Bilaga 7 Prioriteringskriterier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 7 Prioriteringskriterier"

Transkript

1 Bilaga 7 Prioriteringskriterier Inledning Banverkets prioriteringskriterier syftar till att vid intressekonflikter värdera den samhällsekonomiska nyttan av olika konfliktlösningar. Det sker genom att Banverket har klassificerat olika transportuppgifter med liknande samhällsnytta i tåglägesprodukter (storpendel, gods-snabb, fjärr-standard etc., se nedan). Den sökande deklarerar vid ansökan vilken tåglägesprodukt som varje enskilt tåg tillhör enligt denna klassificering. Varje tåglägesprodukt tillhör en av fyra olika prioritetsklasser A D, varav A har st prioritet. Till stöd finns även så kallade associationsprodukter som värderar den samhällsekonomiska effekten av faktorer som trafikens nätverk, anslutningsbehov och produktionstekniska förhållanden. Till stöd vid prioritering finns vissa mätparametrar för tågplanen, till exempel nyckeltal. De visar bland annat hur väl ett förslag till tågplan följer de sökandes önskemål och vilken prioritet tågen getts i den aktuella planen. Allmänt Prioriteringskriterierna ska säkerställa ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av Banverkets järnvägsnät. Banverkets prioriteringskriterier består av följande komponenter: - tåglägesprodukter - associationsprodukter - anpassad prioritet på delar av järnvägsnätet - nyckeltal (prioritetsmått, avvikelsemått). Prioriteringskriterierna ska ge underlag för vilken av flera alternativa lösningar på en intressekonflikt som ska väljas. De baseras på en metod där de sökandes efterfrågan ställs mot den samhällsekonomiska nyttan. Tåglägesprodukter och associationsprodukter syftar till att avspegla det samhällsekonomiska värdet av de effekter som mäts. Dessa produkter syftar till att förenkla värderingen av enskilda tågs samhällsnytta genom en kategorisering. Varje effekt som hänförs till en viss tåglägesprodukt eller en viss associationsprodukt anses representera samma värde. Den anpassade prioriteten syftar till att styra efterfrågan av kapacitet mot ett ändamålsenligt nyttjande. Nyckeltalen (prioritetsmått och avvikelsemått) syftar till att mäta storleken på de effekter som ska ställas mot varandra vid en prioritering. Det måste framhållas att prioriteringskriterierna aldrig får användas för att hantera en enskild konflikt mellan två tåg. De ska alltid användas för att jämföra ett förslag till lösning med att annat förslag, och jämförelsen ska baseras på en jämförbar mängd tåg. Prioriteringskriterierna har inget samband med hur en enstaka konflikt ska hanteras eftersom den inte inkluderar alla sekundära effekter av 1

2 konfliktlösningen. Vid användning av prioriteringskriterierna ska alla sekundära effekter (på rimlig nivå) vara inkluderade i jämförelsen. Tåglägesprodukter Tåglägesprodukter är en kategorisering av tågen vilken syftar till att avspegla det samhällsekonomiska värdet av tågläget, eller mer korrekt uttryckt, det samhällsekonomiska nyttobortfallet vid fördröjning, förskjutning eller exkludering av ansökt tågläge. Med exkludering menas att tågläge inte tilldelas. Värdet av dessa effekter antas vara kopplat till typen och omfattningen av den transportuppgift som tågläget ska utföra. Indelningen av tåg i tåglägesprodukter har därför skett med hänsyn till typen och omfattningen av deras förväntade transportuppgift. Det finns 17 tåglägesprodukter, men för att ytterligare systematisera hanteringen av de samhällsekonomiska effekterna har tåglägesprodukterna i sin tur delats in i fyra prioritetsklasser A D, där A representerar sta prioritet. Tåglägesprodukterna finns förtecknade i tabeller nedan. Notera att tåglägesprodukter endast avspeglar det egna tågets nytta; alla effekter som kan hänföras till relationer mellan tåg beskrivs av associationsprodukter. Exempel på detta är kundnytta vid nätverk (byten mellan tåg), kostnader för fordonsomlopp och personalturer etc. Indelning av tåglägesprodukter Kod Prioritesklass Tåglägesprodukt namn Beskrivning PA A Storpendel Extremt tidskänslig pendeltågstrafik och regionala expresståg. Mycket a krav på kort transporttid och leveransprecision. GA A Gods snabb Extremt tidskänsliga godståg. Höga krav på kort transporttid. Små fördröjningstider. RA A Regio max Mycket tidskänslig regional tågtrafik. Höga krav på kort transporttid och leveransprecision. FA A Fjärr express Mycket tidskänslig interregional tågtrafik. Höga krav på kort transporttid och leveransprecision. GB B Gods övernatt Upprätta relationer i nätverk utifrån kundlöfte. Snäva förbindelsekedjor till/från tåg/färjor etc. RB B Regio standard Tidskänslig regional tågtrafik. Krav på kort transporttid och leveransprecision. FB B Fjärr standard Tidskänslig interregional tågtrafik. Krav på kort transporttid och leveransprecision. GC C Gods regularitet Transporter i logistikkedja. Höga krav på leveransprecision. Främst systemtåg NC C Gods nätverk Upprätta relationer i nätverk utifrån kundlöfte. Förbindelsekedjor till/från tåg/färjor etc. RC C Regio låg Inte fullt så tidskänslig regional tågtrafik. FC C Fjärr låg Inte fullt så tidskänslig interregional tågtrafik. SC C Systemvagnar Tidskritisk transport av tomvagnar eller lastbärare i slutna system 2

3 Kod Prioritesklass Tåglägesprodukt namn Beskrivning GD D Gods flexibilitet Transporter med krav på flexibilitet i trafikupplägget med många varianter och behov av korttidsanpassning (reservlägen) RD D Regio mini Regional tågtrafik. FD D Fjärr mini Interregional tågtrafik. Turisttrafik TD D Tomvagnar OD D Ospecificerat Grunden för indelning av tåg i tåglägesprodukter Indelningen av tåg i tåglägesprodukter görs med hänsyn till en rad aspekter. Indelningen grundar sig på följande förhållanden, vilka också utgör grunden för de kriterier som anges nedan för identifiering av ett enskilt tågs tåglägesprodukt: Tidskänslighet - Tidskänsligt gods eller resande med krav på kort transporttid Konkurrensutsatthet - Trafik utsatt för tidsmässig konkurrens från andra trafikslag Samhällsekonomisk och företagsekonomisk nytta - Trafikvolym gods (till exempel vagnvikt) - Trafikvolym resande (till exempel antal resande) Politiska värderingar - Transportpolitiska mål - Regionalpolitiska mål Trafikens genomsnittshastighet - Fordonens STH som kan nyttjas på aktuell del av järnvägsnätet - Uppehållsbelastning; trafikutbytens inverkan på medelhastigheten. Kriterier för indelning av tåg i tåglägesprodukter Tåglägesprodukterna kan identifieras med hjälp av de kriterier som anges i nedanstående tabeller - Kriterier vid identifiering av tåglägesprodukter - Kriterier för identifiering av tåglägesprodukter för godstransporter. 3

4 Kriterier för identifiering av tåglägesprodukter för godstransporter Tåglägesprodukt ska uppfylla kriterierna på en av raderna till er Kod Typ av trafik, beskrivning Exempel på tåg Krav på snabb framfart * Tidskänslighet i logistik-kedja Transporttid i kundlöfte (om ej logistik) Krav på lever-ansprecision Tidsfönster mot avhämtn/avlämn Tidsfönster mht anslutningar Tidsfönster mht effektiva omlopp Krav på flexibilitet Transportvolym Förädlingsgrad Gods snabb Gods övernatt Gods regularitet GA GB GC Mycket tidskänsliga transporter av industriprodukter med just-in-time-gods där mycket kort transporttid efterfrågas. Just-in-time godståg Höga Mycket Mycket tidskänsliga transporter av post, paket och styckegods där mkt kort transporttid efterfrågas. Posttåg Höga Normala Mycket kort Mycket Mycket tidskänsliga intermodala transporter där mycket kort transporttid efterfrågas. Kombitåg prioriterat Höga Normala Mycket kort Hög Normala Mycket litet Tidskänsliga transporter av industriprodukter med snäva logistikkedjor där kort transporttid efterfrågas. Systemtåg prioriterat Vissa Mycket Tidskänsliga transporter av värdigt gods där kort transporttid efterfrågas. Systemtåg prioriterat Vissa Mycket Normala Mycket Mycket litet Mycket litet Normala Normala Normala Normala Mycket Normala Normala Normala Normala Normal Normala Normala Normala Normal Normala Hög Normala Normala Normala Normala Normala Hög Normala Hög Normala Normala Normala Normala Normala Hög Intermodala transporter där kort transporttid efterfrågas. Kombitåg standard Vissa Normala Kort Normala Normala Litet Normala Normala Normala Normal Vagnslasttåg där snäva förbindelser måste upprätthållas mht kundlöften vilket kräver kort transporttid Vagnslasttåg prioriterat Normala Normala Kort Normala Normala Mycket litet Transporter av industriprodukter med logistik-kedjor där transport med leveransprecision efterfrågas. Transporter av produkter där denna är integrerad med den industriella processen där transport med leveransprecision efterfrågas. Vissa systemtåg med krav på regularitet Vissa systemtåg med krav på regularitet Normala Normala Normala Normal Normala Hög Normala Hög Normala Normala Litet Normala Normala Hög Normala Hög Normala Hög Normala Normala Litet Normala Hög Normal Gods nätverk NC Vagnslasttåg där förbindelser måste upprätthållas mht kundlöften Vagnslasttåg standard Normala Normala Kort Normala Normala Litet Normala Normala Normala Normal Systemvagnar SC Tidskritisk transport av tomvagnar eller lastbärare i slutna systemtågssystem. Mycket små tidsfönster för att klara produktionen Gods flexibilitet GD Systemtransporter där flexibilitet är viktigare än kort transporttid Systemtåg i snäva omlopp Normala Normala Normala Normala Mycket litet Systemtåg med krav på flexibilitet Normala Normala Normala Normala Normal Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Hög Normala Normal Systemtransporter och vagnslast där krav på kort transporttid inte kan motiveras eller verifieras Godståg, övriga Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normal Vagnslasttåg där förbindelser måste upprätthållas mht kundlöften Vagnslasttåg lågprioriterat Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normal Tomvagnar TD Förflyttning av fordon (lok eller godsvagnar) Ingen transport av gods Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normala Normal Ospecificerat OD Ospecificerat godståg Specifikation saknas *) Höga = Fordon och uppehållsbild ska underlätta kort körtid 4

5 Kriterier för identifiering av tåglägesprodukter för persontransporter Tåglägesprodukt ska uppfylla kriterierna på en av raderna till er Kod Typ av trafik, beskrivning Exempel på tåg Antal resande Andel tidskänsliga resande Andel regionala resande Frekvens Krav på snabb framfart * Storpendel Regio max Regio standard Regio låg PA RA RB RC Frekvent regional trafik, andel tidskänsliga regionala resande, mkt beläggning Stockholmspendeltåg, ej lågtrafik Göteborgs pendeltåg trafik > 300 >75% >75% Minst 2 tåg/timme Normala Frekvent regional trafik, andel tidskänsliga resande, /medel beläggning, snabb framfart Regional expresstrafik ej lågtrafik >75 >75% Egalt Minst 2 tåg/timme Höga Hög andel tidskänsliga regionala resande, beläggning Tunga regionala relationer, trafik >200 >75% >75% Egalt Normala Frekvent regional trafik, andel tidskänsliga regionala resande, medel beläggning Regionala pendeltåg, trafik >75 >75% >75% Minst 2 tåg/timme Normala Frekvent regional trafik, medel andel tidskänsliga och andel regionala resande, medel beläggning Göteborgs pendeltåg medelbeläggning >75 >25% >75% Minst 2 tåg/timme Normala Hög andel tidskänsliga regionala resande, medel beläggning Medelviktiga regionala relationer, trafik >75 >75% >75% Egalt Normala Medel andel regionala resande, medel beläggning Frekvent regional trafik, medel andel regionala resande, medel beläggning Tunga regionala relationer, medelbeläggning Regionala pendeltåg, medelbeläggning Stockholms pendeltåg, lågtrafik Göteborgs pendeltåg, lågtrafik >75 Egalt >25% Egalt Normala >75 Egalt >25% Minst 2 tåg/timme Normala Frekvent regional trafik, medel andel tidskänsliga resande, låg beläggning, snabb framfart Regional expresstrafik, lågtrafik >25 >25% Egalt Minst 2 tåg/timme Höga Hög andel tidskänsliga regionala resande, låg beläggning Lätta regionala relationer, trafik >25 >75% >75% Egalt Normala Medel andel regionala resande, låg beläggning Medelviktiga regionala relationer, medelbeläggning >25 Egalt >25% Egalt Normala Medel andel regionala resande, låg beläggning Tunga regionala relationer, lågtrafik Regionala pendeltåg, lågtrafik >25 Egalt >25% Egalt Normala 5

6 Kriterier för identifiering av tåglägesprodukter för persontransporter Tåglägesprodukt ska uppfylla kriterierna på en av raderna till er Kod Typ av trafik, beskrivning Exempel på tåg Antal resande Andel tidskänsliga resande Andel regionala resande Frekvens Krav på snabb framfart * Regio mini RD Medel andel regionala resande, mycket låg beläggning Medelviktiga regionala relationer lågtrafik >0 Egalt >25% Egalt Normala Medel andel regionala resande, mycket låg beläggning Lätta regionala relationer, ej trafik >0 Egalt >25% Egalt Normala Fjärr express FA Hög andel tidskänsliga resande, beläggning, snabb framfart Affärstågsnätet, trafik >200 >75% Egalt Egalt Höga Fjärr standard Fjärr låg Fjärr mini FB FC FD Medel andel tidskänsliga resande, medel beläggning Trafikstarka interregionala nätet, trafik >75 >25% Egalt Egalt Normala Medel andel tidskänsliga resande, medel beläggning, snabb framfart Affärstågsnätet, medelbeläggning >75 >25% Egalt Egalt Höga Medel andel tidskänsliga resande, låg beläggning Trafiksvaga interregionala nätet, trafik >25 >25% Egalt Egalt Normala Låg andel tidskänsliga resande, låg beläggning Trafiksvaga interegionala länkar, trafik >25 Egalt Egalt Egalt Normala Låg andel tidskänsliga resande, låg beläggning Trafiksvaga interegionala länkar, medelbeläggning >25 Egalt Egalt Egalt Normala Låg andel tidskänsliga resande, låg beläggning Trafikstarka interregionala nätet, medelbeläggning >25 Egalt Egalt Egalt Normala Låg andel tidskänsliga resande, medel beläggning Nattågen >75 Egalt Egalt Egalt Normala Låg andel tidskänsliga resande, låg beläggning, snabb framfart Affärstågsnätet, lågtrafik >25 Egalt Egalt Egalt Höga Låg andel tidskänsliga resande, mkt låg beläggning Trafiksvaga interegionala länkar >0 Egalt Egalt Egalt Normala Mycket låg beläggning Trafikstarka interreg nätet, lågtrafik Trafiksvaga interreg nätet, ej traf Minimal tidskänslig pendling, all tid >0 Egalt Egalt Egalt Normala Turisttåg där resan i sig är målet Turisttrafik >0 Egalt Egalt Egalt Normala Tomvagnar TD Förflyttning av fordon Ingen transport av resande 0 Egalt Egalt Egalt Normala Ospecificerat OD Ospecificerat persontåg (fjärr eller regio) Specifikation saknas *) Höga = Fordon och uppehållsbild ska underlätta kort körtid. 6

7 Variationer eller osäkerheter i de egenskaper som utgör kriterier för tåglägesprodukter För alla tåg kan variationer förekomma i de egenskaper som utgör kriterier (antal resande, andel affärsresande etc.) för tåglägesprodukterna. Dessa variationer kan gälla tiden (vissa dagar, perioder) eller rummet (vissa sträckor). Ett tåg (eller tåguppdrag) kan normalt bara ha en unik tåglägesprodukt för att kunna hanteras rationellt i processen för kapacitetstilldelning. Det innebär att någon typ av medelvärde på egenskaperna får representera tåget även om variationer förekommer över tid och utmed tågets färdväg. Huvudregeln blir att om den valda tåglägesproduktens kriterier uppfylls (eller överträffas) på minst 40 procent av tågets sträcka och minst 40 procent av tågets antal gångdagar så får den tåglägesprodukten tillämpas på hela tågets sträcka och alla perioder/dagar. Ett liknande problem utgörs av den osäkerhet eller oförutsägbarhet som gäller för vagnslasttåg och kombitåg där transportuppgiften egentligen kräver kännedom om innehållet och transportuppgiften för den enskilda vagnen eller lastbäraren. Denna varierar många gånger avsevärt från dag till dag. Grundregeln för vagnslasttåg eller kombitåg är att minst 40 procent av tågets volym ska utgöras av vagnar eller vagnsgrupper som uppfyller (eller överträffar) de kriterier som åberopas för tåget. Associationsprodukter Associationer beskriver samband mellan tåg i form av varaktighet (min och max) utan att specifikt ange ett klockslag. Associationsprodukterna saknar inbördes prioritet och kan därför inte direkt avspegla dess nytta för transportarbetet. Indelningen baseras på vilken typ av association det är, vilket ger en viss vägledning om nyttan. Till stöd för kundperspektivet finns associationsprodukter för att avspegla godsoch persontrafikens nätverk och anslutningsbehov. Till stöd för producentperspektivet finns produktionstekniska associationsprodukter. Associationsprodukter för gods- och persontrafik ID Associationsprodukt Beskrivning LX Fordonsöverföring Fordon (dragfordon/vagnar) i kommersiell trafik överförs från tåguppdrag A (hela eller delar av) till tåguppdrag B (hela eller delar av) FX Förbindelse Förbindelse för resande eller vagnslastvagnar ska finnas från tåguppdrag A till tåguppdrag B. 7

8 Associationsprodukter för produktionstekniska ändamål ID Associationsprodukt Beskrivning OT Omloppsvändning Fordon (dragfordon/vagnar) överförs av omloppsskäl från tåguppdrag A (hela eller delar av) till tåguppdrag B (hela eller delar av) PB Personalvändning Personal byter av personaltursskäl från tåguppdrag A till tåguppdrag B En närmare beskrivning av associationer och vilken information dessa är uppbyggda av redovisas i Innehåll i ansökan om kapacitetstilldelning Anpassad prioritet på delar av järnvägsnätet Många järnvägslinjer i Sverige byggs, utvecklas och utrustas med inriktning på en särskild typ av trafik. Det kan vara anpassningar för godstrafikens, snabbtågstrafikens eller den regionala tågtrafikens behov. Det kan i vissa fall vara motiverat att detta avspeglas i hur den aktuella trafiktypen prioriteras. Vissa banor har därför en anpassad prioritet som något avviker från den som normalt gäller. Denna klassificering avser endast tåglägestilldelning och har ingen styrning på andra verksamheter inom Banverket, se karttjänsten. Följande typer av banor kan förekomma: Godstrafikprioriterade banor Banor där omfattande godstrafik förekommer och som i viss omfattning anpassats till godstrafikens behov. Godstrafiken ges generellt en re prioritet än persontrafiken på dessa banor. Detta sker genom att planeringsmålen för dessa banor justeras så att godstågen så långt som anses lämpligt ges företräde i förhållande till persontågen. Ofta är en sträcka alltid en godstrafikprioriterad bana, men i vissa fall är detta tidsbegränsat enligt ett tidsschema. Persontrafikprioriterade banor Banor där omfattande persontrafik förekommer och som i viss omfattning anpassats till persontrafikens behov. Persontrafiken ges generellt en re prioritet än godstrafiken på dessa banor. Detta sker genom att planeringsmålen för dessa banor justeras så att persontågen så långt som anses lämpligt ges företräde i förhållande till godstågen. Ofta är en sträcka alltid en persontrafikprioriterad bana, men i vissa fall är detta tidsbegränsat enligt ett tidsschema. Banor med normal prioritet Alla banor som inte tillhör någon av ovanstående typer har normal prioritet. För dessa banor tillämpas ingen anpassad prioritet utan de vanliga prioriteringsreglerna gäller. 8

9 Förteckning över banor med anpassad prioritet Godstrafiksprioriterade banor ID Sträcka Tidsschema (Narvik) Björnfjell Kiruna Boden Luleå Boden Vännäs Umeå Vännäs Långsele Bräcke Ånge Ånge Bollnäs Ockelbo Storvik Avesta Krylbo Fagersta Frövi Borlänge Ludvika Grängesberg Silverhöjden Ställdalen Hornkullen Daglösen Kil Kil Åmål Mellerud Skälebol Öxnered Hallsberg Motala Mjölby Stockholm S (U1/N1) Älvsjö (U1/N1) Flemingsberg Södertälje syd Järna Katrineholm C Hallsberg Skövde Alingsås Göteborg C Katrineholm C Norrköping C Mjölby Tranås Nässjö Hässleholm Eslöv Lund C Malmö C Lernacken Göteborg C Gubbero Almedal Halmstad C Ängelholm Frövi Örebro Hallsberg Schema 2 Öxnered Trollhättan Olskroken Schema 2 Persontrafiksprioriterade banor ID Sträcka Tidsschema Sundsvall Söderhamn Gävle Uppsala Märsta Stockholm C Stockholm S (U2/N2) Älvsjö (U2/N2) Flemingsberg Södertälje hamn Älvsjö Västerhaninge Södertälje syd Eskilstuna Valskog Karlberg Bålsta Västerås Kolbäck Valskog Jädersbruk Hovsta Stockholm S (U1/N1) Älvsjö (U1/N1) Flemingsberg Södertälje syd Järna Katrineholm C Hallsberg Skövde Alingsås Göteborg C Katrineholm C Norrköping C Mjölby Tranås Nässjö Hässleholm Eslöv Lund C Malmö C Lernacken Göteborg C Gubbero Almedal Halmstad C Ängelholm Frövi Örebro Hallsberg Schema 2 Öxnered Trollhättan Olskroken Schema 2 9

10 Tidsschema för banor med olika prioritet vid olika tider ID Tidsschema Tidpunkt Typ av anpassad prioritet Schema 2 Mån fre Lör Sön o helgd Mån fre , Lör , Sön o helgd , Mån fre , Månd fred , Lör Sön o helgd Mån fre , Lör , Sön o helgd , Persontrafiksprioriterad bana Godstrafiksprioriterad bana Persontrafiksprioriterad bana Normal prioritet Godstrafiksprioriterad bana Nyckeltal Prioriteringskriterierna använder sig av två typer av nyckeltal: prioritetsmått och avvikelsemått. Vid prioritering tas i första hand hänsyn till prioritetsmåtten, som är objektiva mått. Avvikelsemåttet används dock för att värdera storleken på avvikelsen mot ansökt tågläge. Prioritetsmått Prioritetsmåttet är ett mått på vilken prioritet ett tågläge i själva verket har fått i en specifik tidtabell. Måttet kan beräknas både individuellt för ett enskilt tåg eller globalt för en grupp av tåg eller en hel tågplan (eller förslag till tågplan). Prioritetsmåttet består av följande typer (effekter) och mäts per tågläge samt summerat per tåglägesprodukt: - total fördröjningstid (minuter) - fördröjningsgrad (procent, beräknas som 100*fördröjningstid/bastid) - förskjutningstid (minuter) - exkludering (tågläget tilldelat, ja/nej). Avvikelsemått Avvikelsemåttet är ett mått på vilken avvikelse mot ansökan ett tågläge fått i en specifik tidtabell. Måttet kan beräknas både individuellt för ett enskilt tåg eller globalt för en grupp av tåg eller en hel tågplan (eller förslag till tågplan). Avvikelsemåttet består av följande typer (effekter) och mäts per tågläge samt summerat per tåglägesprodukt: 10

11 - tidsskillnad (minuter) mellan erhållen avgångstid och ansökt tidigaste avgångstid - tidsskillnad (minuter) mellan erhållen ankomsttid och ansökt senaste ankomsttid - tidsskillnad (minuter) mellan erhållen totaltid och ansökt max totaltid - tidsskillnad (minuter) mellan erhållen varaktighet (association) och ansökt maximal respektive minimal varaktighet - tidsskillnad (minuter) mellan erhållen avvikelse mellan tåg och ansökt maximal avvikelse mellan tåg, i tågsystem med regelbundna intervall - ansökt tågläge som ej erhållits, exempelvis på grund av trängsel (antal dagar) - ansökt association som ej erhållits, exempelvis på grund av underskridande av minimal varaktighet (antal dagar). 11

Tjänster. Helena Öhman helena.ohman@banverket.se

Tjänster. Helena Öhman helena.ohman@banverket.se Järnvägsnätsbeskrivningen 2011 Tjänster Helena Öhman helena.ohman@banverket.se Informationsdag 13 oktober 2009 Tjänster Tågläge Driftplats Driftplatsdel 2 Uppehåll, max 60 minuter Driftplatsdel 1 Helena

Läs mer

Tåglägesavgift, passage- och emissionsavgift

Tåglägesavgift, passage- och emissionsavgift Tåglägesavgift, passage- och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift Tåglägesavgiften är en kilometerbaserad avgift som har tre nivåer: hög, mellan och bas. Den geografiska indelningen för de olika nivåerna redovisas

Läs mer

Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen 2010-02-05 F09-14329/TR50

Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen 2010-02-05 F09-14329/TR50 Ert datum Er beteckning Banverket Leveransdivsionen LPnTu SE-781 85 BORLÄNGE Sweden Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Kapacitetsanalys Frövi Krampen, Godsstråket genom Bergslagen Överbelastning under

Läs mer

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision

Blandad trafikering. Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Blandad trafikering Roger Nordefors Banverket Leveransdivision Disposition Svårigheter med blandad trafik Kapacitetssituationen 2008 Planeringsförutsättningar Fördefinierad trafikstruktur Kapacitetssituation

Läs mer

Tåglägen, gods och trängsel på spåren PM 2016:10

Tåglägen, gods och trängsel på spåren PM 2016:10 Tåglägen, gods och trängsel på spåren PM 2016:10 Tåglägen, gods och trängsel på spåren PM 2016:10 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar

Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Bilaga 4.4 Kapacitetsförutsättningar Innehåll 1 Banarbeten... 2 2 Förplanerade tåglägen för internationella korridorer... 3 3 Trångsektorsplaner... 3 3.1 Trångsektorsplan Mälardalen... 3 3.2 Trångsektorsplan

Läs mer

Trångsektorsplan Mälardalen

Trångsektorsplan Mälardalen RAPPORT Trångsektorsplan Mälardalen Planeringsförutsättningar Tågplan T14 Ärendenummer: TRV 2012/69702 Dokumenttitel: Trångsektorsplan Mälardalen, tågplan T14 Skapat av: Armin Ruge Dokumentdatum: 2012-11-19

Läs mer

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept

Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Gröna Tåget Successiv utveckling Oslo Stockholm med nytt snabbtågskoncept Oskar Fröidh Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm, 9 maj 2012 Vilka egenskaper behöver Gröna Tåget? Mer attraktivt för resenärerna

Läs mer

Riktlinjer täthet mellan tåg

Riktlinjer täthet mellan tåg RAPPORT Riktlinjer täthet mellan tåg Planeringsförutsättningar Tågplan 2017 Ärendenummer: TRV 2016/831 Dokumenttitel: Riktlinjer täthet mellan tåg Skapat av: Per Konrad Dokumentdatum: 2016-01-11 Dokumenttyp:

Läs mer

Framtida godstransporter i Östra Mellansverige

Framtida godstransporter i Östra Mellansverige Järnvägsgruppen Framtida godstransporter i Östra Mellansverige Jakob Wajsman (Trafikverket) Bo-Lennart Nelldal KTH Järnvägsgrupp 2013-05-21 KTH Järnvägsgruppen Centrum för forskning och utbildning i järnvägsteknik

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 YTTRANDE N2013/2942/TE 1 (6) Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2010-03-08

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2010-03-08 Järnvägsnätsbeskrivning 2011 Del 1, Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört

Läs mer

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar

Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Kapacitetsförstärkning av Svealandsbanan Mälardalen med omgivningar Järnvägar år 28 1 2 3 4 km Köping Virsbo Ramnäs Morgongåva Surahammar Kolbäck Sala Heby Ransta Tillberga Västerås Dingtuna Hallstahammar

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva

Järnvägsnätsbeskrivning 2014, bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissioner Samrådsutgåva Bilaga 6.1 Tåglägesavgift, passageavgift och emissionsavgift 1 Tåglägesavgift En särskild avgift tåglägesavgift debiteras enligt avsnitt 6.3.1.1, för tågläge för persontrafik, godstrafik och tjänstetåg.

Läs mer

Bilaga 4.1 Innehåll i ansökan om kapacitet och tjänster

Bilaga 4.1 Innehåll i ansökan om kapacitet och tjänster Bilaga 4.1 Innehåll i ansökan om kapacitet och tjänster Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Blankett för ansökan...2 1.2 Informationstyper i uppgiftsspecifikationer...3 1.3 Uppgiftstyper i uppgiftsspecifikationer...3

Läs mer

Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg

Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg Rapport Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet på järnväg Samrådshandling 2012-07-11 Ärendenummer: TRV 2012/48987 Dokumenttitel: Införande av ramavtal för nyttjande av infrastrukturkapacitet

Läs mer

SÄNDLISTA. AB Storstockholms Lokaltrafik. AB Östgötatrafiken. Bodafors Trä Aktiebolag. Branschföreningen Tågoperatörerna. CargoNet AB.

SÄNDLISTA. AB Storstockholms Lokaltrafik. AB Östgötatrafiken. Bodafors Trä Aktiebolag. Branschföreningen Tågoperatörerna. CargoNet AB. SÄNDLISTA AB Storstockholms Lokaltrafik AB Östgötatrafiken Bodafors Trä Aktiebolag Branschföreningen Tågoperatörerna CargoNet AB Green Cargo AB Jernhusen Verkstäder AB Järnvägsstyrelsen Malmtrafik i Kiruna

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

Trafikverket här börjar resan!

Trafikverket här börjar resan! Trafikverket här börjar resan! Den 1 april 2010 startar Trafikverket. Då avvecklas Banverket, Vägverket och SIKA. Trafikverket kommer att ansvara för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen. Det

Läs mer

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79.

Höghastighetståg. Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige. Oskar Fröidh forskare 5 februari 2009. oskar@infra.kth.se +46 87 90 83 79. Höghastighetståg Utveckling mot modern tågtrafik i Sverige forskare 5 februari 2009 +46 87 90 83 79 1 Varför ska vi åka så fort? 2 Marknad för tågtrafik en fråga om medelhastighet Klassiskt tåg Medelhastighet

Läs mer

GENOMGÅNG EKG Förändringar och Förbättringar. 2014-12-04 Upprättad av: Anders Bondemark 2014/10194307/1

GENOMGÅNG EKG Förändringar och Förbättringar. 2014-12-04 Upprättad av: Anders Bondemark 2014/10194307/1 GENOMGÅNG EKG Förändringar och Förbättringar PM 2014-12-04 Upprättad av: Anders Bondemark 2014/10194307/1 2 (14) GENOMGÅNG EKG Förändringar och Förbättringar KUND Trafikverket KONSULT WSP Sverige AB 121

Läs mer

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304 Handläggare Kent Söderlund 023-777065 kent.soderlund@regiondalarna.se Förslag/Underlag Datum 2012-03-22 Direktion 2012-03-29 Diarienummer RD 2011/52 Sida 1(13) Remiss kapacitetsutredningen TRV 2011/17304

Läs mer

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i Bergslagen Möjliga strategier på längre sikt Mora Malung Rättvik Leksand Gagnef Falun Hofors Storvik Sandviken Gävle Vansbro Ludvika Borlänge

Läs mer

Bantyp Bantyp ref RAPPORT 2009:4, Nationell plan - förklaring 111 (Kiruna mbg)-riksgränsen 2 Runt transportcentrum och mycket viktiga godsstråk 112

Bantyp Bantyp ref RAPPORT 2009:4, Nationell plan - förklaring 111 (Kiruna mbg)-riksgränsen 2 Runt transportcentrum och mycket viktiga godsstråk 112 Bandel Bantyp Bantyp ref RAPPORT 2009:4, Nationell plan - förklaring 111 (Kiruna mbg)-riksgränsen 2 Runt transportcentrum och mycket viktiga godsstråk 112 Kiruna C-Kiruna mbg 2 Runt transportcentrum och

Läs mer

Idéstudie. Godståg genom Bergslagen

Idéstudie. Godståg genom Bergslagen Idéstudie Godståg genom Bergslagen Juli 2009 Datum Diarienummer Idéstudie: Godståg genom Bergslagen Sammanfattning Järnvägstrafiken har ökat mer än vi tidigare förutsett och det finns redan i dag kapacitetsbrister

Läs mer

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping

7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping DATUM DIARIENR Styrelsen 7 Yttrande över Banverkets Järnvägsutredning om Ostlänken, Järna - Linköping Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträdet 2009-03-05 ( 5/09) enligt följande: Banverket har

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2011-04-04

Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Utgåva 2011-04-04 Järnvägsnätsbeskrivning 2012 Del 1 Kapitel 4 - Tilldelning av kapacitet Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg

Kundundersökning mars 2013. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Charlottenberg Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Charlottenberg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2006-06-30 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för den långväga persontrafiken sedan 1988, med tyngdpunkt 1997 2004 NARVIK BODEN PITEÅ SKELLEFTEÅ TRONDHEIM ÖRSKÖLDSVIK

Läs mer

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014

Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 Trafikverkets infraavgifter 2013/2014 -En sammanställning ur Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning Denna presentation är också uppdaterad med 2014 års banavgiftshöjningar. Förändring infraavgifter från

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS

Infrastruktur- och transportfrågor. Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Infrastruktur- och transportfrågor Två uppdrag: Statligt uppdrag RUS Örebroregionens förutsättningar En av de största arbetsmarknadsregionerna En av landets största städer Begränsad pendling till grannstäder

Läs mer

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C

Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C PM Effektredovisning för Godssystemkalkyl BVGv_003 Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet BVGv_009 Söderhamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25, lastprofil C Handläggare: Hans Thorselius, DANIIELSONDOSK AB Telefon:

Läs mer

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige

Bild: Kasper Dudzik. Nyckelstråket. för högre fart på Sverige Bild: Kasper Dudzik Nyckelstråket för högre fart på Sverige Satsa på det som ger mest och snabbast resultat! Nyckelstråket*, med Västra Stambanan, Mälarbanan och Svealandsbanan, är Sveriges viktigaste

Läs mer

RAPPORT Nattågstrafik efter 2018

RAPPORT Nattågstrafik efter 2018 RAPPORT Nattågstrafik efter 2018 Underlag för beslut om framtida trafikavtal för nattågstrafiken Stockholm-övre Norrland/Narvik Trafikverket Postadress: Box 186 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet

Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans funktion och roll i transportsystemet 2012-12-14 Er ref: Kenneth Natanaelsson kenneth.natanaelsson@trafikverket.se Karolina Boholm karolina.boholm@skogsindustrierna.org 08-762 72 30 070-202 98 69 Yttrande över Trafikverkets utredning om Inlandsbanans

Läs mer

Ställverksförteckning, elektriska ställarstlv med elektriskt register

Ställverksförteckning, elektriska ställarstlv med elektriskt register Ställverksförteckning, elektriska ställarstlv med elektriskt register plats typ driftsatt slopat notiser Abisko östra el-med-el 1930 1962 24 ställarplatser Almedal el-med-el 1939~ 1978-05-16 Enradigt ställverk

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

Trafik och bankapacitet

Trafik och bankapacitet Trafik och bankapacitet Slutseminarium 3 Gröna Tåget ett snabbtåg för nordiska förhållanden Jennifer Warg, Vectura på uppdrag av Oskar Fröidh, KTH 2012-01-25 Bakgrund och syfte Bakgrund Nya snabbtåg med

Läs mer

Månadsrapport tågtrafik

Månadsrapport tågtrafik Månadsrapport tågtrafik Mars 2008 XQ Torgny Johansson 965 5517, LVOp Stefan Rolander 965 6641 2008-04-08 F08-1574/TR00 Kommentarer till utfall för tågtrafiken Ankomstpunktlighet Punktligheten totalt uppgick

Läs mer

Hearing inriktningsproposition 30 mars

Hearing inriktningsproposition 30 mars Underlag gemensam presentation Hearing inriktningsproposition 30 mars Representanter på scen: Elvy Söderström, Joakim Berglund (BK, agerar även samtalsledare) Lorents Burman (NBB) Eva Lindberg (OKB / Gävleborg)

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken

Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på Ostlänken Kapacitetsanalys av två principutformningar av bansystemet på OSKAR FRÖIDH TORLEIF JANSSON Slutrapport 2005 TRITA-INFRA 05-017 ISSN 1651-0216 ISRN KTH/INFRA/--05/017 SE ISBN 91-7323-123-1 KTH Arkitektur

Läs mer

Utbud av kollektivtrafik 2012 2012:11

Utbud av kollektivtrafik 2012 2012:11 Utbud av kollektivtrafik 2012 PM 2012:11 Utbud av kollektivtrafik 2012 PM 2012:11 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Regionalt investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd Ska du starta ett nytt företag eller behöver ditt företag investera? Då kanske regionalt investeringsstöd kan delfinansiera era investeringar. Regionalt investeringsstöd Regionalt

Läs mer

Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan

Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan Sävedalen en nyckelstation där körriktningarna (ännu) är kopplade Olov Lindfeldt KTH Trafik och Logistik 2008-05-19 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 JÄRNVÄGSKAPACITET...3

Läs mer

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige

Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige 1(4) Östergötlands ståndpunkter rörande utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige Bakgrund Östergötlands utgångspunkter Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås

Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås Trafikanalys Kompletterande arbeten för ny järnväg Göteborg - Borås 2012-09-14 Stockholm, 2012-09-14 Vectura Division Transport och Samhälle Box 4107 171 04 Solna Svetsarvägen 24 www.vectura.se Växel:

Läs mer

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier

En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier 0(6) September 2013 Bilaga ärende 4 En sammanfattning av Trafikverkets process för kapacitetstilldelning samt prioriteringskriterier Detta PM har tagits fram av MÄLAB med stöd av Bengt Hultin, Järnvägshuset

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129.

A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Ur Statens järnvägar: Trafikavdelningens berättelse år 1930 V. Persontrafiken. A. Tidtabellen. 1. Tidtabell 129. Tidtabell nr 129, som gällde vid 1930 års ingång, och för vilken närmare redogörelse finnes

Läs mer

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13

Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Rapport Ärendenr: TRV 2011/ 66920 Trafikverket Tore Edbring Kapacitetscenter 2011-09-27 Trångsektorsplan Skåne - tågplan T13 Remissversion Sammanfattning Kapacitetsbegränsningar uppkommer på de delar av

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11

Trångsektorsplan Göteborg - tågplan T11 Ert datum Er beteckning Leveransdivisionen Planering Box 1070 SE-172 22 SUNDBYBERG Sverige Besöksadress: Landsvägen 50A Telefon 08-762 20 20 Telefax www.banverket.se Rapport Trångsektorsplan Göteborg -

Läs mer

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011

Östgötaperspektivet. Godstransporter och miljö. Norrköping 28 November2011 Östgötaperspektivet Godstransporter och miljö Norrköping 28 November2011 Norsk matematik - okonventionella lösningar på kända problem De olika perspektiven Det offentligas roll - Förutsättningsskapande

Läs mer

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål

SIKA Rapport 2005:3. Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål SIKA Rapport 25:3 Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål Maj 25 SIKA är en myndighet som arbetar inom transport- och kommunikationsområdet. Våra huvudsakliga uppgifter är att göra

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1

Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Datum 2009-12-04 1 Bilaga PM Effektredovisning för BVLu_017 Norrbotniabanan, etapp 1 Handläggare: Henry Degerman Telefon: 0920-351 13 e-post:henry.degerman@banverket.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av

Läs mer

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 Datum 2008-02-04 1 (6) Diarienummer RT 2008/31 Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 1 Bakgrund Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025

Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1 (25) SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Kommunikationer Ulrika Nilsson Telefon 010-224 93 19 Samrådsredogörelse Länsplan för regional transportinfrastruktur Västmanlands län 2014-2025 Länsplanen

Läs mer

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29

Bullerutredning, väg- och järnvägstrafik. Kilafors - Söderhamn Etapp 2: Marmaverken - Söderhamn. Trafikverket 2014-08-29 10193629 Trafikverket 2014-08-29 RAPPORT Marmaverken - Söderhamn Trafikverket Kund Trafikverket Konsult WSP Akustik, Göteborg Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: 010 722 50 00 www.wspgroup.se

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2014:419-032 Stab 2014-09-11 1/3 Handläggare Lennart Nilsson Tel. 0152-292 76 Regionförbundet Sörmland Box 325 611 27 Nyköping Remiss: Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen

Läs mer

GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund

GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund GRÖNA TÅGET ETT FUD-PROGRAM FÖR NORDISKA HÖGHASTIGHETSTÅG Bakgrund Banverket är en statlig myndighet med ansvar för banhållning och trafikledning. Banverket har också ett sektorsansvar som innebär att

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar )

Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) Samlad effektbedömning 1(8) Samlad effektbedömning för tidigare beslutade objekt i åtgärdsplanen 2010-2020 ( låsningar ) OBJEKT: BVGb_006 Kraftsamling Göteborg, ofördelat Datum för upprättande: 2009-10-09

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 3 - Infrastruktur Utgåva 2009-12-13

Järnvägsnätsbeskrivning 2011. Del 1, Kapitel 3 - Infrastruktur Utgåva 2009-12-13 Järnvägsnätsbeskrivning 2011 Del 1, Kapitel 3 - Infrastruktur Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Ursprungsutgåva

Läs mer

RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C

RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C RAPPORT Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm C Fastställd kapacitetsanalys i enlighet med Järnvägslagen 2004:519 Tågplan T15 Ärendenummer: TRV 2014/76976 Dokumenttitel: Kapacitetsanalys Jakobsberg Stockholm

Läs mer

Datum Sektion samhällsprocesser 2004-11-08 SA10 2004:9166 Jasmine Skarp

Datum Sektion samhällsprocesser 2004-11-08 SA10 2004:9166 Jasmine Skarp BILAGA 1 1 (13) Datum Sektion samhällsprocesser Jasmine Skarp 1. VÄGAR SOM INGÅR I DEN SVENSKA DELEN AV DET TRANS- EUROPEISKA TRANSPORTNÄTET EU har pekat ut Transeuropean Transport Network, TEN, ett europeiskt

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram

2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram 2011-06-08 Trafikförsörjningsprogram Om Trafikförsörjningsprogrammen Från årsskiftet inrättas regionala kollektivtrafikmyndigheter inrättas i varje län, vilka ersätter dagens Trafikhuvudmän De regionala

Läs mer

Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor.

Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdateringar Denna utgåva innehåller revideringar och uppdateringar enligt nedan och ersätter tidigare utgåvor. Uppdatering Infört Innehållsförteckning 6 er...2 6.1 sprinciper...2 6.1.1 Minimipaket av

Läs mer

Säljinformation från TiM apr 2015

Säljinformation från TiM apr 2015 Säljinformation från TiM apr 2015 Inom TiM samverkar vi SJ och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att förenkla resandet, både inom länen och över länsgränserna. Det händer saker inom regionaltrafiken

Läs mer

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1.

Karta. Bakgrund och målbild. Kartor som visar aktuella sträckor, se bilaga 1. Ärendenr: TRV 2012/15041 Trafikverket Region Öst Stefan Tykesson Avdelning Samhälle Besöksadress: Tullgatan 8 Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se e-post stefan.tykesson@trafikverket.se Direkt: 010

Läs mer

Sammanfattnin: Bilaga

Sammanfattnin: Bilaga Bilaga Sammanfattnin: Uppdraget Mitt uppdrag har varit att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av höghastighetsbanor för järnväg i Sverige. Jag har i enlighet med mitt direktiv analyserat om en eventuell

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Järnvägens roll i transportförsörjningen

Järnvägens roll i transportförsörjningen 2005-01-13 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för den regionala persontrafiken i Bergslagen sedan 1988 med tyngdpunkt åren 1997 2003 NARVIK BODEN PITEÅ SKELLEFTEÅ

Läs mer

Kapacitetsutnyttjande och Kapacitetsbegränsningar 2007/2008

Kapacitetsutnyttjande och Kapacitetsbegränsningar 2007/2008 Kapacitetsutnyttjande och Kapacitetsbegränsningar 2007/2008 Magdalena Grimm Magnus Wahlborg Banverket Leverans 2008-04-21 ISSN/ISBN Innehåll Sammanfattning 5 1. Inledning 6 2 Kapacitetsutnyttjande planering

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

Tidtabeller Version: 3.0 Uppdaterad: 2014-12-12 12:57

Tidtabeller Version: 3.0 Uppdaterad: 2014-12-12 12:57 Tidtabeller Version: 3.0 Uppdaterad: 2014-12-12 12:57 Dubbelkolla gärna med tidtabell eller förarens körplan för att säkerhetsställa att tider stämmer. Om jag får kommentarer om att bladet används så lägger

Läs mer

Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019

Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019 Järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen inriktningsunderlag 2010 2019 Underlagsrapport Banavgifter Underlagsrapport Banavgifter Banverkets inriktningsunderlag omfattar följande rapporter: Järnvägens

Läs mer

IFO Brukarundersökning 2015

IFO Brukarundersökning 2015 Totalt 1. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren till exempel via telefon, sms eller e-post? (Andel som svarat mycket lätt eller ganska lätt) Mullsjö (100% / 100% / 100%) Varberg

Läs mer

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021

Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade objekt som ska påbörjas under planperioden 2010 2021 Näringsdepartementet 2010-03-29 Underbilaga 1a till regeringsbeslut II 1 den 29 mars 2010 N2009/6374/TE N2008/8869/TE (delvis) Bilaga 1a Lista på pågående objekt m.m. som ska slutföras eller särskilt utpekade

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029

Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Datum: 2016-02-29 Ref: Remissvar avseende Trafikverkets Inriktningsunderlag för transportsinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029 Vår kontakt: Lena Herrmann Vår beteckning: SJCM-2015-0689-005 Er

Läs mer

Effektiva tågsystem för godstransporter

Effektiva tågsystem för godstransporter Effektiva tågsystem för godstransporter en systemstudie Huvudrapport Redaktör: Bo-Lennart Nelldal KTH JÄRNVÄGSGRUPPEN Rapport 0504 Stockholm 2005 Sammanfattning Järnvägen i Europa har förlorat marknadsandelar

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

ett starkt lyft för framtiden

ett starkt lyft för framtiden ett starkt lyft för framtiden För att ge våra kunder en förstklassig service arbetar vi kontinuerligt med bland annat teknik och utbildning. Vi tar hänsyn till önskemål, går igenom rutiner och utvärderar

Läs mer

Network Statement 2012, Part 1, Annex 6.1 Train path and passage charges Edition 10 12 2010. Annex 6.1 Train path and passage charges

Network Statement 2012, Part 1, Annex 6.1 Train path and passage charges Edition 10 12 2010. Annex 6.1 Train path and passage charges Annex 6.1 Train path and passage charges 1 Train path charge A special charge a train path charge is levied in accordance with Section 6.3.1.1, for a train path for passenger traffic, freight traffic and

Läs mer

Network Statement 2016 Annex 6.1 Train path and passage charges Edition 2014-12-12. Train path charge, passage and emission charges

Network Statement 2016 Annex 6.1 Train path and passage charges Edition 2014-12-12. Train path charge, passage and emission charges Train path charge, passage and emission charges 1 Train path charge The train path charge is a kilometre-(mileage-)based fee with three levels: high, intermediate and basic. The geographic distribution

Läs mer

Network Statement 2015 Annex 6.1 Train path and passage charges Edition 2013-12-13. Train path charge, passage and emission charges

Network Statement 2015 Annex 6.1 Train path and passage charges Edition 2013-12-13. Train path charge, passage and emission charges Train path charge, passage and emission charges 1 Train path charge The train path charge is a kilometre-(mileage-)based fee with three levels: high, intermediate and basic. The geographic distribution

Läs mer

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan

ABF, Studieförbundet Bilda, Studiefrämjandet Medborgarskolan, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan Musikhus i kommunen Folkbildningsförbundet Musikrapport 2014 Kommuner Antal Studieförbund (antal) Alvesta 1 ABF Arboga 1 ABF Arjeplog 1 ABF Arvika 1 Askersund 1 Boden 1 Bollnäs 2 Studieförbundet Bilda,

Läs mer

Järnvägssystemet Järna Stockholm

Järnvägssystemet Järna Stockholm Järnvägssystemet Järna Stockholm Kapacitetsanalys och objektsbeskrivning Underlag till Sverigeförhandlingen Stockholm C Älvsjö Flemingsberg Södertälje Syd Saltå Ostlänken Titel: Järnvägssystemet Järna

Läs mer

Fastställd Tågplan 2015

Fastställd Tågplan 2015 Dokumenttyp: Brev Dokumentdatum: 2014-09-26 Ert datum: Ert ärendenummer: Trafikverket Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Fastställd Tågplan 2015 2014-12-14 2015-12-12

Läs mer

Strategi för miljöanpassade transporter i Dalarna POSITIONSDOKUMENT 2009-03-13

Strategi för miljöanpassade transporter i Dalarna POSITIONSDOKUMENT 2009-03-13 Strategi för miljöanpassade transporter i Dalarna POSITIONSDOKUMENT 2009-03-13 En strategi som visar vägen in i framtiden Transportsystemet är bärare av ekonomisk tillväxt och välfärd och något som alla

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Effektivare tågtrafik i Bergslagen

Effektivare tågtrafik i Bergslagen Effektivare tågtrafik i Bergslagen Tåg i Bergslagen P.M. 2008-04-01 avseende framtida trafikering Uppdraget På uppdrag av Tåg i Bergslagen har Godarådärdyra AB gjort en sammanställning av de tankar om

Läs mer