Handlingar till Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Kommunfullmäktige"

Transkript

1 KUNGÖRELSE Datum Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet inleds med information av Ingemar Forzelius, HEMAB, med anledning av ändringar i VA-taxan Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgänglig för allmänheten i kommunreceptionen, Norra Kyrkogatan 3, och på kommunens webbplats, Mötet är öppet för allmänheten. Det är också möjligt att följa mötet via webb-tv på Föredragningslista Sidnr 1. Val av justerare 2. Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag 3 3. Motion - Maxantal inom barnomsorgen Motion - Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, 25 Migrationsverket och kommunen. 5. Motion - Nästa steg i digitaliseringen Motion - Samarbete vid ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar Medborgarförslag - JAK Medborgarförslag - Nollvision på tobaksbruk Medborgarförslag - Tillvaratagande av offentlig sektors möbler Hemställan om beslut angående VA-taxa Vindkraft Hästkullen (Viksjö) Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Avfallsplan Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Budget och mål 2014 Kommunstyrelsen Beslut med anledning av Tertialrapport 2, Svar på interpellation rörande avtalsbrott Avsägelser Valärenden Ärenden för kännedom 325 Göran Norlander ordförande

2

3 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 3(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 2 Dnr Tillkommande motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 4(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 3 Dnr Motion - Maxantal inom barnomsorgen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Bakgrund Ingemar Wiklander (KD) har i en motion daterad föreslagit kommunfullmäktige besluta om att uppdra åt skolförvaltningen att fastställa max antal barn per förskoleavdelning för att säkerställa god kvalitet inom barnomsorgen. Skollagen ställer inga krav på max antal barn per avdelning. Däremot ställs krav på kvalitet gällande barngruppers sammansättning, lokaler och personalens kompetens. I förskolans läroplan anges dessutom mål och riktlinjer för förskolans arbete. Förskolechefen ansvarar för att bevaka dessa kvalitetskrav, där barnens behov står i centrum. För att höja kvaliteten ytterligare har skolnämnden under 2013 genomfört en särskild satsning på förskoleverksamheten i Härnösand med en utökning av förskolans budgetram jämfört med tidigare tilldelade medel. Då förskolorna i Härnösand har olika utformning gällande ytor och indelningav avdelningar är en fastställd gräns med ett max antal barn per avdelning inte något bra mått på kvalitet. För att säkerställa en god kvalitet inom barnomsorgen önskar skolnämnden fortsätta kvalitetsgranska förskoleverksamheten genom att följa upp antalet barn per personal istället för föreslagna maxantalet barn per avdelning. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Skolförvaltningen, remissvar Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 5(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 4 Dnr Motion - Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och kommunen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet I en motion ställd av Kristoffer Bodin (M) , föreslås att kommunen utreder förutsättningarna för att skapa ett samarbetsprojekt mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen. Detta skulle ge bättre förutsättningar för nyanlända att få hjälp med boende, tillgång till vård m.m. I motionen nämns som förslag t.ex. en gemensam informationshörna och en gemensam drop-in resurs. Redan i dag pågår ett aktivt samarbete mellan arbetsförmedlingen, migrationsverket och kommunen. Samarbetet utvecklas ständigt och innefattar även samarbete med civilsamhällets aktörer. Därutöver har arbetsmarknadsenheten anställt två ungdomar som hjälper till vid genomförandet av aktiviteter på eftermiddagar och kvällar i Högsjö. Detta sker i samverkan med migrationsverket och arbetsförmedlingen. Med arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse som bakgrund, gör kommunstyrelseförvaltningen bedömningen att Härnösands kommun i stora delar redan uppfyller motionens intentioner och föreslår därmed avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Arbetslivsförvaltningen, tjänsteskrivelse, Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 6(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 5 Dnr Motion - Nästa steg i digitaliseringen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Bakgrund Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att Härnösands kommun skyndsamt ska börja använda QR-koder som ett komplement i sitt informationsarbete. QR-koder är på frammarsch i den digitala världen. Genom att skapa dessa koder som ser ut som en fyrkantig bild med små fyrkantiga fält i svart och vitt kan personen skannar den komma åt information av olika slag. Det kan vara en webbsida, telefonnummer, sms och vanlig text. QR-koder kan som exempel läggas in i anställningsannons där den länkar personen till utförligare beskrivning på webben. Härnösands kommun använder redan idag QR-koder i olika sammanhang. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 31

32 32

33 33

34 34

35 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 7(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 6 Dnr Motion - Samarbete vid ansökningar till yrkeshögskoleutbildningar Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Beskrivning av ärendet I en motion inlämnad av Ingemar Wiklander (KD) , beskriver förslagsställaren fördelarna med Yrkeshögskolans eftergymnasiala utbildningsform och föreslår att fler program etableras i samarbete med andra utbildningsanordnare. Detta samarbete föreslås ske med Härnösands folkhögskola, Sollefteå och Kramfors kommuner. Yrkeshögskolan i Härnösand har sedan flera år deltagit i ett länsövergripande nätverk med andra kommuner i syfte att utbyta erfarenheter, samordna frågor till Yrkeshögskoleförbundet samt koordinera ansökningar för att undvika konkurrens. Utifrån att utbildningsanordnare i länet ökat, har ett nytt länsinitiativ tagits för att bredda nätverket så att även folkhögskolor nu ingår. Härnösand har skickat in tre ansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten och ett samarbete har även inletts med Stiftelsens Yrkeshögskolan i Sverige, (SKY) som med hjälp av kommunen ansökt om sju nya utbildningar. Utifrån arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse gör kommunledningskontoret bedömningen att Härnösands kommun aktivt är med och befrämjar det samarbete som efterfrågats i motionen och föreslår därmed avslag på motionen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse Motion, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 8(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 7 Dnr Medborgarförslag - JAK Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Sammanfattning av ärendet JAK är en medlemsägd bank som strävar mot en rättvisare ekonomi bl a genom att vara räntefri. Den som sparar i JAK får inte ränta på sina sparade pengar men betalar inte heller ränta på sina lån utan lånar till självkostnadspris. När man sparar får man sparpoäng som man kan använda om man lånar, eller låta andra använda vid sina lån. Förslaget innebär att kommunen sparar i JAK i syfte att stödja lokala företag och föreningar utan att det kostar något eller innebär några risker för kommunen. Det finns ett flertal kommuner som idag använder sig av JAK t.ex. Strömsund, Skellefteå och Boden. Rekommendationer från SKL är att inte spara i JAK för att dela ut de sparpoäng som uppstår till olika föreningar och organisationer. Om Härnösands kommun vill stödja organisationer, föreningar och lokala företag så bör det göras via skattemedel. Kommunens kostnad med att spara i JAK är den ränteintäkt man avstår då man sparar i JAK samt den administration man skapar via att fördela ut sparpoäng. Ekonomichef Bo Glas genomförde en presentation i kommunstyrelsen den 9 april där han förklarade varför han förslog ett avslag på förslaget om stödspar i JAK. Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare får bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Tre skäl till att avslå medborgarförslaget: 1. SKL avråder från att gå in i denna hantering 2. Administrationen runt detta tar resurser 3. Kommunen har ingen överlikviditet den kan avstå Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 41

42 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 9(28) Kommunfullmäktige Göran Hådén (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget. Göran Hådén (MP) gör följande protokollsanteckning: Flera kommuner använder idag stödspar i JAK som ett effektivt sätt att stödja föreningslivets anläggningar. I Härnösand skulle detta bland annat kunna bli intressant för en ny ridanläggning. Dessutom finns det initiativ inom Framtid Härnösand där finansiering via JAK-stödspar skulle kunna vara en viktig pusselbit i förverkligandet, till exempel kretsloppsodlingen. Sannolikt skulle också nya idéer uppstå om finansieringsformen fanns som ett alternativ. Därför menar Miljöpartiet att Härnösands kommun bör bifalla medborgarförslaget och öppna ett stödspar i JAK så snart likviditetssituationen medger detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 10(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 8 Dnr Medborgarförslag - Nollvision på tobaksbruk Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag inkommet förslår att Härnösands kommun tillsammans ska starta en process för att Härnösand på sikt ska bli först i landet med att inför ett totalt tobaksstopp. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde att återremittera medborgarförslaget för att frågan skall kunna tillföras arbetet inom gruppen för folkhälsoplanen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att uppdra till Rådet för trygghet och hälsa att ta fram en folkhälsoplan för Samtidigt beslutades att enligt beslut i kommunfullmäktige beakta intentionerna i Medborgarförslag Nollvision för tobaksbruk (KS ) i förslaget till folkhälsoplan. Förslaget till ny folkhälsoplan föreslås tas upp för beslut i kommunfullmäktige i april Att på sikt ha en nollvision mot tobaksbruk är något Härnösands kommun ser som viktigt och redan idag finns ett aktivt arbete mot tobaksbruk. Dock är det viktigt att påpeka att det som medborgarförslaget föreslår, ett förbud mot tobaksbruk, inte är möjligt att besluta om i kommunfullmäktige. I kommunallagens 2 kap fastslås vad som är kommunernas uppgifter. Att fatta ett beslut om ett tobaksförbud faller inte inom de uppgifter som kommunallagen ålägger kommunen att fatta beslut inom. Med den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska avslås. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige, sammanträdesprotokoll, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 11(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 9 Dnr Medborgarförslag - Tillvaratagande av offentlig sektors möbler Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Bakgrund I ett medborgarförslag , föreslås att kommunen inrättar en avdelning där kommunen erbjuder allmänheten att köpa utrangerade möbler. Förslagsställaren vill på detta vis minska resursslöseriet samt skapa arbetstillfällen. Redan i dag tillvaratas mycket av den kontorsutrustning som byts ut i kommunen. Utrustningen tas i stor utsträckning tillvara av kommunens egna verksamheter. Resten återvinns eller återbrukas. Vidare har HEMAB i samarbete med Härnösands kommun öppnat en kretsloppspark på Jägaregatan i Härnösand. Härnösands Kretsloppspark innehåller förutom en komplett återvinningsanläggning även ett så kallat återbruk. Arbetslivsförvaltningen bemannar anläggningen med kundvärdar och arbetsledande personal. Det innebär att arbetslösa, vuxna och ungdomar, samt människor med särskilda behov får vettig och meningsfull sysselsättning. Offentlig sektor och privatpersoner bereds nu möjlighet att lämna möbler och annat gods som är i bra skick till återbruket. Arbetslivsförvaltningen har avtalat med Erikshjälpen om att de hämtar och lagerför dessa inventarier samt sköter försäljningen till allmänheten i sina lokaler på Magasinsgatan. Kommunledningskontoret bedömer att det nyöppnade återbruket uppfyller en stor del av de intentioner förslagsställaren lämnat, och att förslaget till stor del redan är uppfyllt. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55

56 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 12(28) Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Medborgarförslag, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 13(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 10 Dnr Hemställan om beslut angående VA-taxa 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa HEMAB:s förslag till VA-taxa 2014 (Bilaga 1), att taxeförändringen gäller från , samt att godkänna HEMAB:s förslag till förändring av fördelningen mellan fast och rörlig del i VA-taxan till 75/25, under förutsättning att förändringen sker successivt under minst 5 år. Bakgrund Styrelsen i HEMAB vill ändra fördelningen mellan fast och rörlig VA-taxa från dagens 55/45 till att under en femårsperiod nå en fördelning mellan rörlig och fast taxa på 75/25 på detta sätt får man en betalningsprofil som bättre motsvarar HEMAB:s kostnadsfördelning. Enligt beslut i KF fick HEMAB mandat att förändra relationen mellan fast och rörlig del i VA-taxan från 50/50 till 55/45 under en femårsperiod. Med utgångspunkt i de förutsättningar HEMAB faktiskt har inom affärsområdet vill HEMAB förändra vattentaxan så att profilen bättre motsvarar kostandsfördelningen. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, HEMAB, Hemställan om beslut angående VA-taxa Justerandes sign Utdragsbestyrkande 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 14(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 11 Dnr Vindkraft Hästkullen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om lokalisering av vindkraftverk inom Hästkullens projektområde belägna minst en kilometer från befintliga bostäder. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen i Västernorrland har inkommit till Härnösands kommun med en begäran om tillstyrkan till Härnösands kommun. Begäran avser en ansökan från E.ON Vind Sverige AB (nedan kallat E.ON eller E.ON Vind) som tagit över projektet efter SCA Energy AB, om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftpark vid Hästkullen i Härnösand och Timrå kommuner. Timrå kommun har beslutat att tillstyrka lokaliseringen av den del av projektområdet som ligger inom Timrå kommuns geografiska område. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - Vindkraft i Härnösand, nedan kallad planen eller vindkraftplanen, finns riktlinjer för lokalisering av vindkraft samt ett antal områden där kommunen bedömer att det kan finnas förutsättningar för etablering av vindkraftsparker. Enligt riktlinjerna i planen ska vindkraftsetableringar ske med en väl avvägd lokaliseringsprövning och med ett perspektiv som är större än enbart det kommunala. Påverkan på närboende ska bli så liten som möjligt och hänsyn ska tas till bl.a. värdefulla kultur- och naturvärden. 1 Ansökan omfattar maximalt 100 vindkraftverk med en högsta totalhöjd om 220 meter. 2 Verken ska placeras i ett projektområde som omfattar det som i vindkraftplanen kallas område 1 - Hästkullen/Aldersjöåsen, men det sträcker sig också utanför detta. En stor del av projektområdet befinner sig utanför område Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan Kap 1.6 Riktlinjer för etablering av vindkraft i kommunen. 2 Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalekn till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Hästkulle, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län. s Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Kap 5.2 Kommunala planer. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83

84 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 15(28) Kommunfullmäktige Den placering av verken som framgår på kartor är preliminär och kan komma att ändras inom det sökta området. I vindkraftplanen sägs att avståndet till närmaste nätanslutningar är; ett problem, som vid en eventuell exploatering kommer att leda till stora ingrepp i naturen utanför föreslaget område 4. I dagsläget är det inte klart var elanslutningen kan komma att dras men om det blir aktuellt vill E.ON använda en gemensam anslutningspunkt för vindkraftanläggningarna i Björnlandshöjden och Hästkullen. Preliminärt utpekas en anslutningspunkt vid Nysäter sydväst om projektområdet. 5 Ansökan rör ett område som sammanfaller med ett i vindkraftplanen utpekat område, men som också till stor del befinner sig utanför det utpekade området. Därför bör hänsyn tas till generella riktlinjer för vindkraftetableringar. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka ansökan om lokalisering av vindkraftverk inom Hästkullens projektområde belägna minst en kilometer från befintliga bostäder. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att i fortsatta dialoger med E.ON Wind och andra berörda parter fortlöpande aktualisera den politiska viljeyttring och vindkraftens lokala nytta som antogs av kommunstyrelsen Jonny Lundin (C) instämmer i yrkandet samt att han yrkar att en tredje attsats läggs till beslutet med följande lydelse: att i enlighet med kommunstyrelsens beslut meddela den sökande, E.ON Vind Sverige AB, Härnösands kommuns önskemål om att närområden och berörda bygder bör kunna förvänta sig att kunna ta del av den bygdepeng/återföringsmedel motsvarande minst 1 % av bruttovärdet av producerad el. Fred Nilsson (S) yrkar avslag på yrkandet från Jonny Lundin (C). Votering begärs och verkställs. 4 Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan s Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Kap Elsystem och elanslutning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 84

85 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 16(28) Kommunfullmäktige Fred Nilsson (S), Sara Nylund (S), Rune Danielsson (S), Monica Fahlén (S), Bjärn Nordling (S), Lennart Mohlin (S), Ingrid Borgh Söderberg (V) och Göran Hådén (MP) röstar för att avslå yrkandet. Anders Gäfvert (M), Sigge Tjärnlund (M), Kristoffer Bodin (M), Jonny Lundin (C) och Stig Coldenberg (SJVP) röstar för att bifalla yrkandet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat avslå yrkandet från Jonny Lundin (C). Eva Olstedt-Lundgren (FP) gör följande protokollsanteckning: Folkpartiet Härnösand motsätter sig beslutet att bevilja tillståndsansökan för 100 vindkraftverk på Hästkullen. Vi anser att det är en överetablering av vindkraftverk om alla 100 verk uppförs. Hästkullen finns med i den av kommunfullmäktige överenskomna vindkraftsplanen, men denna ansökan täcker ett område större än det utpekade i planen. Folkpartiet anser att den miljöpåverkan som uppstår om 100 vindkraftverk uppförs är för betydande, då det även behövs uppföras vägar och kraftledningsgator inom området. Beslutsunderlag Begäran om tillstyrkan avseende lokalisering av vindkraft vid Hästkullen, Härnösand och Timrå kommuner, Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Hästkullen, Timrå och Härnösands kommuner, Västernorrlands län. Komplettering av tillståndsansökan för vindkraftprojekt Hästkullen Komplettering av tillståndsansökan för vindkraftprojekt Hästkullen: Bilaga 6. Kumulativa Effekter Fotomontage. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsetablering inom projektområdet Hästkullen. Översiktsplan för Härnösands kommun Karta 15 - Naturvård. Vindkraft i Härnösand, Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2013, KS Justerandes sign Utdragsbestyrkande 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128

129 129

130 130

131 131

132 132

133 133

134 134

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139

140 140

141 141

142 142

143 143

144 144

145 145

146 146

147 147

148 148

149 149

150 150

151 151

152 152

153 153

154 154

155 155

156 156

157 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 163

164 164

165 165

166 166

167 167

168 168

169 169

170 170

171 171

172 172

173 173

174 174

175 175

176 176

177 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 17(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 12 Dnr Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till handlingarna. Bakgrund Enligt 35 och 38 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats. I ärendebalansen finns idag ( ) 22 obesvarade medborgarförslag och 20 obesvarade motioner. Ärendena visas i bilagor med förklaringar. Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 33 kommunallagen beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och kursivstil. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 18(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 13 Dnr Avfallsplan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avfallsplan Härnösands kommun med lokala avfallsföreskrifter enligt bilaga 7 och de redovisade tilläggen, samt att Avfallsplan Härnösands kommun och de lokala avfallsföreskrifterna träder i kraft Beskrivning av ärendet Enligt bestämmelser i miljöbalken ska det finnas en kommunal renhållningsordning i varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. Planen ska innehålla en beskrivning av de förhållanden inom kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning. Den kommunala renhållningsskyldigheten avser hantering av hushållsavfall. Naturvårdsverket har givit ut föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan (NFS 2006:6). Syftet med avfallsplaneringen är att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen, regionala- och lokala miljömålen med koppling till avfallshantering, uppnås. Planen ska vara ett verktyg i det kommunala arbetet med avfallsfrågor inom till exempel fysisk planering och energi. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Förslag till Avfallsplan Härnösands kommun samt lokala avfallsföreskrifter. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 191

192 192

193 193

194 194

195 195

196 196

197 197

198 198

199 199

200 200

201 201

202 202

203 203

204 204

205 205

206 206

207 207

208 208

209 209

210 210

211 211

212 212

213 213

214 214

215 215

216 216

217 217

218 218

219 219

220 220

221 221

222 222

223 223

224 224

225 225

226 226

227 227

228 228

229 229

230 230

231 231

232 232

233 233

234 234

235 235

236 236

237 237

238 238

239 239

240 240

241 241

242 242

243 243

244 244

245 245

246 246

247 247

248 248

249 249

250 250

251 251

252 252

253 253

254 254

255 255

256 256

257 257

258 258

259 259

260 260

261 261

262 262

263 263

264 264

265 265

266 266

267 267

268 268

269 269

270 270

271 271

272 272

273 273

274 274

275 275

276 276

277 PROTOKOLLSFÖRSLAG Sammanträdesdatum Sida 19(28) Kommunfullmäktige ÄRENDE 14 Dnr Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Härnösands kommun ska ansöka om att ingå som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt att nominera två representanter till suppleantposter i styrelsen för Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti I stiftelseurkunden kan man läsa att syftet med stiftelsen är att: främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas- webb- och e-handelsteknik, systemteknik industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik. Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även kunna arbeta inom andra yrkesområden. Ursprungligen hade stiftelsen 27 stiftare, idag består stiftelsen av ca 100 stiftare. Stiftelseurkunden säger att varje stiftare skall sätta in ett stiftarkapital på kronor. Detta är en engångskostnad och inga andra avgifter tas ut av stiftarna. Stiftelsens styrelse får ej ersättning för sitt uppdrag, ej heller reseersättning eller någon annan form av ersättning. Stiftelsens styrelse ska alltid ha en majoritet av företrädare för näringslivet, då i form av företrädare för enskilda bolag. Styrelse ska alltid ha en ordförande som är landshövding, detta för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta. Stiftelsen SKY ser gärna att Härnösandskommun blir en av dess stiftare. Härnösands kommun kan inledningsvis få två suppleantposter i styrelsen Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde förslå kommunfullmäktige besluta enligt ovan. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, Justerandes sign Utdragsbestyrkande 277

278 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer KS Sida 1(1) Kommunstyrelseförvaltningen Agnetha Höglund Sjölander, Kommunstyrelsen Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Härnösands kommun ska ansöka om att ingå som stiftare i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige, samt att nominera två representanter till suppleantposter i styrelsen för Stiftelsen Yrkeshögskoklan Sverige. Beskrivning av ärendet Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti I stiftelseurkunden kan man läsa att syftet med stiftelsen är att: främja näringslivsanknuten utveckling och genomförande av kvalificerade yrkesutbildningar inledningsvis inom ämnesområdena, telekom-, datakom- och media omfattande lokala, fasta och mobila nät, telematik-, databas- webb- och e-handelsteknik, systemteknik industriell automation, teknik för framställning av tjänsteinnehåll, verkstadsteknik. Med samhällets och marknadens behov som utgångspunkt ska stiftelsen även kunna arbeta inom andra yrkesområden. Ursprungligen hade stiftelsen 27 stiftare, idag består stiftelsen av ca 100 stiftare. Stiftelseurkunden säger att varje stiftare skall sätta in ett stiftarkapital på kronor. Detta är en engångskostnad och inga andra avgifter tas ut av stiftarna. Stiftelsens styrelse får ej ersättning för sitt uppdrag, ej heller reseersättning eller någon annan form av ersättning. Stiftelsens styrelse ska alltid ha en majoritet av företrädare för näringslivet, då i form av företrädare för enskilda bolag. Styrelse ska alltid ha en ordförande som är landshövding, detta för att markera att stiftelsens uppdrag är en samhällsnytta. Stiftelsen SKY ser gärna att Härnösandskommun blir en av dess stiftare. Härnösands kommun kan inledningsvis få två suppleantposter i styrelsen. Agnetha Höglund Sjölander Kansli- och utvecklingschef Postadress Kommunledningskontoret Härnösand Besöksadress Rådhuset Nybrogatan 8 Hemsida E-post Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige HANDLINGAR Datum 2013-10-15 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 28 oktober 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Ajournering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Ajournering 1(11) Plats och tid Rådhuset, tisdagen den 15 december 2015 kl 10:32 11.18, 11.35 12.33 Ajournering 11.18 11.35 Beslutande Ledamöter Fred Nilsson (S), Ordförande Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande Anders

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 KALLELSE Sida 1(1) Datum 2014-10-20 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 oktober 2014 kl 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Föredragningslista

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-12-13 23 Sida Kf Dnr 163/2010 622 Besvarande av motion - information om innehållet i den kommunallagade maten Kommunstyrelsens beslut Förslag

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Beslutsunderlag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-09-05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 53(66) 166 Svar på medborgarförslag om lägre skatt för unga som studerar och jobbar / dnr 2017/231 Beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S) 1(32) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-74.15, 14.35-15.40 Ajournering 14.15-14.35 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. - avslår att-satsen gällande att införa rätt att lägga medborgarförslag Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 135 Svar på motion (S) Inför frågestund och medborgarförslag (KS 2012.315) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

lut( twi;;t~ Paragrafer 113 lna Lindström

lut( twi;;t~ Paragrafer 113 lna Lindström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Rådhuset, måndagen den 19 juni 2017 kl 09:15 Ledamöter Se narvaro- och voteringslista på s. 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Se närvarolista

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands

Läs mer

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00

Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärenden som upptas till behandling vid kommunfullmäktiges sammanträde måndag den 29 februari 2016 kl 17.00 Ärende nr 1 Sammanträdet öppnas Ärende nr 2 Anteckning av närvarande Ärende nr 3 Val av två ledamöter

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk

Svar på medborgarförslag Bygglov över disk STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 14 (37) 2015-12-17 Kf 145 Ks 179 Au 211 KS/2015-0226 Svar på medborgarförslag Bygglov över disk s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman

10. 0 Österåker. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG. Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman 0 Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman BESLUTSFÖRSLAG 2014-08-26 Medborgarförslag 3/ Till Kommunstyrelsen 10. Medborgarförslag 3/2013 - Fadderfamilj Beslutsförslag Kommunstyrelsen

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärenden till kommunfullmäktige: 5, Upprop och val av justerare. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (14) Ärendelista 8 februari 2016 Ärenden till kommunfullmäktige: 5, 6 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Bestämmelser

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin

Skickas till Kommunstyrelsen Sektorchef, Lars Walter Verksamhetschef, Marianne Sjöström Verksamhetschef, Tomas Ahlin Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2016-10-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8(15) 132 Svar på medborgarförslag om att låta arbetslösa utföra enklare arbetuppgifter Dnr 2016/1253 Beslut Arbetsmarknads-

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag

REGLER. Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag REGLER Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag Diarienummer: KS/2014:158 Beslutas av: kommunfullmäktige

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 147 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. (AU 137) KS 2015-22 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar

Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-04-07 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 13KS/0607 Kommunstyrelsen Förtroendevaldas tillgång till digitala handlingar Förslag

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-09-16 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Hans Unander (S) 187-191 Christin Löfstrand (V) Tom Martinsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

87 Trygghetsskapande program för Järfälla

87 Trygghetsskapande program för Järfälla UTDRAG Sid 1 (5) 87 Trygghetsskapande program för Järfälla 2016-2018 Dnr Kst 2015/503 Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Trygghetsskapande program för Järfälla 2016-2018 fastställs med följande ändringar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer