Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (26) Tid och plats: kl (grupparbete inkl. fika ), Tunet BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: ÖVRIGA DELTA- GARE Icke tjänstgörande ersättare Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engelbrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter Pedersen (V), t.o.m. 94 Marianne Högberg (S) Gisela Lindh (S) Ulf Örtegren (FP) Birgitta Höijer (C) Anita Bohlin-Neuman (V) Jeannette Rasko (S), ordförande Sven-Olof Reinholdsson (S) Mauri Sukuvaara (V) Annica Blomgren (S) Nils Fröberg (S) Anne Lindberg (V) Anita Birath (S) Siv Karlsson (KD) Gunnel Carlsson (FP) Margareta Aronsson (M) Mary-Anne Landberg (S) Maarit Linder (V) Elmer Borg (S), revisor Kent Gustafsson (S) Monica Littorin (V) Yvonne Karlsson (S) Ingvar Eriksson (V) Anna Warnqvist (S) Ove Gunnarsson (S) Pernilla Stolt (S) Harri Brunke (S), fr.o.m. 83 Christina Larsson (C) Björn Nordenhaag (MP) Bernt Vitans (V) Jan Johansson (KD) Åsa Högnerg (S) Lars-Åke Bergsten (M) Eje Johansson (V) Per-Olow Linder (V) Torbjörn Holm (V) Lenny Karlsson (M) Rurik Norrman (S), t.o.m. 82 Anders Persson (C) Ulla Andersson (V), fr.o.m. 95 Tjänstemän: Utses att justera: Maria Eriksson, kommunsekreterare Michael Sjöberg, kommunchef Franz Maretta och Birgitta Höijer Justeringens tid och plats: Måndag 7 december kl på Kansliavdelningen Paragrafer UNDERSKRIFTER Sekreterare: Maria Eriksson Ordförande: Jeannette Rasko Justerande: Franz Maretta Birgitta Höijer

2 (26) Organ: Anslag/bevis Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum när anslaget sattes upp: Datum när anslaget tas ner: Protokollet förvaras vid: Kommunkansliet Underskrift: Marianne Andersson

3 (26) KF 81 Dnr: Innehållsförteckning Fastställande av föredragningslista... 5 KF 82 Dnr: Information från överförmyndarnämnden... 6 KF 83 Dnr: Information: Degerfors först till framtiden, en översyn av den politiska organisationen i Degerfors kommun... 7 KF 84 Dnr: Citybanan... 8 KF 85 Dnr: Investering värmepumpar Berget KF 86 Dnr: Gemensam översiktlig fysisk planering Karlskoga - Degerfors KF 87 Dnr: Övertagande av andelar i Folkets Hus KF 88 Dnr: Sammanträdestider KF 89 Dnr: Avgifter alkohol och tobak KF 90 Dnr: Avsiktsförklaring Stora Valla KF 91 Dnr: Skattesats KF 92 Dnr: Investering Nystart Parkskolan KF 93 Dnr: Svar på motion: handel med el... 20

4 (26) KF 94 Dnr: Svar på motion: premie för skrotning av bilar KF 95 Dnr: Rapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: nedläggning av musikskolan KF 97 Dnr: Fyllnadsval revisor KF 98 Dnr: Anmälan av motion (MP): sätt kulturen i centrum i Degerfors KF 99 Dnr: Enkel fråga till kultur- och utbildningsnämndens ordförande... 26

5 (26) KF 81 Dnr: Fastställande av föredragningslista Beslut Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg och ändringar: Punkt 2 (Citybanan) och punkt 3 (Information: Degerfors först till framtiden, en översyn av den politiska organisationen i Degerfors kommun) byter plats Punkt 16 rör fyllnadsval av revisor (inte lekmannarevisor) Följande punkter läggs till: o Punkt 17: Anmälan av motion från (MP): Sätt kulturen i centrum o Punkt 18: Enkel fråga till kultur- och utbildningsnämndens ordförande

6 (26) KF 82 Dnr: Information från överförmyndarnämnden Beslut Kommunfullmäktige tackar Anders Olsson, Carina Brodin och Annelie Olsson för informationen. Anders Olsson, kommunfullmäktiges ordförande i Karlskoga kommun, Carina Brodin, överförmyndarhandläggare, och Annelie Olsson, överförmyndarassistent, informerar om den gemensamma överförmyndarnämndens verksamhet. Nämnden är gemensam för Degerfors, Karlskoga och Storfors kommuner.

7 (26) KF 83 Dnr: Information: Degerfors först till framtiden, en översyn av den politiska organisationen i Degerfors kommun Beslut 1. Kommunfullmäktige tackar Michael Sjöberg för informationen. 2. Grupparbete ska hållas på dagens möte. Michael Sjöberg, kommunchef, informerar om arbetet med översynen av den politiska organisationen i Degerfors kommun och arbetet med att ta fram en styrmodell för kommunen. Inriktningsbeslut om en ny politisk organisation och beslut om styrmodell ska behandlas på kommunfullmäktiges möte Yrkanden Ulf Örtegren (FP) yrkar att kommunfullmäktige ska ta ställning till om grupparbeten ska hållas på dagens möte. Roland Halvarsson (V) yrkar bifall till Ulf Örtegrens yrkande. Robert Mörk (S) yrkar att grupparbeten ska hållas på dagens möte. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa yrkandet om att grupparbeten ska hållas under proposition bifall eller avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit yrkandet om att grupparbeten ska hållas. s beredning Kommunstyrelsen 203/

8 (26) KF 84 Dnr: Citybanan Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Degerfors kommun godkänner att Länstrafiken Örebro AB ingår avtalet med staten om medfinansiering av Citybanan m.m , med de ändringar som regeringen beslutat (uppdrag att förvalta nämnda avtal) samt (ändring av tidpunkter för godkännande av samma avtal). 2. Degerfors kommun godkänner kompletterande uppdragsavtal med Länstrafiken Örebro AB och samtliga aktieägare i detta bolag angående medfinansiering av Citybanan med förpliktelse för utvecklings- och investeringsåtgärder om kronor (jämte indexering) för kollektivtrafiken i Örebro län, som samtliga primärkommuner i länet utom Örebro kommun förbundit sig att vidta enligt vad som närmare anges i detta avtal. 3. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören bemyndigas att underteckna uppdragsavtalet. 4. Under avtalstiden ska kronor, jämte indexjustering, utbetalas till Länstrafiken för utvecklings- och investeringsåtgärder enligt uppdragsavtalet. 5. Antagandet av ny bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB godkänns. 6. Kent Gustafsson, med Jeannette Rasko som ersättare, utses att på bolagsstämman i Länstrafiken i Örebro AB företräda Degerfors kommun och där rösta för att föreslagen bolagsordning för Länstrafiken Örebro AB antas. Företrädare för kommuner och landsting i bl.a. Örebro län har den 17 december 2007 tecknat avtal med staten om att lämna bidrag till Citybanans utbyggnad med totalt 2 miljarder kronor (Medfinansieringsavtalet). Örebro läns del uppgår till 185,4 miljoner kronor. Finansieringen delas mellan Örebro läns landsting och Örebro kommun. En utbyggnad av Citybanan har ansetts nödvändig för att skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem i Stockholm-Mälarregionen och Östergötland och även för landet som helhet. Den verksamhet som Medfinansieringsavtalet påbjuder ligger utanför det verksamhetsföremål som fastställts för Länstrafiken. Med anledning av detta krävs ändringar i bolagsordningen för Länstrafiken Örebro AB samt ett kompletterande uppdragsavtal. Denna ändring skall godkännas av samtliga delägare i bolaget. Härtill kommer ett åtagande för samtliga kommuner i länet (här avses inte Örebro kommun eller Örebro läns landsting) att bidra med totalt kronor under avtalstiden för att Bolaget skall kunna genomföra de utvecklings- och investeringsåtgärder som Bolaget beslutar om. Sådant beslut skall fattas efter samråd med de kommuner som skall bidra till utvecklingsåtgärderna. Yrkanden Robert Mörk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Anita Bohlin-Neuman (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag samt att de avsatta medlen ska användas till kommunens kärnverksamhet istället. Björn Nordenhaag (MP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

9 (26) Roland Halvarsson (V) yrkar bifall till Anita Bohlin-Neumans yrkande. Birgitta Höijer (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingvar Eriksson (V) yrkar bifall till Anita Bohlin-Neumans yrkande. Peter Pedersen (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa kommunstyrelsens förslag under proposition bifall eller avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Omröstning En Ja-röst är en röst på bifall till kommunstyrelsens förslag och en Nej-röst är en röst på avslag till kommunstyrelsens förslag. Omröstningen utföll med 28 Ja-röster mot 13 Nej-röster. Kommunfullmäktige har därmed beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Ledamot Ja Nej Avstår Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engelbrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter Pedersen (V) Marianne Högberg (S) Gisela Lindh (S) Ulf Örtegren (FP) Birgitta Höijer (C) Anita Bohlin-Neuman (V) Sven-Olof Reinholdsson (S) Mauri Sukuvaara (V) Annica Blomgren (S) Nils Fröberg (S) Anne Lindberg (V) Anita Birath (S) Siv Karlsson (KD) Gunnel Carlsson (FP) Kent Gustafsson (S) Monica Littorin (V) Yvonne Karlsson (S) Ingvar Eriksson (V) Anna Warnqvist (S) Ove Gunnarsson (S)

10 (26) Pernilla Stolt (S) Harri Brunke (S) Christina Larsson (C) Björn Nordenhaag (MP) Bernt Vitans (V) Jan Johansson (KD) Åsa Högberg (S) Lars-Åke Bergsten (M) Eje Johansson (V) Per-Olow Linder (V) Torbjörn Holm(V) Lenny Karlsson (M) Margareta Aronsson (M) Mary-Anne Landberg (S) Anders Persson (C) Maarit Linder (V) Jeannette Raskos (S), ordförande Omröstningsresultat s beredning Kommunstyrelsen 140/ Reservationer Roland Halvarsson (V), Peter Pedersen (V), Anta Bohlin-Neuman (V), Mauri Sukuvaara (V), Anne Lindberg (V), Monica Littorin (V), Ingvar Eriksson (V), Bernt Vitans (V), Eje Johansson (V), Per-Olow Linder (V), Torbjörn Holm (V) och Maarit Linder (V) reserverar sig mot beslutet att medfinansiera och skriva under avtalet om Citybanan. Expedieras till Regionförbundet Länstrafiken Robert Mörk Kent Gustafsson Jeannette Rasko

11 (26) KF 85 Dnr: Investering värmepumpar Berget Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Ett investeringsanslag på 247 tkr ska ges för installation av värmepumpar på Berget. Energikostnaden för uppvärmning av byggnaderna på Berget uppgick under 2008 till ca 227 tkr. Uppvärmningen sker med direktel. Degerforsbyggen AB har redovisat ett förslag på investering av värmepumpar i byggnader på Berget för att sänka energikostnaden. Investeringen bedöms ge en årlig besparing på ca 50 % av energikostnaden, vilket i sin tur ger en avbetalningstid på investeringen på ca 5 år. Investeringsutgift 247 tkr Årlig kapitalkostnad 59 tkr Bedömd energibesparing/år 113 tkr Nuvarande elkostnad Kommande kostnad 227 tkr 172 tkr (elkostnader 113 tkr, kapitalkostnad 59 tkr) Kalkylen och antagande visar på en årlig kostnadsminskning om ca 55 tkr. Investeringen har därmed betalat sig inom 5 år. s beredning Kommunstyrelsen 160/ Expedieras till Ekonomiavdelningen Serviceförvaltningen

12 (26) KF 86 Dnr: Gemensam översiktlig fysisk planering Karlskoga - Degerfors Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Avsiktsförklaringen avseende fördjupad samverkan i en gemensam översiktlig fysisk planering mellan Karlskoga och Degerfors kommuner antas. Kommuncheferna i Karlskoga och Degerfors har i samråd med ansvariga tjänstemän utarbetat en gemensam avsiktsförklaring i syfte att fördjupa samverkan avseende en gemensam översiktlig fysisk planering (ÖP). Det gemensamma ÖP-arbetet kan, som en följd av utvecklingen i omvärlden och inte minst synen på vad som är grundförutsättningarna för en hållbar tillväxt, skapa nya förutsättningar för Karlskoga-Degerforsregionens möjligheter till en hållbar utveckling. Detta ställer också ökade krav på oss som region att tydligare klargöra våra regionala förutsättningar. Yrkanden Propositionsordning Omröstning s beredning Kommunstyrelsen 161/ Reservationer Expedieras till Karlskoga kommun Kommunchef Stadsbyggnadsavdelningen

13 (26) KF 87 Dnr: Övertagande av andelar i Folkets Hus Beslut återremitteras för att kompletteras med uppgifter om Vad det kommer att kosta i framtiden? Hur ska byggnaden användas? Vem ska leda verksamheten? Innebär det att Degerfors kommun får större arbetsgivaransvar än andra andelsägare? Vad har andra andelsägare för arbetsgivaransvar? Vad har IF Metall för arbetsgivaransvar idag? IF Metall Östra Värmland har deklarerat att man har för avsikt att överlämna andelar i Folkets Hus Degerfors till Degerfors kommun. Folkets Hus Degerfors årsredovisning för år 2007 anger att det totalt finns andelar, vilket innebär att Degerfors kommun kommer att äga drygt 56 % av det totala antalet andelar. Styrelsen för Folkets Hus skall godkänna att en medlem överlåter sina andelar och styrelsen skall också godkänna den nya ägaren, enligt stadgarna och Lag om ekonomiska föreningar. Degerfors kommun är nu godkänd av Folkets Hus styrelse om som ny andelsägare. Enligt kommunallagen, och jurister på Sveriges kommuner och landsting, så finns det inga rättsliga hinder mot kommunalt ägande av andelar i Folkets Hus. Det viktiga är att verksamheten är öppen för alla invånare i kommunen och att ägandet inte är förbundet med andra ekonomiska villkor än vad som gäller för andra andelsägare. Efter kommunstyrelsens behandling 162/ har handlingarna kompletterats med ett förtydligande av vad kommunsekreterare Maria Eriksson redogjorde för på kommunstyrelsens möte. Kommunstyrelsens förslag 1. Degerfors kommun ter emot andelar i Folkets Hus. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen utses att underteckna gåvobrevet. Yrkanden Roland Halvarsson (V) yrkar i fösta hand återremiss och i andra hand avslag till kommunstyrelsens förslag. Robert Mörk (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och bifall till kommunstyrelsens förslag. Björn Nordenhaag (MP) yrkar återremiss för att följande frågor ska utredas: Vad det kommer att kosta i framtiden? Hur ska byggnaden användas? Vem ska leda verksamheten?

14 (26) Peter Pedersen (V) yrkar återremiss. Birgitta Höijer (C) yrkar återremiss för att följande frågor ska utredas: Innebär det att Degerfors kommun får inte får ett större arbetsgivaransvar än andra andelsägare? Vad har andra andelsägare för arbetsgivaransvar? Vad har IF Metall för arbetsgivaransvar idag? Propositionsordning Ordföranden meddelar att hon först tänker ställa yrkandet om återremiss under proposition bifall eller avslag, för att sedan ställa kommunstyrelsens förslag under proposition bifall eller avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. s beredning Kommunstyrelsen 162/ Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen, Anteckning till protokollet Roland Halvarsson (V), Peter Pedersen (V), Anta Bohlin-Neuman (V), Mauri Sukuvaara (V), Anne Lindberg (V), Monica Littorin (V), Ingvar Eriksson (V), Bernt Vitans (V), Eje Johansson (V), Per-Olow Linder (V), Torbjörn Holm (V) och Maarit Linder (V) önskar få följande anteckning för till protokollet: Västerpartiet yrkar att ärende 6 Övertagande av andelar i Folkets hus återremitteras. När beslut togs i KS fanns överhuvudtaget ärendet inte med på dagordningen. Det anmäldes inte heller före mötet. (V) yrkar på att frågan bereds i vanlig ordning, där konsekvenserna av ett eventuellt övertagande av andelar analyseras i grunden. Expedieras till Kommunsekreterare

15 (26) KF 88 Dnr: Sammanträdestider 2010 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Sammanträdestider för 2010 fastställs. 2. I budget för 2010 avsätts medel för arvoden etc. för åtta möten med kommunfullmäktige, men bara sex av dessa möten planeras in redan nu. De två resterande mötena kan hållas vid behov. Stoppdatum KSAU KS KF Kommentar 25 november december januari (25 januari) 5 januari 18 januari 1 februari 22 februari 3 februari 15 februari 1 mars (22 mars) 3 mars 15 mars 29 mars 26 april Årsredovisning 7 april 19 april 3 maj (31 maj) 28 april 10 maj 24 maj 14 juni Ramar 26 maj 7 juni 16 augusti (30 augusti) 11 augusti 23 augusti 6 september 27 september Delårsrapport 8 september 20 september 4 oktober (25 oktober) 6 oktober 18 oktober 8 november 29 november Nya KF:s första möte, skattesats, budget 10 november 22 november 6 december 20 december Val av ledamöter till nämnder, ev. budget 1 december 13 december 10 januari januari 2010 I budget för 2010 anslås medel för åtta kommunfullmäktigesammanträden under Sex av dessa möten planeras in enligt ovan och två av dem kan vid behov läggas ut på de datum som är inom parentes. Enligt kommunallagen och våra egna rutiner för budgetarbete måste kommunfullmäktige sammanträda i april (årsredovisning), juni (ramar), september (delårsrapport), november (skattesats och budget) och december (ev. budget och vid valår val till nämnder). För att inte få ett för långt glapp mellan december och april planeras ett möte i februari. s beredning Kommunstyrelsen 170/

16 (26) KF 89 Dnr: Avgifter alkohol och tobak Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Socialnämndens förslag på avgifter för serveringstillstånd fastställs. 2. Socialnämndens förslag på avgifter för tillsyn enligt tobakslagen fastställs. 3. Socialnämndens förslag på avgift för tillsyn och försäljning av folköl fastställs. 4. Genom att avgifterna följer basbeloppet behöver inte kommande förändringar beslutas av fullmäktige. Alkohollagen stadgar att kommunen har rätt att ta ut avgift för sin tillstånds- och tillsynsverksamhet. Avgiftsnivåerna får enligt kommunallagen inte överskrida kommunens kostnader för verksamheten. Nuvarande avgiftsnivå antogs En uppräknig av nuvarande avgiftsnivå föreslås med 11 %, vilket motsvarar den höjning av prisbasbeloppet som gjorts sedan föregående beslut. Nivåerna har även ändrats för att ge större möjlighet att differentiera avgiften. För att i fortsättnigen kunna ha en automatisk uppräkning av avgifterna föreslås att de hädanefter relateras till prisbasbeloppet. Avgiften avrundas till närmaste 100-tal kronor. Avgiften består av både en fast och en rörlig del, vilken är differentierad utifrån den omsättning av alkoholförsäljning som serveringsstället har. Näringsverksamhet som säljer tobaksvaror ska anmäla försäljningen hos den kommun där försäljningen sker. Tillsyn görs minst en gång per näringsidkare och år. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för denna tillsyn. Avgiften för tillsyn fastställdes Kommunen ska även bedriva tillsyn av försäljning av detaljhandel med nikotinläkemedel fasställdes avgift för tillsyn av handel med nikotinläkemedel. Avgiften motsvarar den som fastställts för tobakstillsyn. En uppräknig av nuvarande avgiftsnivå föreslås med 11 %, vilket motsvarar den höjning av prisbasbeloppet som gjorts sedan föregående beslut. För att i fortsättnigen kunna ha en automatisk uppräkning av avgifterna föreslås att de hädanefter relateras till prisbasbeloppet. Avgiften avrundas till närmaste 100-tal kronor. Den som säljer folköl i en affär eller i samband med servering av mat utan att inneha tillstånd för alkoholservering, ska anmäla det till kommunen. Kommunen ska utföra tillsyn där folköl finns för försäljning och för denna tillsyn har kommunen rätt att ta ut en årlig avgift. Avgiften för tillsyn fasställdes För att i fortsättnigen kunna ha en automatisk uppräkning av avgifterna föreslås att de hädanefter relateras till prisbasbeloppet. Avgiften avrundas till närmaste 100-tal kronor. s beredning Kommunstyrelsen 172/ Expedieras till Socialnämnden

17 (26) KF 90 Dnr: Avsiktsförklaring Stora Valla Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) 1. Avsiktsförklaringen mellan Degerfors kommun och Degerfors IF rörande utvecklingen av Stora Valla antas. 2. Kommunstyrelsen poängterar att avsiktsförklaringen gäller de krav från Svenska fotbollsförbundet som är kända i dagsläget 3. Degerfors IF ska ta en aktiv del i dialogen med Svenska fotbollsförbundet Avsiktsförklaringen mellan Degerfors kommun och Degerfors IF rörande utvecklingen av Stora Valla antas. s beredning Kommunstyrelsen 180/ Avstår från att delta i beslutet Annica Blomgren (S) avstår från att delta i beslutet eftersom vi inte vet vilka kostnader som kommunen kommer att få. Expedieras till Degerfors IF Kommunchefen

18 (26) KF 91 Dnr: Skattesats 2010 Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Skattesatsen för 2010 ska vara oförändrad, det vill säga uppgå till 22,17 kr. Enligt kommunallagen, kap 8, skall kommunstyrelsen innan oktober månads utgång föreslå kommunfullmäktige besluta om skattesats för kommande verksamhetsår. Budgetberedningskommittén behandlade kommunstyrelseförvaltningens förslag om skattesats för verksamhetsåret 2010 på sammanträde Med utgångspunkt från följande föreslår budgetberedningskommittén att kommunalskatten för 2010 är oförändrad jämfört med 2009, d.v.s. den ska uppgå till 22,17 kr. Kommunfullmäktige beslöt i december 2008 att ett av de finansiella målen är att skattesatsen skall vara oförändrad åren Efter analys av skatteunderlagsprognosen per uppgår det bedömda resultatet för 2010 till 10,3 mkr. Resultatet motsvarar drygt 2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Detta resultat gäller dock under förutsättning att nämnderna klarar att lägga ett budgetförslag inom tilldelad ram. Något budgetförslag där nämndernas äskande är i dagsläget inte sammanställt. Ekonomichefen har dock genom löpande kontakter med respektive förvaltningschef förstått att det finns stora svårigheter att presentera ett budgetförslag inom tilldelad ram. Föreslagen skattesats innebär att det finns ytterligare utrymme om ca 5,5 mkr att tillföra verksamheterna. Ekonomichefens bedömning är att eventuella tillskott ska medföra möjligheter till verksamhetsanpassningar och kostnadsminskningar för att bättre klara av verksamhetsåren Om beslut fattas om extra tillskott om 5,5 mkr uppnås ändå kommunfullmäktiges långsiktiga resultatmål om ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag. Ett positivt resultat i enlighet med kommunfulläktiges mål är en förutsättning för att det prognostiserade justerade resultatet för 2009 om -8,5 mkr ska kunna återställas inom tre år. s beredning Kommunstyrelsen 185/ Anteckning till protokollet Roland Halvarsson (V), Peter Pedersen (V), Anta Bohlin-Neuman (V), Mauri Sukuvaara (V), Anne Lindberg (V), Monica Littorin (V), Ingvar Eriksson (V), Bernt Vitans (V), Eje Johansson (V), Per-Olow Linder (V), Torbjörn Holm (V) och Maarit Linder (V) önskar få följande anteckning för till protokollet: Vi förbehåller oss rätten att komma med ett nytt yrkande om skattesats i ett senare skede av budgetprocessen. Expedieras till Ekonomiavdelningen

19 (26) KF 92 Dnr: Investering Nystart Parkskolan Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) kronor i extra investeringsmedel tilldelas kultur- och utbildningsnämnden under 2009, och investeringsmedlen minskas med samma summa för Kommunfullmäktige beslutade att Strömtorpsskolan ska flyttas till Letälvsskolans lokaler senast under läsåret 2011/12. Kultur- och utbildningsnämnden fattade beslut att sammanslagningen av nuvarande Parkskolan och Strömtorpsskolan ska ske höstterminen Eftersom det fanns pedagogisk möjlighet att starta en extra F-klass på Parkskolan redan hösten 2009 genomfördes detta som mjukstart för både elever och personal. Med anledning av detta har vissa investeringar gjorts redan under hösten 2009 istället för Av den anledningen äskas kr i extra investeringsmedel för Detta belopp skulle annars ingått i investeringsmedlen för s beredning Kommunstyrelsen 181/ Expedieras till Ekonomiavdelningen Kultur- och utbildningsnämnden

20 (26) KF 93 Dnr: Svar på motion: handel med el Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Motionen bifalls. En motion från Vänsterpartiet inkom 2009 med följande förslag: Degerfors kommun uppdrar åt Degerforsbyggen att undersöka möjligheterna att köpa el gemensamt till lägenheterna i Degerforsbyggens lägenhetsbestånd för att på så vis sänka elkostnaderna för hyresgästerna.. Motionen har beretts av Degerforsbyggens VD Kjell Hultgren och Degerfors Energis VD Mats Henriksson. s beredning Kommunstyrelsen 163/ Expedieras till Degerforsbyggen AB

21 (26) KF 94 Dnr: Svar på motion: premie för skrotning av bilar Beslut (i enlighet med kommunstyrelsens förslag) Motionen avslås En motion inkom från Miljöpartiet i april Förslaget i motionen var att Degerfors snarast upprättar en separatskrotningspremie för bilar i kommunen på kr per bil för ca 30 bilar. Bygg- och miljönämnden, 36/ , har yttrat sig i frågan och föreslår att motionen avslås då man anser att det finns andra och mer angelägna miljöåtgärder som ryms inom kommunens kompetensområde, än att erbjuda 30 bilägare skrotningsersättning. Servicenämnden, 59/ , har också yttrat sig och föreslår också de att motionen avslås. Servicenämnden motiverar sitt förslag med att det knappast kan vara en kommunal angelägenhet att via skattemedel subventionera bilskrotning och att åtgärden inte heller bör vara av allmänt intresse anligt kommunallagens definition. Yrkanden Jan Johansson (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag och därmed bifall till motionen. Björn Nordenhaag (MP) yrkar bifall till Jan Johanssons yrkande. Robert Mörk (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordföranden meddelar sin avsikt att ställa kommunstyrelsens förslag under proposition bifall eller avslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag och därmed avslagit motionen. s beredning Kommunstyrelsen 183/

22 (26) KF 95 Dnr: Rapport av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 Beslut Redovisningen av ej verkställda gynnande beslut godkänns. Kommunen ska kvartalsvis till länsstyrelsen lämna en redovisning av besluts som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen ska även rapportera avbrott i verkställighet för biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för avbrott. Rapporterade beslut 6 gynnande beslut som inte verkställts inom LSS 1 gynnande beslut som inte verkställts inom äldreomsorgen

23 (26) KF 96 Dnr: Anmälan av medborgarförslag: nedläggning av musikskolan Beslut Medborgarförslaget överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning Ett medborgarförslag inkom med följande lydelse: Besparingsförslag för kommunens bästa. Nedläggning av musikskolan. Idag har kommunen stora problem med ekonomin och är på väg att göra stora indragningar på verksamhet bland annat nedläggningar utav kommunala skolor detta kommer i sin tur att drabba kommunen i stort med utflyttning. Mitt förslag är enkelt eftersom denna verksamhet kostar 368kr/ innevånare motsvarande ca 3,5 miljoner så kan man genom att lägga ned denna verksamhet och låta de som är intresserade starta en musikförening. Genom detta förslag har man gjort en sådan stor besparing att man kan utesluta nedläggning utav en eventuell skola och man kan även säkerligen minska på andra neddragningar som har föreslagits och som drabbar våra barn. s beredning Medborgarförslag Expedieras till Kultur- och utbildningsnämnden

24 (26) KF 97 Dnr: Fyllnadsval revisor Beslut Anette Jönsson (MP) väljs till ny revisor. Gordana Simunovic (MP) har blivit entledigad från sitt uppdrag som revisor då hon har flyttat från kommunen. Valberedningens förslag på ny revisor är Anette Jönsson (MP). s beredning Valberedningens förslag, Kommunfullmäktige 67/ Expedieras till Anette Jönsson Ekonomichef

25 (26) KF 98 Dnr: Anmälan av motion (MP): sätt kulturen i centrum i Degerfors Beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning, En motion inkom från Miljöpartiet med följande lydelse: Degerfors har under många år framstått som ett kulturellt centrum för musik och fotboll vi har skapat storheter som Nils Landgren och Ralf Edström. Nu har kultur och utbildningsnämnden beslutat att slopa stödet för bl.a. Cattiz Dansskola, ett dansparadis för främst små flickor. Den satsning på kronor som nämnden drar in skapar ojämlikhet mellan flickor och pojkar i kommunen och det kan Miljöpartiet i Degerfors ej godta. Vi kan aldrig acceptera att man sparar på kulturen för våra ungdomar, vår framtid. Miljöpartiet föreslår att: Beslutet om indraget bidrag till Cattiz Dansskola omgående omprövas. s beredning Motion från miljöpartiet,

26 (26) KF 99 Dnr: Enkel fråga till kultur- och utbildningsnämndens ordförande Anita Birath (S) ställer följande enkla fråga till Annika Engelbrektsson (S), ordförande i kulturoch utbildningsnämnden: Jag sitter som ordinarie ledamot i KUN och känner inte till att vi skulle ha tagit något beslut om att minska ett anslag till Cattiz Danssalonger under Det vore bra om jag och alla andra i Degerfors fick en förklaring till de skriverier vi sett i tidningarna angående detta Annika Engelbrektsson (S) svarar: Kultur- och utbildningsnämnden har under 2009 inte gett bidrag till Cattiz Danssalonger. Det är Studiefrämjandets eget beslut och KUN ger bidrag till studieförbunden som sedan fördelar sina medel på olika projekt. Bidragen till studieförbunden har legat konstant trots minskat invånarantal. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade i maj 2009 om att minska anslagen till studieförbunden med 20 % för att anpassa anslagen till minskat invånarantal, då valde Studiefrämjandet i Södra Närke att minska sina bidrag till Cattiz Danssalonger.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare. Jeannette Rasko och Nils Björk.

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare. Jeannette Rasko och Nils Björk. Kommunfullmäktige 2005-12-12 1. (22) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 21.00. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-04-26 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-18.05, D-salen, Folkets Hus Annika Engelbrektsson, (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Ramsussen (S) Franz Maretta (S) Ulf Örtegren (FP)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Enligt bifogad förteckning.

Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Enligt bifogad förteckning. Kommunfullmäktige 2007-11-26 1. (25) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 22.00. Mötet ajournerat kl. 21.10 21.20 under 100. Innan det formella mötet startade hade fullmäktige deltagit i en föreläsning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-26 1(28) Tid: kl. 18.30 19.50, ajournerat 19.30 19.40 Plats: Tunet, Folkets Hus Beslutande Peter Pedersen (V) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson (V) Anita Bohlin-Neuman (V) Anne Lindberg (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-18 1. (21) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 15.35. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-10-04 1. (23) KS041004 Kommunstyrelsen 2004-10-04 (23) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00-15.45 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Ove Gunnarsson (s) ers för Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Socialnämnden 2006-11-22 1. (23) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 17.05. Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Ingvar Näsman (s) Annica

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Tid 8.15-10.00 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 amuel Gonzalez Westling (V) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Direktjustering

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-04-16 1. (19) Plats och tid: Nämndhuset, E-plan, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-24 1(6) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 16.00-16.45, Nya Folkets Hus Karlskoga Annika Engelbrektsson ordf. (S) Lars-Gunnar Hedequist (FP) Ove Gunnarsson (S) Anita

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2010-09-20 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2010-09-19 Kommun: DEGERFORS Plats: Länshuset Örebro Dnr: 201-04943-2010 Rösträkningen och fördelningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-06-12 1-6 2007-06-12 1-6 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.20 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (fp) Gustav Wennberg

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-05-17 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.45 16.15 Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48

Annika Engelbrektsson. Roland Halvarsson (v) Birgitta Höijer (c) ordförande 45-48 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-04-21 1. (22) B Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande deltar ej 45-48 Bjarne Rasmussen (s) deltar 43-48 Annika

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-12-14 1(27) Tid och plats: kl. 17.30 21.00 (ajournering 19.05 19.35), Tunet, Folkets Hus BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Roland Halvarsson (V) Annika Engebrektsson (S) Franz Maretta (S) Peter

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-03-16 1(15) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 13.15 16.00, D-salen i Folkets hus Anita Bohlin-Neuman (V), ordförande Monica Littorin (V) 29-38 Bernt Vitans (V) Agneta Pettersson (V) Kathe Arvidsson

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare Elmer Borg, lekmannarevisor

Enligt bifogad förteckning. Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson, sekreterare Elmer Borg, lekmannarevisor Kommunfullmäktige 2007-06-18 1. (15) Plats och tid: Letälvsskolans lab. kl. 18.30 19.40. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Christina Kleemo, kommunsekreterare Marianne Andersson,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8)

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Sammanträdesdatum 2005-06-07 Kultur- och utbildningsnämnden 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Folkets Hus D-salen kl 9.00-11.00 Annika Engelbrektsson ordf. (s) Yvonne Karlsson (s) Fred Kiberu Mpiso (s) Ove

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson

Kristina Sandberg, förvaltningschef Marianne Andersson, sekreterare. Siv Karlsson. Underskrifter:... Sekreterare: Marianne Andersson Socialnämnden 2007-01-11 1. (7) Plats och tid: Letälvsgårdens samlingssal, kl. 13.15 14.00. Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Siv Karlsson, (kd) Mary-Anne Landberg, (s) Ingvar Näsman, (s) Anna

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v)

Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Servicenämndens 2008-03-28 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset Data-sal kl 13.00-14.15 Beslutande: Marianne Högberg (s), ordförande Lenny Karlsson (m) Mauri Sukuvaara (v) Övriga deltagande: Jörgen Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) SN050119

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) SN050119 Socialnämnden 2005-01-19 1. (13) Plats och tid: Familjecentralen på Pilgården, kl. 13.15 16.00 Beslutande: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Annica Blomgren (s) Johnny Berg (s) Rurik Norrman (s) Ingvar

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30

Utbildningsnämndens protokoll 2012-08-30 Datum: Torsdag den 30 augusti 2012 Tid: 16.00-18.40 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 42-51 Utses att justera: Lars Ivarsbo (c) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare Julia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige

PROTOKOLL 2014-05-22. Tid och plats. Beslutande. Övriga närvarande. Kommunfullmäktige Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Torsdag 22 maj 2014 kl.18.00-20.09 i konferenssal Qulturum Sländan, Nykvarns kommunhus. Effe Östman (M), ordförande Leif Zetterberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman, driftenheten Helena Lundin, ekonom. Marianne Högberg

Jörgen Johansson, förvaltningschef Yvonne Lövgren, sekr Anders Luthman, driftenheten Helena Lundin, ekonom. Marianne Högberg Servicenämnden 2006-11-02 1. ( 15 ) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 14.00-14.00 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Barbro Vindahl (c) Mauri Sukuvaara

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-08-24 Sida 1 (5) Plats och tid Beslutande Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.30 18.00 Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) AU040920

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) AU040920 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2004-09-20 1. (20) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 14.00 16.15 Beslutande: Bjarne Rasmussen (s), ordförande Annika Blomgren (s) ers för Robert Mörk, (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19

Kommunfullmäktiges protokoll 2013-06-19 Datum: Onsdagen den 19 juni 2013 Tid: 18:00 21:45 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 juni, klockan 16.00 Paragrafer: 25-34 Utses att justera: Peter Spjuth (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008-09-10 1. (24) Underskrifter:. Paragrafer: 90-109 ... ANSLAG / BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2008-09-10 1. (24) Underskrifter:. Paragrafer: 90-109 ... ANSLAG / BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-09-10 1. (24) Plats och tid: Letälvsgården, kl. 13.15 17.00. Beslutande: Bjarne Rasmussen, (s), ordförande Siv Karlsson, (kd) Mary-Anne Landberg, (s) Rurik Norrman, (s) Nils Fröberg,

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare

Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad närvarolista sidan 2. Mats Ove Svensson, kommunchef Ida Aronsson Hammar, sekreterare Plats och tid Folkets Hus i Kungshamn, torsdagen den 20 oktober 2011, kl. 17.30-19.00 ajournering kl. 18.25-18.35 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagare Se bifogad närvarolista sidan 2. Se bifogad

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Annica Blomgren och Roland Halvarsson.... Marianne Andersson

Enligt bifogad förteckning. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Annica Blomgren och Roland Halvarsson.... Marianne Andersson Kommunfullmäktige 2005-01-31 1. (18 ) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.10. Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare Utses att justera:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-25 1(14) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, Sammanträdesrum Smedjan Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Michael Fernqvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson

Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare. Roland Halvarsson och Yvonne Karlsson Kommunfullmäktige 2004-01-26 (16) Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 215 Beslutande: Enligt bifogad förteckning. Ajournering 20.45 20.55. Övriga deltagande: Gerhard Jansson Marianne Andersson, sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1. Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-04-23 1 Plats och tid Torsdag 23 april 2009 19.00-20.55 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (17) kl 14.00-15.45

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad. Servicenämnden 1 (17) kl 14.00-15.45 Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid: Beslutande: Folkets Hus D-salen kl 14.00-15.45 Börje Jansson ordf. (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Marianne Högberg (s) Barbro Windahl (c) Björn Nordenhaag

Läs mer

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TRANAS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL o TRANAS KOMMUN TEKNIK- OCH GRIFTEGÅRDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-19 Sida 1 (18) Plats och tid Tranan 1, Stadshuset, 2011-09-19 kl. 13:30-15:30 Beslutat Jennie Johansson, (M) Ordförande Björn

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-03-30 1(26) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Tjänstgörande ersättare: kl. 13.00-18.00, Folkets Hus C-salen Peter Pedersen (V) ordf. Ulla Andersson (V) Markus Sukuvaara (V) Ingvar Eriksson (V)

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Kommunfullmäktige 2009-02-23 Sida 1 av 21 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.25 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokoll 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1(16) Tid och plats 2014-01-27 - Kommunhuset klockan 19.00-19.45. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Enligt till protokollet fogad närvarolista. Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson,

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-05-18 1(16) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.30 Smedjan, Nämndhuset Franz Maretta (S), ordförande Gisela Lindh (S) Kent Gustafsson (S) Alf Carlsson (S) Jan Johansson (KD) Torbjörn

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund

Protokoll. Lena Svensson. Thordis Stålhandske (S) Inge-Marie Byström (S) Annelie Ejnermark (V) Anders Nilsson (SD) Anna-Karin Berglund Sammanträdesdatum Sida 1/18 Plats och tid Plenisalen, Hagfors Stadshus kl 19:00 21:30 ande Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Anders Skogfeldt (SD) Stellan Andersson (C) Sten-Inge

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29

PROTOKOLL Sida 1 (26) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-08-29 Plats och sammanträdestid Beslutande Övriga PROTOKOLL Sida 1 (26) s sessionssal i Stadshuset kl 17.00-19.00 ekonomiskpolitisk debatt. Sammanträde 19.30-21.15 Ronnie Brorsson (S) Anders Olsson (M) Morgan

Läs mer

Protokoll 2011-11-02

Protokoll 2011-11-02 2011-11-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum, Kumla, 2011-11-02, klockan 17:00 Beslutande Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Stefan Svensson (S)

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer