- ftir trar:sportkiipare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- ftir trar:sportkiipare"

Transkript

1 ; T"art7 :;j!?7'i';' ;-:; : a - ftir trar:sportkiipare REMISSYTTRANDE Trafikverket 78I 89 BORLANGE Trafikslagsiivergripande plan fiir utveckling av metoder, modeller och verktyg - fiir analys av samhiillsekonomi, jfirnviigskapacitet, effektsamband och statistik samt fiir trafik- och transportprognoser. Dnr Niiringslivets Transportrid som fitt Trafikverkets forslag till trafikslagsdvergripande plan pi remiss anfor foljande. Niiringslivets Transportri:d anser att Trafikverkets nu remitterade plan bor ha ett tydligt fokus pi att utveckla metoder och modeller fdr att spegla godsnyttor och samhdllsekonomiska kostnader for gods pfl ett riittvisande siitt. Si iir inte fallet i det nu remitterade materialet. Forslaget har nu karaktiiren av en samlad bruttolista diir olika projekt anges med prioritet 1 eller 2 pi olika sakomriden. Trafikverkets rubricerar det utsiinda forslaget som "F6rslag till trafikslagsctvergripande plan..." En genomging av forslaget visar dock att ansatsen i forslaget i huvudsak iir transportslagsuppdelad och inte transportslagsdvergripande. Niiringslivets Transportrid efterlyser en tydligare fokusering i planen pi sammanhiingande transport- och logistikkedjor utifrin ett brukarperspektiv. Varudgare inom industri- och handel anvdnder sig av alla transportsiag i olika kombinationer ddr leveransprecision tir en hygienfaktor. Modem logistik stiiller krav pi varudgare att kombinera kostnadseffektivitet med en h6g serviceniv6 och flexibilitet for sina kunder - allt oftare med tata leveranser och korta ledtider. I allt hogre grad efterfragas breda produktpaletter med hog kvalitet och mindre orderstorlekar. 6kad prispress stiiller krav pa allt effektivare transportfloden och en logistikkedja diir det inte f6r gi fel nigonstans vilket i sin tur st2iller okade krav pa infrastrukturens kvalitet, kapacitet och tillforlitlighet. Niiringslivets Transportrid har den 2 september i en skrivelse till Trafikverkets generaldirektor tagit upp betydelsen av att samhdllsnyttan av godstransporter ges en riittvisande viirdering i de kalkylmodeller som ligger till grund for Trafikverkets underlag f6r infrastrukturplaneringen och efterfolj ande politi ska beslut. Trafikverket redovisade den 30 november det av regeringen l2imnade uppdraget atttafram inriktningsunderlag for infrastrukturplaneringen20ls Inriktningsunderlaget ska ligga till grund for regeringens infrastrukturproposition hosten 2016 och den efterfoljande dtgiirdsplaneringen som gors av Trafikverket och som ska resultera i en ny Nationell Transportplan for Risk ftreligger annars fdr att den nya Nationella Transportplanen kommer att baseras p6 ett ofullstiindigt och icke riittvisande beslutsunderlag. Vi hiinvisar till innehillet i skrivelsen till Trafikverkets generaldirektdr. Niiringslivets Transportr6d framfor i skrivelsen till Trafikverkets generaldirektor att beslutsunderlagen for drift och underhill och investeringar i infrastruktur bor omfatta ett bredare perspektiv pi samhiillsnyttan av godstransporter och kostnaderna vid storningar i transportkedjan. Vitala kostnadskomponenter saklas vid viirderingen av forseningskostnader for godstransporter. Nigra exempel iir utebliven fakturering som en foljd av fcirseningar, okade kostnader for byte av transportslag vid forseningar eller tillkommande kostnader i andra delar av logistikkedj an exempelvi s anslutande farty gsav gingar.

2 2 Trafikverkets projekt for att identifiera godstransporters samhiillsnytta och bristerna i nuvarande kalkylmodell miste s&ledes intensifieras. Arbete med dessa frigor har pig6tt under flera 6r inom Trafikverket med de konkreta resultaten har hittills varit f6. Det behdvs biittre analysverktyg for den samhiillsekonomiska viirderingen av forbdttrad godstrafik. Godstransporters samhiillsnytta kommer inte.fram i de samhiillsekonomiska kalkylmodeller som tilliimpas och Niiringslivets Transportrid har liinge efterlyst en samhdllsekonomisk viirdering av godstransporter som speglar dess betydelse for niiringslivets konkurrenskraft och for Sveriges konkurrenskraft som nation. Niiringslivets Transportrid konstaterar att det foreligger en bred enighet bland transportmyndigheter, forskare och godstransportkopare att godsnyttor och samhiillsekonomiska kostnader for bristande tillforlitlighet iir svira att finga upp i dagens kalkylmodeller. Niiringslivets Transportrf,d har tidigare presenterat ett antal ftirbflttringsfiirslag fiir Trafikverket enligt nedan: 1. Den viktigaste Atgarden iir enligt Niiringslivets Transportrid att - i avvaktan p& att biittre godsmodeller implementeras - justera upp godstidsviirdena i nuvarande kalkylmodell och for de samhiillsekonomiska kostnaderna av bristande tillforlitlighet for godstransporter och att detta ges fortur for ekonomiskt och tidsmiissigt genomforande inom Trafikverket. Detta som en korrektionsfaktor si att mer riittvisande kalkylviirden uppnis. Det iir bdttre att hamna ungefiir riitt iin absolut fel i godskalkylerna. 2. Bygg in utebliven fakturering som ett resultat av storningar i godstrafiken. Ger uteblivna foretagsintiikter och uteblivna skatteinliikter. Trafikverket gdr i de samhiillsekonomiska kalkylmodellerna en olycklig etskillnad mellan foretagsekonomiska effekter och samh2illsekonomiska effekter. N?iringslivets Transportrid anser att samhiille och foretag verkar i symbios med varandra. Niiringslivet medverkar till en positiv samhiillsutveckling genom arbetstillfiillen och skatteintiikter. Fcir relevanta beslut om allokering av resurser miste samhiillsnyttan av godstransporter liksom kostnader vid forseningar pi grund av brister i infrastrukturen ges en rdttvisande vdrdering i de samhiillsekonomiska kalkylmodellerna eftersom dessa ligger till grund for besluten. 3. Vag in iindrade transportsatt i modellerna, t ex ndr transportkopare tvingas byta fr6n jiirnviig till sjotransporter, lastbil och/eller flyg. 4.Yag in instiillda tig i modellerna. Instiillda tig blir aldrig forsenade, men skapar kostnader for f6retag och samhiille. 5. Det vore dnskvdrt att bygga in fors?imrade kundrelationer/forlorade affiirer i modellerna. 6. Godsvagnar som inte liimnar Sverige i tid skapar forseningar i utlandet som inte speglas i modellerna. Aven detta bor speglas. 7. Forsenade tomvagnar skapar ocksi forseningar, men hanteras inte i modellerna. 8. Mat 6ven forsenade vagnar, inte bara f6rsenade tig. Det spelar ingen roll attthget iir i tid om vagnarna stir kvar. 9. Kostnaden fc!,r vagnen iir oftast mycket storre dn godsets kapitalkostnad. 10.I modelleringen behovs en overbryggning mellan nationalekonomisk teori och foretagsekonomiska realiteter.

3 a J Niiringslivets Transportrid fiireslflr att de 10 punkter som redovisas ovan inarbetas i utvecklingsplanens olika sakomrflden. Ett och annat resonemang kring omridena ovan finns punktvis med i det nu remitterade fiirslaget till utvecklingsplan men dock ej samlat fokuserat. Niiringslivets Transportrid har under flera 6r och i en rad olika sammanhang - senast genom skrivelsen till generaldirektoren - framfort till Trafikverket att beslutsunderlagen for drift och underhill och utbyggnad av infrastrukturen bor omfatta ett bredare perspektiv pi samhiillsnyttan av godstransporter. Skrilet iir den uppenbara risken for att de resurser som avsdtts for investeringar i infrastruktur inte allokeras till de f6r samhiillet viirdefullaste projekten. Synpunkter pfi ftirslagen i trafikslagsiivergripande plan ftir utveckling av metoder, modeller och verktyg - fiir analys av samhiillsekonomi, jiirnviigskapacitet, effektsamband och statistik samt ftir trafik- och transportprognoser. Synpunkterna fiiljer rubriker och indelning i planens olika kapitel. 13 Syftet med utvecklingsplanen Nflringslivets Transportrid instiimmer i flera av de punkter som anges sisom "Bdure beskrivning av godsnyttorna i kalkylerna, Utveckling av analyser av drift och underhill och att Utveckla metoder och verktyg fcir analys av kapacitet pi jarnvag." Detta miste di foljas upp med fler konkreta projekt och en prioritering av resurser for dessa. 1.4 Mil fiir utvecklingsplanen Hiir anges som ett delm6l: "Metoder och modeller samt tillging till in- och valideringsdata fcir att kunna gcira godsprognoser och samhiillsekonomiska godskalkyler. Prio 1 iir fctrbattrad metod fcir analys diir godstrafiken rir integrerad med dvrig trafik och prio 2 iir f6rbiittrad metod f6r analys diir godstrafiken Zir huvudintresset". Niiringslivets Transportr6d foreslir att iiven en forb?ittrad metod for analys diir godstrafiken 6r huvudintresset blir prio 1. Det iir stora exportvdrden som riskeras di godstransporter forsenas eftersom den svenska exportindustrin iir en hornpelare i samhiillsekonomin. 2.5 Analys av godstransporter Trafikverket skriver i detta avsnitt att: "Aktorerna som samverkar om en transportlcisning har ofta god kunskap om sin del i kedjan, men mindre kunskaper om andra delar. Det gdr att det kan vara svirt att hitta enskilda aktcirer som har mcijlighet att ge infomation om hur hela transportproblemet l6ses fr6n punkt A till punkt B. Det iir ocksi svdrt att hitta annan registrerad data som enskilt kan ge information om hur transportlcisningar kommer till och hur logistiksystemet hiinger samman. Att veta var, varfcir och med vilka fordon viss infrastruktur belastas iir avgcirande f6r att kunna ta fram itgiirdsunderlag och policyanalyser av hcig kvalitet. Den bristfiilliga informationen om godstrafiksystemet som helhet utgcir i det sammanhanget en stor utmaning fcir Trafikverket och civriga myndigheter inom transportsektorn att hantera". Ndringslivets Transportrid delar denna beskrivning och anser att Trafikverket liksom andra transportmyndigheter som Trafikanalys bor skapa forutsiittningar for att underl2itta tillskapandet av horisontella samarbeten mellan varudgare och fprbiittrad transparens i godsfldden. Vi foreslir att Horisontella samarbeten mellan varuiigare och fiirbiittrad transparens i godsfliiden tillfiiras som ett eget utvecklingsomrfide i planen. Ingen aktor har idag en samlad bild over de svenska godsflodena. Med tillskapandet av en nationell databas over godsfloden skulle smartare logistikuppliigg med stor samhiillsnytta kunna skapas. Frigan har forts fram av Niiringslivets Transportrid i olika sammanhang. Vi foreslir att Trafikverket hiir samverkar med Trafikanalys som av regeringen f6tt i uppdrag att redovisa ett samlat kunskapsunderlag och nuliigesanalys om transporter av gods i Sverige och internationella kopplingar. Uppdraget ska redovisas till Niiringsdepartementet senast den 1 april 2016.

4 4 I detta avsnitt av utvecklingsplanen anges vidare: "En f6rsvirande omstiindighet fcjr Trafikverket iir att det oftast saknas atkomst till godsrelaterad data som faktiskt existerar (eftersom de omgiirdas av seketess eller inte delas p.g.a. olika skiil sfl som affiirshemligheter m.m.). En svirighet fcir modellering av godstranspofier itu diirfcir den ncidviindiga insamlingen av omfattande och p6litliga data". Niiringslivets Transportrid delar inte Trafikverkets problembeskrivning ovan. Flera av vira medlemsforetag har i samarbete med salvdl transportforskare vid universitet och hdgskolor som konsultforetag lemnat erforderliga godsdata for olika studier. Yi fiireslir att Trafikverket nu tar direktkontakt med de varuiigande ftiretag som godsdata av verket iinskas frin och preciserar sina iinskemf,l. Det ligger sjiilvklart i varuiigarnas intresse att transportmyndigheternas olika analyser och rapporter som ligger till grund for transportpolitiska beslut av regering och riksdag speglar den faktiska verkligheten av hur godsflodena ser ut i Sverige. Vidare skriver Trafikverket i avsnittet om analys av godsmodeller att: "Utvecklingen av persontrafikmodeller iir, av flera skiil i Sverige liksom i civriga delar av viirlden, mer etablerad iin utvecklingen av godstrafikmodeller. Det 96r att det fdr gods finns en betydligt tunnare kompetensbas fcir Trafikverket och andra myndigheter att dsa ur. Bristen pi bred kompetens i Sverige fcir utveckling av godsmodellering dr en utmaning fcir Trafikverket att hantera". Detta iir enligt Niiringslivets Transportrid en alltfiir defensiv skrivning. Den kompetensbrist som Trafikverket anger ovan talar for frigor rorande kompetensuppbyggnad for utveckling av godsmodellering och utbildning bor inarbetas i utvecklingsplanen och inte ligga utanfor dess fokus. Det kan exempelvis handla om att i samarbete mellan Trafikverket och universitet och hogskolor och forskningsinstitut i Sverige och i ett internationellt samarbete bygga upp serskilda kompetenscentra for utveckling av kalkylmodeller for gods. Ett annat siitt dr atti rekryteringen till Trafikverkets Expertcenter rekrytera logistiker med ndringslivserfarenhet for att overbrygga nuvarande gap mellan godsmodeller och verklighet. Ett av vilratidigare framforda forslag till Trafikverket iir att i modelleringen behovs en overbryggning mellan nationalekonomisk teori och foretagsekonomiska realiteter. Trafikverket har av regering och riksdag f6tt uppdraget att utveckla modeller for samhiillsekonomiska analyser. Om Trafikverket gor bedomningen att detta inte liter sig goras vad giiller relevanta kalkylmodeller f6r godstransporter foresl5.r siledes Niiringslivets Transportrid att Trafikverket soker samarbete med andra liimpliga myndigheter, universitet och hogskolor och forskningsinstitut i Sverige och internationellt for arbetet med att utveckla godsmodeller for samhiillsekonomiska analyser. 3.5 Effektsamband - iivriga jeirnviigseffektsamband Projektet Effektsamband fiir punktlighet i jiirnviigssystemet. Niiringslivets Transportrid anser att projektet bor piskyndas. Endast delresultat iir angivna till att ldmnas fu Analys av godstransporter Niiringslivets Transportrf,d understryker vikten av projektet rorande Fiirbfittrad tomvagns' och tomtflgsallokering. Punkten Ovrigt under punkten 7 Fiiretagsekonomisk konsekvensbeskrivning I planen anges att "Metoden f6r anviindas under en testfas frin och med I april 2015 med m61et att mer precisa anvisningar ska finnas framme till ". Ntiringslivets Transportrid foreslflr att metoden av Trafikverket tilliimpas pi samtliga av Trafikverket namngivna projekt i itgardsplaneringen for Nationell Transportplan

5 5 8. Analys av persontransporter Niiringslivets Transportrfld foreslar att i projektet: Effektsamband mellan utbudsftirfindringar och kostnadsfiiriindringar, jiirnvfig bor analyseras effekterna av den gdllande Nationella Transportplanen som innebiir kraftigt hojda banavgifter till lotalt22,8 miljarder under hela planperioden En okning frin cirka 600 miljoner i banavgifter ir 2010 till drygt 2$ miljarder ilr Projektet: Prognoser fiir flygresor och modeller fiir griinsiiverskridande resor bor dven inkludera flygfrakt och griinsoverskridande godstransporter. 9. Yiirderingar och metodik Projektet: Modell fiir prioritering mellan ansiikningar vid tilldelning av tigliigen bor analysera om och i si fall hur den liga viirderingen av godsnyttor i den samhiillsekonomiska kalkylmodellen piverkar tilldelning av tigliigen for godstransporter. Projektet: Viirdering av tilliiggsfltgiirder fcireslis ges prio 1 istiillet for som anges i forslaget prio 2. Niiringslivets Transportr6d delar den beskrivning som gors i planen att: "Fcir au hantera nyttopotentialen iir idealet att det gcirs en systemkalkyl for infcirandet av itgiirden liings hela det str6k som kriivs fcir att hela nyttan ska falla ut." 9.2 Yiirdering av restid och komfort, trf,ngsel och stiirningar i trafiken Ndringslivets Transportrid forutsiitter att omredet flven omfattar godstransporter och inte bara persontrafik. Omridet iir angeliiget och bcir ges fortur tidsmiissigt och ekonomiskt. De fyra persontrafikrelaterade projektid6er som finns i planfcirslaget dr alla resurssatta. Den enda godsrelaterade projektid6 som omndmns: Yiirdering av fiirseningar och osiikra transporttider fiir gods iir inte resurssatt. Obalansen av projekt som dr persontrafik och godsrelaterade 6r mdrklig och bor forklaras av Trafikverket. 9.4 Trafikeringskostnader och infrastrukturkostnader Transportsystemets sfirbarhet vid lflnga avbrott. Projektet giiller enligt Trafikverket: "hur man ska kvantifiera och viirdera effekter kopplade till itgarder som leder till minskad sirbarhet i system diir fi eller inga alternativa transportvagar finns. I princip dr minskad sirbarhet en form av minskad fcirseningsrisk med den skillnaden att effekten visar sig som en "fcirsening av transporten" pi flera dagar eller veckor. Fcir att kunna viirdera minskad sirbarhet behciver man dels veta risken fdr avbrott av olika liingd, dels de (samhiillsekonomiska) effektema av ett avbrott". Niiringslivets Transportrid delar Trafikverkets uppfattning att det zir viktigt att utveckla tydliga riktlinjer for hur denna typ av effekter ska hanteras i samhiillsekonomiska kalkyler. Projektet iir angeliiget och bor ges fortur tidsmiissigt och ekonomiskt. I Trafikverkets planforslag iir endast smi resurser avsatta for en forstudie. Projektet illustrerar att faktorer som hdgre tillfdrlitlighet och mindre sirbarhet vid investeringar i godsrelaterade projekt inte fingas upp i dagens samhiillsekonomiska kalkylmodeller. Niiringslivets Transportrid understryker vikten av godssrek med hog redundans och robusthet. Det iir viktigt att huvudstrik f6r viig och jiirnviig ges en robusthet och redundans for att lingsiktigt siikra en god kapacitet. Projektet understryker vikten av att hilla alternativa tiryvagar i gott skick vad gtiller biirighet och kapacitet fcir att mdjliggora en snabb och effektiv omledning av godstig vid lingvariga stopp. Det bidrar till uppfyllande av miljomilen samtidigt som robustheten och redundansen i jiirnviigssystemet okar. Transporterna dr en integrerad del i hela den industriella produktionen. Om transportkedjan bryts fallerar hela systemet tills man kunnat gora en iterstart. Aterhiimtningsformigan iir oerh6rt viktig, d.v.s. robustheten i transportsystemen. Nyttor kan i denna del tillgodogoras siviil for godstransporter som persontransporter.

6 6 Samhiillsekonomisk vfirdering av instiillda tig och tigfiirbindelser. Aven detta Zir ett viktigt projekt som b6r ges hog prioritet och erforderliga resurser. Niiringslivets Transportrid forutsiitter att projektet omfattar bide persontrafik och godstrafik. 9.6 Analyser av styrmedel och regleringar Styrmedel - Avgifter ftir tung trafik. Trafikverket skriver att: "Det vore ctnskvart att utreda vilka effekter distansbaserade avgifter skulle fi"... "syftet ar enligt Trafikverket att differentiera och identifiera friimst den tunga trafikens externa kostnader. Detta skulle innebiira att dessa kostnader skulle kunna internaliseras". Niiringslivets Transportrid understryker vikten av konsekvensanalyser vid ett eventuellt svenskt inforande av en viigslitageskatt och en ensidig svensk internalisering av externa kostnader och effekterna av detta pi niiringslivets konkurrenskraft. En s6dan bred ansats iir viktig i Trafikverkets analyser av internalisering av externa kostnader for olika trafikslag. NARINGsLIvETS TRANsPoRTRAD Ar*A Per Bondemark Ordforande frffiy Guy Ehrling Kanslichef

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL

FORSLAG 2013-tr-21 NARINGSLIVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSINDUSTRIERNA SVENSK HANDEL NARNGSLVETS TRANSPORTRAD GREEN CARGO AB SKOGSNDUSTRERNA SVENSK HANDEL FORSLAG 2013-tr-21 Fiirslag till miite med Alliansgruppen i Riksdagens Trafikutskott: Ta fram alternativa ltisningar till att kraftigt

Läs mer

NARINGSLIVETS TRANSPoRTRAD TRANSPORTGRUPPEN

NARINGSLIVETS TRANSPoRTRAD TRANSPORTGRUPPEN NARINGSLIVETS TRANSPoRTRAD TRANSPORTGRUPPEN REMISSYTTRANDE 2013-09-02 N tirin gsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets ftirslag till nationell plan fiir transportsystemet 201+2025 N2013t2942n8 Niiringslivets

Läs mer

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Remissvar Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Näringsdepartementet Branschföreningen Tågoperatörerna 103 33 Stockholm Box 555 45 n.registrator@regeringskansliet.se 102 04 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se SWEDTRAIN Diarienummer N2016-00179-TIF

Läs mer

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning

Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Till Ministern fijr forskning och hrigre utbildning Helene Hellmark Knutsson Utbi ldningsdepartementet I nfor rege ri ngens fors kn i ngspropositio n 201,6-2020 overld m na r Svens k sjukskdterskeforening

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 1 (6) Landstingsstyrelsen Näringsdepartementet Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

TRANSPORTGRUPPEN 2013-09-02. Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 N2013/2942/TE

TRANSPORTGRUPPEN 2013-09-02. Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 N2013/2942/TE 1 NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD REMISSYTTRANDE TRANSPORTGRUPPEN 2013-09-02 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 N2013/2942/TE Näringslivets

Läs mer

Remissyttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010 2019

Remissyttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010 2019 1 (6) Sjöfart och Samhälle Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning Björn-Åke Zetterberg, 011-19 12 51 2007-07-06 N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över inriktningsunderlag

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt

Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg. förklarad på ett enklare sätt Utvecklingsplanen för Trafikverkets analysverktyg förklarad på ett enklare sätt Kort om analyser, fakta och prognoser Om utvecklingsplanen Denna folder är en översikt av rapporten Trafikverkets trafikslagsövergripande

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Inriktningsunderlag för TMALL 0141 Presentation v 1.0 Inriktningsunderlag för 2018-2029 Inriktningsunderlaget ska omfatta analyser av tre inriktningar - hur inriktningen för transportinfrastrukturen bör se ut om trafiken utvecklas

Läs mer

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 1(8) Till Diarienr: N2013/2942/TE Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Förslag: Remissyttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Regionförbundet och Landstinget i Jönköpings

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning.

Sammanfattande synpunkter Trafikverkets planering måste ta sin utgångspunkt i stråktänkandet administrativa gränser får inte utgöra en begränsning. 2016-02-25 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr N2015/4305/TIF Yttrande avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Bakgrund Partnerskap

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Trafikverket, Borlänge

Trafikverket, Borlänge Västsvenska Handelskammaren Stefan Gustavsson Stefan.gustavsson@handelskammaren.net 031-825233, 0734-282134 Datum: 2012-03-30 Ärende: Remissvar TRV2012/17304 Trafikverket, Borlänge Yttrande över Transportsystemets

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget

Sammanfattning. Uppdraget Sammanfattning Uppdraget Vi har i uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av Sveriges första höghastighetsjärnväg, som ska gå mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Den nya järnvägen kommer att knyta

Läs mer

NOF erkanner. arbetslivets kvalifi kationskrav

NOF erkanner. arbetslivets kvalifi kationskrav NOF erkanner arbetslivets kvalifi kationskrav Skola och arbetsliv stir infor stora utmaningar ndr samhiillets forsorjningsborda okar dramatiskt. Trots att rekordm6nga studerar har svenska foretag paradoxalt

Läs mer

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016

Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 24/05/2016 Järnväg 2050 Näringslivets godstransporter 1 24/05/2016 Det behövs en långtgående samverkan mellan järnvägens aktörer På kort sikt krävs en kraftsamling för att möta dagens utmaningar På längre sikt krävs

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF).

Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). 2016-01-30 Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 ((N2015/4305/TIF). Tillväxtberedningen är ett gemensamt

Läs mer

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för

Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för N2015/4305/TIF 2016-02-24 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för 2018-2029 Länsplaneupprättare och kollektivtrafikmyndigheter

Läs mer

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Datum: 2016-02-29 Ref: Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportsinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2015-0689-005 Er

Läs mer

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden N2015/4305/TIF

Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden N2015/4305/TIF 1 REMISSYTTRANDE 2016-01-20 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018--2029 N2015/4305/TIF Näringslivets Transportråd

Läs mer

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi

Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse Trafikverkets FoIstrategi Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Stora investeringar i infrastrukturen för att skapa

Läs mer

Trafikprognoser. förklarat på ett enklare sätt

Trafikprognoser. förklarat på ett enklare sätt Trafikprognoser förklarat på ett enklare sätt Trafikprognoser, förklarat på ett enklare sätt Vi planerar idag för morgondagens transportsystem men hur kommer framtiden att se ut? Det vet vi inte och därför

Läs mer

Banavgifter och nationalekonomi. Roger Pyddoke

Banavgifter och nationalekonomi. Roger Pyddoke Banavgifter och nationalekonomi Roger Pyddoke Översikt Bakgrund Två transportpolitiska paradigm Vad är läget beträffande banavgifter i förhållande till marginalkostnader Utformning av styrmedel Slutsatser

Läs mer

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t.

FoR KAnINEDOM -0F 27. 200s. srann r,ax Avdelning I. Ovrnxr,.LcAT BESLUT Stadsdelsfullmdktiges beslut den 7 april 2008, S 106. r,ansn.t. r,ansn.t.rten I srann r,ax 200s -0F 27 Medd-elad i Malmd KLAGAI\DE Eil Houshan g, 590823-2A7 6 R.estaurang Rex (Nobel) Restauran g & Pizzeria Nobelviigen 107 21437 Malmd Ombud: Advokat Bo Thorvinger Hamilton

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10

Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Kommittédirektiv 2014:106 Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder o... Sida 1 av 10 Startsidan / Dokument & lagar / Utredningar / Kommittédirektiv / Utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder

Läs mer

Analysera och prognosticera godstrafik. Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt

Analysera och prognosticera godstrafik. Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt Analysera och prognosticera godstrafik Samgodsmodellen förklarad på ett enklare sätt Samgods vad är det? Samgodsmodellen är ett verktyg som används för att göra analyser, bedömningar och prognoser för

Läs mer

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304)

Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) 2012-03-27 Till Trafikverket Yttrande över remiss på Kapacitetsutredningen (TRV 2011/17304) Norrbottens läns landsting och Kommunförbundet Norrbotten har beretts möjligheter att yttra sig över kapacitetsutredningen.

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021

NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 NATIONELL TRANSPORTPLAN 2010 2021 Vägverkets styrelse 11 augusti 2009 1 Den nationella transportplanen handlar om Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika

Läs mer

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN

YTTRANDE ANGÅENDE TRAFIKVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG INFÖR TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERING FÖR PERIODEN 2016-02-26 1 (5) Vår beteckning Dnr 55/2015 Er beteckning/diarienummer N2015/4305/TIF Yttrande Kontaktperson i detta ärende John Woxström Näringsdepartementet 070-936 07 99 n.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggare Dag Segrell Tfn 0142-851 50 Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2016-03-07 KS/2015:280 Näringsdepartementet Ert diarienummer N2016/0179/TIF Svar på delrapport

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg Promemoria 2012-09-05 Jobb- och tillväxtsatsningar: Miljardinvesteringar i Malmbanan, Pajala- Svappavaara samt väg och järnväg 2 Regeringen satsar på Malmbanan och Pajala-Svappavaara som en del av regeringens

Läs mer

a) r", l rt at I'yl,tt,, ol d"4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN

a) r, l rt at I'yl,tt,, ol d4,\,/ Pia Blomgren \,J Avdelningschef NORRTALJE KOMMUN TJANSTEUTLATANDE 2013-tt-12 it Socialniimnden Oversyn av socialtjiinstens hantering av bostadsfrfrgor samt ftirslag till ftiriindring Socialniimnden ltireslis besluta: 3j! f'dresli Kommunstyrelsen att

Läs mer

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Utvecklingsenheten 1(7) LANDSKRONA STAD Datum Er Referens 2016-01-28 Handläggare Vår Referens MSA 2016-182 Kommunsnrelsen Yttrande, Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss

Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) svar på remiss 30 mars 2016 KS-2015/1253.446 1 HANDLÄGGARE Nicklas Lord 08-535 365 62 nicklas.lord@huddinge.se Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Landskapet i Trafikverkets planering. Johnny Hedman chefsarkitekt

Landskapet i Trafikverkets planering. Johnny Hedman chefsarkitekt Landskapet i Trafikverkets planering Johnny Hedman chefsarkitekt 2 2013-09-16 Vi levererar samhällsnytta varje dag Tåg i rätt tid Framkomliga vägar Aktuell trafikinformation Ett säkrare transportsystem

Läs mer

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 -En sammanställning ur Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning Denna presentation är också uppdaterad med 2014 års banavgiftshöjningar. Förändring infraavgifter från

Läs mer

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering

Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering Planering för samhällsutveckling och åtgärdsvalsstudier i tidig planering Annica Lindström, Planering 1 2 Nära vardagen där det händer Så här arbetar vi Ekonomisk planeringsprocess Planläggningsprocessen

Läs mer

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Underlag till inriktning för plan 2018-2029

TMALL 0141 Presentation v 1.0. Underlag till inriktning för plan 2018-2029 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Underlag till inriktning för plan 2018-2029 Transport-, tillväxt-, bostadspolitiska m fl mål Ta fram inriktningsunderlag till kommande planperiod (2018-2029) Infrastrukturproposition

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå

Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå 1/5 Minnesanteckningar Norrtågsmöte 2013-06-20, kl 10:00-13:00 svensk tid, Plats: Landstingshuset, Luleå Närvarande: - Kommunrepresentanter o Haparanda/Torneå, Göran Wigren o Kalix, Magnus Wiklund o Boden,

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Kommunförbundet Skåne TC-konferens

Kommunförbundet Skåne TC-konferens TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kommunförbundet Skåne TC-konferens 2015-11-06 Peter Bernström PLsys Transport-, tillväxt-, bostadspolitiska m fl mål Ta fram inriktningsunderlag till kommande planperiod (2018-2029)

Läs mer

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen

afi-fi-25 { Goran Lidstrdm E ! PA kompletterande yttrande 24 nov, budget 201s.pdf / Uploaded File (74K) orru++uwrutd(oldmun Kommunstyrelsen Utskrivet av: Ulrika Osterstrdm Namn: kompletterande yttrande PA int6r Budget 2015 : Vilhelmina den 25 november 2014 O7i1O:41 Sidan I av 1 Frin: Arende: Ti :!Tommy Streling kompletterande yttrande PA infdr

Läs mer

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik

Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik Stockholm 3 mars 2017 Infrastrukturminister Anna Johansson Näringsdepartementet Sjöfartsverket Kommentar om sjöfart inför dialogmötet Framtidens logistik En Godsstrategi ska tas fram under 2017 och som

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Enheten för transportpolitik 226/2004 Kersti Karlsson Er referens: 103 33 Stockholm N2004/5404/TP. Remissyttrande

Enheten för transportpolitik 226/2004 Kersti Karlsson Er referens: 103 33 Stockholm N2004/5404/TP. Remissyttrande Näringsdepartementet Vår referens: Enheten för transportpolitik 226/2004 Kersti Karlsson Er referens: 103 33 Stockholm N2004/5404/TP 2004-10-19 Remissyttrande SOU 2003:39, Godstransporter i samverkan -

Läs mer

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen.

KBM föreslår att regeringen, i sin översyn av de transportpolitiska målen, även beaktar samhällets behov av robusthet i transportinfrastrukturen. Sid 1 (6) Yttrande Dnr 2007-10-08 Er ref N2007/6036/IR Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019 (N2007/6036/IR) Regeringen

Läs mer

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE SVENSK TURISM AB REMISSYTTRANDE Box 3546 2013-09-26 103 69 Stockholm Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025; N2013/2942/TE Svensk

Läs mer

Bilaga 7 Prioriteringskriterier

Bilaga 7 Prioriteringskriterier Bilaga 7 Prioriteringskriterier Inledning Banverkets prioriteringskriterier syftar till att vid intressekonflikter värdera den samhällsekonomiska nyttan av olika konfliktlösningar. Det sker genom att Banverket

Läs mer

Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar

Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar KTH Järnvägsgrupp 2013 06 30 Bo Lennart Nelldal Merkostnader för industrin vid trafikavbrott och förseningar 1. Bakgrund Stora delar av svensk industri, kanske särskilt exportindustrin, är beroende av

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF

Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen , ert dnr N2015/4305/TIF YTTRANDE 1(6) Regionledningskontoret Näringsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM n.registrator@regeringskansliet.se Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029, ert dnr

Läs mer

Remissvar avseende delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Remissvar avseende delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Datum: 2016-03-31 Ref: Remissvar avseende Sverigeförhandlingens delrapport Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2016-0049-001

Läs mer

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning Kommunstyrelsen 2009-10-12 186 490 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 196 422 Dnr 09.534-50 oktks15 Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare

Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus Stockholm 14-15 mars 2009. Dag 1,2009-03-16. $ 4 Val av miitessekreterare Intemationella Arbetslag Tegeviksgatan 40 I 1640 Stockholm Protokoll fiir IAL:s virirsmiite Solidaritetsriirelsens Hus" Stockholm" 14-15 mars 2009 Dag 1,2009-03-16 N?irvarande: Josefin Lindgren, Danild

Läs mer

Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04

Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04 It Landstingef B DALARNA HUVUDKONTORET Gunnar Fasten 006 PM Datum 2007-04-26 Ert datum 2007-04-04 Beteckning/diarienr LD07/00179 Er beteckning RD 2007/22 1(5) Synpunkter till Region Dalarna avseende Banverkets

Läs mer

Till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm, diarienummer (N2015/4305/TIF). Remiss på Inriktningsunderlag inför Infrastrukturplanering 2015:180

Till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm, diarienummer (N2015/4305/TIF). Remiss på Inriktningsunderlag inför Infrastrukturplanering 2015:180 Jordens Vänner Friands of the Earth Sweden Malmö, 28 februari 2016 Till Näringsdepartementet, 103 33 Stockholm, diarienummer (N2015/4305/TIF). Remiss på Inriktningsunderlag inför Infrastrukturplanering

Läs mer

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm)

Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm) Sid 1 (5) Miljö- och energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (M2014/2798/Mm) Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, lämnar

Läs mer

YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13. Regionförbundet Uppsala län Via mail:

YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13. Regionförbundet Uppsala län Via mail: 1 (7) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Elin Forsberg Tel: 010-698 11 10 elin.forsberg @naturvardsverket.se YTTRANDE 2013-04-16 Ärendenr NV-03113-13 Regionförbundet Uppsala

Läs mer

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb.

$HQrcKAN. ffimte$m. lpp@rn. $h@hu 2t/$20rt. varmtvfrrlkontmma. titl Amgelhotmml. tffihfrlsaff. Engelholms. Arrangtir: Karateklubb. $HQrcKAN ffimte$m lpp@rn $h@hu 2t/$20rt tffihfrlsaff Er varmtvfrrlkontmma 3G titl Amgelhotmml Engelholms Arrangtir: Karateklubb Shotokan SHOTOKAN KARATE SM Shobu lppon Angelholm 2011 I T TAvLING DATUM

Läs mer

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006

Kommittédirektiv. Flygplatsöversyn. Dir. 2006:60. Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Kommittédirektiv Flygplatsöversyn Dir. 2006:60 Beslut vid regeringssammanträde den 1 juni 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av det samlade svenska

Läs mer

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Kahlström Ola Datum 2016-03-02 Diarienummer KSN-2016-0190 Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr

UPPDRAGET. Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr UPPDRAGET Höghastighetsjärnvägar Åtgärder i storstäderna 100 000 nya bostäder Järnväg i norr Lagförslag om värdeåterföring Cykelåtgärder Östlig förbindelse Danmarksförbindelse ARBETSSÄTT Ett snabbare färdigställande,

Läs mer

qf* KouvruNpuu,tiaAmrce

qf* KouvruNpuu,tiaAmrce sr#z qf* KouvruNpuu,tiaAmrce sam MArurRAp rs p Roro Ko LL Sammanbaidesdatum 2012-03-07 Sida 17(47) Akten Lena Dafgtrd Msn Kf$89 273t2009-060 Svar pa motion om att infcira lsa-systemet i kommunens fordon

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Arbetar med: Geografisk placering:

Arbetar med: Geografisk placering: 1 2014-04-03 2 2014-04-03 Enheten Samhällsekonomi och modeller ansvarar för arbetet med samhällsekonomiska kalkyler, prognoser och övriga underlag för arbetet med infrastrukturplanering, banavgifter och

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden (Dnr N2015/4305/TIF)

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden (Dnr N2015/4305/TIF) REMISSVAR Stockholm 2016-02-26 Jernkontorets diarienr: 30/15 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Läs mer

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Enheten för transportinfrastruktur och finansiering 103 33 Stockholm peter.kalliopuro@regeringskansliet.se 2016-03-30 Anna Wilson Föreningen Svenskt Flyg Intresse AB 0709263177 Anna.wilson@svensktflyg.se

Läs mer

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region

En Bättre Sits-samarbetet De funktionella sambanden definierar vår region Om Mälardalsrådet Samverkansorganisation och mötesplats för storregionala utvecklingsfrågor Politiskt styrd organisation Medlemmar: 57 kommuner, 5 landsting, 5 associerade Fokusområden Infrastruktur och

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

KOMMENTAR TILL STADGARNA

KOMMENTAR TILL STADGARNA KOMMENTAR TILL STADGARNA Vid hiinvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1$$ om f6rvaltning av samfalligheter. Till ingressen Till s I Till s 2 Till s 3 Till s 4 SFL innehaller tvingande regler frir

Läs mer

18 &tuii 0,.,i,.""\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1

18 &tuii 0,.,i,.\ fi, lxr- X/4' zn((tc=- Fii rvaltnin gsb erfl ttels e. Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård Förvaltningsberättelse 2011 Stiftelsen Kungshols kurs- och liigergird Org nr 802006-4088 Arsredovisning fcir riikenskapsiret 20 1 1 Fii rvaltnin gsb erfl ttels

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

Remissvar Kapacitetsutredningen Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Remissvar Kapacitetsutredningen Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Trafikverket SWEDTRAIN Lena Erixon, Sten Hammarlund Staffan Håkanson 781 89 Borlänge Magnus Davidsson trafikverket@trafikverket.se Patrik Forslund

Läs mer

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25

Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem Prop. 2012/13:25 Syftet med propositionen Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem är att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt,

Läs mer

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning

ALz ry. Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten. Patientinformation I L (2) - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Stockholms lhns sjukv6rdsomr6de Neurop syki atri ska enheten ALz ry L (2) Patientinformation I ADHD hos intagna inom Kriminalvfirden - fiirekomst/diagnos/behandling/uppftiljning Steg I: Undersiikning av

Läs mer

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0

Förberedelser inför åtgärdsplanering Regionsamverkan Sydsverige TMALL 0141 Presentation v 1.0 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Regionsamverkan Sydsverige 2016-06-27 Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering

Läs mer

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003)

ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET. Thomas Thomell & Gunnar Olofsson. En grekisk invandrares livshistoria (2003) ARBETSRAPPORT NR 1 INOM GAVRA-PROJEKTET Thomas Thomell & Gunnar Olofsson En grekisk invandrares livshistoria (2003) En grekisk invandrares livshistoria av Thomas Thomell & Gunnar Olofsson, forskningsassistent

Läs mer