Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kjula-Blacksta 1:5 m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen SBN/2010: Planavdelningen Chuanhong Pei, Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. (Logistikpark norra delen) Område Kjula Eskilstuna kommun Planbeskrivning Planprocessen normalt planförfarande Under programskedet upprättas ett planprogram som sänds ut på samråd till berörda. Syftet med planprogrammet är att ange förutsättningar för planarbetet, uttrycka kommunens vilja och mål med planuppdraget samt att i ett tidigt skede ta del av berördas synpunkter. Efter programsamrådet avgörs om arbetet ska gå vidare med detaljplan för hela eller delar av programområdet. Om det finns en aktuell översiktsplan eller fördjupad översiktsplan behövs inget särskilt program. I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under samrådsskedet för planförslaget ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten, utställningsskedet. I antagandeskedet godkänns detaljplanen av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft. INLEDNING Handlingar Planhandlingar plankarta med bestämmelser illustration planbeskrivning (denna handling) genomförandebeskrivning samrådsredogörelse Övriga handlingar Grundkarta Fastighetsförteckning

2 Eskilstuna kommun 2 (56) Bilagor Miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Vectura, Dagvattenutredning med bilaga, Vectura, , rev Trafik PM, Vectura, , rev Bullerutredning, Vectura, , rev Kjula-Blacksta 1:6, Översiktlig markmiljöundersökning, Structor Miljöteknik AB, Miljöteknisk markundersökning, Vectura, Geoteknisk utredning, Vectura, Riskanalys avseende transporter och hantering av farligt gods och kemikalier, med bilagor, Brandskyddslaget, Gestaltningsprogram för vegetation för Dp för Kjula-Blacksta 1:5 m fl. Vectura Syfte Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för en utvidgning av befintligt industriområde (Detaljplan för Kjulakorset) och möjliggöra etablering av logistikverksamhet med flera verksamheter inom Eskilstuna logistikpark. Ett tilltalande intryck av Eskilstuna logistikpark är tänkt att skapas av särskilt utvalda verksamheter med väl gestaltade byggnader och grönytor söder om Europaväg E20. Detaljplanen ska vara ett instrument för att utveckla området vid Kjula som norra delen av Eskilstuna logistikpark Det finns idag enbart ett fåtal verksamheter inom nordvästra delen av planområdet. Området har ur ett logistiskt perspektiv stora strategiska fördelar - med närhet till Stockholm och utbyggd infrastruktur: väg-, tåg- och flygförbindelse. Eskilstuna logistikpark vid Kjula bedöms ha en viktig roll för utvecklingen av näringslivet i kommunen och regionen, en möjlighet att upprätta lager och hantering/omlastning av gods för Mälardalsregionen. Området har ett bra läge ur logistiskt synpunkt och planeras som logistik- och industriområde enligt gällande ÖP från Planen omfattar utbyggnad av verksamhetsområdet och ny infrastruktur i form av gatunät samt industrispår. I nordvästra delen av planområdet planeras även för försäljning av drivmedel samt service- och restaurangverksamhet för området. Den del av planområdet som ligger närmast i anslutning till flygplatsen planeras främst att användas för flygplatsens framtida behov, här föreslås även hotell- och konferensanläggning och en samlad parkeringsanläggning. Inom norra delen av planområdet ingår ett större samlat naturområde som omfattar värdefull natur och ett fornlämningsområde. Plandata Läge och areal Planområdet ligger cirka 15 km öster om Eskilstuna centrum och omfattar totalt ca 203 hektar.

3 Eskilstuna kommun 3 (56) Planområde Planområdet markeras med streckad linje. Planområdets avgränsning Markägande Miljöbedömning Planområdet avgränsas i norr av europaväg E20, i väster av länsväg 899, i söder av anslutningsväg till flygplatsområdet länsväg 891 och i öster utgör Eskilstuna flygplats gräns för planområdet. Marken inom planområdet ägs till största delen av Eskilstuna kommun. Inom planområdet finns även mark som är i enskild ägo. För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 5 kap 18. En MKB behöver därmed upprättas enligt 6 kapitlet miljöbalken. De främsta skälen för denna bedömning är att platsens förutsättningar är sådana att betydande natur- och kulturvärden tas i anspråk. Tänkbara miljökonsekvenser när det gäller dagvatten och risker är också viktiga miljöaspekter att belysa, så att detta ska kunna hanteras och förebyggas genom lämpliga skyddsåtgärder och anpassad utformning av bebyggelsen. Tidigare ställningstaganden Riksintresse Norra delen av planområdet berör riksintresse för kommunikationer. Europavägen E 20 - är av riksintresse för kommunikationer och ska därmed enligt miljöbalken 3 kap. 8 skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra användandet av europavägen. Vid Ekorneberg strax öster om flygplatsen och utanför planområdet finns naturbetesmarker med höga naturvärden. De är klassade som riksintresse för naturvård och ingår även i det europeiska nätverket Natura Översiktsplan Planområdet omfattas av gällande Översiktsplan 2005 som anger att aktuellt område har ett strategiskt läge ur logistisk synpunkt och är lämpligt att planlägga för industrispår med anslutning till Svealandsbanan. Arbete med en uppdatering av översiktsplanen pågår för närvarande. Planområdet som omfattas av fördjupad översiktsplan med inriktning på logistikverksamhet. Den fördjupade översiktsplanen för Eskilstuna logistikpark i Kjula (ELP) har varit föremål för samråd under årsskiftet 2010/2011 och beräknas kunna ställas ut för granskning under hösten Den fördjupade över-

4 Eskilstuna kommun 4 (56) siktsplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under första delen av Detaljplan Planuppdrag För nordvästra delen av planområdet finns gällande detaljplan, detaljplan för Kjulakorset, laga kraft Syfte med detaljplanen var att ge möjlighet till industrietablering samt bensinförsäljning, restaurang- och hotellverksamhet. Planen förutsatte stor hänsyn till kretsloppsanpassning och långsiktig hushållning. Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 september 2010 att ny detaljplan ska upprättas för området. Detta innebär att detaljplanen handläggs i enlighet med PBL 1987:10. Årsplan 2012 Enligt årsplan 2012 för Eskilstuna kommun, beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011, är utvecklingen av Eskilstuna logistikpark i Kjula av strategisk betydelse för utveklingen av näringslivet och arbetsmarknaden. Miljöstrategi Kommunstyrelsen behandlade Rapport om pågående och planerad logistikutbyggnad samt investeringsplan , (KSKF/2010:439), varav en miljöstrategi för Eskilstuna logistikpark i Kjula togs fram utifrån kommunens ambitioner och branschens utvecklingstankar. Målsättningen med miljöstrategin är att logistikparken ska utvecklas till ett effektivt och miljöriktigt logistiknav, som ska vara både miljömässigt och affärsmässigt rätt. För att nå målet kommer Eskilstuna kommun bl. a att uppföra en biobränslebaserad anläggning för produktion av fjärrvärme för att försörja områdets fastigheter samt erbjuda elektrifierat industrispår för de företag som har behov av detta. Eskilstuna kommun kommer vidare att verka för att miljöbränslen tillhandahålls inom eller i närheten av logistikparken. Eskilstuna kommun tar ansvar för skötsel och funktion av grönytor och områdets dagvattensystem. FÖRUTSÄTTNINGAR Mark och vegetation Natur och kultur Analys av karaktärsområden. Vectura

5 Eskilstuna kommun 5 (56) Naturmiljö Planområdet med omgivande landskap består huvudsakligen av skog i västra och norra delen samt öppet odlingslandskap inom östra delen och runt flygfältet. Väster om Ärlavägen (länsväg 899) ligger den skogklädda Kjulaåsen i nordsydlig riktning. Kjulaåsen är ett viktigt lokalt rekreationsområde med bl. a länets enda växtlokal för den fridlysta mosippan samt en mycket sällsynt hybrid mellan mosippa och backsippa. Ekorneberg Naturvärden. Vectura. Nyckelbiotop enl. Skogsstyrelsen Skogen i området är till största delen produktionsskog i olika stadier. Tall växer främst i de partier som består av isälvssediment, vilket sammanfaller med Kjulaåsen. Granen dominerar i mer moränrika områden i ett stråk nedanför åsen. Tallskog i västra delen av planområdet. Bild: Lars E Persson I partier växer likåldrig granskog/blandskog medan andra partier är mer flerskiktade och olikåldriga samt mer artrika. Här finns rester från äldre tiders markanvändning vilket i ett naturvårdssammanhang innebär högre värden. Inom områdets norra del finns ett område som är utpekat som naturvärde ev. nyckelbiotop.

6 Eskilstuna kommun 6 (56) Inom det öppna landskapet mellan flygplatsen och skogen/åsen i väster finns åkermark och stora gräsbevuxna ytor. Inom området finns mindre områden och miljöer med högre värden samt enstaka strukturer som omfattas av generellt biotopskydd. Öppet landskap. Bild: Lars E Persson Naturliga gräsmarker, tidigare slåtter och betesmarker (rester från gamla tiders markanvändning) har under århundraden utvecklats till en varierad och artrik miljö med högt ekologiskt värde. Andra viktiga strukturer i det öppna landskapet utgörs av åkerholmar, småvatten samt stenmurar vilka omfattas av generellt biotopskydd (varför dispensansökan krävs hos Länsstyrelsen vid eventuellt intrång). Många våtmarker har dikats ut och fyllts igen under senare tid. Kvarvarande småvatten utgör därför en mycket viktig livsmiljö, födoplats och yngelplats åt ett stort antal arter. Sumpskogsmiljöer är ett exempel på en miljö som ofta har lång kontinuitet och en mycket artrik flora och fauna. I områdets norra del finns ett sumpskogsområde anges som naturvärde (vilket eventuellt är att betrakta som nyckelbiotop idag). Inom planområdet finns även ett antal vattenförande diken. Såväl småvatten (i det öppna odlingslandskapet) som sumpskog omfattas av generellt biotopskydd varför dispensansökan hos Länsstyrelsen respektive Skogsstyrelsen krävs vid intrång. Naturvärdesobjekt I norra delen av planområdet kring Kjulstaholm finns två områden som klassificeras som naturvärdesobjekt enligt skogsstyrelsen. Naturvärdesobjekt definieras som skogliga naturmiljöer som har så höga värden att de inom en tioårsperiod från inventeringstillfället kan förväntas uppnå nyckelbiotopkvaliteter.

7 Eskilstuna kommun 7 (56) Denna tid har i stort sett förflutit, vilket innebär att naturvärdesobjekt i princip är liktydiga med nyckelbiotoper. Båda områdena består av barrblandskog på 5,8 respektive 2,5 ha. Klapperstensfält/hagmark sydöst om Kjulstaholm. Bild: Lars E Persson Grandominerad sumpskog sydväst om Berglundstorp. Bild: Lars E Persson Rödlistade arter Inom planområdet finns bl. a den rödlistade växten ryl samt knärot på ett flertal platser. Ryl samt knärot är rödlistade arter och har skyddsstatus som starkt hotad respektive när hotad (Artdatabanken) varför samråd enligt Miljöbalken 12 kap 6 krävs med Länsstyrelsen. Inom och i anslutning till planområdet har nattskärra noterats vid ett flertal tillfällen.

8 Eskilstuna kommun 8 (56) Ryl. Bildkälla: Den virtuella floran. Nordiska Riksmuseet. Markradon Geotekniska förhållanden Marken kan klassificeras som normalradonmark utifrån mätningar av markradon på tre platser inom området. (Miljöteknisk markundersökning, Vectura ). Inför exploatering bör kompletterande undersökningar genomföras inom planområdet. Gränsvärde för befintliga byggnader där personer vistas mer än tillfälligt är 400 bequerel/m 3 luft. Nyproducerade byggnader ska ha en radonhalt som är lägre än 200 bequerel/m 3 luft. En geoteknisk utredning har utförts inom planområdet (Vectura ). Terrängen i området varierar i huvudsak mellan skogs- och åkermark, samt berg i dagen. Generellt är områdets västra del högre belägen än områdets östra och områdets södra del högre belägen än områdets norra. Höjdskillnaden mellan områdets högst belägna punkt och områdets lägst belägna punkt uppgår till ca 29 m. Områdets geologi präglas av närheten till Kjulaåsen, som delvis ligger inom områdets västra del. Jordarna i det undersökta området varierar i huvudsak mellan partier av fastmark av sand och sandig morän och lösmark av lera. Inslag av berg i dagen förekommer. Jordens lagringstäthet i fastmarkspartierna varierar. Lokalt har inbäddade lager av lös lera under fastare ytlager av sand påträffats vid sondering. Grundvattenytan inom området har undersökts och fem grundvattenrör har installerats. Under hösten 2011 har grundvattennivån observerats, nivån har varierat mellan 0,6 6,1 meter under markytan. Markföroreningar Miljöteknisk markundersökning har genomförts för planområdet som helhet, Vectura Undersökningen visar att marklagren inom området kan betraktas som opåverkade av föroreningar. Området består mestadels av naturmark, och det provtagna området där aktiviteter förekommit visar inte på någon påverkan från eventuella förorenande verksamheter inom planområdet. En kobolthalt som var förhöjd jämfört med riktvärdet för KM (känslig markanvänd-

9 Eskilstuna kommun 9 (56) ning, vilket betyder att markkvaliteten inte begränsar markanvändningen) uppmättes i ett jordprov från en provpunkt inom åkermark. Denna halt kan bero på mänsklig verksamhet eller ha naturliga orsaker genom dränering med efterföljande oxidation av sur sulfatjord. Alla analyserade halterna av metaller, PAH (polyaromatiska kolväten som är en typ av lösningsmedel)och petroleumkolväten var låga i såväl jordprov som prov från grundvattnet, och i många fall låg halterna under analysmetodernas detektionsgränser. Historik Kulturmiljövärden Landskapet bär spår från förhistorisk och historisk tid. Färdvägar har sträckt sig längs Kjulaåsen i nordsydlig riktning under överskådlig tid. Under stenåldern (fram till ca 3500 f kr) låg området på en ö i havet. Periodvis har förutsättningarna för bosättningar varit goda. Under brons- och järnålder (ca 1500 f kr 1000 e kr) låg området mer indraget från kusten än under stenåldern. Ett fåtal stensättningar väster om flygplatsen visar att bebyggelse från järnålder troligen har funnits i trakten. I historisk tid har områdets markanvändning varit av utmarkskaraktär och innehållit ett stort antal torp och backstugor. Ingen klassad värdefull bebyggelse ur kulturmiljösynpunkt har bedömts finnas inom planområdet. Det finns dock gårds- och torpmiljöer mm som har ett värde i sig när det gäller historia, kulturellt arv mm. Även den gamla vägen i norra delen av planområdet som knyter samman Kjulstaåsen/Ärlavägen i väster med Ekorneberg öster om flygfältet har ett kulturhistoriskt värde. I modern tid har försvarets verksamhet satt sina spår i landskapet. Fornlämningar Registrerade fornlämningar enligt FMIS.

10 Eskilstuna kommun 10 (56) Inom planområdet och dess närhet finns ett stort antal registrerade fornlämningar. Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i lagen och får inte skadas. I lagen anges vad som är en fast fornlämning, vilken utbredning en sådan har och hur tillståndsprövningen går till. Länsstyrelsen beslutar om fornlämningar och Riksantikvarieämbetet beslutar om fornfynd. Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. Tre arkeologiska utredningar är gjorda inom området, den senaste hösten Länsstyrelsen har meddelat att utförda arkeologiska undersökningar inte täcker in hela logistikplatsområdet. Den arkeologiska situationen ska därför undersökas vidare så att fornlämningsmiljön inom planområdet i dess helhet blir klarlagd. Bebyggelseområden Bostäder Inom planområdet finns 2012 fem enskilt ägda fastigheter med bostadshus. Aspesta 1:9 (Berglundstorp), Hästhagen 2:1 (Fredrikslund), Aspestahult 3:2 (Anderslunda), Aspestahult 3:3 (Björkhaga) och Tveskifte 1:2 (Stensätter). De enskilt ägda fastigheterna avser kommunen förvärva inför genomförande av detaljplanen, vilket innebär att bostadsändamålet på sikt kommer att upphöra. Bebyggelsemiljö Planområdet utgör utmarker till byarna Aspesta, Kjulsta och Blacksta. I samband med att skråväsendet upphävdes i mitten av 1800-talet slog sig hantverkare ner här. På så sätt fick obemedlade möjligheter till egen försörjning på landsbygden. Det är av stort värde att behålla något eller några av de återstående torpen som minner om denna epok i senare tids historia. Inom planområdet finns ett antal torpmiljöer kvar. Torpet Stensätter, Tveskifte 1:2, väster om flygplatsen. Bild: Lars E Persson Verksamheter Inom och i anslutning till planområdet finns ett antal verksamheter, dessa finns kring flygplatsen och inom det detaljplanerade området i nordvästra delen av

11 Eskilstuna kommun 11 (56) planområdet. Flygplats Omedelbart öster om planområdet ligger Eskilstuna flygplats som ägs av kommunen. Flygplatsens rullbana är ca 1890 m lång. Nuvarande miljötillstånd omfattar rörelser per år och medger en banförlängning och breddning till 2 200x45 meter. Det finns för närvarande ingen reguljär flygtrafik på flygplatsen. Lufttrafiken består idag av taxi-, affärs-, transport- och ambulansflyg, flygskoleverksamhet och allmänflyg. Flygplatsen har år 2006 fått miljötillstånd för utökning av antalet flygrörelser. Service Rekreation och rörligt friluftsliv Offentlig och kommersiell service finns inte inom planområdet. I tätorten Kjula ca 1 km norr om planområdet finns följande service: - Kjula skola, grundskola årskurs 1 6 och en förskola - Bibliotek - Församlingshem, kyrka och en baptistförsamling - En dagligvarubutik och en mindre kiosk Gemensamt för attraktiva rekreationsmiljöer är variationen i landskapet, tilltalande landskapsbild, inslag av kulturmiljövärden, artrikedom och god tillgänglighet. Vissa naturtyper är särskilt attraktiva för det rörliga friluftslivet. Området längs Kjulaåsen är inte enbart biologiskt och geologiskt värdefullt utan utgör också enligt den gällande översiktsplanen ett kommunalt intresse för rekreation här är det främst åslandskapet som är tilltalande och fungerar som ett större område för rekreation och friluftsliv. Bestånden av den ovanliga mosippan är populära utflyktsmål på våren. Många stigar finns på åsen och skogen är lättframkomlig. Öster om flygplatsen finns ett småskaligt mosaiklandskap mellan Kjula och Barva. Området utnyttjas inte särskilt mycket för friluftsliv, men har med sina små grusvägar och växlande vyer potential för t ex länger cykelturer sommartid. Rekreation kan även innebära andra verksamheter och omfatta andra intressen än naturupplevelse och vistelse i skog och mark. Ridverksamhet, bl. a turridning med islandshästar, finns vid Ekorneberg. Eskilstuna motorflygklubb finns på Eskilstuna flygplats. Klubben är en ideellt arbetande klubb vars mål är att göra det möjligt för flygintresserade att syssla med privatflygning med motorflygplan. Klubben har ca 100 medlemmar. Klubben har klubbhus, tillsynsverkstad samt hangarer och disponerar två flygplan. Klubben anordnar även andra aktiviteter som flygdagar och gemensamma utflykter. Vid några tillfällen per år används även flygplatsens bana för dragracing.

12 Eskilstuna kommun 12 (56) Dragracing 18 juni Bild: Lars E Persson Vattenområden Vattenområden Inom planområdet finns småvatten och grävda diken i huvudsak inom åkermarken i östra delen samt våtmarksområden och diken i norra delen av planområdet. Gator och trafik Gatunät och trafik Området berörs främst av länsvägarna 891 (Flygplatsvägen) och 899 (Ärlavägen) samt motorväg E20. E20 ingår i det europeiska motorvägsnätet och är den stora kommunikationslänken för vägtrafik genom kommunen. Länsvägarna 891 och 899 fungerar som sekundära leder inom planområdet. Länsväg 899 sträcker sig från Kjula tätort, norr om planområdet, söderut via Ärla tätort till riksväg 53. Länsväg 891 fungerar som tillfart till flygplatsen från väg 899. Staten är väghållare för E20 och länsvägarna inom området. Övriga vägar inom området har kommunalt eller enskilt väghållaransvar. Enligt Trafikverket passerar fordon/åmd, varav tung trafik fordon/åmd, E20 i ett snitt norr om planområdet (år 2006). Länsväg 899 trafikeras av fordon/åmd, varav 120 är tunga fordon/åmd (år 2009), vilket ger en andel på 8 procent. Mätplats söder om planområdet. Länsväg 891 trafikeras av ca 100 fordon/åmd, varav 5 tunga fordon/åmd (år 1999). Skyltad hastighet på E20 är 120 km/h vid planområdet. Länsväg 899 har skyltad hastighet 80 km/h och länsväg 891 har skyltad hastighet 70 km/h. Vägsamfällighet Gång- och cykelvägar Kollektivtrafik Inom norra delen av planområdet finns en gemensamhetsanläggning, Ekorneberg ga:1, avseende väg mellan länsväg 899 och Yttersta. Inom planområdet finns inga separata gång- och cykelvägar utmed länsvägarna. Busstrafik saknas inom och i anslutning till planområdet.

13 Eskilstuna kommun 13 (56) Störningar Risker Transport av farligt gods I omedelbar anslutning till planområdet är E20 utpekad som primär transportväg för transporter med farligt gods. Flygbränsle till bränsledepåer vid flygplatsen transporteras på väg 891 och väg 899. Miljöstörande verksamhet Nordväst om och utanför planområdet finns grus- och bergtäkter som är miljöstörande verksamhet med tillhörande skyddsavstånd. Vid ny etablering av störande verksamheter måste det göras en specifik bedömning om lokaliseringen kan tillåtas och vilka försiktighetsmått som i så fall måste vidtas för att planoch bygglagen och miljöbalkens regler ska uppfyllas. Buller Främst flygtrafiken, men även trafik på vägarna E20 och länsväg 899 samt täktverksamheten vid Kjulakorset orsakar buller, vibrationer och damm som innebär olägenhet för verksamheter inom planområdet. Teknisk försörjning Vatten och avlopp El, tele, bredband och värme Industribebyggelsen i nordvästra delen av planområdet är via en pumpstation ansluten till det kommunala vatten- och avloppssystemet genom en utbyggd VA-huvudledning. I Kjula finns ett nedlagt avloppsreningsverk och vattentäkt. Ca 4 km öster om planområdet ligger vattenverket i Barva. Befintliga bostäder och jordbruksfastigheter har enskilda VA-lösningar. Nya verksamheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Området är anslutet till utbyggt elnät. SKANOVA har utmed länsväg 899 tele- och fiberkablar för bredband i mark. Fjärrvärme finns inte inom området- Avfall En bemannad återvinningscentral finns på Lilla Nyby avfallsstation nära Eskilstuna. Här tas avfall emot från de flesta av verksamheterna i kommunen, även miljöfarligt avfall. Dag- och dränvattenhantering inom planområdet Enligt riktlinjer i den fördjupade översiktsplanen bör dagvattnet i möjligaste mån renas lokalt med naturliga metoder (LOD) för att sedan infiltrera till grundvattnet eller avdunsta. Dagvattenanläggningarna på allmän platsmark ska vara öppna och ha funktion att bromsa upp ett 100-årsregn. De hårdgjorda ytorna bör minimeras för att minska påverkan på områdets hydrologi. Ett av målen är att hela området vid kraftiga regn inte ska lämna större avvattnade flöden än i dagsläget. Rent takdagvatten ska separeras från dagvatten från körbanor och liknande.

14 Eskilstuna kommun 14 (56) Täta diken med uppsamlingsbrunnar och dammar kan bli aktuellt när det finns risk för läckage, vid miljöstörande verksamheter och transportväg för farligt gods. I anslutning till planområdet ligger Eskilstuna flygplats. De planerade dagvattenanläggningarna får inte utgöra ett hot mot flygsäkerheten genom att dra till sig större flockar av fåglar. Hänsyn ska tas till flygplatsens egen dagvattenhantering i norra delen av flygfältet i den gemensamma dagvattenlösningen. Yt- och dagvatten I dagsläget infiltreras största delen av dagvattnet från vägar, naturmark, jordoch skogsbruk direkt i marken. Överskottet leds via diken till recipient. Inom södra delen av planområdet finns en öst/västlig huvudytvattendelare i höjd med infarten till flygplatsen. Dagvattenöverskottet inom planområdet avrinner till två diken som leder vattnet under E20 och så småningom når dagvattnet, via ett stort antal diken och vägtrummor, fram till Himmelsända-Modelltorpet, Aspesta-Kjulaby och Brenningens torrläggningsföretag. Brenningens torrläggningsföretag mynnar i den lilla sjön Barvalappen som i sin tur mynnar i Sörfjärden som är en grund vik med ett smalt utlopp till Mälaren. Detta föreslås även gälla efter exploatering av området. Dränvatten Sumpskog Grundvatten Kjulaåsen består av isälvsmaterial. Åsen har tidigare varit skyddad som vattentäkt. Numera försörjs området av kommunalt vatten via en huvudledning från Eskilstuna. Kjulaåsen är klassad som en stor grundvattentillgång med uttagsmöjligheter på 5 25 l/s. Ett skyddsområde finns men är planerat att upphävas. Grundvattentillgångar bedöms generellt ha stort skyddsvärde. En rörlig grundvattendelare finns i södra delen. Dess läge varierar över året som dels beror på eventuella uttag i området och dels på grund av naturliga variationer i grundvattennivåerna. Grundvattennivåer Flödes- och föroreningsberäkningar Planområdet avgränsas i väster av Kjulaåsen. I åsen rör sig grundvattnet snabbt. Grundvattnets kvalitet får inte försämras. Kartering av grundvattendelare och mäktighet av vattenförande lager utförs med markradar. Resultat av inmätning kan användas för utvärdering av dag- och dränvattenlösning på tomtmark. Observationsrör för utvärdering av grundvattenytans fluktuationer sätts ut inom detaljplaneområdet. I norra delen av planområdet finns ett sumpskogsområde. I sumpskogsområdet finns ett äldre granbestånd. Granen är känslig för höga vattennivåer. Småvatten och sumpskog omfattas av generellt biotopskydd. Grundvattennivåerna i området är varierande. Fritt ytvatten finns i diken och kärr. Inom moränmarken i väster ligger grundvattenytan ca 2-3 meter under markytan. Den del av planområdet som avvattnas norrut till Mälaren omfattar ca 172 ha. Förutom redovisad yta finns även grön- och vägyta som ingår vid beräkning av dagvatten. Efter exploatering beräknas årsmedelavrinningen totalt sett för planområdet öka

15 Eskilstuna kommun 15 (56) med en faktor på 3,2 på grund av minskad infiltration. Osäkerheten i beräkningarna är stor då framtida verksamheter och andel hårdgjorda ytor är antagen. Fördröjning och infiltration är nödvändig för att grundvattenytan inte ska förändras och avledande diken översvämmas. Detta bör ske inom såväl kvartersmark som allmän mark. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Detaljplanens innebörd och konsekvenser Planområdet planeras för kvartersmark för logistik-, lager- och industriändamål samt allmänplatsmark NATUR och SKYDD samt vägar. Planförslaget innebär att största delen av planområdet kommer att upptas av ytor för logistik- och industriverksamhet. Totalt omfattar detaljplanen elva kvarter, varav sex stora kvarter där stora tomter och byggnader kan anläggas. Landskapsomformningar i form av plansprängning och utfyllnad kommer att genomföras, vilket innebär stora ingrepp i befintlig natur och terräng. Inom norra delen sparas ett sammanhållet naturområde med klapperstensfält, hagmark, berg i dagen samt sumpskog. I ett stråk söder om E20 föreslås dammar för omhändertagande av dagvatten från de nya tomterna. Trafikförsörjningen till området sker från Ärlavägen (länsväg 899) och tillfarten till flygplatsen (länsväg 891). Därifrån anläggs huvudvägar med tre anslutningar till Ärlavägen och en anslutning till väg 891. Inom planområdet reserveras mark för en framtida anslutning med ett industrispår. Konsekvenserna för natur- och kulturmiljön samt den genomgripande omdaningen av landskapet har bedömts som omfattande och en separat miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Genomförande av planförslaget innebär stor påverkan av natur- och kulturvärden. Eftersom området har utpekats som regionalt intressant för logistikverksamhet i översiktsplanen är den samlade bedömningen att området kan ianspråktas, trots att delar med bevarandevärden försvinner. En förutsättning är att verksamheter som etableras i planområdet har anknytning till transport- och logistikverksamhet. Det strategiska läget minimerar transportarbetet och ger mindre trafikökningar sett ur ett regionalt perspektiv. I den samlade bedömningen vägs också in att delar av värdefull naturmark inom allmän plats kan behållas. Natur- och kulturmiljö Natura 2000 Riksintresset/Natura 2000-området/ vid Ekorneberg ligger drygt 500 meter öster om planområdesgräns och påverkas inte direkt. Riksintressets värde består av en väl avgränsad betesmark med värden knutna till den specifika platsen utan uttalade krav på spridningskorridorer eller dylikt i omgivningarna. Området närmast Ekorneberg bör belastas med så lite utsläpp som möjligt från verksamhetsområdet. Bevarandestatus hos arter som ska skyddas följs upp regelbundet.

16 Eskilstuna kommun 16 (56) Mosippa på Kjulaåsen. Bild: Länsstyrelsen i Södermanland. Naturvärden Planens genomförande medför stora förändringar och innebär att områdets ursprungliga naturmiljö försvinner. I östra och centrala delen av området finns ett flertal biotopskyddade miljöer som småvatten och våtmark i jordbruksmark, åkerholmar och odlingsrösen. Borttagande av de biotopskyddade miljöerna kräver dispens från föreskrifter om biotopskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken. Länsstyrelsen meddelade i ett beslut den 22 november 2011 dispens från biotopskyddsbestämmelserna med stöd av 7 kap 11 miljöbalken. Inom och i anslutning till planområdet finns även de rödlistade växterna ryl, Chimaphila umbellata, samt knärot, Goodyera repens, på ett flertal platser. Nuvarande växtplatser inom planområdet kommer, enligt planförslaget, delvis att tas i anspråk som kvartersmark för logistik- och industriändamål vilket innebär att växtplatserna tas bort. Ryl och knärot är rödlistade arter och har skyddsstatus som starkt hotad respektive nära hotad (Artdatabanken). Kommunen ska, i enlighet med sina miljömål och naturvårdsprogrammets handlingsprogram, värna biologisk mångfald. Livsvillkoren för rödlistade arter som ryl får inte försämras. Om växtlokaler måste tas bort ska kommunen vidta motåtgärder för att kompensera detta. Det är lämpligt att pröva flyttning av befintliga bestånd till lämplig plats utanför eller inom logistikparken, där de långsiktigt kan få rätt livsbetingelser. Åtgärder ska även vidtas för att skapa och bevara miljöer där ryl kan spridas.

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås.

Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås. Dp 1700 Detaljplan för Kv. Fallskärmen, Norra Hässlö, Västerås. 2009-02-05. Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning 2 Handläggare Lars E

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Del av Aspestahult 1:1 m.fl.

Del av Aspestahult 1:1 m.fl. Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsnämnden 2013-03-21 SBN/2010:464 1.22 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Johan Forsberg, 016-710 20 11 Granskningshandling Detaljplan för Del av Aspestahult

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

ning Område Kjula till Denna av detaljplanen. November 2012 Samråd Utställning överklagas. änd- markarrenden som 1 (6) 34 1.

ning Område Kjula till Denna av detaljplanen. November 2012 Samråd Utställning överklagas. änd- markarrenden som 1 (6) 34 1. Datum Diarienummer Aktnummer 2012-10-18 SBN/2010:33S 34 1.22 1 (6) Samrådshandling Detaljplan för Del av Aspestahult 1:1 m.fl. (Logistikparkk södra delen) Område Kjula Eskilstuna kommun Genomförandebeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4, VIMMERBY KOMMUN, KALMAR LÄN 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

Samrådshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014

Samrådshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun

PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning. DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun 2012-03-02 Dnr 2012-0133-214 / 203 Laga kraft 2012-06-01 PLANBESKRIVNING med genomförandebeskrivning DETALJPLAN FÖR Kvarter Tåget i Södra industriområdet,i Aneby tätort, Aneby kommun Upprättad av Aneby

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Pelles Väg PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Näsby 4:1057 m.fl., område för villabebyggelse, inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Pelles Väg PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR. Näsby 4:1057 m.fl., område för villabebyggelse, inom Tyresö kommun, Stockholms län. November 2007 Stadsbyggnadskontoret Karin Norlander, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles Väg Näsby 4:1057 m.fl., område för villabebyggelse, inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer