Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet."

Transkript

1 A Abonnemang Som elkund har du ett abonnemang med nätföretaget på den ort där du bor. Betalningen för abonnemanget kallas nättariff. Tariffen kan bestå av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen benämns även överföringsavgift. Allmänna avtalsvillkor En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagens branschorganisation Svensk Energi. Avtalsvillkoren klargör vad som gäller mellan konsumenter och näringsidkare i förhållande till nätföretag och elhandlare. Det finns fyra olika allmänna avtalsvillkor: Nät 2004 K, Nät 2004 N, El 2004 K och El 2004 N. Nät betyder att villkoren gäller nätavtal, El betyder att villkoren gäller elhandelsavtal. K står för konsumentkund och N för näringsidkare. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ARN är en statlig myndighet som prövar konsumenttvister. ARN prövar opartiskt och gratis tvister mellan konsumenter och företag. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan nyttighet. ARN prövar inte tvister som understiger ett visst värde, som för elfrågor är kronor. Ampere Enhet för elektrisk ström (strömstyrka) som betecknas A. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme A. Anläggning Avser din elanläggning, d.v.s. elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad eller fastighet. Anläggnings-id En benämning på din elanläggning. Elnätsföretaget använder den för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggningsidentitet (ofta förkortat anl-id) på din faktura. Tillsammans med din områdesidentitet (omr-id) ska detta vara en unik identifikation, så att elleverans och fakturering sker på rätt sätt. Anslutningsavgift Elnätsföretagens avgift för att ansluta en fastighet till elnätet. Anslutningen kan också innefatta återinkoppling av gammal anläggning och utökning av tidigare abonnemang. Se även Prövning Sidan 1 av 17

2 Anslutningspunkt Punkt dit nätföretaget (mot anslutningsavgift) drar fram en elledning för att kunna leverera elektricitet. Anvisat elhandelsföretag (anvisningsleverantör) Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av din nätägare. Avläsningskort När elnätsföretaget inte kan komma åt att läsa av din elmätare kan du få ett avläsningskort, för att själv rapportera in elmätarens ställning. Avstämningsfaktura En faktura som du får efter avläsning av din elmätare, för att du ska betala för rätt elförbrukning. Vid avstämningen jämförs avläst förbrukning med den som tidigare beräknats för den gångna tolvmånadersperioden. B Balansansvarig De elhandelsföretag som i avtal med den systemansvariga myndigheten (Svenska Kraftnät) åtagit sig ansvar för att det svenska elsystemet tillförs lika mycket el som i varje ögonblick konsumeras. Beräknad årsförbrukning De antal kilowattimmar el eller fjärrvärme som du beräknas göra av med under ett år. Biobränsle Bränsle där materialet är av organiskt ursprung, d.v.s. träd eller växter. Biogas Gas som utan syretillförsel bildas vid nedbrytning av organiskt material. Biogas består huvudsakligen av metan och koldioxid. C Certifikat Se Elcertifikat Sidan 2 av 17

3 D Debitering, preliminär Se Preliminär debitering. Direktverkande elvärme Ett uppvärmningssystem där elenergin omvandlas till värme direkt i varje element. Ett motstånd skapas för den elektriska strömmen, som leder till att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi. E Effekt Effekt är ett mått på hur mycket arbete t. ex. en maskin utför eller hur mycket energi den förbrukar per sekund eller timme. Enheten för effekt är watt (W). Effekten 1 watt betyder att en maskin använder energimängden 1 joule per sekund. En glödlampa med effekten 60 watt tar till exempel varje sekund emot 60 joule elektrisk energi och omvandlar den till ljusenergi och värmeenergi. Effektvakt En anordning som ser till att du inte använder mer el än huvudsäkringen klarar. El Förkortning av elektricitet. El är en färskvara och måste förbrukas i samma stund som den produceras, utom när den lagras i batterier. El 2004 K Allmänna Avtalsvillkor mellan Svensk Energi och Konsumentverket. Se även Allmänna avtalsvillkor. El 2004 N Allmänna Avtalsvillkor mellan Svensk Energi och Konsumentverket. Se även Allmänna avtalsvillkor. Elberedskapsavgift En statlig avgift för finansiering av samhällets behov av el i kriser och krig. Det är nätföretaget som är skyldigt att ta in avgiften från elkunden och betala vidare till staten. Avgiften är för närvarande är 45 kronor per lågspänningsabonnent och år (exkl. moms). Avgiften specificeras ibland på din nätfaktura som en årlig engångpost Sidan 3 av 17

4 Elcentral Kopplingsutrustning som fördelar elektrisk energi. Exempel: En gruppcentral i en bostad. Se även Gruppcentral. Elcertifikat Ett finansiellt system för att främja produktion av förnybar energi. Priset för elcertifikat ingår i elpriset. Elektromagnetiska fält Alstras vid elektrisk ström och finns i omgivningen vid all användning av el. Mäts i enheten tesla. Tesla=weber/kvadratmeter. T=Wb/m2 (Weber, Wb är enheten för magnetiskt flöde med beteckningen Wb). Elenergi Mäts i kwh (kilowattimmar). Elenergiskatt Elenergiskatt tas ut på din elförbrukning. Elhandelsföretaget tar in skatten och för vidare till staten. Elhandelsavtal Avtal mellan kund och elhandelsföretag. Se även Allmänna avtalsvillkor. Elhandelsföretag Det företag som du köper din el av. Du kan fritt välja elhandelsföretag. Elhandelspris Det pris du betalar för elen. Du kan fritt välja elhandelsföretag och därmed påverka din kostnad för elhandeln. Elkraft Term för elektrisk energi eller elektrisk effekt. Elleverantör Se Elhandelsföretag. Elmarknadsreformen År 1996 avreglerades den svenska elmarknaden, efter beslut av Sveriges riksdag. Det innebar att det monopol som olika kraftföretag haft Sidan 4 av 17

5 försvann, och att konsumenterna själva kunde välja vilket företag de ville köpa elen från. Delar av elmarknaden blev därmed konkurrensutsatt. Transporten av el, den s.k. eldistributionen, är inte avreglerad. Nätföretagen har monopol i sina respektive nätområden. Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn över de nättariffer som nätföretagen tar ut. Elmätare Instrument för mätning av transporterad elektrisk energi. Elnätsavtal Se Allmänna avtalsvillkor. Elnätsföretag Se Nätföretag. Elsäkerhetsavgift En statlig avgift för säkerheten i elnätet. Avgiften betalas genom nätföretaget. Varje kund är skyldig att betala avgiften, som för närvarande är 6 kronor per lågspänningsabonnent och år. Elsäkerhetsavgiften specificeras ibland på din nätfaktura som en årlig engångspost. Elpris (totalt) Ellagstiftningen innebär bl. a. att ett företag (nätföretag) sköter elnätet och ett annat företag (elhandlare) har hand om elförsäljningen. Bägge företagen kan ingå i samma koncern. Elräkningen kan då bestå av kostnader för både nät och elhandel. Har du aktivt valt elhandlare får du i regel två olika räkningar, en för nät och en för elhandel. På elräkningen tillkommer energiskatt och moms. Elvärme Omvandling av elenergi till värme, antingen direkt, s.k. direktverkande el, eller via ett vattenburet system där vatten värms upp först för att sedan ledas runt i elementen. Energimarknadsinspektionen Energimarknadsinspektionen har ett samlat ansvar för energimarknadernas funktion. Vår verksamhet regleras av regeringen Sidan 5 av 17

6 F Fast elpris Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period. Det är elhandelspriset som binds; inga övriga elenergiposter såsom nättariff, skatt, moms etc. binds. Fjärravlästa elmätare Elmätare som inte läses av manuellt utan elektroniskt. Möjliggör för nätföretaget att göra tätare avläsningar av förbrukad el. Fjärrkyla Principen för fjärrkyla är densamma som för fjärrvärme. Kallt vatten produceras i en större anläggning och distribueras sedan i rör till kunderna. Fjärrkylan används främst i kontors- och affärslokaler, men också för att kyla industriprocesser. Fjärrvärme System för central produktion av värme som med hjälp av varmt vatten i rörledningar leds ut till anslutna fastigheter. Fjärrvärmecentral En central som överför värmen från fjärrvärmeledningarna till en fastighets värme- och varmvattenssystem. Centralen kombineras med energimätare, pump och temperaturstyrning. Flyttavgift Se Inflyttningsavgift. Fossilt bränsle Bränsle av biologiskt material bildat under äldre geologiska perioder. Exempel: kol och olja. Fossilgas Se Naturgas. Förbrukning avläst Den el du har använt enligt avläst mätarställning Sidan 6 av 17

7 Förbrukning beräknad En beräkning av hur hög din elförbrukning är under en viss tidsperiod. Förbrukningsprofil eller -kurva Visar hur din förbrukning av el varierar under året. Förbrukningsprofilen används som underlag för preliminärdebitering av el. Förnybar energi Benämning på energikällor som förnyas relativt snabbt i det biologiska kretsloppet, t. ex. ved och energigrödor. Även vatten- och vindkraft hör till förnybara energislag. I Sverige används årligen cirka 150 TWh förnybar energi, varav biobränslen och vattenkraft står för hälften vardera. G Gas Se Naturgas. Gasverk Industriell anläggning där stadsgas produceras. Stadsgasverken i Europa har i de flesta fall ersatts med naturgasanläggningar. Gruppcentral Kopplingsutrustning, som innehåller säkringar eller andra överströmsskydd, från vilken gruppledningar utgår. Gruppledning Elledning från gruppcentral till vägguttag, lamputtag och andra anslutningsdon för flyttbara eller fast anslutna bruksföremål. H Huvudströmbrytare Strömbrytare i huvudledning (sammanfattande benämning för ledningar innan de når en gruppcentral). Huvudsäkring Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i Ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt nätabonnemang Sidan 7 av 17

8 Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme A. Hängkabel Elkabel som används som luftledning. Den består av isolerade ledare och bärlina i gemensamt hölje. Högspänning Nominell spänning över 1000 volt växelspänning. I IEA International Energy Agency. Fristående energiorganisation inom OECD. 23 medlemsländer. Målet är att genom energihushållning och utveckling av förnyelsebara energikällor minska oljeberoendet. Inflyttningsavgift En flyttning innebär administrativa kostnader för nätföretaget. Många nätföretag tar därför ut en avgift för antingen in- eller utflyttning. J Jämförpris Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kwh och innehåller samtliga rörliga och fasta priser, elcertifikatpris, energiskatt och moms. Priset för elabonnemanget, nättariffen, ingår inte. K Kilowattimme Kilowattimme, kwh, är ett mått på energi. Energi är effekt multiplicerad med den tid som effekten utnyttjas. Kilo betyder tusen. En hundrawattslampa som är tänd en timme använder 100 W x 1 h = 100 Wh, d.v.s. 0,1 kwh. För att den ska lysa i tio timmar behövs 1 kwh energi Sidan 8 av 17

9 Kondenskraftverk Bränslena i ett kondenskraftverk är främst kol, olja och gas. Även kärnkraftverk är definitionsmässigt kondenskraftverk. Ett kondenskraftverk är dimensionerat för att producera el med bästa möjliga verkningsgrad och miljöprestanda. Konsumenternas elrådgivningsbyrå Konsumenternas elrådgivningsbyrå är en självständig byrå för konsumenter, som utan avgift ger råd och information i frågor som rör elmarknaden. Kontaktuppgift; eller telefon , vardagar kl Kraftledning En ledning som överför elektrisk energi mellan två platser i ett elkraftsystem. Innefattar även det system av ledare och stolpar som överför energi från producent till förbrukare. Kraftverk Kallas även kraftstation. Anläggning där elektrisk energi produceras med hjälp av generatorer. Kraftvärmeverk I ett kraftvärmeverk leds ångan, som produceras i en ångpanna, först genom en ångturbin med en generator, där en del av ångans energi omvandlas till elektrisk energi. Ångan leds därefter till en värmeväxlare, där resten av ångenergin överförs till exempelvis fjärrvärmenätet. kw Kilowatt watt. kw är ett mått på effekt (energi per sekund). kwh Kilowattimme, wattimmar. Den energi som utvecklas av effekten 1 kw under en timme. Kärnkraftverk De kraftverk som använder kärnreaktorer för produktion av elenergi. Den värmeenergi som frigörs vid kärnklyvningar av uran får i form av ånga en turbin att rotera, vilken i sin tur driver en elgenerator. Vid ett kärnkraftverk finns ett eller flera så kallade block. Varje block har kärnreaktor, turbin och generator Sidan 9 av 17

10 L Lågenergilampor Lågenergilampor ger mycket ljus med hjälp av lite energi. De kan spara upp till 80 procent el och lysa tio gånger längre än glödlampor. Lågspänning Nominell spänning upp till och med V växelspänning. M Magnetiskt fält Fält karaktäriserat av kraftverkan av elektriska laddningar i rörelse. I elkraftsammanhang talas om sinusformade kraftfrekventa magnetiska fält. Den magnetiska fältstyrkan mäts i tesla (T), oftast mikrotesla (µt). Månadsvis avläsning Från den 1 juli 2009 kommer nätföretagen att vara skyldiga att läsa av din elmätare varje månad. Det innebär att du som kund kommer att få möjlighet till debitering efter faktisk förbrukning. Mätaravläsning Avläsning av elmätaren i en fastighet för att ta reda på elförbrukningen. Mätarsäkring Se Säkring. Mätcentral Utrustning för avläsning av energi och eventuellt effekt. N Naturgas Huvudbeståndsdel är metan, men gasen innehåller även bl.a. etan, propan och butan. Naturgasen står för över 20 procent av världens energianvändning efter olja och kol. Jämfört med dessa ämnen har naturgasen fördelaktigare miljöegenskaper, eftersom gasen ger lägre utsläpp av koldioxid och kväveoxider vid förbränning Sidan 10 av 17

11 Nord Pool Den nordiska handelsplatsen för försäljning och köp av el. Nord Pool har två olika marknader: Dels den korta handeln, eller spotmarknaden, där priset görs upp timme för timme och där faktiska elvolymer köps och säljs, dels den långa handeln eller terminsmarknaden, som den också kallas. Terminsmarknaden är en finansiell marknad där köpare och säljare prissäkrar den el man tänker köpa eller sälja genom att i förväg sätta ett pris. NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket, Sveriges centrala näringspolitiska myndighet. Nät 2004 K Allmänna avtalsvillkor mellan nätägare och konsument. Se även Allmänna avtalsvillkor. Nät 2004 N Allmänna avtalsvillkor mellan nätägare och näringsidkare. Se även Allmänna avtalsvillkor. Nätavtal Se Allmänna avtalsvillkor. Nätföretag Det företag som äger elledningarna i ett visst begränsat geografiskt område. Se även Nätkoncession. Nätkoncession Staten beviljar genom Energimarknadsinspektionen nätägaren att dra ledningar och bedriva elnätsverksamhet inom ett begränsat geografiskt område. Nätområde Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. Benämns även nätkoncessionsområde. Nätstation Station för omvandling från högspänning till lågspänning Sidan 11 av 17

12 Nättariff En årlig fast abonnemangsavgift (kallas ibland fast nättariff) samt en rörlig avgift (rörlig nättariff) för överföring av el som baseras på din förbrukning och betalas till nätföretaget. Nätägare Innehavare av nätkoncession för det visst geografiskt område, d.v.s. ett nätföretag. Nätövervakningsavgift En statlig avgift för övervakningen av elnäten och elnätsföretagen. Avgiften betalas av alla som är anslutna till elnätet, och är 3 kr per år för en lågspänningsabonnent (600 kr för högspänningsabonnent). Avgiften ingår i kostnaden för nättariffen. O Oljekondenskraftverk Anläggning som producerar enbart el med olja som bränsle. Se Kondenskraftverk. Områdesidentitet Kod som består av tre bokstäver, som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med din anläggningsidentitet ska detta bilda en unik identifikation för din anläggning. P Preliminär debitering Din elmätare ska läsas av minst var 12:e månad. För att du ska kunna betala för el även mellan avläsningarna görs en beräkning av hur mycket el du förbrukar. Denna beräkning görs efter den senast kända elförbrukningen, d.v.s. hur förbrukningen var under föregående år, och ligger till grund för en preliminär debitering. Se även Förbrukningsprofil. Propp Se Säkring och Huvudsäkring Sidan 12 av 17

13 Prövning Energimarknadsinspektionen kan prövaom nätföretagets anslutningsavgift till elnätet är skälig eller inte. Prövningen sker på initiativ av nätkunden. Myndigheten kan även pröva om en ägare till en småskalig kraftanläggning får skälig ersättning från nätföretaget, för den energi kraftägaren producerar. Q R Reservkraft Utnyttjas bara när efterfrågan på el är extra stor eller då övrig elkapacitet av andra skäl inte räcker till. Rörligt elpris Rörligt elpris (i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag om du har valt rörlig pris), innebär att priset följer utvecklingen på Nord Pool och förändras utan föregående avisering. Det är det månatliga medelspotpriset på Nord Pool som utgör basen för det rörliga priset. S Sammanlagring När flera kunder är anslutna till samma ledning (el, gas eller fjärrvärme) är det inte troligt att alla kunder samtidigt kommer att använda sina abonnemang maximalt. Därför kan ledningen dimensioneras för en lägre förbrukning än den maximala. Detta medför lägre kostnader för energiföretaget. Ett exempel: Om samtliga hundra abonnenter längs en fjärrvärmeledning har rätt att ta ut 10 kw skulle man vid maximalt effektbehov behöva leverera 1000 kw. Sammanlagringen visar att endast 800 kw kommer att förbrukas. Ledningen kan därför dimensioneras för 800 kw. Sammanlagringsfaktor Den faktor som uttrycker förhållandet mellan den maximalt möjliga effekt som går att transportera i ett ledningssystem och summan av de maximala behoven hos alla mottagare i detta system. Schablonberäkning Beräkning av framtida elförbrukning grundad på historiskt uppmätt förbrukning. Se även Förbrukningsprofil Sidan 13 av 17

14 Slutfaktura På en slutfaktura jämförs din avlästa elförbrukning med den tidigare beräknade, fram till den dag avtalet upphör (t. ex. vid flytt eller om du byter elhandlare). Fakturan visar hur mycket el du verkligen förbrukat, om du ska betala mer eller har pengar till godo. Spetslast Den effekt som krävs i elsystemet vid de mest extrema tillfällena. Inträffar bara några enstaka gånger per år. Spänning För att en elektrisk ström ska uppstå krävs spänning. Man kan jämföra det med trycket i en vattenledning. Utan tryck blir det inget vattenflöde. Elektrisk spänning har enheten V (volt). Se även Lågspänning och Högspänning. Stadsgas Brännbar gas producerad i gasverk med kol eller lättbensin som råvara. Gasen distribueras i rörledningar och används för uppvärmning och matlagning. Stamledning Den ledning som samlar ihop och överför elektrisk energi mellan olika delar av landet. Spänningen är 220 kv eller högre. Stamnät Sverige täcks från norr till söder av stamnätet, ett system av ledningar med höga spänningar och stamstationer. Stamnätet ägs av staten genom Svenska Kraftnät. Ledningarna i stamnätet har spänningarna 400 eller 220 kv. Statens energimyndighet Den centrala förvaltingsmyndighet som arbetar med energifrågor och energitillförsel. Ström Ström eller strömstyrka är ett mått på hur mycket el som kommer i ledningen. Enheten för strömstyrka är A (ampere). Svenska Kraftnät (SvK) SvK är systemansvarig myndighet på el- och naturgasmarknaderna i Sverige. SvK har det övergripande ansvaret för att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan inmatning och uttag av energi i systemen Sidan 14 av 17

15 Systemansvar Svenska Kraftnät har systemansvaret för el och naturgas i Sverige. Det betyder att de övervakar och ansvarar för att el- och naturgassystemen momentant har balans mellan tillförd och uttagen energi. Till detta ansvar hör också att se till att systemens anläggningar samverkar på ett driftsäkert sätt. Säkring Elinstallationer är med hjälp av säkringar skyddade mot höga strömmar. Blir strömmen för hög smälter en tunn metalltråd av och strömmen bryts. En propp är en form av säkring. Säkringsstorlek Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Nätföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme A. T Tariff (nät) Fastställt pris för användning av elnätet. Se även Nättariff. Tillsvidarepris Det pris du betalar för din el om du inte har gjort något aktivt val av elhandlare. Om ditt elhandelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget annonsera om det minst femton dagar i förväg. På vissa fakturor kallas detta pris normalpris. Tillsyn Energimarknadsinspektionen bedriver tillsyn enligt ellagen. Exempel på inspektionens tillsynsområden: nättariffers skälighet, årlig avläsning av elmätare, mätvärdesrapportering vid leverantörsbyten och flyttar. TWh Terrawattimme. 1 TWh = wattimmar energi. Sveriges elproduktion är cirka150 TWh per år. Transformator Anordning för att förändra växelströmmens spänning, t. ex. från högspänning till lågspänning Sidan 15 av 17

16 U Uppsägningstid Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalen ska upphöra. Uppsägningstiden är oftast en månad. Uttagspunkt Den punkt där elanvändare, enligt avtal med nätföretaget på orten, tar ut el för förbrukning. V Vattenburen värme Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med element för att avge värme. Vattenkraft Ett vattenkraftverk består vanligtvis av en dammanläggning som skapar ett vattenmagasin. Från vattenmagasinet låter man sedan vattnet strömma till en lägre nivå genom en turbin, och elektrisk energi bildas. Vattenmagasin Fördämning eller sjö där stora mängder vatten lagras för att senare t. ex. släppas igenom turbinerna i ett vattenkraftverk. Volt Volt, förkortat V, är ett mått på elektrisk spänning. För att elektrisk ström ska uppstå krävs spänning. Man kan jämföra det med trycket i en vattenledning, utan tryck blir det inget vattenflöde. Den europeiska standarden för elinstallationer i vanliga hus är 230/400 V, där 400 V innebär att installationen har tre faser. I vanliga vägguttag är spänningen 230 V. Värmekraftverk Ett kraftverk där elproduktion sker genom omvandling av värme via vattenånga till el. Hit räknas kraftverk som drivs med fossila bränslen och kärnkraft Sidan 16 av 17

17 W Watt Watt, förkortat W, är ett mått på effekt, d.v.s. arbetsförmågan hos t. ex. en lampa. En 60 W lampa lyser starkare än en 40 W lampa. 1 W = 1 Joule per sekund. Wattimme Förkortas Wh. Den energi som förbrukas under en timme med effekten 1 watt. Wattsekund Förkortas Ws. Den energi som förbrukas under en sekund med effekten 1 watt. Wh Se Wattimme. Ws Se Wattsekund. X Y Z Å Årsavgift En fast årlig avgift som ditt elhandelsföretag tar ut. Årsförbrukning Den mängd el du förbrukar under ett år. Årlig avläsning Årlig avläsning av din elmätare. Den ligger till grund för din avstämningsfaktura, som visar om du förbrukat mer eller mindre el än beräknat under det gångna året. Ä Ö Överföringsavgift Vanligen benämningen på den rörliga delen av nättariffen (nätpriset). Den fasta delen av nättariffen kallas ibland abonnemangsavgift Sidan 17 av 17