander, Kommunstyrelsen Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Härnösands kommun ska ansöka om att ingå som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt att nominera två representanter till suppleantposter i styrelsen för Stiftelsen Yrkeshögskoklan Sverige. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti I stiftelseurkunden kan man läsa att syftet med stiftelsen är att: främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas- webb- och e-handelsteknik, systemteknik industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik. Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även kunna arbeta inom andra yrkesområden. Ursprungligen hade stiftelsen 27 stiftare, idag består stiftelsen av ca 100 stiftare. Stiftelseurkunden säger att varje stiftare skall sätta in ett stiftarkapital på kronor. Detta är en engångskostnad och inga andra avgifter tas ut av stiftarna. Stiftelsens styrelse får ej ersättning för sitt uppdrag, ej heller reseersättning eller någon annan form av ersättning. Stiftelsens styrelse ska alltid ha en majoritet av företrädare för näringslivet, då i form av företrädare för enskilda bolag. Styrelse ska alltid ha en ordförande som är landshövding, detta för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta. Stiftelsen SKY ser gärna att Härnösandskommun blir en av dess stiftare. Härnösands kommun kan inledningsvis få två suppleantposter i styrelsen. Agnetha Höglund Sjölander Kansli- och utvecklingschef Postadress Kommunledningskontoret Härnösand Besöksadress Rådhuset Nybrogatan 8 Hemsida E-post Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-12-15, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2011 Nr 34-51 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 APRIL 2011 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2011-04-28 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer