Snöovädret i medierna vintern Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén"

Transkript

1 Snöovädret i medierna vintern Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

2

3 Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning 8 Mestifebruari 8 Placeringitidningochprogram 9 Nyheterochåsikter Snöovädretpåförstasidornaochiprogramlöpen 11 Sakfrågor 11 Aktörer Nyheternaomsnöovädret 15 Nyheternassakfrågor 15 Aktörerinyheterna 17 Snöovädretstvåhuvudaktörer Opinionsmaterialet 28 Frågornasomtogsupp 28 Aktörerna Sammanfattning 32 Slutsatser Bilagor 35 BilagaA 35 BilagaB 38 1

4 2

5 1. Förord Densenastesvenskavinternvarenriktigvargavinter.Ovanligtstorasnömängderochenihållandeiskyladroginöverlandetochhölldetisittgreppundertrelångamånader,frånmittenav december2009tillmittenavmars2010.ochtillskillnadfråntidigareår,dåbaravissaregioner drabbats,såberördeovädretstoradelaravlandet. Väderlekenorsakademångaproblemochbesvärligalägen.Snöochisbildningbidrogtillstora störningaritågtrafiken,bådenationelltochlokalt.otillräckligsnöröjningbegränsadeframkomlighetenförsåvällokaltrafik,bilarsomfotgängare.halkaochtakrasleddetillpersonskadorochi tvåfalltilldödsolyckor.kylanöverbelastadeelnätetiensituationdåflerakärnkraftverkvarur funktion,människorriskeradeattståutanuppvärmningochbelysning.demateriellaskadorna varocksåmångaochdesamhälleligakostnadernaförhanteringenavproblemenblevhöga. Händelsernafickstoruppmärksamhetisvenskamassmedier,bådeiriks ochlokalnyheterna. RubrikersomLevandebegravdisnömassor(SundsvallsTidning),Fastkördaövergavsinabilar (Sydsvenskan),Snöochispåtakkanblidödsfälla(Göteborgs Posten)ochHalkansoffer(Aftonbladet)signaleradeattdethandladeomsvåraförhållandensomdrabbademångamedborgare. Ordsomkris,kaosochlarmvarinteovanligairapporteringen.Dethandladeomsnönochkylan, menocksåomhuransvarigamyndigheterochföretaghanterade ellerintehanterade väderlekenshärjningar. Institutionenförjournalistik,medierochkommunikation(JMG),vidGöteborgsuniversitethari föreligganderapportpåuppdragavmyndighetenförsamhällsskyddochberedskap(msb)gått igenomhurettantalstorasvenskatidningar,nätmedier,radio ochtv sändningarskildratväderlekenochdesskonsekvenserförallmänhetenochsamhället. Insamlingenochkodningenavettomfattandematerialharpåettnoggrantochkunnigtsätt utförtsavdianajacobsson,ingridlordochsimonungman Hain,somvihärmedspecielltvill tacka.förgranskningenavmediernasinnehållochsammanställningenavrapportensvararvi själva. Göteborgiseptember2010 MarinaGhersettiochTomasA.Odén 3

6 4

7 2. SnökaosetiSverigevintern December2009börjademilt.Deförstaveckornahadehelalandethögretemperatureränvanligt påmångahållinorrlandvardetmerän10gradervarmareännormalt.andrahalvanavmånadenblevdestokallaremedtemperaturerpå5 10graderunderdetnormala.Kylanföregicks avnederbördsompåflerahållbörjadesomregnochövergickisnö.underjulhelgenfortsatte snönattfalla,särskiltisödrasverige. 1 Snönochkylanorsakadeenheldeltrafikproblem,ochpånågrahållilandetuppstodströmavbrottpågrundavnedfallnakraftledningar. 2 Isambandmedsnöfalletstegtemperaturennågot,menvidnyåretåterkomkylanmedfull kraftisödrasverige,ochdenförstaveckanavjanuari2010breddedenutsigöverhelalandet. Medierrapporteradeomrusandeelprisertillföljdavelbrist,ihöggradorsakadavstillastående kärnkraftsreaktorer. 3 Imittenavjanuarisläppteiskylantillfälligt.TemperaturskiftenavarisigettproblemiVästsverigedärunderkyltregnorsakadesvåraproblemmedhalkaislutetavjanuari. 4 Imånadsskiftetjanuari februarikomennyköldknäpp,ochytterligareenkomdensistaveckanifebruari. SärskiltisödraSverigeblevävenmarsbetydligtkallareännormaltframtillmittenavmånaden dåkylansläppte. Denihållandekylangjordeattsnönsomkomidecemberlågkvarienstordelavlandet.Snötäcketfylldessedanpåiomgångar,vidnågratillfällenmedstoramängder.Ettsådanttillfällevar den27januaridådetsnöadeihållandeihelalandet,vilketorsakadebetydandeproblembåde förväg ochjärnvägstrafiken.deföljandedagarnainträffadeocksåfleratakras,exempelvisiett parkeringsgarageilinköpingochenvitvaruaffärivänersborg. 5 Den2 4februarikomytterligaresnöinästanhelalandet,mednyatrafikproblemsomföljd.I Skånerapporteradesävenproblemförflyget. 6 Påflerahållinträffadehalkolyckor,somiKalhäll norromstockholmdärenkvinnablevöverkördavtågetsedanhonfallitnerpåspåretefteratt hahalkatpåenperrong. 7 Snömängdernaorsakadeocksånyatakras.IUddevallarasadetaketinpåenridskola,ochi Sundsvalltvingadeskommunenstängaenskolasedansnömängdernaknäckttaket. 8 Mönstret upprepadesden18 20februaridåtakrasadeinpåfleraladugårdar,enpostterminaliBoråsoch enidrottshallikungsbacka,ideflestafallenutanpersonskador. 9 Ettdödsfallinträffadedocki sambandmedettinrasattaktillenmaskinhallisvenljungaisödravästergötland. 10 Påflerahålluppstodpersonskadoravnedfallandesnöochis.Sådanaolyckorrapporterades frånskildadelaravlandetsomtrelleborg,stockholmochbredåkersöderomsundsvall. 11 Destorasnömängdernaislutetavfebruariorsakadeocksåbetydandeproblemförtrafiken, inteminstförtågresenärernasomdrabbadesavinställdatågochmycketstoraförseningar.till exempelstoppadesalltågtrafiktillochfrånstockholmnågratimmarden21februari. 12 Deföljandedagarnarapporterademediernaomförseningarikollektivtrafikenienstordelavlandet, orsakadeavisbildning,urspårningarochstorasnömängder.ytterligaresnöimånadsskiftetfebruari marsspäddepåproblemenförtågtrafiken,bådeförfjärrtågenochförlokaltrafiken. 1UppgifteromtemperaturochnederbördharhämtatsfrånSMHI:shemsidawww.smhi.se/klimatdata. 2DagensNyheter27/ DagensNyheter7/12010,Göteborgs Posten9/ Göteborgs Posten27 29/ SesammanställningavinträffadetakrasiDagensNyheter21/ Sydsvenskan3/ Aftonbladet6/ Göteborgs Posten3/22010;SundsvallsTidning8 10/ DagensNyheter21/ Göteborgs Posten20/ Sydsvenskan23/22010;DagensNyheter5/22010;SundsvallsTidning3/ DagensNyheter22/

8 6 3.Material,metodochrapportensuppläggning Snönochkylanuppmärksammadesgivetvisimedierna,bådeiopinionsmaterialetochpånyhetsplats.Idennarapportharalltsådantmaterialgranskatssompubliceradesomsnönochkylani14svenskamedierunderperioden15december2009till15mars2010.De14granskade mediernaär: Dagstidningar Morgontidningar: DagensNyheter Göteborgs Posten SydsvenskaDagbladet SundsvallsTidning Kvällstidning: Aftonbladet Nyheteritv: Rapportkl19.30iSverigesTelevision(SVT) Nyheternakl19.00(TV4) Nyheteriradio: Ekotkl16.45iSverigesRadio(SR) RingP1iSverigesRadio(SR) Nättidningar: dn.se gp.se sydsvenskan.se st.nu aftonbladet.se Deovanligasnömängdernavintern2010drabbadestoradelaravlandetochberördemånga svenskar.vägledandeförurvaletavmedierhardärförvaritbådemediernasstorlekochvari landetdegesut.måletharvaritattfåmedmediersomnårenstorpublikochsomgesutiolika landsdelar.därföringårdestörstamorgontidningarna,denstörstakvällstidningen,samtnyhetsprogrammenochinternettidningarnamedstörstpublikiundersökningen.morgontidningarnasutgivningsorterisundsvall,stockholm,göteborgochmalmöärvaldaföratttäckainenså stordelavlandetsommöjligt.företermediernaingårhuvudsändningarnaigranskningen. Iurvaletingårihuvudsaknyhetsmedier,undantagetutgörsavRingP1iSverigesRadio,ett programditallmänhetenringerinochtyckertilliolikafrågor.dettaharvaltssomenmotsvarighettilldagstidningarnasinsändarsidorvilkaocksåingårigranskningen.liknandeprogramtypersaknasdäremotitelevisionen. Igranskningenharalladeartiklarochinslagitidningarnaochprogrammensomhandlatomsnö ochkyla,elleromkonsekvensernaavdenextremaväderlekenundervintern2010samlatsin ochkodats.väderleksrapporteringårdockinte. InternettidningarnasartiklarharhämtatsfrånmediearkivetRetrieversdatabas,därmedierna självaläggeruppsinaarkiv.allaartiklarsominnehållitsamtligaellernågotavföljandesökord hartagitsfram:trafikkaos,snökaos,takras,halka,sj,sl,banverket,snöröjning,kyla.söksträngensomanvändesgavmångairrelevantaträffar,t.ex.närnyheternahandladeomsj:sbiljettpriser,resetipstillvarmareställenellersnöskulpturtävlingar.dennatypavartiklarharrensats bort,endastdesomberörtvintervädretochdesskonsekvenseringåriurvalet. Rapportsinslagharidentifieratsmedhjälpavredaktionensegnakörschemanochsedanhämtatsfrånplay.rapportpåinternet.TV4:sNyheternaochRingP1harbeställtsfrånStatensljud ochbildarkiv.ekotkl16.45harfunnitstillgängligtiarkivpåsr:shemsida.

9 Enkvantitativinnehållsanalyshargjortsavsamtligainsamladeartiklarochinslag.Tillartikel harförutomsjälvatextenocksåräknatsrubrik,ingress,bilder,bildtextochreporternsbyline. Inslageniradio ochtv nyheternaharavgränsatsgenomprogramledarespåannonsellergenometttydligtbyteavämne,miljöochreporter. Inästaavsnittföljerenöversiktavdetgranskadematerialetsomfattningsamtfördelningpå granskademedierocholikatyperavartiklarochinslag.iavsnitt5redovisasinnehålletideartiklarochinslagsomplaceratspåtidningarnasförstasidorochidesåkalladelöpsedlarnaibörjanavetermediernasnyhetsprogram.nyhetsmaterialetsinnehållpresenterasiavsnitt6,med särskildinriktningpåhurallmänhetochmyndigheterframträddeimedierna.avsnitt7behandlaropinionsmaterialetomsnönochkylan,detvillsägahurproblemenframställtsiledare,krönikor,debattartiklarochinsändare,ochvilkauppfattningarsomdärframförtsomvädret,dess konsekvenserochhanteringenavdem.rapportenavslutasmedenkortsammanfattningavde viktigasteresultaten. 7

10 4.Rapporteringensomfattning Nyheternaomsnöovädretvintern2010fickstoruppmärksamhetidegranskademedierna.Tillsammanspubliceradedagstidningarna915artiklarunderdenstuderadetremånadersperioden, vilketvarnågotflerännättidningarnasompublicerade815artiklar.nyhetssändningarnairapportochnyheternahadetillsammans214inslag,ekotkl16.45hade69inslagochringp1hade 28inslag.Totaltomfattargranskningendärmed2041artiklarochinslagavnyhets ochopinionskaraktär. Tabell4.1.Antalartiklar/inslagochstorlek Artiklar medbilder (procent) Artiklar medbilder (procent) Antal Antal Dagstidningar artiklar Antalsidor Nättidningar artiklar Antalord DagensNyheter ,1 68 dn.se Göteborgs Posten gp.se SundsvallsTidning ,2 65 st.nu Sydsvenskan ,1 40 sydsvenskan.se Aftonbladet ,6 81 aftonbladet.se Antal Antal Kommentar:Avartiklarnaiaftonbladet.sesaknar38stycken Etermedier inslag minuter fullständigtext.fördessaharenschablonstorlekräknats Rapport,19.30(SVT) fram,baseratpåettgenomsnittavdeövrigaartiklarna.iden Nyheterna19.00(TV4) fortsattaredovisningenkandärförn värdetförnågravariablerblilägredåallauppgifterintegåttatthärledafråndessa Ekot16.45(SR) RingP1(SR) artiklar. Ommanbedömerhändelsernasnyhetsvärdeefterantaletartiklarsompubliceradesperdagvar snöovädretmestintressantförstorstadstidningarnadagensnyheterochgöteborg Postensom rapporterademedisnitt4,6artiklarperdagjämförtmed3,7artiklarperdagisydsvenskanoch SundsvallsTidning.EnförklaringkanvaraattbådeNorrlandochSkåneundersenareårregelbundetdrabbatsavsnöovädermedandennatypavväderlekärmerovanligiStockholmoch Göteborg.EnannanförklaringkanvaraatttidningarnaiStockholmochGöteborgheltenkelt hademerutrymme. Igenomsnittägnadedebådanyhetsprogrammenitvtillsammanshändelserna2,4inslagper dagochradioprogrammen1inslagperdagdenundersöktaperioden. AllrastörstutrymmefickhändelsernaiAftonbladetmed117,6sidor,vilketvarmerändubbeltsåmångasidorsomdetfickiDagensNyheterochSydsvenskan,ochungefär50procentmer änigöteborgs PostenochSundsvallsTidning.Ävenpånätetvardetaftonbladet.sesomrapporterademest,följdavdn.seochgp.se.BådepåpapperochpånätetvarAftonbladetocksåden tidningsomhadeflestbildsattaartiklar,någotsomocksågenerelltkännetecknarkvällstidningarnasformat. Avdebådatv programmenägnadenyheternaitv4någotmeruppmärksamhetåtsnöovädretochdessföljderänvadrapportgjorde. Mestifebruari Rapporteringenkännetecknadesavtretopparochengradvisstegringavantalartiklarochinslagunderåretsförstamånader(figur4.1).SamtligatopparsammanföllmedattkylaochkraftigasnöoväderdroginöverSverigeochorsakadetrafikstörningarförallslagstrafik,ochdessutomhalka,takrasochsnöröjningsproblem Sehttp://www.smhi.se/klimatdata. 8

11 Mestuppmärksamhetfickvädretochdessföljderdetvåsistaveckornaifebruari.Orsaken varettkraftigtsnöovädersomdroginövergötalandochsvealandden19februariochficksmhi attutfärdaenklass2 varning.destorasnömängdernaorsakadekraftigastörningarförsåvälsj somlokaltrafikenöverhelalandet.påettnationelltplanmedfördedeblandannatendiskussion ombanverketsochstatensansvarfördenuppkomnasituationen.vidareaktualiseradesreglernaförresegarantinförtåg,bussar,tunnelbanaochspårvagnar,samtfrågoromansvarisambandmedattsnönorsakadetakrasruntomilandet.underdesexdagarsombevakningenvar sommestintensiv,den18till24februari,upptognyheternaomsnöovädret12procentavrapportssändningstid. Figur 4.1. Rapporteringens fördelning mellan 15 december 2009 och 15 mars 2010(antal artiklar/inslagpervecka) Antalartiklar/inslag Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot dec2009 jan2010 feb2010 mars2010 Efterdenmycketomfattanderapporteringenifebruarisjönkämnetsnabbtundanimarsdå väderförhållandenaförbättrades. Placeringitidningochprogram Ettmåttpåenartikelsellerettinslagsnyhetsvärdeärdessplaceringitidningenellerprogrammet.Itidningarplacerassärskiltstoranyheterpåförstasidanisåkalladepuffar kortatexter somhänvisarvidareinitidningen.ietermediernapresenterasdeisåkalladeprogramlöp,varmedmenaspåannonseringeninnansjälvanyhetsinslagentarvid. Tabell4.2.Placeringitidningochprogram(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot RingP1 Förstasidan 11 Insidan Bilaga 1 Programlöp Förstainslag 4 9 Övrigtinslag Programavannons 1 0 Summa Antalartiklar/inslag

12 Störstnyhetsvärde,mättpådettasätt,gavsnyheternaomvinternssnöoväderiEkotdärsammanlagtmeränvarttredjeinslag,37procent,antingenpresenteradesiprogramlöpetellersom förstainslag.itvvarmotsvarandeandel29procent.ingennämnvärdskillnadfannshärmellan RapportochNyheterna.Idagstidningarnavarendast11procentavartiklarnapubliceradepå förstasidan.störstantalartiklaromsnöovädretpåförstasidanhadeaftonbladetmed15procent,minstantalhadesydsvenskanmed8procent. Nyheterochåsikter Denstoramerpartenavmediernasmaterialomsnönochkylanvaravnyhetskaraktär.Sammanlagtutgördetta90procentavdetgranskadematerialet.Tillnyhetsmaterialetharräknatsnyheter,reportageochnotisersamtpuffarrespektiveprogramlöptillnyhetsinslag. Resterande10procentavdetgranskadematerialetutgjordesavopinionsmaterial,delssådantsommediernaproduceradesjälvaiformavledareochkrönikor,delssådantsomkomfrån allmänheteniformavdebattinläggochinsändare. 14 Tabell4.3.Artikel ochinslagstyper(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot RingP1 Totalt Nyheter Externtopinionsmaterial Redaktionelltopinionsmaterial Summa Antalartiklar/inslag Ietermediernaliggeropinionsmaterialetiallmänhetutanförnyhetsprogrammensformat.Ekot 16.45saknadeheltochhålletopinionsmaterialochitvutgjordenyheterna98procentavinslagen,inklusivepuffarförnyheteromsnöovädretpådeegnaprogrammenswebbplatser. Ietermediernakanopinioneniställetfåutrymmeiolikatyperavdebatt ochring inprogram.ettsådantärringp1därallagranskadeinslagutgjordesavexterntopinionsmaterial, detvillsägasynpunkterfrånlyssnarna.någondirektmotsvarighetsaknadesdockisveriges TelevisionsochTV4:sprogramutbud. Störstandelopinionsmaterialhadedagstidningarna,ochdetgälldebådesådantsomegna medarbetareproducerade,tillexempelpåledarsidan,ochinsändareochdebattmaterial.störst andelopinionsmaterialavallahadeaftonbladetmedsammanlagt21procentavallaartiklar, varavungefärentredjedelvartexterskrivnaavtidningenskrönikörer.störstandelinsändare omsnöovädrethadedagensnyhetermed15procentochsydsvenskanmed12procent. Idenfortsattaframställningenbehandlasnyhets ochopinionsmaterialetvarförsig,medbörjan inyheterna. 14Tillnyheterharalltsåräknatsnyhetspuffar,programlöp,notiser,telegram,reportage,analyssamtvanliganyhetsartiklaroch inslag.tillopinionsmaterialharräknatsledare,debatt,krönikor,kommentarer, insändareochtelefonväkteriiradion. 10

13 5. Snöovädretpåförstasidornaochiprogramlöpen Tidningarnasförstasidor,ochlöpsedlarnasominlederetermediernasnyhetssändningar,ärmediernasskyltfönster.Därpresenterasdagensstörstanyheter,ochdesomredaktionernaväljer attsärskiltlyftafram.detgörsiformavmycketkortablänkareomvadsomkommerinneitidningenellersenareisändningen. Detärocksådessadelaravnyhetsmediernasomharstörstpublik.Därförärdetbetydelsefulltvadsompubliceraspåförstasidornaochiprogramlöpen,somgranskasidettakapitel.Av formatmässigaskälingårintenättidningarnaidennadelavstudieneftersomdesaknarmotsvarighetertillpapperstidningarnassåkalladepuffar. Dagstidningarnaspuffarochetermediernasprogramlöputgjordetillsammans175artiklar ochinslag,vilkaärunderlagetfördenfortsattagranskningen. Sakfrågor Rapporteringenomsnöovädretochdessföljderkanblandannatbeskrivasmeddeämnen,eller sakfrågor,somtogsuppirapporteringen,ochdesomlyftesframpåbästanyhetsplats.eftersom endelavartiklarnaochinslagenhandladeommeränensakfrågahardetvåmestframträdande sakfrågornaivarjeartikelochinslagklassificeratsvidgenomgångenavdetredaktionellamaterialet.antaletsakfrågoritabellernanedankansåledesöverstigaantaletartiklarochinslag. Medframträdandesakfrågamenashärdetellerdeämnensomfåttmestutrymmeoch/eller lyftsframirubrikochingress.sakfrågornaharsamlatsiövergripandekategoriersomväder, snöröjningellerenergi. 15. Detvåämnenomsnöovädretsommediernasjälvaframföralltlyfteframpåtidningarnasförstasidorochetermediernaslöpsedlargälldevädretsomsådant,28procent,ochtrafikproblem, 27procent.Tillsammansutgjordedessadrygthälftenavallasakfrågorochåterkomi81puffar och58programlöp.tidningarnaladenågotstörreviktvidvädretsomsådantmedantvnyheternabetonadetrafikproblemen.iekotsprogramlöplyftesävenframfrågorsomrörde energisamtvarningarförkommandehalka,takrasellerfallandeisochsnö. Tabell5.1.Sakfrågoripuffarochprogramlöp(procent) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Väder Trafikproblem Snöröjning Materiellaskador Energi Ekonomi Personskador 9 6 Varningar Ansvarsfråga/ansvarutkrävande Trafikolyckor Annatproblem Övrigsakfråga 1 0 Summa Antalsakfrågor FörendetaljeradförteckningöverallaklassificeradesakfrågorseBilagaB. 11

14 Detfinnsingettydligtmönsterideframlyftasakfrågornasomkanhänförastillmediernasgeografiskahemvist. 16 AvriksmediernavaldetillexempelAftonbladetattfokuserapåvädretsom sådant,45procent,medanrapportvaldetrafikproblemen,43procent.nyheternaitv4betonadebådasakfrågornalikamycketmed26procentvardera.ocksåigöteborgs Postenvarnyheter omväderochtrafikproblemnästanlikavanligapåförstasidan,32respektive38procent,medan DagensNyheterlyfteframtrafikproblem,29procent,ochSydsvenskanvädretsomsådant,45 procent.sundsvallstidninghadestorvariation,ochlyfteförutomvädretochtrafikproblemen ocksåframsnöröjningsomettvanligtämneipuffarnapåförstasidan. Berördplats/ort Däremotfinnsettklartsambandmellanmediernaskaraktärochdegeografiskaplatsersomde lyfteframinyhetsrapporteringen.idennadelavgranskningenhardenplatsellerortsomihuvudsakberördesklassificeratsförvarochenavnyhetsartiklarnaoch inslagen.vissahändelser berördehelalandetochhardåklassificeratsmedbeteckningen helasverige,ochdetsamma gällerförhändelsersomberördefleraorter,exempelvisdåetttågsomfastnatihallsbergpåverkadejärnvägstrafikentillmångaplatserutspriddaöverstoradelaravlandet. Tabell5.2.Berördplats/ortipuffarochprogramlöp(procent) Riksmedier Sundsvalls Tidning Dagens Nyheter Göteborgs Posten Sydsvenskan Totalt HelaSverige/fleraorter Norrland Svealand/Mellansverige Götaland/södraSverige Utländskplats/ort Plats/ortsaknas Summa Antalpuffarochprogramlöp Kommentar:IkategorinRiksmedieringårRapport19.30(SVT),Nyheterna19.00(TV4),Ekot16.45(SR)ochAftonbladet. Granskningenvisartydligthursnöovädretvintern2010hadebådeettnationelltochettlokalt nyhetsvärde.avdegranskadepuffarnaochprogramlöpenhandladesammantagetnästantvå tredjedelar,60procent,omhändelsersomberördehelasverigeellerfleränenplats/ort.iövrigt återspeglarrapporteringenipuffarochprogramlöpistoradragdeenskildamediernasgeografiskabevaknings ochspridningsområden.såledeslyfteriksmedierna,ochdessutomdagens Nyheter,framhändelsersomberördehelalandet/flerorter,medanövrigamorgontidningar hadeentydliglokalvinkelipuffarnapåförstasidorna.ettundantagvargöteborgs Postensom hadenågotflerpuffarförhändelseravnationelltänavlokaltintresse. Aktörer Deflestapuffarnaochlöpsedelsinslagensaknadedirektauttalandenfrånpersonerellerinstitutioner.Detfannsalltsåendastiundantagsfallnågonsomdirektkomtilltalsidessaframlyfta texterochinslag.däremotfannsganskaoftanågonsomdettaladesom.förekomstenavbåda dessatyperavaktörerharundersöktsimaterialet. Iendelpuffarochprogramlöpförekommeränenaktör,ochiinsidestexternaochdeegentligainslagenvardetganskavanligt.Ihelaundersökningsmaterialethardärförupptilltioolika aktörersomkommertilltalsochtreomnämndaaktörerklassificeratsivarjeartikelochinslag. 16SetabellIiBilagaA. 12

15 Somaktörharräknatspersoner,företagochinstitutionersomantingenuttalatsigdirekt och/ellerrefereratsiartikelnellerinslaget,ellersomnågonannanhartalatom. Bakomindelningeniaktörsomkommertilltalsochomtaladeaktörliggerantagandetattden person,företagellerinstitutionsomfåruttalasigistörreutsträckningkanpåverkadenbildav händelserochförhållandensommediernagerändensomendastomtalasavandra. Aktörertilltals Ideflestagranskadepuffarnaochprogramlöpenfannsalltsåingaaktörersomuttaladesig.Endastvarfemtepuffochprogramlöphadenågonpersonellerinstitutionsomkomtilltals. Föråskådlighetensskullharaktörernaidenfortsattaredovisningensamlatsinågraövergripandekategorier.Exempelvisharstatligamyndighetersamtregionalaochkommunalaorgan, inklusivedetallmännabegreppet kommun,samlatsiaktörskategorinmyndigheter.ijustdennakategoridominerardestatligamyndigheternairapporteringen. PåmotsvarandesättharandranäraliggandegruppersamlatsistörreenhetersomAllmänhet, ExperterellerPolitiker.Närnågonsärskilddelgruppinomdestörrekategoriernaframhävts ellerutmärktsigirapporteringenkommenterasdetidenlöpandetexten. Blanddefåaktörersomändåkomtilltalsipuffarnaochprogramlöpendominerademyndigheterna.Imaterialetsomhelhetkomdetilltalsi20artiklarochinslag.StatensJärnvägar,SJ, förekommindreänhälftensåofta.påtredjeplats,baraentredjedelsåvanligasommyndigheternasrepresentanter,komrepresentanterförallmänheten,detvillsägavanligamänniskor. Endetaljgranskningvisarattdetiriksmediernanästanuteslutandevardestatligamyndighe ternasamtsjsomkomtilltals,medandenvanligasteaktörensomuttaladesigigöteborgs Postenspuffarvarföreträdarepåkommunalnivå.ISundsvallsTidningvardetpersonerurallmänheten. 17 Tabell5.3.Aktörertilltalsipuffarochprogramlöp(antal) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Myndigheter* SJ Allmänhet Företag,allmänt Expert 2 2 Politiker,inklregeringen 2 2 Transportbolag,övr.offentliga 1 1 Energiföretag 1 1 Medier 1 1 Antalaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. DeendanamngivnapersonersomkomtilltalsimeränenpuffellerlöpsedelvarSJ:sstyrelseordförandeUlfAdolfsonochSJ:sVDJanForsberg,somuttaladesigitvåpuffar/programlöpvardera. Omtaladeaktörer Detvarmärkbartfleraktörersomblevomnämndaipuffarnaochprogramlöpenändetvaraktörersomkomtilltals,menfortfarandeförekomdeendastidrygtvartredjeartikelellerinslag. 17SetabellIIiBilagaA. 13

16 Tabell5.4.Omtaladeaktöreripuffarochprogramlöp(antal) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Allmänhet Myndigheter* SJ Politiker Energiföretag Företag,allmänt Transportbolag,övr.offentliga** 2 2 Transportföretag,privat 1 1 Antalomnämndaaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. Denvanligasteomnämndaaktörenvarrepresentanterförallmänheten,somförekomidrygtvar fjärdepuffochlöpsedelsinslag.nästvanligastsomomnämndaktörvarmyndighetersomförekomivarfemte,ochtredjevanligastvarsjsomomnämndesivarttionde.allmänhetenvarendastomnämndidagstidningarna,intenågongångietermedierna. Inioavtiofallomnämndespersonerochinstitutionerutanattnågotomdömefälldes,detvill sägautanattaktörenvärderadespositivtellernegativt.avdetskäletharingensärskildgranskninggjortsavdensakeniförstasides ochlöpsedelsmaterialet,utanendastidemerutförliga tidningsartiklarnaochetermedieinslagensomgranskasinästakapitel. Drabbade Snöovädretställdetillmedmångaproblem.Dethandladeommateriellaskadorochextraordinärakostnader,menocksåomattenskildapersoner,grupperellerhelasamhälletpåolikasätt drabbadesavdenovanligaväderleken. Sammanlagt53puffarochprogramlöp,knapptvarttredje,framhävdenågondrabbadperson ellerverksamhet. 18 Idrygthälftenavfallenhandladedetomvanligamänniskorochivartfemte fallomolikatyperavverksamhetsomdrabbades. Ävendennafrågagranskasmerutförligtiföljandekapitel. 18SetabellIIIiBilagaA. 14

17 6.Nyheternaomsnöovädret Idetsamladenyhetsmaterialetomsnöovädretochdessföljdervintern hartotalt 1861nyhetsartiklaroch inslaggranskats.idennasiffraingåralltnyhetsmaterial,bådedetpå förstasidorna/löpsedlarnaochdetsomfinnsinneitidningarnaochnyhetssändningarna.idetta kapitelredovisasresultatenavdennaundersökning.däremotingårinteledare,debattartiklar, krönikor,insändareellerandratyperavopinionsmaterialhär. Nyheternassakfrågor Någotfleränhälften,52procent,avallaanalyseradenyhetsartiklaroch inslagomsnöovädret ochdessföljderinnehöllmeränenaspektavhändelserna,vilkethärinnebärattmeränensakfrågatogsupp. 19 Detmedförattantaletsakfrågoritabell6.1.överstigerantaletundersöktaartiklarochinslag.Detinnebärocksåattettämnesomvädret,somutgjorde19procentavalla registreradesakfrågorisjälvaverketförekominästan30procentavallaartiklarochinslag. Tabell6.1.Sakfrågorinyhetsartiklarochinslag(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt Trafikproblem Väder Ekonomi Snöröjning Personskador Materiellaskador Varningar Trafikolyckor Energi Ansvarsfråga/ansvarutkrävande Annatproblem Övrigsakfråga Summa Antalsakfrågor Vädretisigvargivetvisettavdedominerandeämnenairapporteringenomsnöovädret,men ännumerförekomtrafikproblemen.dessatvåsakfrågordomineraderapporteringeniallade analyserademedierna.trafikproblemen,sommed31procentalltsåvardenallravanligastesakfråganinyhetsmaterialet,prägladeinnehålletimeränhälftenavallanyhetsinslag.dehandlade mycketomproblempåvästrastambananochmedöresundstågen,omförsenadjärnvägstrafik ochnedisadeväxlar,inställdabussar,tunnelbanetågochspårvagnarsamtomhalka,sandning ochigensnöadevägar. Mestuppmärksamhetficktrafikproblemeninättidningarna,minstidetrycktadagstidningarna.Pånätetutgjordetrafikproblemoch/ellertrafikolyckornästanhälftenavallasakfrågor.En troligförklaringärattnätmediernamedsinaständigauppdateringarihögreutsträckningrapporteradeompågåendeproblem,ochdärigenomkundehjälpaochvägledaallmänheteniakuta trafiklägen,medandagstidningarnaförstiefterhandkunderedovisavadsominträffat. 19Detvåmestframträdandesakfrågornaivarjeartikelochinslaghardärförklassificerats.Medframträdandemenasdenellerdesakfrågorsomfåttmestutrymmeoch/ellerlyftsframirubrikochingress.Sakfrågornaharsamlatsimerövergripandekategorier.Förendetaljeradförteckningavallaklassificerade sakfrågorsebilagab. 15

18 Dennästvanligastesakfrågan,alltsåvädret,kundeexempelvishandlaomkyla,blåstochsnöfallsominträffatellervarpåväg.IAftonbladetochSydsvenskanvardettadenenskiltstörsta sakfrågan. Detfannsävenandraskillnadermellanmedierna.IAftonbladetuppmärksammadesexempelvispersonskadorochtrafikolyckorienstörredelavartiklarnaäniövrigamedier,ochde lokalamorgontidningarnarapporterademeromsnöröjning.ekotvarnadeibetydligthögregrad ändeandramediernaförproblemellerfarorisambandmedvädret,någotsomocksåavspegladesisändningarnasprogramlöp. Fråganomansvarochansvarsutkrävandefördeuppkomnaproblemenfickdäremotliten uppmärksamhet,totaltutgjordedettaämnebara2procentavsakområdena.närdetändåförekomvardetisambandmedattnyasnömängderytterligareförsvåradetrafikproblemen.störst uppmärksamhetfickfrågandärförisambandmedsnönsomkomdetvåsistaveckornaifebruari.intehellertrafikolyckor,varningarellerenergifrågorblevstoraämnenisambandmedsnöovädret.avallasakområdenutgjordedessaendast5procentvardera. Sakfrågornasrangordningvarieradenågotunderdenanalyseradetremånadersperioden. Underdenförstarapporteringstoppen,vecka1ibörjanavjanuari,domineradefrågoromvädret menocksåfrågorsomrördeenergifickrelativtstoruppmärksamhetframföralltitv:snyhetsprogramochinättidningarna.inslagenhandladedåmycketomelpriserna,menocksåomelförsörjningenochelnätet. Underdenandranyhetstoppen,vecka5ibörjanpåfebruari,fickförutomtrafikproblemoch väderdessutomnyheteromsnöröjningenheldeluppmärksamhet,främstidagstidningarnaoch tv.underdensistatoppen,ivecka8islutetpåfebruari,lyftesförutomtrafikproblemenockså frågoromekonomifram,särskiltinättidningarnaochiekot.dethandladetillexempelomresegaranti,kostnaderförsnöröjningenochextraordinärasamhälleligautgifterpågrundavalla trafikförseningar. Nyheternasplatserochorter SomredannämntsdrabbadesnönochkylanhelaSverige,vilketgjordeattdetfannsnyheterom sakenfrånhelalandetideundersöktamedierna.hälftenavallanyheterna,51procent,handlade emellertidomhändelsersomberördebaraenplatsellerort.enstordelavnyhetsrapporteringenomsnöovädretochdessföljderkandärförsägashahaftenlokalvinkel. 20 Tabell6.2.Berördplatsochortinyheterna(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt HelaSverige/fleraorter Götaland/södraSverige Svealand/Mellansverige Norrland Utländskplats/ort 1 0 Plats/ortsaknas Summa Antalartiklar/inslag Mensammantagetvar,precissomipuffarnaochprogramlöpen,nyheternasstörstaenskilda arenahelasverigemed47procent.nästvanligastvarnyhetersomberördegötalandochsödra Sverige,28procent,ochpåentredjeplatskomnyheteromSvealandochMälardalenmed13 procent.flestnyhetersomberördehelalandethadetvdärknappttvåtredjedelaravallainslag hadedennaformavriksperspektiv.ocksåiekotochinättidningarnavardetriksnyheternasom fickstörstutrymme. 20Förvarjenyhetsartikeloch inslaghardenplatsellerortsomihuvudsakberörtsklassificerats.händelsersomberördefleraorter,exempelvisetttågsomfastnadeihallsbergochdärigenompåverkadejärnvägstrafikenpåmångaorteröverhelalandet,harförtstillkategorinkalladhelasverige/fleraorter. 16

19 Inteförvånandefannsdetpåtagligaskillnadermellandeundersöktamediernanärdetgällde vilkaplatserellerorterderapporteradeom. 21 ImediernautgivnaiGöteborg,MalmöochSundsvallhandladedrygthälftenavnyheternaomhändelsersomberördedetegnageografiskaspridningsområdet,iStockholmsmediernavarmotsvarandeandel35procent.IriksmediernahandladedäremottvåtredjedelaravnyheternaomhelaSverigeelleromfleraorter. Resultatenvisarvidareattrapporteringenomsnöovädretnästanuteslutandehadefokuspå Sverigeochsvenskaförhållanden.EndastitvåinslagiRapportgjordesutblickarmotovädret ochdesseffekteriandraländer. Aktörerinyheterna Idetundersöktanyhetsmaterialetomsnönochkylankomalltsomallt3468aktörertilltalspå någotsätt,ochisammamaterialblev2411aktöreromtaladeelleromnämnda. 22 Bakomindelningeniaktörersomkomtilltalsochomtaladeaktörerliggerantagandetattdenperson,företag ellerinstitutionsomfickuttalasigistörreutsträckningkundepåverkamediebildenavhändelsernaochförhållandenaändesomendastomtaladesavandra. Desomkomtilltals Detvåaktörskategoriersomoftastkomtilltalsisambandmedsnöovädretvarmyndigheteroch personerurallmänheten.avallasomkomtilltalsutgjordemyndigheterna44procentochallmänheten18procent.tillsammansutgjordededärmednästantvåtredjedelaravallaaktörer somfickuttalasig. Allamestförekommyndigheternainättidningarna,därdeutgjorde48procentavallaaktörersomkomtilltals.JustinättidningarnaförekomrepresentanterförSJnästmestmed12procent.Isydsvenskan.seutgjordedessatvåaktörertillsammanstrefjärdedelareller73procentav allasomkomtilltals.debådaaktörskategoriernaåterspeglartydligtatttrafikproblem,främst rörandejärnvägen,vardenstörstaenskildasakfråganimediernaisambandmedsnöovädret. Tabell6.3.Aktörertilltalsinyheterna(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt Myndigheter* Allmänhet Företag,allmänt SJ Transportbolag,övr.offentliga** Expert Energiföretag Politiker,inklregeringen Medier Transportföretag Övrigaktör Summa Antalaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. 21SetabellIViBilagaA. 22Upptilltioolikaaktörersomkommertilltalsochtreomnämndaharklassificeratsperartikel/inslag. Somaktörharräknatspersoner,institutionerochorganisationersomantingenuttalatsigdirektoch/eller refereratsiartikelnellerinslaget,ellersomnågonannanhartalatom.antaletaktörerkandärföröverstigaantaletartiklarochinslagitabellerna. 17

20 18 Allmänhetenkommesttilltalsitv,ochdånågotoftareiRapport,36procent,äniNyheterna,33 procent.ocksåiaftonbladetutgjordeallmänhetenenstorandelavdemsomkomtilltals.där utgjordede33procent.iekotochdagensnyheterutgjorderepresentanterförallmänhetenen någotmindredel,27procent.idnvarmerpartenavdessaresenärerpåolikatyperavtransportmedel. 23 Dentredjevanligastekategorinsomkomtilltalsimediernasnyhetervarrepresentanterför andraföretagänsådanasomsköterkollektivtrafikochelförsörjning.detkundehandlaomprivatasnöröjareochtakskottare,vedproducenter,åkerifirmor,bönderochivissafallindustrier. Knapptvartiondeaktörrepresenteradenågotsådantföretag.Fördetmestahandladedetom lokalaföretagsomkomtilltalsimorgontidningarna,allramestisundsvallstidningdärdeutgjorde21procent. PåfjärdeplatskomrepresentanterförSJ,somutgjorde8procentavaktörernaiallaundersöktamedier,ochpåfemteplatskomrepresentanterförlokaltrafikbolagen.Närmanläggerihop olikatyperavtransportbolagsomkomtilltalsirapporteringensermanattsammanlagtvar sjätteaktörrepresenteradesj,stockholmslokaltrafik(sl),västrafik,skånetrafikenellernågot privattransportföretag.ännuvanligarevardeinättidningarnadärdeutgjordedrygtvarfemte aktör,vilketavspeglardenstorauppmärksamhetsomtrafikfrågornafickidessamedier. Däremotkompolitiker,inklusiveregeringen,ganskalitetilltalsideundersöktamedierna, ochdetsammagällderepresentanterförenergiföretag,experterochmedier.närdekomtilltals handladedetförpolitikernasdeloftaomattuttalasigiartiklarochinslagsomhandladeom trafikproblemochivissmånomutkrävandeavansvarfördeproblemsomuppstått.förenergiföretagenhandladedetvanligtvisomenergifrågorochförexperternaomattkommenteraeller uttalasigomvädretsomsådant.förmediernasdelhandladedetomattdehämtadenyheter frånochdärigenomrefereradetillvarandra,ochdålätdetandramedietkommatilltals.med undantagförtrafikproblemenochvädretfickingenavdessasakfrågorsärskiltstoruppmärksamhetinyhetsrapporteringen,vilketförklararattdeaktuellagruppernasällankomtilltals. Avpersonernasomkomtilltalsvarmännenmerändubbeltsåmångasomkvinnorna.Totalt var70procentmänoch30procentkvinnor.lägstandelkvinnorhadeetermediernamed28 procent,högstandelhadenättidningarnamed31procent.detenskildamediumdärkvinnorna förekomminstvardockgöteborgs Postendärdeendastutgjorde26procentavdemsomkom tilltals. Högstandelkvinnorsomfickuttalasiginyheternaomsnöovädretfannsblandpolitikerna med50procent,följtavpersonerurallmänhetendärdeutgjorde42procent.lägstaandelen fannsblandenergiföretagochexperterdärkvinnornautgjorde14procentvardera. Aktörersomandrataladeom Aktörernasomkomtilltalsyttradesigoftaomandrapersoner,offentligainstitutionerellerom någotföretag.mendetskeddeintealltid.upptilltreomtaladeaktörerperartikelellerinslaghar klassificerats. Defyramestomtaladekategoriernavardesammasomilistanöverdemsomkomtilltals, menordningsföljdenärdelvisenannan.myndigheternatoppardockmed45procent,vilketinnebärattdeomtaladestregångersåoftasomallmänhetenmed14procent.tredjemestomtaladekategorinvarsjmed11procent(tabell6.4). Allramestomtaladeblevmyndigheternaisydsvenskan.sedär62procentavallaomtalade varenmyndighetellermyndighetsperson.irapportvarmotsvarandesiffra55procent.minst omtaladevardeistockholmsmediernaaftonbladet.se,dn.se,aftonbladetochnyheternaitv4. 24 Aftonbladetochaftonbladet.seutmärktesigocksåsomdemedierdärpersonerurallmänheteniovanligstorutsträckningförekomirollensomomtaladmed37respektive43procentav allaomtaladeaktörer,vilketärtvåtilltregångersåoftasomideövrigamedierna.idessamedi 23SetabellViBilagaA. 24SetabellVIiBilagaA.

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER SVENSKA MEDIEHUS 2013/14 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2svensk dagspress 2013 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden med beskrivningar av mediehusens funktion, både avseende

Läs mer

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se

Nacka kommun. Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen. Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se Nacka kommun Mediebilden i samband med flodvågskatastrofen Analytiker: Erika Wiklund erika.wiklund@observer.se En uppföljande rapport om mediernas rapportering om Nacka kommun i samband med tsunamikatastrofen

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. löne. statistik

Facket för Service och Kommunikation. löne. statistik Facket för Service och Kommunikation löne statistik 2 Inför 2004 års avtalsrörelse tog SEKOs förhandlingsavdelning fram lönestatistik över medlemmarna. Syftet var att få en aktuell bild av lönenivåerna

Läs mer

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER

SVENSK DAGSPRESS 2009 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER 2 2 2 Här hittar du alla grundläggande fakta om dagstidningsmarknaden hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Här finns beskrivningar av dagstidningarnas

Läs mer

Svensk dagspress 2006

Svensk dagspress 2006 Svensk dagspress 2006 FAKTA OM MARKNAD OCH MEDIER Fakta om marknad och medier I den här skriften hittar du grundläggande fakta om dagstidningsföretagens marknad hur den ser ut i Sverige och i ett internationellt

Läs mer

Flygbussen. Sundsvall > Midlanda flygplats. Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan

Flygbussen. Sundsvall > Midlanda flygplats. Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan Midlanda 05.35* 05.35* 05.35* 05.35 05.35 05.30*/06.15 08.35 08.35 08.35 08.35 08.35 09.15 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 15.30 17.30 17.30 17.30

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

PRISLISTA. GP.se, gp tv, mobil 1.0

PRISLISTA. GP.se, gp tv, mobil 1.0 PRISLISTA 2011 Annonsering GP.se, gp tv, mobil 1 gp.se Göteborgs-Posten är mer än en papperstidning. gp.se är Västsveriges största lokala nyhetssajt och har mer än 450 000 unika webbläsare per vecka. Många

Läs mer

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken

Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Övningsuppgift 1: Sätt rubriken Läs nedanstående artiklar och sätt en lämplig rubrik till dem utifrån de olika förutsättningarna: Artikel 1 Ditt syfte är att få så många unga som möjligt att läsa artikeln:

Läs mer

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0

Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning version 1.0 Att göra en medieinventering för en lokal klimateffektprofil handledning En medieinventering är ett steg i att ta fram en lokal klimateffektprofil. Här gör man en genomgång av lokaltidningarna och letar

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

SITIC. Sveriges ITincidentcentrum

SITIC. Sveriges ITincidentcentrum SITIC Sveriges ITincidentcentrum Presentationsstruktur Bakgrund Uppdrag Omgivning Intressenter Utformning Resurser Incidentrapportering Status Bakgrund PTS rapport Förutsättningar för att inrätta en särskild

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Den 9 april 2014 meddelade TV4 att man lägger ner sina lokala nyhetsredaktioner.

Den 9 april 2014 meddelade TV4 att man lägger ner sina lokala nyhetsredaktioner. Medieförtroende i nytt medielandskap MEDIEFÖRTROENDE I NYTT MEDIELANDSKAP Lennart Weibull Den 9 april 2014 meddelade TV4 att man lägger ner sina lokala nyhetsredaktioner. Beslutet medför att 24 lokala

Läs mer

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge

Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Bohuslänkampanj Höst 2014 Vår 2015 Delrapport 22/9-16/10 Sverige och Norge Om kampanjen Målet är att öka kännedomen kring Bohuslän och att öka bokningar av bohuslänska produkter. Vi vill dessutom öka besöken

Läs mer

Får barnen komma till tals?

Får barnen komma till tals? Hur skriver vi om barn? Hur ofta får barnen säga sitt? Får barnen komma till tals? Vem uttalar sig om barnen? När får barnen berätta sin bild? Medieanalys: om barns synlighet i svensk media 1 Inledning

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF

Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Alkohol och tung trafik Hur kommer vi åt problemen med alkoholpåverkade förare? Lars Olov Sjöström Trafiksäkerhetschef, MHF Fakta om rattfylleri i Sverige Totalt beräknas andelen nyktra förare i trafiken

Läs mer

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt

Engagerande nyheter MEG13. Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Engagerande nyheter MEG13 Ioanna Lokebratt Erik Hörnfeldt Innehållsförteckning Syfte och metod 3. Underlag 4. Redaktionella medier 5. Sociala medier 6. Jämförelse 7. Ämnena med störst genomslag 8-9. De

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010

Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010 Perioder med stora snömängder vintern 2009/2010 Redovisning av regeringsuppdrag att analysera och utvärdera hur krisberedskapen fungerat under perioder med stora snömängder vintern 2010 samhällsskydd och

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten. 101 31 Stockholm Sid 1(9) Rapport Dnr 0257/2005 2005-05-30 Krisberedskapsmyndigheten 101 31 Stockholm Redovisning av Krisberedskapsmyndighetens erfarenheter av krishanteringsarbetet i samband med orkanen som drabbade södra

Läs mer

KORTRAPPORTER OM KRISKOMMUNIKATION NR

KORTRAPPORTER OM KRISKOMMUNIKATION NR KORTRAPPORTER OM KRISKOMMUNIKATION NR 1, 2013 Ingen eld utan rök en studie av kriskommunikationen vid branden i Halmstad, september 2012 Foto: Emma Gustafsson, Hallandsposten. HÄNDELSEFÖRLOPPET Sirenen

Läs mer

(O)avsiktliga konsekvenser av riskkommunikation vid extraordinära händelser: Skogsbranden i Västmanland 2014

(O)avsiktliga konsekvenser av riskkommunikation vid extraordinära händelser: Skogsbranden i Västmanland 2014 (O)avsiktliga konsekvenser av riskkommunikation vid extraordinära händelser: Skogsbranden i Västmanland 2014 Anna Olofsson, Susanna Öhman & Katarina Giritli Nygren* *Forum för genusvetenskap Utgångspunkt

Läs mer

www.mediataitokoulu.fi

www.mediataitokoulu.fi Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något

Läs mer

Människors nyhetskonsumtion består inte bara av nyheter från en kanal utan

Människors nyhetskonsumtion består inte bara av nyheter från en kanal utan Svenska folkets nyhetsvanor Svenska folkets nyhetsvanor MATHIAS A. FÄRDIGH OCH JOSEFINE STERNVIK Människors nyhetskonsumtion består inte bara av nyheter från en kanal utan av flera. Före 1990-talet fanns

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Debora Egenvall Kommunikationschef debora.egenvall@sbu.se SBU påverkar sjukvården Oberoende utvärderingar för bättre hälsa SBU nationellt kunskapscentrum för

Läs mer

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån

Publicitetsanalys. Finland som turistland. Finska Turistbyrån Publicitetsanalys Finland som turistland Finska Turistbyrån 2004 Observer Sverige AB Erika Wiklund 08-507 412 15 erika.wiklund@observer.se Sammanfattning 2001 2002 2003 2004* Antal artiklar/inslag 463

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Svenska myndigheters anseende 2015

Svenska myndigheters anseende 2015 Svenska myndigheters anseende 2015 Om undersökningen Undersökningen genomfördes mellan den 13 maj 27 maj 2015. Totalt genomfördes 6000 intervjuer via webbpanel. Vad vi tänkte prata om 1 Myndigheternas

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2013

FÖRTROENDE- BAROMETER 2013 FÖRTROENDE- BAROMETER 2013 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium på Mediedagarna i Göteborg (Meg) den 7 mars 2013 För

Läs mer

Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445 1073 1165 1262 1180 1155 1065

Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445 1073 1165 1262 1180 1155 1065 Kön Ålder ---------- ------------------------------ 15-25- 35-45- 55-65- TOTAL Man Kvin 24 34 44 54 64 79 Antal intervjuer 17204 8060 9144 2296 2394 2789 3019 3440 3266 Population 1.000-tal 6901 3456 3445

Läs mer

Kommunikation & Samhälle

Kommunikation & Samhälle Kommunikation & Samhälle Susanne Lekengård Mikael Höög Berndt Sehlstedt Niklas Stavegård Ulrika Kampf Press & Medier Tidn Motor Sakområde Miljö Sakområde Trafiksäkerhet Sakområde Bilekonomi & Infrastruktur/Mobilitet

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Instruktioner/bilaga till plan för extraordinära händelser 1(8) STYRDOKUMENT DATUM 2013-09-10 Kontaktuppgifter och instruktioner avseende krisledningsnämndens ledamöter, bemanning av krisledningsstab, informationsorganisation och externa aktörer Detta dokument

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

Ny markering med räfflor Per Strömgren Vägverket Ssau i Borlänge

Ny markering med räfflor Per Strömgren Vägverket Ssau i Borlänge 1 Ny markering med räfflor Per Strömgren Vägverket Ssau i Borlänge Utformningsriktlinjer 2007-02-21 2 Räffla i vägmitt 2007-02-21 3 Räfflad vägmitt med omkörningsfält 2007-02-21 4 Räcke med omkörningsfält

Läs mer

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014

SPÅRVAGNAR I SKÅNE 2014 SPÅRVAGNAR I SKÅNE 0 Rapport framtagen för Lund kommun Beställare: Katarina Otz Upplägg och rapport: Peter Nilsson Genomförande: September-Oktober, 0 Projektnummer: 0 Uppdragsgivaren måste få GfK:s godkännande

Läs mer

Hur påverkas tidningarna av. satsningar?

Hur påverkas tidningarna av. satsningar? Hur påverkas tidningarna av public servicebolagens digitala satsningar? Tidningsutgivarna, TU 26 januari 2015 Författare: Karl Lundvall (projektledare) David Nordström Förord Tidningsutgivarna (TU) har

Läs mer

C = Carlos Cano Viktorsson T = Thomas Engström

C = Carlos Cano Viktorsson T = Thomas Engström Intervju med Thomas Engström, Stockholm 2012 01 23 Engström är ordförande för Amatör & Privatradioföreningen Pristo Stockholm SKØMG. Plats: Klubb Amatör & Privatradioföreningen Pristo Stockholm SKØMG,

Läs mer

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg

Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Det ska vara enkelt att driva företag i Göteborg Företagsklimatet ett prioriterat mål i regionens tillväxtstrategi Företagsklimatet skall rankas högst bland landets storstadsregioner 2014 enligt följande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Mer säker och miljövänlig vinterkörning

Mer säker och miljövänlig vinterkörning Mer säker och miljövänlig vinterkörning Nokian Tyres första prioritet är att utveckla säkra och miljövänliga däck. Kompromisslöst engagemang på säker och miljövänlig bilkörning styr Nokian Tyres, som anser

Läs mer

Vad gör journalisterna efter utbildningen?

Vad gör journalisterna efter utbildningen? Journalisternas arbetsmarknad en undersökning av JMG s tidigare journaliststudenter Sammanlagt 1297 tidigare studenter på JMG s journalistprogram har svarat på frågor om vad de gör efter sin utbildning.

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster

inbjudan budget IT? höstkonferens eller den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster höstkonferens den naturliga mötesplatsen för oss som arbetar med verksamhetsutveckling och sambruk av kommunala e-tjänster IT BUDGET eller budget IT? quality hotel globe 4-5 november 2009 inbjudan Kan

Läs mer

DigiTrust i ett nötskal

DigiTrust i ett nötskal Vad skapar trygghet och tillit på nätet? PERSPEKTIV FRÅN ETT TVÄRVETENSKAPLIGT FORSKNINGSPROJEKT Professor Per Runeson, inst f Datavetenskap, LTH, http://cs.lth.se/per_runeson DigiTrust i ett nötskal 10

Läs mer

Handledning för presskommunikation

Handledning för presskommunikation Handledning för presskommunikation INLEDNING Du har säkert hört den gamla klyschan syns du inte så finns du inte. Det är givetvis ett lite tillspetsat budskap, men faktum är att det ligger ganska mycket

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998

VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 VÄGAVGIFT FÖR VISSA TUNGA FORDON FRÅN 1 FEBRUARI 1998 User charge Vägavgift Droit d usage Benutzungsgebühr Gebruiksrecht Vejbenyttelseafgift Frågor och svar om nya vägavgiften Den 1 februari 1998 införs

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

TU Marknadsinsikt september 2012

TU Marknadsinsikt september 2012 TU Marknadsinsikt september 2012 Innan sommaren visade SIFO Orvesto att den tryckta dagspressen fortsätter att tappa läsare. Och reaktionen på detta syns i Mediebyråbarometern som visar att det förmedlade

Läs mer

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad

MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad Bilaga 1 1/5 MKB - av genomfartstrafikens påverkan för boende- och trafikmiljön i ett framtidens Solna stad I nedanstående tabeller kommer vi boende i Solna stad att beskriva hur framtida byggprojekt i

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Svenåke Boström, Sundsvalls Tidning Branschdagarna 2005 Carina Ihlström, Högskolan Halmstad

Svenåke Boström, Sundsvalls Tidning Branschdagarna 2005 Carina Ihlström, Högskolan Halmstad HUR VILL DU ta emot och konsumera NYHETER i framtiden? Konsumenterna: ELEKTRONISKT och MOBILT! Vad är E-papper? Vissa tidningar kallar delar av sin webbpublicering för E-papper Den ledande teknologin heter

Läs mer

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011

Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening. Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Välkommen till Borsökna Västers Villa och Fritidshusägarförening Områdesfrågor i Årsmötesform 2011 Styrelsen BVVF 2011 Ordförande Lennart Lindh Kassör Vlademir Mijatovic Trafikchef Yngve Nordström Sekreterare

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen

Arla klar vinnare IMAGEBAROMETERN 2005. Resultat - Totalt. - omkastningar i toppen IMAGEBAROMETERN 2005 Resultat - Totalt Företag 5:or 4:or 3:or 2:or 1:or Vet ej Alcro 26 42 87 105 131 269 Apoteket 100 149 62 162 88 99 Arla 174 172 70 72 69 103 AstraZeneca 73 144 171 130 57 85 Beckers

Läs mer

Nothing but the truth

Nothing but the truth Nothing but the truth I avsnittet Nothing but the truth visas hur nyheter väljs ut och vinklas. Många vill föra fram sina budskap, paketerade som nyheter. Hur mycket av det media återger är färgat av journalisternas

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kampen om kärnkraften

Kampen om kärnkraften Sören Holmberg/Kent Asp Kampen om kärnkraften En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980 Liber Förlag Stockholm Publica Innehåll I Förord 7 KÄRNKRAFTENS DECENNIUM av Sören Holmberg och Kent

Läs mer

Ekot av den medialiserade politiken

Ekot av den medialiserade politiken Ekot av den medialiserade politiken av Jakob Nystedt och Tobias Welander En kvantitativ undersökning av valbevakningen i Sveriges Radio Demokratiinstitutet och Studier i Politisk Kommunikation Demokratiinstitutet

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar

Aktörsgemensam CBRNE-strategi. Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Gemensamt arbetssätt för ständiga förbättringar Långsiktigt och strategisk för att utveckla och öka samhällets förmåga att förebygga och hantera händelser med kemiska (C), biologiska (B), radioaktiva (R),

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

Hur används insatsstatistiken?

Hur används insatsstatistiken? Hur används insatsstatistiken Hur används insatsstatistiken? Årlig statistik till politiker, årsredovisning och uppföljning handlingsprogram Brister t.ex utrustning, förseningar tas upp vid ledningsgruppsmöten

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Warranter En investering med hävstångseffekt

Warranter En investering med hävstångseffekt Warranter En investering med hävstångseffekt Investerarprofil ÄR WARRANTER RÄTT TYP AV INVESTERING FÖR DIG? Innan du bestämmer dig för att investera i warranter bör du fundera över vilken risk du är beredd

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen

Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Åtgärdsprogram - ett verktyg för att undvika överskridanden av luftkvalitetsnormerna? Lena Gipperth Juridiska institutionen Dagens presentation Tidigare utvärdering av den rättsliga konstruktionen Presentation

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1

Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 KÖN 8 7 6 5 4 3 1 Kvinna Man Zayera Khan, inuse AB Enkätundersökning WUD: Trafikupplevlser och kollektivtrafiken Sida 1 HÖGSTA UTBILDNING 10 9 8 7 6 5 4 3 1 Gymnasium Högskola eller Universitet Zayera

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Administration Insatsledning Mobila resurser

Administration Insatsledning Mobila resurser Sjö- och Flygräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Samordning och ledning Sjö- och Flygräddningsorganisationen i Sjöfartsverket Beställare Sjöfart och Samhälle

Läs mer

Hur köper man en biljett på SJ s hemsida?

Hur köper man en biljett på SJ s hemsida? Hur köper man en biljett på SJ s hemsida? 1. Börja med att gå in på hemsidan www.sj.se 2. Långt upp på hemsidan syns ett område (Se figur 1) där man manuellt skriver in var ifrån man åker och var man hade

Läs mer

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28

Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Komplettering av Bilden av svenskt bistånd till Afrika 2011-2012 2013-10-28 Syfte och avgränsningar Syfte Syftet med den här analysen är att se hur ofta namn anges på lokalbefolkningen utifrån de bilder

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Slutrapport Skyltfonden projekt EK 50A 2008: 4805. Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst

Slutrapport Skyltfonden projekt EK 50A 2008: 4805. Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst Slutrapport Skyltfonden projekt EK 50A 2008: 4805 Pilotprojekt av MC-förares synbarhet genom användning av reflexväst Helena Hellstén Helsäker Konsult AB i Förord Studien Pilotprojekt av MC och mopedförares

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan

Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Beredskapsplanering för dammbrott och höga flöden Ett pilotprojekt i Ljusnan Deltagare från SwedPower: Claes-Olof Brandesten Kjell Wester Joakim Evertson Thomas Hedvall Marina Uljanova Romanas Ascila m

Läs mer

ReKo Övning - Produkt- och Målgruppskort

ReKo Övning - Produkt- och Målgruppskort ReKo Övning - Produkt- och Målgruppskort Övning 1: Reflektera, diskutera och kreera! I denna övning ska deltagarna utarbeta exempel på reklam anpassad till produkt och målgrupp! Som underlag har du som

Läs mer

Nyhetslandskapet i Göteborgsregionen genomgår ständigt förändringar. Från att

Nyhetslandskapet i Göteborgsregionen genomgår ständigt förändringar. Från att NYHETSVANOR MED LOKAL ANKNYTNING ANNIKA BERGSTRÖM Nyhetslandskapet i Göteborgsregionen genomgår ständigt förändringar. Från att under många år haft ett stabilt antal aktörer Göteborgs-Posten och Arbetet

Läs mer