Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S)"

Transkript

1 1(32) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid , Ajournering Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Se närvaro- och voteringslista sidan 3 Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör, och Jeanette George, vik. kommunsekreterare Justerare Justeringens plats och tid Ingemar Wiklander (KD) och Ingvar Wiklund (S) 31 januari 2014 kl på kommunledningskontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-24 Jeanette George Ordförande Göran Norlander Justerare Ingemar Wiklander Ingvar Wiklund ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift Jeanette George

2 2(32) Närvaro- och voteringslista Närvaro Namn Ersättare Parti Närv Frånv Ja Nej Avs Ja Nej Avst Fred Nilsson S X X t X Monica Fahlén S X X X Sara Nylund Lennart Mohlin 21 S X X X Magnus Oskarsson S X X X Margareta Ragnarsdotter S X X X Rune Danielsson S X X X Ann-Christine Myrgren S X X X Jasenko Omanovic S X X X Maud Byquist S X X X Andreas Sjölander S X X X Anders Byquist S X X X Mats Höglund S X X X Ingvar Wiklund S X X X Issam Sassi Torgny Jarl S X X X Christina Meltin Westerlund S X X X Lars Zetterlund S X X X Lars-Gunnar Hultin V X X X Ingrid Borgh Söderberg V X X X Michael Möller Christensen Martin Neldén V X X X Tomas Frejarö Carlos Gil MP X X X Hibo Abdullahi MP X X X Amanda Lind MP X X X Anders Gäfvert M X X X Sigge Tjärnlund M X X X Kristoffer Bodin M X X X Lennart Bolander M X X X Hans Sefbom M X X X Rasoul Zarar M X X X Margareta Tjärnlund M X X X Lennart Böhlin Leif Jonsson M X X X Carina Almgren C X X X Sven Westerlund C X X X Erik Hultin C X X X RosMarie Sandin FP X X X Eva Olstedt-Lundgren FP X X X X Ingemar Wiklander KD X X X X Barbro Ekevärn SJVP X X X X Christer Berglund SJVP X X X Stig Coldenberg SJVP X X X

3 3(32) Närvaro Namn Ersättare Parti Närv Frånv Ja Nej Avs Ja Nej Avst Lars Edvin Lundgren SD X X t X Ingrid Flodin C X X X Agneta Jonsson S X X X Göran Norlander S X X X

4 4(32) Närvarolista ersättare Ersättare Parti Närv Tjänstgjorde för Mary Näsström S - Torgny Jarl S X Issam Sassi Lennart Mohlin S X Elisabeth Hildén S - Roland Strömqvist S X Louise Solin S X Andres Suazo Kaati S X Astrid Westman S X Rolf Andersson S - Janneth Espanol V - Martin Neldén V X Michael Möller Christensen Carlos Gil MP X Tomas Frejarö Karin Frejarö MP X JG Christer Andersson M - Per-Olof Tejbo M - Leif Jonsson M X Lennart Böhlin Niclas Olofsson M - Ola Svanqvist C - Jan Norberg C X Catharina Rosén FP X Anita Holmström FP - Ulla Bylund KD X Maria Ahlander KD - Barbro Coldenberg SJVP X Görgen Persson SJVP - Ingen utsedd SD

5 5(32) Ärendelista 1 Dnr Informationsärenden Dnr Motion - Inför en social investeringsfond i Härnösands kommun Dnr Motion - Hemtjänst på lika villkor Dnr Motion - Nya boendet för äldre Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag Dnr Motion - Flytta mobbarna - inte offret Dnr Interpellation till skolnämndens ordförande Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Dnr Medborgarförslag - Uppföljning av beslut gällande medborgarförslag tomgångskörning vid Härnösands resecentrum Dnr Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar Dnr Medborgarförslag - Hur vill vi ha det när vi blir äldre? Dnr Medborgarförslag - Plogning cykelbanor Dnr Medborgarförslag - Papperskorgar Dnr Medborgarförslag - Trafiksituation på Häckvägen Dnr Medborgarförslag - Isbana Dnr Motion - Informera om hushållsnära tjänster - alternativ till hemtjänst Dnr Motion - Corporate Social Responsibility i ägardirektiv till kommunala bolag Dnr Ombildande av kommunal friskola till reguljär kommunal skolenhet Dnr Alternativ drift Simhallen Dnr Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun... 31

6 6(32) 21 Dnr Ärenden för kännedom... 32

7 7(32) 1 Dnr Informationsärenden Ingemar Forzelius, HEMAB informerade om bolagets verksamhet.

8 8(32) 2 Dnr Motion - Inför en social investeringsfond i Härnösands kommun s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Ingrid Flodin (C) presenterar motionen. Ingrid Flodin (C) och Christina Lindberg (C) har i en motion inlämnad föreslagit att Härnösands kommun inrättar en social investeringsfond för barn och unga samt att närmare utreda konstruktion av fond, belopp, hur medel ska användas, kriterier för att erhålla medel, uppföljning och utvärdering. Ingrid Flodin (C) och Christina Lindberg (C), motion,

9 9(32) 3 Dnr Motion - Hemtjänst på lika villkor s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Anders Gäfvert (M) presenterar motionen. Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att skyndsamt ta fram kalkyler, mallar och regler för hemtjänst. Anders Gäfvert (M), motion,

10 10(32) 4 Dnr Motion - Nya boendet för äldre s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Margareta Tjärnlund (M) presenterar motionen. Oppositionen i har i en motion inlämnad föreslagit att skyndsamt utreda möjligheten att lägga ut det nya boendet för entreprenad samt titta på möjligheten att i samverkan mellan brukarna, fastighetsägarna, kommunen och dom privata utförarna skapa morgondagens äldre boende i Härnösand. Oppositionen i, motion,

11 11(32) 5 Dnr Motion - Cykel eller elcykel via löneavdrag s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Anders Gäfvert (M) presenterar motionen. Anders Gäfvert (M) har i en motion inlämnad föreslagit att ge kommunstyrelsen i uppdrag att erbjuda anställda i Härnösand möjlighet att kunna köpa ny cykel eller elcykel genom löneavdrag. Anders Gäfvert (M), motion,

12 12(32) 6 Dnr Motion - Flytta mobbarna - inte offret s beslut beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Presentation av motionen Lars Edvin Lundgren (SD) presenterar motionen genom kommunfullmäktige ordförande. Lars Edvin Lundgren (SD) har i en motion inlämnad föreslagit att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att inrätta ett system för att flytta elever som mobbar andra. Lars Edvin Lundgren (SD), motion,

13 13(32) 7 Dnr Interpellation till skolnämndens ordförande s beslut beslutar att interpellationen får ställas, samt att svar ges vid nästa sammanträde. Hans Sefbom (M) har i en interpellation ställt frågan gällande pojkarnas situation enligt forskningsrapport LUPP. Interpellation, Hans Sefbom (M),

14 14(32) 8 Dnr Interpellation till kommunstyrelsens ordförande s beslut beslutar att interpellationen får ställas, samt att svar ges vid nästa sammanträde. Lennart Böhlin (M) har i en interpellation ställt frågan om hur kommunledningen anser att man ska hantera privata entreprenörer som påverkas kommunens olika projekt. Interpellation, Lennart Böhlin (M),

15 15(32) 9 Dnr Medborgarförslag - Uppföljning av beslut gällande medborgarförslag tomgångskörning vid Härnösands resecentrum s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren vill ha en uppföljning på tidigare medborgarförslag gällande tomgångskörning vid Härnösands Resecentrum. Medborgarförslag,

16 16(32) 10 Dnr Medborgarförslag - Avgiftsfria bussar s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår avgiftsfria bussar både inom tätorten och till ytterområdena. Medborgarförslag,

17 17(32) 11 Dnr Medborgarförslag - Hur vill vi ha det när vi blir äldre? s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till Synpunktshanteringen. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår olika åtgärder som förenklar samvaron med andra när man blir äldre. Medborgarförslag,

18 18(32) 12 Dnr Medborgarförslag - Plogning cykelbanor s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att man plogar cykelbanorna i första hand eftersom man ofta tvingas ut i vägbanan. Medborgarförslag,

19 19(32) 13 Dnr Medborgarförslag - Papperskorgar s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att det borde finnas fler papperskorgar runt om i bostadsområdena och vid gångvägarna. Medborgarförslag,

20 20(32) 14 Dnr Medborgarförslag - Trafiksituation på Häckvägen s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Häckvägen. Medborgarförslag,

21 21(32) 15 Dnr Medborgarförslag - Isbana s beslut beslutar att medborgarförslaget överlämnas till samhällsnämnden för beredning och besvarande. Ett medborgarförslag har inkommit i vilket förslagsställaren föreslår att man anlägger en isbana i centrum. Medborgarförslag,

22 22(32) 16 Dnr Motion - Informera om hushållsnära tjänster - alternativ till hemtjänst s beslut beslutar att avslå motionen. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Sara Nylund (S), Eva Olstedt- Lundgren (FP), Fred Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S). Yrkanden Sara Nylund (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Fred Nilsson (S) och Jasenko Omanovic (S). Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer Eva Olstedt-Lundgren (FP). Propositionsordning s ordförande Göran Norlander (S) finner att det föreligger två förslag till beslut, att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut samt att bifalla motionen. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att bifalla motionen. Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs. Votering och utfall Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista.

23 23(32) Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. En motion har lämnats av Anders Gävert (M) till kommunfullmäktige I motionen beskrivs att för en del äldre kan hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT) vara ett alternativ till hemtjänst. För en del personer kan det till och med vara mer fördelaktigt att använda sig av RUT än hemtjänst. Motionären anser att många äldre och deras anhöriga kan sakna information om vilka företag som utför RUT-tjänster i Härnösand. Motionären vill därför att Härnösands kommun ska informera om vilka företag som utför RUTtjänster på kommunens hemsida, förslagsvis under rubriken som beskriver alla företag i Härnösand med F-skattsdel. Exempel på lydelse på websidan skulle kunna vara Ett alternativ till hemtjänst är köp av hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). För att underlätta för dig publicerar Härnösands kommun en lista över företag med F-skattsedel som du kan köpa tjänster av. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Socialförvaltningens yttrande, Motion, Anders Gäfvert (M),

24 24(32) 17 Dnr Motion - Corporate Social Responsibility i ägardirektiv till kommunala bolag s beslut beslutar att bifalla motionen, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att vid nästa revidering av ägardirektiv för helägda bolag, ta fram förslag som understryker vikten av ett hållbart företagande. Yttranden I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. Anders Gäfvert (M) har inkommit med en motion där han föreslår att Corporate Social Responsibility (CSR), ska skrivas in i ägardirektiven i de bolag som kommunen äger. CSR handlar om att som företag vara en god samhällsaktör med en hållbar verksamhet. Begreppet omfattar flera olika områden så som arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Även jämställdhets- och mångfaldsarbete ryms inom dessa områden. Den aktuella motionen har varit på remiss hos Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB och AB Härnösandshus. Båda bolagen framhäver i sina svar

25 25(32) att de har ett tydligt uppdrag i dagens ägardirektiv att verka för kommunens och miljöns bästa. De är också certifierade enligt relevanta internationella standarder. Bolagen har genomfört en översiktlig utvärdering av sitt arbete utifrån en vägledande standard för socialt ansvarstagande (ISO 26000) och kommit fram till att de bedriver ett aktivt arbete inom alla huvudområden som standarden innefattar. Deras tolkning av sitt uppdrag skulle därmed inte förändras om CSR skrevs in i ägardirektiven. Kommunledningskontorets slutsatser av kommunfullmäktiges 15 mål berör motionen flera, men kanske främst: Mål 3. Härnösand ska vara en kommun som erbjuder alla sina invånare goda livsvillkor. Mål 5. Härnösand ska vara en kommun som aktivt arbetar med att förbättra miljön. Mål 8. Härnösand ska vara en kommun där samverkan inom organisationen och inom hela kommunkoncernen är en självklarhet. Att lyfta fram vikten av hållbart företagande och att vara en god samhällsaktör i ett ägardirektiv ger kommunen möjlighet att på ett tydlig sätt visa kommunens målsättningar. Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalles. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltnings tjänsteskrivelse, Yttrande från HEMAB, Yttrande från Härnösandshus,

26 26(32) 18 Dnr Ombildande av kommunal friskola till reguljär kommunal skolenhet s beslut beslutar att låta Häggdånger byskola snarast återgå till att vara en reguljär kommunal skolenhet, att säga upp överenskommelsen med verksamhetsstyrelsen för Häggdånger byskola, att upphäva den särskilda delegationsordningen som upprättats för den kommunala friskolan, samt att tillsvidare förhyra skollokalen av Häggdångers Intresseförening. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. År 2007 fattade dåvarande skolstyrelse och kommunfullmäktige beslut (Dnr KS ) om att Häggdångers byskola skulle ombildas till en kommunal friskola. Häggdångers intresseförening köpte skolbyggnaden och tillsatte en verksamhetsstyrelse, och personal hyrdes av kommunen för att bedriva utbildningsverksamhet. Begreppet kommunal friskola existerar inte i juridisk mening och Skolinspektionen riktade redan 2009 kritik till kommunen om detta förhållande. Kritiken avsåg främst att termen kommunal friskola skapar oklarheter kring huvudmannaskapet och att skolan inte på ett naturligt sätt är knuten till kommunens övriga grundskoleverksamhet. Detta riskerar att

27 27(32) underminera likvärdigheten i utbildningen i förhållande till kommunens övriga skolor. Skolinspektionens slutsats blev att kommunens ansvartagande måste ses över. Intresseföreningen har i dag ingen ambition att starta en regelrätt friskola. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltning tjänsteskrivelse, Skolnämndens protokoll,

28 28(32) 19 Dnr Alternativ drift Simhallen 1 s beslut beslutar att pröva möjligheten med alternativ driftsform för Simhallen 1 och dess verksamheter, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsnämnden tillsätta organisation för utvärdering, förhandling och juridisk kompetens, att uppdra åt samhällsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen ta fram förfrågningsunderlag, att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med samhällsnämnden föreslå kommunfullmäktige eventuellt avtalsförslag för beslut, att gruppledarna i kommunfullmäktige fortlöpande ges information om processen, samt att externa kostnader i samband med ovanstående uppdrag belastar kommunstyrelsens budget. Yttranden I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Amanda Lind (MP), Lars-Gunnar Hultin (V), Ingemar Wiklander (KD) Barbro Ekevärn, (SJVP), RosMarie Sandin (FP), och Sigge Tjärnlund (M). Yrkanden s ordförande Göran Norlander (S) yrkar följande attsats läggs till beslutet: att gruppledarna i kommunfullmäktige fortlöpande ges information om processen, samt att sista att-satsen utgår. Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kommunfullmäktiges ordförande förslagna ändringar. I yrkandet instämmer Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD) och Barbro Ekevärn (SJVP). Lars-Gunnar Hultin (V) yrkar avslag till liggande förslag.

29 29(32) Propositionsordning s ordförande Göran Norlander (S) finner att det föreligger två förslag till beslut, att bifalla kommunstyrelsens förslag med de föreslagna ändringarna samt ett yrkande på avslag på liggande förslag. Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut med de föreslagna ändringarna. Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige avser att avslå liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut med de föreslagna ändringarna. Votering begärs och verkställs. Votering och utfall Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och voteringslista. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med de föreslagna ändringarna till beslut. Reservation Lars-Gunnar Hultin (V) reserverar sig mot beslutet och en till detta protokoll bifogad skriftlig reservation. Protokollsanteckning Ledamöter för Moderaterna och Folkpartiet lämnar följande protokollsanteckning: Vi avstår från att rösta i ärende 6 pga. ofullständigt underlag och för otydligt syfte. Kommunen har det senaste året aktivt marknadsfört möjligheten att bygga hotell i Härnösand. Härnösand saknar idag hotellrumskapacitet med mervärden såsom restaurang och upplevelser. Beräkningar visar att ett nytt hotell med 50 % beläggning kan skapa 45 arbetstillfällen i Härnösand och generarar intäkter till hotellentreprenör och övriga företag på mnkr årligen. (Källa:Razormindsrapport: Hotelletablering Härnösand 2013) De företag som visat intresse för hotelletablering har bekräftat att Kanaludden är den mest intressanta platsen för ett hotellbygge i kommunen. Kanaluddenområdet är på väg att utvecklas och bli allt mer attraktivt med ny gästhamn, havsnära promenadstråk, bostadsbygggnation, boule, minigolf, möjlighet att bygga utomhusbad m.m. Simhallen har årligen

30 30(32) besökare. Sammantaget ger detta förutsättningar som beskrivs som framgångsfaktorer Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Samhällsnämndens protokollsutdrag

31 31(32) 20 Dnr Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun s beslut beslutar att anta reviderat Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. Yttrande Fred Nilsson (S). Yrkanden Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning s ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. Ordförande frågar fullmäktige om de avser bifalla liggande förslag. Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med liggande förslag. anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen Kommunstyrelsens protokollsutdrag, Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse Kommunstyrelseförvaltningen reglemente

32 32(32) 21 Dnr Ärenden för kännedom s beslut beslutar att lägga ärendet för kännedom till handlingarna. Budgetdirektiv 2015 Fred Nilsson (S) visar det materialel som presenteras för nationella och internationella gäster. informerar om februarisammanträdet gällande allmänn politisk debatt.

lut( twi;;t~ Paragrafer 113 lna Lindström

lut( twi;;t~ Paragrafer 113 lna Lindström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(51) Plats och tid Beslutande Rådhuset, måndagen den 19 juni 2017 kl 09:15 Ledamöter Se narvaro- och voteringslista på s. 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Se närvarolista

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Agneta Jonsson och Margareta Tjärnlund

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Agneta Jonsson och Margareta Tjärnlund 1(34) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-14.30, 14.50-15.30 Ajournering 14.30-14.50 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Ajournering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Ajournering 1(11) Plats och tid Rådhuset, tisdagen den 15 december 2015 kl 10:32 11.18, 11.35 12.33 Ajournering 11.18 11.35 Beslutande Ledamöter Fred Nilsson (S), Ordförande Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande Anders

Läs mer

15.15, 15.25-17.20, 17.25-18.05 Ajournering 14.45-15.10, 15.15-15.25, 17.20-17.25. Se närvaro- och voteringslista sidan 2

15.15, 15.25-17.20, 17.25-18.05 Ajournering 14.45-15.10, 15.15-15.25, 17.20-17.25. Se närvaro- och voteringslista sidan 2 1(42) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.17-14.45, 15.10-15.15, 15.25-17.20, 17.25-18.05 Ajournering 14.45-15.10, 15.15-15.25, 17.20-17.25 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Göran Norlander (S) och Anders Gäfvert (M)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Göran Norlander (S) och Anders Gäfvert (M) 1(49) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-14.25, 14.50-16.00 Ajournering 14.25-14.50 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-23 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: HÄRNÖSAND Plats: Sessionssalen Dnr: 201-5444-10 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

Se närvaro- och voteringslistan sidan 2. Se närvaro- och voteringslistan sidan 2

Se närvaro- och voteringslistan sidan 2. Se närvaro- och voteringslistan sidan 2 1(46) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-14.15, 14.35-17.00 Ajournering 14.15-14.35 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslistan sidan 2 Ersättare Se närvaro- och voteringslistan

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktige

Handlingar till Kommunfullmäktige HANDLINGAR Datum 2013-10-15 Sida 1(1) Kommunfullmäktige Ina Lindström Handlingar till Kommunfullmäktige Måndag den 28 oktober 2013 13.15 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8. Kommunfullmäktiges

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

16.30 Ajournering 14.15 15.00, 15.30-15.35. Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3

16.30 Ajournering 14.15 15.00, 15.30-15.35. Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(41) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, 13.15 14.15, 15.00-16.30 Ajournering 14.15 15.00, 15.30-15.35 Besutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2

Läs mer

17.13, 17.17-17.30 Ajournering 14.50-15.10, 17.13-17.17. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Se närvaro- och voteringslista sidan 4

17.13, 17.17-17.30 Ajournering 14.50-15.10, 17.13-17.17. Se närvaro- och voteringslista sidan 3. Se närvaro- och voteringslista sidan 4 1(39) Plats och tid Sessionssalen, Rådhuset, måndagen den 21 december 2015 kl 13.15-14.50, 15.10-17.13, 17.17-17.30 Ajournering 14.50-15.10, 17.13-17.17 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS 136 81 Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON 08-606 70 00 E-POST haningekommun@haninge.se Kommunstyrelsen Protokoll 2 (12) Plats och tid Beslutande KS-salen

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Per Sander (MP) och Eva Olstedt-Lundgren (FP)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Per Sander (MP) och Eva Olstedt-Lundgren (FP) 1(43) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.15-14.25, 15.15-16.37 Ajournering 14.25-15.15 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(31) Plats och tid KS-salen kl 08.30-10.00, 10.30-11.30, 14.30-15.20 Ajournering 10.00-10.30 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ledamöter Fred Nilsson (S), ordf. Sara Nylund (S) Rune Danielsson

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Göran Norlander (S) och Ingemar Wiklander (KD)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Göran Norlander (S) och Ingemar Wiklander (KD) 1(42) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.17-14.36, 15.00-16.29 Ajournering 14.36-15.00 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Michael Möller Christensen (V) och Lennart Bolander (M)

Se närvaro- och voteringslista sidan 2. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Michael Möller Christensen (V) och Lennart Bolander (M) 1(28) Plats och tid Rådhuset, måndagen den 30 maj 2016 kl 13:15 14.15, 14.40 16.00 Ajournering 14.15 14.40 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 2 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Michael Möller Christensen (V) och Göran Viren Sjögren (M)

Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Se närvaro- och voteringslista sidan 4. Michael Möller Christensen (V) och Göran Viren Sjögren (M) 1(57) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, Tid 13.17-14.32, 14.55-16.29 Ajournering 14.32-14.55 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslista sidan 4 Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(9) Plats och tid Plats KS-salen, Rådhuset, Tid 09.00-12.00 ande Ledamöter Rune Danielsson (S) ordf Agneta S. Palm (SPF) Per-Nils Sjödin (PRO) Lars Östberg (PRO) Astrid Westman (PRO) Ingrid Nordin (SPF)

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S)

Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin, kommunjurist. Rolf Emanuelsson (C) och Kristina Kristiansson (S) 1(14) Plats och tid Nordiska Travmuséet i Årjäng, kl 19.00-19.40 Beslutande Ledamöter Se närvarolistan sidan 2 Ersättare Se närvarolistan sidan 2 Övriga närvarande Ingemar Rosén, kommunchef Katarina Lundin,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2013-01-30 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2013-01-30, klockan 17:00 18:20 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Dan-Åke Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45

Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Omsorgsnämnden 2007-09-14 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum Korallen, Arken, kl 13:00-14:45 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson (c) Lillemor Edlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 18.30-19.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 1(9) PROTOKOLL Plats och tid Sal 105, Ale Kulturrum, kl. 09:05 09:30 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Paula Örn

Läs mer

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson

Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson. Patrik Hjalmarsson. Inger Johansson Demokratigruppen 2006-06-26 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl.18.00 19.00 Beslutande Sixten Carlsson, (s) ordf Margareta Arthursson Inger Johansson Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson Utses att justera

Läs mer

Se närvaro- och voteringslistan sidan 2. Se närvaro- och voteringslistan sidan 2. Sara Sjödin och Ingemar Wiklander

Se närvaro- och voteringslistan sidan 2. Se närvaro- och voteringslistan sidan 2. Sara Sjödin och Ingemar Wiklander 1(24) Plats och tid s sessionssal, Rådhuset, Nybrogatan 8, 13.15 14.15, 14.30 16.20 Ajournering 14.15 14.30 Beslutande Ledamöter Se närvaro- och voteringslistan sidan 2 Ersättare Se närvaro- och voteringslistan

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M)

Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Helen Bengtsson (S), 2:e v ordförande Roland Johansson (S) Måndagen den 6 oktober 2014. ... Bo Mazetti-Nissen (M) Kommunfullmäktige 2014-09-29 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 29 september 2014 kl.18.30-19.30 Beslutande Einar Holmqvist (S) Britta Croona (S) Sonja Emilsson (M) ej 104 Gusten Mårtensson

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014-10-27 71 Tid och plats Måndagen den 27 oktober 2014 kl. 14.00-14.45 Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Beslutande Övriga deltagare Se bifogad deltagar-/ uppropslista Bilaga 1 Maria

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (14) Protokoll 1 (14) Mötesdatum Innehåll 77 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 78 Informationsärenden 79 Delegationsärenden 80 Anmälningsärenden 81 Övrigt 82 Reviderade riktlinjer för

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer