Snöovädret i medierna vintern Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snöovädret i medierna vintern 2009 2010. Marina Ghersetti och Tomas A. Odén"

Transkript

1 Snöovädret i medierna vintern Marina Ghersetti och Tomas A. Odén

2

3 Innehåll 1. Förord 3 2. SnökaosetiSverigevintern Material,metodochrapportensuppläggning 6 4. Rapporteringensomfattning 8 Mestifebruari 8 Placeringitidningochprogram 9 Nyheterochåsikter Snöovädretpåförstasidornaochiprogramlöpen 11 Sakfrågor 11 Aktörer Nyheternaomsnöovädret 15 Nyheternassakfrågor 15 Aktörerinyheterna 17 Snöovädretstvåhuvudaktörer Opinionsmaterialet 28 Frågornasomtogsupp 28 Aktörerna Sammanfattning 32 Slutsatser Bilagor 35 BilagaA 35 BilagaB 38 1

4 2

5 1. Förord Densenastesvenskavinternvarenriktigvargavinter.Ovanligtstorasnömängderochenihållandeiskyladroginöverlandetochhölldetisittgreppundertrelångamånader,frånmittenav december2009tillmittenavmars2010.ochtillskillnadfråntidigareår,dåbaravissaregioner drabbats,såberördeovädretstoradelaravlandet. Väderlekenorsakademångaproblemochbesvärligalägen.Snöochisbildningbidrogtillstora störningaritågtrafiken,bådenationelltochlokalt.otillräckligsnöröjningbegränsadeframkomlighetenförsåvällokaltrafik,bilarsomfotgängare.halkaochtakrasleddetillpersonskadorochi tvåfalltilldödsolyckor.kylanöverbelastadeelnätetiensituationdåflerakärnkraftverkvarur funktion,människorriskeradeattståutanuppvärmningochbelysning.demateriellaskadorna varocksåmångaochdesamhälleligakostnadernaförhanteringenavproblemenblevhöga. Händelsernafickstoruppmärksamhetisvenskamassmedier,bådeiriks ochlokalnyheterna. RubrikersomLevandebegravdisnömassor(SundsvallsTidning),Fastkördaövergavsinabilar (Sydsvenskan),Snöochispåtakkanblidödsfälla(Göteborgs Posten)ochHalkansoffer(Aftonbladet)signaleradeattdethandladeomsvåraförhållandensomdrabbademångamedborgare. Ordsomkris,kaosochlarmvarinteovanligairapporteringen.Dethandladeomsnönochkylan, menocksåomhuransvarigamyndigheterochföretaghanterade ellerintehanterade väderlekenshärjningar. Institutionenförjournalistik,medierochkommunikation(JMG),vidGöteborgsuniversitethari föreligganderapportpåuppdragavmyndighetenförsamhällsskyddochberedskap(msb)gått igenomhurettantalstorasvenskatidningar,nätmedier,radio ochtv sändningarskildratväderlekenochdesskonsekvenserförallmänhetenochsamhället. Insamlingenochkodningenavettomfattandematerialharpåettnoggrantochkunnigtsätt utförtsavdianajacobsson,ingridlordochsimonungman Hain,somvihärmedspecielltvill tacka.förgranskningenavmediernasinnehållochsammanställningenavrapportensvararvi själva. Göteborgiseptember2010 MarinaGhersettiochTomasA.Odén 3

6 4

7 2. SnökaosetiSverigevintern December2009börjademilt.Deförstaveckornahadehelalandethögretemperatureränvanligt påmångahållinorrlandvardetmerän10gradervarmareännormalt.andrahalvanavmånadenblevdestokallaremedtemperaturerpå5 10graderunderdetnormala.Kylanföregicks avnederbördsompåflerahållbörjadesomregnochövergickisnö.underjulhelgenfortsatte snönattfalla,särskiltisödrasverige. 1 Snönochkylanorsakadeenheldeltrafikproblem,ochpånågrahållilandetuppstodströmavbrottpågrundavnedfallnakraftledningar. 2 Isambandmedsnöfalletstegtemperaturennågot,menvidnyåretåterkomkylanmedfull kraftisödrasverige,ochdenförstaveckanavjanuari2010breddedenutsigöverhelalandet. Medierrapporteradeomrusandeelprisertillföljdavelbrist,ihöggradorsakadavstillastående kärnkraftsreaktorer. 3 Imittenavjanuarisläppteiskylantillfälligt.TemperaturskiftenavarisigettproblemiVästsverigedärunderkyltregnorsakadesvåraproblemmedhalkaislutetavjanuari. 4 Imånadsskiftetjanuari februarikomennyköldknäpp,ochytterligareenkomdensistaveckanifebruari. SärskiltisödraSverigeblevävenmarsbetydligtkallareännormaltframtillmittenavmånaden dåkylansläppte. Denihållandekylangjordeattsnönsomkomidecemberlågkvarienstordelavlandet.Snötäcketfylldessedanpåiomgångar,vidnågratillfällenmedstoramängder.Ettsådanttillfällevar den27januaridådetsnöadeihållandeihelalandet,vilketorsakadebetydandeproblembåde förväg ochjärnvägstrafiken.deföljandedagarnainträffadeocksåfleratakras,exempelvisiett parkeringsgarageilinköpingochenvitvaruaffärivänersborg. 5 Den2 4februarikomytterligaresnöinästanhelalandet,mednyatrafikproblemsomföljd.I Skånerapporteradesävenproblemförflyget. 6 Påflerahållinträffadehalkolyckor,somiKalhäll norromstockholmdärenkvinnablevöverkördavtågetsedanhonfallitnerpåspåretefteratt hahalkatpåenperrong. 7 Snömängdernaorsakadeocksånyatakras.IUddevallarasadetaketinpåenridskola,ochi Sundsvalltvingadeskommunenstängaenskolasedansnömängdernaknäckttaket. 8 Mönstret upprepadesden18 20februaridåtakrasadeinpåfleraladugårdar,enpostterminaliBoråsoch enidrottshallikungsbacka,ideflestafallenutanpersonskador. 9 Ettdödsfallinträffadedocki sambandmedettinrasattaktillenmaskinhallisvenljungaisödravästergötland. 10 Påflerahålluppstodpersonskadoravnedfallandesnöochis.Sådanaolyckorrapporterades frånskildadelaravlandetsomtrelleborg,stockholmochbredåkersöderomsundsvall. 11 Destorasnömängdernaislutetavfebruariorsakadeocksåbetydandeproblemförtrafiken, inteminstförtågresenärernasomdrabbadesavinställdatågochmycketstoraförseningar.till exempelstoppadesalltågtrafiktillochfrånstockholmnågratimmarden21februari. 12 Deföljandedagarnarapporterademediernaomförseningarikollektivtrafikenienstordelavlandet, orsakadeavisbildning,urspårningarochstorasnömängder.ytterligaresnöimånadsskiftetfebruari marsspäddepåproblemenförtågtrafiken,bådeförfjärrtågenochförlokaltrafiken. 1UppgifteromtemperaturochnederbördharhämtatsfrånSMHI:shemsidawww.smhi.se/klimatdata. 2DagensNyheter27/ DagensNyheter7/12010,Göteborgs Posten9/ Göteborgs Posten27 29/ SesammanställningavinträffadetakrasiDagensNyheter21/ Sydsvenskan3/ Aftonbladet6/ Göteborgs Posten3/22010;SundsvallsTidning8 10/ DagensNyheter21/ Göteborgs Posten20/ Sydsvenskan23/22010;DagensNyheter5/22010;SundsvallsTidning3/ DagensNyheter22/

8 6 3.Material,metodochrapportensuppläggning Snönochkylanuppmärksammadesgivetvisimedierna,bådeiopinionsmaterialetochpånyhetsplats.Idennarapportharalltsådantmaterialgranskatssompubliceradesomsnönochkylani14svenskamedierunderperioden15december2009till15mars2010.De14granskade mediernaär: Dagstidningar Morgontidningar: DagensNyheter Göteborgs Posten SydsvenskaDagbladet SundsvallsTidning Kvällstidning: Aftonbladet Nyheteritv: Rapportkl19.30iSverigesTelevision(SVT) Nyheternakl19.00(TV4) Nyheteriradio: Ekotkl16.45iSverigesRadio(SR) RingP1iSverigesRadio(SR) Nättidningar: dn.se gp.se sydsvenskan.se st.nu aftonbladet.se Deovanligasnömängdernavintern2010drabbadestoradelaravlandetochberördemånga svenskar.vägledandeförurvaletavmedierhardärförvaritbådemediernasstorlekochvari landetdegesut.måletharvaritattfåmedmediersomnårenstorpublikochsomgesutiolika landsdelar.därföringårdestörstamorgontidningarna,denstörstakvällstidningen,samtnyhetsprogrammenochinternettidningarnamedstörstpublikiundersökningen.morgontidningarnasutgivningsorterisundsvall,stockholm,göteborgochmalmöärvaldaföratttäckainenså stordelavlandetsommöjligt.företermediernaingårhuvudsändningarnaigranskningen. Iurvaletingårihuvudsaknyhetsmedier,undantagetutgörsavRingP1iSverigesRadio,ett programditallmänhetenringerinochtyckertilliolikafrågor.dettaharvaltssomenmotsvarighettilldagstidningarnasinsändarsidorvilkaocksåingårigranskningen.liknandeprogramtypersaknasdäremotitelevisionen. Igranskningenharalladeartiklarochinslagitidningarnaochprogrammensomhandlatomsnö ochkyla,elleromkonsekvensernaavdenextremaväderlekenundervintern2010samlatsin ochkodats.väderleksrapporteringårdockinte. InternettidningarnasartiklarharhämtatsfrånmediearkivetRetrieversdatabas,därmedierna självaläggeruppsinaarkiv.allaartiklarsominnehållitsamtligaellernågotavföljandesökord hartagitsfram:trafikkaos,snökaos,takras,halka,sj,sl,banverket,snöröjning,kyla.söksträngensomanvändesgavmångairrelevantaträffar,t.ex.närnyheternahandladeomsj:sbiljettpriser,resetipstillvarmareställenellersnöskulpturtävlingar.dennatypavartiklarharrensats bort,endastdesomberörtvintervädretochdesskonsekvenseringåriurvalet. Rapportsinslagharidentifieratsmedhjälpavredaktionensegnakörschemanochsedanhämtatsfrånplay.rapportpåinternet.TV4:sNyheternaochRingP1harbeställtsfrånStatensljud ochbildarkiv.ekotkl16.45harfunnitstillgängligtiarkivpåsr:shemsida.

9 Enkvantitativinnehållsanalyshargjortsavsamtligainsamladeartiklarochinslag.Tillartikel harförutomsjälvatextenocksåräknatsrubrik,ingress,bilder,bildtextochreporternsbyline. Inslageniradio ochtv nyheternaharavgränsatsgenomprogramledarespåannonsellergenometttydligtbyteavämne,miljöochreporter. Inästaavsnittföljerenöversiktavdetgranskadematerialetsomfattningsamtfördelningpå granskademedierocholikatyperavartiklarochinslag.iavsnitt5redovisasinnehålletideartiklarochinslagsomplaceratspåtidningarnasförstasidorochidesåkalladelöpsedlarnaibörjanavetermediernasnyhetsprogram.nyhetsmaterialetsinnehållpresenterasiavsnitt6,med särskildinriktningpåhurallmänhetochmyndigheterframträddeimedierna.avsnitt7behandlaropinionsmaterialetomsnönochkylan,detvillsägahurproblemenframställtsiledare,krönikor,debattartiklarochinsändare,ochvilkauppfattningarsomdärframförtsomvädret,dess konsekvenserochhanteringenavdem.rapportenavslutasmedenkortsammanfattningavde viktigasteresultaten. 7

10 4.Rapporteringensomfattning Nyheternaomsnöovädretvintern2010fickstoruppmärksamhetidegranskademedierna.Tillsammanspubliceradedagstidningarna915artiklarunderdenstuderadetremånadersperioden, vilketvarnågotflerännättidningarnasompublicerade815artiklar.nyhetssändningarnairapportochnyheternahadetillsammans214inslag,ekotkl16.45hade69inslagochringp1hade 28inslag.Totaltomfattargranskningendärmed2041artiklarochinslagavnyhets ochopinionskaraktär. Tabell4.1.Antalartiklar/inslagochstorlek Artiklar medbilder (procent) Artiklar medbilder (procent) Antal Antal Dagstidningar artiklar Antalsidor Nättidningar artiklar Antalord DagensNyheter ,1 68 dn.se Göteborgs Posten gp.se SundsvallsTidning ,2 65 st.nu Sydsvenskan ,1 40 sydsvenskan.se Aftonbladet ,6 81 aftonbladet.se Antal Antal Kommentar:Avartiklarnaiaftonbladet.sesaknar38stycken Etermedier inslag minuter fullständigtext.fördessaharenschablonstorlekräknats Rapport,19.30(SVT) fram,baseratpåettgenomsnittavdeövrigaartiklarna.iden Nyheterna19.00(TV4) fortsattaredovisningenkandärförn värdetförnågravariablerblilägredåallauppgifterintegåttatthärledafråndessa Ekot16.45(SR) RingP1(SR) artiklar. Ommanbedömerhändelsernasnyhetsvärdeefterantaletartiklarsompubliceradesperdagvar snöovädretmestintressantförstorstadstidningarnadagensnyheterochgöteborg Postensom rapporterademedisnitt4,6artiklarperdagjämförtmed3,7artiklarperdagisydsvenskanoch SundsvallsTidning.EnförklaringkanvaraattbådeNorrlandochSkåneundersenareårregelbundetdrabbatsavsnöovädermedandennatypavväderlekärmerovanligiStockholmoch Göteborg.EnannanförklaringkanvaraatttidningarnaiStockholmochGöteborgheltenkelt hademerutrymme. Igenomsnittägnadedebådanyhetsprogrammenitvtillsammanshändelserna2,4inslagper dagochradioprogrammen1inslagperdagdenundersöktaperioden. AllrastörstutrymmefickhändelsernaiAftonbladetmed117,6sidor,vilketvarmerändubbeltsåmångasidorsomdetfickiDagensNyheterochSydsvenskan,ochungefär50procentmer änigöteborgs PostenochSundsvallsTidning.Ävenpånätetvardetaftonbladet.sesomrapporterademest,följdavdn.seochgp.se.BådepåpapperochpånätetvarAftonbladetocksåden tidningsomhadeflestbildsattaartiklar,någotsomocksågenerelltkännetecknarkvällstidningarnasformat. Avdebådatv programmenägnadenyheternaitv4någotmeruppmärksamhetåtsnöovädretochdessföljderänvadrapportgjorde. Mestifebruari Rapporteringenkännetecknadesavtretopparochengradvisstegringavantalartiklarochinslagunderåretsförstamånader(figur4.1).SamtligatopparsammanföllmedattkylaochkraftigasnöoväderdroginöverSverigeochorsakadetrafikstörningarförallslagstrafik,ochdessutomhalka,takrasochsnöröjningsproblem Sehttp://www.smhi.se/klimatdata. 8

11 Mestuppmärksamhetfickvädretochdessföljderdetvåsistaveckornaifebruari.Orsaken varettkraftigtsnöovädersomdroginövergötalandochsvealandden19februariochficksmhi attutfärdaenklass2 varning.destorasnömängdernaorsakadekraftigastörningarförsåvälsj somlokaltrafikenöverhelalandet.påettnationelltplanmedfördedeblandannatendiskussion ombanverketsochstatensansvarfördenuppkomnasituationen.vidareaktualiseradesreglernaförresegarantinförtåg,bussar,tunnelbanaochspårvagnar,samtfrågoromansvarisambandmedattsnönorsakadetakrasruntomilandet.underdesexdagarsombevakningenvar sommestintensiv,den18till24februari,upptognyheternaomsnöovädret12procentavrapportssändningstid. Figur 4.1. Rapporteringens fördelning mellan 15 december 2009 och 15 mars 2010(antal artiklar/inslagpervecka) Antalartiklar/inslag Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot dec2009 jan2010 feb2010 mars2010 Efterdenmycketomfattanderapporteringenifebruarisjönkämnetsnabbtundanimarsdå väderförhållandenaförbättrades. Placeringitidningochprogram Ettmåttpåenartikelsellerettinslagsnyhetsvärdeärdessplaceringitidningenellerprogrammet.Itidningarplacerassärskiltstoranyheterpåförstasidanisåkalladepuffar kortatexter somhänvisarvidareinitidningen.ietermediernapresenterasdeisåkalladeprogramlöp,varmedmenaspåannonseringeninnansjälvanyhetsinslagentarvid. Tabell4.2.Placeringitidningochprogram(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot RingP1 Förstasidan 11 Insidan Bilaga 1 Programlöp Förstainslag 4 9 Övrigtinslag Programavannons 1 0 Summa Antalartiklar/inslag

12 Störstnyhetsvärde,mättpådettasätt,gavsnyheternaomvinternssnöoväderiEkotdärsammanlagtmeränvarttredjeinslag,37procent,antingenpresenteradesiprogramlöpetellersom förstainslag.itvvarmotsvarandeandel29procent.ingennämnvärdskillnadfannshärmellan RapportochNyheterna.Idagstidningarnavarendast11procentavartiklarnapubliceradepå förstasidan.störstantalartiklaromsnöovädretpåförstasidanhadeaftonbladetmed15procent,minstantalhadesydsvenskanmed8procent. Nyheterochåsikter Denstoramerpartenavmediernasmaterialomsnönochkylanvaravnyhetskaraktär.Sammanlagtutgördetta90procentavdetgranskadematerialet.Tillnyhetsmaterialetharräknatsnyheter,reportageochnotisersamtpuffarrespektiveprogramlöptillnyhetsinslag. Resterande10procentavdetgranskadematerialetutgjordesavopinionsmaterial,delssådantsommediernaproduceradesjälvaiformavledareochkrönikor,delssådantsomkomfrån allmänheteniformavdebattinläggochinsändare. 14 Tabell4.3.Artikel ochinslagstyper(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot RingP1 Totalt Nyheter Externtopinionsmaterial Redaktionelltopinionsmaterial Summa Antalartiklar/inslag Ietermediernaliggeropinionsmaterialetiallmänhetutanförnyhetsprogrammensformat.Ekot 16.45saknadeheltochhålletopinionsmaterialochitvutgjordenyheterna98procentavinslagen,inklusivepuffarförnyheteromsnöovädretpådeegnaprogrammenswebbplatser. Ietermediernakanopinioneniställetfåutrymmeiolikatyperavdebatt ochring inprogram.ettsådantärringp1därallagranskadeinslagutgjordesavexterntopinionsmaterial, detvillsägasynpunkterfrånlyssnarna.någondirektmotsvarighetsaknadesdockisveriges TelevisionsochTV4:sprogramutbud. Störstandelopinionsmaterialhadedagstidningarna,ochdetgälldebådesådantsomegna medarbetareproducerade,tillexempelpåledarsidan,ochinsändareochdebattmaterial.störst andelopinionsmaterialavallahadeaftonbladetmedsammanlagt21procentavallaartiklar, varavungefärentredjedelvartexterskrivnaavtidningenskrönikörer.störstandelinsändare omsnöovädrethadedagensnyhetermed15procentochsydsvenskanmed12procent. Idenfortsattaframställningenbehandlasnyhets ochopinionsmaterialetvarförsig,medbörjan inyheterna. 14Tillnyheterharalltsåräknatsnyhetspuffar,programlöp,notiser,telegram,reportage,analyssamtvanliganyhetsartiklaroch inslag.tillopinionsmaterialharräknatsledare,debatt,krönikor,kommentarer, insändareochtelefonväkteriiradion. 10

13 5. Snöovädretpåförstasidornaochiprogramlöpen Tidningarnasförstasidor,ochlöpsedlarnasominlederetermediernasnyhetssändningar,ärmediernasskyltfönster.Därpresenterasdagensstörstanyheter,ochdesomredaktionernaväljer attsärskiltlyftafram.detgörsiformavmycketkortablänkareomvadsomkommerinneitidningenellersenareisändningen. Detärocksådessadelaravnyhetsmediernasomharstörstpublik.Därförärdetbetydelsefulltvadsompubliceraspåförstasidornaochiprogramlöpen,somgranskasidettakapitel.Av formatmässigaskälingårintenättidningarnaidennadelavstudieneftersomdesaknarmotsvarighetertillpapperstidningarnassåkalladepuffar. Dagstidningarnaspuffarochetermediernasprogramlöputgjordetillsammans175artiklar ochinslag,vilkaärunderlagetfördenfortsattagranskningen. Sakfrågor Rapporteringenomsnöovädretochdessföljderkanblandannatbeskrivasmeddeämnen,eller sakfrågor,somtogsuppirapporteringen,ochdesomlyftesframpåbästanyhetsplats.eftersom endelavartiklarnaochinslagenhandladeommeränensakfrågahardetvåmestframträdande sakfrågornaivarjeartikelochinslagklassificeratsvidgenomgångenavdetredaktionellamaterialet.antaletsakfrågoritabellernanedankansåledesöverstigaantaletartiklarochinslag. Medframträdandesakfrågamenashärdetellerdeämnensomfåttmestutrymmeoch/eller lyftsframirubrikochingress.sakfrågornaharsamlatsiövergripandekategoriersomväder, snöröjningellerenergi. 15. Detvåämnenomsnöovädretsommediernasjälvaframföralltlyfteframpåtidningarnasförstasidorochetermediernaslöpsedlargälldevädretsomsådant,28procent,ochtrafikproblem, 27procent.Tillsammansutgjordedessadrygthälftenavallasakfrågorochåterkomi81puffar och58programlöp.tidningarnaladenågotstörreviktvidvädretsomsådantmedantvnyheternabetonadetrafikproblemen.iekotsprogramlöplyftesävenframfrågorsomrörde energisamtvarningarförkommandehalka,takrasellerfallandeisochsnö. Tabell5.1.Sakfrågoripuffarochprogramlöp(procent) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Väder Trafikproblem Snöröjning Materiellaskador Energi Ekonomi Personskador 9 6 Varningar Ansvarsfråga/ansvarutkrävande Trafikolyckor Annatproblem Övrigsakfråga 1 0 Summa Antalsakfrågor FörendetaljeradförteckningöverallaklassificeradesakfrågorseBilagaB. 11

14 Detfinnsingettydligtmönsterideframlyftasakfrågornasomkanhänförastillmediernasgeografiskahemvist. 16 AvriksmediernavaldetillexempelAftonbladetattfokuserapåvädretsom sådant,45procent,medanrapportvaldetrafikproblemen,43procent.nyheternaitv4betonadebådasakfrågornalikamycketmed26procentvardera.ocksåigöteborgs Postenvarnyheter omväderochtrafikproblemnästanlikavanligapåförstasidan,32respektive38procent,medan DagensNyheterlyfteframtrafikproblem,29procent,ochSydsvenskanvädretsomsådant,45 procent.sundsvallstidninghadestorvariation,ochlyfteförutomvädretochtrafikproblemen ocksåframsnöröjningsomettvanligtämneipuffarnapåförstasidan. Berördplats/ort Däremotfinnsettklartsambandmellanmediernaskaraktärochdegeografiskaplatsersomde lyfteframinyhetsrapporteringen.idennadelavgranskningenhardenplatsellerortsomihuvudsakberördesklassificeratsförvarochenavnyhetsartiklarnaoch inslagen.vissahändelser berördehelalandetochhardåklassificeratsmedbeteckningen helasverige,ochdetsamma gällerförhändelsersomberördefleraorter,exempelvisdåetttågsomfastnatihallsbergpåverkadejärnvägstrafikentillmångaplatserutspriddaöverstoradelaravlandet. Tabell5.2.Berördplats/ortipuffarochprogramlöp(procent) Riksmedier Sundsvalls Tidning Dagens Nyheter Göteborgs Posten Sydsvenskan Totalt HelaSverige/fleraorter Norrland Svealand/Mellansverige Götaland/södraSverige Utländskplats/ort Plats/ortsaknas Summa Antalpuffarochprogramlöp Kommentar:IkategorinRiksmedieringårRapport19.30(SVT),Nyheterna19.00(TV4),Ekot16.45(SR)ochAftonbladet. Granskningenvisartydligthursnöovädretvintern2010hadebådeettnationelltochettlokalt nyhetsvärde.avdegranskadepuffarnaochprogramlöpenhandladesammantagetnästantvå tredjedelar,60procent,omhändelsersomberördehelasverigeellerfleränenplats/ort.iövrigt återspeglarrapporteringenipuffarochprogramlöpistoradragdeenskildamediernasgeografiskabevaknings ochspridningsområden.såledeslyfteriksmedierna,ochdessutomdagens Nyheter,framhändelsersomberördehelalandet/flerorter,medanövrigamorgontidningar hadeentydliglokalvinkelipuffarnapåförstasidorna.ettundantagvargöteborgs Postensom hadenågotflerpuffarförhändelseravnationelltänavlokaltintresse. Aktörer Deflestapuffarnaochlöpsedelsinslagensaknadedirektauttalandenfrånpersonerellerinstitutioner.Detfannsalltsåendastiundantagsfallnågonsomdirektkomtilltalsidessaframlyfta texterochinslag.däremotfannsganskaoftanågonsomdettaladesom.förekomstenavbåda dessatyperavaktörerharundersöktsimaterialet. Iendelpuffarochprogramlöpförekommeränenaktör,ochiinsidestexternaochdeegentligainslagenvardetganskavanligt.Ihelaundersökningsmaterialethardärförupptilltioolika aktörersomkommertilltalsochtreomnämndaaktörerklassificeratsivarjeartikelochinslag. 16SetabellIiBilagaA. 12

15 Somaktörharräknatspersoner,företagochinstitutionersomantingenuttalatsigdirekt och/ellerrefereratsiartikelnellerinslaget,ellersomnågonannanhartalatom. Bakomindelningeniaktörsomkommertilltalsochomtaladeaktörliggerantagandetattden person,företagellerinstitutionsomfåruttalasigistörreutsträckningkanpåverkadenbildav händelserochförhållandensommediernagerändensomendastomtalasavandra. Aktörertilltals Ideflestagranskadepuffarnaochprogramlöpenfannsalltsåingaaktörersomuttaladesig.Endastvarfemtepuffochprogramlöphadenågonpersonellerinstitutionsomkomtilltals. Föråskådlighetensskullharaktörernaidenfortsattaredovisningensamlatsinågraövergripandekategorier.Exempelvisharstatligamyndighetersamtregionalaochkommunalaorgan, inklusivedetallmännabegreppet kommun,samlatsiaktörskategorinmyndigheter.ijustdennakategoridominerardestatligamyndigheternairapporteringen. PåmotsvarandesättharandranäraliggandegruppersamlatsistörreenhetersomAllmänhet, ExperterellerPolitiker.Närnågonsärskilddelgruppinomdestörrekategoriernaframhävts ellerutmärktsigirapporteringenkommenterasdetidenlöpandetexten. Blanddefåaktörersomändåkomtilltalsipuffarnaochprogramlöpendominerademyndigheterna.Imaterialetsomhelhetkomdetilltalsi20artiklarochinslag.StatensJärnvägar,SJ, förekommindreänhälftensåofta.påtredjeplats,baraentredjedelsåvanligasommyndigheternasrepresentanter,komrepresentanterförallmänheten,detvillsägavanligamänniskor. Endetaljgranskningvisarattdetiriksmediernanästanuteslutandevardestatligamyndighe ternasamtsjsomkomtilltals,medandenvanligasteaktörensomuttaladesigigöteborgs Postenspuffarvarföreträdarepåkommunalnivå.ISundsvallsTidningvardetpersonerurallmänheten. 17 Tabell5.3.Aktörertilltalsipuffarochprogramlöp(antal) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Myndigheter* SJ Allmänhet Företag,allmänt Expert 2 2 Politiker,inklregeringen 2 2 Transportbolag,övr.offentliga 1 1 Energiföretag 1 1 Medier 1 1 Antalaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. DeendanamngivnapersonersomkomtilltalsimeränenpuffellerlöpsedelvarSJ:sstyrelseordförandeUlfAdolfsonochSJ:sVDJanForsberg,somuttaladesigitvåpuffar/programlöpvardera. Omtaladeaktörer Detvarmärkbartfleraktörersomblevomnämndaipuffarnaochprogramlöpenändetvaraktörersomkomtilltals,menfortfarandeförekomdeendastidrygtvartredjeartikelellerinslag. 17SetabellIIiBilagaA. 13

16 Tabell5.4.Omtaladeaktöreripuffarochprogramlöp(antal) Dagstidningar Tv Ekot Totalt Allmänhet Myndigheter* SJ Politiker Energiföretag Företag,allmänt Transportbolag,övr.offentliga** 2 2 Transportföretag,privat 1 1 Antalomnämndaaktörer *KategorinMyndigheterinkluderarstatligamyndigheter,kommunochlandsting. **KategorinTransportbolag,övr.offentligaomfattarkommunalaochregionalatransportbolag. Denvanligasteomnämndaaktörenvarrepresentanterförallmänheten,somförekomidrygtvar fjärdepuffochlöpsedelsinslag.nästvanligastsomomnämndaktörvarmyndighetersomförekomivarfemte,ochtredjevanligastvarsjsomomnämndesivarttionde.allmänhetenvarendastomnämndidagstidningarna,intenågongångietermedierna. Inioavtiofallomnämndespersonerochinstitutionerutanattnågotomdömefälldes,detvill sägautanattaktörenvärderadespositivtellernegativt.avdetskäletharingensärskildgranskninggjortsavdensakeniförstasides ochlöpsedelsmaterialet,utanendastidemerutförliga tidningsartiklarnaochetermedieinslagensomgranskasinästakapitel. Drabbade Snöovädretställdetillmedmångaproblem.Dethandladeommateriellaskadorochextraordinärakostnader,menocksåomattenskildapersoner,grupperellerhelasamhälletpåolikasätt drabbadesavdenovanligaväderleken. Sammanlagt53puffarochprogramlöp,knapptvarttredje,framhävdenågondrabbadperson ellerverksamhet. 18 Idrygthälftenavfallenhandladedetomvanligamänniskorochivartfemte fallomolikatyperavverksamhetsomdrabbades. Ävendennafrågagranskasmerutförligtiföljandekapitel. 18SetabellIIIiBilagaA. 14

17 6.Nyheternaomsnöovädret Idetsamladenyhetsmaterialetomsnöovädretochdessföljdervintern hartotalt 1861nyhetsartiklaroch inslaggranskats.idennasiffraingåralltnyhetsmaterial,bådedetpå förstasidorna/löpsedlarnaochdetsomfinnsinneitidningarnaochnyhetssändningarna.idetta kapitelredovisasresultatenavdennaundersökning.däremotingårinteledare,debattartiklar, krönikor,insändareellerandratyperavopinionsmaterialhär. Nyheternassakfrågor Någotfleränhälften,52procent,avallaanalyseradenyhetsartiklaroch inslagomsnöovädret ochdessföljderinnehöllmeränenaspektavhändelserna,vilkethärinnebärattmeränensakfrågatogsupp. 19 Detmedförattantaletsakfrågoritabell6.1.överstigerantaletundersöktaartiklarochinslag.Detinnebärocksåattettämnesomvädret,somutgjorde19procentavalla registreradesakfrågorisjälvaverketförekominästan30procentavallaartiklarochinslag. Tabell6.1.Sakfrågorinyhetsartiklarochinslag(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt Trafikproblem Väder Ekonomi Snöröjning Personskador Materiellaskador Varningar Trafikolyckor Energi Ansvarsfråga/ansvarutkrävande Annatproblem Övrigsakfråga Summa Antalsakfrågor Vädretisigvargivetvisettavdedominerandeämnenairapporteringenomsnöovädret,men ännumerförekomtrafikproblemen.dessatvåsakfrågordomineraderapporteringeniallade analyserademedierna.trafikproblemen,sommed31procentalltsåvardenallravanligastesakfråganinyhetsmaterialet,prägladeinnehålletimeränhälftenavallanyhetsinslag.dehandlade mycketomproblempåvästrastambananochmedöresundstågen,omförsenadjärnvägstrafik ochnedisadeväxlar,inställdabussar,tunnelbanetågochspårvagnarsamtomhalka,sandning ochigensnöadevägar. Mestuppmärksamhetficktrafikproblemeninättidningarna,minstidetrycktadagstidningarna.Pånätetutgjordetrafikproblemoch/ellertrafikolyckornästanhälftenavallasakfrågor.En troligförklaringärattnätmediernamedsinaständigauppdateringarihögreutsträckningrapporteradeompågåendeproblem,ochdärigenomkundehjälpaochvägledaallmänheteniakuta trafiklägen,medandagstidningarnaförstiefterhandkunderedovisavadsominträffat. 19Detvåmestframträdandesakfrågornaivarjeartikelochinslaghardärförklassificerats.Medframträdandemenasdenellerdesakfrågorsomfåttmestutrymmeoch/ellerlyftsframirubrikochingress.Sakfrågornaharsamlatsimerövergripandekategorier.Förendetaljeradförteckningavallaklassificerade sakfrågorsebilagab. 15

18 Dennästvanligastesakfrågan,alltsåvädret,kundeexempelvishandlaomkyla,blåstochsnöfallsominträffatellervarpåväg.IAftonbladetochSydsvenskanvardettadenenskiltstörsta sakfrågan. Detfannsävenandraskillnadermellanmedierna.IAftonbladetuppmärksammadesexempelvispersonskadorochtrafikolyckorienstörredelavartiklarnaäniövrigamedier,ochde lokalamorgontidningarnarapporterademeromsnöröjning.ekotvarnadeibetydligthögregrad ändeandramediernaförproblemellerfarorisambandmedvädret,någotsomocksåavspegladesisändningarnasprogramlöp. Fråganomansvarochansvarsutkrävandefördeuppkomnaproblemenfickdäremotliten uppmärksamhet,totaltutgjordedettaämnebara2procentavsakområdena.närdetändåförekomvardetisambandmedattnyasnömängderytterligareförsvåradetrafikproblemen.störst uppmärksamhetfickfrågandärförisambandmedsnönsomkomdetvåsistaveckornaifebruari.intehellertrafikolyckor,varningarellerenergifrågorblevstoraämnenisambandmedsnöovädret.avallasakområdenutgjordedessaendast5procentvardera. Sakfrågornasrangordningvarieradenågotunderdenanalyseradetremånadersperioden. Underdenförstarapporteringstoppen,vecka1ibörjanavjanuari,domineradefrågoromvädret menocksåfrågorsomrördeenergifickrelativtstoruppmärksamhetframföralltitv:snyhetsprogramochinättidningarna.inslagenhandladedåmycketomelpriserna,menocksåomelförsörjningenochelnätet. Underdenandranyhetstoppen,vecka5ibörjanpåfebruari,fickförutomtrafikproblemoch väderdessutomnyheteromsnöröjningenheldeluppmärksamhet,främstidagstidningarnaoch tv.underdensistatoppen,ivecka8islutetpåfebruari,lyftesförutomtrafikproblemenockså frågoromekonomifram,särskiltinättidningarnaochiekot.dethandladetillexempelomresegaranti,kostnaderförsnöröjningenochextraordinärasamhälleligautgifterpågrundavalla trafikförseningar. Nyheternasplatserochorter SomredannämntsdrabbadesnönochkylanhelaSverige,vilketgjordeattdetfannsnyheterom sakenfrånhelalandetideundersöktamedierna.hälftenavallanyheterna,51procent,handlade emellertidomhändelsersomberördebaraenplatsellerort.enstordelavnyhetsrapporteringenomsnöovädretochdessföljderkandärförsägashahaftenlokalvinkel. 20 Tabell6.2.Berördplatsochortinyheterna(procent) Dagstidningar Nättidningar Tv Ekot Totalt HelaSverige/fleraorter Götaland/södraSverige Svealand/Mellansverige Norrland Utländskplats/ort 1 0 Plats/ortsaknas Summa Antalartiklar/inslag Mensammantagetvar,precissomipuffarnaochprogramlöpen,nyheternasstörstaenskilda arenahelasverigemed47procent.nästvanligastvarnyhetersomberördegötalandochsödra Sverige,28procent,ochpåentredjeplatskomnyheteromSvealandochMälardalenmed13 procent.flestnyhetersomberördehelalandethadetvdärknappttvåtredjedelaravallainslag hadedennaformavriksperspektiv.ocksåiekotochinättidningarnavardetriksnyheternasom fickstörstutrymme. 20Förvarjenyhetsartikeloch inslaghardenplatsellerortsomihuvudsakberörtsklassificerats.händelsersomberördefleraorter,exempelvisetttågsomfastnadeihallsbergochdärigenompåverkadejärnvägstrafikenpåmångaorteröverhelalandet,harförtstillkategorinkalladhelasverige/fleraorter. 16