Snöovädret i medierna vintern Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén"

Transkript

1 Snöovädret i medierna vintern Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

2

3 Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning 8 Mestifebruari 8 Placeringitidningochprogram 9 Nyheterochåsikter Snöovädretpåförstasidornaochiprogramlöpen 11 Sakfrågor 11 Aktörer Nyheternaomsnöovädret 15 Nyheternassakfrågor 15 Aktörerinyheterna 17 Snöovädretstvåhuvudaktörer Opinionsmaterialet 28 Frågornasomtogsupp 28 Aktörerna Sammanfattning 32 Slutsatser Bilagor 35 BilagaA 35 BilagaB 38 1

4 2

5 1. Förord Densenastesvenskavinternvarenriktigvargavinter.Ovanligtstorasnömängderochenihållandeiskyladroginöverlandetochhölldetisittgreppundertrelångamånader,frånmittenav december2009tillmittenavmars2010.ochtillskillnadfråntidigareår,dåbaravissaregioner drabbats,såberördeovädretstoradelaravlandet. Väderlekenorsakademångaproblemochbesvärligalägen.Snöochisbildningbidrogtillstora störningaritågtrafiken,bådenationelltochlokalt.otillräckligsnöröjningbegränsadeframkomlighetenförsåvällokaltrafik,bilarsomfotgängare.halkaochtakrasleddetillpersonskadorochi tvåfalltilldödsolyckor.kylanöverbelastadeelnätetiensituationdåflerakärnkraftverkvarur funktion,människorriskeradeattståutanuppvärmningochbelysning.demateriellaskadorna varocksåmångaochdesamhälleligakostnadernaförhanteringenavproblemenblevhöga. Händelsernafickstoruppmärksamhetisvenskamassmedier,bådeiriks ochlokalnyheterna. RubrikersomLevandebegravdisnömassor(SundsvallsTidning),Fastkördaövergavsinabilar (Sydsvenskan),Snöochispåtakkanblidödsfälla(Göteborgs Posten)ochHalkansoffer(Aftonbladet)signaleradeattdethandladeomsvåraförhållandensomdrabbademångamedborgare. Ordsomkris,kaosochlarmvarinteovanligairapporteringen.Dethandladeomsnönochkylan, menocksåomhuransvarigamyndigheterochföretaghanterade ellerintehanterade väderlekenshärjningar. Institutionenförjournalistik,medierochkommunikation(JMG),vidGöteborgsuniversitethari föreligganderapportpåuppdragavmyndighetenförsamhällsskyddochberedskap(msb)gått igenomhurettantalstorasvenskatidningar,nätmedier,radio ochtv sändningarskildratväderlekenochdesskonsekvenserförallmänhetenochsamhället. Insamlingenochkodningenavettomfattandematerialharpåettnoggrantochkunnigtsätt utförtsavdianajacobsson,ingridlordochsimonungman Hain,somvihärmedspecielltvill tacka.förgranskningenavmediernasinnehållochsammanställningenavrapportensvararvi själva. Göteborgiseptember2010 MarinaGhersettiochTomasA.Odén 3

6 4

7 2. SnökaosetiSverigevintern December2009börjademilt.Deförstaveckornahadehelalandethögretemperatureränvanligt påmångahållinorrlandvardetmerän10gradervarmareännormalt.andrahalvanavmånadenblevdestokallaremedtemperaturerpå5 10graderunderdetnormala.Kylanföregicks avnederbördsompåflerahållbörjadesomregnochövergickisnö.underjulhelgenfortsatte snönattfalla,särskiltisödrasverige. 1 Snönochkylanorsakadeenheldeltrafikproblem,ochpånågrahållilandetuppstodströmavbrottpågrundavnedfallnakraftledningar. 2 Isambandmedsnöfalletstegtemperaturennågot,menvidnyåretåterkomkylanmedfull kraftisödrasverige,ochdenförstaveckanavjanuari2010breddedenutsigöverhelalandet. Medierrapporteradeomrusandeelprisertillföljdavelbrist,ihöggradorsakadavstillastående kärnkraftsreaktorer. 3 Imittenavjanuarisläppteiskylantillfälligt.TemperaturskiftenavarisigettproblemiVästsverigedärunderkyltregnorsakadesvåraproblemmedhalkaislutetavjanuari. 4 Imånadsskiftetjanuari februarikomennyköldknäpp,ochytterligareenkomdensistaveckanifebruari. SärskiltisödraSverigeblevävenmarsbetydligtkallareännormaltframtillmittenavmånaden dåkylansläppte. Denihållandekylangjordeattsnönsomkomidecemberlågkvarienstordelavlandet.Snötäcketfylldessedanpåiomgångar,vidnågratillfällenmedstoramängder.Ettsådanttillfällevar den27januaridådetsnöadeihållandeihelalandet,vilketorsakadebetydandeproblembåde förväg ochjärnvägstrafiken.deföljandedagarnainträffadeocksåfleratakras,exempelvisiett parkeringsgarageilinköpingochenvitvaruaffärivänersborg. 5 Den2 4februarikomytterligaresnöinästanhelalandet,mednyatrafikproblemsomföljd.I Skånerapporteradesävenproblemförflyget. 6 Påflerahållinträffadehalkolyckor,somiKalhäll norromstockholmdärenkvinnablevöverkördavtågetsedanhonfallitnerpåspåretefteratt hahalkatpåenperrong. 7 Snömängdernaorsakadeocksånyatakras.IUddevallarasadetaketinpåenridskola,ochi Sundsvalltvingadeskommunenstängaenskolasedansnömängdernaknäckttaket. 8 Mönstret upprepadesden18 20februaridåtakrasadeinpåfleraladugårdar,enpostterminaliBoråsoch enidrottshallikungsbacka,ideflestafallenutanpersonskador. 9 Ettdödsfallinträffadedocki sambandmedettinrasattaktillenmaskinhallisvenljungaisödravästergötland. 10 Påflerahålluppstodpersonskadoravnedfallandesnöochis.Sådanaolyckorrapporterades frånskildadelaravlandetsomtrelleborg,stockholmochbredåkersöderomsundsvall. 11 Destorasnömängdernaislutetavfebruariorsakadeocksåbetydandeproblemförtrafiken, inteminstförtågresenärernasomdrabbadesavinställdatågochmycketstoraförseningar.till exempelstoppadesalltågtrafiktillochfrånstockholmnågratimmarden21februari. 12 Deföljandedagarnarapporterademediernaomförseningarikollektivtrafikenienstordelavlandet, orsakadeavisbildning,urspårningarochstorasnömängder.ytterligaresnöimånadsskiftetfebruari marsspäddepåproblemenförtågtrafiken,bådeförfjärrtågenochförlokaltrafiken. 1UppgifteromtemperaturochnederbördharhämtatsfrånSMHI:shemsidawww.smhi.se/klimatdata. 2DagensNyheter27/ DagensNyheter7/12010,Göteborgs Posten9/ Göteborgs Posten27 29/ SesammanställningavinträffadetakrasiDagensNyheter21/ Sydsvenskan3/ Aftonbladet6/ Göteborgs Posten3/22010;SundsvallsTidning8 10/ DagensNyheter21/ Göteborgs Posten20/ Sydsvenskan23/22010;DagensNyheter5/22010;SundsvallsTidning3/ DagensNyheter22/

8 6 3.Material,metodochrapportensuppläggning Snönochkylanuppmärksammadesgivetvisimedierna,bådeiopinionsmaterialetochpånyhetsplats.Idennarapportharalltsådantmaterialgranskatssompubliceradesomsnönochkylani14svenskamedierunderperioden15december2009till15mars2010.De14granskade mediernaär: Dagstidningar Morgontidningar: DagensNyheter Göteborgs Posten SydsvenskaDagbladet SundsvallsTidning Kvällstidning: Aftonbladet Nyheteritv: Rapportkl19.30iSverigesTelevision(SVT) Nyheternakl19.00(TV4) Nyheteriradio: Ekotkl16.45iSverigesRadio(SR) RingP1iSverigesRadio(SR) Nättidningar: dn.se gp.se sydsvenskan.se st.nu aftonbladet.se Deovanligasnömängdernavintern2010drabbadestoradelaravlandetochberördemånga svenskar.vägledandeförurvaletavmedierhardärförvaritbådemediernasstorlekochvari landetdegesut.måletharvaritattfåmedmediersomnårenstorpublikochsomgesutiolika landsdelar.därföringårdestörstamorgontidningarna,denstörstakvällstidningen,samtnyhetsprogrammenochinternettidningarnamedstörstpublikiundersökningen.morgontidningarnasutgivningsorterisundsvall,stockholm,göteborgochmalmöärvaldaföratttäckainenså stordelavlandetsommöjligt.företermediernaingårhuvudsändningarnaigranskningen. Iurvaletingårihuvudsaknyhetsmedier,undantagetutgörsavRingP1iSverigesRadio,ett programditallmänhetenringerinochtyckertilliolikafrågor.dettaharvaltssomenmotsvarighettilldagstidningarnasinsändarsidorvilkaocksåingårigranskningen.liknandeprogramtypersaknasdäremotitelevisionen. Igranskningenharalladeartiklarochinslagitidningarnaochprogrammensomhandlatomsnö ochkyla,elleromkonsekvensernaavdenextremaväderlekenundervintern2010samlatsin ochkodats.väderleksrapporteringårdockinte. InternettidningarnasartiklarharhämtatsfrånmediearkivetRetrieversdatabas,därmedierna självaläggeruppsinaarkiv.allaartiklarsominnehållitsamtligaellernågotavföljandesökord hartagitsfram:trafikkaos,snökaos,takras,halka,sj,sl,banverket,snöröjning,kyla.söksträngensomanvändesgavmångairrelevantaträffar,t.ex.närnyheternahandladeomsj:sbiljettpriser,resetipstillvarmareställenellersnöskulpturtävlingar.dennatypavartiklarharrensats bort,endastdesomberörtvintervädretochdesskonsekvenseringåriurvalet. Rapportsinslagharidentifieratsmedhjälpavredaktionensegnakörschemanochsedanhämtatsfrånplay.rapportpåinternet.TV4:sNyheternaochRingP1harbeställtsfrånStatensljud ochbildarkiv.ekotkl16.45harfunnitstillgängligtiarkivpåsr:shemsida.

9 Enkvantitativinnehållsanalyshargjortsavsamtligainsamladeartiklarochinslag.Tillartikel harförutomsjälvatextenocksåräknatsrubrik,ingress,bilder,bildtextochreporternsbyline. Inslageniradio ochtv nyheternaharavgränsatsgenomprogramledarespåannonsellergenometttydligtbyteavämne,miljöochreporter. Inästaavsnittföljerenöversiktavdetgranskadematerialetsomfattningsamtfördelningpå granskademedierocholikatyperavartiklarochinslag.iavsnitt5redovisasinnehålletideartiklarochinslagsomplaceratspåtidningarnasförstasidorochidesåkalladelöpsedlarnaibörjanavetermediernasnyhetsprogram.nyhetsmaterialetsinnehållpresenterasiavsnitt6,med särskildinriktningpåhurallmänhetochmyndigheterframträddeimedierna.avsnitt7behandlaropinionsmaterialetomsnönochkylan,detvillsägahurproblemenframställtsiledare,krönikor,debattartiklarochinsändare,ochvilkauppfattningarsomdärframförtsomvädret,dess konsekvenserochhanteringenavdem.rapportenavslutasmedenkortsammanfattningavde viktigasteresultaten. 7

10 4.Rapporteringensomfattning Nyheternaomsnöovädretvintern2010fickstoruppmärksamhetidegranskademedierna.Tillsammanspubliceradedagstidningarna915artiklarunderdenstuderadetremånadersperioden, vilketvarnågotflerännättidningarnasompublicerade815artiklar.nyhetssändningarnairapportochnyheternahadetillsammans214inslag,ekotkl16.45hade69inslagochringp1hade 28inslag.Totaltomfattargranskningendärmed2041artiklarochinslagavnyhets ochopinionskaraktär. Tabell4.1.Antalartiklar/inslagochstorlek Artiklar medbilder (procent) Artiklar medbilder (procent) Antal Antal Dagstidningar artiklar Antalsidor Nättidningar artiklar Antalord DagensNyheter ,1 68 dn.se Göteborgs Posten gp.se SundsvallsTidning ,2 65 st.nu Sydsvenskan ,1 40 sydsvenskan.se Aftonbladet ,6 81 aftonbladet.se Antal Antal Kommentar:Avartiklarnaiaftonbladet.sesaknar38stycken Etermedier inslag minuter fullständigtext.fördessaharenschablonstorlekräknats Rapport,19.30(SVT) fram,baseratpåettgenomsnittavdeövrigaartiklarna.iden Nyheterna19.00(TV4) fortsattaredovisningenkandärförn värdetförnågravariablerblilägredåallauppgifterintegåttatthärledafråndessa Ekot16.45(SR) RingP1(SR) artiklar. Ommanbedömerhändelsernasnyhetsvärdeefterantaletartiklarsompubliceradesperdagvar snöovädretmestintressantförstorstadstidningarnadagensnyheterochgöteborg Postensom rapporterademedisnitt4,6artiklarperdagjämförtmed3,7artiklarperdagisydsvenskanoch SundsvallsTidning.EnförklaringkanvaraattbådeNorrlandochSkåneundersenareårregelbundetdrabbatsavsnöovädermedandennatypavväderlekärmerovanligiStockholmoch Göteborg.EnannanförklaringkanvaraatttidningarnaiStockholmochGöteborgheltenkelt hademerutrymme. Igenomsnittägnadedebådanyhetsprogrammenitvtillsammanshändelserna2,4inslagper dagochradioprogrammen1inslagperdagdenundersöktaperioden. AllrastörstutrymmefickhändelsernaiAftonbladetmed117,6sidor,vilketvarmerändubbeltsåmångasidorsomdetfickiDagensNyheterochSydsvenskan,ochungefär50procentmer änigöteborgs PostenochSundsvallsTidning.Ävenpånätetvardetaftonbladet.sesomrapporterademest,följdavdn.seochgp.se.BådepåpapperochpånätetvarAftonbladetocksåden tidningsomhadeflestbildsattaartiklar,någotsomocksågenerelltkännetecknarkvällstidningarnasformat. Avdebådatv programmenägnadenyheternaitv4någotmeruppmärksamhetåtsnöovädretochdessföljderänvadrapportgjorde. Mestifebruari Rapporteringenkännetecknadesavtretopparochengradvisstegringavantalartiklarochinslagunderåretsförstamånader(figur4.1).SamtligatopparsammanföllmedattkylaochkraftigasnöoväderdroginöverSverigeochorsakadetrafikstörningarförallslagstrafik,ochdessutomhalka,takrasochsnöröjningsproblem Sehttp://www.smhi.se/klimatdata. 8

11 Mestuppmärksamhetfickvädretochdessföljderdetvåsistaveckornaifebruari.Orsaken varettkraftigtsnöovädersomdroginövergötalandochsvealandden19februariochficksmhi attutfärdaenklass2 varning.destorasnömängdernaorsakadekraftigastörningarförsåvälsj somlokaltrafikenöverhelalandet.påettnationelltplanmedfördedeblandannatendiskussion ombanverketsochstatensansvarfördenuppkomnasituationen.vidareaktualiseradesreglernaförresegarantinförtåg,bussar,tunnelbanaochspårvagnar,samtfrågoromansvarisambandmedattsnönorsakadetakrasruntomilandet.underdesexdagarsombevakningenvar sommestintensiv,den18till24februari,upptognyheternaomsnöovädret12procentavrapportssändningstid. Figur 4.1. Rapporteringens fördelning mellan 15 december 2009 och 15 mars 2010(antal artiklar/inslagpervecka) Antalartiklar/inslag Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot dec2009 jan2010 feb2010 mars2010 Efterdenmycketomfattanderapporteringenifebruarisjönkämnetsnabbtundanimarsdå väderförhållandenaförbättrades. Placeringitidningochprogram Ettmåttpåenartikelsellerettinslagsnyhetsvärdeärdessplaceringitidningenellerprogrammet.Itidningarplacerassärskiltstoranyheterpåförstasidanisåkalladepuffar kortatexter somhänvisarvidareinitidningen.ietermediernapresenterasdeisåkalladeprogramlöp,varmedmenaspåannonseringeninnansjälvanyhetsinslagentarvid. Tabell4.2.Placeringitidningochprogram(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot RingP1 Förstasidan 11 Insidan Bilaga 1 Programlöp Förstainslag 4 9 Övrigtinslag Programavannons 1 0 Summa Antalartiklar/inslag

12 Störstnyhetsvärde,mättpådettasätt,gavsnyheternaomvinternssnöoväderiEkotdärsammanlagtmeränvarttredjeinslag,37procent,antingenpresenteradesiprogramlöpetellersom förstainslag.itvvarmotsvarandeandel29procent.ingennämnvärdskillnadfannshärmellan RapportochNyheterna.Idagstidningarnavarendast11procentavartiklarnapubliceradepå förstasidan.störstantalartiklaromsnöovädretpåförstasidanhadeaftonbladetmed15procent,minstantalhadesydsvenskanmed8procent. Nyheterochåsikter Denstoramerpartenavmediernasmaterialomsnönochkylanvaravnyhetskaraktär.Sammanlagtutgördetta90procentavdetgranskadematerialet.Tillnyhetsmaterialetharräknatsnyheter,reportageochnotisersamtpuffarrespektiveprogramlöptillnyhetsinslag. Resterande10procentavdetgranskadematerialetutgjordesavopinionsmaterial,delssådantsommediernaproduceradesjälvaiformavledareochkrönikor,delssådantsomkomfrån allmänheteniformavdebattinläggochinsändare. 14 Tabell4.3.Artikel ochinslagstyper(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot RingP1 Totalt Nyheter Externtopinionsmaterial Redaktionelltopinionsmaterial Summa Antalartiklar/inslag Ietermediernaliggeropinionsmaterialetiallmänhetutanförnyhetsprogrammensformat.Ekot 16.45saknadeheltochhålletopinionsmaterialochitvutgjordenyheterna98procentavinslagen,inklusivepuffarförnyheteromsnöovädretpådeegnaprogrammenswebbplatser. Ietermediernakanopinioneniställetfåutrymmeiolikatyperavdebatt ochring inprogram.ettsådantärringp1därallagranskadeinslagutgjordesavexterntopinionsmaterial, detvillsägasynpunkterfrånlyssnarna.någondirektmotsvarighetsaknadesdockisveriges TelevisionsochTV4:sprogramutbud. Störstandelopinionsmaterialhadedagstidningarna,ochdetgälldebådesådantsomegna medarbetareproducerade,tillexempelpåledarsidan,ochinsändareochdebattmaterial.störst andelopinionsmaterialavallahadeaftonbladetmedsammanlagt21procentavallaartiklar, varavungefärentredjedelvartexterskrivnaavtidningenskrönikörer.störstandelinsändare omsnöovädrethadedagensnyhetermed15procentochsydsvenskanmed12procent. Idenfortsattaframställningenbehandlasnyhets ochopinionsmaterialetvarförsig,medbörjan inyheterna. 14Tillnyheterharalltsåräknatsnyhetspuffar,programlöp,notiser,telegram,reportage,analyssamtvanliganyhetsartiklaroch inslag.tillopinionsmaterialharräknatsledare,debatt,krönikor,kommentarer, insändareochtelefonväkteriiradion. 10

13 5. Snöovädretpåförstasidornaochiprogramlöpen Tidningarnasförstasidor,ochlöpsedlarnasominlederetermediernasnyhetssändningar,ärmediernasskyltfönster.Därpresenterasdagensstörstanyheter,ochdesomredaktionernaväljer attsärskiltlyftafram.detgörsiformavmycketkortablänkareomvadsomkommerinneitidningenellersenareisändningen. Detärocksådessadelaravnyhetsmediernasomharstörstpublik.Därförärdetbetydelsefulltvadsompubliceraspåförstasidornaochiprogramlöpen,somgranskasidettakapitel.Av formatmässigaskälingårintenättidningarnaidennadelavstudieneftersomdesaknarmotsvarighetertillpapperstidningarnassåkalladepuffar. Dagstidningarnaspuffarochetermediernasprogramlöputgjordetillsammans175artiklar ochinslag,vilkaärunderlagetfördenfortsattagranskningen. Sakfrågor Rapporteringenomsnöovädretochdessföljderkanblandannatbeskrivasmeddeämnen,eller sakfrågor,somtogsuppirapporteringen,ochdesomlyftesframpåbästanyhetsplats.eftersom endelavartiklarnaochinslagenhandladeommeränensakfrågahardetvåmestframträdande sakfrågornaivarjeartikelochinslagklassificeratsvidgenomgångenavdetredaktionellamaterialet.antaletsakfrågoritabellernanedankansåledesöverstigaantaletartiklarochinslag. Medframträdandesakfrågamenashärdetellerdeämnensomfåttmestutrymmeoch/eller lyftsframirubrikochingress.sakfrågornaharsamlatsiövergripandekategoriersomväder, snöröjningellerenergi. 15. Detvåämnenomsnöovädretsommediernasjälvaframföralltlyfteframpåtidningarnasförstasidorochetermediernaslöpsedlargälldevädretsomsådant,28procent,ochtrafikproblem, 27procent.Tillsammansutgjordedessadrygthälftenavallasakfrågorochåterkomi81puffar och58programlöp.tidningarnaladenågotstörreviktvidvädretsomsådantmedantvnyheternabetonadetrafikproblemen.iekotsprogramlöplyftesävenframfrågorsomrörde energisamtvarningarförkommandehalka,takrasellerfallandeisochsnö. Tabell5.1.Sakfrågoripuffarochprogramlöp(procent) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Väder Trafikproblem Snöröjning Materiellaskador Energi Ekonomi Personskador 9 6 Varningar Ansvarsfråga/ansvarutkrävande Trafikolyckor Annatproblem Övrigsakfråga 1 0 Summa Antalsakfrågor FörendetaljeradförteckningöverallaklassificeradesakfrågorseBilagaB. 11

14 Detfinnsingettydligtmönsterideframlyftasakfrågornasomkanhänförastillmediernasgeografiskahemvist. 16 AvriksmediernavaldetillexempelAftonbladetattfokuserapåvädretsom sådant,45procent,medanrapportvaldetrafikproblemen,43procent.nyheternaitv4betonadebådasakfrågornalikamycketmed26procentvardera.ocksåigöteborgs Postenvarnyheter omväderochtrafikproblemnästanlikavanligapåförstasidan,32respektive38procent,medan DagensNyheterlyfteframtrafikproblem,29procent,ochSydsvenskanvädretsomsådant,45 procent.sundsvallstidninghadestorvariation,ochlyfteförutomvädretochtrafikproblemen ocksåframsnöröjningsomettvanligtämneipuffarnapåförstasidan. Berördplats/ort Däremotfinnsettklartsambandmellanmediernaskaraktärochdegeografiskaplatsersomde lyfteframinyhetsrapporteringen.idennadelavgranskningenhardenplatsellerortsomihuvudsakberördesklassificeratsförvarochenavnyhetsartiklarnaoch inslagen.vissahändelser berördehelalandetochhardåklassificeratsmedbeteckningen helasverige,ochdetsamma gällerförhändelsersomberördefleraorter,exempelvisdåetttågsomfastnatihallsbergpåverkadejärnvägstrafikentillmångaplatserutspriddaöverstoradelaravlandet. Tabell5.2.Berördplats/ortipuffarochprogramlöp(procent) Riksmedier Sundsvalls Tidning Dagens Nyheter Göteborgs Posten Sydsvenskan Totalt HelaSverige/fleraorter Norrland Svealand/Mellansverige Götaland/södraSverige Utländskplats/ort Plats/ortsaknas Summa Antalpuffarochprogramlöp Kommentar:IkategorinRiksmedieringårRapport19.30(SVT),Nyheterna19.00(TV4),Ekot16.45(SR)ochAftonbladet. Granskningenvisartydligthursnöovädretvintern2010hadebådeettnationelltochettlokalt nyhetsvärde.avdegranskadepuffarnaochprogramlöpenhandladesammantagetnästantvå tredjedelar,60procent,omhändelsersomberördehelasverigeellerfleränenplats/ort.iövrigt återspeglarrapporteringenipuffarochprogramlöpistoradragdeenskildamediernasgeografiskabevaknings ochspridningsområden.såledeslyfteriksmedierna,ochdessutomdagens Nyheter,framhändelsersomberördehelalandet/flerorter,medanövrigamorgontidningar hadeentydliglokalvinkelipuffarnapåförstasidorna.ettundantagvargöteborgs Postensom hadenågotflerpuffarförhändelseravnationelltänavlokaltintresse. Aktörer Deflestapuffarnaochlöpsedelsinslagensaknadedirektauttalandenfrånpersonerellerinstitutioner.Detfannsalltsåendastiundantagsfallnågonsomdirektkomtilltalsidessaframlyfta texterochinslag.däremotfannsganskaoftanågonsomdettaladesom.förekomstenavbåda dessatyperavaktörerharundersöktsimaterialet. Iendelpuffarochprogramlöpförekommeränenaktör,ochiinsidestexternaochdeegentligainslagenvardetganskavanligt.Ihelaundersökningsmaterialethardärförupptilltioolika aktörersomkommertilltalsochtreomnämndaaktörerklassificeratsivarjeartikelochinslag. 16SetabellIiBilagaA. 12

15 Somaktörharräknatspersoner,företagochinstitutionersomantingenuttalatsigdirekt och/ellerrefereratsiartikelnellerinslaget,ellersomnågonannanhartalatom. Bakomindelningeniaktörsomkommertilltalsochomtaladeaktörliggerantagandetattden person,företagellerinstitutionsomfåruttalasigistörreutsträckningkanpåverkadenbildav händelserochförhållandensommediernagerändensomendastomtalasavandra. Aktörertilltals Ideflestagranskadepuffarnaochprogramlöpenfannsalltsåingaaktörersomuttaladesig.Endastvarfemtepuffochprogramlöphadenågonpersonellerinstitutionsomkomtilltals. Föråskådlighetensskullharaktörernaidenfortsattaredovisningensamlatsinågraövergripandekategorier.Exempelvisharstatligamyndighetersamtregionalaochkommunalaorgan, inklusivedetallmännabegreppet kommun,samlatsiaktörskategorinmyndigheter.ijustdennakategoridominerardestatligamyndigheternairapporteringen. PåmotsvarandesättharandranäraliggandegruppersamlatsistörreenhetersomAllmänhet, ExperterellerPolitiker.Närnågonsärskilddelgruppinomdestörrekategoriernaframhävts ellerutmärktsigirapporteringenkommenterasdetidenlöpandetexten. Blanddefåaktörersomändåkomtilltalsipuffarnaochprogramlöpendominerademyndigheterna.Imaterialetsomhelhetkomdetilltalsi20artiklarochinslag.StatensJärnvägar,SJ, förekommindreänhälftensåofta.påtredjeplats,baraentredjedelsåvanligasommyndigheternasrepresentanter,komrepresentanterförallmänheten,detvillsägavanligamänniskor. Endetaljgranskningvisarattdetiriksmediernanästanuteslutandevardestatligamyndighe ternasamtsjsomkomtilltals,medandenvanligasteaktörensomuttaladesigigöteborgs Postenspuffarvarföreträdarepåkommunalnivå.ISundsvallsTidningvardetpersonerurallmänheten. 17 Tabell5.3.Aktörertilltalsipuffarochprogramlöp(antal) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Myndigheter* SJ Allmänhet Företag,allmänt Expert 2 2 Politiker,inklregeringen 2 2 Transportbolag,övr.offentliga 1 1 Energiföretag 1 1 Medier 1 1 Antalaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. DeendanamngivnapersonersomkomtilltalsimeränenpuffellerlöpsedelvarSJ:sstyrelseordförandeUlfAdolfsonochSJ:sVDJanForsberg,somuttaladesigitvåpuffar/programlöpvardera. Omtaladeaktörer Detvarmärkbartfleraktörersomblevomnämndaipuffarnaochprogramlöpenändetvaraktörersomkomtilltals,menfortfarandeförekomdeendastidrygtvartredjeartikelellerinslag. 17SetabellIIiBilagaA. 13

16 Tabell5.4.Omtaladeaktöreripuffarochprogramlöp(antal) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Allmänhet Myndigheter* SJ Politiker Energiföretag Företag,allmänt Transportbolag,övr.offentliga** 2 2 Transportföretag,privat 1 1 Antalomnämndaaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. Denvanligasteomnämndaaktörenvarrepresentanterförallmänheten,somförekomidrygtvar fjärdepuffochlöpsedelsinslag.nästvanligastsomomnämndaktörvarmyndighetersomförekomivarfemte,ochtredjevanligastvarsjsomomnämndesivarttionde.allmänhetenvarendastomnämndidagstidningarna,intenågongångietermedierna. Inioavtiofallomnämndespersonerochinstitutionerutanattnågotomdömefälldes,detvill sägautanattaktörenvärderadespositivtellernegativt.avdetskäletharingensärskildgranskninggjortsavdensakeniförstasides ochlöpsedelsmaterialet,utanendastidemerutförliga tidningsartiklarnaochetermedieinslagensomgranskasinästakapitel. Drabbade Snöovädretställdetillmedmångaproblem.Dethandladeommateriellaskadorochextraordinärakostnader,menocksåomattenskildapersoner,grupperellerhelasamhälletpåolikasätt drabbadesavdenovanligaväderleken. Sammanlagt53puffarochprogramlöp,knapptvarttredje,framhävdenågondrabbadperson ellerverksamhet. 18 Idrygthälftenavfallenhandladedetomvanligamänniskorochivartfemte fallomolikatyperavverksamhetsomdrabbades. Ävendennafrågagranskasmerutförligtiföljandekapitel. 18SetabellIIIiBilagaA. 14

17 6.Nyheternaomsnöovädret Idetsamladenyhetsmaterialetomsnöovädretochdessföljdervintern hartotalt 1861nyhetsartiklaroch inslaggranskats.idennasiffraingåralltnyhetsmaterial,bådedetpå förstasidorna/löpsedlarnaochdetsomfinnsinneitidningarnaochnyhetssändningarna.idetta kapitelredovisasresultatenavdennaundersökning.däremotingårinteledare,debattartiklar, krönikor,insändareellerandratyperavopinionsmaterialhär. Nyheternassakfrågor Någotfleränhälften,52procent,avallaanalyseradenyhetsartiklaroch inslagomsnöovädret ochdessföljderinnehöllmeränenaspektavhändelserna,vilkethärinnebärattmeränensakfrågatogsupp. 19 Detmedförattantaletsakfrågoritabell6.1.överstigerantaletundersöktaartiklarochinslag.Detinnebärocksåattettämnesomvädret,somutgjorde19procentavalla registreradesakfrågorisjälvaverketförekominästan30procentavallaartiklarochinslag. Tabell6.1.Sakfrågorinyhetsartiklarochinslag(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt Trafikproblem Väder Ekonomi Snöröjning Personskador Materiellaskador Varningar Trafikolyckor Energi Ansvarsfråga/ansvarutkrävande Annatproblem Övrigsakfråga Summa Antalsakfrågor Vädretisigvargivetvisettavdedominerandeämnenairapporteringenomsnöovädret,men ännumerförekomtrafikproblemen.dessatvåsakfrågordomineraderapporteringeniallade analyserademedierna.trafikproblemen,sommed31procentalltsåvardenallravanligastesakfråganinyhetsmaterialet,prägladeinnehålletimeränhälftenavallanyhetsinslag.dehandlade mycketomproblempåvästrastambananochmedöresundstågen,omförsenadjärnvägstrafik ochnedisadeväxlar,inställdabussar,tunnelbanetågochspårvagnarsamtomhalka,sandning ochigensnöadevägar. Mestuppmärksamhetficktrafikproblemeninättidningarna,minstidetrycktadagstidningarna.Pånätetutgjordetrafikproblemoch/ellertrafikolyckornästanhälftenavallasakfrågor.En troligförklaringärattnätmediernamedsinaständigauppdateringarihögreutsträckningrapporteradeompågåendeproblem,ochdärigenomkundehjälpaochvägledaallmänheteniakuta trafiklägen,medandagstidningarnaförstiefterhandkunderedovisavadsominträffat. 19Detvåmestframträdandesakfrågornaivarjeartikelochinslaghardärförklassificerats.Medframträdandemenasdenellerdesakfrågorsomfåttmestutrymmeoch/ellerlyftsframirubrikochingress.Sakfrågornaharsamlatsimerövergripandekategorier.Förendetaljeradförteckningavallaklassificerade sakfrågorsebilagab. 15

18 Dennästvanligastesakfrågan,alltsåvädret,kundeexempelvishandlaomkyla,blåstochsnöfallsominträffatellervarpåväg.IAftonbladetochSydsvenskanvardettadenenskiltstörsta sakfrågan. Detfannsävenandraskillnadermellanmedierna.IAftonbladetuppmärksammadesexempelvispersonskadorochtrafikolyckorienstörredelavartiklarnaäniövrigamedier,ochde lokalamorgontidningarnarapporterademeromsnöröjning.ekotvarnadeibetydligthögregrad ändeandramediernaförproblemellerfarorisambandmedvädret,någotsomocksåavspegladesisändningarnasprogramlöp. Fråganomansvarochansvarsutkrävandefördeuppkomnaproblemenfickdäremotliten uppmärksamhet,totaltutgjordedettaämnebara2procentavsakområdena.närdetändåförekomvardetisambandmedattnyasnömängderytterligareförsvåradetrafikproblemen.störst uppmärksamhetfickfrågandärförisambandmedsnönsomkomdetvåsistaveckornaifebruari.intehellertrafikolyckor,varningarellerenergifrågorblevstoraämnenisambandmedsnöovädret.avallasakområdenutgjordedessaendast5procentvardera. Sakfrågornasrangordningvarieradenågotunderdenanalyseradetremånadersperioden. Underdenförstarapporteringstoppen,vecka1ibörjanavjanuari,domineradefrågoromvädret menocksåfrågorsomrördeenergifickrelativtstoruppmärksamhetframföralltitv:snyhetsprogramochinättidningarna.inslagenhandladedåmycketomelpriserna,menocksåomelförsörjningenochelnätet. Underdenandranyhetstoppen,vecka5ibörjanpåfebruari,fickförutomtrafikproblemoch väderdessutomnyheteromsnöröjningenheldeluppmärksamhet,främstidagstidningarnaoch tv.underdensistatoppen,ivecka8islutetpåfebruari,lyftesförutomtrafikproblemenockså frågoromekonomifram,särskiltinättidningarnaochiekot.dethandladetillexempelomresegaranti,kostnaderförsnöröjningenochextraordinärasamhälleligautgifterpågrundavalla trafikförseningar. Nyheternasplatserochorter SomredannämntsdrabbadesnönochkylanhelaSverige,vilketgjordeattdetfannsnyheterom sakenfrånhelalandetideundersöktamedierna.hälftenavallanyheterna,51procent,handlade emellertidomhändelsersomberördebaraenplatsellerort.enstordelavnyhetsrapporteringenomsnöovädretochdessföljderkandärförsägashahaftenlokalvinkel. 20 Tabell6.2.Berördplatsochortinyheterna(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt HelaSverige/fleraorter Götaland/södraSverige Svealand/Mellansverige Norrland Utländskplats/ort 1 0 Plats/ortsaknas Summa Antalartiklar/inslag Mensammantagetvar,precissomipuffarnaochprogramlöpen,nyheternasstörstaenskilda arenahelasverigemed47procent.nästvanligastvarnyhetersomberördegötalandochsödra Sverige,28procent,ochpåentredjeplatskomnyheteromSvealandochMälardalenmed13 procent.flestnyhetersomberördehelalandethadetvdärknappttvåtredjedelaravallainslag hadedennaformavriksperspektiv.ocksåiekotochinättidningarnavardetriksnyheternasom fickstörstutrymme. 20Förvarjenyhetsartikeloch inslaghardenplatsellerortsomihuvudsakberörtsklassificerats.händelsersomberördefleraorter,exempelvisetttågsomfastnadeihallsbergochdärigenompåverkadejärnvägstrafikenpåmångaorteröverhelalandet,harförtstillkategorinkalladhelasverige/fleraorter. 16

19 Inteförvånandefannsdetpåtagligaskillnadermellandeundersöktamediernanärdetgällde vilkaplatserellerorterderapporteradeom. 21 ImediernautgivnaiGöteborg,MalmöochSundsvallhandladedrygthälftenavnyheternaomhändelsersomberördedetegnageografiskaspridningsområdet,iStockholmsmediernavarmotsvarandeandel35procent.IriksmediernahandladedäremottvåtredjedelaravnyheternaomhelaSverigeelleromfleraorter. Resultatenvisarvidareattrapporteringenomsnöovädretnästanuteslutandehadefokuspå Sverigeochsvenskaförhållanden.EndastitvåinslagiRapportgjordesutblickarmotovädret ochdesseffekteriandraländer. Aktörerinyheterna Idetundersöktanyhetsmaterialetomsnönochkylankomalltsomallt3468aktörertilltalspå någotsätt,ochisammamaterialblev2411aktöreromtaladeelleromnämnda. 22 Bakomindelningeniaktörersomkomtilltalsochomtaladeaktörerliggerantagandetattdenperson,företag ellerinstitutionsomfickuttalasigistörreutsträckningkundepåverkamediebildenavhändelsernaochförhållandenaändesomendastomtaladesavandra. Desomkomtilltals Detvåaktörskategoriersomoftastkomtilltalsisambandmedsnöovädretvarmyndigheteroch personerurallmänheten.avallasomkomtilltalsutgjordemyndigheterna44procentochallmänheten18procent.tillsammansutgjordededärmednästantvåtredjedelaravallaaktörer somfickuttalasig. Allamestförekommyndigheternainättidningarna,därdeutgjorde48procentavallaaktörersomkomtilltals.JustinättidningarnaförekomrepresentanterförSJnästmestmed12procent.Isydsvenskan.seutgjordedessatvåaktörertillsammanstrefjärdedelareller73procentav allasomkomtilltals.debådaaktörskategoriernaåterspeglartydligtatttrafikproblem,främst rörandejärnvägen,vardenstörstaenskildasakfråganimediernaisambandmedsnöovädret. Tabell6.3.Aktörertilltalsinyheterna(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt Myndigheter* Allmänhet Företag,allmänt SJ Transportbolag,övr.offentliga** Expert Energiföretag Politiker,inklregeringen Medier Transportföretag Övrigaktör Summa Antalaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. 21SetabellIViBilagaA. 22Upptilltioolikaaktörersomkommertilltalsochtreomnämndaharklassificeratsperartikel/inslag. Somaktörharräknatspersoner,institutionerochorganisationersomantingenuttalatsigdirektoch/eller refereratsiartikelnellerinslaget,ellersomnågonannanhartalatom.antaletaktörerkandärföröverstigaantaletartiklarochinslagitabellerna. 17

20 18 Allmänhetenkommesttilltalsitv,ochdånågotoftareiRapport,36procent,äniNyheterna,33 procent.ocksåiaftonbladetutgjordeallmänhetenenstorandelavdemsomkomtilltals.där utgjordede33procent.iekotochdagensnyheterutgjorderepresentanterförallmänhetenen någotmindredel,27procent.idnvarmerpartenavdessaresenärerpåolikatyperavtransportmedel. 23 Dentredjevanligastekategorinsomkomtilltalsimediernasnyhetervarrepresentanterför andraföretagänsådanasomsköterkollektivtrafikochelförsörjning.detkundehandlaomprivatasnöröjareochtakskottare,vedproducenter,åkerifirmor,bönderochivissafallindustrier. Knapptvartiondeaktörrepresenteradenågotsådantföretag.Fördetmestahandladedetom lokalaföretagsomkomtilltalsimorgontidningarna,allramestisundsvallstidningdärdeutgjorde21procent. PåfjärdeplatskomrepresentanterförSJ,somutgjorde8procentavaktörernaiallaundersöktamedier,ochpåfemteplatskomrepresentanterförlokaltrafikbolagen.Närmanläggerihop olikatyperavtransportbolagsomkomtilltalsirapporteringensermanattsammanlagtvar sjätteaktörrepresenteradesj,stockholmslokaltrafik(sl),västrafik,skånetrafikenellernågot privattransportföretag.ännuvanligarevardeinättidningarnadärdeutgjordedrygtvarfemte aktör,vilketavspeglardenstorauppmärksamhetsomtrafikfrågornafickidessamedier. Däremotkompolitiker,inklusiveregeringen,ganskalitetilltalsideundersöktamedierna, ochdetsammagällderepresentanterförenergiföretag,experterochmedier.närdekomtilltals handladedetförpolitikernasdeloftaomattuttalasigiartiklarochinslagsomhandladeom trafikproblemochivissmånomutkrävandeavansvarfördeproblemsomuppstått.förenergiföretagenhandladedetvanligtvisomenergifrågorochförexperternaomattkommenteraeller uttalasigomvädretsomsådant.förmediernasdelhandladedetomattdehämtadenyheter frånochdärigenomrefereradetillvarandra,ochdålätdetandramedietkommatilltals.med undantagförtrafikproblemenochvädretfickingenavdessasakfrågorsärskiltstoruppmärksamhetinyhetsrapporteringen,vilketförklararattdeaktuellagruppernasällankomtilltals. Avpersonernasomkomtilltalsvarmännenmerändubbeltsåmångasomkvinnorna.Totalt var70procentmänoch30procentkvinnor.lägstandelkvinnorhadeetermediernamed28 procent,högstandelhadenättidningarnamed31procent.detenskildamediumdärkvinnorna förekomminstvardockgöteborgs Postendärdeendastutgjorde26procentavdemsomkom tilltals. Högstandelkvinnorsomfickuttalasiginyheternaomsnöovädretfannsblandpolitikerna med50procent,följtavpersonerurallmänhetendärdeutgjorde42procent.lägstaandelen fannsblandenergiföretagochexperterdärkvinnornautgjorde14procentvardera. Aktörersomandrataladeom Aktörernasomkomtilltalsyttradesigoftaomandrapersoner,offentligainstitutionerellerom någotföretag.mendetskeddeintealltid.upptilltreomtaladeaktörerperartikelellerinslaghar klassificerats. Defyramestomtaladekategoriernavardesammasomilistanöverdemsomkomtilltals, menordningsföljdenärdelvisenannan.myndigheternatoppardockmed45procent,vilketinnebärattdeomtaladestregångersåoftasomallmänhetenmed14procent.tredjemestomtaladekategorinvarsjmed11procent(tabell6.4). Allramestomtaladeblevmyndigheternaisydsvenskan.sedär62procentavallaomtalade varenmyndighetellermyndighetsperson.irapportvarmotsvarandesiffra55procent.minst omtaladevardeistockholmsmediernaaftonbladet.se,dn.se,aftonbladetochnyheternaitv4. 24 Aftonbladetochaftonbladet.seutmärktesigocksåsomdemedierdärpersonerurallmänheteniovanligstorutsträckningförekomirollensomomtaladmed37respektive43procentav allaomtaladeaktörer,vilketärtvåtilltregångersåoftasomideövrigamedierna.idessamedi 23SetabellViBilagaA. 24SetabellVIiBilagaA.

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti

Media Tracking TV/Press/Webb. Säsongen 2014/2015. september augusti Media Tracking TV/Press/Webb Säsongen 2014/2015 september augusti TV Sammanställning exponering i TV Antal inslag TV-tid Total TV-publik (hh:mm:ss) (1000-tal) 2014 September 27 4:51:30 4 634 Oktober 22

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET

DAGSPRESSKOLLEGIET, GÖTEBORGS UNIVERSITET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET LÄSVANESTUDIEN FRÅN DAGSPRESSKOLLEGIET VÅREN 15 DAGSPRESSKOLLEGIET Startade 1979 Huvudfinansiär 13-17: Carl-Olov och Jenz Hamrins stiftelse i Jönköping. Tidigare finansiär 1979-12: Tidningsutgivarna (TU).

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat En delrapport från TNS Sifo Om undersökningen Analysperiod: 13 januari 18 juni 2014 Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30,

Läs mer

Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors vardag, varje dag och

Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors vardag, varje dag och Nyheter i lurar, på papper och skärmar NYHETER I LURAR, PÅ PAPPER OCH SKÄRMAR Om nyhetsanvändning i Göteborgsregionen ANNIKA BERGSTRÖM OCH INGELA WADBRING Nyheter utgör en väsentlig del av de flesta människors

Läs mer

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport

SM-veckan Umeå 2014. Medierapport 2013.12.16-2014.02.16. Sid 1 Statistikrapport SM-veckan Umeå 2014 Medierapport 2013.12.16-2014.02.16 Sid 1 Statistikrapport Index Denna statistikrapport återger mediegenomslaget för SM-veckan i Umeå under perioden vecka 51 t.o.m. vecka 7 2014. (16

Läs mer

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier.

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Radiotjänst i Kiruna AB är det företag i Sverige som har till uppgift att finansiera public service. Detta görs genom avgifter som enligt

Läs mer

uppdaterad branschfakta och för dig som behöver annonsinformation om dagstidningarna har vi en särskild webbplats, Trevlig läsning!

uppdaterad branschfakta och för dig som behöver annonsinformation om dagstidningarna har vi en särskild webbplats,  Trevlig läsning! Här hittar du grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden och en beskrivning av såväl tidningarnas läsare och rollen som reklambärare. På www.tu.se finns uppdaterad branschfakta och för dig som behöver

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Hushållens materiella standard 1975 2005

Hushållens materiella standard 1975 2005 16 Hushållens materiella standard 1975 2005 DELPROV DIAGRAM, TABELLER OCH KARTOR Andelen personer i Sverige i åldrarna 16 74 år som hade olika resurser knutna till det egna hushållet 1975 2005. Uppgifter

Läs mer

Barnen i nyheterna om tsunamin

Barnen i nyheterna om tsunamin Arbetsrapport nr. 35 Barnen i nyheterna om tsunamin En studie av mediernas rapportering under första månaden Ulf Wallin Johannes Bjerling Christoffer Lärkner Arbetsrapport nr. 35 Barnen i nyheterna om

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET. Kan medierna vara en arena för drogprevention?gunilla Jarlbro

LUNDS UNIVERSITET. Kan medierna vara en arena för drogprevention?gunilla Jarlbro Kan medierna vara en arena för drogprevention?gunilla Jarlbro 1 Du är inte ensam på banan Många aktörer Sjukvården Läkemedelsindustrin Bloggarna Dagstidningar Vänner och bekanta 2 När spelar medierna störst

Läs mer

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015

Utvärdering. PR-värde Uddevalla Solid Sound 2014/2015 Utvärdering PR-värde Uddevalla Solid Sound 04/05 PR-värde: Från oktober 04 till och med juni 05 har Welcom arbetat aktivt med PR och kommunikation för Uddevalla Solid Sound. Under denna period har det

Läs mer

Tsunamins genomslag en studie av svenska mediers bevakning. Tomas Andersson Odén Marina Ghersetti Ulf Wallin. kbm:s temaserie 2005:13

Tsunamins genomslag en studie av svenska mediers bevakning. Tomas Andersson Odén Marina Ghersetti Ulf Wallin. kbm:s temaserie 2005:13 Tsunamins genomslag en studie av svenska mediers bevakning Tomas Andersson Odén Marina Ghersetti Ulf Wallin kbm:s temaserie 2005:13 kbm:s temaserie 2005:13 Tsunamins genomslag en studie av svenska mediers

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

Vad händer efter JMG?

Vad händer efter JMG? Vad händer efter JMG? En enkät med tidigare studenter på journalistprogrammen Marina Ghersetti + alla studenter Hösten 2011 Medverkan Antal tillfrågade Antal svar % bortfall 2465 2362 4 Alla studenter

Läs mer

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson

Nacka kommun april juni 2008. Ulrika Isaksson Nacka kommun april juni 2008 Ulrika Isaksson 2 Publiciteten i nyckeltal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Genomslag Räckvidd i miljoner 56 53 46 36 34 51 Antal artiklar/inslag 155 157 191 137 121 173 Medievinkling

Läs mer

Kommunikation. Att överföra budskap. Elevens namn:

Kommunikation. Att överföra budskap. Elevens namn: Kommunikation Att överföra budskap Elevens namn: 1. Redogör (gärna med en figur) för den sk. kommunikationsmodellen! 2. Kommunikationen betraktas som personlig, när sändaren vänder sig till en eller några

Läs mer

ANALYSUPPGIFT. Översikt. Göteborgsposten

ANALYSUPPGIFT. Översikt. Göteborgsposten ANALYSUPPGIFT Översikt Göteborgsposten Göteborgsposten har en hemsida full med olika mervärdestjänster. Det mesta är egenproducerat men man tar också in material från andra företag, exempelvis vädret och

Läs mer

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2svensk dagspress 2013 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden med beskrivningar av mediehusens funktion, både avseende

Läs mer

Värvningskampanj november 2008

Värvningskampanj november 2008 Värvningskampanj november 2008 Värvningskampanj: Ett lugnande besked från oss på Unionen. Just nu bjuder omvärlden på minst sagt stor dramatik. Dagstidningarna pryds av svarta rubriker och pilar i nedåtgående

Läs mer

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007

Mediebilden av Lidingö Stad. December 2006 november 2007 Mediebilden av Lidingö Stad December 2006 november 2007 Projektledare: Erik Lundbom Analytiker: Tom Ehrling Cision Sverige AB 08-50 74 12 11 resp 08-50 74 12 00 erik.lundbom@cision.com resp tom.ehrling@cision.com

Läs mer

Tidningarna i ett föränderligt medielandskap

Tidningarna i ett föränderligt medielandskap Tidningarna i ett föränderligt medielandskap Lennart Weibull Tidningsläsning i Göteborgsregionen Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Regelbunden läsning av morgontidningar i Göteborgsregionen, 1998-9

Läs mer

Mindre törst efter nyheter än förr?

Mindre törst efter nyheter än förr? Mindre törst efter nyheter än förr? Ingela Wadbring Vi vet att den tryckta dagspressen har problem 1. Vilka ytterligare nyhetsförmedlare har problem att nå sin publik? 2. Är det ett lokalt eller ett tryckt

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. löne. statistik

Facket för Service och Kommunikation. löne. statistik Facket för Service och Kommunikation löne statistik 2 Inför 2004 års avtalsrörelse tog SEKOs förhandlingsavdelning fram lönestatistik över medlemmarna. Syftet var att få en aktuell bild av lönenivåerna

Läs mer

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet

Länsstyrelsepaketet. ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Länsstyrelsepaketet ett tvärsektoriellt utbildnings- och informationsmaterial om krishanteringssystemet Framtaget inom projektet Utvecklat stöd till länsstyrelserna 2004 Foto: Kenneth Jonasson/Pressens

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA

HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA HANDBOK OM KONTAKTER MED MASSMEDIA Augusti 2008 INNEHÅLL Innehåll sid 2 Förord sid 3 Massmedia sid 4 Arbetssätt sid 5 Nyhetsval sid 5 Kontakter, när, hur och vem sid 6 Några praktiska tips sid 7 2 Förord

Läs mer

Lägesrapport kl 13:

Lägesrapport kl 13: Sid 1 (7) Lägesrapport 2006-10-27 Enligt sändlista Box 599 101 31 Stockholm Lägesrapport kl 13:00 2006-10-27 Sammanfattning Läget beskriver situationen under förmiddagen den 27 oktober. Tel 08-593 710

Läs mer

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens

Agenda. Del 2 Jämförelse mellan festivalerna Nyckeltal Mediekanal Tendens Lunds kommun 2010 Agenda Del 1 Fem festivaler har granskats kvalitativt under år 2010 Lunds humorfestival LitteraLund Lund International Choral Festival Bibu Fantastisk Filmfestival Vad har vi tittat på?

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet

TNS Sifo Medierna och riksdagsvalet 20140623 Jonathan Wennö Innehåll 1 Frågor i fokus 03 2 Partierna förekomst och vinkling 13 3 Effekt 16 4 Medierna 20 2 1. Frågor i fokus 3 Sakfrågor i fokus 70/30 50/50 under EU-valrörelsen i maj 4 Sakfrågor

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Publicitetsanalys. Nacka Kommun

Publicitetsanalys. Nacka Kommun Publicitetsanalys Nacka Kommun Januari - juni 2002 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Projektledare: Maria Lundahl maria.lundahl@observer.se Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet Svenskarna och internet 21 oktober 28 Ulrika Facht Forskningsinformatör NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet URL: www.nordicom.gu.se/mediesverige E-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges

Läs mer

Delårsrapport Q1. 1 januari 31 mars 2010. Jan Forsberg, VD

Delårsrapport Q1. 1 januari 31 mars 2010. Jan Forsberg, VD Delårsrapport Q1 1 januari 31 mars 2010 Jan Forsberg, VD Nyckeltal MSEK 2010 Q1 2009 Q1 Nettoomsättning 1 978 2112 Resultat efter finansiella poster -120 83 Kassaflöde -209 406 Vinstmarginal % -6,0 3,9

Läs mer

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år. Analytiker: Måns Bergh Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund - Hemslöjden 100 år Analytiker: Måns Bergh Infopaq har på uppdrag av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund analyserat mediernas rapportering kring föreningen

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet TIDNINGAR OCH ANDRA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet TIDNINGAR OCH ANDRA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 39 TIDNINGAR OCH ANDRA MEDIER Karin Hellingwerf 3 Tidningar och andra medier Dagstidningsläsningen

Läs mer

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin. Björn Norell. HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin

HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin. Björn Norell. HUVA - Hydrologiskt Utvecklingsarbete inom Vattenkraftindustrin Höga flöden Björn Norell Innehåll Förutsättningar för höga flöden Höga flöden i reglerade vattendrag Varningar för höga flöden Samordningsgruppen gg för höga flöden Högflödessituation ett exempel Höga

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan

Lärande från olyckor. Praktisk erfarenhetsåterföring. Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan Lärande från olyckor Praktisk erfarenhetsåterföring Anna-Karin Lindberg Avdelningen för filosofi Kungliga Tekniska Högskolan a-klindberg@abe.kth.se Projektet 1 Forskningsöversikt 2 Studie av arbetsmiljöverkets

Läs mer

Nyhetsintresset i Skåne: regionalt, nationellt eller internationellt?

Nyhetsintresset i Skåne: regionalt, nationellt eller internationellt? Nyhetsintresset i Skåne: regionalt, nationellt eller internationellt? Nyhetsintresset i Skåne: regionalt, nationellt eller internationellt? Lennart Weibull m du tycker att svenska dagstidningar är för

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation. PM nr. 78 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik, medier och kommunikation PM nr. 78 Morgontidningsläsning på papper och webb samt prenumerationer i hushållen en tabellrapport Ingela

Läs mer

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?)

EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) EN FÖRLORAD NYHETSGENERATION? (Eller: vill inte unga vuxna längre ha koll på läget?) Jonas Ohlsson SOM-institutet Vetenskapsfestivalen 2013 100 Tidningsläsning bland unga vuxna, 1986 2012 (procent minst

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG

FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG FÖRTROENDE- BAROMETER 2004 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 7 december 2004. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Kommunikation & Samhälle

Kommunikation & Samhälle Kommunikation & Samhälle Susanne Lekengård Mikael Höög Berndt Sehlstedt Niklas Stavegård Ulrika Kampf Press & Medier Tidn Motor Sakområde Miljö Sakområde Trafiksäkerhet Sakområde Bilekonomi & Infrastruktur/Mobilitet

Läs mer

Papper och webb två sidor av samma mynt?

Papper och webb två sidor av samma mynt? Papper och webb två sidor av samma mynt? Papper och webb två sidor av samma mynt? Annika Bergström och Lennart Weibull Under ett drygt decennium har vi nu sett de traditionella morgontidningarna i en delvis

Läs mer

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm

Novus undersökning om medieanvändning kring Attentatet i Stockholm Allmänt rörande undersökningen: Med vägning har vi en god representativitet för landet. Det är dock en mycket kort fältperiod lör-mån, direkt efter attentatet, vilket gör att det är den bilden svenskarna

Läs mer

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision

Politikbarometern 27 september 14 december Erik Lundbom, Cision Politikbarometern 27 september 14 december 2008 Erik Lundbom, Cision Politiken i mediebilden 27 september 14 december 2008 Sammanfattning Höstens politikrelaterade publicitet domineras dels av de olika

Läs mer

Vilken typ av nyheter intresserar dig främst? Nöje Olyckor och katastrofer Lokala nyheter Brott och rättegångar Löpsedeln/första sidan Serier Forskning och framsteg Utrikesnyheter Teknik Mode Sport Kultur

Läs mer

Besöksstatistik Krisinformation.se december 2014 och år 2014

Besöksstatistik Krisinformation.se december 2014 och år 2014 Besöksstatistik Krisinformation.se december 2014 och år 2014 Krisinformation.ses startsida tog emot 32 000 besök i december. (grafen ovan är från dagen den 31). Den första december följdes ett skarpt VMA

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2012-31.03.2012 Källa Vårdförbundet Totalt Vårdfokus 62 62 Vårdförbundet 22 22 Dagens Medicin 14 14 Landskrona Posten 13 13 Helsingborgs

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 4 KONKURRENS ELLER KOMPLEMENT I OLIKA GRUPPER Karin Hellingwerf 23 Konkurrens eller komplement

Läs mer

Media Monitor Report December 2011

Media Monitor Report December 2011 Utskriftsdatum: 2012-01-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report December 2011 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK.

Bilaga 2. Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen. En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 1 (24) Bilaga 2 Geografisk indelning av centrala aktörer inom krisberedskapen En del av redovisningen av regeringsuppdrag Ju2015/1400/SSK. samhällsskydd och beredskap 2 (24)

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull

Institutionsförtroende under krisen. Lennart Weibull Institutionsförtroende under krisen Lennart Weibull Förtroende Trovärdighet Tillförlitlighet Tillit Förtroendenivåer: Institution Organisation Individ Förtroende påverkas av: Erfarenhet av verksamhetens

Läs mer

Media Monitor Report Januari 2012

Media Monitor Report Januari 2012 Utskriftsdatum: 2012-02-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Januari 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp -

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.03.2013-31.03.2013 Källa 03/13 Totalt Vårdfokus 46 46 Vårdförbundet 18 18 Tidningarnas Telegrambyrå 16 16 Skånska Dagbladet 16 16 Skånska Dagbladet

Läs mer

Stormen Gudrun informationen till allmänheten

Stormen Gudrun informationen till allmänheten Stormen Gudrun informationen till allmänheten Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Förord KBM sammanfattade erfarenheter efter stormen Gudrun som härjade i Sydsverige under januari 2005. Dessa

Läs mer

De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus

De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus De flesta norrlänningar är nöjda med avståndet till närmaste akutsjukhus De flesta norrlänningar är nöjda med tillgängligheten till närmast akutsjukhus. Två tredjedelar (67 procent) av de boende i de fyra

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2010

FÖRTROENDE- BAROMETER 2010 FÖRTROENDE- BAROMETER 2010 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 10 november 2010 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

(O)avsiktliga konsekvenser av riskkommunikation vid extraordinära händelser: Skogsbranden i Västmanland 2014

(O)avsiktliga konsekvenser av riskkommunikation vid extraordinära händelser: Skogsbranden i Västmanland 2014 (O)avsiktliga konsekvenser av riskkommunikation vid extraordinära händelser: Skogsbranden i Västmanland 2014 Anna Olofsson, Susanna Öhman & Katarina Giritli Nygren* *Forum för genusvetenskap Utgångspunkt

Läs mer

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling

Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt E-post: katrien@arenafortillvaxt.se Tel: 08-4527515 Tillit och tolerans om det sociala kapitalets betydelse för platsens utveckling Arena för Tillväxt En oberoende

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

SVENSKA MEDIEHUS 2014/15 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSKA MEDIEHUS 2014/15 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Här hittar du grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden och en beskrivning av såväl tidningarnas läsare och rollen som reklambärare. På www.tu.se finns uppdaterad branschfakta

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Beredskap Dagens beredskapsorganisation för radiologiska och nukleära nödsituationer utformades under 1980 och 1990-talet och är i huvudsak dimensionerad utifrån en olycka i svenska eller utländska kärnkraftverk.

Läs mer

Sakpolitiskt ägande December 2016

Sakpolitiskt ägande December 2016 Sakpolitiskt ägande December 2016 Sammanfattning Den sammantagna bilden av det sakpolitiska ägandet i december 2016 visar att sd tar position inom i stort sett alla sakpolitiska områden. På tre områden

Läs mer

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Här finns beskrivningar av dagstidningarnas

Läs mer

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum

Samverkanskonferenser. Länsstyrelseforum Samverkanskonferenser Länsstyrelseforum 2014-09-30 Nationella Samverkanskonferenser Ger myndigheter, näringsliv och andra organisationer möjlighet att samverka när händelser bedöms få konsekvenser på nationell

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med DI-projektet. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med DI-projektet Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Syfte: Nacka i samband med DI-projektet Genom en rapport av publiciteten kring Dramatiska Institutets

Läs mer

Kraven bara växer. Fyra utmaningar för kriskommunikation i det digitala mediesamhället

Kraven bara växer. Fyra utmaningar för kriskommunikation i det digitala mediesamhället Kraven bara växer Fyra utmaningar för kriskommunikation i det digitala mediesamhället Resultat från projektet Kriskommunikation 2.0, utfört på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation,

Läs mer

Flygbussen. Sundsvall > Midlanda flygplats. Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan

Flygbussen. Sundsvall > Midlanda flygplats. Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan Midlanda 05.35* 05.35* 05.35* 05.35 05.35 05.30*/06.15 08.35 08.35 08.35 08.35 08.35 09.15 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 15.30 17.30 17.30 17.30

Läs mer

LIVE STREAM Östersund Bilbao Live Stream Direkte på Nettet Gratis Östersund-vs-Bilbao online tv 19 oktober 2017

LIVE STREAM Östersund Bilbao Live Stream Direkte på Nettet Gratis Östersund-vs-Bilbao online tv 19 oktober 2017 LIVE STREAM Östersund Bilbao Live Stream Direkte på Nettet Gratis Östersund-vs-Bilbao online tv 19 oktober 2017 Östersund Bilbao Live Stream Direkte på Nettet Gratis Östersund-mot-Bilbao online Europa

Läs mer

Medieexponering per källa

Medieexponering per källa Medieexponering per källa Bevakningsprofiler Vårdförbundet 01.02.2013-28.02.2013 Källa 02/13 Totalt Vårdfokus 36 36 Vårdförbundet 18 18 Dagens Medicin 14 14 Dagens Medicin 13 13 Landskrona Posten 12 12

Läs mer

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län

Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Samverkan och kriskommunikation vid samhällsstörningar i Norrbottens län Bakgrund till strategierna Utvecklingsprocessen Strategierna Strategierna beskriver bland annat: Krishanteringssystemet Samverkansgrupper

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 201-01-08 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 1 år. Totalt genomfördes 1 90 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel.

Läs mer

PRISLISTA. GP.se, gp tv, mobil 1.0

PRISLISTA. GP.se, gp tv, mobil 1.0 PRISLISTA 2011 Annonsering GP.se, gp tv, mobil 1 gp.se Göteborgs-Posten är mer än en papperstidning. gp.se är Västsveriges största lokala nyhetssajt och har mer än 450 000 unika webbläsare per vecka. Många

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Svensk dagspress 2006

Svensk dagspress 2006 Svensk dagspress 2006 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Fakta om marknad och medier I den här skriften hittar du grundläggande fakta om dagstidningsföretagens marknad hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt

Läs mer

Vetenskap & Allmänhet undersökning bland allmänheten

Vetenskap & Allmänhet undersökning bland allmänheten Vetenskap & Allmänhet undersökning bland allmänheten 1) Jag kommer nu att läsa upp några påståenden om forskare och forskning. Kan du säga om du instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer något

Läs mer

Näringslivsbarometern januari december Gunillla Witt Ström, Cision

Näringslivsbarometern januari december Gunillla Witt Ström, Cision Näringslivsbarometern januari december 2008 Gunillla Witt Ström, Cision Största näringslivsnyheterna 2008 Sammanfattning Finanskrisen dominerade näringslivsnyheterna 2008. Redan under det första kvartalet

Läs mer

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003

Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2003:3 Allmänhetens syn på Vetenskap 2003 Förord Framtiden byggs av kunskap och lärande. Vetenskapen genererar ny kunskap. Men kunskap blir inte aktiv utan fotfäste

Läs mer

SLUTORD över kommungränserna. Lagarna, till exempel Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, används för att förebygga, begränsa och förhindra befarade

SLUTORD över kommungränserna. Lagarna, till exempel Plan- och Bygglagen och Miljöbalken, används för att förebygga, begränsa och förhindra befarade Examensarbetet har tagit upp såväl de riktlinjer och lagar som finns i Sverige idag, hur man hanterar problematiken i vårt grannland Danmark samt inventering av Svedala kommun. Genom praktisk tillämpning

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Wilhelm Agrell Forsknings politiska institutionen SJ ABs Underrättelsefunktion

Wilhelm Agrell Forsknings politiska institutionen SJ ABs Underrättelsefunktion Wilhelm Agrell Forsknings politiska institutionen 2011-01-10 SJ ABs Underrättelsefunktion Cornelia Björklund 860311-3906 Oskar Kardell 851123-4893 Rapport För SJ ABs underrättelseverksamhet Det svenska

Läs mer

Fairtrade Fokus 2015

Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 Fairtrade Fokus 2015 vecka 41-42 Fairtrade Fokus är Fairtrades årliga kampanjveckor som äger rum varje år vecka 41-42. Då samlas butiker och konsumenter, politiker och engagerade för

Läs mer

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012

Reumatikerförbundet Publicitetsanalys. 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet Publicitetsanalys 1 januari 11 december 2012 Reumatikerförbundet i medierna 2012 Den mediala rapporteringen om Reumatikerförbundet ligger kvar på i stort sett samma nivå som för 2011

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris

Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod

Läs mer