Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat"

Transkript

1 Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga Inga Uppföljande revisioner Reviderade delkrav: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 4.6 ISO 14001:2004 Typ av revision: Uppföljande revisioner Reviderade delkrav: 4.1; 4.2; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 4.6 Resultat Mycket allvarliga avvikelser (F): 0 Allvarliga avvikelser (C): 0 Mindre allvarliga avvikelser (B): 4 Revisionsgruppens rekommendation Oförändrad certifieringsstatus efter presentation av skriftliga bevis på korrigerande åtgärder inom 3 månader. Qvalify AB Yvonne Hellsén / Revisionsledare Sida 1 av 7

2 Användning av certifikatsdokumentation Finns uppsatta i hela verksamheten både i Eskilstuna och Västerås. Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Fångas löpande upp på APT och har sedan hösten 2014 ett rapporterings verktyg gällande Oj, Aj och Halloj Interna revisioner Genomförda och bra funna förbättringar Ledningens genomgång Genomförd bra dokumenterad med analys av uppkomna resultat. Närvarande vid externa revisionen inom avsnittet var rektor, förvaltningschef, personalchef (ledningens representant) Ledningens representant Ledningens representant är Jane Ståhle, personalchef Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla policy och mål. Uppdaterat ledningssystem som man arbetar med att implementera och det bedöms fungera tillfredsställande. Medverkan av arbetstagarens repr Eduardo Medina är huvudskyddsombud och han har varit med på stora delar av revisionen Områden nästa revision Förnyelse så samtliga delkrav ska gås igenom. Fördjupa sig inom nödlägesberedskap Ständiga förbättringar Arbetar löpande med ständiga förbättringar som fångas upp både på APT och genom rapporteringssystem Oj, Aj och Halloj. Kommer även under 2015 lanseras för studenter Uppfyllelse av mål och handlingsplaner Har uppnått sina mål väl. Har beslutat att fortsätta med samma mål under Kommer löpande stämma av dessa. Positiva iakttagelser Totalt MDH +Bra engagameng hos samtliga jag träffat gällande ert arbete inom hållbar arbetsmiljö +Ni arbetar på bra med ert implementeringsarbete av ert uppdaterade system. Har genomfört ett antal workshops, informerat och har lagt en bra handlingsplan. +Bra gemensamt material för era interna revisioner med rätt frågeställningar Sida 2 av 7

3 +Ni sammanställer uppkomna förbättringsförslag från interna revisioner så samtliga har möjlighet att ta del av dem och eventuellt använda i sin verksamhet. IDT +Arbetat fram bra rutiner inom kemikaliehantering och rutiner kring tillgänglighet till verksamheten kvällstid. +Har löpande APT möten och ledningsråd där man fångar upp förbättringar och frågor kring arbetsmiljö/miljö +Har precis köpt in digitaliserat kemikalieregister som man erbjuder alla akademier att köpa in sig i. +Har planerat att lägga in kunskap om kemikalier, arbetsmiljö i undervisning. +Tydliggör introduktion av nya och nygamla studenter inom risker och där man även ska signera dokument att man tagit del av informationen. EST +God ordning på verkstad och tagit beslut att man ej ska förtära något där för att undvika oreda och ev. omärkta flaskor som kan misstänkas vara kem. +Engagemang för att löpande hitta förbättringar i sitt arbete inom arbetsmiljö och miljö. +Kem som ska användas till labb köps alltid in via ansvarig inom området för att säkerställa att säkerhetsdatablad finns. HVV: +Har arbetat fram ett bra dokument och rutiner kring hot och våld. +Brandskydd har införlivats i vardagen genom att man löpande diskuterar kring det och säkerställer att alla har god kunskap. Campus: + Bra rutiner och engagemang. +Samtliga tillfrågade medarbetare har gilltiga körtillstånd gällande truckkörning +God kontroll gällande ert systematiska brandskyddsarbete på MDH. IT-Sektionen: +Genomfört bra riskanalys och handlingsplan gällande er flytt av verksamheten +Bra rutiner när medarbetare går ner i serverrum och vid besök i serverrum var det god ordning både i rum och utanför. +Vid senaste skyddsrond noterades att det stod material i gång utanför serverrum som kan hindra utrymning. Detta är nu åtgärdat. Bra att ni har ett helhetstänk och ej endast tänker på era utrymmen. UFO: +Har varannan vecka på sina APT möten ett fokus område inom arbetsmiljö. +Riskbedömning genomförd vid flytt och uppföljning avslutad med endast en åtgärd kvar KOM: +Arbetar med och dokumenterar spelregler i verksamheten +Samtliga kommer gå utbildning i personlig effektivitet KHA: +Kontinuerliga protokollförda möten där man bla. går igenom statistik inom sitt hållbara arbetsmiljöarbete +Fångar ständigt upp förbättringsförslag inom området och är gärna behjälpliga ute i sektioner eller akademier UKK: +Sett över rutin gällande introduktion av nya studenter både när man är i egna verksamheten eller på praktik +När man fick lagförteckning av personalsektionen har man gått igenom den i ledningsrådet och säkerställt att man följer gällande lagar. Förbättringsförslag MDH Generellt: -Ni har satt ett antal deadline datum för att kunna genomföra en helhetssammanställning gällande interna revisoner och lagefterlevnadskontroll, viktigt att samtliga följer upprättade rutiner för det och informerar status. -När ni genomfört lagefterlevnadskontroll och förändring skett är det viktigt att ni kommunicerar ut det i organisationen och dokumenterar att detta är genomfört. -Lägg relevant bekräftelse information i mail som går ut tillsammans med senaste laguppdateringen till Sida 3 av 7

4 respektive ansvarig så ni säkerställer att man gått igenom lagar och att man bekräftar att inga förändringar finns i uppdatering som påverkar verksamheten. -Se fördelen och dra ännu bättre nytta av att ni är en organisation som arbetar med många bra områden både inom miljö och arbetsmiljö. Ta del av varandras arbetsmaterial. -Informera till personalsektionen när ni gått utbildningar/workshops inom arbetsmiljö och miljöområdet så ni får en helhetsbild. -Samla information vilka som gått HLR utbildning och anslå det, för att lätt nå informationen vid eventuell incident. -Fundera på hur ni kan lyfta ert förbättringsarbete ytterliggare i hela verksamheten. Kan vara tex. att ni på intranät löpande dokumenterar inkomna förbättringsförslag så alla ser nyttan av ert förbättringsarbete och att ni lyfter ämnet på era APT möten. -Ni har en unik kompetens i er organisation där ni arbetar mycket med forskning/utbildning inom områden som ger positiva miljöaspekter för era kunder. Kan det vara något att sätta miljömål på i framtiden. -Tänk på att aldrig ställa brännbart material såsom träemballage direkt mot fastighetsvägg för att undvika brand -Fundera på att ta fram en blankett med era arbetsmiljö/miljö risker som både medarbetare och studenter får signera att de tagit del av. -Gör några stickprov vid interna revisioner och träffa några medarbetare på sektion/akademin så ni säkerställer att implementeringen är genomförd och fånga upp ev. förbättringsförslag. -Vilken policy ska ni ha gällande repetition inom HLR området -När ni anställer nya medarbetare kan ni med fördel fånga upp om man har kunskap inom HLR, arbetsmiljö eller miljö. -Vid APT kan ni med fördel någon ggr/år repetera era rutiner kring utrymning och återsamlingsplats -Gå på någon APT igenom med samtliga för att säkerställa vetskapen om era rutiner/dokument inom en hållbar arbetsmiljö. -Agenda APT kör gärna samma namn på punkten hållbar arbetsmiljö (har både stött på arbetsmiljö och hållbar arbetsmiljö) bra om ni kör samma linje. -Handlingsplan vid allvarlig händelse är under uppdatering lägg även till rutiner kring om ni skulle orsaka någon form av utsläpp alltså mera inom miljöområdet. IDT Eskilstuna: Samla er dokumentation avseende deponering av farligt avfall så det är lättillgängligt Campus: -Säkerhetsdatablad sätts i pärm i respektive Västerås och Eskilstuna trots att ni har en ringa mängd. HVV: -Rutin vad som ska gälla vid arbete i metodrum såsom att ni alltid ska vara minst 2 personer för att eliminera risken för skador och kemiska olyckor. -Ha säkerhetsdatablad tillgängliga både där kemikalier står och även i rum där man arbetar med kemikalier. Vid introduktion av nya medarbetare/studenter bör detta informeras och säkerställas att man tagit del av informationen. Sida 4 av 7

5 Ledning: -I protokoll för ledningens genomgång dokumentera att samtliga akademier/sektioner har gått igenom lagar och att dessa ej medför någon förändring av era rutiner. -Utvärdera årligen på ledningens genomgång om era miljöaspekter ska kommuniceras extern eller ej. UKK: Säkerställ att era utrymningsvästar är tillgängliga för alla om inte ansvariga är på plats. Sida 5 av 7

6 Förteckning avvikelser OHSAS 18001:2007 AR 1 Delkrav: Identifiera faror, bedöma risker, rangordna åtgärder Rubrik: Exponering av material som kan kräva medicinska kontroller/idt, EST ev flera Saknas rutin för att säkerställa om det behöver göras medicinska kontroller vid exponering av ev. hälsofarliga ämnen. Såsom 3D skrivare,optisk strålning och härdplaster AR 2 Delkrav: Interna revisioner Rubrik: Summering av genomförda intern revisioner 2014 Personalsektionen har ej kunnat presentera totala bilden vid ledningens genomgång gällande status på förbättringar från senaste interna revisionerna. Saknas rapportering från CAM, EKA, REK, KOM, EST och UKK Sida 6 av 7

7 Förteckning avvikelser ISO 14001:2004 AR 1 Delkrav: Lagar och andra krav Rubrik: Lagefterlevnads kontroll Personalsektionen har ej kunnat färdigställa kontroll av lagefterlevnad för respektive enhet då man ej fått in slutgilltig bekräftelse att samtliga förändringar ej kräver nya rutiner. De som ej lämnat in är EKA, REK, KOM, STC AR 2 Delkrav: Beredskap och agerande vid nödlägen Rubrik: Brandsläckare saknas i labb IDT Västerås /Campus ansvarsområde Vid rundvandring konstaterades att brandsläckare och brandfilt är borttagna i labb. Medarbetare informerade ansvarig på Campus att de behövde förnyas eftersom gilltighetstid snart skulle löpa ut och då togs de bort. Sida 7 av 7

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

TSN Datum 1 (18) 2015-01-12. Slutrapport Internkontroll 2014

TSN Datum 1 (18) 2015-01-12. Slutrapport Internkontroll 2014 TSN Datum 1 (18) 2015-01-12 Slutrapport Internkontroll 2014 Innehållsförteckning 2 (18) 1 Sammanfattning... 3 2 Kontrollområde och moment... 4 2.1 Offentlighetsprincipen... 4 2.2 Personuppgiftslagen...

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy

Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Kvalitetssystem enl ISO 9001:2008 samt kvalitetspolicy Belles Golv & Städ har dokumenterat och infört kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008, för att säkerställa att våra tjänster och produkter uppfyller

Läs mer

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30

Verksamhetshandbok. FR 2000 med EN 1090 och SS-EN ISO 3834. Anders Stegerud 2015-03-30 Verksamhetshandbok FR 2000 med EN 10 och SS-EN ISO 3834 med SS-EN10 och SS-EN ISO 3834 1(26 Innehållsförteckning 1. Ledningen... 4 1.1 AFFÄRSIDE... 4 1.2 RIKTLINJER POLICY... 4 1.3 VERKSAMHETSMÅL... 4

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Slutrapport 1 (15) Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Projektägare är: LfMT; Hans-Olof Carlsén Versionshistorik Version 1 Datum

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer