Datum Ert datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2007-04-26. Ert datum 2007-04-04"

Transkript

1 It Landstingef B DALARNA HUVUDKONTORET Gunnar Fasten 006 PM Datum Ert datum Beteckning/diarienr LD07/00179 Er beteckning RD 2007/22 1(5) Synpunkter till Region Dalarna avseende Banverkets och Vagverkets remissforsiag till reviderade langsiktiga investeringsplaner for vag och jarnvag Banverket och Vagverket presenterade den 2 april 2007 remissforsiag pa reviderade investeringsplaner for perioden Region Dalarna sasom ansvarig remissinstans i lanet ska efter att ha inhamtat kommunernas, Dalatrafiks och landstingets synpunkter lamna remissvar senast den 18 maj ett brev daterat framgar att Region Dalarna onskar fa in synpunkterna senast 30 april. Sammanfattning Landstingets synpunkter pa remissforslagen fokuserar i huvudsak pa Banverkets forslag till reviderad framtidsplan och bersr i liten utstrackning Vagverkets nationella vagplan. Landstinget anser att Banverkets initiativ till att finna altemativa finansieringsformer ar bra. Offentlig privat samverkan, OPS, med staten som garant ar en finansieringsform som bor efterstravas for stora och dyra investeringsprojekt. Detta skulle kunna frigdra medel inom statens ram for mindre och lagre prioriterade projekt. I Banverkets forslag har Dalabanan senarelagts till efter 2015, vilket ar mycket beklagligt sett ur ett Dalaperspektiv. Dalabanans intressenter har i underlaget till Banverket tydligt patalat Dalabanans betydelse for lanet. Dalabanan ar ett av de viktigaste tillvaxtprojekten for Dalarna och maste ges en hog prioritet for att lanets konkurrenskraft skall oka. Det finns en god samstammighet kring Dalabanan och forslag till OPSlosningar behover tas fram omgaende. Transportforetagen som trafikerar Dalabanan bar ocksa i hogre utstrackning overtyga Banverket om behovet av en upprustning av banan. Att Bergslagsbanan finns med i remissforslaget ar givetvis bra, men samtidigt narmast en sjalvklarhet. Mot bakgrund av de stora godsmangderna fran norra Sverige till Vastsverige med vagval vaster om Vanern maste banans standard lyftas i sin helhet. Partiellt dubbelspar eller dubbelspar hela vagen mellan Falun och Borlange ar i det sammanhanget en viktig del. Bandelen utgsr idag en flaskhals i jamvagssystemet som maste atgardas omgaende.

2 LANDSTINGET DALARNA HUVUDKONTORET (5) Prognos- och kalkylmodellerna som anvands i inriktningsplaneringen tar idag for liten hansyn till regionala effekter. Det finns forskning som tydligt visar indikationer pa regionalekonomiska effekter av en investering i jsrnvagssystemet. Landstinget finner det angelaget att trafikverken och SIKA utvecklar modellsystemet till att battre ta hansyn till de regionala effekterna infor inriktningsplaneringen fdr Pi vagsidan vill Landstinget sarskilt markera betydelsen av att fdrbifart Ludvika och Vasterdalsvagen, som ar en viktig forsbtjningslank for turistnaringen, kommer med i inriktningsplaneringen f6r Inledning Goda kommunikationer och en bra infrastruktur ar en grundlaggande forutsattning fdr att hela Dalarna ska fungera bra for boende, arbete, utbildning och utveckling av naringslivet. Storre regioner, sarskilt storre arbetsmarknadsregioner, har avgorande betydelse for tillvaxt. Arbetsmarknadsregionernas storlek paverkar inkomstnivaerna och antalet nya foretag. Val fungerande kommunikationer ar ocksa viktiga for samspelet med andra svenska regioner och andra lander. Skillnader i infrastruktur ger betydande olikheter i regional konkurrenskraft. Investeringar i transportinfrastrukturen spelar en viktig roll for att minska regionala skillnader och oka regionernas konkurrenskraft, framst genom att handeln underlattas och arbetskraftens rorlighet okar. Infrastrukturens utformning ar ocksa en viktig faktor som bestammer var ekonomiska verksamheter ar lokaliserade. Forbattringar av infrastrukturen minskar bade tid och kostnader for person- och godtransporter. Darmed kan produktivitet och tillvaxt oka och olika regioners jamforbara lokaliseringsfordelar forandras. Jarnvagsplanen Det kan konstateras att i remissforslaget prioriteras i princip bara de stora investeringsprojekten i storre befolkningsomraden och i strak med stora resande- och/eller godsstrommar. Av forslaget kan forstas att godset har hog prioritet i hela landet medan persontrafiken prioriteras i de mer befolkningstata delarna av landet. Dalabanans Intressenter har under flera ar arbetat for att Dalamas tagforbindelser med Stockholm ska forbattras. For hela naringslivet i lanet, saval turistnaringen som ovrigt nsringsliv, ar Dalabanan en oerhdrt viktig pulsader mellan Dalarna och Arlanda/Stockholm som maste prioriteras mycket hogt. Taget ar dessutom i sarklass det miljovanligaste transportmedlet. Inom ramen for Dalabanans

3 LANDSTINGETDALARNA (5) HUVUDKONTORET V ' intresseforening har en plan for framtida persontrafik arbetats fram. Den ar kommunicerad med Banverket och innehiller flera itgarder som syftar till kortare restid och utekad trafik. Trots att alia kommuner och flera lansorgan langs strackan ar overens om en upprustning har Banverket tydligen valt att bortse fran intresseforeningens underlag i prioriteringen av vilka objekt som ska inga i planen. I forslagets motiveringar namner Banverket inte Dalabanan med ett enda ord annat an i objektlistan dar det framgar att objektet senarelaggs till efter Nar en eventuell satsning pa Dalabanan kommer att aktualiseras i tiden far ingen veta forran Banverkets uppdrag att utarbeta ett inriktningsunderlag infer den langsiktiga infrastrukturplaneringen f5r perioden redovisas till regeringen senare i ar. Landstinget menar att Dalastrategins vision om ett hallbart Dalarna svarligen kommer att kunna uppnas om Banverkets bortprioritering av Dalabanan stir fast. Mot bakgrund av Dalabanans stora betydelse och den trafik- och resandebkning som agt rum ar det anmarkningsva" rt att inga itgarder for upprustning planeras. Dalabanan maste ges en langsiktigt hogre standard som okar kapaciteten pi banan och minskar restiden. Det ar ocksa anmarkningsvart att SJ inte trycker pa Banverket med avisering om att trafikeringen pa banan ska okas. Trafiken ar fdretagsekonomiskt lonsam for SJ som redovisade en resandeokning med 9 % for Det planeras aven for kraftigt utdkad regionaltigtrafik mellan Uppsala och Sala, integrerad med Tig i Bergslagens regionaltagsystem. Utdkad regionaltagtrafik maste atfoljas av lampliga kapacitetsatgarder direkt anslutna i tiden. Det ar ytterst orovackande att Banverket endast avsatter 20 miljoner kr fram till 2015 ffir vidmakthallande av banan. Med hog trafiksdkerhet som grund skall underhallet kunna sakerstalla den tillgsnglighet som overenskommits genom faststalld tidtabell och inte minst fdr att istadkomma forutsattningar for en acceptabel punktlighet. Hog sannolikhet fdr akuta fel i infrastrukturen motverkar allt arbete med att minska forekomst av och varaktighet for tagforseningar. Det positiva fdr Dalarna ar att Bergslagsbanan prioriteras - inte minst med tanke pi mangden godstig mellan Norrland och Vastsverige. Speciellt angelaget ar att dubbelspir byggs delvis mellan Falun och Borlange med en ny sparvaxel in till SSAB's industriomrade. Investeringen Sr mycket viktig for att frigora kapacitet pi strackan och ger aven en viss effekt for trafiken pi Dalabanan. Det ar dock

4 LANDSTINGET DALARNA (5) HUVUDKONTORET v ' landstingets uppfattning att investeringarna mellan Falun och Boriange b6r tidigarelaggas i planen. Banverket emotser forslag pa investeringsprojekt i den reviderade planen som kan vara lampliga for finansiering genom offentlig privat samverkan, OPS. Landstinget anser att Banverkets ansats att finna altemativa finansieringsformer ar ett mycket bra initiativ. En finansieringsform som bor efterstrsvas i fdrsta hand fdr stora och dyra investeringsprojekt med staten som garant. I den utstrackning farslag pa OPS inkommer skulle det kunna frigdra statliga medel till andra objekt, nedprioriterade men samhallsekonomiskt lonsamma objekt, som kan lyftas in i investeringsramen. Dalabanan ar ett sadant objekt. Forslaget saknar en redovisning med diskussion av osakerheten i genomforda investeringskalkyler och det finns inte heller redovisat nagon fornyad effektbeskrivning. Banverket papekar i stailet, nagot ovantat, att de prognos- och kalkylmodeller som anvands i den samhailsekonomiska kalkylen av nyttorna av en investering inte beaktar alia effekter i tillracklig utstrackning. Sdrskilt framhalls att ny forskning tydligt visat att den traditionella kalkylmodellen tar fdr liten hansyn till regionalekonomiska effekter. De prognos- och kalkylmodeller som anvants ger saledes inte en rattvisande bild som underlag for en prioritering. Landstinget finner det darfcr angeiaget att trafikverken och SIKA, Statens institut fdr kommunikationsanalys, infor den kommande inriktningsplaneringen prioriterar arbetet med att utveckla berakningsmetodiken till att ta battre hansyn till de regionalekonomiska effekterna. Vagplanen Vagverkets reviderade forslag till nationell vdgplan ber&r i liten utstrackning Dalarna. Forbifart Sala ar pabdrjad och kommer att slutforas Landstinget vill dock peka pa nagra angeiagna investeringar dar sarskilt harda markeringar maste garas i kommande inriktningsplanering for perioden Forbifart Ludvika ar en viktig lank i Dalarnas forbindelse med sodra Sverige som har diskuterats och planerats under mycket lang tid. I den senaste planeringsomgangen lyftes objektet ur forslaget till nationell vagplan vid regeringens beslut Turismen ar for Dalarna en viktig basnaring, vilket maste markeras nar medel till infrastrukturinvesteringar ska fdrdelas. Vasterdalsvagen ar i detta sammanhang en viktig fdrsorjningslank for turistnaringen och maste pekas ut som ett naringslivskritiskt strak. Speciellt krdvs atgarder pa strackan mellan Dala Jama och Vansbro, mellan Tando

5 LANDSTINGET DALARNA f) "II (] (5) HUVUDKONTORET U i U V / och Bu samt forbi Yttermalung. Dessa objekt finns med i men ar inte prissatta. lansplanen