Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet."

Transkript

1 A Abonnemang Som elkund har du ett abonnemang med nätföretaget på den ort där du bor. Betalningen för abonnemanget kallas nättariff. Tariffen kan bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen benämns även överföringsavgift. Allmänna avtalsvillkor En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagens branschorganisation Svensk Energi. Avtalsvillkoren klargör vad som gäller mellan konsumenter och näringsidkare i förhållande till nätföretag och elhandlare. Det finns fyra olika allmänna avtalsvillkor: Nät 2004 K, Nät 2004 N, El 2004 K och El 2004 N. Nät betyder att villkoren gäller nätavtal, El betyder att villkoren gäller elhandelsavtal. K står för konsumentkund och N för näringsidkare. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet som prövar konsumenttvister. ARN prövar opartiskt och gratis tvister mellan konsumenter och företag. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. ARN prövar inte tvister som understiger ett visst värde, som för elfrågor är kronor. Ampere Enhet för elektrisk ström (strömstyrka) som betecknas A. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme A. Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet. Anläggnings-id En benämning på din elanläggning. Elnätsföretaget använder den för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggningsidentitet (ofta förkortat anl-id) på din faktura. Tillsammans med din områdesidentitet (omr-id) ska detta vara en unik identifikation, så att elleverans och fakturering sker på rätt sätt. Anslutningsavgift Elnätsföretagens avgift för att ansluta en fastighet till elnätet. Anslutningen kan också innefatta återinkoppling av gammal anläggning och utökning av tidigare abonnemang. Se även Prövning Sidan 1 av 17

2 Anslutningspunkt Punkt dit nätföretaget (mot anslutningsavgift) drar fram en elledning för att kunna leverera elektricitet. Anvisat elhandelsföretag (anvisningsleverantör) Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av din nätägare. Avläsningskort När elnätsföretaget inte kan komma åt att läsa av din elmätare kan du få ett avläsningskort, för att själv rapportera in elmätarens ställning. Avstämningsfaktura En faktura som du får efter avläsning av din elmätare, för att du ska betala för rätt elförbrukning. Vid avstämningen jämförs avläst förbrukning med den som tidigare beräknats för den gångna tolvmånadersperioden. B Balansansvarig De elhandelsföretag som i avtal med den systemansvariga myndigheten (Svenska Kraftnät) åtagit sig ansvar för att det svenska elsystemet tillförs lika mycket el som i varje ögonblick konsumeras. Beräknad årsförbrukning De antal kilowattimmar el eller fjärrvärme som du beräknas göra av med under ett år. Biobränsle Bränsle där materialet är av organiskt ursprung, d.v.s. träd eller växter. Biogas Gas som utan syretillförsel bildas vid nedbrytning av organiskt material. Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. C Certifikat Se Elcertifikat Sidan 2 av 17

3 D Debitering, preliminär Se Preliminär debitering. Direktverkande elvärme Ett uppvärmningssystem där elenergin omvandlas till värme direkt i varje element. Ett motstånd skapas för den elektriska strömmen, som leder till att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi. E Effekt Effekt är ett mått på hur mycket arbete t. ex. en maskin utför eller hur mycket energi den förbrukar per sekund eller timme. Enheten för effekt är watt (W). Effekten 1 watt betyder att en maskin använder energimängden 1 joule per sekund. En glödlampa med effekten 60 watt tar till exempel varje sekund emot 60 joule elektrisk energi och omvandlar den till ljusenergi och värmeenergi. Effektvakt En anordning som ser till att du inte använder mer el än huvudsäkringen klarar. El Förkortning av elektricitet. El är en färskvara och måste förbrukas i samma stund som den produceras, utom när den lagras i batterier. El 2004 K Allmänna Avtalsvillkor mellan Svensk Energi och Konsumentverket. Se även Allmänna avtalsvillkor. El 2004 N Allmänna Avtalsvillkor mellan Svensk Energi och Konsumentverket. Se även Allmänna avtalsvillkor. Elberedskapsavgift En statlig avgift för finansiering av samhällets behov av el i kriser och krig. Det är nätföretaget som är skyldigt att ta in avgiften från elkunden och betala vidare till staten. Avgiften är för närvarande är 45 kronor per lågspänningsabonnent och år (exkl. moms). Avgiften specificeras ibland på din nätfaktura som en årlig engångpost Sidan 3 av 17

4 Elcentral Kopplingsutrustning som fördelar elektrisk energi. Exempel: En gruppcentral i en bostad. Se även Gruppcentral. Elcertifikat Ett finansiellt system för att främja produktion av förnybar energi. Priset för elcertifikat ingår i elpriset. Elektromagnetiska fält Alstras vid elektrisk ström och finns i omgivningen vid all användning av el. Mäts i enheten tesla. Tesla=weber/kvadratmeter. T=Wb/m2 (Weber, Wb är enheten för magnetiskt flöde med beteckningen Wb). Elenergi Mäts i kwh (kilowattimmar). Elenergiskatt Elenergiskatt tas ut på din elförbrukning. Elhandelsföretaget tar in skatten och för vidare till staten. Elhandelsavtal Avtal mellan kund och elhandelsföretag. Se även Allmänna avtalsvillkor. Elhandelsföretag Det företag som du köper din el av. Du kan fritt välja elhandelsföretag. Elhandelspris Det pris du betalar för elen. Du kan fritt välja elhandelsföretag och därmed påverka din kostnad för elhandeln. Elkraft Term för elektrisk energi eller elektrisk effekt. Elleverantör Se Elhandelsföretag. Elmarknadsreformen År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden, efter beslut av Sveriges riksdag. Det innebar att det monopol som olika kraftföretag haft Sidan 4 av 17

5 försvann, och att konsumenterna själva kunde välja vilket företag de ville köpa elen från. Delar av elmarknaden blev därmed konkurrensutsatt. Transporten av el, den s.k. eldistributionen, är inte avreglerad. Nätföretagen har monopol i sina respektive nätområden. Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över de nättariffer som nätföretagen tar ut. Elmätare Instrument för mätning av transporterad elektrisk energi. Elnätsavtal Se Allmänna avtalsvillkor. Elnätsföretag Se Nätföretag. Elsäkerhetsavgift En statlig avgift för säkerheten i elnätet. Avgiften betalas genom nätföretaget. Varje kund är skyldig att betala avgiften, som för närvarande är 6 kronor per lågspänningsabonnent och år. Elsäkerhetsavgiften specificeras ibland på din nätfaktura som en årlig engångspost. Elpris (totalt) Ellagstiftningen innebär bl. a. att ett företag (nätföretag) sköter elnätet och ett annat företag (elhandlare) har hand om elförsäljningen. Bägge företagen kan ingå i samma koncern. Elräkningen kan då bestå av kostnader för både nät och elhandel. Har du aktivt valt elhandlare får du i regel två olika räkningar, en för nät och en för elhandel. På elräkningen tillkommer energiskatt och moms. Elvärme Omvandling av elenergi till värme, antingen direkt, s.k. direktverkande el, eller via ett vattenburet system där vatten värms upp först för att sedan ledas runt i elementen. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen har ett samlat ansvar för energimarknadernas funktion. Vår verksamhet regleras av regeringen Sidan 5 av 17

6 F Fast elpris Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period. Det är elhandelspriset som binds; inga övriga elenergiposter såsom nättariff, skatt, moms etc. binds. Fjärravlästa elmätare Elmätare som inte läses av manuellt utan elektroniskt. Möjliggör för nätföretaget att göra tätare avläsningar av förbrukad el. Fjärrkyla Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme. Kallt vatten produceras i en större anläggning och distribueras sedan i rör till kunderna. Fjärrkylan används främst i kontors- och affärslokaler, men också för att kyla industriprocesser. Fjärrvärme System för central produktion av värme som med hjälp av varmt vatten i rörledningar leds ut till anslutna fastigheter. Fjärrvärmecentral En central som överför värmen från fjärrvärmeledningarna till en fastighets värme- och varmvattenssystem. Centralen kombineras med energimätare, pump och temperaturstyrning. Flyttavgift Se Inflyttningsavgift. Fossilt bränsle Bränsle av biologiskt material bildat under äldre geologiska perioder. Exempel: kol och olja. Fossilgas Se Naturgas. Förbrukning avläst Den el du har använt enligt avläst mätarställning Sidan 6 av 17

7 Förbrukning beräknad En beräkning av hur hög din elförbrukning är under en viss tidsperiod. Förbrukningsprofil eller -kurva Visar hur din förbrukning av el varierar under året. Förbrukningsprofilen används som underlag för preliminärdebitering av el. Förnybar energi Benämning på energikällor som förnyas relativt snabbt i det biologiska kretsloppet, t. ex. ved och energigrödor. Även vatten- och vindkraft hör till förnybara energislag. I Sverige används årligen cirka 150 TWh förnybar energi, varav biobränslen och vattenkraft står för hälften vardera. G Gas Se Naturgas. Gasverk Industriell anläggning där stadsgas produceras. Stadsgasverken i Europa har i de flesta fall ersatts med naturgasanläggningar. Gruppcentral Kopplingsutrustning, som innehåller säkringar eller andra överströmsskydd, från vilken gruppledningar utgår. Gruppledning Elledning från gruppcentral till vägguttag, lamputtag och andra anslutningsdon för flyttbara eller fast anslutna bruksföremål. H Huvudströmbrytare Strömbrytare i huvudledning (sammanfattande benämning för ledningar innan de når en gruppcentral). Huvudsäkring Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i Ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt nätabonnemang Sidan 7 av 17

8 Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme A. Hängkabel Elkabel som används som luftledning. Den består av isolerade ledare och bärlina i gemensamt hölje. Högspänning Nominell spänning över 1000 volt växelspänning. I IEA International Energy Agency. Fristående energiorganisation inom OECD. 23 medlemsländer. Målet är att genom energihushållning och utveckling av förnyelsebara energikällor minska oljeberoendet. Inflyttningsavgift En flyttning innebär administrativa kostnader för nätföretaget. Många nätföretag tar därför ut en avgift för antingen in- eller utflyttning. J Jämförpris Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kwh och innehåller samtliga rörliga och fasta priser, elcertifikatpris, energiskatt och moms. Priset för elabonnemanget, nättariffen, ingår inte. K Kilowattimme Kilowattimme, kwh, är ett mått på energi. Energi är effekt multiplicerad med den tid som effekten utnyttjas. Kilo betyder tusen. En hundrawattslampa som är tänd en timme använder 100 W x 1 h = 100 Wh, d.v.s. 0,1 kwh. För att den ska lysa i tio timmar behövs 1 kwh energi Sidan 8 av 17

9 Kondenskraftverk Bränslena i ett kondenskraftverk är främst kol, olja och gas. Även kärnkraftverk är definitionsmässigt kondenskraftverk. Ett kondenskraftverk är dimensionerat för att producera el med bästa möjliga verkningsgrad och miljöprestanda. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå för konsumenter, som utan avgift ger råd och information i frågor som rör elmarknaden. Kontaktuppgift; eller telefon , vardagar kl Kraftledning En ledning som överför elektrisk energi mellan två platser i ett elkraftsystem. Innefattar även det system av ledare och stolpar som överför energi från producent till förbrukare. Kraftverk Kallas även kraftstation. Anläggning där elektrisk energi produceras med hjälp av generatorer. Kraftvärmeverk I ett kraftvärmeverk leds ångan, som produceras i en ångpanna, först genom en ångturbin med en generator, där en del av ångans energi omvandlas till elektrisk energi. Ångan leds därefter till en värmeväxlare, där resten av ångenergin överförs till exempelvis fjärrvärmenätet. kw Kilowatt watt. kw är ett mått på effekt (energi per sekund). kwh Kilowattimme, wattimmar. Den energi som utvecklas av effekten 1 kw under en timme. Kärnkraftverk De kraftverk som använder kärnreaktorer för produktion av elenergi. Den värmeenergi som frigörs vid kärnklyvningar av uran får i form av ånga en turbin att rotera, vilken i sin tur driver en elgenerator. Vid ett kärnkraftverk finns ett eller flera så kallade block. Varje block har kärnreaktor, turbin och generator Sidan 9 av 17

10 L Lågenergilampor Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite energi. De kan spara upp till 80 procent el och lysa tio gånger längre än glödlampor. Lågspänning Nominell spänning upp till och med V växelspänning. M Magnetiskt fält Fält karaktäriserat av kraftverkan av elektriska laddningar i rörelse. I elkraftsammanhang talas om sinusformade kraftfrekventa magnetiska fält. Den magnetiska fältstyrkan mäts i tesla (T), oftast mikrotesla (µt). Månadsvis avläsning Från den 1 juli 2009 kommer nätföretagen att vara skyldiga att läsa av din elmätare varje månad. Det innebär att du som kund kommer att få möjlighet till debitering efter faktisk förbrukning. Mätaravläsning Avläsning av elmätaren i en fastighet för att ta reda på elförbrukningen. Mätarsäkring Se Säkring. Mätcentral Utrustning för avläsning av energi och eventuellt effekt. N Naturgas Huvudbeståndsdel är metan, men gasen innehåller även bl.a. etan, propan och butan. Naturgasen står för över 20 procent av världens energianvändning efter olja och kol. Jämfört med dessa ämnen har naturgasen fördelaktigare miljöegenskaper, eftersom gasen ger lägre utsläpp av koldioxid och kväveoxider vid förbränning Sidan 10 av 17

11 Nord Pool Den nordiska handelsplatsen för försäljning och köp av el. Nord Pool har två olika marknader: Dels den korta handeln, eller spotmarknaden, där priset görs upp timme för timme och där faktiska elvolymer köps och säljs, dels den långa handeln eller terminsmarknaden, som den också kallas. Terminsmarknaden är en finansiell marknad där köpare och säljare prissäkrar den el man tänker köpa eller sälja genom att i förväg sätta ett pris. NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket, Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Nät 2004 K Allmänna avtalsvillkor mellan nätägare och konsument. Se även Allmänna avtalsvillkor. Nät 2004 N Allmänna avtalsvillkor mellan nätägare och näringsidkare. Se även Allmänna avtalsvillkor. Nätavtal Se Allmänna avtalsvillkor. Nätföretag Det företag som äger elledningarna i ett visst begränsat geografiskt område. Se även Nätkoncession. Nätkoncession Staten beviljar genom Energimarknadsinspektionen nätägaren att dra ledningar och bedriva elnätsverksamhet inom ett begränsat geografiskt område. Nätområde Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. Benämns även nätkoncessionsområde. Nätstation Station för omvandling från högspänning till lågspänning Sidan 11 av 17

12 Nättariff En årlig fast abonnemangsavgift (kallas ibland fast nättariff) samt en rörlig avgift (rörlig nättariff) för överföring av el som baseras på din förbrukning och betalas till nätföretaget. Nätägare Innehavare av nätkoncession för det visst geografiskt område, d.v.s. ett nätföretag. Nätövervakningsavgift En statlig avgift för övervakningen av elnäten och elnätsföretagen. Avgiften betalas av alla som är anslutna till elnätet, och är 3 kr per år för en lågspänningsabonnent (600 kr för högspänningsabonnent). Avgiften ingår i kostnaden för nättariffen. O Oljekondenskraftverk Anläggning som producerar enbart el med olja som bränsle. Se Kondenskraftverk. Områdesidentitet Kod som består av tre bokstäver, som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med din anläggningsidentitet ska detta bilda en unik identifikation för din anläggning. P Preliminär debitering Din elmätare ska läsas av minst var 12:e månad. För att du ska kunna betala för el även mellan avläsningarna görs en beräkning av hur mycket el du förbrukar. Denna beräkning görs efter den senast kända elförbrukningen, d.v.s. hur förbrukningen var under föregående år, och ligger till grund för en preliminär debitering. Se även Förbrukningsprofil. Propp Se Säkring och Huvudsäkring Sidan 12 av 17

13 Prövning Energimarknadsinspektionen kan prövaom nätföretagets anslutningsavgift till elnätet är skälig eller inte. Prövningen sker på initiativ av nätkunden. Myndigheten kan även pröva om en ägare till en småskalig kraftanläggning får skälig ersättning från nätföretaget, för den energi kraftägaren producerar. Q R Reservkraft Utnyttjas bara när efterfrågan på el är extra stor eller då övrig elkapacitet av andra skäl inte räcker till. Rörligt elpris Rörligt elpris (i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag om du har valt rörlig pris), innebär att priset följer utvecklingen på Nord Pool och förändras utan föregående avisering. Det är det månatliga medelspotpriset på Nord Pool som utgör basen för det rörliga priset. S Sammanlagring När flera kunder är anslutna till samma ledning (el, gas eller fjärrvärme) är det inte troligt att alla kunder samtidigt kommer att använda sina abonnemang maximalt. Därför kan ledningen dimensioneras för en lägre förbrukning än den maximala. Detta medför lägre kostnader för energiföretaget. Ett exempel: Om samtliga hundra abonnenter längs en fjärrvärmeledning har rätt att ta ut 10 kw skulle man vid maximalt effektbehov behöva leverera 1000 kw. Sammanlagringen visar att endast 800 kw kommer att förbrukas. Ledningen kan därför dimensioneras för 800 kw. Sammanlagringsfaktor Den faktor som uttrycker förhållandet mellan den maximalt möjliga effekt som går att transportera i ett ledningssystem och summan av de maximala behoven hos alla mottagare i detta system. Schablonberäkning Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Se även Förbrukningsprofil Sidan 13 av 17

14 Slutfaktura På en slutfaktura jämförs din avlästa elförbrukning med den tidigare beräknade, fram till den dag avtalet upphör (t. ex. vid flytt eller om du byter elhandlare). Fakturan visar hur mycket el du verkligen förbrukat, om du ska betala mer eller har pengar till godo. Spetslast Den effekt som krävs i elsystemet vid de mest extrema tillfällena. Inträffar bara några enstaka gånger per år. Spänning För att en elektrisk ström ska uppstå krävs spänning. Man kan jämföra det med trycket i en vattenledning. Utan tryck blir det inget vattenflöde. Elektrisk spänning har enheten V (volt). Se även Lågspänning och Högspänning. Stadsgas Brännbar gas producerad i gasverk med kol eller lättbensin som råvara. Gasen distribueras i rörledningar och används för uppvärmning och matlagning. Stamledning Den ledning som samlar ihop och överför elektrisk energi mellan olika delar av landet. Spänningen är 220 kv eller högre. Stamnät Sverige täcks från norr till söder av stamnätet, ett system av ledningar med höga spänningar och stamstationer. Stamnätet ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Ledningarna i stamnätet har spänningarna 400 eller 220 kv. Statens energimyndighet Den centrala förvaltingsmyndighet som arbetar med energifrågor och energitillförsel. Ström Ström eller strömstyrka är ett mått på hur mycket el som kommer i ledningen. Enheten för strömstyrka är A (ampere). Svenska Kraftnät (SvK) SvK är systemansvarig myndighet på el- och naturgasmarknaderna i Sverige. SvK har det övergripande ansvaret för att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan inmatning och uttag av energi i systemen Sidan 14 av 17

15 Systemansvar Svenska Kraftnät har systemansvaret för el och naturgas i Sverige. Det betyder att de övervakar och ansvarar för att el- och naturgassystemen momentant har balans mellan tillförd och uttagen energi. Till detta ansvar hör också att se till att systemens anläggningar samverkar på ett driftsäkert sätt. Säkring Elinstallationer är med hjälp av säkringar skyddade mot höga strömmar. Blir strömmen för hög smälter en tunn metalltråd av och strömmen bryts. En propp är en form av säkring. Säkringsstorlek Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Nätföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme A. T Tariff (nät) Fastställt pris för användning av elnätet. Se även Nättariff. Tillsvidarepris Det pris du betalar för din el om du inte har gjort något aktivt val av elhandlare. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget annonsera om det minst femton dagar i förväg. På vissa fakturor kallas detta pris normalpris. Tillsyn Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn enligt ellagen. Exempel på inspektionens tillsynsområden: nättariffers skälighet, årlig avläsning av elmätare, mätvärdesrapportering vid leverantörsbyten och flyttar. TWh Terrawattimme. 1 TWh = wattimmar energi. Sveriges elproduktion är cirka150 TWh per år. Transformator Anordning för att förändra växelströmmens spänning, t. ex. från högspänning till lågspänning Sidan 15 av 17

16 U Uppsägningstid Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalen ska upphöra. Uppsägningstiden är oftast en månad. Uttagspunkt Den punkt där elanvändare, enligt avtal med nätföretaget på orten, tar ut el för förbrukning. V Vattenburen värme Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med element för att avge värme. Vattenkraft Ett vattenkraftverk består vanligtvis av en dammanläggning som skapar ett vattenmagasin. Från vattenmagasinet låter man sedan vattnet strömma till en lägre nivå genom en turbin, och elektrisk energi bildas. Vattenmagasin Fördämning eller sjö där stora mängder vatten lagras för att senare t. ex. släppas igenom turbinerna i ett vattenkraftverk. Volt Volt, förkortat V, är ett mått på elektrisk spänning. För att elektrisk ström ska uppstå krävs spänning. Man kan jämföra det med trycket i en vattenledning, utan tryck blir det inget vattenflöde. Den europeiska standarden för elinstallationer i vanliga hus är 230/400 V, där 400 V innebär att installationen har tre faser. I vanliga vägguttag är spänningen 230 V. Värmekraftverk Ett kraftverk där elproduktion sker genom omvandling av värme via vattenånga till el. Hit räknas kraftverk som drivs med fossila bränslen och kärnkraft Sidan 16 av 17

17 W Watt Watt, förkortat W, är ett mått på effekt, d.v.s. arbetsförmågan hos t. ex. en lampa. En 60 W lampa lyser starkare än en 40 W lampa. 1 W = 1 Joule per sekund. Wattimme Förkortas Wh. Den energi som förbrukas under en timme med effekten 1 watt. Wattsekund Förkortas Ws. Den energi som förbrukas under en sekund med effekten 1 watt. Wh Se Wattimme. Ws Se Wattsekund. X Y Z Å Årsavgift En fast årlig avgift som ditt elhandelsföretag tar ut. Årsförbrukning Den mängd el du förbrukar under ett år. Årlig avläsning Årlig avläsning av din elmätare. Den ligger till grund för din avstämningsfaktura, som visar om du förbrukat mer eller mindre el än beräknat under det gångna året. Ä Ö Överföringsavgift Vanligen benämningen på den rörliga delen av nättariffen (nätpriset). Den fasta delen av nättariffen kallas ibland abonnemangsavgift Sidan 17 av 17

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer 2012:04 Beskrivningar av eloch naturgasmarknadens aktörer Energimarknadsinspektionen har från regeringen fått i uppdrag att sammanställa och offentliggöra rollbeskrivningar för elmarknadens och naturgasmarknadens

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning:

Mätar- och avläsningsfrågor: Mätar- och avläsningsfrågor: Avläst månadsförbrukning: Avläst månadsförbrukning: MANUAL CHECKLISTA Min elförbrukning Mätar- och avläsningsfrågor: Varför elnätsföretaget måste få uppgifterna? För att mäta förbrukad el under en period För att ligga till grund för faktura Hur avläsning

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Informationsplikt till konsument

Informationsplikt till konsument Informationsplikt till konsument Informationsskyldighet för elhandelföretag Informationsskyldighet vid upphörande av avtal 8 kap. 5 En elleverantör som levererar el till en elanvändare i en viss uttagspunkt

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs.

Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. Energimarknaderna behöver spelregler. Vi ser till att de följs. 210x250_omslag_2.indd 1 2013-01-25 08.20 Sverige behöver energi för att fungera Energimarknadsinspektionen arbetar för att Sverige långsiktigt

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Svensk Energi om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument DEL 1 Relevant lagstiftning A. INLEDNING 1. Ange tydlig avsändare Enligt 3 kap. 23

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.

Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01

Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Prislista Elnät. Gäller från 2014-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät AB s huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument

Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige om riktlinjer för uppsökande försäljning av el till konsument Del 1 Relevant lagstiftning A. Inledning Med uppsökande försäljning av el

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

El till din fastighet

El till din fastighet Vattenfall Distribution El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Så här går det till att få el till din fastighet 8 enkla steg! 1. Var ute i god tid! Räkna med att det

Läs mer

Energikonsumenternas. checklista

Energikonsumenternas. checklista Datum 1 Energikonsumenternas checklista Frågor och svar elmarknaden Datum 2 Datum 3 Innehåll 1 Jag har frågor om elmarknaden 4 1.1 Priser för elhandel... 4 1.2 Priser för elnät... 5 1.3 Avtal & villkor...

Läs mer

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus

Jämtkraft Elnät. Guide. Elanslutning. För villa och fritidshus Jämtkraft Elnät Guide Elanslutning För villa och fritidshus Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! Den här guiden förklarar hur processen går till att ansluta el till din nybyggnation.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se

PRISER 2014. Fjärrvärme. Stadsnät. Elnät. Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se PRISER 2014 Elnät Fjärrvärme Stadsnät Tillsammans för Landskronas miljö! landskronaenergi.se Din el färdas tryggt i våra kablar Att vi äger Landskronas centrala elnät innebär att vi har ansvar för att

Läs mer

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet. Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på Det är mycket att tänka på när man ska bygga nytt! Så här går det till att få el till din fastighet Det här ska Vattenfall stå

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101

Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Elnät Företag 2015 Priser fr o m 150101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012

Utveckling av elnätsavgifter 2011-2012 212:3 Utveckling av elnätsavgifter 211-212 Sammanfattning PM:et visar den reala prisutvecklingen av nätavgifterna. Det aggregerade värdet för samtliga elnätsföretag är ett medelvärde som är viktat på antal

Läs mer

PRISLISTA ELNÄT Gäller från

PRISLISTA ELNÄT Gäller från PRISLISTA ELNÄT Gäller från 2017-01-01 Luleå Energi Elnät AB Luleå Energi Elnät ABs huvudsakliga uppdrag är drift, underhåll och nybyggnad av elnätet samt mätning och rapportering av elanvändningen i Luleå

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus

Guide. Elanslutning. Anslutningsguide för villa och fritidshus Guide Elanslutning Det är mycket man skall tänka på när man ska bygga nytt! 2 Den här guiden fungerar som Bergs Tingslags Elektriska Aktiebolag (BTEA) allmänna villkor och förklarar hur processen går till

Läs mer

PRISER FRÅN OCH MED Elnät Företag

PRISER FRÅN OCH MED Elnät Företag PRISER FRÅN OCH MED 180101 Elnät Företag 2018 www.malarenergi.se 1 år 2018 Pris Lägenhet 2 KATEGORI/MÄTARSÄKRING Lägenhet 2 FAST AVGIFT 1 SEK/MÅNAD 68 ELÖVERFÖRING ÖRE/kWH 1. I den fasta avgiften ingår

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen.

Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Olaus Petriskolan Örebro BOD/JÖN Kunskaper i teknik för skolår 7. El i vardagen. Vattenkraftverk och kärnkraftverk producerar huvuddelen av den el vi använder. Kraftverk som eldas med biobränsle (ved och

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A

Din elanslutning. Att tänka på vid nyanslutningar A Din elanslutning Att tänka på vid nyanslutningar 80 1500 A ANSLUTNINGSPROCESSEN 8 7 ca 20 veckor ca 21 veckor 6 HEJ HEJ ca 6 veckor 1 3 5 5 ca 12 veckor 2 4 ca 2 veckor ca 10 veckor Se till att vara ute

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete.

Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är energi? Förmåga att utföra arbete. Vad är arbete i fysikens mening? Arbete är att en kraft flyttar något en viss vägsträcka. Vägen är i kraftens riktning. Arbete = kraft väg Vilken är enheten för

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Vill du veta mer om el och elmarknaden?

Vill du veta mer om el och elmarknaden? Vill du veta mer om el och elmarknaden? På vår webbplats boraselnat.se finns ytterligare information liksom hos: Konsumenternas Energimarknadsbyrå, www.energimarknadsbyran.se, tel 08-522 789 50 Elpriskollen.se,

Läs mer

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN

DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN ÅLANDS AVRÄKNINGS- OCH LEVERANTÖRSBYTESPROCESS DEL 1 LAGSTIFTNINGSDELEN 1.1 Utgångspunkt Avsikten är att inga nya investeringar i programvara för avräkning behövs och systemet skall vara enkelt att hantera

Läs mer

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.

Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar

Elbytarguide Bostadsrättsföreningar. Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Elbytarguide Bostadsrättsföreningar Så ser du över föreningens elavtal och sparar pengar Dags att se över elavtalet och spara pengar till föreningen 1996 avreglerades den svenska elmarknaden. Sedan dess

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen

Läs mer

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el

Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el PM Stockholm Vattens deltagande i central upphandling av el 2015-03-23 1. Sammanfattning Mot bakgrund av resonemanget i detta PM bör Stockholm Vatten ingå i den centrala upphandlingen. Vår rekommendation

Läs mer

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning.

Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Nätägarens Särskilda Avtalsvillkor för anläggningen ansluten till högspänning. Gällande från och med 2015-06-01 Inledning Dessa villkor utgör ett komplement till och förtydliganden av de av Svensk Energi

Läs mer

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på

El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på El till din fastighet Hur en elanslutning går till och vad du ska tänka på 1 2 Ordlista A Abonnemang innebär att ha tillgång till elnätet och för detta betalar kunden en fast avgift till elnätsföretaget.

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Elnätpriser 2008-2009

Elnätpriser 2008-2009 Elnätpriser 2008-2009 Björn Nordlund Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 3. Syfte, metod och avgränsningar... 5 4. Resultat... 6 4.1 De högsta och lägsta elnätpriserna 2009...

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR

VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR VÅRA KUNDER ÄR DET VIKTIGASTE VI HAR Utan våra kunder skulle vi inte finnas. Så enkelt är det. Det är därför vårt ansvar att stå på deras sida och ta ställning för en tryggare elmarknad. Sören Blomqvist,

Läs mer

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el

EL 2004 K. 1. Inledande bestämmelser. 2. Försäljning av el 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. Villkoren har utformats efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

Välkommen som kund hos Borås Elnät AB

Välkommen som kund hos Borås Elnät AB Välkommen som kund hos Borås Elnät AB Borås Elnät AB ansvarar för elnätet fram till fastigheterna i Borås centralort. Det är ett uppdrag som vi haft sedan 1894, då Borås Stads Elektricitetsverk grundades.

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Biogas Gas som framställs med biomassa som råvara, t ex genom jäsning.

Biogas Gas som framställs med biomassa som råvara, t ex genom jäsning. LITEN ENERGIORDLISTA Biobränsle Bränsle bestående av biomassa. Biogas Gas som framställs med biomassa som råvara, t ex genom jäsning. Biomassa Material med biologiskt ursprung och som inte eller endast

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

Ersättning för inmatad el vid produktionsanläggningar anslutna till lokalnät. Fortum Distribution AB, prisområde VÄSTKUSTEN

Ersättning för inmatad el vid produktionsanläggningar anslutna till lokalnät. Fortum Distribution AB, prisområde VÄSTKUSTEN Ersättning för inmatad el vid produktionsanläggningar anslutna till lokalnät Fortum Distribution AB, prisområde VÄSTKUSTEN Gäller fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-31. Inmatning där överliggande nät har

Läs mer

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet.

Nätägaren. Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Nätägaren Äger och sköter driften av naturgasnätet. Ansvarar för att gasen överförs till kunden Arbetar för expansion av naturgasnätet. Ansvarar för mätning, avläsning, rapportering av överförd gas i inmatnings-

Läs mer

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning

Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Vill du bli ett energigeni? Lärarhandledning Utbildningsmaterialet Vill du bli ett energigeni är tänkt som ett kompletterande material i samhällskunskaps- och fysikundervisning i årskurserna 4 9, för inspiration,

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten

Läs mer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer Elforsk seminarium 2010-01-21 Ersätta och bygga nya reaktorer Begränsningar och behov från ett elnätsperspektiv Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Svenska Kraftnät 2 Svenska Kraftnäts

Läs mer

Nationella Vindkraftskonferensen

Nationella Vindkraftskonferensen Nationella Vindkraftskonferensen 25 april 2008 Kalmar Lennart Söder Professor Elkraftsystem 1 Överlämnande skedde den 20 februari 2008 2 Utredningens 13 förslag - 1 Beskriv att certifikatsystemet är den

Läs mer

Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00. Fast nätavgift, kronor per år Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år.

Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00. Fast nätavgift, kronor per år Elberedskapsavgift till Beredskapsmyndigheten, kronor per år. Prislista Elnät Prislistan gäller från 2017-01-01 Mervärdesskatt (moms) för närvarande 25 %. Beloppen är avrundade. Högspänning Rörlig nätavgift, öre per kwh 4,00 5,00 Fast nätavgift, kronor per år 14

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken.

4. Om dioden inte lyser: Vänd den så att den första tråden rör zinkspiken och den andra tråden rör kopparspiken. Elproduktion åk 5-6; station a) Potatisbatteri Koppla ihop åtminstone 6 potatisar så här: 1. En kopparspik i en potatis sitter ihop med en zinkspik i nästa potatis. 2. Spikarna får inte ta ihop inne i

Läs mer

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätavgifter 2005-2006. Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätavgifter 2005-2006 Björn Nordlund,utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. UNDERSÖKNINGENS METODIK OCH AVGRÄNSNINGAR 3 4. Nätavgiftens komposition 4 5. Utjämning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser 1 (12) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet

Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Tillämpningsbestämmelser Anslutning till elnätet Elinorr Anslutningsgrupp Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Normer och föreskrifter... 3 1.2 Definitioner... 3 1.3 Anslutningsavtal om nättjänst (Nätavtal)...

Läs mer

Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9.

Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9. Vill du bli ett EnergiGeni? Bra att veta och kul att kunna om energi. Ett utbildningsmaterial om energi för dig i årskurs 4-9. Välkommen till en värld full av energi Vad är energi egentligen? Vilka fördelar

Läs mer

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi

Ett svensk-norskt elcertifikatsystem. Kjell Jansson Svensk Energi Ett svensk-norskt elcertifikatsystem Kjell Jansson Svensk Energi Alltid i fokus 2 3 155 000 153 000 151 000 GWh Elanvändningen i Sverige 1990- (rullande 12-månadersvärde) Total förbrukning inkl. förluster

Läs mer

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION VAD ÄR MIKROPRODUKTION? Att vara mikroproducent innebär att en person har en egen småskalig elproduktion, genom exempelvis solceller på hustaket eller ett mindre vindkraftverk.

Läs mer