Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)"

Transkript

1 1(32) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid , Ajournering Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Se närvaro- och voteringslista sidan 3 Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör, och Jeanette George, vik. kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S) 31 januari 2014 kl på kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-24 Jeanette George Ordförande Göran Norlander Justerare Ingemar Wiklander Ingvar Wiklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Jeanette George

2 2(32) Närvaro- och voteringslista Närvaro Namn Ersättare Parti Närv Frånv Ja Nej Avs Ja Nej Avst Fred Nilsson S X X t X Monica Fahlén S X X X Sara Nylund Lennart Mohlin 21 S X X X Magnus Oskarsson S X X X Margareta Ragnarsdotter S X X X Rune Danielsson S X X X Ann-Christine Myrgren S X X X Jasenko Omanovic S X X X Maud Byquist S X X X Andreas Sjölander S X X X Anders Byquist S X X X Mats Höglund S X X X Ingvar Wiklund S X X X Issam Sassi Torgny Jarl S X X X Christina Meltin Westerlund S X X X Lars Zetterlund S X X X Lars-Gunnar Hultin V X X X Ingrid Borgh Söderberg V X X X Michael Möller Christensen Martin Neldén V X X X Tomas Frejarö Carlos Gil MP X X X Hibo Abdullahi MP X X X Amanda Lind MP X X X Anders Gäfvert M X X X Sigge Tjärnlund M X X X Kristoffer Bodin M X X X Lennart Bolander M X X X Hans Sefbom M X X X Rasoul Zarar M X X X Margareta Tjärnlund M X X X Lennart Böhlin Leif Jonsson M X X X Carina Almgren C X X X Sven Westerlund C X X X Erik Hultin C X X X RosMarie Sandin FP X X X Eva Olstedt-Lundgren FP X X X X Ingemar Wiklander KD X X X X Barbro Ekevärn SJVP X X X X Christer Berglund SJVP X X X Stig Coldenberg SJVP X X X

3 3(32) Närvaro Namn Ersättare Parti Närv Frånv Ja Nej Avs Ja Nej Avst Lars Edvin Lundgren SD X X t X Ingrid Flodin C X X X Agneta Jonsson S X X X Göran Norlander S X X X

4 4(32) Närvarolista ersättare Ersättare Parti Närv Tjänstgjorde för Mary Näsström S - Torgny Jarl S X Issam Sassi Lennart Mohlin S X Elisabeth Hildén S - Roland Strömqvist S X Louise Solin S X Andres Suazo Kaati S X Astrid Westman S X Rolf Andersson S - Janneth Espanol V - Martin Neldén V X Michael Möller Christensen Carlos Gil MP X Tomas Frejarö Karin Frejarö MP X JG Christer Andersson M - Per-Olof Tejbo M - Leif Jonsson M X Lennart Böhlin Niclas Olofsson M - Ola Svanqvist C - Jan Norberg C X Catharina Rosén FP X Anita Holmström FP - Ulla Bylund KD X Maria Ahlander KD - Barbro Coldenberg SJVP X Görgen Persson SJVP - Ingen utsedd SD

5 5(32) Ärendelista 1 Dnr Informationsärenden Dnr Motion - Inför en social investeringsfond i Härnösands kommun Dnr Motion - Hemtjänst på lika villkor Dnr Motion - Nya boendet för äldre Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag Dnr Motion - Flytta mobbarna - inte offret Dnr Interpellation till skolnämndens ordförande Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Dnr Medborgarförslag - Uppföljning av beslut gällande medborgarförslag tomgångskörning vid Härnösands resecentrum Dnr Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar Dnr Medborgarförslag - Hur vill vi ha det när vi blir äldre? Dnr Medborgarförslag - Plogning cykelbanor Dnr Medborgarförslag - Papperskorgar Dnr Medborgarförslag - Trafiksituation på Häckvägen Dnr Medborgarförslag - Isbana Dnr Motion - Informera om hushållsnära tjänster - alternativ till hemtjänst Dnr Motion - Corporate Social Responsibility i ägardirektiv till kommunala bolag Dnr Ombildande av kommunal friskola till reguljär kommunal skolenhet Dnr Alternativ drift Simhallen Dnr Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun... 31

6 6(32) 21 Dnr Ärenden för kännedom... 32

7 7(32) 1 Dnr Informationsärenden Ingemar Forzelius, HEMAB informerade om bolagets verksamhet.

8 8(32) 2 Dnr Motion - Inför en social investeringsfond i Härnösands kommun s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Ingrid Flodin (C) presenterar motionen. Ingrid Flodin (C) och Christina Lindberg (C) har i en motion inlämnad föreslagit att Härnösands kommun inrättar en social investeringsfond för barn och unga samt att närmare utreda konstruktion av fond, belopp, hur medel ska användas, kriterier för att erhålla medel, uppföljning och utvärdering. Ingrid Flodin (C) och Christina Lindberg (C), motion,

9 9(32) 3 Dnr Motion - Hemtjänst på lika villkor s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Anders Gäfvert (M) presenterar motionen. Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att skyndsamt ta fram kalkyler, mallar och regler för hemtjänst. Anders Gäfvert (M), motion,

10 10(32) 4 Dnr Motion - Nya boendet för äldre s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Margareta Tjärnlund (M) presenterar motionen. Oppositionen i har i en motion inlämnad föreslagit att skyndsamt utreda möjligheten att lägga ut det nya boendet för entreprenad samt titta på möjligheten att i samverkan mellan brukarna, fastighetsägarna, kommunen och dom privata utförarna skapa morgondagens äldre boende i Härnösand. Oppositionen i, motion,

11 11(32) 5 Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Anders Gäfvert (M) presenterar motionen. Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda anställda i Härnösand möjlighet att kunna köpa ny cykel eller elcykel genom löneavdrag. Anders Gäfvert (M), motion,

12 12(32) 6 Dnr Motion - Flytta mobbarna - inte offret s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Lars Edvin Lundgren (SD) presenterar motionen genom kommunfullmäktige ordförande. Lars Edvin Lundgren (SD) har i en motion inlämnad föreslagit att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att inrätta ett system för att flytta elever som mobbar andra. Lars Edvin Lundgren (SD), motion,

13 13(32) 7 Dnr Interpellation till skolnämndens ordförande s beslut beslutar att interpellationen får ställas, samt att svar ges vid nästa sammanträde. Hans Sefbom (M) har i en interpellation ställt frågan gällande pojkarnas situation enligt forskningsrapport LUPP. Interpellation, Hans Sefbom (M),

14 14(32) 8 Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande s beslut beslutar att interpellationen får ställas, samt att svar ges vid nästa sammanträde. Lennart Böhlin (M) har i en interpellation ställt frågan om hur kommunledningen anser att man ska hantera privata entreprenörer som påverkas kommunens olika projekt. Interpellation, Lennart Böhlin (M),

15 15(32) 9 Dnr Medborgarförslag - Uppföljning av beslut gällande medborgarförslag tomgångskörning vid Härnösands resecentrum s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren vill ha en uppföljning på tidigare medborgarförslag gällande tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum. Medborgarförslag,

16 16(32) 10 Dnr Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår avgiftsfria bussar både inom tätorten och till ytterområdena. Medborgarförslag,

17 17(32) 11 Dnr Medborgarförslag - Hur vill vi ha det när vi blir äldre? s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Synpunktshanteringen. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår olika åtgärder som förenklar samvaron med andra när man blir äldre. Medborgarförslag,

18 18(32) 12 Dnr Medborgarförslag - Plogning cykelbanor s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att man plogar cykelbanorna i första hand eftersom man ofta tvingas ut i vägbanan. Medborgarförslag,

19 19(32) 13 Dnr Medborgarförslag - Papperskorgar s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att det borde finnas fler papperskorgar runt om i bostadsområdena och vid gångvägarna. Medborgarförslag,

20 20(32) 14 Dnr Medborgarförslag - Trafiksituation på Häckvägen s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Häckvägen. Medborgarförslag,

21 21(32) 15 Dnr Medborgarförslag - Isbana s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att man anlägger en isbana i centrum. Medborgarförslag,

22 22(32) 16 Dnr Motion - Informera om hushållsnära tjänster - alternativ till hemtjänst s beslut beslutar att avslå motionen. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Sara Nylund (S), Eva Olstedt- Lundgren (FP), Fred Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S). Yrkanden Sara Nylund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S). Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Eva Olstedt-Lundgren (FP). Propositionsordning s ordförande Göran Norlander (S) finner att det föreligger två förslag till beslut, att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut samt att bifalla motionen. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla motionen. Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs. Votering och utfall Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.

23 23(32) Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. En motion har lämnats av Anders Gävert (M) till kommunfullmäktige I motionen beskrivs att för en del äldre kan hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT) vara ett alternativ till hemtjänst. För en del personer kan det till och med vara mer fördelaktigt att använda sig av RUT än hemtjänst. Motionären anser att många äldre och deras anhöriga kan sakna information om vilka företag som utför RUT-tjänster i Härnösand. Motionären vill därför att Härnösands kommun ska informera om vilka företag som utför RUTtjänster på kommunens hemsida, förslagsvis under rubriken som beskriver alla företag i Härnösand med F-skattsdel. Exempel på lydelse på websidan skulle kunna vara Ett alternativ till hemtjänst är köp av hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). För att underlätta för dig publicerar Härnösands kommun en lista över företag med F-skattsedel som du kan köpa tjänster av. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Socialförvaltningens yttrande, Motion, Anders Gäfvert (M),

24 24(32) 17 Dnr Motion - Corporate Social Responsibility i ägardirektiv till kommunala bolag s beslut beslutar att bifalla motionen, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa revidering av ägardirektiv för helägda bolag, ta fram förslag som understryker vikten av ett hållbart företagande. Yttranden I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. Anders Gäfvert (M) har inkommit med en motion där han föreslår att Corporate Social Responsibility (CSR), ska skrivas in i ägardirektiven i de bolag som kommunen äger. CSR handlar om att som företag vara en god samhällsaktör med en hållbar verksamhet. Begreppet omfattar flera olika områden så som arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Även jämställdhets- och mångfaldsarbete ryms inom dessa områden. Den aktuella motionen har varit på remiss hos Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB och AB Härnösandshus. Båda bolagen framhäver i sina svar

25 25(32) att de har ett tydligt uppdrag i dagens ägardirektiv att verka för kommunens och miljöns bästa. De är också certifierade enligt relevanta internationella standarder. Bolagen har genomfört en översiktlig utvärdering av sitt arbete utifrån en vägledande standard för socialt ansvarstagande (ISO 26000) och kommit fram till att de bedriver ett aktivt arbete inom alla huvudområden som standarden innefattar. Deras tolkning av sitt uppdrag skulle därmed inte förändras om CSR skrevs in i ägardirektiven. Kommunledningskontorets slutsatser av kommunfullmäktiges 15 mål berör motionen flera, men kanske främst: Mål 3. Härnösand ska vara en kommun som erbjuder alla sina invånare goda livsvillkor. Mål 5. Härnösand ska vara en kommun som aktivt arbetar med att förbättra miljön. Mål 8. Härnösand ska vara en kommun där samverkan inom organisationen och inom hela kommunkoncernen är en självklarhet. Att lyfta fram vikten av hållbart företagande och att vara en god samhällsaktör i ett ägardirektiv ger kommunen möjlighet att på ett tydlig sätt visa kommunens målsättningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalles. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltnings tjänsteskrivelse, Yttrande från HEMAB, Yttrande från Härnösandshus,

26 26(32) 18 Dnr Ombildande av kommunal friskola till reguljär kommunal skolenhet s beslut beslutar att låta Häggdånger byskola snarast återgå till att vara en reguljär kommunal skolenhet, att säga upp överenskommelsen med verksamhetsstyrelsen för Häggdånger byskola, att upphäva den särskilda delegationsordningen som upprättats för den kommunala friskolan, samt att tillsvidare förhyra skollokalen av Häggdångers Intresseförening. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. År 2007 fattade dåvarande skolstyrelse och kommunfullmäktige beslut (Dnr KS ) om att Häggdångers byskola skulle ombildas till en kommunal friskola. Häggdångers intresseförening köpte skolbyggnaden och tillsatte en verksamhetsstyrelse, och personal hyrdes av kommunen för att bedriva utbildningsverksamhet. Begreppet kommunal friskola existerar inte i juridisk mening och Skolinspektionen riktade redan 2009 kritik till kommunen om detta förhållande. Kritiken avsåg främst att termen kommunal friskola skapar oklarheter kring huvudmannaskapet och att skolan inte på ett naturligt sätt är knuten till kommunens övriga grundskoleverksamhet. Detta riskerar att

27 27(32) underminera likvärdigheten i utbildningen i förhållande till kommunens övriga skolor. Skolinspektionens slutsats blev att kommunens ansvartagande måste ses över. Intresseföreningen har i dag ingen ambition att starta en regelrätt friskola. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltning tjänsteskrivelse, Skolnämndens protokoll,

28 28(32) 19 Dnr Alternativ drift Simhallen 1 s beslut beslutar att pröva möjligheten med alternativ driftsform för Simhallen 1 och dess verksamheter, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsnämnden tillsätta organisation för utvärdering, förhandling och juridisk kompetens, att uppdra åt samhällsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram förfrågningsunderlag, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsnämnden föreslå kommunfullmäktige eventuellt avtalsförslag för beslut, att gruppledarna i kommunfullmäktige fortlöpande ges information om processen, samt att externa kostnader i samband med ovanstående uppdrag belastar kommunstyrelsens budget. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Amanda Lind (MP), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingemar Wiklander (KD) Barbro Ekevärn, (SJVP), RosMarie Sandin (FP), och Sigge Tjärnlund (M). Yrkanden s ordförande Göran Norlander (S) yrkar följande attsats läggs till beslutet: att gruppledarna i kommunfullmäktige fortlöpande ges information om processen, samt att sista att-satsen utgår. Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kommunfullmäktiges ordförande förslagna ändringar. I yrkandet instämmer Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP). Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar avslag till liggande förslag.

29 29(32) Propositionsordning s ordförande Göran Norlander (S) finner att det föreligger två förslag till beslut, att bifalla kommunstyrelsens förslag med de föreslagna ändringarna samt ett yrkande på avslag på liggande förslag. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med de föreslagna ändringarna. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att avslå liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med de föreslagna ändringarna. Votering begärs och verkställs. Votering och utfall Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med de föreslagna ändringarna till beslut. Reservation Lars-Gunnar Hultin (V) reserverar sig mot beslutet och en till detta protokoll bifogad skriftlig reservation. Protokollsanteckning Ledamöter för Moderaterna och Folkpartiet lämnar följande protokollsanteckning: Vi avstår från att rösta i ärende 6 pga. ofullständigt underlag och för otydligt syfte. Kommunen har det senaste året aktivt marknadsfört möjligheten att bygga hotell i Härnösand. Härnösand saknar idag hotellrumskapacitet med mervärden såsom restaurang och upplevelser. Beräkningar visar att ett nytt hotell med 50 % beläggning kan skapa 45 arbetstillfällen i Härnösand och generarar intäkter till hotellentreprenör och övriga företag på mnkr årligen. (Källa:Razormindsrapport: Hotelletablering Härnösand 2013) De företag som visat intresse för hotelletablering har bekräftat att Kanaludden är den mest intressanta platsen för ett hotellbygge i kommunen. Kanaluddenområdet är på väg att utvecklas och bli allt mer attraktivt med ny gästhamn, havsnära promenadstråk, bostadsbygggnation, boule, minigolf, möjlighet att bygga utomhusbad m.m. Simhallen har årligen

30 30(32) besökare. Sammantaget ger detta förutsättningar som beskrivs som framgångsfaktorer Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Samhällsnämndens protokollsutdrag

31 31(32) 20 Dnr Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun s beslut beslutar att anta reviderat Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. Yttrande Fred Nilsson (S). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen reglemente

32 32(32) 21 Dnr Ärenden för kännedom s beslut beslutar att lägga ärendet för kännedom till handlingarna. Budgetdirektiv 2015 Fred Nilsson (S) visar det materialel som presenteras för nationella och internationella gäster. informerar om februarisammanträdet gällande allmänn politisk debatt.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Datum 2013-11-13 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 25 november 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Sammanträdet

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(51) 2009-09-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-23.20 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00

Elisabeth Hildén (S), från kl. 10.55 Roland Strömqvist (S) Louise Solin (S) Samhällsförvaltningen den 15:de oktober kl 11.00 2012-10-11 Plats och tid Olof Högbergsalen, sambiblioteket kl. 08.15-09.35, 9.55-12.05, 13.00-14.30,15.05-16.35 Ajournering mellan kl. 09.35-09.55, 12.05-13.00, 14.30-15.05 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer.

Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 13 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-12-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 19 december, 2012 klockan 19.00 21.30 Beslutande Närvarande 22 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-05-30 0 Innehållsförteckning 47 Granskning av koncernstyrningen... 73 48 Ägardirektiv och bolagsordning för kommunens bolag... 74 49 Miljöprogram och energi- och klimatstrategi - uppföljning... 75

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer