Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)"

Transkript

1 1(32) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid , Ajournering Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Se närvaro- och voteringslista sidan 3 Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör, och Jeanette George, vik. kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S) 31 januari 2014 kl på kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-24 Jeanette George Ordförande Göran Norlander Justerare Ingemar Wiklander Ingvar Wiklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Jeanette George

2 2(32) Närvaro- och voteringslista Närvaro Namn Ersättare Parti Närv Frånv Ja Nej Avs Ja Nej Avst Fred Nilsson S X X t X Monica Fahlén S X X X Sara Nylund Lennart Mohlin 21 S X X X Magnus Oskarsson S X X X Margareta Ragnarsdotter S X X X Rune Danielsson S X X X Ann-Christine Myrgren S X X X Jasenko Omanovic S X X X Maud Byquist S X X X Andreas Sjölander S X X X Anders Byquist S X X X Mats Höglund S X X X Ingvar Wiklund S X X X Issam Sassi Torgny Jarl S X X X Christina Meltin Westerlund S X X X Lars Zetterlund S X X X Lars-Gunnar Hultin V X X X Ingrid Borgh Söderberg V X X X Michael Möller Christensen Martin Neldén V X X X Tomas Frejarö Carlos Gil MP X X X Hibo Abdullahi MP X X X Amanda Lind MP X X X Anders Gäfvert M X X X Sigge Tjärnlund M X X X Kristoffer Bodin M X X X Lennart Bolander M X X X Hans Sefbom M X X X Rasoul Zarar M X X X Margareta Tjärnlund M X X X Lennart Böhlin Leif Jonsson M X X X Carina Almgren C X X X Sven Westerlund C X X X Erik Hultin C X X X RosMarie Sandin FP X X X Eva Olstedt-Lundgren FP X X X X Ingemar Wiklander KD X X X X Barbro Ekevärn SJVP X X X X Christer Berglund SJVP X X X Stig Coldenberg SJVP X X X

3 3(32) Närvaro Namn Ersättare Parti Närv Frånv Ja Nej Avs Ja Nej Avst Lars Edvin Lundgren SD X X t X Ingrid Flodin C X X X Agneta Jonsson S X X X Göran Norlander S X X X

4 4(32) Närvarolista ersättare Ersättare Parti Närv Tjänstgjorde för Mary Näsström S - Torgny Jarl S X Issam Sassi Lennart Mohlin S X Elisabeth Hildén S - Roland Strömqvist S X Louise Solin S X Andres Suazo Kaati S X Astrid Westman S X Rolf Andersson S - Janneth Espanol V - Martin Neldén V X Michael Möller Christensen Carlos Gil MP X Tomas Frejarö Karin Frejarö MP X JG Christer Andersson M - Per-Olof Tejbo M - Leif Jonsson M X Lennart Böhlin Niclas Olofsson M - Ola Svanqvist C - Jan Norberg C X Catharina Rosén FP X Anita Holmström FP - Ulla Bylund KD X Maria Ahlander KD - Barbro Coldenberg SJVP X Görgen Persson SJVP - Ingen utsedd SD

5 5(32) Ärendelista 1 Dnr Informationsärenden Dnr Motion - Inför en social investeringsfond i Härnösands kommun Dnr Motion - Hemtjänst på lika villkor Dnr Motion - Nya boendet för äldre Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag Dnr Motion - Flytta mobbarna - inte offret Dnr Interpellation till skolnämndens ordförande Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Dnr Medborgarförslag - Uppföljning av beslut gällande medborgarförslag tomgångskörning vid Härnösands resecentrum Dnr Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar Dnr Medborgarförslag - Hur vill vi ha det när vi blir äldre? Dnr Medborgarförslag - Plogning cykelbanor Dnr Medborgarförslag - Papperskorgar Dnr Medborgarförslag - Trafiksituation på Häckvägen Dnr Medborgarförslag - Isbana Dnr Motion - Informera om hushållsnära tjänster - alternativ till hemtjänst Dnr Motion - Corporate Social Responsibility i ägardirektiv till kommunala bolag Dnr Ombildande av kommunal friskola till reguljär kommunal skolenhet Dnr Alternativ drift Simhallen Dnr Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun... 31

6 6(32) 21 Dnr Ärenden för kännedom... 32

7 7(32) 1 Dnr Informationsärenden Ingemar Forzelius, HEMAB informerade om bolagets verksamhet.

8 8(32) 2 Dnr Motion - Inför en social investeringsfond i Härnösands kommun s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Ingrid Flodin (C) presenterar motionen. Ingrid Flodin (C) och Christina Lindberg (C) har i en motion inlämnad föreslagit att Härnösands kommun inrättar en social investeringsfond för barn och unga samt att närmare utreda konstruktion av fond, belopp, hur medel ska användas, kriterier för att erhålla medel, uppföljning och utvärdering. Ingrid Flodin (C) och Christina Lindberg (C), motion,

9 9(32) 3 Dnr Motion - Hemtjänst på lika villkor s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Anders Gäfvert (M) presenterar motionen. Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att skyndsamt ta fram kalkyler, mallar och regler för hemtjänst. Anders Gäfvert (M), motion,

10 10(32) 4 Dnr Motion - Nya boendet för äldre s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Margareta Tjärnlund (M) presenterar motionen. Oppositionen i har i en motion inlämnad föreslagit att skyndsamt utreda möjligheten att lägga ut det nya boendet för entreprenad samt titta på möjligheten att i samverkan mellan brukarna, fastighetsägarna, kommunen och dom privata utförarna skapa morgondagens äldre boende i Härnösand. Oppositionen i, motion,

11 11(32) 5 Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Anders Gäfvert (M) presenterar motionen. Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda anställda i Härnösand möjlighet att kunna köpa ny cykel eller elcykel genom löneavdrag. Anders Gäfvert (M), motion,

12 12(32) 6 Dnr Motion - Flytta mobbarna - inte offret s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Lars Edvin Lundgren (SD) presenterar motionen genom kommunfullmäktige ordförande. Lars Edvin Lundgren (SD) har i en motion inlämnad föreslagit att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att inrätta ett system för att flytta elever som mobbar andra. Lars Edvin Lundgren (SD), motion,

13 13(32) 7 Dnr Interpellation till skolnämndens ordförande s beslut beslutar att interpellationen får ställas, samt att svar ges vid nästa sammanträde. Hans Sefbom (M) har i en interpellation ställt frågan gällande pojkarnas situation enligt forskningsrapport LUPP. Interpellation, Hans Sefbom (M),

14 14(32) 8 Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande s beslut beslutar att interpellationen får ställas, samt att svar ges vid nästa sammanträde. Lennart Böhlin (M) har i en interpellation ställt frågan om hur kommunledningen anser att man ska hantera privata entreprenörer som påverkas kommunens olika projekt. Interpellation, Lennart Böhlin (M),

15 15(32) 9 Dnr Medborgarförslag - Uppföljning av beslut gällande medborgarförslag tomgångskörning vid Härnösands resecentrum s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren vill ha en uppföljning på tidigare medborgarförslag gällande tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum. Medborgarförslag,

16 16(32) 10 Dnr Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår avgiftsfria bussar både inom tätorten och till ytterområdena. Medborgarförslag,

17 17(32) 11 Dnr Medborgarförslag - Hur vill vi ha det när vi blir äldre? s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Synpunktshanteringen. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår olika åtgärder som förenklar samvaron med andra när man blir äldre. Medborgarförslag,

18 18(32) 12 Dnr Medborgarförslag - Plogning cykelbanor s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att man plogar cykelbanorna i första hand eftersom man ofta tvingas ut i vägbanan. Medborgarförslag,

19 19(32) 13 Dnr Medborgarförslag - Papperskorgar s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att det borde finnas fler papperskorgar runt om i bostadsområdena och vid gångvägarna. Medborgarförslag,

20 20(32) 14 Dnr Medborgarförslag - Trafiksituation på Häckvägen s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Häckvägen. Medborgarförslag,

21 21(32) 15 Dnr Medborgarförslag - Isbana s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att man anlägger en isbana i centrum. Medborgarförslag,

22 22(32) 16 Dnr Motion - Informera om hushållsnära tjänster - alternativ till hemtjänst s beslut beslutar att avslå motionen. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Sara Nylund (S), Eva Olstedt- Lundgren (FP), Fred Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S). Yrkanden Sara Nylund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S). Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Eva Olstedt-Lundgren (FP). Propositionsordning s ordförande Göran Norlander (S) finner att det föreligger två förslag till beslut, att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut samt att bifalla motionen. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla motionen. Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs. Votering och utfall Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.

23 23(32) Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. En motion har lämnats av Anders Gävert (M) till kommunfullmäktige I motionen beskrivs att för en del äldre kan hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT) vara ett alternativ till hemtjänst. För en del personer kan det till och med vara mer fördelaktigt att använda sig av RUT än hemtjänst. Motionären anser att många äldre och deras anhöriga kan sakna information om vilka företag som utför RUT-tjänster i Härnösand. Motionären vill därför att Härnösands kommun ska informera om vilka företag som utför RUTtjänster på kommunens hemsida, förslagsvis under rubriken som beskriver alla företag i Härnösand med F-skattsdel. Exempel på lydelse på websidan skulle kunna vara Ett alternativ till hemtjänst är köp av hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). För att underlätta för dig publicerar Härnösands kommun en lista över företag med F-skattsedel som du kan köpa tjänster av. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Socialförvaltningens yttrande, Motion, Anders Gäfvert (M),

24 24(32) 17 Dnr Motion - Corporate Social Responsibility i ägardirektiv till kommunala bolag s beslut beslutar att bifalla motionen, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa revidering av ägardirektiv för helägda bolag, ta fram förslag som understryker vikten av ett hållbart företagande. Yttranden I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. Anders Gäfvert (M) har inkommit med en motion där han föreslår att Corporate Social Responsibility (CSR), ska skrivas in i ägardirektiven i de bolag som kommunen äger. CSR handlar om att som företag vara en god samhällsaktör med en hållbar verksamhet. Begreppet omfattar flera olika områden så som arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Även jämställdhets- och mångfaldsarbete ryms inom dessa områden. Den aktuella motionen har varit på remiss hos Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB och AB Härnösandshus. Båda bolagen framhäver i sina svar

25 25(32) att de har ett tydligt uppdrag i dagens ägardirektiv att verka för kommunens och miljöns bästa. De är också certifierade enligt relevanta internationella standarder. Bolagen har genomfört en översiktlig utvärdering av sitt arbete utifrån en vägledande standard för socialt ansvarstagande (ISO 26000) och kommit fram till att de bedriver ett aktivt arbete inom alla huvudområden som standarden innefattar. Deras tolkning av sitt uppdrag skulle därmed inte förändras om CSR skrevs in i ägardirektiven. Kommunledningskontorets slutsatser av kommunfullmäktiges 15 mål berör motionen flera, men kanske främst: Mål 3. Härnösand ska vara en kommun som erbjuder alla sina invånare goda livsvillkor. Mål 5. Härnösand ska vara en kommun som aktivt arbetar med att förbättra miljön. Mål 8. Härnösand ska vara en kommun där samverkan inom organisationen och inom hela kommunkoncernen är en självklarhet. Att lyfta fram vikten av hållbart företagande och att vara en god samhällsaktör i ett ägardirektiv ger kommunen möjlighet att på ett tydlig sätt visa kommunens målsättningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalles. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltnings tjänsteskrivelse, Yttrande från HEMAB, Yttrande från Härnösandshus,

26 26(32) 18 Dnr Ombildande av kommunal friskola till reguljär kommunal skolenhet s beslut beslutar att låta Häggdånger byskola snarast återgå till att vara en reguljär kommunal skolenhet, att säga upp överenskommelsen med verksamhetsstyrelsen för Häggdånger byskola, att upphäva den särskilda delegationsordningen som upprättats för den kommunala friskolan, samt att tillsvidare förhyra skollokalen av Häggdångers Intresseförening. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. År 2007 fattade dåvarande skolstyrelse och kommunfullmäktige beslut (Dnr KS ) om att Häggdångers byskola skulle ombildas till en kommunal friskola. Häggdångers intresseförening köpte skolbyggnaden och tillsatte en verksamhetsstyrelse, och personal hyrdes av kommunen för att bedriva utbildningsverksamhet. Begreppet kommunal friskola existerar inte i juridisk mening och Skolinspektionen riktade redan 2009 kritik till kommunen om detta förhållande. Kritiken avsåg främst att termen kommunal friskola skapar oklarheter kring huvudmannaskapet och att skolan inte på ett naturligt sätt är knuten till kommunens övriga grundskoleverksamhet. Detta riskerar att

27 27(32) underminera likvärdigheten i utbildningen i förhållande till kommunens övriga skolor. Skolinspektionens slutsats blev att kommunens ansvartagande måste ses över. Intresseföreningen har i dag ingen ambition att starta en regelrätt friskola. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltning tjänsteskrivelse, Skolnämndens protokoll,

28 28(32) 19 Dnr Alternativ drift Simhallen 1 s beslut beslutar att pröva möjligheten med alternativ driftsform för Simhallen 1 och dess verksamheter, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsnämnden tillsätta organisation för utvärdering, förhandling och juridisk kompetens, att uppdra åt samhällsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram förfrågningsunderlag, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsnämnden föreslå kommunfullmäktige eventuellt avtalsförslag för beslut, att gruppledarna i kommunfullmäktige fortlöpande ges information om processen, samt att externa kostnader i samband med ovanstående uppdrag belastar kommunstyrelsens budget. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Amanda Lind (MP), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingemar Wiklander (KD) Barbro Ekevärn, (SJVP), RosMarie Sandin (FP), och Sigge Tjärnlund (M). Yrkanden s ordförande Göran Norlander (S) yrkar följande attsats läggs till beslutet: att gruppledarna i kommunfullmäktige fortlöpande ges information om processen, samt att sista att-satsen utgår. Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kommunfullmäktiges ordförande förslagna ändringar. I yrkandet instämmer Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP). Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar avslag till liggande förslag.

29 29(32) Propositionsordning s ordförande Göran Norlander (S) finner att det föreligger två förslag till beslut, att bifalla kommunstyrelsens förslag med de föreslagna ändringarna samt ett yrkande på avslag på liggande förslag. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med de föreslagna ändringarna. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att avslå liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med de föreslagna ändringarna. Votering begärs och verkställs. Votering och utfall Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med de föreslagna ändringarna till beslut. Reservation Lars-Gunnar Hultin (V) reserverar sig mot beslutet och en till detta protokoll bifogad skriftlig reservation. Protokollsanteckning Ledamöter för Moderaterna och Folkpartiet lämnar följande protokollsanteckning: Vi avstår från att rösta i ärende 6 pga. ofullständigt underlag och för otydligt syfte. Kommunen har det senaste året aktivt marknadsfört möjligheten att bygga hotell i Härnösand. Härnösand saknar idag hotellrumskapacitet med mervärden såsom restaurang och upplevelser. Beräkningar visar att ett nytt hotell med 50 % beläggning kan skapa 45 arbetstillfällen i Härnösand och generarar intäkter till hotellentreprenör och övriga företag på mnkr årligen. (Källa:Razormindsrapport: Hotelletablering Härnösand 2013) De företag som visat intresse för hotelletablering har bekräftat att Kanaludden är den mest intressanta platsen för ett hotellbygge i kommunen. Kanaluddenområdet är på väg att utvecklas och bli allt mer attraktivt med ny gästhamn, havsnära promenadstråk, bostadsbygggnation, boule, minigolf, möjlighet att bygga utomhusbad m.m. Simhallen har årligen

30 30(32) besökare. Sammantaget ger detta förutsättningar som beskrivs som framgångsfaktorer Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Samhällsnämndens protokollsutdrag

31 31(32) 20 Dnr Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun s beslut beslutar att anta reviderat Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. Yttrande Fred Nilsson (S). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen reglemente

32 32(32) 21 Dnr Ärenden för kännedom s beslut beslutar att lägga ärendet för kännedom till handlingarna. Budgetdirektiv 2015 Fred Nilsson (S) visar det materialel som presenteras för nationella och internationella gäster. informerar om februarisammanträdet gällande allmänn politisk debatt.

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Per Sander (MP) och Eva Olstedt-Lundgren (FP)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Per Sander (MP) och Eva Olstedt-Lundgren (FP) 1(43) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-14.25, 15.15-16.37 Ajournering 14.25-15.15 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Göran Norlander (S) och Ingemar Wiklander (KD)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Göran Norlander (S) och Ingemar Wiklander (KD) 1(42) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.17-14.36, 15.00-16.29 Ajournering 14.36-15.00 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(9) Plats och tid Plats KS-salen, Rådhuset, Tid 09.00-12.00 ande Ledamöter Rune Danielsson (S) ordf Agneta S. Palm (SPF) Per-Nils Sjödin (PRO) Lars Östberg (PRO) Astrid Westman (PRO) Ingrid Nordin (SPF)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Kommunfullmäktige 2004-10-20 Sida 1 (1) Plats och tid: Utvecklingscenter, Ed onsdag 20 oktober 2004, kl 19.00 22.00 Beslutande: Övriga närvarande: Närvarande 33 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-02-28 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Jan Magnusson (FP) Hans-Börje Andersson, personalchef Per Sundelius,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S)

Lars Johansson (FP), andre vice ordförande. ersättare för Elias Tony (S) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande ersättare för Hanan Ashak (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunhuset, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali Khalil (MP), förste vice ordförande Magdalena Jonsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S)

2012-09-27 1(10) Ordförande... Sofia Paulsson (M) Ragnar Bergsten (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2012-09-27 1(10) TioHundranämnden Plats och tid Beslutande Norrtälje ko mmunhus, Norrtäljesalen, enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses justera

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer