Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 7. Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013"

Transkript

1 Sida 1 av 7 Ansökan Sveriges IT-Kommun 2013 Förord HaparandaTornio är ett unikt internationellt samhälle i ständig utveckling. Vi är en organisation som inte följer utvecklingen utan leder den inom många områden. Vi är en del av världen och vår resa mot framtiden präglas av lärandets glädje, vår förmåga och mod att styra mot nya horisonter. Vi vill inte vara passagerare, vi vill ta vår del av ansvaret och leda utvecklingen. Så även inom området informationsteknik och de möjligheter den skapar. Vår gemensamma målbild och färdriktning som är förankrad hos varje anställd är en unik framgångsfaktor. Det gränslösa tänkandet ger oss ständigt ny kunskap och nya idéer. Tillsammans med klimatsmarta lösningar och den senaste tekniken skapar vi kvalitet för medborgarna. Även en mindre kommun med begränsade resurser och med stort mod kan skapa utveckling. För Haparanda stad Gunnel Simu, Kommunstyrelsens ordförande Nadja Lukin, t f kommunchef

2 Sida 2 av 7 A. IT förbättrar service, säkerhet och tillgänglighet Haparanda stad har under många år utvecklat såväl tjänster som infrastruktur med hjälp av IT. En av förutsättningarna kan hittas i tekniken. Det centrala är dock medborgarnas behov och medarbetarnas kompetens, delaktighet och engagemang i ett långsiktigt framtidsperspektiv. Medborgarkontoret personlig och digital navigator Medborgarkontoret är vår nya, mänskliga kommunikationsplattform som höjer servicekvalitén genom snabba svar till medborgare. Jämte kvalitativ hjälp med personliga kontakter ska IT ge en teknisk kommunikationsplattform vilket innebär en digitaliserad ärendehantering från ax till limpa ; ärendet skickas in digitalt, handläggningen ska ske digitalt i ärendehanteringssystemet ända till ett e-arkiv. Detta garanterar en lättillgänglig, transparant, säker och snabb hantering av ärenden. Som första kommun i Sverige har också alla våra kunder möjlighet till en digital brevlåda (Brevo) som ger en säker tvåvägskommunikation med medborgarna. Inom miljö- och byggsidan förkortas ledtiderna för ärendehanteringarna genom den digitala hanteringen. Nya dimensioner För att lyfta fram ett talande exempel där vi med små medel skapat ett stort värde är införandet av IT inom omvårdnaden (fler exempel i del C). Personliga assistenter har tillgång till både läsplattor och smartphones för att på ett säkert och effektivt sätt sköta omsorgen av brukarna. Bland annat medicinlistor, åtgärder och omvårdnadsbeskrivningar finns tillgängliga digitalt. I och med uppkopplingen mot stadens nät kan systemet för personalrapportering nås och viktig information delas direkt utan personliga besök på stadshuset eller med pappersflöden. Brukarna får en mer kvalitativ omvårdnad då mer tid kan avsättas till den personliga kontakten. Informationsflödet förkortas och blir tillgänglig även för denna grupp som mestadels finns utanför de kommunala byggnaderna. Framtidens horisont Framtida medborgare finns i skolan. Skolans kunder är eleverna och föräldrarna samt samhället på längre sikt. Skolans nya synsätt med användandet av en omdefinierad pedagogik i kombination med ny teknik är ett exempel på hur verksamhetsbehovet utgjort underlag för utformningen av tekniksatsningen inom skolan. Allt arbete utgår från ett verksamhets- och elevperspektiv där alla grupper varit inblandade i utvecklingen. Idag arbetar vi med personliga datorer från åk 6 t.o.m. gymnasiet åk 3. I de lägre klasserna används datorer och läsplattor som klassuppsättningar. Skolan arbetar också mot en digital lärplattform som utvecklats stegvis sedan 2009, vilket innebär att såväl lärare som föräldrar och elever har 24/7- tillgänglighet till skolarbeten, elevuppföljningen och all övrig skolinformation. Ett exempel på vårt sätt att arbeta med förankring och delaktighet är projektet Släpp skapandet loss för förskolan och skolan som syftar till att alla deltagare ska skapa något med hjälp av digital teknik. Det som görs ska visas upp för andra för att ge inspiration och ett spritt lärande. B. IT ger nya vägar till demokrati och delaktighet Vi har tidigt insett att IT är en än mer grundläggande del av människornas vardag. Detta får konsekvenser för demokratin. För att möta morgondagen och tillvarata möjligheterna har vi de senaste åren intensifierat vår satsning framförallt på bredden, en demokratisk IT-infrastruktur.

3 Sida 3 av 7 Transparens Grundläggande för ett fungerande, demokratiskt samhälle är förtroendet mellan de som fattar beslut och de som blir berörda av besluten. Det gäller både enskildas ärenden i vardagen och kunskapen om stadens visioner och mål. Den digitaliserade ärendehanteringen ska skapa förtroendet i vardagsärenden. Full tillgänglighet och insyn i ärendena är en av våra viktigaste målsättningar. Vår vision, våra politiska mål och verksamhetens åtaganden samt kvalitetsindikatorer dokumenteras i ett IT-stödsystem för verksamhetsplaneringen och styrningen. Därifrån länkar vi aktuella redovisningar till vår hemsida. En medborgarinloggning till systemet finns i våra planer för ännu bättre transparens. Webbsändningar av kommunfullmäktige och sociala medier tillhör naturligt vårt sätt att arbeta. Trådlösa nätverk ute i samhället ökar tillgängligheten för alla som bor, besöker eller verkar i staden. Delaktighet Den nämnda IT-stödda verksamhetsplaneringen ger stor effekt i organisationen. Den är helt öppen för både förtroendevalda och medarbetare. Varje medarbetare kan planera och rapportera personliga åtaganden kopplade till de politiska målen, vilket skapar delaktighet och tydlighet i styrkedjan för en politiskt styrd organisation samt allas bidragande roll i den. Vi har försett samtliga 850 medarbetare med senaste tekniken i form av bland annat smartphones, vilket ger en unik möjlighet till, förutom envägsinformation och tillgång till system (medarbetarappen), även för en tvåvägskommunikation. Förutom det har delar av organisationen läsplattor med full datorkapacitet där målet är en telefon och en dator per anställd. Förutom det tekniska ger vi en kompetensutbildning till alla anställda och arbetar med vår värdegrund som fastslås i vår gemensamma verksamhets-, medarbetar- och ledaridé. Våra förtroendevalda har fått en läsplatta och sammanträdenas dokumentflöde är digitaliserat sedan flera år. Nämndsprocessen är digitaliserad inom de närmaste veckorna. Vi har de senaste åren försett alla elever med en bärbar dator och en ny pedagogik kopplat till tekniken. Satsningar på senaste tekniken ger inte bara förutsättningar för innovation och förnyelse internt utan också en stor spridning i staden. Det sker en höjning av den allmänna kunskapsnivån, attityden till tekniken; en minskning av den digitala klyftan. Detta ger förbättrade förutsättningar för en fungerande demokrati. Också intresset och efterfrågan för e-tjänster ökar. Medborgarpåverkan Vi har kompletterat traditionella sätt att påverka genom eförslag som ger möjlighet för alla att utveckla staden. Där finns inga begränsningar på ålder eller geografi. eförslag går till beslut i ansvarig nämnd vid minst 30 underskrifter. Vi har vässat vår hantering av synpunkts- och klagomålshanteringen för att möjliggöra en förbättrad påverkan i vardagsärenden. C. IT hjälper till att bygga det goda samhället Strategi bygger man inte över en dag och effekterna kommer inte över en natt. Haparanda har sedan länge haft IT på sin agenda och vågat gå i utvecklingens framkant.

4 Sida 4 av 7 Digitala Agendan redan då Historia har sin roll för att sätta saker och ting på agendan, skapa en kultur av positiv attityd till senaste tekniken. Redan 1991 byggdes fiberoptiska nätet för datakommunikation i centraltorten mellan skolorna. År 1994 anammade vi först i Sverige den tekniska plattformen ATM. Vi har också i övrigt skapat förutsättningar för att få igång IT-användandet hos till exempel företagen och goda IT-förutsättningar för etableringar. E-handelsprojekt startade vi redan Från vision till lektion För att något förenkla bilden så kan man säga att i 15 års tid satsades det mycket på hårdvara, för att sedan fokusera mera på det mänskliga gränssnittet, användarperspektivet. Till exempel, år kom tankar på att digitalisera skolan, där framtiden skapas. Planer på en till en satsning tog fart med fokus på att tillsammans med tekniken skapa en uthållig pedagogik för skolan. Tänk Om kallades vår satsning på den nya pedagogiken som följde med att alla elever fick tillgång till en bärbar dator. I denna satsning var hållbarheten ett paraplybegrepp. Lärplattformer ger 24/7-tillgång i och till skolan. Digitala verkstäder Resultat på ledningens positiva attityd till ny teknik och omvärldsspaning, samt att man vågar, ser man inom olika verksamheter. Fritidssektorn har utvecklat ett gemensamt bokningssystem av anläggningarna över nationsgränsen med Tornio. Man försöker också optimera användandet av anläggningarna med hjälp av IT, så att anläggningarna kan nyttjas dygnet runt. Videokonferenser körs i utökad omfattning. Inom den sociala sektorn och framförallt inom äldreomsorgen har vi med personalens engagemang och nytänk utgjort pilot- och försöksområde för ett antal projekt avseende digital och distansöverbryggande teknik och mobilitet. Vi har varit test- och pilotkommun för digitala trygghetslarm (kommer också att vara piloter i införandet på bredden); mobilitet i hemtjänsten och hemsjukvården; utveckla titthål i Norrbottens läns landstings vårdadministrativa system (VAS); testkommun och första kommun i Norrbotten för att kommunala Hälso- och sjukvården ska ha tillgång till Nationella Patientöversikten (NPÖ). Testprojekt planeras för digital diagnostik som kan levereras till behandlande och beslutande läkare på distans. Den internationella klassificeringen av funktioner (ICF), är konverterad och implementerad i kommunal hälsooch sjukvård och arbete pågår för en implementering inom socialtjänsten. Senaste pilotärendet är Joicecare för en flexibel och trygg äldrevård, bland annat för att understödja virtuell kontakt för omsorgstagaren med närstående på annan ort. Vi inväntar inte utvecklingen av uppfyllelsen av till exempel nationella mål, utan vill vara med och agera. Vi är förberedda och inväntar möjligheten att ansluta oss som producent av information till NPÖ med avsikt att höja och säkra kvaliteten i den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården. Vår digitala agenda och vision om pappersfrihet som vi omsätter kompromisslöst i praktiken har inte alla givna svar eller effekter i förväg. Till exempel leder det minskade användandet av papper till renare/dammfriare kontorsmiljö med minskat behov av städning (effektivt, mindre kemikalier). Elever i gymnasieskolan har agerat lärare för klasser i grundskolan och är med och utvecklar till exempel våra

5 Sida 5 av 7 medarbetarapp för anställdas smartphones. Exemplen visar på den helhetssyn som vi strävar efter i våra satsningar och den ödmjukhet vi har, inför att vi inte har alla svaren från början men ändå vågar ta steg i utvecklingen. I takt med förändrade beteendemönster hos den yngre generationen krävs det att Haparanda som en attraktiv arbetsgivare förhåller sig och även leder utvecklingen av IT-utvecklingen till nya dimensioner och på olika plan i samhället. Att vara IT-attraktiv ger bra rekryteringsmöjligheter och ökar också attraktiviteten av Haparanda som ort för såväl näringsliv som individer med en social hållbarhet som effekt. D. IT sänker kostnader och ökar effektivitet Vår metodik med helhetsperspektiv och tvärsektoriell samverkan samt förhållningssätt skapar inte bara delaktighet, förankring och engagemang. Den har visat sig lönsam ur ekonomiskt och kvalitativt perspektiv samt gett förutsättningar för fruktbara idéer. Vässa rodret I takt med utökade IT-investeringar, många och stora utvecklingsprojekt har vi sett nödvändigheten av nyttogranskningen, uppföljning och utvärdering. Idag sker all strategisk IT-styrning och uppföljning av en ledningsgrupp bestående av kommunchef, ekonomichef, förvaltningschef på Socialförvaltningen och Barnoch ungdomsförvaltningen samt chef Medborgarkontoret. Dessa sitter fysiskt samlade i ett ledningsrum och ser utvecklingen utifrån verksamhetsbehovet och de politiska målen. En ökad integration av olika verksamhetssystem kräver övergripande strategier för att nå nytta och lönsamhet. Nästa steg är att implementera en standardiserad modell för nyttovärdering i staden, likväl som en investeringsmodell för balansen mellan investering och drift över tiden. Kommunicera smart Då samtliga medarbetare använder sig av smartphones och datorer så förkortas informationshanteringen inom staden. Alla får samma information vid samma tillfälle och vi ser en informationsspridning med högre säkerhet och ökad spårbarhet. Detta medför reducering av fysiska träffar och resor och påverkar inte verksamheten med störningar i samma utsträckning som tidigare. Med ökad volym av datorer och smartphones så ökar också användandet av videokonferenser vilket idag sker intuitivt och spontant vid skrivbordet. Haparanda har ett geografiskt läge i östra hörnet i en stor landsända, vi ser en ökad effektivisering och vinst med utvecklingen av IT med förenklade appar och program. Arbeta smart Det mest påtagliga exemplet på en enkel, kostnads- och kvalitetseffektiv satsning är digitaliseringen av det politiska nämndsstödet som skedde redan år 2010; ingen kopiering, kuvertering, porto eller fysisk distribution, däremot ökad tillgänglighet, snabbhet, spårbarhet, flexibilitet, säkerhet med mera. För staden innebar det fort besparingar i rena pengar och bättre kvalitet samt ökad hållbarhet. Nästa steg håller på att implementeras; digitalisera hela nämndsprocessen ända till arkivering. Inrättande av ett medborgarkontor ökar inte bara tillgängligheten för medborgare, utan är också en kostnadseffektiv satsning där kompetens samlas som via ny teknik och IT i kombination med samlad

6 Sida 6 av 7 kunskap kan ge fullt stöd till olika frågeställningar både internt som externt. Effekten av medborgarkontoret ska ge förvaltningarna möjlighet att göra ett mera kvalitativt arbete. Haparanda stad har sedan 1999 använt sig av e-handel. Inom nuvarande IT-utveckling så har det skett en reinvestering och uppgradering samt integration av systemet. Det modernare systemet öppnar upp en portal för digitalisering av hela processen och förenklar även för små företag att ta del av stadens e-handel. Den erfarenhet och långsiktighet som staden har öppnar för att även mindre lokala företag digitalt kan kommunicera med staden. Redan idag använder sig lokala företag i större utsträckning av faktura på e-post då det förenklar även för företagen. BREVO är en tjänst som Haparanda stad erbjuder till sina medborgare helt fritt för att minska eller helt eliminera pappersanvändandet. E. IT öppnar för samverkan Haparanda stad har av tradition haft och har ett stort utbyte och samarbete med intilliggande kommuner, regioner och länder. Tänket gränslöst har funnits genom åren och flertalet kommunala verksamheter samverkar och samarbetar kring IT med kommuner nationellt och internationellt även utanför EU. Gränslöst alltid Inom skolan har Haparanda arbetat med organisationen Tänk OM; en nationell satsning på utveckling av skolmiljöer och nytänkande vad gäller pedagogiskt genomförande i kombination med införande av teknik. Som medlem av organisationen både bidrar Haparanda med erfarenhet och kunnande likväl som vi tar del av andras erfarenheter. Inom Tornedalskommunerna genomförs årligen utvecklingsdagar i olika inriktningar. Språkskolan är en integrerad F9-skola med Tornio där Haparandas nya arbetsmetoder och ITutveckling sprids över nationsgränsen. Vår erfarenhet är att medverkan i olika nätverk som skolledare, rektorer/handläggare på olika enheter såväl som på den politiska nivån ökar inflytandet av utveckling inom staden. Som medlem och medverkande i IT Norrbotten sedan starten 1996 finns ett djupt rotat, nära samarbete med länets och landstingets övriga IT-chefer och kommunledningar för att hitta gemensamma nämnare och lösningar vad gäller IT-utvecklingen. Haparanda är med i regionens nybildade E-nämnd som ser över möjligheterna till en länsövergripande lösning för e-förvaltning. Samarbetet inom hälso- och sjukvård är väl etablerat där vi bland annat deltagit i upprättandet av kravspecifikationen för upphandlingen av digitala trygghetslarm som sedemera blev underlaget på nationell nivå för SKL, medverkat i nationella verksamhetsgrupper inom området kommunal E-hälsa (nationell IT-strategi). Ett exempel på lyckad samverkan inom E-förvaltning är Haparanda och Tornio städers gemensamma utveckling av ett tvåspråkigt digitalt bokningssystem för fritidsområdets resurser, lokaler och anläggningar. Lokaler kan bokas och betalas från respektive sida av nationsgränsen samtidigt som vi ökar tillgängligheten och användningsgraden, med förbättrad folkhälsa i ett hållbart perspektiv. Öppenheten och mottagligheten för utveckling gör att Haparanda arbetar utåtriktat för att bredda och fördjupa kompetensen och kunskapshorisonten. Att ta emot andra kommuners och myndigheters studiebesök, att sprida kunskapen om Haparandas modell berikar vår utvecklingsvilja och ger också

7 Sida 7 av 7 nödvändiga kontakter för framtida samarbeten. Vitryssland, Estland, Island och Indonesien är några exempel på våra samarbetsparter internationellt inom olika områden, även IT.

Sveriges IT-kommun 2013

Sveriges IT-kommun 2013 Sveriges IT-kommun 2013 Sveriges IT-kommun 2013 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg, asa.zetterberg@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7585-001-6 Text: Hanna Boglind och

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

2001-05-22. oskarshamn.se

2001-05-22. oskarshamn.se 2001-05-22 oskarshamn.se en kompasskurs i 2000-talets inledning Sida 1 av 33 INLEDNING. 4 Uppdraget Genomförande. 4 5 SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 6 VISION 7 NULÄGE 9 Allmänt Kritiska Framgångs

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

IT-STRATEGI 2009-2012

IT-STRATEGI 2009-2012 2009-08-24 1 (9) IT-STRATEGI 2009-2012 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-10-21, 109 Kommunstyrelseförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer